آیین‌نامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1369

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/3/1369 بنا به پیشنهاد شماره 11/19887 مورخ 9/2/1368 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده ( 9 ) قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه تصویبنامه 1368 آئیننامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه را به شرح زیر تصویب نمود:

آئیننامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1369,03,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1 (اصلاحی 23ˏ12ˏ1390)

موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه داخلی موضوع قانون « الزام شركتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه » مصوب 1368 نمی باشد.
1-
حمل محصولات كشاورزی از مزارع به كارخانجات مربوط واقع در اطراف مزرعه ، مشروط بر آنكه در مسیر تردد این قبیل از محصولات مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد.
2 –
حمل و نقل كالا از مبداء یك روستا به مقصد روستای دیگر كه در مسیر آن ، شهر یا بخش دارای مؤسسه حمل و نقل مجاور وجود نداشته باشد.
3 –
حمل و نقل كالا از روستا به محدوده نزدیكترین شهر ( وبالعكس ) با حداكثر فاصله بیست ( 20 ) كیلومتر.برای وسایل نقلیه باربری كه ظرفیت بارگیری آنها دو تن یا كمتر باشد، مشروط به آنكه در مسیر تردد آنها مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد
4 –
حمل و نقل كالا از شهر تا شعاع حداكثر پانزده ( 15 ) كیلومتر خارج از محدوده آنها.
5 –
حمل و نقل كالا با وسایل نقلیه باربری كه ظرفیت بارگیری آنها دو تن یا كمتر باشد.

تبصره 1 (منسوخه 23ˏ12ˏ1390)برای وسائل نقلیه باربری با ظرفیت بالاتر از دو تن ، صدور و استفاده از بارنامه الزامی است

تبصره (اصلاحی 23ˏ12ˏ1390)عدم استفاده و صدور اوراق بارنامه جهت موارد فوق مانع از اقدام ذینفع در زمینه صدور و استفاده از اوراق و اسناد دیگری كه كاشف حقوق مالكیت و موارد نظیر آن باشد ، نخواهد بود.

ماده 2 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1393). موارد زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام شركت ها و مؤسسات ترابری جاده ‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه – مصوب 1368- نمی باشد:
1-
وسایل نقلیه عمومی مسافربری كه تحت مالكیت یا نظارت شهرداری یا شركت‌ ها و سازمان‌ های وابسته به آن در حریم شهر مربوط فعالیت می ‌نمایند.
2-
وسایل نقلیه عمومی مسافربری كه تحت مالكیت یا نظارت شهرداری یا شركت‌ ها و سازمان‌ های وابسته به آن در مسیر بین یك شهر با شهرها یا شهرك های اقماری آن، شركت‌ ها، كارخانه‌ ها و روستاهای خارج از حریم شهر مربوط با تصویب شورای هماهنگی ترافیك استان فعالیت می‌ نمایند.

تبصره 1(الحاقی 04ˏ06ˏ1394)وسایل نقلیه عمومی مسافربری تحت نظارت شهرداری یا شركت ها و سازمان‌ های وابسته به آن باید تحت پوشش شركت‌ های حمل و نقل درون شهری دارای پروانه از شهرداری فعالیت نمایند.

تبصره 2(الحاقی 04ˏ06ˏ1394)در صورت ایجاد شرایط صدور صورت وضعیت مسافری در هر یك از مسیرهای مورد نظر در این بند، با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای كشور) به شورای هماهنگی ترافیك استان، پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری مربوط، مسیر مذكور از شمول این بند خارج می ‌شود. از تاریخ این اعلام، هر نوع جابجایی مسافر در مسیرهای مذكور صرفاً از طریق شركت ‌ها و مؤسسات حمل و نقل برون شهری مجاز امكان پذیر خواهد بود.

تبصره 3(الحاقی 04ˏ06ˏ1394)مشخصات فنی، ایمنی و بهره برداری وسایل نقلیه عمومی مسافربری درون شهری موضوع این بند بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور و سلامت شغلی رانندگان طبق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشكی و ضوابط صدور كارت سلامت رانندگان خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی