آيين‌نامه مالكيت و بهره‌برداري هواپيماي شخصي مصوب 1382

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 8/11/1382 بنا به پيشنهاد شماره 11/12358 مورخ 8/6/1382 و‌زارت راه و ترابري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه مالكيت و بهره‌برداري هواپيماي شخصي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه مالكيت و بهره‌برداري هواپيماي شخصي مصوب 1382,11,08

1ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي داراي تابعيت جمهوري اسلامي ايران، مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اقدام به خريد و مالكيت هواپيماي شخصي غير نظامي نمايد.

2ـ بهره ‌برداري از هواپيماي شخصي منوط به اخذ مجوز صلاحيت پرو‌از هواپيما و بهره‌بردار، مطابق استانداردهاي پرو‌از و قوانين و مقررات سازمان هواپيمايي كشوري مي‌باشد. بهره‌بردار مي‌بايست قبل از استفاده از هواپيماي مورد نظر، آن را در سازمان هواپيمايي كشوري ثبت و مجوزهاي لازم را براي بهره ‌برداري اخذ نمايد.

3ـ اجازه پرو‌از پس از تأ‌ييد قابليتهاي فني ـ عملياتي هواپيما و صلاحيت عوامل پرو‌از، توسط سازمان هواپيمايي كشوري صادر خواهد شد.نحوه عمليات پرو‌ازي، تعمير و نگهداري، تأ‌مين قطعات و كتب فني و عمليات هواپيماي مورد تقاضا، مي ‌بايست به تأ‌ييد سازمان هواپيمايي كشوري برسد.

4ـ مرجع رسيدگي به درخواست بهره‌برداري و اعطاي مجوز صلاحيت پرو‌از، سازمان هواپيمايي كشوري بوده و مدت زمان اعطاي آن از زمان تكميل تجهيزات و مدارك مورد نياز كه به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد شد، شش ماه تقويمي خواهد بود.

ـ سود بازرگاني هواپيماهاي موضوع اين آيين‌نامه، بر اساس تصويب نامه شماره 25338/ت 24794هـ مورخ 29/5/1380 تعيين مي‌شود.

معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف