آيين نامه معاملات شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور (سهامي خاص) مصوب 1388

بسمه تعالي
«
با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت راه و ترابري

وزيران عضو كميسيون امور زير بنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 24/8/1388 بنا به پيشنهاد شماره 78060/11 ‏وزارت راه و ترابري و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي – مصوب 1384 – و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 ‏موافقت نمودند:

آيين نامه معاملات شركت مادر تخصصي فرودگاه هاي كشور (سهامي خاص) مصوب 1388,08,24

فصل اولكليات

ماده 1

 اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:

الف مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تأمين كالا، خدمت يا حقوق با كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را ‏پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.

‏ب مزايده: فرآيندي است رقابتي براي فروش كالا، خدمت و يا حقوق متعلق به شركت، كه ‏در آن موضوع معامله به مزايده گري كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد واگذار مي شود.

پ مناقصه گزار: شركتي كه بر اساس اين آيين نامه، مناقصه را برگزار مي نمايد.

‏ت مزايده گزار: شركتي كه بر اساس اين آيين نامه، مزايده را برگزار مي نمايد.

‏ث مناقصه گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه در مناقصه شركت مي كند.

ج مزايده گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه در مزايده شركت مي كند.

‏چ كميسيون مناقصه: هيأتي كه فرآيند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد و يا لغو مناقصه و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را بر عهده مي گيرد.

‏ح كميسيون مزايده: هيأتي كه فرآيند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد و يا لغو مزايده و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را بر عهده مي گيرد.

‏خ كميته فني بازرگاني: هيأتي با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت دار (حسب نوع معامله)، كه ارزيابي فني و بازرگاني پيشنهادها و ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران) و همچنين ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را بر عهده مي گيرد. اعضاي اين كميته توسط مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي) انتخاب مي شود.

د كميسيون تحويل: هيأتي كه فرآيند تحويل و تحول كالا، خدمت يا حقوق از برنده مناقصه (برنده مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را بر عهده مي گيرد. كميسيون تحويل مركب از انباردار (يا نماينده واحد تحويل گيرنده / تحويل دهنده)، نماينده واحد تقاضا كننده و نماينده يا نمايندگاني كه توسط مدير عامل تعيين مي شود، خواهد بود.

ذ هيأت سه نفره ترك مناقصه (مزايده): هيأتي متشكل از مدير عامل، ذي حساب و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي كه با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام معاملات از طريق مناقصه (مزايده) را تأييد مي نمايد كه در اين آيين نامه به اختصار هيأت سه نفره ناميده مي شود.

‏ر هيأت رسيدگي به شكايات: هيأت رسيدگي موضوع ماده (7) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383-.

ز ارزيايي كيفي مناقصه گران (مزايده گران): ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران (مزايده گران) كه از سوي شركت و توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.

‏ژ ارزيايي شكلي: بررسي كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غير مشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.

‏س ارزيابي فني و بازرگاني: فرآيندي كه در آن مشخصات، استانداردها، كارايي، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهاد بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.

‏ش ارزيابي مالي: فرآيندي كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (21) اين آيين نامه از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده، برگزيده مي شود.

‏ص مدت اعتبار پيشنهادها: دوره زماني كه توسط شركت اعلام مي شود و در طي آن پيشنهادها مي بايد داراي اعتبار باشند. اين مدت شامل زمان لازم براي انجام مناقصه (مزايده)، بررسي و ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و انعقاد قرارداد مي باشد.

‏ض انحصار: انحصار در معامله عبارتست از:

1يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طريق زير تعيين مي شود:

‏الف – اعلان هيأت وزيران براي كالاها، خدمات يا حقوقي كه در انحصار دولت است.

‏ب – انتشار فراخوان عمومي در خصوص موضوع معامله و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.

2منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق كه با توجه به بند (1) ماده (26) اين آيين نامه مشخص مي شود.

تبصره در موارد احراز انحصار به طرق پيش بيني شده در رديف هاي (الف) و (ب) نيازي به برگزاري مناقصه نبوده و معامله طبق بند (1) ماده (26) اين آيين نامه قابل انجام خواهد بود.

‏ع برنامه زماني مناقصه (مزايده): سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه (مزايده)، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.

‏غ شبكه اطلاع رساني معاملات شركت: وب سايت اينترنتي شبكه اطلاع رساني الكترونيكي معاملات شركت كه در اين آيين نامه اختصاراً شبكه اطلاع رساني ناميده مي شود.

ماده 2‏كليه معاملات شركت مادرتخصصي فرودگاه هاي كشور (سهامي خاص) كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار شركت ناميده مي شوند، اعم از خريد، فروش، اجاره‏، استيجاره‏، پيمانكاري، اجرت كار و غيره بر اساس اين آيين نامه و حسب مورد از طريق مناقصه و يا مزايده انجام مي شود.

فصل دوم طبقه بندي معاملات

ماده 3

 معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند:

1معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از مبلغ چهل و چهار ميليون (000/000/44) ريال باشد.

2معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (000/000/440) ريال تجاوز نكند.

3معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ چهار صد و چهل ميليون (000/000/440) ريال باشد.

تبصره 1مبناي نصاب براي معاملات كوچك و متوسط، مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردي
مي باشد. مبلغ برآوردي به تشخيص مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيأت مديره تعيين مي شود.

تبصره 2مبناي نصاب در فروش مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب كارشناس منتخب هيأت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري تعيين خواهد شد.

تبصره 3مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي ياد شده نبايد با تفكيك ‏اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، به نصاب پايين تر تبديل شود.

ماده 4

 انواع مناقصه (مزايده) به شرح زير طبقه بندي مي شوند:

‏الف مناقصه (مزايده) از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند:

1يك مرحله اي: فرآيندي است كه به تشخيص مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي) نياز به ارزيابي فني و بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين فرآيند پاكت هاي پيشنهادي مناقصه گران (مزايده گران) در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين مي شود.

2‏دو مرحله اي: فرآيندي است كه به تشخيص مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي) بررسي فني و بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين فرآيند كميته فني بازرگاني تشكيل و پيشنهادها را مورد ‏ارزيابي قرار داده و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش مي كند تا بر اساس مفاد اين آيين نامه برنده مناقصه (مزايده) تعيين شود.

‏ب مناقصه (مزايده) از نظر روش دعوت مناقصه گران (مزايده گران) به انواع ذيل طبقه بندي مي شوند:

1مناقصه (مزايده) عمومي: فرآيندي كه از طريق آگهي عمومي از مناقصه گران (مزايده گران) دعوت به عمل مي آيد.

2مناقصه (مزايده) محدود: فرآيندي كه در آن بر اساس مفاد ماده (15) و با رعايت ماده (13) اين آيين نامه، ابتدا مناقصه گران (مزايده گران) واجد صلاحيت فراخوان مي شوند، سپس براي واجدين اولويت (فهرست كوتاه)
دعوتنامه شركت در مناقصه (مزايده) ارسال مي شود.

فصل سوم سازماندهي

ماده 5‏

 كميسيون مناقصه (مزايده) به شرح زير ساماندهي مي شود:

الف هر يك از كميسيون هاي مناقصه (مزايده) در مركز شركت و حسب ضرورت در استان متشكل از سه عضو مي باشد كه توسط هيأت مديره از ميان مديران و يا كارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب مي شوند. هيأت مديره مي تواند بيش از يك كميسيون تشكيل دهد، مانند كميسيون هاي مجزا براي انجام فرآيند مناقصه و مزايده و يا كميسيون هاي متفاوت براي سطوح معاملات، (مانند معاملات با برآورد مبلغ كمتر يا بيشتر يا كميسيون معاملاتي كه از نظر تخصصي پيچيده مي باشد. در اين صورت هيأت مديره مي بايد محدوده فعاليت هر يك را مشخص و به مدير عامل و كميسيون ها ابلاغ نمايد.

تبصره 1هيأت مديره نمي تواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مدير عامل تفويض نمايد.

تبصره 2انتخاب حداكثر دو نفر از اعضاي هيأت مديره به عنوان عضو كميسيون مناقصه (مزايده) بلامانع است.

تبصره 3با تغيير اعضاي هيأت مديره شركت، احكام اعضاي كميسيون هاي مناقصه (مزايده) مي بايد تنفيذ و يا اعضاي جديد انتخاب نشده باشند، اعضاي كميسيون ها در مسؤوليت خود باقي خواهند بود.

تبصره 4در صورت فوت يا سلب شرايط (به تشخيص هيأت مديره) از يك يا چند نفر از اعضاي كميسيون هاي مناقصه (مزايده)، هيأت مديره نسبت به انتخاب عضو يا اعضاي جايگزين براي كميسيون اقدام نموده و در ساير موارد نظير استعفاء، هيأت مديره اعضاي كميسيون را با رعايت بند «الف» انتخاب مي نمايد.

‏ب كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي ياد شده رسميت دارد و تصميمات آن به اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد.

تبصره 1كميسيون مناقصه (مزايده) مي تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصين فني، مالي، حقوقي و اداري شركت (و يا ساير صاحب نظران كه هيچ گونه منافعي در موضوع معامله ندارند) براي حضور در جلسات كميسيون و براي اظهار نظر و بدون حق رأي دعوت نمايد.

تبصره 2رؤساي هر يك از واحدها يا نمايندگان مختار آنها، چنانچه عضو كميسيون نباشند مي توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در كميسيون مناقصه (مزايده) حضور يافته و توضيحات لازم را ارائه دهند. همچنين كميسيون مناقصه (مزايده) مي تواند از هر يك از رؤسا تقاضا نمايند تا در جلسه شركت نموده و نظر خود را بدون حق رأي اظهار دارند.

ماده 6

 موارد زير از وظايف كميسيون مناقصه (مزايده) است:

‏الف تأييد كفايت اسناد مناقصه (مزايده) براي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامه.

ب تشكيل جلسات كميسيون مناقصه (مزايده) در موعد مقرر در فراخوان.

‏ج بررسي پيشنهادها از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غير مشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).

‏د ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).

هـ – ارجاع ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان (در صورت لزوم) و بررسي فني بازرگاني ‏پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در فرآيند دو مرحله اي.

‏و تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آيين نامه.

‏ز تنظيم و امضاي صورت جلسات كميسيون مناقصه (مزايده).

‏ح تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه (مزايده) طبق شرايط اين آيين نامه.

فصل چهارمبرگزاري مناقصه (مزايده)

ماده 7

 فرآيند برگزاري مناقصه (مزايده) به ترتيب شامل مراحل زير است:

‏الف تأمين منابع مالي لازم براي انجام موضوع مناقصه و نحوه مصرف منابع حامل از انجام موضوع مزايده.

‏ب تعيين نوع مناقصه (مزايده) در معاملات بزرگ (يك مرحله يا دو مرحله اي، عمومي يا ‏محدود).

‏ج تهيه اسناد مناقصه (مزايده).

‏د ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران) در صورت لزوم.

هـ – فراخوان مناقصه (مزايده).

‏و ارزيابي پيشنهادها.

‏ز تعيين برنده مناقصه (مزايده).

ح انعقاد قرارداد.

ماده 8

 نحوه تأمين منابع مالي به شرح زير تعيين مي شود:

الف انجام معامله به هر طريق، مشروط بر آن است كه شركت به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.

تبصره در خصوص معاملاتي كه دوره انجام آن بيش از مدت يك سال و مبلغ آن بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، قبل از انجام معامله بايد اعتبار مورد نياز سال جاري و برآورد سنوات آتي با تصويت هيأت مديره در پيوست هاي بودجه ساليانه شركت درج و به تأييد مجمع عمومي برسد.

ب نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد توسط شركت به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) قيد و تعهد شود.

ماده 9

 مناقصه به يكي از طرق زير انجام مي شود:

‏الف در مورد معاملات كوچك، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) در ارتباط با بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح شركت و اخذ صورت حساب مشخص و به تشخيص و مسؤوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. سند هزينه بايد توسط مأمور خريد با درج نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اينكه «معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است»، امضا شود.

‏ب در مورد معاملات متوسط، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح شركت و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأييد مسؤول واحد تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورت حساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسؤول تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي، به تعداد موجود كفايت مي شود.

تبصره 1در خريد چنانچه درخواست كننده تأييد نمونه را كتباً ضروري اعلام نمايد، قبل از انجام خريد، بايد نمونه به تأييد درخواست كننده برسد.

تبصره 2مأمورين و ساير مسؤولين اين ماده، با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا، خدمت يا حقوق در برگ استعلام بها براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر كرده اند، بايد طوري اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه شركت نشود.

تبصره 3چنانچه مسؤوليت واحد تداركاتي بر عهده كارپرداز واحد باشد، امضاي نامبرده به منزله امضاي مسؤول واحد تداركاتي است. در صورتي كه شركت فاقد كارپرداز باشد، مي توان وظايف مندرج در آيين نامه را به متصديان پست هاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود. در اينگونه موارد معاملات با تأييد مقام مسؤول واحد مربوطه انجام خواهد شد.

ج در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي ذيل عمل مي شود:

1برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثير الانتشار.

2برگزاري مناقصه محدود.

تبصره در مورد كالاهايي كه خريد و فروش آن از طريق بورس كالا انجام مي شود، انجام معاملات با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به بورس مجاز خواهد بود.

ماده 10

 مزايده به يكي از طرق زير انجام مي شود:

الف در مورد معاملات كوچك و متوسط بهاي پايه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب ‏هيأت مديره ارزيابي و فروش از طريق حراج صورت مي پذيرد. فراخوان حراج بايد از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات فرودگاه منتشر شود. همچنين به اقتضاي اهميت معامله و به تشخيص مدير عامل از دو يا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حراج در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع رساني مذكور) و يا از طريق ديگر (به نحوي كه خريداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شركت نمايند) منتشر مي شود.

تبصره 1در فراخوان بايد درج شود كه در مقابل فروش، وجه آن نقدأ دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار است.

تبصره 2حراج از بهاي ارزيابي شده شروع و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار مي شود و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت (قيمت ارزيابي شده) پيدا نشود، حراج تجديد و بايد مورد معامله مجددأ مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

تبصره 3شركت مي تواند در خصوص معاملات موضوع بند «الف» ماده (10)، فرآيند انجام معاملات بزرگ (مزايده كتبي) را استفاده نمايد.

‏ب در معاملات بزرگ قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (با اكثريت آراء هيأت كارشناسي متشكل از سه نفر به انتخاب هيأت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به يكي از روش هاي ذيل عمل مي شود:

1برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان.

2برگزاري مزايده محدود.

تبصره فروش اموال غير منقول شركت با رعايت مقررات مربوط، با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي مجاز مي باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومي مشخص نشده باشد، بر اساس مفاد اين
آيين نامه عمل خواهد شد.

ماده 11

ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران) به شرح زير انجام مي گيرد:

الف در ارزيابي كيفي مناقصه گران، بايد موارد ذيل لحاظ شود:

1تضمين كيفيت خدمات و محصولات.

2داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.

3حسن سابقه.

4داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت در صورت لزوم.

5توان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.

تبصره 1مواردي كه براي ارزيابي كيفي مناقصه گران پيش بيني شده است، در صورتي كه با ‏عمل مزايده مورد نظر منطبق باشد بايد لحاظ شود.

ب مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران) به شرح ذيل است:

1تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.

تبصره 2معيارهاي ارزيابي متناسب با موضوع معامله تعيين خواهد شد. اين معيارها شامل ‏مواردي همچون سابقه اجرائي و تجربه انجام كارهاي مشابه يا در دست اقدام، حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي، خلاقيت ها و نوآوري در كارهاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين آلات و لوازم كار آماده به كار و يا در دسترس، مديريت كارآمد و سيستم مديريتي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، ترجيحاً بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه (امكانات ارائه خدمات پس از فروش در مورد تجهيزات، نرم افزار و موارد مشابه) و همچنين ظرفيت اجرايي (با توجه به ساير كارهاي در دست انجام و با توجه به برآورد مقداري و ريالي كالا، خدمت يا حقوق) خواهد بود.

2تعيين شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي.

تبصره 3روش ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان و عوامل موثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي،
شاخص هاي اندازه گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و همچنين حد نصاب امتياز قابل قبول) و زمان مورد نياز براي بررسي و تمديد آن مي بايد در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.

3تهيه اسناد ارزيابي.

4دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.

تبصره 4در صورت وجود فهرست واجدين صلاحيت در موضوع معامله كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارت راه و ترابري و يا شركت منتشر شده و بيش از دو سال از تاريخ تهيه و يا تجديد آن نگذشته است، صرفاً تقاضاي اشخاصي كه در فهرست ياد شده قرار دارند، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

5‏ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران (مزايده گران) و رتبه بندي آنها.

6تهيه اسامي مناقصه گران (مزايده گران) واجد صلاحيت، امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست كوتاه).

7مستند سازي ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران).

تبصره 5ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران)، شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي بر اساس دستورالعمل هايي خواهد بود كه توسط هيأت مديره شركت و با رعايت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هيأت وزيران در خصوص بند «ج» ماده ‏(12) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383) تهيه و به تصويب وزير راه و ترابري مي رسد.

ماده 12

انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور طرح هاي صنعت فرودگاهي، محققين و شركت هاي خدمات مديريت صنعت فرودگاهي (مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي) بر اساس دستورالعمل هاي اجرائي مصوب وزير راه و ترابري كه با رعايت بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 – و آيين نامه اجرايي آن، موضوع تصويبنامه شماره 193542/ت43986ك مورخ 1/10/1388 هيأت وزيران تهيه و ابلاغ مي شود، خواهد بود. استفاده از آيين نامه ها و دستورالعمل هاي موجود تا مدت يك سال بلامانع مي باشد.

تبصره در مواردي كه حق الزحمه مهندسين مشاور، محققين و شركت هاي خدمات مديريت ‏صنعت فرودگاهي، كه از محل منابع داخلي شركت تأمين ليكن از طريق رقابت (كه چگونگي آن در دستورالعمل هاي فوق الذكر مشخص مي شود) تعيين نمي شود، ميزان حق الزحمه به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره خواهد بود و چنانچه مبلغ حق الزحمه بيش از بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك باشد، مراتب مي بايستي به تأييد رئيس مجمع عمومي شركت برسد.

ماده 13

 فراخوان مناقصه (مزايده) به شرح زير انجام مي گيرد:

الف مفاد فراخوان حداقل بايد شامل شرايط و نكات زير باشد:

1‏نام و نشاني شركت براي ارسال و يا ارائه مدارك و نظاير آن.

2نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.

3محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.

4در فراخوان درج شود كه «به پيشنهادهاي فاقد امضاي مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتيب اثر داده نخواهد شد

5مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد)

تبصره در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود.

6نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده) به صورت مقطوع.

تبصره 1چنانچه شرايط معامله بندهاي «ط» و «ي» ماده (21) محقق باشد، مبلغ سپرده شركت در مزايده (تضمين) حداقل معادل پنج درصد مبلغ پيشنهادي مزايده گران خواهد بود.

تبصره 2مبلغ مقطوع ياد شده بر مبناي درصدهايي از ميزان برآورد، به شرح زير از طرف شركت محاسبه و در اسناد مناقصه (مزايده) درج خواهد شد:
‏الف- براي معاملات ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (10%).
‏ب- براي معاملات تا بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (5%).
‏ج- براي معاملات از بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به بالا و نسبت به مازاد بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (30%).
د- در موارد خاص، ميزان سپرده با نظر مدير عامل تعيين و در فراخوان اعلام خواهد شد.

7در فراخوان درج شود كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين هاي معتبر مطابق مقررات تسليم يا مبلغ ياد شده را به حساب بانكي شركت واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

8در فراخوان درج شود كه «ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه (مزايده) مندرج ‏است».

9‏ذكر ترتيب فروش اسناد مناقصه (مزايده).

‏ب شركت بايد فراخوان را از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات فرودگاه منتشر نمايد و همچنين به تشخيص مدير عامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حداقل در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع رساني مذكور) منتشر شود.

‏ج مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي) مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند «ب» اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباطي جمعي و پايگاه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.

تبصره 1در مواردي كه به تشخيص مدير عامل، انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد در محل هايي كه لازم مي داند نيز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.

تبصره 2در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه (مزايده) بين المللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375 – و همچنين در مورد برگزاري مزايده بين المللي، آكهي مناقصه (مزايده) مربوط در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخلي و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع، منتشر شود.

ماده 14

احكام زير در خصوص اسناد مناقصه (مزايده) الزامي است:

‏الف تمامي اسناد مناقصه (مزايده) بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.

ب اسناد مناقصه (مزايده) شامل تصريح در موارد ذيل است:

1نام و نشاني شركت.

2نوع و مبلغ سپرده ( تضمين شركت در مناقصه (مزايده).

3محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.

4روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها.

5‏بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توامان) يا بر اساس درصد كسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده يا ميزان كالا، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاكت هاي لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت و به طور محرمانه تسليم شود. پاكت مزبور صرفاً در جلسه كميسيون مناقصه (مزايده) گشوده خواهد شد.

6مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.

7مدت اعتبار پيشنهادها.

8شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.

تبصره 1مشخصات نبايد بيانگر انتخاب يك شخص (حقيقي و يا حقوقي) و يا كشور خاص باشد.

تبصره 2در خصوص مزايده، مشخصات مورد معامله مي بايد در صورت جلسه اي درج و به امضاء مسؤول (مسؤولين) واحد (واحدهاي) ذي ربط و عنداللزوم مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب برسد.

9برنامه ريزي براي انجام و تحويل كالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت د‏ر صورت تأخير و نظاير آن).

10معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده‏گران).

11نحوه ‏پرداخت بهاي معامله (تعيين موارد‏ي همچون پرداخت به صورت نقد، اقساط و نظاير آن).

تبصره 3پرداخت از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي معاملات بزرگ توصيه مي شود.

12نحوه ترجيح مناقصه گران (مزايده گران) داخلي نسبت به مناقصه گران (مزايده گران) خارجي، در مناقصه (مزايده)هاي بين المللي.

13مباني و روش تعيين برنده مناقصه (مزايده) با ذكر «نحوه تأئير گذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت پيشنهادي» در مواردي كه مناسب ترين پيشنهاد از طريق ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي شود.

14متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.

15صورت جلسات و توضيحات موضوع ماده (18).

16ساير اسنادي كه به تشخيص شركت لازم است.

17اعلام تكاليف قانوني شركت در مورد كسورات قانوني مربوط به قرارداد و تكاليف طرف قرارداد در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلقه به قرارداد.

تبصره 4در صورتي كه شركت ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمي ضروري تشخيص دهد، در فراخوان درج شود كه هزينه ثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هرگونه عوارض طبق قوانين و مقررات به عهده برنده مناقصه (مزايده) خواهد بود.

18ذكر عبارت «در صورتي كه برنده مناقصه (مزايده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه (مزايده) معامله انجام مي شود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزايده) نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا از انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه (مزايده)، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنين ذكر حداكثر مدت زمان نگهداري سپرده نفر دوم.

19ميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب دريافت و استرداد آن.

20‏در اسناد درج شود كه «شركت در موارد موضوع جزء«ز» بند ( ا) و جزء هاي «هـ» و «و» بند (2) ماده (25) اين آيين نامه و در مواردي كه مناقصه گر (مزايده گر) مرتكب يكي از اعمال مندرج در بند هاي ماده (1) آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي، موضوع تصويبنامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 هيأت وزيران و اصلاحيه هاي بعدي، آن مي شود، در رد پيشنهادات مرتبط مختار است».

تبصره 5قبولي در كميته فني بازرگاني نيز موجب سلب اين اختيار نيست. شركت در صورت رد هر يك از پيشنهادات، دلايل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص و در سوابق شركت براي مراجعات عادي نگهداري مي نمايد.

21درج مفاد مندرج در بندهاي «ط» و «ي» ماده (21).

22ذكر عبارت «برنده مناقصه (مزايده) حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي شركت به ديگري ندارد».

ماده 15

 در مواردي كه محدوديت برگزاري مناقصه (مزايده) عمومي با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و صرفه و صلاح شركت در انجام معامله به صورت مناقصه (مزايده) محدود بر اساس دستورالعمل مصوب هيأت مديره به تشخيص و مسؤوليت مدير عامل تأييد شود، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1شركت از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات فرودگاه و ارسال دعوتنامه از كليه اشخاص واجد صلاحيت براي اعلام آمادگي شركت در مناقصه (مزايده) دعوت به عمل مي آورد.

2اشخاصي كه براي شركت در مناقصه (مزايده) اعلام آمادگي كرده و اسناد مربوطه را در مهلت مقرر تحويل داده اند، توسط كميته فني بازرگاني به ترتيب مقرر در ماده (11) اين آيين نامه، ارزيابي كيفي مي شوند.

3كميته فني بازرگاني اشخاص واجد حد نصاب را به ترتيب اولويت بر اساس روش ارزيابي كيفي كه با توجه به تبصره (3) ماده (11) در اسناد درج شده است، تعيين و به كميسيون مناقصه (مزايده) منعكس مي نمايد.

تبصره 1در مواردي كه به تشخيص مدير عامل و تأييد هيأت مديره، به واسطه تأخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه و صلاح شركت در حذف بندهاي (1) و (2) باشد، كميته فني بازرگاني براساس آخرين اطلاعات قابل تحصيل (ارزيابي هاي انجام شده طي دو سالي اخير) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهار نظر خواهد كرد.
‏كميسيون مناقصه (مزايده) فهرستي از اشخاص واجد حد نصاب و به ترتيب اولويت ايشان تهيه مي نمايد (فهرست كوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزايده) براي آنها ارسال شود.

تبصره 2تعداد اشخاص (موضوع اين بند) كه با توجه به اولويت براي مناقصه (مزايده) محدود دعوت مي شوند با تأييد مدير عامل و قبل از انجام مراحل فوق تعيين خواهند شد. حداقل تعداد ‏اشخاص هفت نفر خواهد بود.

تبصره 3در صورت وجود فهرست كوتاه مناقصه گران (مزايده گران) صلاحيت دار كه حداكثر ‏دو سال قبل به ترتيب فوق و بدون استفاده از تبصره (1) اين ماده تهيه شده باشد، به تشخيص مدير عامل، شركت ملزم به انجام مراحل فوق نمي باشد.
‏چنانچه اشخاص واجد حد نصاب كمتر از هفت نفر باشد، كميسيون مناقصه (مزايده) مي تواند ‏نسبت به اطلاع رساني مجدد اقدام و يا از طريق ارسال دعوتنامه اشخاص واجد صلاحيت را دعوت نمايد و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (منجمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حد نصاب) به هيأت مديره منعكس نمايد.

تبصره 4تمامي مقررات مربوط به مناقصه (مزايده) عمومي كه قابل انطباق با مناقصه (مزايده) محدود باشد، در مناقصه (مزايده) محدود نيز رعايت مي گردد. از آن جمله موارد مندرج در اين آيين نامه در ارتباط با فراخوان بايد در دعوتنامه مناقصه (مزايده) محدود مراعات شود.

ماده 16

ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير مي باشد:

الف شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي ‏خود را به ترتيب ذيل تهيه و به شركت تسليم كنند:

1‏تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.

2تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه (مزايده).

3‏دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.

ب مهلت قبول پيشنهاد مي بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشد. ليكن اين مهلت در مورد مناقصه (مزايده) داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (مزايده) به ترتيب ‏نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.

تبصره در مواردي كه علاوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبكه اطلاع رساني معاملات ‏فرودگاه، اسناد مناقصه (مزايده) نيز به صورت الكترونيكي و بلافاصله در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد و در دسترس آنان باقي
مي ماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبكه اطلاع رساني معاملات فرودگاه (هر كدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (مزايده) مي باشد.

ماده 17

شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير مي باشد:

الف هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) جز در مواردي كه در اسناد مناقصه (مزايده) پيش بيني شده باشد، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم نمايند.

ب شرايط مناقصه (مزايده) براي تمامي مناقصه گران (مزايده گران) اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي بايد يكسان باشد. از جمله در تأمين ضمانت نامه ها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارك مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها.

‏ج شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) مي بايد اسناد مناقصه (مزايده) و پيشنهادهاي خود را ‏در پاكت هاي جداگانه در بسته و لاك و مهر شده به شرح ذيل به شركت ارائه كنند:

1پاكت تضمين (پاكت الف) شامل ضمانتنامه شركت در مناقصه (مزايده).

2پاكت فني بازرگاني (پاكت ب) شامل اسناد فني، اسناد قراردادي و حقوقي.

3پاكت قيمت (پاكت ج) شامل پيشنهاد قيمت و شرايط مالي پيشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه (مزايده).

تبصره متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد همگي پاكت ها پس از لاك و مهر در داخل يك پاكت لاك و مهر شده قرار گرفته و طبق زمان بندي تحويل داده شوند.

‏د شركت موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي، از پاكت ها صيانت نمايد.

‏هـ – هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد بصورت قابل گواهي و با رعايت ماده (34) در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه (مزايده) انجام شود.

ماده 18

توضيح و تشريح اسناد به شرح زير انجام مي گيرد:

‏الف چنانچه شركت كننده اي در اسناد مناقصه (مزايده)، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي تواند از شركت توضيح بخواهد.

‏ب توضيحات و پاسخ پرسش هاي مناقصه گران (مزايده گران) و همچنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورت جلسه آن و هرگونه تجديد نظر در اسناد مناقصه (مزايده) مي بايد با رعايت ماده (34) به طور يكسان در اختيار همه شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) قرار داده شود.

تبصره شركت بايد اهتمام نمايد تا اسناد مناقصه (مزايده) از شفافيت لازم برخوردار بوده و عاري از ابهام باشد تا شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) بتوانند با برداشت صحيح از اسناد مناقصه (مزايده)، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مناقصه (مزايده) ارائه نمايند.

ماده 19

گشايش پيشنهادها به شرح زير انجام مي گيرد:

‏الف در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد يا پيشنهاداتي رسيده باشد، كميسيون مناقصه (مزايده) در زمان و مكان مقرر تشكيل و پيشنهادات واصله را مفتوح و به شرح ذيل رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود.

‏ب مراحل گشايش پيشنهادها به شرح ذيل است:

اتهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، پيشنهاد دهندگان، (مناقصه گران و مزايده گران)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه.

2باز كردن پاكت تضمين «الف» و كنترل آن.

3باز كردن پاكت فني بازرگاني «ب».

4تحويل پاكت هاي فني بازرگاني «ب» به كميته فني بازرگاني در مناقصه (مزايده)هاي دو مرحله اي.

5باز كردن پاكت قيمت «ج» و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول، در مناقصه (مزايده)هاي يك مرحله اي.

6تهيه و تنظيم و امضاي صورت جلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه (مزايده).

7تحويل پاكت هاي قيمت «ج» و تضمين «الف» پيشنهادهاي رد شده به شركت براي استرداد به ذي نفع.

ج در صورت برگزاري مناقصه (مزايده) دو مرحله اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت هاي قيمت «ج» در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت هاي قيمت «ج» در يك لفاف لاك و مهر شده توسط شركت صيانت مي شود. در مناقصه (مزايده)هاي يك مرحله اي، پاكت هاي قيمت «ج» بي درنگ گشوده و بر اساس ماده (21) اين آيين نامه، برنده مناقصه (مزايده) تعيين مي شود.

د شركت مكلف است از مناقصه گران (مزايده گران) يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي (پاكت هاي قيمت «ج») دعوت نمايد.

ماده 20ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها به شرح زير انجام مي گيرد:

الف در مناقصه (مزايده)هاي دو مرحله اي، شركت موظف است بر اساس معيارها و روش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه (مزايده)، ارزيابي كيفي مناقصه گران و مزايده گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.

تبصره 1استانداردها بايد حسب مورد بر اساس استانداردهاي بين المللي و داخلي موضوع ماده (27) و روش ارزيابي مشخصات فني پيشنهادات و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخص هاي
اندازه گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و همچنين حد نصاب امتياز فني قابل قبول) تعيين و در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.

ب در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه (مزايده) معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت هاي قيمت «ج» پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند، گشوده مي شود.

تبصره 2در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط كميسيون مناقصه (مزايده) حداكثر تا دو برابر مهلت مقرر براي رسيدگي توسط كميسيون قابل تمديد خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نياز از سقف مهلت مقرر براي تعيين برنده تجاوز نمايد، شركت مي بايستي موضوع را به اطلاع كليه پيشنهاد دهندگان برساند. در اين صورت هر يك از پيشنهاد دهندگان، حداكثر ظرف نصف مهلت تمديد شده كه از ده روز كاري تجاوز نخواهد نمود، مي توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.

تبصره 3شركت همزمان با بررسي اسناد فني پيشنهاد دهندگان، اسناد قراردادي و حقوقي را بررسي و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلاف هاي بين پيشنهادهاي رسيده با اسناد مناقصه (مزايده) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ايجاب نمايد مدت زمان معقولي را براي رفع ابهام مشخص و به همه شركت كنندگان اعلام مي كند.

تبصره 4كميته فني بازرگاني بايد در مهلت تعيين شده پيشنهادهايي را كه از نظر فني مردود است، با ذكر دليل مشخص كرده و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت و با درج ضريب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه يا مزايده (امتياز فني) تعيين و مراتب را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش نمايد. مباني انجام بررسي هاي فني و تعيين ضريب مطابقت با توجه به مفاد تبصره (1) در گزارش كميته فني بازرگاني با ذكر دليل منعكس خواهد شد.

ج هر گونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پاكت هاي قيمت «ج» مجاز است.

د پاكت قيمت «ج» مناقصه گراني (مزايده گراني) كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند بايد ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 21

ارزيابي مالي و تعيين برنده به شرح زير انجام مي گيرد:

الف در مناقصه (مزايده)هايي كه مناسبترين قيمت با ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي شود، مناسب ترين قيمت به عنوان پيشنهاد برتر شناخته مي شود.

1چنانچه پيشنهاد برتر حائز حداقل (حداكثر) قيمت در مناقصه (مزايده) باشد و قيمت پيشنهادي از نظر كميسيون عادله باشد، برنده شناخته مي شود.

2در غير اين صورت كميسيون مناقصه (مزايده) نظر خود را در خصوص پيشنهاد برتر به همراه گزارش توجيهي و تصميم خود در خصوص پذيرش پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) براي كسب نظر به هيأت مديره گزارش مي نمايد.

3چنانچه هيأت مديره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسي مجدد را اعلام نمايد، كميسيون پس از بررسي مجدد نسبت به اعلام پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) اقدام خواهد نمود.

4در صورتي كه هيأت مديره ظرف اين مدت، ضرورت بررسي مجدد را اعلام ننمايد كميسيون نسبت به اعلام تصميم اوليه كميسيون اقدام خواهد نمود.

تبصره مباني و روش ارزيابي مالي بايد به صورت مشروح با ذكر «نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت» در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.

ب در ديگر مناقصه (مزايده)ها، چنانچه حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادله باشد، در صورتي كه اين پيشنهادها از نظر فني قابل قبول باشد، برنده شناخته مي شود.

تبصره 1چنانچه حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادلانه نباشد، كميسيون مي تواند اتخاذ تصميم نمايد كه مناقصه (مزايده) تجديد يا حداقل از سه شخص واجد صلاحيت استعلام بهاء شود و نتيجه آن در كميسيون مطرح شود.

تبصره 2در صورتي كه حداقل (حداكثر) قيمت بدست آمده در استعلام بهاء كمتر (بيشتر) از حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده در مناقصه (مزايده) باشد:
1.
در صورتي كه تفاوت اين دو قيمت كمتر از پنج درصد (5%) باشد، در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداكثر در مزايده) حاضر باشد معامله را با حداقل (حداكثر) قيمت بدست آمده در استعلام انجام دهد، به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
2.
در غير اين صورت كميسيون پيشنهاد دهنده حداقل (حداكثر) قيمت در استعلام بها را حائز حداقل (حداكثر) قيمت شناخته و موضوع را براي تأييد وي به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) به هيأت مديره احاله خواهد نمود.
3.
در صورتي كه حداقل (حداكثر) قيمت بدست آمده در استعلام بهاء برابر يا بيشتر از حداقل (كمتر از حداكثر) قيمت پيشنهاد شده در مناقصه (مزايده) باشد يا در استعلام بهاء كسي داوطلب معامله نباشد و يا تعداد داوطلبان كمتر از سه باشند كميسيون مي تواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداكثر در مزايده) را به عنوان برنده اعلام و يا رأي به تجديد مناقصه (مزايده) دهد.

ج پس از گشودن پاكت هاي قيمت «ج»، چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مي تواند انجام اين بررسي را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد. در اين صورت كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون اعلام مي نمايد.

د پس از گشودن پاكت هاي قيمت «ج»، سپرده برنده اول و دوم، نزد شركت نگهداري و سپرده سايرين بازگردانده مي شود.

هـ – در مناقصات بين المللي، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تأييد شود.

و براي افزايش سهم انجام كار در ايران، پيشنهادهاي كليه مناقصه گران اعم از داخلي و خارجي در مناقصات داخلي و يا بين المللي به شرح مندرج در مواد (3) و (4) تصويبنامه شماره 44930/ت30750هـ مورخ 13/8/1383 هيأت وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن انطباق داده مي شود.

ز براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابري ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمي كشور است. در اين گونه موارد براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي واصله، بايستي متوسط نرخ ارز در هفت روز كاري متوالي تا سه روز قبل از روز گشايش پاكت هاي قيمت «ج» پيشنهاد دهندگان، ملاك عمل قرار گيرد.

ح در خصوص معاملات بزرگ با تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، مي بايد حدود بهاي عادله، توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيأت مديره تعيين و تا قبل از گشودن پاكت ها (ترجيحاً قبل از برگزاري مناقصه يا مزايده) به كميسيون گزارش شود.

ط در صورتي كه مناقصه (يا مزايده) براي اقلام (كالا، خدمت يا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قيمت يك يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد معامله با كسي كه مجموع قيمت پيشنهادي وي از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد. مگر آنكه خريد (فروش) اقلام مورد معامله از فروشندگان (به خريداران) متعدد به صرفه بوده و مخصوصاً با توجه به شرايط تحويل و خصوصيات مساعد ديگر به صلاح شركت باشد. در اين صورت موضوع معامله تفكيك گشته و هر قلم از كالا، خدمت يا حقوق مزبور از حائزين مناسبترين قيمت خريداري (به بالاترين قيمت فروخته) خواهد شد. مراتب بايد در فراخوان و اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.

ي چنانچه تمامي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز توسط پيشنهاد دهنده مناسبترين قيمت قابل تأمين نباشد (چنانچه تمامي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست پيشنهاد دهنده مناسبترين قيمت نباشد) و يا خريد (فروش) كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز از مناقصه گران (به مزايده گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، شركت مي تواند با رعايت موارد ذيل معامله را با مناقصه گران (مزايده گران) متعدد انجام دهد:

1قيمت پيشنهادي عادلانه باشد.

2خريد (فروش) كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز را به تفكيك با حائزين مناسبترين قيمت و به ترتيب اولويت انجام دهد.

3مراتب در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.

ماده 22

تعيين برنده به ترتيبي خواهد بود كه در اسناد درج مي شود، هر گونه مذاكره با پيشنهاد دهندگان و يا برنده براي اخذ تخفيف و يا تغيير قيمت و شرايط قراردادي ممنوع مي باشد. همچنين هيچگونه تخفيف و يا تغيير قيمتي نيز از سوي پيشنهاد دهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها ملاك تعيين برنده، قيمتي است كه هر شركت كننده در پاكت در بسته و لاك و مهر شده به شركت تسليم كرده است. كميسيون مناقصه (مزايده)، كميته فني بازرگاني و مسؤولين شركت بايد با توجه به مدتي كه فروشندگان (خريداران) كالا، خدمت يا حقوق در برگ پيشنهادات خود ذكر نموده اند به نحوي اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه شركت نشود.

تبصره چنانچه براي كاهش يا افزايش قيمت در اسناد مناقصه (مزايده) ترتيبي مشخص شده باشد
مي بايست بر اساس آن اقدام شود.

ماده 23

در مواردي كه كميسيون مناقصه (مزايده) برنده را اعلام كرده باشد، سپرده او و پيشنهاد دهنده اي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعايت ماده (32) نگهداري و سپرده ساير پيشنهاد دهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.

تبصره پيشنهادي كه در مرتبه دوم قرار دارد در صورتي مي تواند مورد ابلاغ قرار گيرد كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده كمتر از مبلغ تضمين باشد در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.

ماده 24

اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبكه اطلاع رساني معاملات فرودگاه و يا دعوت به مناقصه (مزايده)، پيشنهادي نرسيده باشد، مديرعامل مي تواند مناقصه (مزايده) را تجديد و يا موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيأت سه نفره مندرج در ماده (28) اين آيين نامه احاله نمايد.

ماده 25

شرايط تجديد و لغو مناقصه (مزايده) به شرح زير مي باشد:

الف مناقصه (مزايده) در شرايط ذيل تجديد مي شود:

1كم بودن تعداد مناقصه (مزايده گران) از حد نصاب تعيين شده در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).

تبصره در صورت ضرورت تنها يك متقاضي براي انجام معامله (منحصر به فرد بودن بر اساس جزء (2) بند «س» ماده (2) كميسيون مناقصه (مزايده)) مي بايد در تعيين برنده كليه موارد مندرج فراخوان و اسناد و شرايط مناقصه (مزايده) موضوع مواد (13) و (14) و ساير موارد مرتبط در اين آيين نامه را به طور كامل رعايت نمايد.

2پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت كنندگان و يا برنده مناقصه (مزايده) با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد.

3بالا بودن قيمت ها به نحوي كه توجيه اقتصادي خريد در مناقصه منتفي شود.

4پايين بودن قيمت ها به نحوي كه توجيه اقتصادي فروش در مزايده منتفي شود.

تبصره در صورتي كه مناقصه (مزايده) به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، شركت موظف است بر اساس شرايط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزايده) هزينه هاي مربوط به تأمين سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده) را به مناقصه گران (مزايده گران) پرداخت نمايد.
1.
امتناع برندگان اول و دوم مناقصه (مزايده) از انعقاد قرارداد.
2.
رأي هيأت رسيدگي به شكايات در خصوص مناقصه.

ب مناقصه (مزايده) در شرايط زير لغو مي شود:

1نياز به خريد و يا فروش كالا، خدمت يا حقوق موضوع مناقصه (مزايده) مرتفع شده باشد.

2تغييرات زيادي در اسناد مناقصه (مزايده) لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه (مزايده) شود.

3حوادث غيرمترقبه نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.

4تشخيص كميسيون مناقصه (مزايده) مبني بر تباني مناقصه گر (مزايده گر).

5رأي هيأت رسيدگي به شكايات در خصوص مناقصه.

تبصره شركت بايد تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) را به آگاهي همه مناقصه گران (مزايده گران) برساند.

فصل پنجم عدم الزام و ترك مناقصه و يا مزايده

ماده 26

برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و شركت مي تواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله مورد نظر را انجام دهد:

1خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت مديرعامل و (يا نمايندگان مجاز وي) و تصويب هيأت مديره، منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد. بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسؤوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيأت مديره براي معامله مربوط، تعيين خواهد شد.

2خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول، بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسؤوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از حداقل سه نفر كارشناسان رسمي دادگستري و يا هيأت كارشناسان خبره مربوطه منتخب هيأت مديره در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.

3خريد اموال منقول و غيرمنقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد.

4خريد خدمات آموزشي و ورزشي و نظاير آن در چارچوب برنامه مصوب شركت كه به تشخيص و مسؤوليت مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.

5خريد خدمات فرهنگي و هنري و صنايع مستظرفه با رعايت موازين اسلامي كه با تشخيص و مسؤوليت مديرعامل و پس از تصويب هيأت مديره با لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.

6خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي و خدمات كارشناسي (اشخاص حقيقي) با رعايت ماده (12) اين آيين نامه.

تبصره انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور بر اساس دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه با رعايت آيين نامه بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 – (موضوع تصويبنامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 هيأت وزيران) توسط هيأت مديره شركت تهيه و به تصويب وزير راه و ترابري مي رسد.

7خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات، ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق لوازم آزمايشگاه هاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مديرعامل از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب هيأت مديره يا مقام مجاز از طرف آن در رشته مربوط.

8تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك تأمين تجهيزات ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي شركت به تشخيص و مسؤوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با رعايت صرفه و صلاح كشور، به نحوي كه شامل توسعه واحد نشود.

9در مورد معاملات محرمانه به تشخيص هيأت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور.

10خريد سهام (چنانچه طبق اساسنامه و مقررات مربوط در شركت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.

تبصره 1انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزايده) مشروط بر آن است كه طرف معامله مالك مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليد كننده و يا انجام دهنده آن باشد و يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

تبصره 2استثنائات ياد شده مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه (مزايده) نخواهد بود.

تبصره 3مديرعامل مكلف است، هيأت مديره و حسابرس (بازرس) شركت را از معاملات مفاد بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (28) مطلع نمايد و هيأت مديره گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.

تبصره 4هزينه هاي مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – از شمول رعايت قانون مذكور و قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 – و اين آيين نامه مستثني و تابع نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند و بلافاصله جزئيات هزينه هاي معاملات آن به هيأت مديره گزارش
مي شود.

ماده 27

رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام كليه معاملات شركت (اعم از خريد كالا، خريد يا حقوق، امور پيمانكاري و نظاير آن) ضروري است. در مواردي كه استانداردهاي ملي و داخلي صنعت فرودگاهي تدوين نشده باشد رعايت استانداردهاي بين المللي به تشخيص و مسؤوليت مديرعامل الزامي خواهد بود. در اين گونه موارد مديرعامل مكلف است هيأت مديره و حسابرس ‌(بازرس) شركت را مطلع نمايد و هيأت مديره نيز گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.

ماده 28

نحوه ترك مناقصه (مزايده) به شرح زير مي باشد:
در مواردي كه با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام مناقصه (مزايده) بر اساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيأت سه نفره (هيأت سه نفره ترك مناقصه (مزايده)) تأييد شود مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اين صورت هيأت مذكور با رعايت صرفه و صلاح شركت، ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق (كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست) تعيين و اعلام خواهد نمود. هيأت مذكور بنا به دعوت مدير عامل و با حضور هر سه عضو رسميت دارد و كليه اعضا مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجيهي شركت در مورد تقاضاي ترك مناقصه (مزايده) و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر مي باشند، لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود. نظر هر يك از اعضا نسبت به گزارش توجيهي ترك مناقصه (مزايده) و همچنين ترتيب انجام معامله، بايد براي مراجعات آتي در سوابق جلسه نگهداري شود.

تبصره 1هيأت سه نفره و هر يك از اعضا در صورت عدم اتفاق آرا، براي اظهار نظر مي توانند از نظرات كارشناس (كارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايند. در اين صورت هزينه استفاده از كارشناس (كارشناسان) به عهده شركت مي باشد.

تبصره 2در هر حال شركت، در مواردي كه موضوعيت داشته باشد، بايد به طريق مقتضي (با عنايت به رويه مندرج در ماده (11) اين آيين نامه) از صلاحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و با مشخصات فني كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله، اطمينان حاصل نمايد.

ماده 29

تركيب هيأت ترك مناقصه (مزايده) به شرح زير مي باشد:

الف هيأت ترك مناقصه و مزايده، مركب از مديرعامل و ذي حساب شركت و يك نفر صلاحيت دار به انتخاب مجمع عمومي مي باشد.

تبصره مجمع عمومي مي تواند به منظور عضويت در هيأت ترك مناقصه (مزايده) نفر صلاحيت دار موضوع بند «الف» را حسب موضوع معامله براي رشته هاي مختلف تعيين نمايد.

ب در اجراي ماده (28) اين آيين نامه، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع اين ماده و با تأييد هيأت مديره مجاز خواهد بود.

ج در اجراي بند «ب» اين ماده، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع اين ماده انجام معامله با موافقت وزير راه و ترابري، منوط به تأييد كارگروه موضوع قسمت اخير بند «و» ماده (28) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 – خواهد بود.

فصل ششم قرارداد

ماده 30

كليه معاملات شركت كه نيازمند عقد قرارداد است، طبق قراردادهاي نمونه مصوب هيأت مديره و قبل از پايان مهلت مقرر بايد عقد قرارداد شوند. در مواردي كه براي آن قراردادهاي نمونه به تصويب هيأت مديره نرسيده است، هر قرارداد بايد جداگانه به تصويب هيأت مديره برسد. هيأت مديره مي تواند به مسؤوليت خود تصويب قراردادهاي غيرنمونه را به كميته اي مركب از حداقل سه نفر از افراد ذي صلاح در تخصص هاي حقوقي، بازرگاني و مالي و حسب مورد فني (كه توسط هيأت مديره و براي قرارداد معين انتخاب مي شوند) محول نمايند.

تبصره 1با تغيير اعضاي هيأت مديره شركت، احكام اعضاي كميته فوق بايد تنفيذ و يا اعضاي كميته انتخاب شوند.

تبصره 2در مورد معاملات كوچك و متوسط كه مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشريفات مناقصه يا مزايده تحويل و بهاي آن نقداً پرداخت يا دريافت مي شود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد
نمي باشد. ليكن صورت حساب ها، اوراق خريد كالا، خدمت يا حقوق، ضمانتنامه و ديگر موارد (متناسب با نوع معامله) بايد اخذ شود.

ماده 31

در قرارداد درج نكات ذيل ضروري است:

1نام متعاملين.

2نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.

3مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.

تبصره 1دادن هر گونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز آنچه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده، ممنوع است.

تبصره 2ميزان اجاره ساختمان ها و ماشين آلات و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هر گونه تسهيلات مالي كه از طرف شركت با رعايت تبصره فوق در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي شود، به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيأت مديره تعيين خواهد شد.

4ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.

5الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه ممهور، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت نگهداري شود.

6اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه «از مشخصات كالا، خدمات يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود».

7اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان (25%) مقدار مندرج در قرارداد.

8در مواردي كه انجام كار بر اساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن بر اساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي شود. بهاي كارهاي انجام يافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

9چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود (و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن مي بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.

تبصره 1به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نخواهد بود.

تبصره 2تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين هاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.

تبصره 3مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسؤوليت مديرعامل و به تصويب هيأت مديره اين درصد قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.

10ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن بر اساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده.

11مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات بر اساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).

12اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري – مصوب 1337 – و همچنين افشا سمت و ميزان سهام (در شركت هاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقربا موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون ياد شده در شركت طرف قرارداد.

13ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است.

14ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.

15درج اين شرط كه «در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد

16ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.

17مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.

تبصره در مواردي كه اختلاف، ناظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهد بود.

18پيش بيني حق فسخ براي شركت در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) تصويبنامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 هيأت وزيران و
اصلاحيه هاي بعدي آن شود.

19تعيين نحوه پرداخت كسور قانوني توسط طرفين قرارداد.

ماده 32

انعقاد قرارداد به شرح زير انجام مي گيرد:

الف قرارداد با برنده مناقصه يا مزايده، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و براي مدت پيش بيني شده در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد مي شود.

ب چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد سپرده وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي شود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ كتبي، در مهلتي كه حداكثر هفت روز كاري براي طرف معامله داخلي و پانزده روز كاري براي طرف معامله مقيم خارج از كشور مي باشد، حاضر به انجام معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، سپرده وي به نفع شركت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد.
مهلت هاي مذكور با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي تواند تا دو برابر افزايش يابند. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود.

تبصره 1در صورتي كه برنده دوم مناقصه يا مزايده نيز در مدت مقرر پس از اعلام شركت حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نيز به نفع شركت ضبط و مناقصه يا مزايده تجديد خواهد شد. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود.

تبصره 2در مواردي كه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه يا مزايده ممكن باشد با تشخيص مديرعامل و تأييد هيأت مديره، شركت مي تواند بدون تجديد مناقصه يا مزايده معامله را با وي انجام دهد. در غير اين صورت شركت مي تواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد. در صورتي كه انجام مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نشود، مناقصه يا مزايده تجديد خواهد شد.

فصل هفتم ترتيب تحويل كالا، خدمت يا حقوق

ماده 33

تحويل مورد معامله به شرح ذيل انجام مي شود:

الف در مورد معاملات كوچك تحويل مورد معامله با رسيد انبار و مسؤوليت انباردار يا تحويل گيرنده حسب مورد. گواهي تطبيق مشخصات با نمونه و مقدار كالا، خدمت يا حقوق بر عهده انباردار يا تحويل گيرنده مي باشد.

ب در مورد معاملات متوسط تحويل مورد معامله با گواهي و مسؤوليت انباردار و يا نماينده واحد تحويل گيرنده كالا، خدمت يا حقوق و رييس واحد متقاضي و يا نماينده وي.

ج در مورد معاملات بزرگ تحويل مورد معامله با گواهي و مسؤوليت كميسيون تحويل خواهد بود.

تبصره 1تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بندهاي «ب» و «ج» اين ماده با تنظيم صورت مجلس انجام مي شود كه در آن به صراحت درج مي شود:
«
كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله يا كار انجام شده، طبق نمونه يا مشخصات مندرج در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده (قرارداد) مي باشد
همچنين در ذيل صورت مجلس مقدار و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق يا كار و همچنين نام و سمت مسؤولان مربوطه و در خصوص معاملات بزرگ امضاي طرف معامله يا نماينده آنان (در صورتي كه در محل حضور داشته باشند) درج مي شود.

تبصره 2كالاهايي كه تحويل انباردار مي شوند، انباردار ضمن امضاي صورت مجلس يا گواهي (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسيد انبار صادر خواهد كرد. در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي شود و به انبار وارد
نمي شود با در نظر گرفتن مفاد اين ماده و تبصره هاي آن (حسب مورد)، اقدام و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورت مجلس مربوطه حسب مورد، مبناي صدور قبض رسيد انبار و حواله انبار قرار مي گيرد.

تبصره 3كميسيون تحويل، هنگام تحويل كالا، خدمت يا حقوق موظف است گزارش و تذكرات كتبي كه از طريق نظارت كنندگان مسؤول، حين انجام كار يا ساخت كالا، خدمت يا حقوق، داده شده است را در نظر بگيرد.

تبصره 4در صورت وجود اختلاف نظر بين اعضاي كميسيون تحويل در معاملات بزرگ و مسؤولين تحويل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد تحويل و ساير موارد مربوط، هر يك از اعضاي كميسيون و مسؤولين تحويل (حسب مورد) نظر خود را در صورت مجلس درج مي نمايند و امر تحويل انجام نمي گيرد، متعاقباً ترتيب انجام تحويل مورد معامله از طرف مدير عامل حسب مورد تعيين خواهد شد.

تبصره 5در صورت لزوم مدير عامل مي تواند از نظر كارشناس و مهندس مشاور يا مؤسسه بازرسي فني كه به نمايندگي از طرف شركت برگزيده شده است در اعلام تطبيق مشخصات كالا، خدمت يا حقوق با نمونه يا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نمايد.

تبصره 6چنانچه در كالا، خدمت يا حقوق تحويلي عيب و نقصي مشاهده شود كه رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالي باشد در صورت نياز فوري واحد درخواست كننده و قبول كالا، خدمت يا حقوق ناقص يا معيوب، كميسيون تحويل مي تواند راساً (يا عنداللزوم با كسب نظر كارشناس) ميزان خسارت و تفاوت قيمت را تعيين و نسبت به تحويل كالا، خدمت يا حقوق اقدام نمايد. مراتب مندرج در اين تبصره بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) و قرارداد درج شود.

فصل هشتم ساير مقررات

ماده 34

ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع اين آيين نامه در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل، قابل تصديق باشد مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.

ماده 35نحوه رسيدگي به شكايات

الف چنانچه هر يك از مناقصه گران (مزايده گران) نسبت به اجرا نشدن موادي از اين آيين نامه اعتراض داشته باشد مي توانند به مدير عامل شركت شكايت كنند.

ب مدير عامل شركت مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط موضوع را به كميسيون مناقصه (مزايده) احاله تا نسبت به تأييد تصميم اوليه كميسيون يا تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) اقدام نمايد و در صورتي كه شكايات را وارد تشخيص ندهد، جوابيه لازم را به منظور ارائه به شاكي ظرف مهلت تعيين شده به مدير عامل شركت اعلام كند.

ماده 36

اشخاصي (حقيقي و حقوقي) كه به تشخيص هيأت مديره و يا اعلام مراجع رسمي در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده و يا كالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهيه، تدارك، انجام و يا تحويل ننمايند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق شركت تا اطلاع ثانوي در فهرست سياه قرار مي گيرند و از شركت در مناقصه ها، مزايده ها و معاملات شركت محروم مي شوند.

ماده 37

به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح شركت و همچنين ايجاد شفافيت در معاملات، اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ شركت مي بايست در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاد دهندگان و پيشنهادات، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله در شبكه اطلاع رساني معاملات ‏فرودگاه منتشر شود.

تبصره 1شركت موظف است اطلاعات و اسناد ذيل را در مورد معاملات شركت ثبت و ‏نگهداري كند:
‏1- درخواست انجام معامله و تأييديه مدير عامل (و يا نمايندگان مجاز وي) براي انجام اقدامات لازم در ‏اين خصوص.
2-
فراخوان.
3-
نام و مشخصات اعضاي كميسيون، پيشنهاد دهندگان و حاضران در جلسات.
4-
خلاصه اسناد.
5-
روش و مراحل ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان و نتايج ارزيابي آنها.
6-
صورت جلسات و نتايج ارزيابي ها.
7-
نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان.

تبصره 2اطلاعات، اسناد و مدارك مربوط به انجام مراحل هر يك از معاملات شركت اعم از مناقصه (مزايده)، عدم الزام و ترك آنها، به نحوي نگهداري شود تا امكان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي بازرس شركت فراهم باشد.

تبصره 3اطلاعات كليه معاملات شركت اعم از مناقصه (مزايده)، عدم الزام و ترك آنها، جز ‏آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند، بايد از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات فرودگاه و در خصوص مناقصات از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد. در مواردي كه انتشار بلافاصله اين اطلاعات به صرفه و صلاح شركت نباشد، انتشار اطلاعات براي مدت زمان معين به تعويق خواهد افتاد. تأخير در انتشار و مدت آن بايد قبلاً به تصويب هيأت مديره شركت برسد.

ماده 38

هيأت مديره شركت مي تواند در صورت صلاحديد و در موارد مسكوت در اين آيين نامه،
دستورالعمل هاي نظام فني و اجرايي كشور و يا ديگر مصوبات هيأت وزيران در مورد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي را حسب مورد در خصوص منابع داخلي شركت نيز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومي منعكس شود.

ماده 39

در مورد طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي كه محل تأمين اعتبار آنها منابع عمومي مي باشد شركت بايد آيين نامه معاملات دولتي و نظام فني – اجرايي و آيين نامه مربوط كه با قانون برگزاري مناقصات مغاير نمي باشد را نيز مراعات نمايد.

اين تصميم نامه در تاريخ 9/3/1389 ‏به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي – معاون اول رييس جمهور