‌قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354

‌قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ‌تیرماه 1354

‌ماده واحده – سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان كه بابت آن حق بیمه یا كسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی‌ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا كسور بازنشستگی و مابه‌الاختلاف براساس محاسبات بیمه‌ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفاً‌در تعیین مستمری بازنشستگی، از كار افتادگی و بازماندگان قابل احتساب می‌باشد مشروط بر آنكه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه‌پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی باشند.

نظر مجلس‌ :
این‌ قانون‌ شامل‌ كسانی‌ كه‌ تا قبل‌ از تصویب‌ آن‌ (9/2/1380) بازخرید گردیده‌ یا به‌ استناد مقررات‌ قانونی‌، بیمه‌گذار صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شده‌اند و همچنین‌ مستخدمین‌ شركتها و مؤسسات‌ دولتی‌ كه‌ به‌ استناد تبصره‌ (3) ماده‌ (144) قانون‌ استخدام‌ كشوری‌ در شمول‌ این‌ صندوق‌ قرار گرفته‌ و براساس‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ حاكم‌ بر وضعیت‌ آنها بازنشسته‌ شده‌اند، نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 26/2/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی