آيين‌نامه شوراي عالي هواپيمايي كشوري مصوب 1360

آيين‌نامه شوراي عالي هواپيمايي كشوري مصوب 1360,07,19

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1360/7/19 بنا به پيشنهاد شماره 10505/2 مورخ 1360/6/29 وزارت راه و ترابري در اجراي تبصره ماده واحده “‌قانون تفويض‌اختيارات و وظايف شورايعالي هواپيمائي كشوري مصوب 59/12/27” آئين‌نامه شورايعالي هواپيمائي كشوري را بشرح زير تصويب نمودند.

ماده 1 

شورايعالي هواپيمائي كشوري در اولين جلسه از بين اعضاء يكنفر رئيس و يكنفر نايب رئيس براي مدت يكسال انتخاب خواهد نمود كه تجديد ‌انتخاب آنها بلامانع است. در غياب رئيس شورا اداره جلسات با نايب رئيس است.

ماده 2 

در صورتيكه رئيس يا نايب رئيس قبل از انقضاء مدت فوت شود يا از مقام خود استعفاء دهد يا به سبب قانوني عضويت در شورا را از دست بدهد، ‌شورا از بين اعضاء خود ديگري را براي آن سمت بجاي عضو مزبور براي بقيه مدت انتخاب خواهد نمود.

ماده 3 

فرد مطلع سازمان هواپيمائي كشوري عضو شورا، سمت دبيري شورا را نيز خواهد داشت دعوت و ترتيب جلسات، انجام امور اداري و تنظيم صورتجلسات شورايعالي، با نظر رئيس سازمان و در غياب وي نايب رئيس، از وظايف دبير شورا است.

ماده 4 

براي تعيين نماينده مؤسسات هواپيمائي داخلي در شورا، رئيس سازمان هواپيمائي كشوري از كليه مؤسسات هواپيمائي داخلي دعوت مينمايد.
‌در صورتيكه در اولين جلسه اكثريت حاصل نشود، اين دعوت براي جلسه ديگري بفاصله پانزده روز از جلسه اول تجديد ميشود و انتخاب نماينده ‌مؤسسات هواپيمائي داخلي با رأي اكثريت حاضر در جلسه بعمل ميآيد.
‌مادام كه مؤسسه يا شركت هواپيمائي داخلي، منحصر به يك مؤسسه يا شركت است رعايت اين ماده ضرورت ندارد و فقط در صورت لزوم از نماينده مؤسسه يا‌شركت مزبور و يا مؤسسات هواپيمائي مربوط ديگر جهت حضور در جلسات شورا دعوت خواهد شد. شركت هواپيمائي ملي ايران از شمول اين ماده خارج و‌مشمول حكم قسمت اخير بند 5 “‌قانون تفويض اختيارات و وظايف شورايعالي هواپيمائي كشوري” است.

ماده 5 

شورايعالي هواپيمائي كشوري، هر ماه لااقل يكمرتبه تشكيل جلسه خواهد داد. در صورت احتياج ممكن است بدعوت رئيس، جلسات اضافي هم ‌تشكيل شود و جلسه موقعي رسميت خواهد داشت كه لااقل چهارنفر از اعضاء صاحب رأي شورا كه رئيس يا نايب رئيس جزء آنها باشد در جلسه حضور داشته‌باشند. تصميمات شورا وقتي معتبر است كه لااقل چهار نفر از اعضاء صاحب راي حاضر در جلسه راي موافق داده باشند.

ماده 6 

در جلسات شورايعالي هواپيمائي كشوري اخذ راي علني است مگر در موارديكه رئيس جلسه غير علني بودن راي را ضروري تشخيص دهد كه در‌اينصورت راي مخفي گرفته خواهد شد.

ماده 7 

اموريكه به شورايعالي هواپيمائي كشوري ارجاع و يا بوسيله اعضاء جهت طرح در شورا پيشنهاد ميشود، بوسيله رئيس شورا در دستور جلسه ‌قرار خواهد گرفت و بايد لااقل چهل و هشت ساعت قبل از تشكيل شورا بوسيله دبير شورا باطلاع اعضاء و در صورت لزوم مدير عامل شركت هواپيمائي ملي‌ ايران و نماينده مؤسسات هواپيمائي داخلي رسيده باشد.

ماده 8 

در صورتيكه اكثريت اعضاء شورا، با قيد فوريت، موضوعي را براي طرح در شورا پيشنهاد نمايند رئيس آن موضوع را در دستور اولين جلسه شورا قرار‌خواه داد و اگر در جلسه باشد در همان جلسه مطرح ميشود.

ماده 9 

اگر موضوعي در شورايعالي هواپيمائي كشوري مطرح و رد شده باشد آن موضوع تا شش ماه قابل طرح مجدد در شورا نخواهد بود مگر در صورتيكه ‌به تشخيص پنج نفر از اعضاء، علل و موجبات جديدي طرح مجدد موضوع را در شورا ايجاب نمايد و يا نخست وزير طرح مجدد آن موضوع را لازم تشخيص‌دهد.

ماده 10 

مصوبات و تصميمات شورايعالي هواپيمائي كشوري بامضاء رئيس شورا بسازمان هواپيمائي كشوري اعلام خواهد شد و سازمان هواپيمائي ‌كشوري اقدامات لازم را در اجراي مصوبات و تصميمات شورا بعمل ميآورد.

ماده 11 

براي هر جلسه شورايعالي هواپيمائي كشوري صورت جلسه‌اي تنظيم خواهد شد كه در آن خلاصه مذاكرات، نظرات و تصميمات جلسه ذكر شده و‌به امضاي حاضرين در جلسه مي‌رسد.

ماده 12 

سازمان هواپيمائي كشوري مكلف است كليه اطلاعات و اسناد و اوراق مربوطه را كه براي انجام وظايف مقرر، مورد احتياج شورا باشد تهيه و در ‌اختيار شورا بگذارد. سازمانها و مؤسسات ذيربط مكلفند اطلاعات و اسناد و اوراق مورد نظر شورا را در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار دهند.

ماده 13 

رئيس شورايعالي هواپيمائي كشوري بايد در نيمه دوم آبانماه هر سال گزارش سالانه فعاليت‌ها و همچنين پيشنهادات شورا را به نخست‌وزير تقديم ‌نمايد.

ماده 14 

آيين نامه شورايعالي هواپيمائي كشوري مصوب سال 1347 از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه ملغي است و اين آئين‌نامه مادام كه قانون جديدهواپيمائي كشور به تصويب نرسيده لازم‌الاجرا ميباشد.

نخست‌وزير – ‌محمدرضا مهدوي كني