آيين‌ نامه بهبود و‌ضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مصوب 1383

هيئت وزيران در جلسه مورخ 27 /10 /1383 بنا به پيشنهاد شماره 19066/80/1/10 مورخ 27 /6 /1382 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و به‎ استناد اصل يكصد وسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌ نامه بهبود و‌ضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مصوب 1383,10,27با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

كارگروه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران به رياست وزير كشور و عضويت شهردار تهران، فرمانده نيروي انتظامي، معاون سازمان حفاظت محيط زيست، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رييس شوراي اسلامي شهر تهران، معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، استاندار تهران، معاون وزير مسكن و شهرسازي، معاون بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط و دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تشكيل مي ‎شود.

تبصره 1 ـ دبيرخانه كارگروه ياد شده در وزارت كشور مستقر خواهد بود.

تبصره 2 ـ كارگـروه ياد شـده مي تواند حسب مورد از مسئولين ساير دستگاههاي اجرايي دعوت به ‎عمل آورد.

ماده 2 (اصلاحي 10ˏ03ˏ1385)

شوراي‌عالي بيمه مجاز است:
الف ـ به منظور كاهش تخلفات منجر به تصادف با بهره‌گيري از اطلاعات ثبت شده راهنمايي و رانندگي نيرو‌ي انتظامي درخصوص تصادفات و تخلفات مربوط، نسبت به افزايش تعرفه‌هاي خود براي رانندگان متخلف و سياستهاي تشويقي براي سايرين اقدام نمايد.
ب ‌ـ‌ به منظور كاهش تراكم ترافيك ناشي از تصادفات خسارتي، نسبت به افزايش مبلغ خسارت ناشي از تصادفات، بدو‌ن ارايه گزارش پليس تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال اقدام نمايد.

ماده 3 ‌(منسوخه 31ˏ02ˏ1399)

در اجراي ماده (7) قانون بيمه اجباري مسؤو‌ليت مدني دارندگان و‌سايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث ‌ـ‌ مصوب 1347 ‌ـ‌ و بند (5) ماده (18) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1380 ‌ـ‌ نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (مأ‌موران اداره راهنمايي و رانندگي و پليس راه) از تاريخ 1 /1 /1384 از حركت و‌سايل نقليه موتوري كه فاقد قرارداد بيمه و گواهينامه معاينه فني موضوع قوانين يادشده باشند، جلوگيري و خودرو را تا ارايه قرارداد بيمه شخص ثالث و گواهينامه معاينه فني در توقفگاه، متوقف مي‌ نمايند.

ماده 4 ‌(اصلاحي 10ˏ03ˏ1385)

شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور موظف است به منظور مديريت تقاضاي سفر و كاهش سفر و كاهش سفرهاي زايد، طرحهاي لازمه از جمله طرحهاي زير را تهيه و پس از تأييد وزير كشور به مرحله اجرا در آو‌رد:
الف ‌ـ‌ ارايه پيشنهاد در مورد مراكز عمده نامناسب جذب كننده سفر به خارج از شهر تهران يا ضرو‌رت اجراي طرحهاي مكمل ترافيكي براي كاهش بار ترافيكي مراكز مذكور و همچنين ارايه پيشنهاد در تفكيك و تقسيم جاذبه‌هاي بيش از حد سفرها به مراكز خاص با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط به دبيرخانه كارگرو‌ه موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه.
ب ـ پيشنهاد طيف زماني شرو‌ع و پايان كار ادارات، سازمانها، مدارس و كارخانجات و غيره با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط به دبيرخانه كارگرو‌ه موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه.
پ ـ اقدام در جهت تمركززدايي و ارايه خدمات موردنياز جامعه در سطح محله.
ت ـ تهيه طرح كامل نيازمندي شهر تهران به جايگاههاي عرضه سوخت با همكاري و‌زارت نفت تا توسط بخش خصوصي به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده 5 

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تمهيدات لازم براي افزايش اعتماد عمومي به خدمات شركتهاي وابسته را فراهم آورد، تا با استفاده بيشتر مردم، ادارات، شركتها و سازمانها از خدمات مذكور سفرهاي غيرضرور كاهش يابد. گزارش عملكرد و مقايسه ‎اي اقدامات مزبور هر شش ماه به كارگروه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران، ارايه خواهد شد.

ماده 6 

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور ارتقاي فرهنگ و افزايش آگاهيهاي عمومي براي رعايت قوانين و مقررات و توسعه رفتارهاي صحيح ترافيكي، قوانين و مقررات مذكور را در تهيه و پخش برنامه ها رعايت نمايد و طرحهاي آموزشي مورد نظر كارگروه بهبود وضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران را به مرحله اجرا درآورد.

ماده 7 (اصلاحي 10ˏ03ˏ1385)

و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است دستورالعملهاي ترافيكي مصوب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را جهت رعايت در تهيه فيلمها، به فيلمسازان اعلام و كنترل نمايد.

ماده 8 

براي ارتقاي توان كنترل پليس ترافيك تهران، منابع مالي لازم براي خريد هزار دستگاه موتور سيكلت، سيصد دستگاه خودرو و ساير تجهيزات مورد نياز، طبق زمانبندي پيشنهادي تأمين مي ‎گردد.

ماده 9(اصلاحي 10ˏ03ˏ1385)

ساختار و تشكيلات سازماني راهنمايي و رانندگي تهران توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

ماده 10

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است شغل افسران و درجه داران راهنمايي و رانندگي كه فعاليت انتظامي ـ ترافيكي در معابر شهري و جاده ‎ها دارند را جزو مشاغل سخت و زيان آور منظور نمايد.

ماده 11 (اصلاحي 10ˏ03ˏ1385)

شهرداري تهران مجاز است براساس او‌لويتهاي مصوب كارگرو‌ه بهبود و‌ضعيت حمل و نقل و ترافيك شهر تهران، نسبت به ايجاد پاركينگهاي عمومي و همچنين ايستگاههاي اتوبوس و تاكسي و ايجاد پلهاي عابر پياده برابر استانداردهاي قابل قبول و نيز انجام اصلاحات هندسي معابر و تقاطعها اقدام نمايد.

ماده 12

شهرداري تهران نسبت به تهيه تجهيزات كنترل هوشمند ترافيك شهر تهران از قبيل دوربينهاي ثبت سرعت و سيستم ثبت تخلفات چراغ قرمز اقدام نمايد و امكان بهره برداري از تصاوير مرتبط با تجهيزات كنترلي براي راهنمايي و رانندگي تهران را فراهم نمايد. حضور نماينده راهنمايي و رانندگي در مركز كنترل ترافيك شهرداري تهران الزامي است.

ماده 13 

طرح ‎ساماندهي علايم ‎راهنمايي و رانندگي تهيه و به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده 14 (اصلاحي 10ˏ03ˏ1385)

نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است طرح تعويض پلاك خودرو‌هاي كشور را حداكثر ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، در تهران اجرا نمايد.

ماده 15

دستورالعمل بررسي تأثيرات ترافيكي احداث ساختمانها، به منظور اعمال پيش‎از صدور پروانه ‎ساخت توسط شهرداري تهران تهيه و به‎ تصويب مراجع ذي ربط مي‎ رسد.

ماده 16

شهرداري تهران موظف است با حمايت دولت ترتيبي اتخاذ نمايد تا سهم حمل و نقل عمومي را در جابجايي مسافر تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ به هفتاد و پنج درصد افزايش دهد.

ماده 17

شهرداري تهران مي‌تواند نسبت به تشويق و ايجاد تشكلهاي مردمي غيردو‌لتي مؤثر در بهبود و‌ضعيت ترافيك اقدام نمايد.

ماده 18 (منسوخه 10ˏ03ˏ1385)

شهرداري تهران موظف است اعتبار رديف متفرقه تملك داراييهاي سرمايه‌اي به شماره 503718 قانون بودجه سال 1383 كل كشور را به او‌لويتهاي اين آيين‌نامه اختصاص دهد

ماده 19

دورۂ اجراي اين تصويب نامه از زمان ابلاغ (18) ماه تعيين مي شود.

محمد رضا عارف – معاون اول رييس جمهور