قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي ‌مصوب 1365

قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگيمصوب 1365,03,27

ماده واحده – حق بيمه يا بازنشستگي سوابق خدمت اشخاصي كه وجوهي را به هر يك از صندوقهاي بيمه يا بازنشستگي يا صندوقهاي مشابه ‌پرداخت نموده ‌اند در صورتيكه محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، يا طبق ضوابط ‌قانوني، مشترك صندوق ديگري شده ‌اند، بميزان 4 درصد آخرين حقوق و مزاياي آنان كه مبناي برداشت حق بيمه يا بازنشستگي قرار گرفته است بابت‌ هر ماه به صندوقي كه مشمول، به تبع شغل خود مشترك آن شده است منتقل ميشود.
‌در مورد اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگي مربوط خارج شده و زير پوشش صندوق بيمه يا‌ بازنشستگي ديگري قرار گيرند به جاي نرخ 4 درصد مذكور در اين ماده كليه وجوهي كه به صندوق بيمه يا بازنشستگي قبلي مستخدم پرداخت شده ‌است پس از كسر حق درمان عيناً به صندوقي كه مستخدم مشترك آن شده است واريز خواهد شد.

تبصره 1 – انتقال حق بيمه، يا كسور بازنشستگي اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون بموجب قوانين مربوط، حق بيمه يا كسور بازنشستگي‌ آنان از يك صندوق بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ديگر منتقل شده است مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

‌تبصره 2 آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتي مستخدم كه مبناي برداشت حق بيمه يا كسور بازنشستگي قرار گرفته با انتقال حق بيمه، يا‌ كسور بازنشستگي جزء خدمت رسمي قرار ميگيردو مازاد بر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگي مربوط خواهد بود.

‌تبصره 3 در خصوص آن دسته از مشمولين تأمين اجتماعي و صندوقهاي مشابه كه سهم بازنشستگي آنان به مأخذ مذكور در ماده واحده از ساير‌ صندوقهاي بازنشستگي دريافت گرديده است با اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگي بر اساس قوانين و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان ‌محاسبه خواهد شد. ميزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگي مذكور در اين تبصره بر اساس آئيننامه ‌اي خواهد بود كه بتصويب هيأت وزيران ميرسد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه ‌شنبه بيست و هفتم خردادماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 19 /4 /1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي