آئين نامه گذرگاههاي راه آهن مصوب 1337

آئين نامه گذرگاههاي راه آهن مصوب 1337,07,30

هيئت وزيران در جلسه مورخ 30 /7 /37 بنا به پيشنهاد شماره……وزارت راه (ائين نامه گذرگاههاي راه اهن) مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره را تصويب نمودند ائين نامه مزبور از تاريخ تصويب قابل اجرا ميباشد.

نخست وزير