لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه شدگان و كارفرمایان كارگاههای كوچك صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1358

لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه شدگان و كارفرمایان كارگاههای كوچك صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1358,09,24با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – بمنظور كمك به بهبود وضع مالی بیمه شدگان و كارفرمایان كارگاههای كوچك صنفی و بالابردن توانائی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از تاریخ 1ر1ر1358 تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قانون تشكیل سازمان تأمین اجتماعی 9% از حق بیمه مقرر در ماده مذكور به ترتیب 2% سهم بیمه شده و 7% سهم كارفرما بخشوده میشود. این بخشودگی شامل كارگاههای كوچك صنفی اعم از این كه ظرف این مدت مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته یا بعداً قرار خواهند گرفت میگردد.

تبصره 1 – كارفرمایان موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون مكلفند صورت مزد یا حقوق همچنین حق بیمه هرماه را در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه هرماه بیش از دو ماه تأخیر نمایند موضوع بخشودگی حق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مكلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد 98 و 100 قانون مذكور خواهند بود.

تبصره 2 ـ كارفرمایان مشمول این قانون می توانند حق بیمه معوقه از تاریخ او ل فرو ردین ماه 1358 تا تاریخ اجراء این قانون با استفاده از بخشودگی مقرر حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ اجراء این قانون به سازمان بپردازد و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذكور را پرداخت ننماید از لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات كلی قانون اجتماعی خواهند بود.

تبصره 3 – كارفرمایان موضوع این ماده كه ظرف مهلت‌های مقرر دراین قانون نسبت به تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند مشمول هیچیك از خسارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی نمیباشند مگر آن كه به موجب همین قانون مشمول مقررات كلی قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.

تبصره 4 ـ تمیز و تشخیص كارگاههای مشمول این ماده از كارگاههای بزرگ یا كارخانه ها علاو ه بر شمول قانون نظام صنفی نسبت به آنها براساس ضوابط زیر:
الف ـ سطح زیر بنا
ب ـ تعدادكاركنان
ج ـ نحوه كمی و كیفی تولید و ارائه خدمات
در مورد صنوف مختلف به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان تأ مین اجتماعی به عهده شورایعالی تأ مین اجتماعی خواهد بود.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران