آیین‌نامه شورای عالی هواپیمایی كشوری مصوب 1360

آیین‌نامه شورای عالی هواپیمایی كشوری مصوب 1360,07,19

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1360/7/19 بنا به پیشنهاد شماره 10505/2 مورخ 1360/6/29 وزارت راه و ترابری در اجرای تبصره ماده واحده “‌قانون تفویض‌اختیارات و وظایف شورایعالی هواپیمائی كشوری مصوب 59/12/27” آئین‌نامه شورایعالی هواپیمائی كشوری را بشرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1 

شورایعالی هواپیمائی كشوری در اولین جلسه از بین اعضاء یكنفر رئیس و یكنفر نایب رئیس برای مدت یكسال انتخاب خواهد نمود كه تجدید ‌انتخاب آنها بلامانع است. در غیاب رئیس شورا اداره جلسات با نایب رئیس است.

ماده 2 

در صورتیكه رئیس یا نایب رئیس قبل از انقضاء مدت فوت شود یا از مقام خود استعفاء دهد یا به سبب قانونی عضویت در شورا را از دست بدهد، ‌شورا از بین اعضاء خود دیگری را برای آن سمت بجای عضو مزبور برای بقیه مدت انتخاب خواهد نمود.

ماده 3 

فرد مطلع سازمان هواپیمائی كشوری عضو شورا، سمت دبیری شورا را نیز خواهد داشت دعوت و ترتیب جلسات، انجام امور اداری و تنظیم صورتجلسات شورایعالی، با نظر رئیس سازمان و در غیاب وی نایب رئیس، از وظایف دبیر شورا است.

ماده 4 

برای تعیین نماینده مؤسسات هواپیمائی داخلی در شورا، رئیس سازمان هواپیمائی كشوری از كلیه مؤسسات هواپیمائی داخلی دعوت مینماید.
‌در صورتیكه در اولین جلسه اكثریت حاصل نشود، این دعوت برای جلسه دیگری بفاصله پانزده روز از جلسه اول تجدید میشود و انتخاب نماینده ‌مؤسسات هواپیمائی داخلی با رأی اكثریت حاضر در جلسه بعمل میآید.
‌مادام كه مؤسسه یا شركت هواپیمائی داخلی، منحصر به یك مؤسسه یا شركت است رعایت این ماده ضرورت ندارد و فقط در صورت لزوم از نماینده مؤسسه یا‌شركت مزبور و یا مؤسسات هواپیمائی مربوط دیگر جهت حضور در جلسات شورا دعوت خواهد شد. شركت هواپیمائی ملی ایران از شمول این ماده خارج و‌مشمول حكم قسمت اخیر بند 5 “‌قانون تفویض اختیارات و وظایف شورایعالی هواپیمائی كشوری” است.

ماده 5 

شورایعالی هواپیمائی كشوری، هر ماه لااقل یكمرتبه تشكیل جلسه خواهد داد. در صورت احتیاج ممكن است بدعوت رئیس، جلسات اضافی هم ‌تشكیل شود و جلسه موقعی رسمیت خواهد داشت كه لااقل چهارنفر از اعضاء صاحب رأی شورا كه رئیس یا نایب رئیس جزء آنها باشد در جلسه حضور داشته‌باشند. تصمیمات شورا وقتی معتبر است كه لااقل چهار نفر از اعضاء صاحب رای حاضر در جلسه رای موافق داده باشند.

ماده 6 

در جلسات شورایعالی هواپیمائی كشوری اخذ رای علنی است مگر در مواردیكه رئیس جلسه غیر علنی بودن رای را ضروری تشخیص دهد كه در‌اینصورت رای مخفی گرفته خواهد شد.

ماده 7 

اموریكه به شورایعالی هواپیمائی كشوری ارجاع و یا بوسیله اعضاء جهت طرح در شورا پیشنهاد میشود، بوسیله رئیس شورا در دستور جلسه ‌قرار خواهد گرفت و باید لااقل چهل و هشت ساعت قبل از تشكیل شورا بوسیله دبیر شورا باطلاع اعضاء و در صورت لزوم مدیر عامل شركت هواپیمائی ملی‌ ایران و نماینده مؤسسات هواپیمائی داخلی رسیده باشد.

ماده 8 

در صورتیكه اكثریت اعضاء شورا، با قید فوریت، موضوعی را برای طرح در شورا پیشنهاد نمایند رئیس آن موضوع را در دستور اولین جلسه شورا قرار‌خواه داد و اگر در جلسه باشد در همان جلسه مطرح میشود.

ماده 9 

اگر موضوعی در شورایعالی هواپیمائی كشوری مطرح و رد شده باشد آن موضوع تا شش ماه قابل طرح مجدد در شورا نخواهد بود مگر در صورتیكه ‌به تشخیص پنج نفر از اعضاء، علل و موجبات جدیدی طرح مجدد موضوع را در شورا ایجاب نماید و یا نخست وزیر طرح مجدد آن موضوع را لازم تشخیص‌دهد.

ماده 10 

مصوبات و تصمیمات شورایعالی هواپیمائی كشوری بامضاء رئیس شورا بسازمان هواپیمائی كشوری اعلام خواهد شد و سازمان هواپیمائی ‌كشوری اقدامات لازم را در اجرای مصوبات و تصمیمات شورا بعمل میآورد.

ماده 11 

برای هر جلسه شورایعالی هواپیمائی كشوری صورت جلسه‌ای تنظیم خواهد شد كه در آن خلاصه مذاكرات، نظرات و تصمیمات جلسه ذكر شده و‌به امضای حاضرین در جلسه می‌رسد.

ماده 12 

سازمان هواپیمائی كشوری مكلف است كلیه اطلاعات و اسناد و اوراق مربوطه را كه برای انجام وظایف مقرر، مورد احتیاج شورا باشد تهیه و در ‌اختیار شورا بگذارد. سازمانها و مؤسسات ذیربط مكلفند اطلاعات و اسناد و اوراق مورد نظر شورا را در اختیار سازمان هواپیمائی كشوری قرار دهند.

ماده 13 

رئیس شورایعالی هواپیمائی كشوری باید در نیمه دوم آبانماه هر سال گزارش سالانه فعالیت‌ها و همچنین پیشنهادات شورا را به نخست‌وزیر تقدیم ‌نماید.

ماده 14 

آیین نامه شورایعالی هواپیمائی كشوری مصوب سال 1347 از تاریخ تصویب این آئین‌نامه ملغی است و این آئین‌نامه مادام كه قانون جدیدهواپیمائی كشور به تصویب نرسیده لازم‌الاجرا میباشد.

نخست‌وزیر – ‌محمدرضا مهدوی كنی