آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66.12.3 موضوع کسر خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح

وزارت اموراقتصادی ودارائی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 20/3/1368 بنابه پیشنهاد شماره 23377/7927/4/30 مورخ 16/8/1367 وزارت اموراقتصادی ودارائی ، آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 را بشرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1

درمورد مودیانیکه طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دفاتر نگهداری مینمایند ودرآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدی به دفاتر واسناد ومدارک تشخیص داده میشود میزان خسارت وارده طبق شرایط مقرر درفصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات قانون یاد شده تعیین و ازدرآمد مشمول مالیات آنسال وسالهای بعد قابل کسرخواهد بود.
تبصره 1- درمواردیکه زیان سالهای قبل طبق مقررات مربوط قابل استهلاک است خسارت مذکور دراین ماده پس از کسر زیان مزبور قابل کسر ازدرآمد مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 2- مرجع رسیدگی به اختلافات حاصله درمورد خسارت وارده موضوع این ماده کمیسیونهای مقرر در مواد 3 و 4 این آئین نامه حسب مورد میباشند.

ماده 2

درمواردیکه درآمد مشمول مالیات طبق مقررات مربوط از طریق علی الراس تشخیص داده میشود خسارت وارده طبق مقررات مواد 3 و 4 و 5 این آئین نامه تعیین و از درآمد مشمول مالیات آنسال و سالهای بعد قابل کسرخواهد بود.

ماده 3

درمواردیکه خسارت به یک منطقه از کشور وارد گردد.
الف – چنانچه منطقه خسارت دیده واقع درمحدوده یک بخش باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از بخشدار یکنفر نماینده اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان و یکنفر معتمد محل به انتخاب و معرفی شورای بخش و درغیاب شورای مزبور به انتخاب و معرفی دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد.
ب – چنانچه منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک شهر باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از یکنفر نماینده وزارت اموراقتصادی ودارائی ، یکنفرنماینده فرماندار محل و یمنفر نماینده دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 4

در مواردیکه خسارت به مودی یا مودیان خاصی وارد گردد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از یکنفر نماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی ، یکنفر نماینده بیمه به انتخاب و معرفی بیمه مرکزی ایران درتهران و در شهرستانها درصورت عدم وجود شعبه یانمایندگی بیمه مرکزی نماینده شرکت بیمه ایران ویکنفر قاضی دادگستری در تهران به انتخاب و معفری وزارت دادگستری و درشهرستانها به انتخاب و معرفی رئیس دادگستری محل تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 5

مودی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که دراختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید. حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یکماه درخواست مودی و مدارک ارائه شده رابه کمیسیونهای مذکور در مادتین 3 و 4 مذکور حسب مورد ارسال دارد وکمیسیونهای یاد شده حداکثر ظرف ششماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند.
تبصره 1- دعوت از مودی جهت حضور درکمیسیونهای فوق الزامی است وعدم حضور وی درجلسه مانع رسیدگی و اعلام نظر کمیسیون نخواهد بود.
تبصره 2- نظر کمیسیونهای مزبور به اکثریت مناط اعتبار است .

ماده 6

درمواردیکه خسارت وارده به یک منطقه از کشور باشد در صورتیکه فرمانداری محل اقدام به اعلام اشخاص خسارت دیده به اداره اموراقتصادی ودارائی بنماید کمیسیونهای مقرر درماده 3 این آئین نامه طبق مقررات ماده 5 و تبصره های ذیل آن براساس اعلام فرمانداری رسیدگی و نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام خواهند نمود.

ماده 7

درصورتکیه خسارت وارده مربوط به فعالیت شغلی مودی موضوع منابع فسلهای دوم وچهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 باشد حسب مورد از درآمد مشمول مالیات منابع مربوط درآنسال و سلاهای بعد قابل کسراست و درصورت ترک شغل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات سایر منابع درآمد باب مذکور قابل کسراست .

نخست وزیر – میرحسین موسوی