آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون دريايي ايران مصوب 1397

هيأت وزيران در جلسه 13 /8 /1397 به پيشنهاد شماره 02 /100 /51999 مورخ 20 /10 /1395 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده (7) قانون دريايي ايران مصوب 1343 – و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون دريايي ايران مصوب 1397,08,13

ماده 1 

 در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – قانونقانون دريايي ايران مصوب 1343 – و اصلاحات بعدي آن.

ب سازمان: سازمان بنادر و دريانوردي.

پ كشتي: شناوري كه با داشتن شرايط مندرج در ماده (1) قانون به ثبت رسيده و تابعيت ايران را تحصيل كرده است.

ت مالك كشتي: شخصي كه نام او به عنوان مالك در اسناد ثبت كشتي درج شده يا كشتي قهراً يا بر اساس رأي دادگاه هاي صالح به او منتقل شده باشد.

ماده 2 

مالك كشتي يا نماينده قانوني وي ميتواند تغيير تابعيت كشتي ايراني را مطابق مقررات اين آيين نامه از سازمان تقاضا كند.

تبصره در صورتي كه مالك كشتي بيش از يك شخص باشد، تقاضاي تغيير تابعيت بايد توسط تمام مالكين به عمل آيد.

ماده 3 

تقاضاي تغيير تابعيت مطابق برگه (فرم) پيوست شماره (1) كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است، تنظيم و به سازمان تسليم مي شود.

ماده 4 

تقاضاي تغيير تابعيت كشتي بايد با تحويل مدارك زير به سازمان صورت گيرد:

الف سند ثبت كشتي.

ب اسناد و مداركي كه قابليت دريانوردي كشتي در زمان تقاضا را اثبات نمايد و تحت رده (كلاس) يكي از مؤسسات رده بندي مورد تأييد سازمان باشد.

پ تعهدنامه رسمي مبني بر عدم تعلق حقوق اشخاص نسبت به عين و منفعت كشتي، به ويژه حقوق ممتازه دريايي.

ت اساسنامه يا مقررات موجد شخصيت حقوقي به انضمام مصوبه مرجعي كه موجب اساسنامه يا مقررات، حق تقاضاي تغيير تابعيت كشتي را دارد، (براي اشخاص حقوقي)

تبصره در صورتي كه يك نفر به عنوان نماينده قانوني مالك يا مالكين تقاضاي تغيير تابعيت كشتي را به سازمان تحويل دهد، بايد دليل رسمي نمايندگي را نيز به همراه ساير مدارك به سازمان تسليم كند.

ماده 5 

سازمان در صورتي با تقاضاي تغيير تابعيت موافقت مي كند كه كشتي در رهن نباشد و نسبت به عين يا منفعت آن ادعايي در مراجع قضايي مطرح نباشد. سازمان جهت احراز اين موارد موضوع تقاضاي تغيير تابعيت را به هزينه متقاضي در دو نوبت به فاصله يك ماه، از طريق يكي از روزنامه هاي پرشمارگان (كثيرالانتشار) مركز و پايگاه اينترنتي سازمان به اطلاع عموم مي رساند.

ماده 6 

در صورتي كه كشتي توسط مراجع ذي صلاح توقيف اسنادي يا فيزيكي شده باشد، سازمان تا رفع توقيف با تقاضاي تغيير تابعيت موافقت نخواهد كرد.

ماده 7 

پس از بررسي مدارك و سوابق اسناد ثبت كشتي توسط سازمان، چنانچه وجود شرايط تغيير تابعيت كشتي موضوع اين آيين نامه احراز شود، اجازه ترك تابعيت توسط سازمان صادر مي شود. در اين صورت پس از دريافت هزينه مربوط، سازمان گواهينامه ثبت را ابطال و گواهينامه ابطال ثبت و خروج از تابعيت كشتي را مطابق برگه (فرم) پيوست شماره (2) كه به مهر دفتر هيأت دولت تأييد شده است، صادر خواهد كرد.

ماده 8 

كشتي پس از صدور گواهينامه ابطال ثبت و خروج از تابعيت كشتي حق برافراشتن پرچم جمهوري اسلامي ايران را ندارد.

ماده 9 

پس از خروج كشتي از تابعيت ايراني، نام و شماره ثبت آن به هيچ كشتي ديگري اختصاص نمي يابد.

ماده 10 

كشتي اي كه بر اساس موارد فوق، از تابعيت ايران خارج شده است، در صورت درخواست مالك و داشتن شرايط قانوني، امكان ثبت مجدد و تحصيل تابعيت ايران را دارد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري