قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي مصوب 1386

قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي مصوب 1386,10,05

ماده واحده – حقوق وظيفه مادران متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي اعم از سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي با رعايت شرايط قانوني مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان (از محل كسورات بازنشستگي پرداختي توسط آنان) برقرار مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي نگهبان واصل نگرديد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل