آیین‌نامه مالكیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی مصوب 1382

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 8/11/1382 بنا به پیشنهاد شماره 11/12358 مورخ 8/6/1382 و‌زارت راه و ترابری و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه مالكیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه مالكیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی مصوب 1382,11,08

1ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام به خرید و مالكیت هواپیمای شخصی غیر نظامی نماید.

2ـ بهره ‌برداری از هواپیمای شخصی منوط به اخذ مجوز صلاحیت پرو‌از هواپیما و بهره‌بردار، مطابق استانداردهای پرو‌از و قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی كشوری می‌باشد. بهره‌بردار می‌بایست قبل از استفاده از هواپیمای مورد نظر، آن را در سازمان هواپیمایی كشوری ثبت و مجوزهای لازم را برای بهره ‌برداری اخذ نماید.

3ـ اجازه پرو‌از پس از تأ‌یید قابلیتهای فنی ـ عملیاتی هواپیما و صلاحیت عوامل پرو‌از، توسط سازمان هواپیمایی كشوری صادر خواهد شد.نحوه عملیات پرو‌ازی، تعمیر و نگهداری، تأ‌مین قطعات و كتب فنی و عملیات هواپیمای مورد تقاضا، می ‌بایست به تأ‌یید سازمان هواپیمایی كشوری برسد.

4ـ مرجع رسیدگی به درخواست بهره‌برداری و اعطای مجوز صلاحیت پرو‌از، سازمان هواپیمایی كشوری بوده و مدت زمان اعطای آن از زمان تكمیل تجهیزات و مدارك مورد نیاز كه به طور كتبی به متقاضی اعلام خواهد شد، شش ماه تقویمی خواهد بود.

ـ سود بازرگانی هواپیماهای موضوع این آیین‌نامه، بر اساس تصویب نامه شماره 25338/ت 24794هـ مورخ 29/5/1380 تعیین می‌شود.

معاو‌ن او‌ل رییس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف