‌قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 1379

‌قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 1379,02,18با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

‌ماده واحده (اصلاحي 31ˏ05ˏ1388)از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايل نقليه حمل و نقل بار و مسافر بين شهري و درون شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 قرار گرفته و مكلفند حق بيمه مقرر در اين قانون را رأساً برمبناي درآمدي كه همه ساله طبق ماده (35) قانون مذكور تعيين مي گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند.

 

‌تبصره 1 سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه، مزاياي مندرج در قانون تأمين اجتماعي را طبق قانون مذكور به آنان ارائه‌نمايد.

‌تبصره 2 تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور مي‌باشد. صدور، تمديد و تجديد‌دفترچه كار راننده مستلزم ارائه گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر پرداخت حق بيمه توسط وي خواهد بود.

‌تبصره 3 كليه شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مكلفند از تحويل كالا يا مسافر به راننده‌اي كه فاقد دفترچه كار معتبر از‌سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور مي‌باشد خودداري نمايند. در صورتي كه شركتها و مؤسسات مزبور بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر جهت‌رانندگان فاقد دفترچه كار معتبر صادر نمايند براي بار اول مكلف به پرداخت معادل سه ماه حق بيمه يك راننده به ازاء هر بارنامه و يا صورت وضعيت‌مسافر و در صورت تكرار مكلف به پرداخت معادل يك سال حق بيمه يك راننده به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند. سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه‌مذكور را طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354.4.3 از شركتها و مؤسسات صادر كننده بارنامه مطالبه و وصول مي‌نمايد.

‌تبصره 4 نيروي انتظامي و پليس راه مكلف است به هنگام تردد وسايط نقليه باربري و مسافربري دفترچه كار رانندگان را كنترل و در صورت عدم‌ارائه دفترچه كار معتبر طبق ماده (7) قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري مصوب 1368.2.31‌برخورد نمايد.

‌تبصره 5 صدور و تمديد دفترچه كار رانندگي منوط به احراز صلاحيت‌هاي قيد شده در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

تبصره 6 آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط سازمان تأمين اجتماعي ، وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

نظر مجلس: خير، تا زماني كه رانندگان مشمول صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در نزد صندوق مذكور بيمه باشند الزامي به بيمه شدن مجدد نزد سازمان تامين اجتماعي ندارند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/2/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري