آیين‌نامه اجرائي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1369

هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1369 بنا به پيشنهاد شماره 11/19887 مورخ 9/2/1368 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده ( 9 ) قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه تصويبنامه 1368 آئيننامه اجرائي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه را به شرح زير تصويب نمود:

آئيننامه اجرائي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1369,03,16با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

ماده 1 (اصلاحي 23ˏ12ˏ1390)

موارد مشروحه زير مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه داخلي موضوع قانون « الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه » مصوب 1368 نمي باشد.
1-
حمل محصولات كشاورزي از مزارع به كارخانجات مربوط واقع در اطراف مزرعه ، مشروط بر آنكه در مسير تردد اين قبيل از محصولات مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد.
2 –
حمل و نقل كالا از مبداء يك روستا به مقصد روستاي ديگر كه در مسير آن ، شهر يا بخش داراي مؤسسه حمل و نقل مجاور وجود نداشته باشد.
3 –
حمل و نقل كالا از روستا به محدوده نزديكترين شهر ( وبالعكس ) با حداكثر فاصله بيست ( 20 ) كيلومتر.براي وسايل نقليه باربري كه ظرفيت بارگيري آنها دو تن يا كمتر باشد، مشروط به آنكه در مسير تردد آنها مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد
4 –
حمل و نقل كالا از شهر تا شعاع حداكثر پانزده ( 15 ) كيلومتر خارج از محدوده آنها.
5 –
حمل و نقل كالا با وسايل نقليه باربري كه ظرفيت بارگيري آنها دو تن يا كمتر باشد.

تبصره 1 (منسوخه 23ˏ12ˏ1390)براي وسائل نقليه باربري با ظرفيت بالاتر از دو تن ، صدور و استفاده از بارنامه الزامي است

تبصره (اصلاحي 23ˏ12ˏ1390)عدم استفاده و صدور اوراق بارنامه جهت موارد فوق مانع از اقدام ذينفع در زمينه صدور و استفاده از اوراق و اسناد ديگري كه كاشف حقوق مالكيت و موارد نظير آن باشد ، نخواهد بود.

ماده 2 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1393). موارد زير مشمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري موضوع قانون الزام شركت ها و مؤسسات ترابري جاده ‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه – مصوب 1368- نمي باشد:
1-
وسايل نقليه عمومي مسافربري كه تحت مالكيت يا نظارت شهرداري يا شركت‌ ها و سازمان‌ هاي وابسته به آن در حريم شهر مربوط فعاليت مي ‌نمايند.
2-
وسايل نقليه عمومي مسافربري كه تحت مالكيت يا نظارت شهرداري يا شركت‌ ها و سازمان‌ هاي وابسته به آن در مسير بين يك شهر با شهرها يا شهرك هاي اقماري آن، شركت‌ ها، كارخانه‌ ها و روستاهاي خارج از حريم شهر مربوط با تصويب شوراي هماهنگي ترافيك استان فعاليت مي‌ نمايند.

تبصره 1(الحاقي 04ˏ06ˏ1394)وسايل نقليه عمومي مسافربري تحت نظارت شهرداري يا شركت ها و سازمان‌ هاي وابسته به آن بايد تحت پوشش شركت‌ هاي حمل و نقل درون شهري داراي پروانه از شهرداري فعاليت نمايند.

تبصره 2(الحاقي 04ˏ06ˏ1394)در صورت ايجاد شرايط صدور صورت وضعيت مسافري در هر يك از مسيرهاي مورد نظر در اين بند، با اعلام موضوع توسط وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور) به شوراي هماهنگي ترافيك استان، پليس راهنمايي و رانندگي و شهرداري مربوط، مسير مذكور از شمول اين بند خارج مي ‌شود. از تاريخ اين اعلام، هر نوع جابجايي مسافر در مسيرهاي مذكور صرفاً از طريق شركت ‌ها و مؤسسات حمل و نقل برون شهري مجاز امكان پذير خواهد بود.

تبصره 3(الحاقي 04ˏ06ˏ1394)مشخصات فني، ايمني و بهره برداري وسايل نقليه عمومي مسافربري درون شهري موضوع اين بند بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و سلامت شغلي رانندگان طبق دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاينات پزشكي و ضوابط صدور كارت سلامت رانندگان خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي