قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366

قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366,10,27با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1 

مستخدمینی كه بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوری و تبصره‌های الحاقی آن مصوب 27/ 3/ 1365 بازخرید می ‌شوند میتوانند تقاضا نمایند كسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (‌سهم مستخدم) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود كه در این صورت كسور‌ مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل می‌شود و پس از پرداخت مابه‌التفاوت كسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (‌اعم‌از سهم مستخدم و كارفرما) توسط اینگونه مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی، سنوات مربوط به عنوان سنوات، پرداخت حق بیمه آنان جهت‌ استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور و محسوب می‌گردد.

تبصره 1 مستخدمین رسمی و ثابت كه از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره 1 ماده74 قانون استخدام كشوری مصوب 27/ 3/ 1365 بوده و می‌توانند بر اساس تبصره مزبور و تبصره‌های الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند.

تبصره 2 بازنشستگی بر اساس تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام كشوری مصوب 27/ 3/ 1365 و مقررات خاص دستگاههای دولتی منوط به ‌داشتن حداقل 45 سال سن برای مستخدمین زن و 50 سال برای مستخدمین مرد خواهد بود در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات‌ خدمت آنان بازخرید می‌شود.

‌ماده 2 

كلیه قوانین و مقررات استخدامی در دستگاههای مذكور در ماده 4 این قانون در خصوص بازنشستگی كارمندان با سنوات خدمت كمتر از20 سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو میگردد و بازنشستگی در صورت درخواست آنان فقط بر اساس سنوات خدمت امكان‌پذیر خواهد بود.

‌تبصره مستخدمینی كه دارای 65 سال سن هستند از حكم این ماده مستثنی می‌باشند.

‌ماده 3 

دستگاههای مذكور در ماده 4 این قانون میتوانند كارمندانی را كه حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته ‌باشند راساً بر اساس مقررات مربوطه بازنشسته نمایند. حداقل مذكور در این ماده برای مشمولین تامین اجتماعی 35 سال خواهد بود.

‌تبصره مستخدم رسمی می‌تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده خود‌ را مطالبه و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از كار افتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و در‌صورتیكه مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط بابت مرخصی استحقاقی به وارث قانونی ‌وی پرداخت خواهد شد.

‌ماده 4 

وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهای دولتی و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند بر اساس ضوابط‌ ذیل حداكثر ظرف مدت یكسال نسبت به اصلاح تشكیلات تفصیلی خود با تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور اقدام نمایند.

‌الف هشتاد درصد پست‌های بلا متصدی در دستگاههای فوق حذف میگردد.

ب مجموع پستهای پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) در دستگاههای فوق‌الذكر از یك سوم پستهای اصلی هر دستگاه تجاوز ننماید. این نسبت‌ برای مدارس یك ششم (‌با احتساب كادر دفتری مدارس در پست‌های پشتیبانی) و برای دانشگاهها یك دوم میباشد.

ج دستگاههای فوق مكلفند كارمندان غیر رسمی خود را به پستهای موقت تخصیص دهند.

‌تبصره 1 در صورتیكه هر یك از دستگاههای فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشكیلات تفصیلی خود اقدام ننماید سازمان امور اداری و‌استخدامی كشور مكلف است راساً نسبت به اصلاح تشكیلات آن اقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابلاغ نماید و پرداخت هر گونه وجهی به كاركنان‌ مازاد بر پستهای مصوب، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب خواهد گردید.

‌تبصره 2 هر گونه افزایش پست سازمانی اعم از ثابت یا موقت با رعایت موارد فوق صرفاً پس از تایید سازمان امور اداری استخدامی كشور و‌تصویب هیأت وزیران امكان‌پذیر خواهد بود.

‌‌ماده 5 

استخدام آزمایشی افرادی كه بر اساس بند ب تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور تعهد استخدامی می‌نمایند، در صورتی كه‌حداقل نصف ساعات كار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند، مجاز می‌باشد. صدور حكم قطعی این افراد منوط به موفقیت در دوره آموزشی‌ مربوطه با تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور می‌باشد و رعایت حداكثر دوره آزمایشی مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دوره‌های آموزشی‌ كه مدت آن حداقل یكسال باشد مشمول بند ب تبصره 60 خواهد بود.

‌ماده 6 

وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و فرهنگ و آموزش عالی میتوانند صرفاً با رعایت مفاد ماده 4 این‌ قانون و نسبتهای زیر و تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور نسبت به استخدام كادر مورد نیاز خود اقدام نمایند.

‌الف به ازاء افزایش هر 20 نفر دانش‌آموز در مناطق شهری و 15 نفر دانش‌آموز در مناطق روستایی یك نفر (‌اعم از آموزشی و غیر آموزشی).

ب به ازاء افزایش هر یك تخت بیمارستانی دو نفر (‌اعم از كادر پزشكی و غیر پزشكی) .

ج به ازاء افزایش هر 14 نفر دانشجو یكنفر كادر غیر هیأت علمی و در مورد موسسات آموزشی جدیدالتاسیس تا یك سوم پست‌های سازمانی‌مصوب.

‌تبصره استخدام در كادر هیأت علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برای‌وزارتخانه‌های یاد شده به استثناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ممنوع میباشد.

نظر مجلس:

‌ماده واحده – ممنوعیت مندرج در ذیل تبصره ماده 6 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای‌ اسلامی شامل استخدام كادر هیأت علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی نمی‌شود.

 

‌‌ماده 7 

استخدام در سایر دستگاهها برای مشاغلی كه بموجب تبصره 60 ممنوع اعلام گردیده، با رعایت ماده 4 این قانون و حداكثر به تعداد یك‌دوم افرادی كه در همان مشاغل از خدمت خارج میگردند (‌به استثنای انتقال) با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور مجاز خواهد بود.

‌تبصره 1 دستگاههای فوق مكلفند نیمی از افرادی را كه بموجب این ماده به استخدام در می‌آورند از بین پدران و برادران شهداء اسرا، مفقودین و‌جانبازانی كه قادر به كار نباشند و نیز رزمندگان داوطلبی كه 9 ماه متوالی یا یكسال متناوب در جبهه‌های جنگ تحمیلی خدمت نموده‌اند در رشته‌های ‌شغلی كه واجد شرایط آن باشند (‌و در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی) انتخاب نمایند.

‌تبصره 2 استخدام در مشاغل پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) فقط بصورت پیمانی امكان‌پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به‌ رسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت بصورت پیمانی در همان دستگاه و یا یكسال خدمت داوطلبانه در جبهه بعلاوه حداقل 2 سال ‌سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می‌باشد.

‌تبصره 3 منظور از استخدام غیر رسمی مذكور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام بصورت پیمانی، قراردادی، خرید‌خدمت، روزمزد و كارگری و عناوین مشابه می‌باشد.

‌ماده 8 

اشتغال به كار كلیه بازنشستگان و نیز كسانی كه سنوات خدمات آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است در‌وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان ‌بصورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

نظر مجلس:
‌ماده واحده: ممنوعیت اشتغال به كار بازنشستگان موضوع ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 شامل اعاده به خدمت ‌بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت كاركنان بازنشسته دولت مصوب 18/11/1360 می‌باشد. ‌ 

‌ماده 9 

فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی كه شرط سنی مقرر در بند ب ماده 86 قانون استخدام كشوری و یا شرایط مشابه در سایر قوانین و‌مقررات مربوط را داشته باشند می‌توانند از حقوق وظیفه یا مستمری به میزانی كه طبق مقررات مربوط به آنان تعلق می‌گیرد استفاده نمایند لكن پس از‌خارج شدن از شرایط مذكور حقوق وظیفه یا مستمری آنان در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363.10.2‌ مجلس شورای سلامی در مورد ورثه منحصر به فرد فقط تا میزان حداقل حقوق وظیفه تعیین شده با رعایت كلیه ضوابط مربوط قابل پرداخت خواهد‌بود.

‌تبصره در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه درباره فرزندان اناث مصوب 1363.10.2 مجلس شورای اسلامی چنانچه تعداد ورثه بیش از یك‌نفر باشد در ازاء هر نفر یك دوم رقم حداقل به جمع حقوق وظیفه یا مستمری افزوده می‌شود مشروط بر آنكه جمع حقوق وظیفه یا مستمری از حقوق‌وظیفه‌ای كه بر اساس مقررات مربوط به آن تعلق می‌گرفته تجاوز ننماید.

‌ماده 10 

آئین‌نامه اجرائی این قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه بیست و هفتم دیماه یكهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 8/11/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران