قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانیكه بعلت همكاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا‌ میشوند مصوب 1360

قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانیكه بعلت همكاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا‌ میشوند مصوب 1360,11,18

‌ماده واحده آن عده از بیمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 كه بعلت همكاری با نیروهای مسلح و شركت در‌عملیات جنگی از كارافتاده كلی شده یا بدرجه شهادت نائل شده یا میشوند از لحاظ برقراری مستمری از كارافتادگی كلی و مستمری فوت تابع احكام‌ مقرر در این قانون خواهند بود. ‌

تبصره 1 منظور از بیمه شدگان مندرج در فوق منحصراً آن عده از مشمولین قانون تأمین اجتماعی هستند كه تا تاریخ احضار بخدمت و با معرفی‌ خود به مراجع ارتشی مربوطه، در كارگاههای مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شاغل بوده و طبق موازین مقرر از حقوق و مزد آنان حق بیمه كسر‌میگردد.

‌تبصره 2 پرداخت حقوق وظیفه آن عده از بیمه شدگان داوطلب یا احضار شده كه پرداخت حقوق و مزایای دوران خدمت آنان بر عهده وزارت ‌دفاع ملی است، در صورت شهادت یا معلول شدن، كماكان برعهده وزارت مزبور خواهد بود. ‌

تبصره 3 میزان مستمری از كارافتادگی كلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین این قانون برابر است با یك بیست و چهارم جمع حقوق و ‌مزایای مأخذ كسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه و در مواردیكه سابقه پرداخت حق بیمه مشمولین این قانون قبل از تاریخ شهادت ‌یا معلول شدن كمتر از دو سال باشد، میزان مستمری قابل پرداخت عبارت است از جمع مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مأخذ كسر حق بیمه تقسیم بر ‌روزهای كار ضربدر سی. ‌

تبصره 4 تشخیص وقوع شهادت و معلول شدن مشمولین این قانون به علت شركت یا همكاری در عملیات جنگی با شورایعالی موارد‌ درگذشت خواهد بود كه در وزارت دفاع ملی تشكیل میگردد. ‌

تبصره 5 تعیین درجه و میزان از كارافتادگی مشمولین این قانون برعهده كمیسیونهای پزشكی مقرر در ماده 91 قانون تأمین اجتماعی است.

تبصره 6 در مواردیكه بر اساس مفاد تبصره 2 فوق‌ الذكر حقوق وظیفه مشمولین این قانون از طرف وزارت دفاع ملی تعیین و پرداخت میگردد، ‌وزارت مذكور مكلف است میزان حقوق وظیفه و مشخصات كامل فرد معلول یا شهید و بازماندگان آنان را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نماید.
‌سازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمری هر یك از افراد مورد بحث را بر اساس ضوابط این قانون محاسبه و چنانچه مبلغ تعیین شده از طرف ‌وزارت دفاع ملی كمتر از آن باشد ما به ‌التفاوت را مادام كه معلول یا بازماندگان فرد شهید حائز شرایط دریافت هستند به نسبت سهم متعلقه مستقیماً یا از‌طریق وزارت دفاع ملی به آنان پرداخت نماید.

‌تبصره 7 بیمه شدگانیكه توسط كارفرمای مربوطه یا سایر مراجع ذیربط بعنوان مأمور یا داوطلب جهت همكاری با نیروهای مسلح به مناطق‌ جنگی اعزام شده یا بشوند در صورتی مشمول مقررات این قانون خواهند بود كه واجد شرایط زیر باشند:
‌الف – قبلا از طرف كارگاه مربوطه كتباً معرفی شده باشند.
ب – مراجع اعزام ‌كننده صلاحیت اعزام را داشته باشد.
ج – شهادت یا معلول شدن بیمه شده مورد تأیید شورایعالی موارد درگذشت منعكس در تبصره 4، مطابق ضوابطی كه وجود دارد قرار گیرد.

تبصره 8 كارفرمایان و سایر مسئولین مربوط موظفند مشخصات كامل بیمه شدگانی را كه به نحو مقرر در این قانون به مناطق جنگی اعزام ‌میشوند حداكثر ظرف پنج روز و مشخصات افرادیكه قبل از تصویب این قانون اعزام شده‌اند حداكثر ظرف پانزده روز از تاریخ اجرای این قانون به ‌واحد تأمین اجتماعی دریافت ‌كننده لیست و حق بیمه مربوط اعلام نمایند.
‌چنانچه كارفرمائی از انجام این تكلیف در موعد مقرر خودداری نماید مسئول جبران هرگونه خسارات وارده ناشی از تأخیر به بیمه شده خواهد بود ‌مرجع رسیدگی به خسارت فوق هیئت های حل اختلاف مقرر در قانون كار بوده كه بر اساس شكایت بیمه شده یا بازماندگان وی به موضوع رسیدگی و ‌تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود رأی صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل شكایت در دادگاه عمومی دادگستری خواهد بود.

‌تبصره 9 مشمولین این قانون از نظر افزایش میزان مستمری فوت و از كارافتادگی كلی و سایر شرایط استفاده از مستمری تابع ضوابط كلی قانون‌ تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 و اصلاحات و تغییرات بعدی آن خواهند بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یكشنبه هیجدهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به ‌تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یكشنبه هیجدهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به ‌تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی