قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌ زیان‌ آور مصوب 1367

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌ زیان‌ آور مصوب 1367,09,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده كلیه وزارتخانه‌ ها، شركتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانك‌ ها مؤسسات و شركتها و سازمانهائیكه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر‌ نام است می‌ توانند مستخدمین معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از كار، بیماران ناشی از شرایط‌ خاص كار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را بشرط داشتن حداقل بیست سال تمام‌ سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی كه مدت آن ذیلاً بر‌ حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت كسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگیبازنشسته نمایند.
خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌ گیرد.

در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین 20 % تا 40 % نقص عضو یا اعضاء یا كاهش توانائیها برای انجام كار‌ حداقل سه و حداكثر شش سال و درجات بین 40 % تا آستانه از كارافتادگی كامل حداقل شش و حداكثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات‌ خدمت مستخدم افزوده میشود. ملاك ارفاق از نظر درجه معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.

در مورد معلولیتهای مربوط به حوادث ناشی از كار و یا بیماری‌ های ناشی از شرایط خاص كار در درجات بین 20 % تا 40 % نقص عضو یا اعضاء‌ و یا كاهش توانائیها برای انجام كار حداقل دو و حداكثر پنج سال و درجات بین 40 % تا آستانه از كارافتادگی كامل حداقل پنج و حداكثر هشت سال به ‌تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده میشود.

در مورد معلولین عادی كه بدلایل غیر ناشی از كار معلول شده‌ اند در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا كاهش توانائیها برای ‌انجام كار حداقل دو و حداكثر سه و در درجات بین 40% تا آستانه از كارافتادگی كامل حداقل سه و حداكثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق ‌خدمت مستخدم اضافه میشود.

‌تبصره 1 تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بعهده كمیسیون پزشكی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و ‌درجات نقص عضو یا اعضاء و یا كاهش توانایی برای انجام كار در مورد افراد مشمول این قانون بعهده كمیسیون پزشكی معتمد متشكل از حداقل سه‌ نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی ‌بر اساس موارد فوق‌ الذكر با شورای امور اداری و استخدامی كشور میباشد.

تبصره 2 مستخدمینی كه به استناد ماده 79 قانون استخدام كشوری و مقررات مشابه آن در قوانین دستگاههای مذكور در این لایحه از كارافتاده‌ میشوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت كسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتیكه با ارفاق مذكور، خدمت ‌این قبیل افراد از پانزده سال كمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

‌تبصره 3 شاغلین مشاغل سخت و زیان ‌آور كه وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌ های جسمی و روحی میگردد، می‌ توانند با داشتن‌ حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبی خود با حداكثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.

تبصره 4 آئیننامه اجرائی ماده فوق ظرف 3 ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با همكاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 5 (الحاقی 21ˏ02ˏ1383)جانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی با لحاظ‌ تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام كشوری‌ مصوب 13 /12 /1368 مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه ‌سال با داشتن سی سال سابقه كار نمی‌ باشند.

تبصره 6 (الحاقی 21ˏ02ˏ1383)پرداخت هزینه‌ های ناشی از اصلاح این قانون اعم از حق بیمه و‌ مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق‌ مقررات در دستگاههای دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی‌ از جمله دستگاههای مشمول قانون كار به عهده دولت است كه با اعلام آن توسط سازمان‌ تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه‌ ای همه‌ ساله در بودجه كل كشور‌ پیش‌ بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد.

نظر مجلس:
بلی، مشمول مفاد تبصره (6) ذیل ماده واحده قانون مذكور میباشند

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه اول آذر ماه یكهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 9 /9 /1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی