قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373

قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373,06,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

در صورتی كه حقوق بازنشستگی و وظیفه ازكارافتادگی و وظیفه وراث (‌مجموع پرداختی به وراث) در نیروهای مسلح و كلیه ‌دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مشمولان قانون تأمین اجتماعی از حداكثر مقرر در ماده 16 قانون یاد شده تجاوز‌ كند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگی و وظیفه قابل پرداخت است. ‌

تبصره 1 (اصلاحی 25ˏ11ˏ1374)در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، معدل حقوق و فوق‌العاده‌ شغل سه سال آخر خدمت آنان و سنوات خدمت مربوط ملاك عمل قرار می‌گیرد. ‌

تبصره 2 مفاد این ماده در مورد اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز لازم‌الاجرا است و عبارت «‌و در هیچ مورد از‌بالاترین حقوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام كشوری كمتر نخواهد بود.» از قسمت اخیر ماده 4 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط‌ به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی (‌ آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی – مصوب 1368/12/16 -‌حذف می‌شود.

ماده 2 

حقوق بازنشستگی و وظیفه مشتركان صندوق بازنشستگی كشوری كه تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته، ازكارافتاده یا فوت شده‌اند، به‌شرح زیر تعیین می‌شود: ‌
الف – تعیین حقوق مبنا بر اساس جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و تعیین فوق‌العاده شغل مربوط با‌ رعایت مقررات جاری و مورد عمل شاغلان دستگاه مربوط.
ب – اعمال سه درصد (3%) افزایش حقوق مبنا در ازای هر سال خدمتی كه ملاك اعطای پایه یا عناوین مشابه قرار گرفته است به عنوان افزایش سنواتی.
ج – معدل مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل سه سال آخر خدمت كه در اجرای بندهای الف و ب بالا تعیین می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات ‌مربوط، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، و وظیفه قرار می‌گیرد و چنانچه حقوق بازنشستگی، وظیفه ازكارافتادگی و وظیفه وراث (‌مجموع پرداختی ‌به وراث) از حداكثر مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تجاوز كند، دو سوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر مزبور قابل پرداخت ‌است.

تبصره 1 حقوق بازنشستگی و وظیفه ازكارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه‌های قضایی كه تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته، ازكارافتاده یا‌ فوت شده‌اند، هماهنگ با مشمولان ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با رعایت مفاد بند ج این ماده تعیین می‌شود.

نظر مجلس:
‌تبصره‌های (1) و (3) ماده (2قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373/6/23 ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاء هیأت علمی‌است كه تا تاریخ 1374/1/1 بازنشسته، از كار افتاده و یا فوت شده‌اند و صرفاً جهت تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه از كار افتادگی و وظیفه وراث ‌آنان در تاریخ 1374/1/1 به تصویب رسیده و شامل افزایش‌های آتی آنان نمی‌گردد و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه از كار افتادگی و وظیفه وراث ‌آنان بعد از تاریخ 1374/1/1 تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 2 حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری كاركنان نیروهای مسلح كه تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته، ازكارافتاده یا فوت شده‌اند‌ مطابق با بندهای 1، 2 و 5 ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب 1371 – و ضریب افزایش سنوات‌ خدمتی سالانه سه درصد (3%) محاسبه و پرداخت می‌شود و در صورتی كه حقوق آنان از حداكثر مقرر در ماده 16 قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ كاركنان دولت تجاوز كند، دوسوم مبلغ مازاد علاوه بر حداكثر تعیین شده قابل پرداخت است.

تبصره 3 حقوق بازنشستگی و وظیفه ازكارافتادگی و وظیفه وراث اعضای هیئت علمی كه تا تاریخ اجرای این ماده بازنشسته، ازكارافتاده یا فوت‌ شده‌اند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل اعضای هیئت علمی شاغل و با رعایت مفاد این قانون تعیین می‌شود.

نظر مجلس:
‌تبصره‌های (1) و (3) ماده (2قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373/4/23 ناظر بر آن دسته از قضات و اعضاء هیأت علمی‌است كه تا تاریخ 1374/1/1 بازنشسته، از كار افتاده و یا فوت شده‌اند و صرفاً جهت تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه از كار افتادگی و وظیفه وراث ‌آنان در تاریخ 1374/1/1 به تصویب رسیده و شامل افزایش‌های آتی آنان نمی‌گردد و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه از كار افتادگی و وظیفه وراث ‌آنان بعد از تاریخ 1374/1/1 تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 4 (الحاقی 25ˏ11ˏ1374)حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی كه در طول سال 1374 بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده یا می‌شوند همانند مستخدمان ‌مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و آیین‌ نامه‌های اجرایی آن با ضریب یكصد و بیست (120) ریال محاسبه و پرداخت‌می‌شود.

تبصره 5 (الحاقی 25ˏ11ˏ1374)حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی كه از تاریخ 1375/1/1 به بعد بازنشسته، از كار افتاده و فوت می‌شوند، به استثنای افزایش‌ سنواتی، بر مبنای ضریب حقوق مورد عمل در سه سال آخر خدمت مستخدم كه در هر حال از یكصد و بیست (120) ریال كمتر نخواهد بود محاسبه و‌ پرداخت می‌شود و در صورت افزایش ضریب، ضریبهای بعدی اعمال می‌شود.

تبصره 6 (الحاقی 25ˏ11ˏ1374)حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود.

 

تبصره 7 (اصلاحی 25ˏ11ˏ1374)افزایش سنواتی مستخدمانی كه در فاصله اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا زمان اجرای این قانون بازنشسته شده‌اند ‌به همان میزان در تطبیق با مقررات این قانون محاسبه می‌شود. ‌

 

تبصره 8 (اصلاحی 25ˏ11ˏ1374)حقوق بازنشستگی كاركنان نیروهای مسلح بر مبنای معدل مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای شغل سه سال آخر خدمت‌ آنان كه حداكثر از معدل سه سال آخر مجموع حقوق و مزایای كاركنان استخدام كشوری بیست درصد (20%) اضافه‌تر است محاسبه و پرداخت می‌شود. ‌
در صورتی كه كاركنان یاد شده قبل از30 سال خدمت بازنشسته شوند، پس از اعمال ترتیب فوق نتیجه در یك سی‌ام سنوات خدمت قابل قبول آنان ضرب می‌شود ( در هر صورت سنوات مزبور حداقل پانزده سال تمام محسوب می‌شود) و به میزان حقوق وظیفه و مستمری‌بگیران در قوانین نیروهای مسلح عبارت «‌مزایای شغل» اضافه می‌شود. از تاریخ اجرای این قانون كسور حقوق بازنشستگی به میزان ده درصد (10%) مجموع حقوق و مزایای‌ شغل ماهانه است. ‌

ماده 3 

آن دسته از دستگاههای دولتی كه دارای مقررات استخدامی خاص و صندوق بازنشستگی جداگانه هستند و قانون نظام هماهنگ پرداخت ‌كاركنان دولت در آن دستگاهها به اجراء درآمده است، مشمول مفاد ماده 2 این قانون هستند.

تبصره اجرای مفاد ماده 2 این قانون در مورد آن دسته از مستخدمان ثابت شركتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شركتهای دولتی – مصوب1352/3/5 – كه تابع قانون تأمین اجتماعی هستند و مستمری بازنشستگی، از كارافتادگی كلی یا مجموع مستمری بازماندگان آنان از سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود، همچنین مستخدمان رسمی سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قانون تأمین اجتماعی و پیشنهاد سازمان مزبور به تصویب‌ هیئت وزیران می‌رسد. ‌

ماده 4 

حداقل حقوق بازنشستگی، وظیفه ازكارافتادگی و وظیفه وراث (‌مجموع پرداختی به وراث) مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام‌ كشوری و مستخدمانی كه از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول قانون مزبور و مشترك صندوق بازنشستگی كشوری هستند، همچنین مستخدمان‌ ثابت شهرداری‌ها و نیروهای مسلح و مؤسسات و شركتهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مستمری‌بگیرانی كه از محل اعتبار‌شركتهای دولتی مستمری دریافت می‌كنند، همواره برابر با حداقل حقوق و مزایای مقرر برای مستخدمان شاغل است. ‌

ماده 5 

در صورتی كه در اجرای این قانون حقوق بازنشستگی و وظیفه ازكارافتادگی و وظیفه وراث كاركنان مشمول قانون استخدام كشوری و‌ نیروهای مسلح كمتر از دریافتی قبلی شود مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود.

ماده 6 

تاریخ اجرای ماده 1 این قانون از 1373/1/1 و سایر مواد از 1374/1/1 تعیین می‌شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن حسب مورد ظرف 3 ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور (‌برای كاركنان مشمول این قانون) و وزارت دفاع و پشتیبانی ‌نیروهای مسلح (‌برای نیروهای مسلح) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 7 

كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود. ‌

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و سوم شهریور ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اكبر ناطق نوری