قانون مربوط به اجازه پرداخت وظيفه و مستمري درباره وراث عده‌اي از كارمندان دولت ‌مصوب 1338

قانون مربوط به اجازه پرداخت وظيفه و مستمري درباره وراث عده‌اي از كارمندان دولتمصوب 1338,09,28با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

ماده واحده – وظيفه و مستمري و هزينه تحصيل اشخاص مشروحه ذيل تصويب و بوزارت دارائي اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون‌از محل اعتبارات مربوطه كه در مقابل اسامي آنها تعيين شده پرداخت نمايد.

تبصره 1 ببازماندگان كارمندان رسمي كشور و خدمتگذاران جزء كه قبل از تصويب قانون اصلاح بازنشستگي مصوب تير ماه 1337 مورث آنها‌ فوت شده است و بواسطه كمبود سنين خدمت مشمول مقررات قانون بازنشستگي نشده هيچگونه وظيفه يا مستمري دريافت نميدارند از تاريخ‌ تصويب اين قانون نصف آخرين حقوق دريافتي زمان حيات مورث خود را برابر شرايط قانون بازنشستگي و وظيفه از اعتبار وزارتخانه يا بنگاهي كه در‌آن اشتغال داشته‌اند دريافت خواهند داشت. ‌

تبصره 2 حقوق وظيفه و مستمري اعم از آنچه از صندوق بازنشستگي پرداخت ميگردد يا از محل اعتبارات بودجه كل كشور درباره ورثه ذكور تا پايان بيست‌سالگي و چنانچه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي‌عالي مشغول تحصيل باشند تا پايان بيست و پنج‌سالگي قابل پرداخت خواهد بود.

 

الف برقراري وظيفه و مستمري:
1 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم اكبر نوروزي خميني ‌خدمتگذار سابق دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3000 ريال
2 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم محمود مظاهري ‌خدمتگذار سابق دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2500 ريال
3 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم عليمحمد محمودان ‌كارمند سابق دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 5000 ريال
4 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم سيد محسن كاشاني ‌كارمند پيماني سابق دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3500 ريال
5 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم مصطفي فيض‌لاريجاني ‌كارمند سابق دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 5360 ريال
6 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم علي گواهي ‌كارمند دارائي از اعتبار شهريه و وظائف ماهيانه 4000 ريال.
7 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم نعمت‌الله طهماسبي ‌كارمند دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4000 ريال
8 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم عبدالحسين نيك‌فرجام ‌كارمند دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2000 ريال
9 –
برقراري مستمري آقاي آيش انكوتي از اعتبار شهريهو وظايف ماهيانه 2000 ريال
10 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم فضل‌الله يوسفي ‌اهل ميانه از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2000 ريال
11 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم مهندس شمس كه در ‌زاهدان كشته شده 5000 ريال
12 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم امير وزيري ‌خراساني كارمند سازمان برنامه از اعتبار سازمان برنامه ماهيانه 9490 ريال
13 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم محمدعلي مدير ‌كارمند دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2000 ريال
14 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم محمدعلي فتحعلي ‌پزشكيار وزارت بهداري از اعتبار وزارت نامبرده ماهيانه6000 ريال
15 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم منصور صارمي ‌كارمند سابق وزارت خارجه از اعتبار آنوزارت ماهيانه 3360 ريال
16 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم ‌غلامحسين مرتضي قلي لواساني خدمتگذار سابق وزارت خارجه ‌از اعتبار آنوزارت ماهيانه 2500 ريال
17 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم سيد اسدالله منصوري ‌كارمند اداره كل سابق غله از اعتبار وزارت گمركات و انحصارات 2000 ريال
18 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم حسين آقاشريف ‌كارمند سابق وزارت گمركات و انحصارات از اعتباروزارت گمركات وانحصارات ماهيانه 4750 ريال
19 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم اكبر صارمي ‌كارمند سابق وزارت گمركات و انحصارات از اعتبار وزارت گمركات و انحصارات ‌ماهيانه 2820 ريال
20 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم محمد سجادي‌لاريجاني ‌كارمند سابق وزارت گمركات وانحصارات از اعتبار وزارت ‌گمركات و انحصارات ماهيانه 5362 ريال
21 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم ‌مسعود استيفاني كارمند سابق وزارت گمركات و انحصارات ‌از اعتبار وزارت گمركات و انحصارات ماهيانه 3750 ريال
22 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم حسين دشتي ‌كارمند سابق وزارت گمركات و انحصارات از اعتبار وزارت گمركاتو انحصارات ماهيانه 2310 ريال
23 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم حسن اميني ‌كارمند سابق وزارت گمركات و انحصارات از اعتبار وزارت گمركاتو انحصارات ماهيانه 3060 ريال
24 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم رضا شهابي ‌كارمند سابق وزارت گمركات و انحصارات از اعتبار وزارت گمركاتو انحصارات ماهيانه 3750 ريال
25 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم صفرعلي ناصح‌لطف‌آبادي كارمند سابق وزارت ‌گمركات و انحصارات از اعتبار وزارت گمركات و ‌انحصارات ماهيانه 7100 ريال
26 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم عباس برادران كارمند سابق وزارت ‌گمركات و انحصارات از اعتبار وزارت گمركاتو انحصارات ماهيانه 2250 ريال
27 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم عباس يمني كارمند سابق وزارت گمركات و انحصارات ‌از اعتبار وزارت گمركات و انحصارات ماهيانه 4900 ريال
28 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم جلال خضرائي ‌كارمند سابق وزارت گمركات و انحصارات از اعتبار وزارت گمركاتو انحصارات ماهيانه 3000 ريال
29 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم اكبر فارسي كارمند وزارت فرهنگ از اعتباروزارت نامبرده ماهيانه 6925 ريال
30 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم حسين ساعد كارمند وزارت فرهنگ از اعتبار آنوزارت ماهيانه 8000 ريال
31 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم شيخ احمد ‌بهار كارمند سابق وزارت فرهنگ از اعتبار آنوزارت ماهيانه 6987 ريال
32 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم پروين خانقاهي ‌كارمند سابق وزارت فرهنگ از اعتبار آنوزارت ماهيانه 4250 ريال
33 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم اكبر مغروري ‌كارمند سابق وزارت گمركات از اعتبار آنوزارت ماهيانه4020 ريال
34 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم محمدمهدي ‌دبير سابق وزارت فرهنگ از اعتبار آنوزارت ماهيانه 5120 ريال
35 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم حسين امامي ‌يزداني ‌كارمند سابق وزارت پست و تلگراف از اعتبار آنوزارت ماهيانه 2500 ريال
36 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم حبيب‌الله آتشي ‌كارمند سابق ثبت اسناد كل از اعتبار آن اداره ماهيانه 3000 ريال
37 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم عسگرزاده تفضلي ‌كارمند سابق ثبت اسناد كل از اعتبار آن اداره ماهيانه 3000 ريال
38 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم الله‌قلي رئيسي ‌كارمند سابق اداره كل آمار از اعتبار آن اداره ماهيانه 8600 ريال
39 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم رسول اميني كارمند ‌سابق اداره كل آمار از اعتبار آن اداره ماهيانه 8600 ريال
40 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم عنايت‌الله مستقيمي ‌كارمند سابق وزارت كشاورزي از اعتبار آنوزارت ماهيانه 3750 ريال
41 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم مصطفي عسگري كارمند ‌سابق وزارت كشاورزي از اعتبار آنوزارت ماهيانه 2250 ريال
42 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم غلامحسين فرح زاد نراقي كارمند سابق فرهنگ و بانك ملي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 9500 ريال
43 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌تقي خرمي كارمند سابق وزارت راه از اعتبار آنوزارت ماهيانه 5360 ريال
44 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم مهندس ‌ابوالفضل پاك كارمند سابق سازمان برنامه از اعتبار ‌سازمان برنامه ماهيانه 5000 ريال
45 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم رضا ميرعارفي قاضي سابق دادگستري از اعتباروزارت دادگستري ماهيانه 8000 ريال
46 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌احمد بادامچيان كارمند دونپايه سابق دادگستري ‌از اعتبار آنوزارت ماهيانه 4705 ريال
47 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم هرمز وقار ‌كارمند سابق اداره كل غله از اعتبار آن اداره ‌ماهيانه 6925 ريال
48 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم ‌عبدالرزاق رزاقي كارمند سابق وزارت دادگستري از ‌اعتبار آنوزارت ماهيانه 5000 ريال
49 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم حبيب‌الله گودرزي كارمند سابق دارائي از ‌اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4500 ريال
50 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم علي فرح‌آور كارمند سابق وزارت كشاورزي ‌از اعتبار آنوزارت ماهيانه 2500 ريال
51 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم قاسم قره‌گزليان خدمتگذار سابق وزارت ‌دادگستري از اعتبار آنوزارت ماهيانه 2370 ريال
52 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم محمدرضا سروش كارمند سابق وزارت دارائي ‌از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3550 ريال
53 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم اسماعيل رهباني خدمتگذار سابق ‌دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2500 ريال
54 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم ‌تقي صدري كارمند سابق حكمي وزارت گمركات از اعتبار ‌آنوزارت ماهيانه 2000 ريال
55 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم عبدالحميد نيازي كارمندوزارت دادگستري از اعتبار آنوزارت ماهيانه 5330 ريال
56 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم ابوالقاسم مسلم اسلامي كارمند سابقوزارت گمركات از اعتبار آنوزارت ماهيانه 2860 ريال
57 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم علي آينه اسكندري خدمتگذار وزارت دارائي ‌از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2500 ريال
58 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم امان‌الله صميمي كارمند سابق وزارت گمركاتو انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهيانه 3000 ريال
59 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم علي‌اكبر بهارنژاد كارمند پيماني سابق ‌دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3000 ريال
60 –
برقراري مستمري دربارهورثه مرحوم رضا پاكزاد كارمند سابقوزارت دارائي از اعتبار شهريه و وظائف ماهيانه 3000 ريال
61 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم اسماعيل ايماني كارمند پيماني سابقوزارت كشاورزي از اعتبار آنوزارت ماهيانه 3200 ريال
62 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم محمدعلي ناظم‌اميني خدمتگذار سابقوزارت دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 1500 ريال
63 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم منوچهر احمدي كارمند سابقوزارت دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4800 ريال
64 –
برقراري مستمري دربارهورثه مرحوم بزرگ امامي كارمند سابق دونپايهوزارت دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2000 ريال
65 –
برقراري مستمري دربارهورثه مرحوم محمدقلي سيري كارمند سابقوزارت كشاورزي از اعتبار آنوزارت ماهيانه 5400 ريال
66 –
برقراري مستمري دربارهورثه مرحوم نيك محمد شور خدمتگذار سابق ‌گمركات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهيانه 1160 ريال
67 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم فتح‌الله پسيان كارمند سابقوزارت كشاورزي از اعتبار آنوزارت ماهيانه 1875 ريال
68 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم عبدالوهاب صمداني كارمند سابقوزارت كشاورزي از اعتبار آنوزارت ماهيانه 3500 ريال
69 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم عبدالغفار ادريسي كارمند سابقوزارت دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4500 ريال
70 –
برقراري مستمري درباره ورثه ‌مرحوم نصرالله نصر كارمند سابقوزارت دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4500 ريال
71 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم سيد عبدالعلي ژرفا كارمند سابقوزارت كار از اعتبار آنوزارت ماهيانه 3000 ريال
72 –
برقراري مستمري برايورثه مرحوم حسين برهان‌السطلنه كارمند ‌مجلس شورايملي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 000 ريال
73 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم خليل لاوران پاسبان سابق شهرباني ‌خرمشهر از اعتبار بودجه شهرباني كل كشور ماهيانه 2000 ريال
74 –
برقراري مستمري درباره ورثه مرحوم ‌اسدالله ذبيحيان كارمند سابق وزارت كشاورزي ‌از اعتبار آنوزارت ماهيانه 3200 ريال
75 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌احمد صاحب اختياري كارمند سابقوزارت دارائي از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 5400 ريال
76 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌نصرالله ايوزيان كارمند سابقوزارت گمركات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهيانه 2680 ريال
77 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌سيد حسين ولدآبادي كارمند سابقوزارت گمركات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهيانه 2250 ريال
78 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم يحيي سليماني‌پور مهندس سابق ‌بنگاه آبياري از اعتبار بنگاه نامبرده ماهيانهو طبق پيشنهاد وزارت ‌كشاورزي بفرزند 25 ساله نامبرده كه قادر بكار ‌نميباشد پرداخت شود 10000 ريال
79 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌پرويز مجيدي آهي مهندس بنگاه آبياري ‌از اعتبار بنگاه نامبرده ماهيانه 8500 ريال
80 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌حبيب‌الله ابراهيمي مجدآبادي كارمند سابق بنگاه ‌آبياري از اعتبار بنگاه مزبور ماهيانه 6500 ريال
81 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌علي‌اكبر سقاباشي خدمتگذار سابق ‌دارائي از اعتبار شهريه و وظيفه ماهيانه 2000 ريال
82 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌اسدالله مؤتمني كارمند سابق دارائي از ‌اعتبار شهريه و وظيفه ماهيانه 4500 ريال
83 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌رضا گرجيان كارمند سابق وزارت دارائي از اعتبار ‌شهريه و وظايف ماهيانه 2500 ريال
84 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌رضا ميرگلي كارمند سابق وزارت دارائي از اعتبار ‌شهريه و وظايف ماهيانه 3500 ريال
85 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌عباس چاوشي كارمند وزارت گمركات و انحصارات از ‌آنوزارت ماهيانه 2250 ريال
86 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌هاشم كشميري كارمند وزارت گمركات و انحصارات از اعتبار ‌آنوزارت ماهيانه 2250 ريال
87 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌حسين شوقي كارمند وزارت گمركات و انحصارات از اعتبار ‌آنوزارت ماهيانه 1550 ريال
88 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم علي سعيدي كارمند وزارت گمركات و ‌انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهيانه 2500 ريال
89 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌محمد اديگوزل افقي خدمتگذار سابق وزارت گمركات و ‌انحصارات از اعتبار آنوزارتخانه 1550 ريال
90 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم رحمت‌الله ناظميان كارمند سابقوزارت گمركات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهيانه 2100 ريال
91 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌عزيزالله گستري خدمتگذار سابق وزارت گمركات و ‌انحصارات از اعتبار آن وزارت ماهيانه 1260 ريال
92 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌حسين ميرواقفي خدمتگذار سابق وزارت گمركات و انحصارات ‌از اعتبار آنوزارتخانه ماهيانه 1510 ريال
93 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم عزيزالله دولتي خدمتگذار سابقوزارت گمركات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهيانه 1150 ريال
94 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم يوسف خياباني ‌كارمند سابق وزارت گمركات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهيانه 1875 ريال
95 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم يوسف دانش‌ دوست‌نصرالهي خدمتگذار سابقوزارت گمركات و انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهيانه 1230 ريال
96 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم داداش اميني كارمند وزارت كشاورزي ‌از اعتبار آنوزارت ماهيانه 3200 ريال
97 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم عبدالله وكيلي خدمتگذار سابق دخانيات ‌از اعتبار وزارت گمركات و انحصارات ماهيانه 2430 ريال
98 –
برقراري مستمري براي مرحوم ‌كريم مرتاضي كارمند وزارت گمركات و انحصارات ‌از اعتبار آنوزارت ماهيانه 2425 ريال
99 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌غفور چلبي خدمتگذار سابق وزارت گمركاتو انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهيانه 1065 ريال
100 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌كمال‌الدين فقيهي شيرازي كارمند وزارت دارائي ‌از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3500 ريال
101 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم محمدمهرداد توكلي خدمتگذار سابق وزارت ‌گمركات و انحصارات از اعتبار آن وزارت ماهيانه 2000 ريال
102 –
برقراري مستمري براي ورثه ‌مرحوم حسن دلخوش كارمند سابق وزارت گمركات و انحصارات ‌از اعتبارات آنوزارت ماهيانه 2000 ريال
103 –
برقراري مستمري براي ورثه مرحوم ‌ابوالحسن ساداتيان كارمند سابق وزارت گمركات و ‌انحصارات از اعتبار آنوزارت ماهيانه 2500 ريال

ب افزايش وظيفه و مستمري:
104 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه ‌مرحوم عسگر هدايتي كارمند سابق وزارت دارائي ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2250 ريال
105 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه ‌مرحوم حسين صداقت كارمند سابق وزارت دارائي ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2500 ريال
106 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه ‌مرحوم غلامرضا توسلي كارمند سابقوزارت دارائي علاوه بر آنچه فعلا ‌دريافت ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4750 ريال
107 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم اسمعيل تجلي كارمند سابقوزارت دارائي علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4300 ريال
108 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه ‌مرحوم اسدالله اردلان كارمند سابقوزارت دارائي علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌مي‌دارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4750 ريال
109 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه ‌مرحوم مصطفي پاسدار كارمند سابقوزارت دارائي علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4750 ريال
110 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثة مرحوم ‌باقر فسائي‌زاده كارمند سابق وزارت دارائي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2500 ريال
111 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌علي‌اشرف سعيدي كارمند سابق وزارت دارائي علاوه بر ‌آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4300 ريال
112 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه ‌مرحوم وجيه‌الله اردلان كارمند سابقوزارت دارائي علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارند ‌از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2500 ريال
113 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌منوچهر سميعي كارمند سابق وزارت دارائي علاوه بر ‌آنچه فعلا دريافت ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3000 ريال
114 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم حبيب‌الله طاهري كارمند سابقوزارت دارائي علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3270 ريال
115 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم احمد فريدي كارمند سابقوزارت دارائي علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 1500 ريال
116 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه ‌مرحوم هود صفائي كارمند سابقوزارت دارائي علاوه بر آنچه فعلا ‌دريافت ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3200 ريال
117 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم حسين عياري كارمند سابقوزارت دارائي علاوه بر آنچه فعلا ‌دريافت ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4250 ريال
118 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌حسين دانشور كارمند سابق وزارت دارائي علاوه بر ‌آنچه فعلا دريافت ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 1400 ريال
119 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌محسن محجوبي كارمند سابق وزارت دارائي علاوه بر ‌آنچه فعلا دريافت ميدارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 1760 ريال
120 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه ‌مرحوم احمد اشتري كارمند سابق وزارت دارائي ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارند از اعتبار ‌شهريه و وظايف ماهيانه 1760 ريال
121 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌ابوالقاسم جواهري كارمند سابق وزارت دارائي علاوه ‌بر آن چه فعلاً دريافت مي‌دارند از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2160 ريال
122 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌دكتر ابوالقاسم كيانوري كارمند پزشك سابقوزارت بهداري علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد ‌از اعتبار وزارت بهداري ماهيانه 8840 ريال
123 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌رضا كيهانيان كارمند سابق وزارت خارجه از اعتباروزارت خارجه ماهيانه 2500 ريال
124 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌غلامعلي اردلان كارمند سابق وزارت خارجه از اعتباروزارت خارجه ماهيانه 4750 ريال
125 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌جلال‌الدين خطير كارمند سابق وزارت خارجه از اعتباروزارت خارجه ماهيانه 4750 ريال
126 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌علي سهيلي سفيركبير سابق ايران از اعتبار وزارت ‌خارجه باين ترتيب: ايرج سهيلي بابت هزينه تحصيلي ‌ماهيانه پنجهزار ريال بانو فاطمه پنجهزار ريال: ‌بانو طوبي پنجهزار ريال جمعاً پانزده هزار ريال ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد ماهيانه 15000 ريال
127 –
افزايش مستمري ووظيفه ورثه ‌مرحوم باقر وارسته كارمند سابق وزارت امور خارجه ‌از اعتبار وزارت خارجه علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارد ماهيانه 2540 ريال
128 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌بديع‌الله مجذوب كارمند سابق وزارت فرهنگ از اعتباروزارت نامبرده علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارد ماهيانه 6000 ريال
129 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه ‌مرحوم وحيد تنكابني معاون سابقوزارت فرهنگ از اعتبار وزارت نامبرده علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارد ماهيانه 3460 ريال
130 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ‌محسن ارمي كارمند سابق وزارت پست و تلگراف و تلفن ‌از اعتبار وزارت نامبرده علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميد‌ارد ماهيانه 3460 ريال
131 –
افزايش مستمري و.وظيفة ورثه مرحوم ‌ابوالقاسم نديمي كارمند سابق ثبت و اسناد و املاك از اعتباروزارت نامبرده علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد ماهيانه 3460 ريال
132 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ‌محمدعلي بامداد بازرس سابق دولت در بانك ملي ‌از اعتبار شهريه و وظايف علاوه بر ‌آنچه فعلا دريافت ميدارد ماهيانه 2000 ريال
133 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ‌حسينعلي اشرفي كارمند دونپايه سابق اداره ثبت كل ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار اداره كل ‌ثبت ماهيانه 2500 ريال
134 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ‌محمود سالك كارمند وزارت كشور علاوه بر آنچه فعلا ‌دريافت ميدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهيانه 3460 ريال
135 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ‌محمد منتظم كارمند وزارت كشور علاوه بر آنچه فعلا ‌دريافت ميدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهيانه 2540 ريال
136 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم حسن ‌موثقي كارمند وزارت كشور علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهيانه 2540 ريال
137 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌حسن منطقي تفرشي كارمند وزارت كشور علاوه بر آنچه فعلا ‌دريافت ميدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهيانه 3460 ريال
138 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌حسن جلالي كارمند وزارت كشور علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهيانه 1840 ريال
139 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌محمود سيد علي ظهيري وزارت كشور علاوه بر آنچه فعلا ‌دريافت ميدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهيانه 1550 ريال
140 –
افزايش و مستمري ورثه مرحوم ‌عبدالله فياض لاريجاني كارمند وزارت كشاورزي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهيانه 2900 ريال
141 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم محسن ‌هوشيوار كارمند وزارت كشاورزي علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهيانه 3772 ريال
142 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌دكتر احمد محسني كارمند وزارت فرهنگ علاوه بر آن‌چه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار بودجه آنوزارت ماهيانه 3460 ريال
143 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌مهندس اسمعيل شيرازي كارمند وزارت دارائي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3460 ريال
144 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌سيد احمد خطيب‌مدني كارمند وزارت راه علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار بودجه وزارت راه ماهيانه 2300 ريال
145 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم سيد ‌جواد فاطمي كارمند سابق گمرك علاوه بر آنچه فعلا ‌دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 1000 ريال
146 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌محمود معتمدهاشمي كارمند سابق اداره كل غله علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4000 ريال
147 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه ‌مرحوم ذولفعلي نرگس‌زنجاني كارمند سابق وزارت دارائي ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريهو وظايف ماهيانه 1500 ريال
148 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌علي لشگري كارمند وزارت دارائي علاوه بر آنچه ‌فعلا دريافت ميد‌ارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2500 ريال
149 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌احمد كجوري‌ بواسحقي خدمتگذار سابق دارائي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ‌ماهيانه 1000 ريال
150 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌عبدالوهاب مؤيد احمدي كارمند وزارت دارائي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ‌ماهيانه 2240 ريال
151 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌حسين صديق وزيري كارمند وزارت دارائي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3000 ريال
152 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌عبدالحسين كاسمي كارمند وزارت كشور علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ‌ماهيانه 4120 ريال
153 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌سيد عباس دبيرشاه‌صاحبي كارمند اداره كل آمار علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ‌ماهيانه 2000 ريال
154 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه ‌مرحوم حسنعلي منگنه‌نورائي كارمند سابق خالصجات ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌شهريه و وظايف ماهيانه 2000 ريال
155 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه ‌مرحوم عبدالحميد نوذر خدمتگذار سابق ‌دارائي علاوه بر آنچه فعلا دريافت مينمايد ‌از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 1000 ريال
156 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه ‌مرحوم سيف‌الله حشمت‌زاد كارمند وزارت دارائي ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌شهريه و وظايف ماهيانه 1000 ريال
157 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه ‌مرحوم محمد مام‌آقائي خدمتگذار سابق دخانيات علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت گمركات و انحصارات ماهيانه 1500 ريال
158 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه ‌مرحوم علي صديقياني كارمند سابق وزارت دارائي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌شهريه و وظايف ماهيانه 3550 ريال
159 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ‌اسمعيل كاتوزيان كارمند سابق وزارت دارائي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 10250 ريال
160 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ‌مشيردفتر مستوفي‌علي منگنه نورائي (بانو نورالهدي منگنهوزارت دارائي ‌علاوه بر آنچه فعلأ دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 1000 ريال
161 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ابوالفضل اعلامي كارمندوزارت بازرگاني علاوه بر آن چه فعلاً ‌دريافت ميدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌نامبرده ماهيانه 3270 ريال
162 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌ابوالفتح جهانگيرنميني كارمند سابق وزارت بازرگاني علاوه ‌بر آنچه فعلاً دريافت ميدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌نامبرده ماهيانه 3413 ريال
163 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم علي ‌معيني كارمند سابق وزارت خارجه علاوه بر آنچه فعلاً ‌دريافت ميدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهيانه 1000 ريال
164 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه ‌مرحوم محمدحسن احمدي كارمند سابق وزارت پستو تلگراف و تلفن علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهيانه1639 ريال
165 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه ‌مرحوم عليمراد بردبار خدمتگذار سابق وزارت ‌پست و تلگراف و تلفن علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده 900 ريال
166 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ‌عباس جعفري خدمتگذار سابق وزارت پست و تلگراف و ‌تلفن علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده 1055 ريال
167 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه ‌مرحوم سيد نصرالله اعتمادالوزاره كارمند سابقوزارت پست و تلگراف و تلفن علاوه بر آنچه ‌فعلا دريافت ميد‌ارد از اعتبار شهريه ووظايف ماهيانه 2670 ريال
168 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ‌احمد دانشور كارمند سابق دربار شاهنشاهي ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌شهريه و وظايف ماهيانه 3000 ريال
169 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه ‌مرحوم محمدعلي ملك شهميرزادي كارمند ‌سابق نخست‌وزيري علاوه بر آنچه دريافت ‌ميدارد از اعتبار شهريه ووظايف ماهيانه 2865 ريال
170 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ‌عبدالباقي جمشيدي قاضي سابق دادگستري علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌دادگستري ماهيانه 3500 ريال
171 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ‌محمدعلي معبدي رحيمي كارمند سابق وزارت فرهنگ علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهيانه 3643 ريال
172 –
افزايش مستمري و.وظيفه ورثه مرحوم ‌ابوالفضل لساني قاضي سابق دادگستري علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌دادگستري به اين ترتيب: ‌
ايرج لساني كه غير رشيد است مادام‌الحياة ماهيانه ‌پنجهزار ريال و ساير وراث 5620 ريال جمعاً ماهيانه 10620 ريال
173 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌فرج‌اله حبشي كارمند سابق شركت سهامي فرش علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريهو وظايف ماهيانه 2000 ريال
174 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه ‌مرحوم حبيب‌اله شيبان كارمند سابق دارائي ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد ‌از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4300 ريال
175 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه ‌مرحوم اصغر مشايخي كارمند سابق گمركات و ‌انحصارات علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد ‌از اعتبار وزارت نامبرده ماهيانه 9500 ريال
176 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌زين‌العابدين عبرت كارمند سابق وزارت كشور علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتباروزارت نامبرده ماهيانه 4112 ريال
177 –
افسزايش وظيفه و مستمري ورثه ‌مرحوم علي انصاري نوخندان كارمند سابق وزارت ‌كشاورزي علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد ‌از اعتبار وزارت نامبرده ماهيانه 3550 ريال
178 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه ‌مرحوم محمدعلي مظفري كارمند سابق وزارت دارائي ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌شهريه و وظايف ماهيانه 2156 ريال
179 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌دكتر مصطفي فاطمي استاد دانشگاه ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت فرهنگ ماهيانه 8725 ريال
180 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌عبدالله رازي‌همداني كارمند سابق اداره كل آمار علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار بودجه ‌اداره آمار و ثبت احوال ماهيانه 2000 ريال
181 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه ‌مرحوم مصطفي فقيهي كارمند سابق اداره كل ثبت ‌اسناد علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از ‌اعتبار اداره نامبرده 5000 ريال
182 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌ابوالحسن رازبان ‌قاضي سابق دادگستري علاوه بر ‌آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتباروزارت نامبرده 9445 ريال
183 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌حسن حائري كارمند سابق دادگستري علاوه بر آنچه ‌فعلا دريافت ميدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهيانه 5366 ريال
184 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌ابوالفضل تنكابني كارمند سابق دادگستري علاوه بر آنچه ‌فعلا دريافت ميدارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهيانه 4750 ريال
185 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه ‌مرحوم خليل تمدن قاضي سابق دادگستري علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهيانه 10312 ريال
186 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌علي‌اكبر دهخدا بازرس عالي سابق وزارت فرهنگ علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهيانه 3000 ريال
187 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم رضا ‌فخيمي قاضي سابق دادگستري علاوه بر آنچه فعلا دريافت ‌ميدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهيانه 3800 ريال
188 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه ‌مرحوم حسين قلمكاري كارمند سابق وزارت دارائي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريهو وظايف ماهيانه 2060 ريال
189 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌محمود كهنداني پاسبان شهرباني علاوه بر آنچه فعلا ‌دريافت ميدارد از اعتبار شهرباني كل كشور ماهيانه 1900 ريال
190 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌مجتبي اميني كارمند سابق وزارت دارائي علاوه بر ‌آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ‌ماهيانه 2000 ريال
191 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌حاج مهدي اسفندياري (‌نصيرالسلطنه) كارمند سابقوزارتكشور علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد ‌از اعتبار بودجه وزارتكشور ماهيانه 6000 ريال
192 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌يونس آشوري كارمند سابق وزارت گمركات و انحصارات ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده 1170 ريال
193 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌عطاء‌الله بهمني ‌قاجار كارمند سابق وزارت كشاورزي ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهيانه 1700 ريال
194 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌غلامحسين مالك كارمند سابق دربار شاهنشاهي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ‌ماهيانه 2000 ريال
195 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌احتشام‌الدوله رفعت‌جاه كارمند سابق وزارت خارجه ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار بودجهوزارت خارجه ماهيانه 2000 ريال
196 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم مهندس ‌منوچهر غضنفري كارمند سابق سازمان جنگلها علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار سازمان ‌جنگلباني ماهانه 5000 ريال
197 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌فيروز مشكوتي كارمند سابق سازمان جنگلها علاوه بر ‌آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار سازمان ‌جنگلباني ماهيانه 5000 ريال
198 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌حسين شهرياري كارمند سابق دارائي علاوه بر آنچه ‌فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 1000 ريال
199 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌مهدي‌قلي عباسي كارمند سابق دارائي علاوه بر آنچه ‌فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3000 ريال
200 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌مرتضي جعفري كارمند سابق وزارت گمركات و انحصارات ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهيانه 4750 ريال
201 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌غلامحسين مفتاح كارمند وزارت امور خارجه علاوه بر ‌آنچه فعلا دريافت ميد‌ارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهيانه 6000 ريال
202 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌مهدي پيروزخواه كارمند سابق وزارت كشاورزي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميد‌ارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهيانه 3069 ريال
203 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌عبدالله كرد خدمتگذار سابق وزارت گمركات و انحصارات ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتباروزارت نامبرده ماهيانه 2500 ريال
204 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌علي‌اصغر سهيلي كارمند سابق وزارت كشور علاوه بر ‌آنچه فعلأ دريافت ميدارد از اعتبار وزارت ‌نامبرده ماهيانه 4750 ريال
205 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه ‌مرحوم احمد مسعودي كارمند سابق دارائي ‌علاوه بر آنچه فعلاً دريافت ميدارد از اعتبار ‌شهريه و وظايف ماهيانه 3200 ريال
206 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌نصرالله اختيارهمايون كارمند سابق وزارت پست و ‌تلگراف و تلفن علاوه بر آنچه فعلاً دريافت ميدارد ‌از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 1000 ريال
207 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌سيد تقي سلسبيلي كارمند سابق بنگاه جنگلها علاوه بر ‌آنچه فعلاً دريافت ميدارد از اعتبار بنگاه نامبرده ‌ماهيانه 4300 ريال
208 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌محمد باقر صديق وزيري كارمند سابق وزارت گمركات علاوه ‌بر آنچه فعلاً دريافت ميدارد از اعتبار بودجهوزارت نامبرده ماهيانه 4300 ريال
209 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌محمد بهجت‌ روحي كارمند سابق وزارت امور خارجه ‌علاوه بر آنچه فعلاً دريافت ميدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهيانه 2000 ريال
210 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌عزيزالله نجفي‌ فردوس كارمند سابق وزارت ‌كشور علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهيانه 2580 ريال
211 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌فريدون روانبخش كارمند سابق بنگاه جنگلها علاوه ‌بر آنچه فعلاً دريافت ميدارد از اعتبار بنگاه ‌نامبرده ماهيانه 2800 ريال
212 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌عنايت‌الله اتحاد رشتي كارمند پيشين دانشگاه ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌ بودجه دانشگاه ماهيانه 3040 ريال
213 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه ‌مرحوم يحيي ابوالحسني كارمند سابق دادگستري ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌شهريه و وظائف ماهيانه 1500 ريال
214 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثة مرحوم امير نگهبان كارمند سابقوزارت دارائي علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد ‌از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2000 ريال
215 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثة مرحوم اسحق رهبر كارمند سابقوزارت امور خارجه علاوه بر آنچه فعلاً ‌دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ‌ماهيانه 1000 ريال
216 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثة مرحوم بانو ماه‌تابان معززاعظم سلطاني علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار ‌شهريه و وظايف ماهيانه 3000 ريال
217 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌محمدعلي انواري كارمند سابق وزارت دارائي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3000 ريال
218 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثة مرحوم ‌كاظم نصيري كارمند سابق دادگستري علاوه بر آنچه ‌فعلا دريافت ميدارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهيانه 2800 ريال
219 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌تيمسار سرتيپ شهاب افسر ارتش شاهنشاهي علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار بودجه وزارت جنگ ماهيانه 5000 ريال
220 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه ‌مرحوم فضل‌الله فرود كارمند سابق دارائي علاوه ‌بر آنچه دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 5000 ريال
221 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثة مرحوم ‌محمد دشتي ‌مهجور خدمتگذار سابق فرهنگ علاوه بر آنچه دريافت ميدارد از اعتبار بودجه وزارت ‌فرهنگ ماهيانه 4000 ريال
222 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌ميرزا علينقي طباطبائي كارمند سابق ثبت كل علاوه ‌بر آنچه دريافت ميدارد از اعتبار بودجه ‌ثبت كل ماهيانه 5000 ريال
223 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌محمد علي پيروزيان كارمند سابق دارائي علاوه بر آنچه دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 3000 ريال
224 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌عبدالله همدانيان خدمتگذار سابق وزارت بازرگاني ‌علاوه بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار وزارت نامبرده ماهيانه 2000 ريال
225 –
برقراري مستمري درباره آقاي ‌سيد جلال‌الدين اخلاقي كارمند بازنشسته وزارت دارائي علاوه بر آنچه دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4000 ريال
226 –
برقراري مستمري درباره آقاي ‌خداداد وكيلي كارمند بازنشسته وزارت امور خارجه ‌علاوه بر آنچه فعلا بنام حقوق بازنشستگي دريافت ‌ميدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهيانه 1780 ريال
227 –
برقراري مستمري درباره آقاي ‌حاج‌آقا ميرحسيني كارمند بازنشسته ثبت اسناد كل علاوه ‌بر آنچه فعلا بنام حقوق بازنشستگي دريافت ميدارد ‌از اعتبار اداره ثبت اسناد ماهيانه 1500 ريال
228 –
برقراري مستمري درباره آقاي سيد حسين ‌ستارالحسيني كارمند بازنشسته وزارت دارائي ‌علاوه بر آنچه فعلا بنام حقوق بازنشستگي دريافت ‌ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 1500 ريال
229 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌داود ظريفيان كارمند سابق كشاورزي علاوه بر آنچه ‌فعلا دريافت ميدارد از اعتبار وزارت نامبرده ‌ماهيانه 1300 ريال
230 –
افزايش مستمري و وظيفه ورثه مرحوم ‌حسين منجم كارمند سابق دارائي علاوه بر آنچه ‌دريافت ميدار از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 2800 ريال
231 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌دكتر رضا بانكي پزشك وزارت فرهنگ علاوه بر آنچه ‌فعلا دريافت ميدارد از اعتبار وزارت فرهنگ ماهيانه 884 ريال
232 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌عبدالعزيز كمانكر كارمند دخانيات علاوه بر آنچه ‌فعلا دريافت ميدارد از اعتبار وزارت گمركات و ‌انحصارات 3000 ريال
233 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌يوسف وقار(‌محاسب‌الملك) كارمند وزارت دارائي علاوه ‌بر آنچه فعلا دريافت ميدارد از اعتبار شهريه و وظايف ماهيانه 4000 ريال
234 –
افزايش وظيفه و مستمري ورثه مرحوم ‌رضي عدل‌اميني كارمند وزارت فرهنگ علاوه بر آنچه ‌فعلا دريافت ميدارد از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ‌ماهيانه 6765 ريال

ج هزينه تحصيل:
235 –
كمك هزينه تحصيلي دو نفر فرزندان مرحوم ‌محمد سروش كارمند سابق وزارت دارائي علاوه بر آنچه ‌فعلا بنام مستمري يا وظيفه دريافت ميدارند هر يك ‌ماهيانه 2500 ريال از اعتبار شهريه و وظائف جمعاً ‌ماهيانه 5000 ريال
236 –
كمك هزينه تحصيلي سه نفر فرزندان مرحوم ‌حسين برقعي كارمند سابق وزارت فرهنگ علاوه بر آنچه ‌فعلا بنام مستمري يا وظيفه دريافت ميدارند از اعتبار ‌بودجه وزارت نامبرده ماهيانه 4757 ريال
237 –
كمك هزينه تحصيلي آقاي فريدون فروغي ‌فرزند مرحوم وزيران ميتواند قراردادهاي مربوط را ‌با مؤسسات مزبوو منعقد سازد ضمناً براي بهره‌برداري ‌از معادن و توزيع كالا شركتهاي فرعي تشكيل دهد.
‌جواد فروغي كارمند سابق وزارت خارجه علاوه بر آنچه فعلا بنام مستمري يا وظيفه دريافت ميدارد از ‌اعتبار بودجه وزارت امور خارجه ماهيانه 10000 ريال
238 –
كمك هزينه تحصيلي دو نفر فرزندان ‌مرحوم محمدعلي رأفت كارمند سابق وزارت خارجه علاوه ‌بر آنچه فعلا بنام مستمري يا وظيفه دريافت ‌ميدارد از اعتبار بودجه وزارت امور خارجه 6000ماهيانه ريال
239 –
كمك هزينه تحصيلي دو نفر فرزندان مرحوم ‌حسين كوهي ‌كرماني كارمند سابق وزارت فرهنگ علاوه بر آنچه فعلا بنام مستمري يا وظيفه دريافت ميدارند ‌از اعتبار بودجه وزارت نامبرده ماهيانه 3550 ريال
240 –
كمك هزينه تحصيلي آقاي قدرت‌الله آذرنوش ‌فرزند مرحوم دكتر احمد آذرنوش پزشك سابق وزارت بهداري ‌علاوه بر آنچه فعلا بنام مستمري يا وظيفه دريافت ‌ميدارد از اعتبار بودجه وزارت بهداري ماهيانه 8840 ريال
241 –
كمك هزينه تحصيلي آقاي پرويز داور ‌فرزند مرحوم داور تا مدتي كه بتحصيل اشتغال ‌داشته باشد هم‌ارز 40 ليره به اضافه حق‌التعليم ‌از اعتبار بودجه وزارت فرهنگ بمأخذ دريافتي ‌فعلي از تاريخ 18ر2ر38ماهيانه 10353 ريال

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه يكشنبه بيست و هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و‌سي و هشت بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

نايب‌رئيس مجلس شوراي ملي – عماد تربتي

قانون بالا در جلسه 1338.9.24 بتصويب مجلس سنا رسيده است.