قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ‌مصوب 1365

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگیمصوب 1365,03,27

ماده واحده – حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی كه وجوهی را به هر یك از صندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا صندوقهای مشابه ‌پرداخت نموده ‌اند در صورتیكه محل كار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط ‌قانونی، مشترك صندوق دیگری شده ‌اند، بمیزان 4 درصد آخرین حقوق و مزایای آنان كه مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت‌ هر ماه به صندوقی كه مشمول، به تبع شغل خود مشترك آن شده است منتقل میشود.
‌در مورد اشخاصی كه بعد از تاریخ تصویب این قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا‌ بازنشستگی دیگری قرار گیرند به جای نرخ 4 درصد مذكور در این ماده كلیه وجوهی كه به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده ‌است پس از كسر حق درمان عیناً به صندوقی كه مستخدم مشترك آن شده است واریز خواهد شد.

تبصره 1 – انتقال حق بیمه، یا كسور بازنشستگی اشخاصی كه قبل از تصویب این قانون بموجب قوانین مربوط، حق بیمه یا كسور بازنشستگی‌ آنان از یك صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

‌تبصره 2 آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم كه مبنای برداشت حق بیمه یا كسور بازنشستگی قرار گرفته با انتقال حق بیمه، یا‌ كسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی قرار میگیردو مازاد بر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود.

‌تبصره 3 در خصوص آن دسته از مشمولین تأمین اجتماعی و صندوقهای مشابه كه سهم بازنشستگی آنان به مأخذ مذكور در ماده واحده از سایر‌ صندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان ‌محاسبه خواهد شد. میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذكور در این تبصره بر اساس آئیننامه ‌ای خواهد بود كه بتصویب هیأت وزیران میرسد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه ‌شنبه بیست و هفتم خردادماه یكهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ 19 /4 /1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی