‌قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372

‌قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372,02,26با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌ماده 1 (منسوخه 20ˏ03ˏ1392)

 كلیه امتیازاتی كه در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از یك سال از‌تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی كه تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند كماكان از امتیازات مقرر شده‌برخوردار می‌باشند.

‌تبصره 1 نحوه استفاده از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی‌مصوب 1354 به شرح زیر خواهد بود:

الفمرخصی بارداری و زایمان كارگران زن (‌موضوع ماده 76 قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و‌بعد كه پس از یك سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی كارگر كسر خواهد شد.

بهزینه نگهداری فرزندان كارگران زن در مراكز نگهداری (‌موضوع ماده 78 قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام (‌برای‌فرزندان چهارم و بعد كه پس از یك سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند ، به عهده كارگر خواهد بود).

جحق بیمه فرزندان (‌موضوع ماده 58 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354) برای فرزندان چهارم و بعد كه پس از یك سال از تصویب این قانون‌متولد می‌شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد.

‌تبصره 2 این قانون در مورد سازمانها و مؤسساتی شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است نیز جاری می‌باشد.

تبصره 3(منسوخه 22ˏ02ˏ1388)فرزند چهارم خانواده هایی كه یكی از سه فرزند آنها از شمول حمایت های قانون خارج شده اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده هایی كه فرزند مذكور حاصل از دو یا چندقلوبودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (1) این قانون مستثنی می باشند و كلیه امتیازات مندرج در قوانین كه برای فرزند سوم پیش بینی شده است، به آنان تسری می یابد. مفاد این تبصره درمورد خانواده هایی كه با دارابودن حداكثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه قلو و بیشتر می گردند، نیز مصداق خواهد داشت.

‌ماده 2 

وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای‌برنامه‌های ذیل می‌باشند.

‌الف – وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود كه مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و كودكان را در متون درسی‌خود به نحوی مؤثر بگنجاند.

ب – وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف به ایجاد یك واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده‌در كلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.

ج – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشاركت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را كه به‌ نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم نماید.

‌ماده 3 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در تأمین سلامت كودكان و مادران وجمعیت برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش نماید.

‌ماده 4 

هزینه‌های ناشی از مواد 2 و 3 از محل كاهش هزینه‌های دولت كه با اجراء ماده 1 این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز یكشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.3.2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اكبر ناطق نوری