آیین‌ نامه بهبود و‌ضعیت حمل و نقل و ترافیك شهر تهران مصوب 1383

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 /10 /1383 بنا به پیشنهاد شماره 19066/80/1/10 مورخ 27 /6 /1382 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به‎ استناد اصل یكصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیك شهر تهران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌ نامه بهبود و‌ضعیت حمل و نقل و ترافیك شهر تهران مصوب 1383,10,27با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

كارگروه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیك شهر تهران به ریاست وزیر كشور و عضویت شهردار تهران، فرمانده نیروی انتظامی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، رییس شورای اسلامی شهر تهران، معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استاندار تهران، معاون وزیر مسكن و شهرسازی، معاون بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور تشكیل می ‎شود.

تبصره 1 ـ دبیرخانه كارگروه یاد شده در وزارت كشور مستقر خواهد بود.

تبصره 2 ـ كارگـروه یاد شـده می تواند حسب مورد از مسئولین سایر دستگاههای اجرایی دعوت به ‎عمل آورد.

ماده 2 (اصلاحی 10ˏ03ˏ1385)

شورای‌عالی بیمه مجاز است:
الف ـ به منظور كاهش تخلفات منجر به تصادف با بهره‌گیری از اطلاعات ثبت شده راهنمایی و رانندگی نیرو‌ی انتظامی درخصوص تصادفات و تخلفات مربوط، نسبت به افزایش تعرفه‌های خود برای رانندگان متخلف و سیاستهای تشویقی برای سایرین اقدام نماید.
ب ‌ـ‌ به منظور كاهش تراكم ترافیك ناشی از تصادفات خسارتی، نسبت به افزایش مبلغ خسارت ناشی از تصادفات، بدو‌ن ارایه گزارش پلیس تا مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال اقدام نماید.

ماده 3 ‌(منسوخه 31ˏ02ˏ1399)

در اجرای ماده (7) قانون بیمه اجباری مسؤو‌لیت مدنی دارندگان و‌سایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ‌ـ‌ مصوب 1347 ‌ـ‌ و بند (5) ماده (18) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1380 ‌ـ‌ نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مأ‌موران اداره راهنمایی و رانندگی و پلیس راه) از تاریخ 1 /1 /1384 از حركت و‌سایل نقلیه موتوری كه فاقد قرارداد بیمه و گواهینامه معاینه فنی موضوع قوانین یادشده باشند، جلوگیری و خودرو را تا ارایه قرارداد بیمه شخص ثالث و گواهینامه معاینه فنی در توقفگاه، متوقف می‌ نمایند.

ماده 4 ‌(اصلاحی 10ˏ03ˏ1385)

شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور موظف است به منظور مدیریت تقاضای سفر و كاهش سفر و كاهش سفرهای زاید، طرحهای لازمه از جمله طرحهای زیر را تهیه و پس از تأیید وزیر كشور به مرحله اجرا در آو‌رد:
الف ‌ـ‌ ارایه پیشنهاد در مورد مراكز عمده نامناسب جذب كننده سفر به خارج از شهر تهران یا ضرو‌رت اجرای طرحهای مكمل ترافیكی برای كاهش بار ترافیكی مراكز مذكور و همچنین ارایه پیشنهاد در تفكیك و تقسیم جاذبه‌های بیش از حد سفرها به مراكز خاص با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به دبیرخانه كارگرو‌ه موضوع ماده (1) این آیین‌نامه.
ب ـ پیشنهاد طیف زمانی شرو‌ع و پایان كار ادارات، سازمانها، مدارس و كارخانجات و غیره با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به دبیرخانه كارگرو‌ه موضوع ماده (1) این آیین‌نامه.
پ ـ اقدام در جهت تمركززدایی و ارایه خدمات موردنیاز جامعه در سطح محله.
ت ـ تهیه طرح كامل نیازمندی شهر تهران به جایگاههای عرضه سوخت با همكاری و‌زارت نفت تا توسط بخش خصوصی به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده 5 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تمهیدات لازم برای افزایش اعتماد عمومی به خدمات شركتهای وابسته را فراهم آورد، تا با استفاده بیشتر مردم، ادارات، شركتها و سازمانها از خدمات مذكور سفرهای غیرضرور كاهش یابد. گزارش عملكرد و مقایسه ‎ای اقدامات مزبور هر شش ماه به كارگروه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیك شهر تهران، ارایه خواهد شد.

ماده 6 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور ارتقای فرهنگ و افزایش آگاهیهای عمومی برای رعایت قوانین و مقررات و توسعه رفتارهای صحیح ترافیكی، قوانین و مقررات مذكور را در تهیه و پخش برنامه ها رعایت نماید و طرحهای آموزشی مورد نظر كارگروه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیك شهر تهران را به مرحله اجرا درآورد.

ماده 7 (اصلاحی 10ˏ03ˏ1385)

و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است دستورالعملهای ترافیكی مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیك شهرهای كشور را جهت رعایت در تهیه فیلمها، به فیلمسازان اعلام و كنترل نماید.

ماده 8 

برای ارتقای توان كنترل پلیس ترافیك تهران، منابع مالی لازم برای خرید هزار دستگاه موتور سیكلت، سیصد دستگاه خودرو و سایر تجهیزات مورد نیاز، طبق زمانبندی پیشنهادی تأمین می ‎گردد.

ماده 9(اصلاحی 10ˏ03ˏ1385)

ساختار و تشكیلات سازمانی راهنمایی و رانندگی تهران توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب فرماندهی كل قوا خواهد رسید.

ماده 10

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است شغل افسران و درجه داران راهنمایی و رانندگی كه فعالیت انتظامی ـ ترافیكی در معابر شهری و جاده ‎ها دارند را جزو مشاغل سخت و زیان آور منظور نماید.

ماده 11 (اصلاحی 10ˏ03ˏ1385)

شهرداری تهران مجاز است براساس او‌لویتهای مصوب كارگرو‌ه بهبود و‌ضعیت حمل و نقل و ترافیك شهر تهران، نسبت به ایجاد پاركینگهای عمومی و همچنین ایستگاههای اتوبوس و تاكسی و ایجاد پلهای عابر پیاده برابر استانداردهای قابل قبول و نیز انجام اصلاحات هندسی معابر و تقاطعها اقدام نماید.

ماده 12

شهرداری تهران نسبت به تهیه تجهیزات كنترل هوشمند ترافیك شهر تهران از قبیل دوربینهای ثبت سرعت و سیستم ثبت تخلفات چراغ قرمز اقدام نماید و امكان بهره برداری از تصاویر مرتبط با تجهیزات كنترلی برای راهنمایی و رانندگی تهران را فراهم نماید. حضور نماینده راهنمایی و رانندگی در مركز كنترل ترافیك شهرداری تهران الزامی است.

ماده 13 

طرح ‎ساماندهی علایم ‎راهنمایی و رانندگی تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده 14 (اصلاحی 10ˏ03ˏ1385)

نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح تعویض پلاك خودرو‌های كشور را حداكثر ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، در تهران اجرا نماید.

ماده 15

دستورالعمل بررسی تأثیرات ترافیكی احداث ساختمانها، به منظور اعمال پیش‎از صدور پروانه ‎ساخت توسط شهرداری تهران تهیه و به‎ تصویب مراجع ذی ربط می‎ رسد.

ماده 16

شهرداری تهران موظف است با حمایت دولت ترتیبی اتخاذ نماید تا سهم حمل و نقل عمومی را در جابجایی مسافر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ به هفتاد و پنج درصد افزایش دهد.

ماده 17

شهرداری تهران می‌تواند نسبت به تشویق و ایجاد تشكلهای مردمی غیردو‌لتی مؤثر در بهبود و‌ضعیت ترافیك اقدام نماید.

ماده 18 (منسوخه 10ˏ03ˏ1385)

شهرداری تهران موظف است اعتبار ردیف متفرقه تملك داراییهای سرمایه‌ای به شماره 503718 قانون بودجه سال 1383 كل كشور را به او‌لویتهای این آیین‌نامه اختصاص دهد

ماده 19

دورۂ اجرای این تصویب نامه از زمان ابلاغ (18) ماه تعیین می شود.

محمد رضا عارف – معاون اول رییس جمهور