قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383,02,21با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

فصل اول – اهداف، قلمرو و وظايف

ماده 1 

در اجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بندهاي (2) و (4) اصل بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در جهت ايجاد انسجام كلان سياستهاي رفاهي كه به منظور توسعه عدالت اجتماعي و حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آن، نظام تأمين اجتماعي با رعايت شرايط و مفاد اين قانون و از جمله براي امور ذيل برقرار مي گردد:

الف بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت.

ب بيكاري.

ج پيري

د در راه ماندگي، بي سرپرستي و آسيبهاي اجتماعي.

‌هـ – حوادث و سوانح.

و ناتواني‌ هاي جسمي، ذهني و رواني.

ز بيمه خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت هاي پزشكي.

ح حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.

ط حمايت از كودكان و زنان بي سرپرست.

ي ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.

ك كاهش نابرابري و فقر.

ل امداد و نجات.

تبصره 1 برخورداري از تأمين اجتماعي به نحوي كه در اين قانون مي آيد حق همه افراد كشور و تأمين آن، تكليف دولت محسوب مي شود.

تبصره 2 آثار و تبعات منفي احتمالي ناشي از اقدامات دولت، از جمله مصاديق رويدادهاي اقتصادي و اجتماعي مي باشند.

تبصره 3 شهروندان خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران نيز در چارچوب موازين اسلامي، مقاوله نامه ها و قراردادهاي بين المللي مصوب و با رعايت شرط عمل متقابل، از حمايتهاي مربوط به نظام جامع تأمين اجتماعي برخوردار خواهند بود.

ماده 2 

نظام جامع تأمين اجتماعي شامل سه حوزه مي باشد:

الف حوزه بيمه اي: شامل بخش بيمه هاي اجتماعي از جمله بازنشستگي، بيكاري، حوادث و سوانح، از كارافتادگي و بازماندگان و بخش بيمه هاي درماني (بهداشت و درمان) مي باشد.

تبصره خدمات بيمه هاي اجتماعي و درماني به دو سطح همگاني و تكميلي تقسيم مي شود به طوري كه:
1-
حدود خدمات بيمه اي همگاني را قانون تعيين مي كند.
2 –
بيمه هاي تكميلي به آن دسته از خدمات بيمه اي گفته مي شود كه علاوه بر سطح خدمات بيمه هاي همگاني، با انعقاد قراردادهاي انفرادي يا گروهي في مابين بيمه شده و بيمه گر و پرداخت حق بيمه توسط بيمه شده انجام مي پذيرد و دولت در قبال آن تعهد مالي نداشته، اما مكلف به پشتيباني حقوقي و قانوني لازم از اين گونه بيمه ها مي باشد.

ب حوزه حمايتي و توانبخشي: شامل ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي و اعطاي يارانه و كمكهاي مالي به افراد و خانواده هاي نيازمندي است كه به دلايل گوناگون قادر به كار نيستند و يا درآمد آنان تكافوي حداقل زندگي آنان را نمي نمايد.

ج حوزه امدادي: شامل امداد، نجات در حوادث غيرمترقبه.

ماده 3 

اهداف و وظايف حوزه بيمه اي به شرح زير مي باشد:

الف گسترش نظام بيمه اي و تأمين سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه يا اولويت دادن به بيمه هاي مبتني بر بازار كار و اشتغال.

ب ايجاد هماهنگي و انجام بين بخش هاي مختلف بيمه هاي اجتماعي و درماني.

ج اجراي طرح بيمه اجباري مزد بگيران.

د تشكيل صندوقهاي بيمه‌ اي مورد نياز از قبيل بيمه حرف و مشاغل آزاد(‌خويش‌ فرمايان و شاغل غيردائم)، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و‌ سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان.

هـ – گسترش بيمه هاي خاص جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي از قبيل سيل، خشكسالي، زلزله و طوفان.

و پشتيباني حقوقي از بيمه هاي تكميلي.

‌ز نظارت بر عملكرد صندوقهاي بيمه‌اي.

ح پيگيري اصلاح اساسنامه هاي شركتها و صندوقهاي بيمه اي به نحوي كه اصل بنگاهداري براي شركتها و صندوقهاي بيمه اي لحاظ شود.

ط نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بيمه اي.

ي اطلاع رساني درخصوص خدمات بيمه‌ اي.

تبصره 1 هر صندوق بيمه اي مي تواند در يكي از دو حوزه بيمه اجتماعي و درماني و يا در هر دو فعاليت نمايد.

تبصره 2 دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان تحت پوشش بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم نمايد.

تبصره 3 تعهدات قبلي سازمانها و صندوقهاي بيمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن كه فقط در يك سازمان يا صندوق عضويت داشته اند كماكان به قوت خود باقي است و مازاد بر آن در صورت تأمين منابع و بار مالي لازم از سوي اين نظام برقرار خواهد شد.

ماده 4 

اهداف و وظايف حوزه حمايتي و توانبخشي به شرح زير مي باشد:

الف سازماندهي و هدفمند كردن يارانه‌ ها و منابع حمايتي.

ب هماهنگي بخش هاي مختلف دولت در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي.

ج مشاركت در تعيين خط فقر (‌مطلق و نسبي).

د حمايت از افراد جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و پيامدهاي سوء آنها خصوصاً در زمينه بيكاري، بي سرپرستي، در راه ماندگي و پيري.

هـ – تأمين حداقل زندگي براي همه افراد و خانواده هائي كه درآمد كافي ندارند با اولويت افرادي كه به دلايل جسمي و رواني قادر به كار نيستند.

و پرداخت مقرري به افراد جوياي كار به شكل وام و براي مدت محدود.

ز تحت پوشش قرار دادن خانواده هاي بي سرپرست و زنان خود سرپرست.

ح فراهم سازي امكانات، آموزش بازتواني و ايجاد مهارت هاي شغلي خانوارهاي نيازمند.

ط حمايت از مادران به‌ خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.

ي تأمين خدمات پيشگيري از بروز يا تشديد معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي در گروههاي هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پيشگيري، درمان و توانبخشي.

ك فراهم آوردن امكانات لازم به منظور بهبود وضع جسمي، ذهني، اجتماعي و اقتصادي معلولين براي ادامه زندگي و تلاش براي تأمين استقلال و خودكفائي معلولان، افراد محروم از فرصتهاي برابر اجتماعي و آسيب ديدگان اجتماعي.

ل آماده سازي محيط اجتماعي و فضاي فيزيكي متناسب با ويژگيها و توانائي هاي معلولان.

م ادامه روند حمايت از نيازمندان روستائي و عشاير.

‌ماده 5 

اهداف و وظايف حوزه امدادي به شرح زير مي‌ باشد:

الف آماده سازي و هماهنگي سازمانها و نهادهاي ذي ربط براي ارائه فوري و كافي خدمات به آسيب ديدگان رويدادهاي غيرمترقبه در جهت تأمين نيازهاي اوليه آسيب ديدگان از حوادث طبيعي شامل تغذيه، پوشاك و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات كشور.

ب پيش بيني ساز و كارهاي لازم براي امور مربوط به بازسازي كوتاه مدت با همكاري سازمانهاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي مدني.

تبصره جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران يك جمعيت غيردولتي است كه براساس اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي كند.

‌فصل دوم – اصول و سياستهاي كلي

ماده 6 

اصول و سياستهاي ساختاري نظام جامع تأمين اجتماعي به شرح زير مي باشد:

الف هماهنگي در حوزه ها: ساماندهي و هماهنگي فعاليت ها و خدمات در هر يك از حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي در جهت افزايش كارآمدي و پوشش كامل تر فعاليت دستگاهها، به نحوي كه از همپوشاني و تداخل فعاليت آنها جلوگيري گردد.

ب هماهنگي بين حوزه‌ ها : هماهنگي بين حوزه‌ هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي‌ با محور بودن نظام بيمه‌اي صورت مي‌ گيرد.

ج هماهنگي بين فعاليت‌ هاي پيشگيرانه و فعاليت‌ هاي اجرائي در ساير بخشهاي‌ اثرگذار بر تأمين اجتماعي.

د مشاركت بخشهاي غيردولتينظام تأمين اجتماعي بر اصل مشاركت در سطوح سياستگذاري، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي استوار است به نحوي كه دستگاهها و سازمانهاي غيردولتي به روشهاي تعريف شده امكان مشاركت داشته باشند. اين مشاركت خدمت گيرندگان متشكل و سازمان يافته از قبيل سازمانها و نهادهاي غيردولتي را نيز شامل مي شود. اين مشاركت به معناي رفع مسؤوليت از دولت نيست و در هر حال دولت مسؤوليت تأمين اجتماعي را به عهده دارد.

هـ – كمك هاي داوطلبانه مردمي جهت تأمين منابع مالي توسط نهادها، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي غيردولتي و عمومي نظام تأمين اجتماعي مجاز است مشروط بر آن كه اين امر طبق آئين نامه مصوب هيأت وزيران صورت گرفته و امكان نظارت نظام تأمين اجتماعي فراهم باشد.

و بهينه سازي: بهينه سازي فعاليتها بر سه سياست زير استوار است:

تخصصي كردن فعاليتها برحسب نوع خدمات.

تخصصي كردن فعاليتها برحسب گيرندگان خدمات.

تخصصي كردن فعاليتها برحسب سطح خدمات (‌همگاني يا مكمل).

ز تمركز و تمركز زدايي: اين اصل بر سياستهاي زير تأكيد دارد:

برنامه ريزي، سياستگذاري، نظارت، ارزشيابي و توزيع منابع عمومي به صورت متمركز و توسط دولت انجام مي شود.

امور اجرايي و كارگزاري به صورت غيرمتمركز صورت مي گيرد.

دخالت دولت در سطح فعاليتهاي اجرايي و كارگزاري تأمين اجتماعي در مواردي صورت مي گيرد كه ميزان فعاليت مؤسسات غيردولتي كفايت لازم براي ارائه خدمات را ننمايد و يا براي تنظيم بازار خدمات تأمين اجتماعي و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.

دخالت دادن شرايط منطقه اي در برنامه ريزي.

ح نظارت بر هر دو بخش دولتي و غيردولتي مرتبط با نظام جامع تأمين اجتماعي:
اين نظارت بر اساس مفاد اين قانون، معيارهاي مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقتنامه هاي مبادله شده صورت مي گيرد.

ط رقابت پذيري: اعمال اصل رقابت پذيري در سطح اجرايي و كارگزاري نظام به منظور گسترش فضاي رقابتي و بسط مزيتهاي زير:

كليه سطوح بيمه اي نظام تأمين اجتماعي به گونه اي طراحي و تنظيم گردند كه امكان رقابت در آن وجود داشته باشد.

براي بيمه شوندگان امكان انتخاب مؤسسه بيمه‌گذار فراهم شود.

به منظور حصول اطمينان از وجود فضاي سالم رقابتي و عدم عرضه انحصاري يا نيمه انحصاري، دولت اجازه كنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانين موضوعه خواهد داشت.

ي نحوه مشاركت مالي:

بهره مندي صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمه هاي اجتماعي و درماني بابت هر عضو از محل منابع عمومي به صورت سرانه برابر خواهد بود، اين امر مانع حمايت دولت از اقشار ضعيف جامعه نمي باشد.

درصد مشاركت و سهم پرداختي كارفرما نسبت به مأخذ كسر حق بيمه به صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمه هاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود.

درصد مشاركت و سهم پرداختي بيمه شده نسبت به مأخذ كسر حق بيمه به صندوقهاي فعال در سطح همگاني بيمه هاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود.

ك نحوه جابجائي: جابجائي بيمه شدگان بين صندوقهاي بيمه همگاني به صورت انفرادي يا گروهي براساس آئين نامه مصوب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.

لسازمانها، مؤسسات و صندوقهاي فعال در قلمرو بيمه اي نظام، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب اين نظام فعاليت مي نمايند.

ماده 7 

اصول و سياستهاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي به شرح زير مي باشد:

‌الف پايداري منابع مالي شامل :

استفاده از منابع عمومي.

منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ ها.

ايجاد تعادل بين منابع و مصارف صندوقهاي بيمه اي ضمن حفظ شخصيت حقوقي و استقلال منابع مالي صندوقها.

تأمين منابع بخش بيمه اي با مشاركت كارفرما، بيمه شده، دولت.

منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعي خسارت هاي ناشي از سياستهاي اقتصادي و توسعه اي.

استفاده از منابع حاصل از كمكهاي مردمي در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي.

استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي.

استفاده از منابع حاصل از خمس، زكات و ساير وجوه شرعي در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي، با مجوز مراجع تقليد.

استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي.

10 استفاده از منابع، اموال و دارائي هاي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي با اذن مقام رهبري.

11 درآمد ناشي از سرمايه گذاريها و مديريت وجوه و ذخائر دستگاههاي اجرائي دولتي و عمومي، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي.

تبصره اتخاذ تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري لازم به منظور تداوم استمرار توان پاسخگوئي حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي نظام به نيازهاي شهروندان.

ب نظارت مالي بر منابع:
تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهاي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي، در حد استفاده از منابع و تسهيلات نظام تأمين اجتماعي تحت نظارت دولت در چارچوب اين قانون قرار مي گيرند.

ج اجراي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و يا افزايش مصارف و تعهدات صندوقها و مؤسسات بيمه اي منوط به تأمين منابع مالي معادل آن خواهد بود. لغو مفاد اين بند مشروط به تصريح نام و ذكر موضوع در ساير قوانين خواهد بود.

د وجوه ، اموال، ذخائر و دارائي هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در حكم اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در چارچوب قوانين ومقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.

هـ – مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بيمه اي فعال در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي از دولت بر مبناي ارزش واقعي روز و براساس نرخ اوراق مشاركت پرداخت خواهد شد.

‌اصول و سياستهاي اقتصادي

ماده 8 

به منظور كاهش آثار سوء احتمالي سياستها و برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي بر وضعيت رفاه و تأمين اجتماعي مردم و جلوگيري از وارد آمدن هرگونه شوك و ضربه ناشي از سياستهاي فوق، متولي نظام جامع تأمين اجتماعي در تصميمات اقتصادي خصوصاً در مذاكرات مربوط به تعيين حداقل دستمزدها مشاركت و در شوراي اقتصاد، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي كار، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بيمه خدمات درماني، شوراي عالي سلامت و شوراي عالي خانواده با حق رأي شركت خواهد كرد.

ماده 9 

اصول و سياستهاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي به شرح زير مي باشد:

‌الف سياست جامعيتجامعيت به معناي ارائه كليه خدمات متنوع و مصرح در‌اين قانون است.

ب سياست كفايت: كه بر اساس آن در مرحله اول حداقل نيازهاي اساسي آحاد جامعه تأمين و در مرحله دوم كميت و كيفيت خدمات ارتقاء مي يابد.

ج سياست فراگيري: كه براساس آن خدمات نظام تأمين اجتماعي بايد براي كليه آحاد ملت تأمين و تضمين شود.

د سياست پيشگيري: اعمال اين سياست شامل هر سه حوزه بيمه اي، حمايتي و امدادي مي باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگي با ساير دستگاههاي مؤثر تأكيد مي شود به نحوي كه تلاش براي پيشگيري از ظهور با گسترش انحرافات و مشكلات اجتماعي به عنوان يك سياست هماهنگي فرابخشي مبناي عمل قرار گيرد.

هـ – سياست توانمند سازي: سياست توانمندسازي به معناي كاهش روشهاي مبتني بر تأمين مستقيم نياز و متقابلاً افزايش توانائي هاي فردي و جمعي به منظور تأمين نيازها توسط خود افراد وابسته مي باشد.

و سياست كارگستري: سياست كارگستري، سازوكاري غيرحمايتي است و با ايجاد زمينه هاي اشتغال فرد، امكان تأمين نياز توسط خود او فراهم مي شود و به معناي ارائه خدمات رفاهي به شرط انجام تعهدات معين است.

ز سياست نيازمنديابي فعال: رسيدگي به حقوق افراد با استفاده از سيستم جامع آماري و اطلاعاتي و تأكيد بر كرامت انساني و نفي روشهاي تحقيرآميز.

ح حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانوني سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه اي اين نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مكلف است تمهيدات مالي، اعتباري و ساختاري لازم در اين زمينه را اتخاذ نمايد.

ط ارائه تعهدات بيمه اي صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب ميزان مشاركت (سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه) و با تنظيم وروديها و خروجيها طبق محاسبات بيمه اي صورت مي پذيرد.

ي سازمانها، مؤسسات و صندوهاي بيمه اي نظام تأمين اجتماعي ماهيت تعهدي داشته و حق بيمه شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دريافت تعهدات قانوني است.

تبصره با توجه به محدوديت منابع دولت در هر سه سياست (كفايت، جامعيت و فراگيري)، دولت موظف است سياستهاي مرحله اي خود را در ضمن برنامه هاي توسعه كشور منظور نمايد.

اصول و سياستهاي يارانه اي

ماده 10 

اتخاذ سياستهاي يارانه اي در چارچوب قانون و براساس سياستهاي كلي نظام به منظور هدفمند كردن يارانه ها، با استفاده از نظامهاي اطلاعاتي جامع و منسجم كشور مانند طرح كد ملي و يا نظام مالياتي كشور صورت مي گيرد به نحوي كه به تدريج يارانه اعطائي به خانواده هاي پردرآمد كاهش يافته و يا حذف گردد و ميزان يارانه اعطايي به خانواده هاي كم درآمد افزايش يابد. منابع حاصل از حذف يا كاهش يارانه خانواده هاي پردرآمد براي تأمين منابع مورد نياز نظام جامع تأمين اجتماعي منظور خواهد شد.

‌فصل سوم – تشكيلات

ماده 11 

در راستاي تحقق نظام جامع تأمين اجتماعي و جهت اجراي اين قانون، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل مي گردد.

تبصره 1 هر گونه استفاده از منابع نظام تأمين اجتماعي اعم از منابع عمومي و يارانه ها در حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي براي دستگاههاي اجرايي دولتي، عمومي، صندوقها و نهادهاي غيردولتي، خارج از قلمرو اين نظام تحت هر عنوان و براي هر منظور ممنوع است و استفاده از اين منابع مستلزم پذيرش نظارت و راهبري كلان وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي است.

تبصره 2 خط مشي هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه هاي امور بهداشتي، درماني، سطح بندي خدمات درماني و سامانه ارجاع براي وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و قلمروهاي آن لازم الاجراء مي باشد.

تبصره 3 دولت مكلف است تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانوني را معمول دارد.

ماده 12 

اركان چهارگونه نظام جامع تأمين اجتماعي به ترتيب ذيل خواهد بود:

شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي.

وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي.

نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي اصلي هر يك از قلمروهاي «بيمه هاي اجتماعي»، «بيمه هاي خدمات درماني»، «امور حمايتي» و «امور امدادي» كه وظيفه مديريت و ساماندهي منابع اين نظام اعم از منابع عمومي و يارانه هاي تخصيصي از سوي وزارتخانه و نيز منابع حاصل از مشاركت شركاي اجتماعي خود را داشته و يا تصدي وظايف اجرايي در قلمروهاي مختلف بيمه هاي اجتماعي، بيمه هاي خدمات درماني، امور حمايتي و امور امدادي را به نمايندگي از سوي دولت برعهده دارند.

مؤسسات كارگزاري: شامل شركتهاي بيمه تجاري، شهرداريها، دهداريها و ساير ظرفيتهاي ساختاري در قالب بانك، صندوق، شركت و بنگاههاي خدماتي و نهادهاي خيريه و مدني است كه در سطح كارگزار اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي در قالب قراردادها و تفاهم نامه هاي منعقده فعاليت خواهند داشت.

تبصره 1 نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي اصلي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي اين نظام مكلفند امور اجرايي و تصدي گري خود در زمينه توليد و ارائه خدمات و تعهدات قانوني مربوط را به موجب قراردادهايي كه ضوابط آن با پيشنهاد وزارت و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي تعيين خواهد شد به مؤسسات كارگزاري محول نمايند.

تبصره 2 با توجه به ماهيت امور بيمه اي كليه عناوين تشكيلاتي و سازماني نهادهاي فعال در قلمروهاي بيمه اجتماعي و درماني به «صندوق» تغييرنام خواهند يافت.

تبصره 3 كليه دستگاههائي كه خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودين، جانبازان و ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 18 /11 /1381 مقام معظم رهبري به رياست جمهوري در يك نهاد ادغام مي گردد و در صورت تأييد مقام رهبري، كليه اموال و دارائي ها، مالكيت ها و امكانات بنياد شهيد، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و پنجاه درصد (50%) اموال، دارائي ها، مالكيت ها و امكانات بنياد مستضعفان و جانبازان به اين نهاد انتقال مي يابد و منابع ناشي از دارائي ها و مالكيت هاي فوق صرفاً جهت رسيدگي به امور شهدا و ايثارگران در چارچوب نظام تأمين اجتماعي هزينه خواهد شد.

ماده 13 

شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي: به منظور هماهنگي سياستهاي اجتماعي در حوزه هاي اشتغال، آموزش و پرورش، تربيت بدني، مسكن، بهداشت و درمان و ساير بخشهاي مرتبط با حوزه تأمين اجتماعي شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به رياست رئيس جمهور و دبيري وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل مي گردد. دبيرخانه شورا در وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مستقر مي باشد و تصميمات شوراي عالي با تصويب وزراي عضو شوراي مزبور و تأييد رئيس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.

‌ماده 14 

تركيب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به شرح زير مي‌باشد:

‌الف رئيس جمهور (‌رئيس شورا).

ب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي (‌دبير شورا).

ج رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

‌د وزير كشور.

‌هـ – وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

‌و وزير آموزش و پرورش.

ز – وزير راه و شهرسازي.

ح وزير كار و امور اجتماعي.

ط وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

ي وزير امور اقتصادي و دارائي.

ك سه نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.

لوزير جهاد كشاورزي

مسرپرست كميته امداد امام خميني (ره)

‌ماده 15 

وظايف شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به شرح زير مي‌باشد:

‌الف هماهنگي سياستهاي اجتماعي.

 

ب تعامل با شوراي اقتصاد و ساير شوراهاي فرابخشي براي حل مسائل‌ اجتماعي.

ج بررسي، اصلاح و تأييد سياستهاي رفاه و تأمين اجتماعي و پيشنهاد آن به‌هيأت وزيران با رعايت سياستهاي كلي نظام.

د بررسي، اصلاح و تأييد بودجه سالانه رفاه و تأمين اجتماعي در قالب سياستهاي عمومي و بودجه اي كشور و پيشنهاد آن به هيأت وزيران.

هـ – پيشنهاد ضوابط كلي نحوه مديريت وجوه، ذخائر و سرمايه گذاريهاي دستگاههاي اجرايي، دولتي و عمومي، سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي با تصويب هيأت وزيران.

تبصره آئين نامه مربوط به نحوه تشكيل و اداره جلسات، حدنصاب تصميمات و ساير امور مربوط به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16 

به منظور نيل به اهداف و اجراي وظايف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و سياستهاي مصرح در فصل دوم اين قانون، اختيارات و مسؤوليتهاي وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به شرح ذيل تعيين مي گردد:

الف زمينه سازي براي تحقق اصول فراگيري، جامعيت و كفايت نظام و بسط پوشش هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي كشور (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات كشور).

ب ايجاد هماهنگي و تعامل برنامه هاي نظام جامع تأمين اجتماعي با برنامه هاي جامع قلمروهاي اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسكن و ساير بخشهاي مرتبط.

ج تدوين سياستها، راهبردها و معيارهاي جامعيت و كفايت روزآمد نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در چارچوب قانون و سياستهاي كلي نظام جهت تأييد شوراي عالي و تصويب هيأت وزيران.

د ايجاد هماهنگي در برنامه‌ هاي اجرايي قلمروهاي سه‌گانه نظام جامع تأمين‌اجتماعي.

هـ- تهيه و تدوين پيش نويس لوايح و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز براي تحقق اهداف و اصول سياستهاي نظام جامع تأمين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع ذي ربط براي تأييد و تصويب.

و تنظيم كلان بودجه عمومي دولت در قلمروهاي بيمه هاي اجتماعي، بيمه هاي خدمات درماني، امور حمايتي و امدادي كشور و پيشنهاد آن به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي.

ز مديريت منابع و مصارف و تنظيم بودجه تلفيقي نظام جامع تأمين اجتماعي به منظور متعادل سازي اعتبارات و تخصيص بهينه منابع به مصارف در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي.

ح سازماندهي نظام نظارت و ارزشيابي كاركردهاي نظام جامع تأمين اجتماعي و تنظيم و ارائه گزارشهاي مربوطه به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي.

ط ساماندهي و مديريت اجرايي نظام هدفمند يارانه هاي اجتماعي و جهت دهي آن به سوي افراد و خانواده هاي نيازمند با رويكرد خود اتكائي و اشتغال در چارچوب قانون و سياستهاي كلي نظام.

ي طراحي و تنظيم كاركردهاي نظام به گونه اي كه حتي الامكان برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي و حمايت از كليه افراد به ويژه افراد نيازمند از طريق شبكه هاي بيمه اي صورت پذيرد.

ك بررسي و ارزيابي مستمر به منظور اطمينان از ثبات وضعيت مالي (منابع و مصارف) قلمروهاي كاركردي نظام تأمين اجتماعي براي اجراي تعهدات جاري و آتي و ارائه گزارشهاي لازم به مراجع ذي ربط.

ل ايجاد زمينه گسترش حضور و مشاركت بيشتر نهادهاي خيريه، وقف و مدني در حوزه هاي حمايتي و امدادي نظام جامع تأمين اجتماعي.

م تشكيل پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي به منظور جمع آوري و پردازش اطلاعات مربوط و تعيين شاخصهاي ذي ربط در حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي.

ن انجام پژوهشهاي كاربردي.

‌تبصره سازماندهي شوراهاي تخصصي و راهبردي لازم در هر سه قلمرو نظامجامع تأمين اجتماعي به موجب آئين ‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌تصويب هيأت وزيران‌ مي‌رسد.

 

ماده 17 

وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به بررسي و اصلاح اساسنامه هاي كليه دستگاههاي اجرايي، صندوقها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات كشورنظام و ساير دستگاههائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران برساند، استفاده از اعتبارات عمومي براي دستگاهها، صندوقها و نهادهاي مصوب جديد مجاز خواهد بود اصلاح آن بخش از اساسنامه ها كه مربوط به اركان نهادهاي فوق الذكر مي باشد، بايد به ترتيبي صورت پذيرد كه تركيب كلي اركان آنها به صورت زير باشد:

‌الف شورا يا مجمع و يا هيأت امناء با شرايط زير:

نصف به علاوه يك اعضاء با پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييد شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيأت وزيران انتخاب خواهند شد.

2مابقي اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گيرندگان متشكل و سازمان يافته» آنها بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، تعيين خواهند شد و در صورت عدم وجود تشكل‌هاي رسمي موصوف و تا زمان شكل‌گيري آنها، اعضاي مزبور به پيشنهاد وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييد شوراي‌عالي رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيأت‌وزيران انتخاب خواهند شد.

تبصره در مواردي كه براي كاركنان يك يا چند دستگاه اجرائي منفرداً يا مجتمعاً صندوق خاص بيمه اي لازم باشد، دو نفر از طرف بالاترين مقام يا مقامات آن دستگاه يا دستگاهها به عنوان ناظر در جلسات شورا يا مجمع يا هيأت امناء شركت خواهند كرد.

ب هيأت مديره: مركب از پنج يا هفت نفر داراي تخصص و تجارب مختلف مورد نياز مي باشد كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيأت امناء مربوطه براي مدت چهارسال به صورت موظف (بدون پذيرش مسؤوليت اجرايي) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره تعيين خواهند نمود.

ج مديرعامل: فردي خارج از مجمع و هيأت مديره كه به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شورا يا مجمع يا هيأت امناء مربوطه براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد وي بلامانع مي باشد.

د هيأت نظارت: مركب از سه نفر داراي تخصصها و تجارب مختلف مورد نياز مي باشد كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيأت امناء مربوطه براي مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع مي باشد. (وظايف بازرس قانوني به عهده سازمان حسابرسي بوده كه گزارش خود را به هيأت نظارت جهت بررسي و اظهارنظر ارائه خواهند نمود).

تبصره 1 شرط عضويت در كليه سطوح اركان فوق، داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد با پنج سال سابقه كار تخصصي در رشته هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأييد احراز شرايط سمت از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نافذ مي باشد.

تبصره 2 كليه مسؤوليتها و اختيارات مربوط به دستگاههاي اجرايي دولتي و عمومي، صندوقها و نهادهاي فعال در حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي نظام، از وزراء مربوطه يا بالاترين مقام مسؤول آنها سلب و به وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تفويض مي گردد. اين امر شامل عضويت و يا رياست شوراها، مجامع و هيأتهاي امناء نهادهاي موصوف و كميسيونهاي فرعي و اصلي دولت، شوراهاي عالي فرابخشي و مجامع بين المللي مرتبط نيز مي باشد.

ماده 18 

اعمال اين قانون در ارتباط با كميته امداد امام خميني (ره) و همچنين امور مرتبط با نيروهاي مسلح منوط به اذن مقام رهبري مي باشد.

ماده 19 

از تاريخ تصويب اين قانون، آن قسمت از قوانين امور بيمه هاي اجتماعي، بيمه خدمات درماني، امور حمايتي و امدادي كه مغاير با اين قانون مي باشد، ملغي الاثر مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /3 /1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل