‌قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 1372

‌قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 1372,02,26با اصلاحات و الحاقات بعدي

‌ماده 1 (منسوخه 20ˏ03ˏ1392)

 كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيش‌بيني و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از‌تصويب اين قانون متولد مي‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزنداني كه تا تاريخ مزبور متولد مي‌شوند كماكان از امتيازات مقرر شده‌برخوردار مي‌باشند.

‌تبصره 1 نحوه استفاده از امتيازات پيش‌بيني شده در قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون تأمين اجتماعي‌مصوب 1354 به شرح زير خواهد بود:

الفمرخصي بارداري و زايمان كارگران زن (‌موضوع ماده 76 قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلح نظام) براي فرزندان چهارم و‌بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند، از مرخصي استحقاقي موجود و آتي كارگر كسر خواهد شد.

بهزينه نگهداري فرزندان كارگران زن در مراكز نگهداري (‌موضوع ماده 78 قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام (‌براي‌فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند ، به عهده كارگر خواهد بود).

جحق بيمه فرزندان (‌موضوع ماده 58 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون‌متولد مي‌شوند، به صورت جداگانه تعيين و مطابق تعرفه تأمين اجتماعي از بيمه شده دريافت مي‌گردد.

‌تبصره 2 اين قانون در مورد سازمانها و مؤسساتي شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز جاري مي‌باشد.

تبصره 3(منسوخه 22ˏ02ˏ1388)فرزند چهارم خانواده هايي كه يكي از سه فرزند آنها از شمول حمايت هاي قانون خارج شده اند و همچنين فرزندان چهارم خانواده هايي كه فرزند مذكور حاصل از دو يا چندقلوبودن زايمان است، از محدوديتهاي مندرج در ماده (1) اين قانون مستثني مي باشند و كليه امتيازات مندرج در قوانين كه براي فرزند سوم پيش بيني شده است، به آنان تسري مي يابد. مفاد اين تبصره درمورد خانواده هايي كه با دارابودن حداكثر دو فرزند در زايمان بعدي صاحب فرزندان سه قلو و بيشتر مي گردند، نيز مصداق خواهد داشت.

‌ماده 2 

وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف به اجراي‌برنامه‌هاي ذيل مي‌باشند.

‌الف – وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود كه مطالب آموزشي مربوط به جمعيت و تأمين سلامتي مادران و كودكان را در متون درسي‌خود به نحوي مؤثر بگنجاند.

ب – وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به ايجاد يك واحد درسي به نام جمعيت و تنظيم خانواده‌در كليه رشته‌هاي آموزشي مي‌باشند.

ج – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است زمينه‌هاي جلب مشاركت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فيلم‌سازان و ساير هنرمنداني را كه به‌ نحوي با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي از برنامه‌هاي جمعيت و تنظيم خانواده فراهم نمايد.

‌ماده 3 

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي در تأمين سلامت كودكان و مادران وجمعيت برنامه‌هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني به طور مستقيم و غير مستقيم تهيه و پخش نمايد.

‌ماده 4 

هزينه‌هاي ناشي از مواد 2 و 3 از محل كاهش هزينه‌هاي دولت كه با اجراء ماده 1 اين قانون حاصل مي‌شود تأمين خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.3.2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري