قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمه‌شدگانی كه بعلت همكاری با نیروهای مسلح ‌جمهوری اسلامی ایران مجروح شده یا میشوند مصوب 1367

قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمه‌شدگانی كه بعلت همكاری با نیروهای مسلح ‌جمهوری اسلامی ایران مجروح شده یا میشوند مصوب 1367,04,30

ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون غرامت دستمزد آن عده از مشمولین قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه‌شدگانی كه بعلت ‌همكاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا میشوند مصوب 1360/11/18 و همچنین افرادی كه بعلت حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی ‌به میهن اسلامی مجروح شده یا میشوند و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری آنان قانوناً بر عهده سازمان تأمین اجتماعی میباشد معادل آخرین مزد‌ یا حقوق روزانه آنان تعیین و توسط سازمان تأمین اجتماعی پس از كسر حق بیمه سهم بیمه شده به آنان پرداخت خواهد شد. ‌

تبصره 1 مدت استفاده از غرامت دستمزد افراد موضوع این قانون جهت استفاده از كلیه حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی و مدت حق ‌بیمه آنان احتساب خواهد شد. ‌

تبصره 2 سایر مقررات ناظر بر پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی درباره مشمولین این قانون‌ لازم‌الاجرا میباشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه سی‌ام تیر ماه یكهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/5/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی