قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليست ويتنام مصوب 1380

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليست ويتنام مصوب 1380,11,24

ماده واحده موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليست ويتنام، مشتمل بر يك مقدمه و‌هجده ماده و يك پيوست با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بخش ارجاع به داوري به شرح ضميمه‌تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم
‌موافقتنامه حمل و نقل هوائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليست ويتنام

مقدمه
‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليست ويتنام كه عضو كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين‌المللي مورخ شانزدهم آذر ماه 1323‌هجري شمسي برابر با هفتم دسامبر 1944 ميلادي مي‌باشند و از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، به منظور تأسيس و بهره‌برداري از‌سرويسهاي هوائي منظم في مابين و ماوراء سرزمينهاي خود به شرح زير موافقت كردند:

ماده 1 تعاريف
‌از نطر[نظر] اين موافقتنامه:
‌الف – اصطلاح «‌كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ شانزدهم آذر ماه 1323 هجري شمسي برابر هفتم دسامبر 1944‌ميلادي در شيكاگو براي امضاء مفتوح گرديد، اطلاق مي‌شود و شامل اصلاحات كنوانسيون كه به موجب ماده (94) آن تصويب شده و براي طرفهاي‌متعاهد لازم‌الاجراء گرديده و نيز ضمائم كنوانسيون و اصلاحات آنها كه به موجب ماده (90) آن به تصويب رسيده و براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء‌شده است، خواهد بود.
ب – اصطلاح «‌مقامات هواپيمائي» در مورد جمهوري اسلامي ايران به «‌رئيس سازمان هواپيمائي كشوري» و هر شخص يا سازماني كه مجاز به انجام‌وظايف فعلي آن سازمان باشد اطلاق مي‌گردد و در مورد دولت جمهوري سوسياليست ويتنام به اداره هواپيمائي كشوري ويتنام و هر شخص يا سازماني‌كه مجاز به انجام وظايف آن اداره باشد، اطلاق مي‌گردد.
پ – اصطلاح «‌شركت هواپيمائي تعيين شده» به يك شركت هواپيمائي اطلاق مي‌شود كه به موجب مفاد ماده (3) موافقتنامه حاضر تعيين شود و اجازه‌فعاليت بيابد.
ت – اصطلاح «‌ظرفيت» در مورد يك هواپيما به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از مسير و اصطلاح «‌ظرفيت» در مورد «‌سرويس‌توافق شده» به حاصل‌ضرب ظرفيت هواپيما در چنين سرويسي در دفعات پرواز هواپيماي مزبور طي زمان معين در تمام يا قسمتي از مسير، اطلاق‌مي‌شود.
ث – اصطلاح «‌سرزمين» در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد به مناطق زميني «‌سرزمين اصلي و جزاير»، آبهاي داخلي و آبهاي سرزميني مجاور آن و‌فضاي محاذي آن كه تحت حاكميت آن كشور قرار دارد، اطلاق مي‌شود.
ج – اصطلاحات «‌سرويس هوائي»، «‌سرويس هوائي بين‌المللي»، «‌شركت هواپمائي[هواپيمائي]» و «‌توقف به منظورهاي غيرحمل و نقل» داراي همان معاني‌است كه در ماده (96) كنوانسيون براي آنها ذكر شده است.
چ – اصطلاح «‌نرخ» به قيمتي اطلاق مي‌شود كه براي حمل مسافر، بار همراه و غير همراه پرداخت گردد و شامل شرايطي كه به موجب آن قيمتهاي‌مزبور اعمال مي‌شود از جمله قيمتها و شرايط مقرر براي نمايندگيها و ساير خدمات جنبي به استثناء دستمزدها و شرايط حمل پست، مي‌باشد.

ماده 2 اعطاي حقوق
1 –
هر طرف متعاهد در خصوص سرويسهاي هوائي بين‌المللي به شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر حقوق زير را اعطاء مي‌نمايد:
‌الف – حق پرواز بدون فرود از فراز سرزمين خود،
ب – حق توقف در سرزمين خود به منظورهاي غير حمل و نقل.
2 –
هر طرف متعاهد به شركت هواپيمائي طرف متعاهد ديگر حقوق مشخص شده در اين موافقتنامه را به منظور انجام سرويسهاي هوائي بين‌المللي در‌مسيرهاي مشخص شده در قسمتهاي مربوط جدول مسير پيوست اين موافقتنامه اعطاء مي‌نمايد. سرويسها و مسيرهاي مذكور از اين پس سرويسهاي‌مورد توافق و مسيرهاي مشخص شده ناميده مي‌شوند. مادامي كه شركت هواپيمائي كه توسط هر طرف متعاهد تعيين شده سرويس مورد توافق در يك‌مسير مشخص شده را انجام مي‌دهد علاوه بر حقوق مشخص شده در بند (1) اين ماده از حق توقف در سرزمين طرف متعاهد ديگر در نقاط مشخص‌شده در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه به منظور سوار و پياده كردن مسافرين، بار و پست برخوردار خواهد بود.
3 –
هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسير شود كه به شركت هواپيمائي يك طرف متعاهد اين حق را اعطاء كند كه در داخل سرزمين‌طرف متعاهد ديگر از نقطه‌اي به نقطه ديگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد يا كرايه نمايد.
4 –
در مناطقي كه در آن مخاصمات مسلحانه جريان دارد و يا در اشغال نظامي است و نيز در مناطقي كه تحت تأثير مخاصمات مسلحانه يا اشغال‌نظامي قرار گرفته انجام سرويسهاي موضوع اين ماده منوط به تصويب مقامهاي صلاحيتدار مربوط خواهد بود.

ماده 3 تعيين و اجازه
1 –
هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلاميه كتبي به طرف متعاهد ديگر يك يا چند شركت هواپيمائي را براي انجام سرويسهاي مورد توافق در‌مسيرهاي مشخص شده تعيين، و هر شركت هواپيمائي تعيين شده را حذف كند يا تغيير دهد.
2 –
پس از دريافت اعلاميه مذكور در بند (1) مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر بايد با رعايت مفاد بندهاي (3) و (4) اين ماده اجازه مقتضي را‌بدون تأخير به شركت هواپيمائي تعيين شده مزبور اعطاء كنند.
3 –
مقامات هواپيمائي يك طرف متعاهد مي‌توانند از شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر بخواهند كه آنان را مجاب سازد كه شرايط مقرر‌در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً به موجب مفاد كنوانسيون توسط آن مقامات در مورد سرويسهاي هوائي بين‌المللي اعمال مي‌گردد دارا مي‌باشد.
4 –
هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد كه مجاب نشده باشد مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمائي تعيين شده متعلق و دراختيار طرف‌متعاهد ديگر يا اتباع آن را از اعطاي اجازه بهره‌برداري موضوع بند (2) اين ماده منع نمايد و يا هر شرطي را كه براي اعمال حقوق مذكور در ماده (2) اين‌موافقتنامه توسط آن شركت هواپيمائي تعيين شده لازم بداند وضع نمايد.
5 –
شركت هواپيمائي تعيين شده مي‌تواند در هر زمان پس از دريافت اجازه مندرج در بند (2) فوق بهره‌برداري از سرويسهاي مورد توافق را آغاز كند‌مشروط بر آن كه شركت هواپيمائي مفاد قابل اجراي اين موافقتنامه را رعايت نمايد.

ماده 4 تعليق و لغو
1 –
هر طرف متعاهد مي‌تواند در موارد مشروح زير مجوز بهره‌برداري را لغو يا استفاده از حقوق مندرج در ماده (2) اين موافقتنامه را در مورد شركت‌هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر معلق، يا هر شرطي را كه براي استفاده از اين حقوق لازم مي‌داند وضع كند:
‌الف – چنانچه قانع نشود كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمائي مذكور متعلق و دراختيار طرف متعاهد ديگر يا اتباع وي مي‌باشد، يا
ب – چنانچه شركت هواپيمائي مذكور قوانين و يا مقررات طرف متعاهدي كه اين حقوق را اعطاء نموده است رعايت نكند، يا
پ – چنانچه شركت هواپيمائي مذكور در انجام عمليات بهره‌برداري از مفاد اين موافقتنامه تخطي كند.
2 –
لغو يا تعليق يا وضع شرايط مذكور در بند (1) اين ماده جز در مواردي كه براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات و يا مفاد اين موافقتنامه‌فوريت داشته باشد، فقط پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر صورت خواهد گرفت.
‌اين مشورت بين مقامات هواپيمائي پس از دريافت درخواست انجام آن در اسرع وقت شروع خواهد شد.

ماده 5 شمول قوانين و مقررات

1قوانين و مقررات هر طرف متعاهد در مورد ورود يا خروج هواپيماهايي كه به امر هوانوردي بين‌المللي اشتغال دارند و نيز قوانين و مقررات مربوط‌ به بهره‌برداري و هوانوردي اين قبيل هواپيماها مادام كه بر فراز يا داخل سرزمين آن طرف متعاهد مي‌باشند، در مورد هواپيماهاي شركت هواپيمايي‌تعيين شده طرف متعاهد ديگر اعمال خواهد شد.

2قوانين و مقررات هر طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرين، خدمه، بار يا پست از سرزمين آن مي‌باشد از قبيل تشريفات‌ورود و خروج، مهاجرت و همچنين مقررات گمركي و بهداشتي در مورد مسافرين، خدمه، بار يا محمولات پستي هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر مادام كه در سرزمين مذكور باشند اعمال خواهد شد.

3هر طرف متعاهد بنا به تقاضاي طرف متعاهد ديگر نسخه‌اي از قوانين و مقررات مذكور در اين ماده را در اختيار آن قرار خواهد داد.

4شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد مجاز خواهد بود نمايندگي خود را در سرزمين طرف متعاهد ديگر داير نمايد. در صورت تعيين يك‌نمايندگي كل يا نمايندگي فروش كل اين نمايندگي مي‌بايست با توجه به قوانين و مقررات قابل اجراي مربوطه هر يك از طرفهاي متعاهد تعيين گردد.

5شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد حق خواهد داشت براساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به ورود، اقامت و استخدام طرف متعاهد ديگر‌كارمندان مديريتي، فني، عملياتي و ساير متخصصين خود را جهت برقراري سرويسهاي هوايي كه ضروري باشد به سرزمين طرف متعاهد ديگر آورده و‌نگهداري نمايد.

6انتقال درآمدهاي حاصله توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد طبق مقررات تسعير ارزهاي خارجي طرف متعاهد ديگر و پس از‌كسر هزينه‌ها صورت خواهد گرفت. طرفهاي متعاهد بيشترين تلاش خود را براي تسهيل انتقال درآمدهاي حاصله توسط شركت هواپيمايي تعيين شده‌از سرويسهاي موضوع اين موافقت‌نامه به عمل خواهند آورد

ماده 6 معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض

1هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهدي كه سرويسهاي بين‌المللي را انجام مي‌دهد و مواد سوختي، روغن موتور، ساير مواد‌مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خوار و بار موجود در هواپيماهاي شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد كه مجاز به استفاده از‌مسيرها و سرويسهاي موضوع موافقتنامه مي‌باشند به هنگام ورود يا خروج از سرزمين طرف متعاهد ديگر براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق‌گمركي و سود بازرگاني، مالياتها و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي مشابه ملي و محلي معاف خواهند بود حتي اگر مواد مذكور زماني‌مورد استفاده قرار گيرد يا به مصرف برسد كه هواپيماهاي مزبور بر فراز آن سرزمين در پرواز باشند.

2سوخت، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خوار و بار كه توسط يك طرف متعاهد يا اتباع آن به سرزمين‌طرف متعاهد ديگر وارد شود و صرفاً به منظور استفاده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده آن طرف متعاهد باشد براساس عمل متقابل از‌پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي ملي و محلي معاف خواهد بود.


3
سوخت، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، لوازم يدكي، تجهيزات مورد نياز جاري و خوار و بار كه در سرزمين يك طرف متعاهد بار هواپيماهاي‌شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر مي‌شود و در سرويس‌هاي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد براساس عمل متقابل از پرداخت‌حقوق گمركي و سود بازرگاني، مالياتها و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي ملي و محلي معاف خواهد بود.

4تجهيزات هوانوردي مورد نياز جاري و همچنين مواد و كالاهاي نگاهداري شده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد تنها‌با موافقت مقامات گمركي طرف متعاهد ديگر در آن سرزمين قابل تخليه است. در اين صورت مي‌توان آنها را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً‌صادر مي‌شوند و يا ترتيب ديگري در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.

5مسافران، اثاثيه مسافران و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در ترانزيت مستقيم قرار دارند و از حريمي كه در فرودگاه بدين منظور اختصاص‌يافته خارج نمي‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود. اثاثيه مسافر و بار تا زماني كه در ترانزيت مستقيم است از حقوق گمركي و سود بازرگاني‌و هرگونه ماليات معاف خواهد بود.

6اسناد رسمي حاوي آرم رسمي شركت هواپيمايي مانند برچسب چمدان، بليط هواپيما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول زمانبندي كه به‌داخل سرزمين هر طرف متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر وارد مي‌شود، از كليه حقوق گمركي و سود‌بازرگاني و يا مالياتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.

ماده 7 تسهيلات و هزينه‌هاي فرودگاهي
1-
هر يك از طرفهاي متعاهد در سرزمين خود فرودگاه يا فرودگاههايي را جهت استفاده شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر در مسير‌مشخص شده تعيين خواهد كرد، و تسهيلات ارتباطي، هوانوردي، هواشناسي و ساير خدماتي را كه براي بهره‌برداري سرويس‌هاي مورد توافق لازم‌است در اختيار شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
2-
هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند در قبال استفاده هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر از فرودگاهها و ساير تأسيسات آن‌هزينه‌هاي عادلانه و معقولي دريافت دارد، مشروط بر آن كه ميزان اين هزينه‌ها از آنچه شركتهاي حمل و نقل هوايي آن كه در سرويس‌هاي مشابه‌بين‌المللي تردد مي‌كنند، براي استفاده از چنين فرودگاه و تأسيساتي مي‌پردازند، تجاوز نكند.

ماده 8 مقررات ظرفيت و تصويب برنامه‌هاي پرواز

1شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند براي انجام سرويس‌هاي مورد توافق در‌مسيرهاي مشخص شده از فرصتهاي متساوي بهره‌مند باشند.


2
در انجام سرويس‌هاي مورد توافق، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد، منافع شركت هواپيمايي طرف ديگر را مورد نظر قرار خواهد‌داد تا من‌غيرحق در سرويس‌هاي طرف ديگر در تمام يا قسمتي از همان مسيرها اثر نامطلوب ايجاد نشود.


3
هدف اصلي از برقراري سرويس‌هاي مورد توافق توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد، تأمين ظرفيت كافي با ضريب بار مناسب‌جهت رفع نيازمنديهاي جاري و پيش‌بيني شده معقول براي حمل مسافر و بار و پست بين سرزمين طرف متعاهد تعيين كننده شركت هواپيمايي و‌سرزمين طرف متعاهد ديگر مي‌باشد.


4
ظرفيتي كه عرضه مي‌شود شامل تعداد سرويس‌ها و نوع هواپيماهاي مورد استفاده شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در سرويس‌هاي‌مورد توافق مي‌تواند از سوي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده پيشنهاد شود. پيشنهاد فوق پس از مذاكره و تبادل‌نظر بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده‌با رعايت اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده ارائه خواهد شد. ظرفيت مذكور با تصويب مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد تعيين و اجراء‌خواهد شد.

5در صورت عدم توافق بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد، مسائل مندرج در بند (4) از طريق توافق بين مقامات هواپيمايي دو‌طرف متعاهد حل و فصل خواهد گرديد. تا زماني كه اين توافق حاصل نگرديده، ظرفيت عرضه شده توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده بدون تغيير‌باقي خواهد ماند.

6شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد، حداكثر سي (30) روز قبل از شروع سرويس‌ها در مسيرهاي مشخص شده، برنامه‌هاي پرواز را براي‌تصويب مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر تسليم خواهد نمود. در مورد تغييرات بعدي نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد. در موارد خاص‌مي‌توان اين محدوده زماني را با تصويب مقامات نامبرده تغيير داد.

ماده 9 شناسايي گواهينامه‌ها و پروانه‌ها
‌گواهينامه‌هاي قابليت پرواز و گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه توسط يك طرف متعاهد صادر شده يا اعتبار يافته و هنوز به قوت خود باقي‌باشد، براي بهره‌برداري از مسيرها و سرويس‌هاي موضوع اين موافقتنامه، توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر اين كه شرايط ‌صدور يا اعتبار گواهينامه‌ها و پروانه‌هاي مزبور مساوي يا بيش از حداقل استانداردهايي باشد كه به موجب كنوانسيون وضع شده يا خواهد شد. در هر‌حال هر طرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمين خود از شناسايي گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه‌براي اتباع آن توسط طرف متعاهد ديگر صادر شده يا معتبر شناخته شده خودداري نمايد.

ماده 10 نرخهاي حمل و نقل هوايي
1-
نرخ هاي مورد اجراء توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در سرويس‌هاي مورد توافق در سطح معقولي خواهد بود كه با توجه به‌كليه عوامل مربوط از جمله هزينه بهره‌برداري و سود معقول و خصوصيات سرويس و نرخهاي شركتهاي هواپيمايي ديگر كه در تمام يا قسمتي از همان‌مسيرها سرويس‌هاي منظم انجام مي‌دهند وضع مي‌گردد.
2-
نرخهاي موضوع بند (1) اين ماده براساس قواعد زير تعيين مي‌گردد :
‌الف – در صورتي كه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده دو طرف متعاهد عضو يك اتحاديه بين‌المللي شركتهاي هواپيمايي با مكانيسم تعيين نرخ باشند و‌يك قطعنامه نرخ، راجع به سرويس‌هاي مورد توافق از قبل وجود داشته باشد. نرخها براساس اين قطعنامه بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي‌متعاهد توافق خواهد شد.
ب – در صورتي كه هيچكدام از شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد يا يكي از آنها عضو اتحاديه شركتهاي هواپيمايي نباشند و يا قطعنامه ‌نرخ مندرج در جزء(‌الف) فوق وجود نداشته باشد شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در مورد نرخهايي كه براي سرويس‌هاي مورد توافق‌اعمال مي‌گردد بين خود توافق خواهند نمود.

پ – نرخهايي كه به ترتيب مندرج در جزء‌هاي (‌الف) و (ب) مورد توافق قرار مي‌گيرد لااقل سي (30)روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجراء براي تصويب به‌مقامات هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد تسليم خواهد گرديد. اين محدوده زماني با موافقت مقامات مذكور قابل كاهش است.
ت – در صورتي كه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد نتوانند در باره نرخهاي قابل اجراء به توافق برسند يا در صورتي كه يك طرف‌متعاهد شركت هواپيمايي خود را به منظور انجام سرويس‌هاي مورد توافق تعيين ننموده باشد و يا چنانچه در فاصله پانزده (15) روز اول از دوره سي(30) روزه موضوع جزء (پ) اين ماده، مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد عدم رضايت خود را از هر يك از نرخهاي توافق شده بين شركتهاي‌هواپيمايي طرفهاي متعاهد طبق بندهاي (‌الف) و (ب) اين ماده به مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر اعلام دارد، مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد‌اهتمام خواهند نمود در مورد نرخهاي مناسب به توافق برسند. به طور كلي هيچ نرخي قبل از تصويب مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد به مورد اجراء‌گذارده نخواهد شد. با وجود اين در صورتي كه ظرف مدت پانزده (15) روز ياد شده، هيچكدام از مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد عدم رضايت خود‌را نسبت به نرخهاي توافق شده بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده اعلام ندارند، نرخهاي مزبور تصويب شده تلقي خواهد شد.
3-
نرخهاي تعيين شده به موجب اين ماده تا زماني كه نرخهاي جديد تعيين نشده باشد، به قوت خود باقي خواهد ماند.

ماده 11 امنيت هوانوردي
1-
طرفهاي متعاهد حقوق و تعهداتي را كه به موجب حقوق بين‌الملل در قبال يكديگر در خصوص حفظ امنيت هواپيمايي كشوري در برابر اعمال‌مداخله‌گرايانه غيرقانوني دارند، مورد تأكيد قرار مي‌دهند.
‌طرفهاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهداتي كه به موجب حقوق بين‌الملل به‌عهده دارند، به ويژه طبق مفاد كنوانسيون راجع به جرائم و برخي‌اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما امضاء شده در توكيو به تاريخ 23/6/1342 هجري شمسي مطابق با 14 سپتامبر 1963 ميلادي، كنوانسيون راجع به‌جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما امضاء شده در لاهه به تاريخ 25/9/1349 هجري شمسي مطابق با 16 دسامبر1970 ميلادي و كنوانسيون راجع‌به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ 1/7/1350 هجري شمسي مطابق با 23 سپتامبر 1971‌ميلادي عمل خواهند كرد.
2-
طرفهاي متعاهد حسب تقاضا، كليه مساعدتهاي لازم را به يكديگر جهت جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري و ساير اعمال‌غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيما، مسافرين و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسيسات هوانوردي و هرنوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمايي كشوري ارائه‌خواهند كرد.
3-
طرفهاي متعاهد بايد در روابط دو جانبه خود طبق مقررات امنيت هوانوردي مصوب سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري كه به عنوان ضمائم‌ كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي شناخته شده‌اند تا حدودي كه مقررات امنيتي مزبور در مورد طرفهاي متعاهد قابل اجراء است عمل نمايند. هر‌يك از طرفهاي متعاهد بايد از متصديان هواپيماهايي كه محل اصلي كار و يا اقامت دائمي متصديان آنها در سرزمين وي واقع شده و نيز از متصديان‌فرودگاههاي واقع در سرزمين خود بخواهد كه مطابق مقررات هوانوردي مزبور عمل كنند.
4-
هر طرف متعاهد مي‌تواند از متصديان هواپيماها بخواهد كه مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند (3) فوق را كه طرف متعاهد ديگر براي‌ورود به سرزمين خود، خروج از آن يا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده است، رعايت كنند. هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه در سرزمين آن‌اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيماها و بازرسي مسافرين، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه مسافر، بار و خوار و بار هواپيما پيش از سوار شدن‌مسافران يا بارگيري و به هنگام آن به نحو مؤثر انجام مي‌شود. همچنين هر طرف متعاهد بايد هر درخواستي را كه طرف متعاهد ديگر براي انجام‌اقدامات امنيتي ويژه معقول جهت مقابله با تهديدي خاص به عمل آورد، با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد.
5-
هرگاه هواپيماهاي كشوري به طور غيرقانوني تصرف شود و يا اعمال غيرقانوني ديگري عليه امنيت اين هواپيماها، مسافرين و خدمه آنها، فرودگاهها‌يا تأسيسات هوانوردي صورت پذيرد و يا تهديدي در اين مورد انجام گيرد، طرفهاي متعاهد بايد از طريق تسهيل ارتباطات و اتخاذ تدابير مناسب ديگر‌به منظور ختم سريع و بي‌خطر و يا خنثي كردن تهديد مزبور به يكديگر ياري رسانند.

ماده 12 تسليم آمار
‌مقامات هواپيمايي هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرويس‌هاي مورد توافق توسط شركت هواپيمايي تعيين شده‌خود به سرزمين طرف متعاهد ديگر يا از آن سرزمين را كه معمولاً توسط شركت هواپيمايي تعيين شده براي مقامات هواپيمايي ملي خود تهيه و به آنها‌ارائه مي‌گردد، بنا بر تقاضا در اختيار مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر قرار خواهند داد. ارائه هر گونه اطلاعات اضافي آماري حمل و نقل مورد‌ درخواست مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد از مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر منوط به مذاكره و توافق طرفهاي متعاهد خواهد بود.

ماده 13 مشاوره، تغيير و اصلاح

1طرفهاي متعاهد جهت حسن اجراي اين موافقتنامه از طريق مقامات هواپيمايي خود با يكديگر همكاري لازم معمول خواهند داشت و به اين‌منظور مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد مي‌توانند در هر زمان از مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر تقاضاي مشاوره كنند.

2مشاوره مورد تقاضاي مقامات هواپيمايي هر طرف متعاهد ظرف شصت (60) روز از تاريخ دريافت تقاضا آغاز خواهد شد.

3هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند در هر زمان كه لازم بداند خواستار تغيير يا اصلاح مفاد اين موافقتنامه شود و در اين صورت طرفهاي متعاهد بايد‌ظرف شصت (60) روز از تاريخ دريافت تقاضاي مذاكره توسط طرف متعاهد ديگر در اين خصوص به مذاكره بپردازند.

4هر گونه تغيير يا اصلاح اين موافقتنامه با رعايت مفاد ماده (18) اين موافقتنامه، به مورد اجراء نهاده خواهد شد.


5
علي‌رغم مفاد بند (4) اصلاحات جدول مسير پيوست اين موافقتنامه مي‌تواند، به طور مستقيم بين مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد مورد توافق‌قرار گيرد. اين اصلاحات با مبادله يادداشت از طريق ديپلماتيك لازم‌الاجراء خواهد گرديد.

ماده 14 حل اختلافات

1هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست (‌پيوست‌هاي) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله‌نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.

2هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل كنند، مي‌توانند با توافق موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر شخص يا‌هيأتي ارجاع كنند.

3چنانچه طرفهاي متعاهد به موجب بندهاي (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه نرسند هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين‌و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي‌متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
‌در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت(60) روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ارجاع اختلاف به داوري، نسبت به‌معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت (60) روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد.‌چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور، در مورد انتخاب سرداور به توافق‌نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور‌را تعيين نمايد.
‌سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط ديپلماتيك دارد.

4در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري تعيين شود چنانچه رئيس شوراي سازمان بين‌المللي‌هواپيمايي كشوري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس‌نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را‌نداشته باشد، انجام خواهد شد.

5هيأت داوري باتوجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

6تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.

7مخارج داوران طرفهاي متعاهد توسط طرفهاي متعاهد مربوط پرداخت خواهد شد. كليه مخارج ديگر هيأت داوري، شامل هزينه‌ها و دستمزدها كه‌توسط شورا در رابطه با نصب سرداور به شرح مندرج در بند (3) اين ماده بوجود آيد به نسبت مساوي پرداخت خواهد شد.

ماده 15 فسخ
‌هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه طي اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين اطلاعيه‌همزمان به آگاهي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري نيز خواهد رسيد و در اين صورت موافقتنامه دوازده(12) ماه پس از اعلام دريافت اطلاعيه فسخ‌توسط طرف متعاهد ديگر فسخ شده تلقي خواهد شد، مگر آن كه اطلاعيه فسخ قبل از انقضاي اين مدت با تراضي طرفهاي متعاهد مسترد شود. هر گاه‌طرف متعاهد ديگر دريافت اطلاعيه فسخ را اعلام نكند، اطلاعيه مزبور چهارده(14) روز پس از وصول آن به سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري‌دريافت شده تلقي خواهد شد.

ماده 16 مطابقت با كنوانسيونها يا موافقتنامه‌هاي چندجانبه
‌چنانچه كنوانسيون يا موافقتنامه چند جانبه حمل و نقل هوايي در مورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجراء گردد، اين موافقتنامه و پيوست (‌پيوست‌هاي)‌آن بايد از طريق مذاكره به شرح مندرج در ماده (13) به نحوي اصلاح شود كه مفاد آن با مقررات كنوانسيون يا موافقتنامه مزبور انطباق يابد.

ماده 17 ثبت
‌اين موافقتنامه و پيوست (‌پيوستهاي) آن و هرگونه اصلاحيه آن نزد سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري به ثبت خواهد رسيد.

ماده 18 لازم‌الاجراء‌شدن
‌اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني‌بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي‌لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
‌با تأييد مفاد اين موافقتنامه، نمايندگان تام‌الاختيار امضاء‌كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را در يك مقدمه، (18)‌ماده و يك پيوست امضاء نمودند.
‌اين موافقتنامه در هانوي در تاريخ 23/7/1380 هجري شمسي برابر با 15 اكتبر 2001 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، ويتنامي و‌انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
‌از طرف دولت جمهوري سوسياليست ويتنام

پيوست
‌جدول مسير

1- مسيرهايي كه مي‌تواند توسط شركت (‌هاي) هواپيمايي تعيين شده دولت جمهوري اسلامي ايران مورد بهره‌برداري قرار گيرد :
‌نقاط مبداء نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء
————————————————-
‌سه نقطه چهار نقطه سه نقطه چهار نقطه

2- مسيرهايي كه مي‌تواند توسط شركت (‌هاي) هواپيمايي تعيين شده دولت جمهوري سوسياليست ويتنام مورد بهره‌برداري قرار گيرد :
‌نقاط مبداء نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء
————————————————-
‌سه نقطه چهار نقطه سه نقطه چهار نقطه

تذكر :
1-
هر شركت هواپيمايي تعيين شده مي‌تواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص شده در پيوست موافقتنامه حاضر را در شرايطي مورد بهره‌برداري‌قرار دهد كه حق بهره‌برداري از آزادي پنجم حمل و نقل بين اين گونه نقاط و سرزمين طرف متعاهد ديگر اعمال نگردد مگر اينكه در اين مورد بين‌مقامات هواپيمايي دو طرف متعاهد براساس توصيه‌هاي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده توافقي به عمل آمده باشد.
2-
از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هر يك از مسيرهاي مشخص شده مي‌توان به اختيار شركتهاي هواپيمايي تعيين شده در هر پرواز يا كليه پروازها‌صرفنظر نمود.
3-
تعداد پروازها و انواع هواپيماهاي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده به شرط تأييد مقامات هواپيمايي دو طرف متعاهد بين شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده مورد توافق قرار خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده و يك پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم‌بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/12/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- ‌مهدي كروبي