آيين نامه روان سازي و سلامت ترانزيت خارجي كالا از كشور مصوب 1388


وزيران عضو كارگروه ساماندهي، هماهنگي و توسعه و تشويق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزيت) به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 56291/ت38693هـ مورخ 16/4/1387، آيين نامه روان‏سازي و سلامت ترانزيت خارجي كالا از كشور را به شرح ذيل تصويب نمودند:

آيين نامه روان سازي و سلامت ترانزيت خارجي كالا از كشور مصوب 1388,07,12با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

ترانزيت خارجي كالا صرفاً مشمول تعريف مذكور در ماده (1) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1374 – مي باشد.

ماده 2

كاميون هاي حامل كالاهاي ترانزيتي پس از انجام تشريفات گمركي و بارگيري و قبل از خروج از گمرك مربوط بايد مبادرت به دريافت پروانه تردد از نمايندگان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نمايند.

تبصره 1زمان سفر بر اساس هر شبانه روز پانصد كيلومتر محاسبه و در پروانه تردد قيد مي گردد.

تبصره 2زمان سفر كاميون هاي حامل كالاهاي ترافيكي تابع ضوابط خاص خود مي باشد.

ماده 3

نمايندگان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظفند مشخصات كاميون هايي را كه براي آنها پروانه تردد صادر مي گردد، با ذكر نام كالا و مبدأ و مقصد آن در پايان هر روز به طريق مقتضي به نيروي انتظامي ارسال نمايند.

ماده 4

كاميون هاي حامل كالاهاي ترانزيتي بايد دقيقاٌ در مسير تعيين شده در پروانه تردد حركت نمايند.

ماده 5

چنانچه وسيله نقليه حامل كالاهاي ترانزيتي در طول مسير به علت نقص فني يا دلايل موجه ديگر متوقف گردد، بايد طبق تبصره هاي (2)، (3) و (4) ماده (37) آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه شماره 38582/ت19789هـ مورخ 20/9/1377 عمل نموده و مدارك مربوط را در طول مسير همراه داشته باشد.

ماده 6

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مسيرهاي تراتزيتي را به نيروي انتظامي اعلام تا در مسير هاي مذكور نظارت لازم را بر كاميون هاي حامل كالاهاي ترانزيتي به عمل آورده و در صورت انحراف كاميون ها از مسير، ضمن هدايت آنها به مسيرهاي تعيين شده، مراتب را به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اعلام نمايد.

تبصره سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف است مسيرهاي ترانزيتي را با نصب تابلوي خاص مشخص نمايد.

ماده 7 

درصورت عدم رعايت مسير توسط رانندگان مربوط ، علاوه بر جريمه رانندگي مقرر، متخلفان توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از يك ماه تا يك سال از فعاليت در امر حمل و نقل بين المللي وحمل كالاهاي تراتزيتي محروم مي گردند.

ماده 8

فك پلمب و بازرسي كاميون هاي حامل محمولات ترانزيتي جز در موارد مقرر در ماده (19) آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.

ماده 9

نيروي انتظامي در بنادر امام خميني، شهيد رجايي و شهيد باهنر مطابق با ساعت كاري بنادر مذكور در مجموعه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يك نفر با لباس شخصي صرفاً براي مهر نمودن پروانه تردد وسيله نقليه حامل كالاهاي ترانزيتي (پروانه صادر شده از سوي نمايندگان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ) مستقر نموده تا به هنگام خروج وسيله نقليه از گمرك پروانه ياد شده را مهر نمايد.

ماده 10

واحدهاي اجرايي نيروي انتظامي در طول مسير صرفاً پروانه تردد وسيله نقليه را كنترل و مهر مي نمايند و از مطالبه ديگر مدارك مربوط و كنترل آنها خودداري مي نمايند، مگر در موارد ظن قوي كه طبق ماده (8) عمل مي نمايند.

تبصره 1واحدهاي اجرايي كنترل كننده طول مسير بر حسب بعد مسافت حداكثر سه واحد خواهند بود.

تبصره 2اسامي واحدهاي اجرايي كنترل كننده پروانه تردد در طول مسير، توسط نيروي انتظامي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و گمرك معرفي مي گردند.

تبصره 3مفاد اين ماده شامل كاميون هاي حامل كالاهاي تراتزيتي كه از بنادر و مرزهاي زميني بارگيري يا وارد مي شوند، مي گردد.

ماده 11

شركت هاي حمل و نقل بين المللي ترانزيت كننده اجازه بارگيري وسايط نقليه غير تحت پوشش را ندارد مگر با اجازه كتبي دفتر مركزي شركتي كه كاميون، تحت پوشش آن مي باشد.

ماده 12

شركت هاي حمل و نقل بين المللي درصورت نياز به استفاده از كاميون يا كاميون هاي خطوط داخلي لازم است درخواست كتبي خود را به يكي از شركت هاي حمل و نقل داخلي داراي مجوز فعاليت معتبر اعلام و پس از معرفي كتبي كاميون يا كاميون ها از سوي شركت حمل و نقل داخلي، مبادرت به بارگيري و درخواست صدور پروانه تردد نمايد.

ماده 13

هرگونه دخالت سازمان ها و يا دستگاه هاي غير مسئول براي ايجاد محدوديت در امر ترانزيت خارجي ممنوع است.

ماده 14

 مصاديق قاچاق كالاي ترانزيت خارجي بر اساس قانون امور گمركي و قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل مي باشد:

الف خارج نكردن كالاي ترانزيت خارجي به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج كالا

بتعويض كالاي ترانزيتي، كسر آن يا اضافه نمودن به آن

جخارج نكردن كالاي ترانزيتي از كشور كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج سوء نيتي نبوده است.


د – تخلف موضوع تبصره (2) الحاقي ماده (36) آيين نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 138548/ت42953ك مورخ 12/7/1388 و نيز اظهار خلاف موضوع تبصره (3) الحاقي ماده ياد شده.

هـ- خروج كالاي ترانزيتي بدون اظهار و انجام تشريفات گمركي از اماكن گمركي يا اقدام به بارگيري آن در نقاط مجاز قبل از انجام تشريفات گمركي مقرر در فصول اول، دوم و سوم از قسمت دوم آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي .

تبصره چنانچه محموله ترانزيتي سرقت شود و ترانزيت كننده به تشخيص مراجع ذي صلاح قضايي مباشرت يا دخالتي درآن نداشته باشد، موضوع قاچاق محسوب نمي گردد و پس از كشف كالاي سرقت شده ، بلافاصله براي ادامه ترانزيت به ترانزيت كننده تحويل داده مي شود و در صورت عدم كشف كالا، نسبت به اخذ حقوق ورودي آن اقدام مي شود.

ماده 15

 رانندگاني كه مبادرت به حمل كالاي ترانزيتي مي نمايند، چنانچه شخصاً يا با مشاركت صاحبان كالا و يا اشخاص ثالث مبادرت به قاچاق كالاي مربوط نمايند و يا در اثر سهل انگاري آنها كالا سرقت ويا حيف و ميل شود، منوط به احراز تخلف وي در مراجع ذي صلاح، علاوه بر مجازات هاي مقرر در قانون مربوط از يك تا پنج سال بر حسب نظر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از فعاليت در امر حمل و نقل بين المللي و حمل كالاهاي ترانزيتي محروم مي گردند.

ماده 16

 در مواردي كه شركت حمل و نقل ترانزيت كننده با تشخيص مراجع قضايي در امر قاچاق يا تخلف دخالتي نداشته باشد از هر گونه محدوديت يا پرداخت جريمه مبرا مي‏باشد، ولي چنانچه بر حسب رأي نهايي مراجع قضايي محكوم گردد، علاوه بر مجازات هاي مقرر در قانون مربوط برحسب نظر كميسيون مربوط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از فعاليت در امر حمل و نقل بين المللي و حمل و نقل كالاهاي ترانزيتي به صورت موقت يا دائم محروم مي گردند.

ماده 17

 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف است تيرپارك هاي لازم در مسيرهاي ترانزيتي كشور را تكميل نمايد.

تبصره 1توقف كاميون هاي حامل كالاهاي ترانزيتي فقط در تير پارك ها يا نقاط تعيين شده توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مجاز مي باشد.

تبصره 2سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اسامي تيرپارك ها يا نقاط تعيين شده براي توقف كاميون هاي حامل كالاي ترانزيتي را به نيروي انتظامي اعلام تا اقدامات انتظامي در جهت خروج و ورود آنها به صورت موردي انجام پذيرد.

تبصره 3كاميون هاي حامل كالاهاي ترانزيتي كه در خارج از تيرپارك ها و نقاط تعيين شده توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي توقف نمايند، توسط نيروي انتظامي به نقاط مذكور هدايت مي گردند.

اين تصويبنامه در تاريخ 7/7/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور