آيين نامه اجرايي مخابرات هواپيمايي كشوري مصوب 1389

وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 2/8/1389 ‏بنا به پيشنهاد شماره 11/858/م مورخ 4/5/1389 ‏وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده (22‏) قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328 – و با رعايت تصويب نامه شماره 194082/ت373هـ مورخ 10/10/1386‏، آيين نامه اجرايي مخابرات هواپيمايي كشوري را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي مخابرات هواپيمايي كشوري مصوب 1389,08,02

ماده 1 

در اين آيين نامه، واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند:

الف سازمان :سازمان هواپيمايي كشوري.

ب پيمان: كنوانسيون بين المللي هواپيمايي كشوري (كنوانسيون شيكاگو 1944‏).

پ ايكائو: سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري.

ت استانداردهاي ايكائو: كليه الزامات ايكائو كه در قالب ضمائم پيمان ارايه شده است.

ث ضميمه (10): ضميمه (10‏) پيمان كه حاوي استانداردها و توصيه هاي ايكائو در زمينه مخابرات هوانوردي است .

ج بازرسي پروازي: آزمايش هايي كه براي تعيين سطح عملياتي دستگاه هاي ارتباطي، ناوبري و نظارتي انجام مي شود.

چ تجهيزات مخابرات هوانوردي: تجهيزاتي كه مطابق مفاد اين آيين نامه در مخابرات هوانوردي مورد استفاده قرار گرفته و در ضميمه (10) پيمان ذكر شده است.

ح نظامنامه عمليات: سندي حاوي الزامات، دستورالعمل ها و راهنمايي هاي مرتبط با عمليات ارايه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردي كه مورد استفاده كاركنان عملياتي قرار مي گيرد و به تأييد سازمان رسيده است.

خ نشريه اطلاعات هوانوردي: نشريه اي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط سازمان يا با تأييد سازمان منتشر مي شود و در بردارنده اطلاعات حاكم هوانوردي است كه براي ناوبري هوايي ضروري مي باشد.

ماده 2 

هماهنگي بين بخش هاي هوانوردي نظامي و غير نظامي مطابق قوانين و مقررات ايكائو انجام مي شود.

ماده 3

خدمات مخابرات هوانوردي به شرح زير تعيين مي شود:

الف خدمات كمك ناوبري راديويي هوانوردي موضوع جلد اول ضميمه (10) پيمان.

ب خدمات مربوط به روشهاي اجرايي ارتباطات هوانوردي موضوع جلد دوم ضميمه (10) پيمان.

پ خدمات مربوط به سيستم هاي ارتباطات هوانوردي موضوع جلد سوم ضميمه (10‏) پيمان.

ت خدمات رادارهاي نظارتي هوانوردي و سامانه هاي پيشگيري از تصادم موضوع جلد چهارم ضميمه (10) پيمان.

ث خدمات بازرسي پروازي مخابرات هوانوردي موضوع سند (8071‏) ايكائو.

ماده 4 

تمامي تجهيزات مخابرات هوانوردي بايد مطابق مقررات مربوط بويژه استانداردهاي مندرج در ضميمه (10‏) پيمان ساخته ، نصب و نگهداري شوند.

ماده 5 

اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً در صورت احراز شرايط زير مجاز به ارايه خدمات مخابرات هوانوردي مي باشند:

الف مطابقت خدمات ارايه شده با مقررات و استانداردهاي مربوط بويژه استانداردهاي مندرج در ضميمه (10) پيمان توسط سازمان.

ب دارا بودن مجوز فعاليت در بخش مخابرات هوانوردي از سازمان.

تبصره 1 ضوابط صدور و تمديد مجوز موضوع اين ماده توسط سازمان تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود.

تبصره 2 ‏ارايه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردي كه تا قبل از ابلاغ اين آيين نامه در زمينه خدمات مخابرات هوانوردي فعاليت داشته اند موظفند ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آيين نامه فعاليت خود را با مفاد آن تطبيق دهند.

ماده 6

ارايه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردي بايد ضوابط و شرايط جذب نيروي انساني، تخصصهاي مربوط، برنامه آموزشي رسمي و سياست هاي ارتقاي توانمندي تخصصي كاركنان خود را در قالب نظامنامه عمليات تعيين نمايند.

ماده 7

ضوابط و شرايط تعيين نوع، تعداد و كاليبراسيون لوازم و دستگاه هاي تست و اندازه گيري مورد استفاده ارايه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردي بايد در قالب نظامنامه عمليات باشد.

ماده 8 

ارايه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردي بايد مجهز به سامانه جمع آوري و نگهداري سوابق فني و عمليات مورد تاييد سازمان باشند.

ماده 9 

سازمان موظف است نظارت لازم بر رعايت اصول و ضوابط ايمني در بخش مخابرات هوانوردي را از طريق دستورالعمل هاي مورد نياز اعمال نمايد.

ماده 10 

سازمان موظف است با هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به پايش طيف فركانس هاي راديويي هوانوردي براي جلوگيري از ايجاد تداخل در سامانه هاي مخابراتي هوانوردي به طريق مقتضي اقدام نمايد.

ماده 11 

ارايه دهندگان خدمات مخابرات هوانوردي موظفند برنامه مدون بازرسي پروازي و زميني تجهيزات تحت مسئوليت خود را در قالب نظامنامه عمليات تدوين و به مورد اجرا گذارند.

تبصره بازرسي پروازي و زميني زير نظر سازمان انجام مي شود و گزارش مربوط به واحد يا واحدهاي ذيربط سازمان جهت اقدام مقتضي ارايه خواهد شد.

ماده 12 

سازمان موظف است در فواصل زماني مناسب نسبت به بازنگري مفاد اين آيين نامه اقدام نموده و در صورت لزوم پيشنهاد اصلاح آن را ارايه نمايد.

ماده 13 

سازمان موظف است هرگونه مغايرت مفاد اين آيين نامه با استانداردهاي ايكائو را در نشريه اطلاعات هوانوردي درج و منتشر نمايد.

تبصره مغايرت هاي موضوع اين ماده نبايد از استانداردهاي ايكائو پايين تر باشد.

ماده 14

سازمان موظف است نسبت به تهيه متن معتبر انگليسي اين آيين نامه اقدام و آن را در اختيار كاربران قرار دهد.

ماده 15 

كليه دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط با اين آيين نامه توسط سازمان تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود.

اين تصويب نامه در تاريخ 7/2/1391‏به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور