آیین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی كالا از كشور مصوب 1388


وزیران عضو كارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزیت) به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 56291/ت38693هـ مورخ 16/4/1387، آیین نامه روان‏سازی و سلامت ترانزیت خارجی كالا از كشور را به شرح ذیل تصویب نمودند:

آیین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی كالا از كشور مصوب 1388,07,12با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

ترانزیت خارجی كالا صرفاً مشمول تعریف مذكور در ماده (1) قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1374 – می باشد.

ماده 2

كامیون های حامل كالاهای ترانزیتی پس از انجام تشریفات گمركی و بارگیری و قبل از خروج از گمرك مربوط باید مبادرت به دریافت پروانه تردد از نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نمایند.

تبصره 1زمان سفر بر اساس هر شبانه روز پانصد كیلومتر محاسبه و در پروانه تردد قید می گردد.

تبصره 2زمان سفر كامیون های حامل كالاهای ترافیكی تابع ضوابط خاص خود می باشد.

ماده 3

نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظفند مشخصات كامیون هایی را كه برای آنها پروانه تردد صادر می گردد، با ذكر نام كالا و مبدأ و مقصد آن در پایان هر روز به طریق مقتضی به نیروی انتظامی ارسال نمایند.

ماده 4

كامیون های حامل كالاهای ترانزیتی باید دقیقاٌ در مسیر تعیین شده در پروانه تردد حركت نمایند.

ماده 5

چنانچه وسیله نقلیه حامل كالاهای ترانزیتی در طول مسیر به علت نقص فنی یا دلایل موجه دیگر متوقف گردد، باید طبق تبصره های (2)، (3) و (4) ماده (37) آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 38582/ت19789هـ مورخ 20/9/1377 عمل نموده و مدارك مربوط را در طول مسیر همراه داشته باشد.

ماده 6

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مسیرهای تراتزیتی را به نیروی انتظامی اعلام تا در مسیر های مذكور نظارت لازم را بر كامیون های حامل كالاهای ترانزیتی به عمل آورده و در صورت انحراف كامیون ها از مسیر، ضمن هدایت آنها به مسیرهای تعیین شده، مراتب را به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام نماید.

تبصره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است مسیرهای ترانزیتی را با نصب تابلوی خاص مشخص نماید.

ماده 7 

درصورت عدم رعایت مسیر توسط رانندگان مربوط ، علاوه بر جریمه رانندگی مقرر، متخلفان توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از یك ماه تا یك سال از فعالیت در امر حمل و نقل بین المللی وحمل كالاهای تراتزیتی محروم می گردند.

ماده 8

فك پلمب و بازرسی كامیون های حامل محمولات ترانزیتی جز در موارد مقرر در ماده (19) آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد.

ماده 9

نیروی انتظامی در بنادر امام خمینی، شهید رجایی و شهید باهنر مطابق با ساعت كاری بنادر مذكور در مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یك نفر با لباس شخصی صرفاً برای مهر نمودن پروانه تردد وسیله نقلیه حامل كالاهای ترانزیتی (پروانه صادر شده از سوی نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ) مستقر نموده تا به هنگام خروج وسیله نقلیه از گمرك پروانه یاد شده را مهر نماید.

ماده 10

واحدهای اجرایی نیروی انتظامی در طول مسیر صرفاً پروانه تردد وسیله نقلیه را كنترل و مهر می نمایند و از مطالبه دیگر مدارك مربوط و كنترل آنها خودداری می نمایند، مگر در موارد ظن قوی كه طبق ماده (8) عمل می نمایند.

تبصره 1واحدهای اجرایی كنترل كننده طول مسیر بر حسب بعد مسافت حداكثر سه واحد خواهند بود.

تبصره 2اسامی واحدهای اجرایی كنترل كننده پروانه تردد در طول مسیر، توسط نیروی انتظامی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و گمرك معرفی می گردند.

تبصره 3مفاد این ماده شامل كامیون های حامل كالاهای تراتزیتی كه از بنادر و مرزهای زمینی بارگیری یا وارد می شوند، می گردد.

ماده 11

شركت های حمل و نقل بین المللی ترانزیت كننده اجازه بارگیری وسایط نقلیه غیر تحت پوشش را ندارد مگر با اجازه كتبی دفتر مركزی شركتی كه كامیون، تحت پوشش آن می باشد.

ماده 12

شركت های حمل و نقل بین المللی درصورت نیاز به استفاده از كامیون یا كامیون های خطوط داخلی لازم است درخواست كتبی خود را به یكی از شركت های حمل و نقل داخلی دارای مجوز فعالیت معتبر اعلام و پس از معرفی كتبی كامیون یا كامیون ها از سوی شركت حمل و نقل داخلی، مبادرت به بارگیری و درخواست صدور پروانه تردد نماید.

ماده 13

هرگونه دخالت سازمان ها و یا دستگاه های غیر مسئول برای ایجاد محدودیت در امر ترانزیت خارجی ممنوع است.

ماده 14

 مصادیق قاچاق كالای ترانزیت خارجی بر اساس قانون امور گمركی و قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل می باشد:

الف خارج نكردن كالای ترانزیت خارجی به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج كالا

بتعویض كالای ترانزیتی، كسر آن یا اضافه نمودن به آن

جخارج نكردن كالای ترانزیتی از كشور كه ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر جز در مواردی كه ثابت شود در عدم خروج سوء نیتی نبوده است.


د – تخلف موضوع تبصره (2) الحاقی ماده (36) آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه شماره 138548/ت42953ك مورخ 12/7/1388 و نیز اظهار خلاف موضوع تبصره (3) الحاقی ماده یاد شده.

هـ- خروج كالای ترانزیتی بدون اظهار و انجام تشریفات گمركی از اماكن گمركی یا اقدام به بارگیری آن در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمركی مقرر در فصول اول، دوم و سوم از قسمت دوم آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی .

تبصره چنانچه محموله ترانزیتی سرقت شود و ترانزیت كننده به تشخیص مراجع ذی صلاح قضایی مباشرت یا دخالتی درآن نداشته باشد، موضوع قاچاق محسوب نمی گردد و پس از كشف كالای سرقت شده ، بلافاصله برای ادامه ترانزیت به ترانزیت كننده تحویل داده می شود و در صورت عدم كشف كالا، نسبت به اخذ حقوق ورودی آن اقدام می شود.

ماده 15

 رانندگانی كه مبادرت به حمل كالای ترانزیتی می نمایند، چنانچه شخصاً یا با مشاركت صاحبان كالا و یا اشخاص ثالث مبادرت به قاچاق كالای مربوط نمایند و یا در اثر سهل انگاری آنها كالا سرقت ویا حیف و میل شود، منوط به احراز تخلف وی در مراجع ذی صلاح، علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مربوط از یك تا پنج سال بر حسب نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از فعالیت در امر حمل و نقل بین المللی و حمل كالاهای ترانزیتی محروم می گردند.

ماده 16

 در مواردی كه شركت حمل و نقل ترانزیت كننده با تشخیص مراجع قضایی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هر گونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می‏باشد، ولی چنانچه بر حسب رأی نهایی مراجع قضایی محكوم گردد، علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مربوط برحسب نظر كمیسیون مربوط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از فعالیت در امر حمل و نقل بین المللی و حمل و نقل كالاهای ترانزیتی به صورت موقت یا دائم محروم می گردند.

ماده 17

 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است تیرپارك های لازم در مسیرهای ترانزیتی كشور را تكمیل نماید.

تبصره 1توقف كامیون های حامل كالاهای ترانزیتی فقط در تیر پارك ها یا نقاط تعیین شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجاز می باشد.

تبصره 2سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اسامی تیرپارك ها یا نقاط تعیین شده برای توقف كامیون های حامل كالای ترانزیتی را به نیروی انتظامی اعلام تا اقدامات انتظامی در جهت خروج و ورود آنها به صورت موردی انجام پذیرد.

تبصره 3كامیون های حامل كالاهای ترانزیتی كه در خارج از تیرپارك ها و نقاط تعیین شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای توقف نمایند، توسط نیروی انتظامی به نقاط مذكور هدایت می گردند.

این تصویبنامه در تاریخ 7/7/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور