قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373

قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373,06,23با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

در صورتي كه حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌مجموع پرداختي به وراث) در نيروهاي مسلح و كليه ‌دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشمولان قانون تأمين اجتماعي از حداكثر مقرر در ماده 16 قانون ياد شده تجاوز‌ كند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگي و وظيفه قابل پرداخت است. ‌

تبصره 1 (اصلاحي 25ˏ11ˏ1374)در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، معدل حقوق و فوق‌العاده‌ شغل سه سال آخر خدمت آنان و سنوات خدمت مربوط ملاك عمل قرار مي‌گيرد. ‌

تبصره 2 مفاد اين ماده در مورد اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نيز لازم‌الاجرا است و عبارت «‌و در هيچ مورد از‌بالاترين حقوق بازنشستگي مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري كمتر نخواهد بود.» از قسمت اخير ماده 4 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط‌ به پايه حقوق اعضاي رسمي هيئت علمي (‌ آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي – مصوب 1368/12/16 -‌حذف مي‌شود.

ماده 2 

حقوق بازنشستگي و وظيفه مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري كه تا تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت شده‌اند، به‌شرح زير تعيين مي‌شود: ‌
الف – تعيين حقوق مبنا بر اساس جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و تعيين فوق‌العاده شغل مربوط با‌ رعايت مقررات جاري و مورد عمل شاغلان دستگاه مربوط.
ب – اعمال سه درصد (3%) افزايش حقوق مبنا در ازاي هر سال خدمتي كه ملاك اعطاي پايه يا عناوين مشابه قرار گرفته است به عنوان افزايش سنواتي.
ج – معدل مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل سه سال آخر خدمت كه در اجراي بندهاي الف و ب بالا تعيين مي‌شود، با رعايت قوانين و مقررات ‌مربوط، مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي، و وظيفه قرار مي‌گيرد و چنانچه حقوق بازنشستگي، وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌مجموع پرداختي ‌به وراث) از حداكثر مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز كند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر مزبور قابل پرداخت ‌است.

تبصره 1 حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث دارندگان پايه‌هاي قضايي كه تا تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته، ازكارافتاده يا‌ فوت شده‌اند، هماهنگ با مشمولان ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با رعايت مفاد بند ج اين ماده تعيين مي‌شود.

نظر مجلس:
‌تبصره‌هاي (1) و (3) ماده (2قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373/6/23 ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاء هيأت علمي‌است كه تا تاريخ 1374/1/1 بازنشسته، از كار افتاده و يا فوت شده‌اند و صرفاً جهت تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث ‌آنان در تاريخ 1374/1/1 به تصويب رسيده و شامل افزايش‌هاي آتي آنان نمي‌گردد و افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث ‌آنان بعد از تاريخ 1374/1/1 تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 2 حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان نيروهاي مسلح كه تا تاريخ اجراي اين قانون بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت شده‌اند‌ مطابق با بندهاي 1، 2 و 5 ماده 13 اصلاحي قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب 1371 – و ضريب افزايش سنوات‌ خدمتي سالانه سه درصد (3%) محاسبه و پرداخت مي‌شود و در صورتي كه حقوق آنان از حداكثر مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ كاركنان دولت تجاوز كند، دوسوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر تعيين شده قابل پرداخت است.

تبصره 3 حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث اعضاي هيئت علمي كه تا تاريخ اجراي اين ماده بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت‌ شده‌اند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به تعيين حقوق و فوق‌العاده شغل اعضاي هيئت علمي شاغل و با رعايت مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.

نظر مجلس:
‌تبصره‌هاي (1) و (3) ماده (2قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 1373/4/23 ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاء هيأت علمي‌است كه تا تاريخ 1374/1/1 بازنشسته، از كار افتاده و يا فوت شده‌اند و صرفاً جهت تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث ‌آنان در تاريخ 1374/1/1 به تصويب رسيده و شامل افزايش‌هاي آتي آنان نمي‌گردد و افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه از كار افتادگي و وظيفه وراث ‌آنان بعد از تاريخ 1374/1/1 تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 4 (الحاقي 25ˏ11ˏ1374)حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدماني كه در طول سال 1374 بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده يا مي‌شوند همانند مستخدمان ‌مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه و آيين‌ نامه‌هاي اجرايي آن با ضريب يكصد و بيست (120) ريال محاسبه و پرداخت‌مي‌شود.

تبصره 5 (الحاقي 25ˏ11ˏ1374)حقوق بازنشستگي و وظيفه مستخدماني كه از تاريخ 1375/1/1 به بعد بازنشسته، از كار افتاده و فوت مي‌شوند، به استثناي افزايش‌ سنواتي، بر مبناي ضريب حقوق مورد عمل در سه سال آخر خدمت مستخدم كه در هر حال از يكصد و بيست (120) ريال كمتر نخواهد بود محاسبه و‌ پرداخت مي‌شود و در صورت افزايش ضريب، ضريبهاي بعدي اعمال مي‌شود.

تبصره 6 (الحاقي 25ˏ11ˏ1374)حقوق بازنشستگي و وظيفه اعضاي هيأت علمي و قضات با اعمال ضرايب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت مي‌شود.

 

تبصره 7 (اصلاحي 25ˏ11ˏ1374)افزايش سنواتي مستخدماني كه در فاصله اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا زمان اجراي اين قانون بازنشسته شده‌اند ‌به همان ميزان در تطبيق با مقررات اين قانون محاسبه مي‌شود. ‌

 

تبصره 8 (اصلاحي 25ˏ11ˏ1374)حقوق بازنشستگي كاركنان نيروهاي مسلح بر مبناي معدل مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي شغل سه سال آخر خدمت‌ آنان كه حداكثر از معدل سه سال آخر مجموع حقوق و مزاياي كاركنان استخدام كشوري بيست درصد (20%) اضافه‌تر است محاسبه و پرداخت مي‌شود. ‌
در صورتي كه كاركنان ياد شده قبل از30 سال خدمت بازنشسته شوند، پس از اعمال ترتيب فوق نتيجه در يك سي‌ام سنوات خدمت قابل قبول آنان ضرب مي‌شود ( در هر صورت سنوات مزبور حداقل پانزده سال تمام محسوب مي‌شود) و به ميزان حقوق وظيفه و مستمري‌بگيران در قوانين نيروهاي مسلح عبارت «‌مزاياي شغل» اضافه مي‌شود. از تاريخ اجراي اين قانون كسور حقوق بازنشستگي به ميزان ده درصد (10%) مجموع حقوق و مزاياي‌ شغل ماهانه است. ‌

ماده 3 

آن دسته از دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات استخدامي خاص و صندوق بازنشستگي جداگانه هستند و قانون نظام هماهنگ پرداخت ‌كاركنان دولت در آن دستگاهها به اجراء درآمده است، مشمول مفاد ماده 2 اين قانون هستند.

تبصره اجراي مفاد ماده 2 اين قانون در مورد آن دسته از مستخدمان ثابت شركتهاي دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي – مصوب1352/3/5 – كه تابع قانون تأمين اجتماعي هستند و مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي كلي يا مجموع مستمري بازماندگان آنان از سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت مي‌شود، همچنين مستخدمان رسمي سازمان تأمين اجتماعي با رعايت قانون تأمين اجتماعي و پيشنهاد سازمان مزبور به تصويب‌ هيئت وزيران مي‌رسد. ‌

ماده 4 

حداقل حقوق بازنشستگي، وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌مجموع پرداختي به وراث) مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام‌ كشوري و مستخدماني كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول قانون مزبور و مشترك صندوق بازنشستگي كشوري هستند، همچنين مستخدمان‌ ثابت شهرداري‌ها و نيروهاي مسلح و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مستمري‌بگيراني كه از محل اعتبار‌شركتهاي دولتي مستمري دريافت مي‌كنند، همواره برابر با حداقل حقوق و مزاياي مقرر براي مستخدمان شاغل است. ‌

ماده 5 

در صورتي كه در اجراي اين قانون حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري و‌ نيروهاي مسلح كمتر از دريافتي قبلي شود مابه‌التفاوت پرداخت مي‌شود.

ماده 6 

تاريخ اجراي ماده 1 اين قانون از 1373/1/1 و ساير مواد از 1374/1/1 تعيين مي‌شود و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن حسب مورد ظرف 3 ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور (‌براي كاركنان مشمول اين قانون) و وزارت دفاع و پشتيباني ‌نيروهاي مسلح (‌براي نيروهاي مسلح) تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 7 

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود. ‌

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه بيست و سوم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري