آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون دریایی ایران مصوب 1397

هیأت وزیران در جلسه 13 /8 /1397 به پیشنهاد شماره 02 /100 /51999 مورخ 20 /10 /1395 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (7) قانون دریایی ایران مصوب 1343 – و اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون دریایی ایران مصوب 1397,08,13

ماده 1 

 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف – قانونقانون دریایی ایران مصوب 1343 – و اصلاحات بعدی آن.

ب سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی.

پ كشتی: شناوری كه با داشتن شرایط مندرج در ماده (1) قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل كرده است.

ت مالك كشتی: شخصی كه نام او به عنوان مالك در اسناد ثبت كشتی درج شده یا كشتی قهراً یا بر اساس رأی دادگاه های صالح به او منتقل شده باشد.

ماده 2 

مالك كشتی یا نماینده قانونی وی میتواند تغییر تابعیت كشتی ایرانی را مطابق مقررات این آیین نامه از سازمان تقاضا كند.

تبصره در صورتی كه مالك كشتی بیش از یك شخص باشد، تقاضای تغییر تابعیت باید توسط تمام مالكین به عمل آید.

ماده 3 

تقاضای تغییر تابعیت مطابق برگه (فرم) پیوست شماره (1) كه به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تنظیم و به سازمان تسلیم می شود.

ماده 4 

تقاضای تغییر تابعیت كشتی باید با تحویل مدارك زیر به سازمان صورت گیرد:

الف سند ثبت كشتی.

ب اسناد و مداركی كه قابلیت دریانوردی كشتی در زمان تقاضا را اثبات نماید و تحت رده (كلاس) یكی از مؤسسات رده بندی مورد تأیید سازمان باشد.

پ تعهدنامه رسمی مبنی بر عدم تعلق حقوق اشخاص نسبت به عین و منفعت كشتی، به ویژه حقوق ممتازه دریایی.

ت اساسنامه یا مقررات موجد شخصیت حقوقی به انضمام مصوبه مرجعی كه موجب اساسنامه یا مقررات، حق تقاضای تغییر تابعیت كشتی را دارد، (برای اشخاص حقوقی)

تبصره در صورتی كه یك نفر به عنوان نماینده قانونی مالك یا مالكین تقاضای تغییر تابعیت كشتی را به سازمان تحویل دهد، باید دلیل رسمی نمایندگی را نیز به همراه سایر مدارك به سازمان تسلیم كند.

ماده 5 

سازمان در صورتی با تقاضای تغییر تابعیت موافقت می كند كه كشتی در رهن نباشد و نسبت به عین یا منفعت آن ادعایی در مراجع قضایی مطرح نباشد. سازمان جهت احراز این موارد موضوع تقاضای تغییر تابعیت را به هزینه متقاضی در دو نوبت به فاصله یك ماه، از طریق یكی از روزنامه های پرشمارگان (كثیرالانتشار) مركز و پایگاه اینترنتی سازمان به اطلاع عموم می رساند.

ماده 6 

در صورتی كه كشتی توسط مراجع ذی صلاح توقیف اسنادی یا فیزیكی شده باشد، سازمان تا رفع توقیف با تقاضای تغییر تابعیت موافقت نخواهد كرد.

ماده 7 

پس از بررسی مدارك و سوابق اسناد ثبت كشتی توسط سازمان، چنانچه وجود شرایط تغییر تابعیت كشتی موضوع این آیین نامه احراز شود، اجازه ترك تابعیت توسط سازمان صادر می شود. در این صورت پس از دریافت هزینه مربوط، سازمان گواهینامه ثبت را ابطال و گواهینامه ابطال ثبت و خروج از تابعیت كشتی را مطابق برگه (فرم) پیوست شماره (2) كه به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، صادر خواهد كرد.

ماده 8 

كشتی پس از صدور گواهینامه ابطال ثبت و خروج از تابعیت كشتی حق برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

ماده 9 

پس از خروج كشتی از تابعیت ایرانی، نام و شماره ثبت آن به هیچ كشتی دیگری اختصاص نمی یابد.

ماده 10 

كشتی ای كه بر اساس موارد فوق، از تابعیت ایران خارج شده است، در صورت درخواست مالك و داشتن شرایط قانونی، امكان ثبت مجدد و تحصیل تابعیت ایران را دارد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری