‌قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354

‌قانون نحوه تأثير سوابق منتقله بر سازمان تأمين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب ‌تيرماه 1354

‌ماده واحده – سوابق خدمت غيرمشمول قانون تأمين اجتماعي بيمه شدگان كه بابت آن حق بيمه يا كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي‌ذيربط پرداخت گرديده است، با انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي و مابه‌الاختلاف براساس محاسبات بيمه‌اي آن طبق قوانين و مقررات موجود صرفاً‌در تعيين مستمري بازنشستگي، از كار افتادگي و بازماندگان قابل احتساب مي‌باشد مشروط بر آنكه افراد مزبور در زمان بازنشستگي داراي حداقل سابقه‌پرداخت حق بيمه مندرج در قانون تأمين اجتماعي باشند.

نظر مجلس‌ :
اين‌ قانون‌ شامل‌ كساني‌ كه‌ تا قبل‌ از تصويب‌ آن‌ (9/2/1380) بازخريد گرديده‌ يا به‌ استناد مقررات‌ قانوني‌، بيمه‌گذار صندوق‌ تأمين‌ اجتماعي‌ شده‌اند و همچنين‌ مستخدمين‌ شركتها و مؤسسات‌ دولتي‌ كه‌ به‌ استناد تبصره‌ (3) ماده‌ (144) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ در شمول‌ اين‌ صندوق‌ قرار گرفته‌ و براساس‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ حاكم‌ بر وضعيت‌ آنها بازنشسته‌ شده‌اند، نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 26/2/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي