آیین نامه معاملات شركت مادر تخصصی فرودگاه های كشور (سهامی خاص) مصوب 1388

بسمه تعالی
«
با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت راه و ترابری

وزیران عضو كمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 24/8/1388 بنا به پیشنهاد شماره 78060/11 ‏وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – مصوب 1384 – و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 ‏موافقت نمودند:

آیین نامه معاملات شركت مادر تخصصی فرودگاه های كشور (سهامی خاص) مصوب 1388,08,24

فصل اولكلیات

ماده 1

 اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به كار می روند:

الف مناقصه: فرآیندی است رقابتی برای تأمین كالا، خدمت یا حقوق با كیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كمترین قیمت متناسب را ‏پیشنهاد كرده باشد، واگذار می شود.

‏ب مزایده: فرآیندی است رقابتی برای فروش كالا، خدمت و یا حقوق متعلق به شركت، كه ‏در آن موضوع معامله به مزایده گری كه بیشترین قیمت را پیشنهاد كرده باشد واگذار می شود.

پ مناقصه گزار: شركتی كه بر اساس این آیین نامه، مناقصه را برگزار می نماید.

‏ت مزایده گزار: شركتی كه بر اساس این آیین نامه، مزایده را برگزار می نماید.

‏ث مناقصه گر: شخص حقیقی یا حقوقی كه در مناقصه شركت می كند.

ج مزایده گر: شخص حقیقی یا حقوقی كه در مزایده شركت می كند.

‏چ كمیسیون مناقصه: هیأتی كه فرآیند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مناقصه و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرد.

‏ح كمیسیون مزایده: هیأتی كه فرآیند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مزایده و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرد.

‏خ كمیته فنی بازرگانی: هیأتی با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار (حسب نوع معامله)، كه ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها و ارزیابی كیفی مناقصه گران (مزایده گران) و همچنین سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرد. اعضای این كمیته توسط مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) انتخاب می شود.

د كمیسیون تحویل: هیأتی كه فرآیند تحویل و تحول كالا، خدمت یا حقوق از برنده مناقصه (برنده مزایده) و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده می گیرد. كمیسیون تحویل مركب از انباردار (یا نماینده واحد تحویل گیرنده / تحویل دهنده)، نماینده واحد تقاضا كننده و نماینده یا نمایندگانی كه توسط مدیر عامل تعیین می شود، خواهد بود.

ذ هیأت سه نفره ترك مناقصه (مزایده): هیأتی متشكل از مدیر عامل، ذی حساب و یك نفر به انتخاب مجمع عمومی كه با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مناقصه (مزایده) را تأیید می نماید كه در این آیین نامه به اختصار هیأت سه نفره نامیده می شود.

‏ر هیأت رسیدگی به شكایات: هیأت رسیدگی موضوع ماده (7) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383-.

ز ارزیایی كیفی مناقصه گران (مزایده گران): ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران (مزایده گران) كه از سوی شركت و توسط كمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

‏ژ ارزیایی شكلی: بررسی كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

‏س ارزیابی فنی و بازرگانی: فرآیندی كه در آن مشخصات، استانداردها، كارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهاد بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

‏ش ارزیابی مالی: فرآیندی كه در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (21) این آیین نامه از بین پیشنهادهایی كه از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده، برگزیده می شود.

‏ص مدت اعتبار پیشنهادها: دوره زمانی كه توسط شركت اعلام می شود و در طی آن پیشنهادها می باید دارای اعتبار باشند. این مدت شامل زمان لازم برای انجام مناقصه (مزایده)، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و انعقاد قرارداد می باشد.

‏ض انحصار: انحصار در معامله عبارتست از:

1یگانه بودن متقاضی شركت در معامله كه به طریق زیر تعیین می شود:

‏الف – اعلان هیأت وزیران برای كالاها، خدمات یا حقوقی كه در انحصار دولت است.

‏ب – انتشار فراخوان عمومی در خصوص موضوع معامله و ایجاب تنها یك متقاضی برای انجام معامله.

2منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق كه با توجه به بند (1) ماده (26) این آیین نامه مشخص می شود.

تبصره در موارد احراز انحصار به طرق پیش بینی شده در ردیف های (الف) و (ب) نیازی به برگزاری مناقصه نبوده و معامله طبق بند (1) ماده (26) این آیین نامه قابل انجام خواهد بود.

‏ع برنامه زمانی مناقصه (مزایده): سندی است كه در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه (مزایده)، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

‏غ شبكه اطلاع رسانی معاملات شركت: وب سایت اینترنتی شبكه اطلاع رسانی الكترونیكی معاملات شركت كه در این آیین نامه اختصاراً شبكه اطلاع رسانی نامیده می شود.

ماده 2‏كلیه معاملات شركت مادرتخصصی فرودگاه های كشور (سهامی خاص) كه از این پس در این آیین نامه به اختصار شركت نامیده می شوند، اعم از خرید، فروش، اجاره‏، استیجاره‏، پیمانكاری، اجرت كار و غیره بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام می شود.

فصل دوم طبقه بندی معاملات

ماده 3

 معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

1معاملات كوچك: معاملاتی كه كمتر از مبلغ چهل و چهار میلیون (000/000/44) ریال باشد.

2معاملات متوسط: معاملاتی كه مبلغ معامله بیش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ چهارصد و چهل میلیون (000/000/440) ریال تجاوز نكند.

3معاملات بزرگ: معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار صد و چهل میلیون (000/000/440) ریال باشد.

تبصره 1مبنای نصاب برای معاملات كوچك و متوسط، مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی
می باشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا كارشناس منتخب هیأت مدیره تعیین می شود.

تبصره 2مبنای نصاب در فروش مبلغ برآوردی است كه به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا كارشناس ارزیاب كارشناس منتخب هیأت مدیره و یا كارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره 3مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یك از نصاب های یاد شده نباید با تفكیك ‏اقلامی كه به طور متعارف یك مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر تبدیل شود.

ماده 4

 انواع مناقصه (مزایده) به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

‏الف مناقصه (مزایده) از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1یك مرحله ای: فرآیندی است كه به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) نیاز به ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این فرآیند پاكت های پیشنهادی مناقصه گران (مزایده گران) در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین می شود.

2‏دو مرحله ای: فرآیندی است كه به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) بررسی فنی و بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این فرآیند كمیته فنی بازرگانی تشكیل و پیشنهادها را مورد ‏ارزیابی قرار داده و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به كمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش می كند تا بر اساس مفاد این آیین نامه برنده مناقصه (مزایده) تعیین شود.

‏ب مناقصه (مزایده) از نظر روش دعوت مناقصه گران (مزایده گران) به انواع ذیل طبقه بندی می شوند:

1مناقصه (مزایده) عمومی: فرآیندی كه از طریق آگهی عمومی از مناقصه گران (مزایده گران) دعوت به عمل می آید.

2مناقصه (مزایده) محدود: فرآیندی كه در آن بر اساس مفاد ماده (15) و با رعایت ماده (13) این آیین نامه، ابتدا مناقصه گران (مزایده گران) واجد صلاحیت فراخوان می شوند، سپس برای واجدین اولویت (فهرست كوتاه)
دعوتنامه شركت در مناقصه (مزایده) ارسال می شود.

فصل سوم سازماندهی

ماده 5‏

 كمیسیون مناقصه (مزایده) به شرح زیر ساماندهی می شود:

الف هر یك از كمیسیون های مناقصه (مزایده) در مركز شركت و حسب ضرورت در استان متشكل از سه عضو می باشد كه توسط هیأت مدیره از میان مدیران و یا كارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می شوند. هیأت مدیره می تواند بیش از یك كمیسیون تشكیل دهد، مانند كمیسیون های مجزا برای انجام فرآیند مناقصه و مزایده و یا كمیسیون های متفاوت برای سطوح معاملات، (مانند معاملات با برآورد مبلغ كمتر یا بیشتر یا كمیسیون معاملاتی كه از نظر تخصصی پیچیده می باشد. در این صورت هیأت مدیره می باید محدوده فعالیت هر یك را مشخص و به مدیر عامل و كمیسیون ها ابلاغ نماید.

تبصره 1هیأت مدیره نمی تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیر عامل تفویض نماید.

تبصره 2انتخاب حداكثر دو نفر از اعضای هیأت مدیره به عنوان عضو كمیسیون مناقصه (مزایده) بلامانع است.

تبصره 3با تغییر اعضای هیأت مدیره شركت، احكام اعضای كمیسیون های مناقصه (مزایده) می باید تنفیذ و یا اعضای جدید انتخاب نشده باشند، اعضای كمیسیون ها در مسؤولیت خود باقی خواهند بود.

تبصره 4در صورت فوت یا سلب شرایط (به تشخیص هیأت مدیره) از یك یا چند نفر از اعضای كمیسیون های مناقصه (مزایده)، هیأت مدیره نسبت به انتخاب عضو یا اعضای جایگزین برای كمیسیون اقدام نموده و در سایر موارد نظیر استعفاء، هیأت مدیره اعضای كمیسیون را با رعایت بند «الف» انتخاب می نماید.

‏ب كمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای یاد شده رسمیت دارد و تصمیمات آن به اكثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

تبصره 1كمیسیون مناقصه (مزایده) می تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصین فنی، مالی، حقوقی و اداری شركت (و یا سایر صاحب نظران كه هیچ گونه منافعی در موضوع معامله ندارند) برای حضور در جلسات كمیسیون و برای اظهار نظر و بدون حق رأی دعوت نماید.

تبصره 2رؤسای هر یك از واحدها یا نمایندگان مختار آنها، چنانچه عضو كمیسیون نباشند می توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در كمیسیون مناقصه (مزایده) حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه دهند. همچنین كمیسیون مناقصه (مزایده) می تواند از هر یك از رؤسا تقاضا نمایند تا در جلسه شركت نموده و نظر خود را بدون حق رأی اظهار دارند.

ماده 6

 موارد زیر از وظایف كمیسیون مناقصه (مزایده) است:

‏الف تأیید كفایت اسناد مناقصه (مزایده) برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه.

ب تشكیل جلسات كمیسیون مناقصه (مزایده) در موعد مقرر در فراخوان.

‏ج بررسی پیشنهادها از نظر كامل بودن مدارك و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شكلی).

‏د ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).

هـ – ارجاع ارزیابی كیفی پیشنهاد دهندگان (در صورت لزوم) و بررسی فنی بازرگانی ‏پیشنهادها به كمیته فنی بازرگانی در فرآیند دو مرحله ای.

‏و تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین نامه.

‏ز تنظیم و امضای صورت جلسات كمیسیون مناقصه (مزایده).

‏ح تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه (مزایده) طبق شرایط این آیین نامه.

فصل چهارمبرگزاری مناقصه (مزایده)

ماده 7

 فرآیند برگزاری مناقصه (مزایده) به ترتیب شامل مراحل زیر است:

‏الف تأمین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و نحوه مصرف منابع حامل از انجام موضوع مزایده.

‏ب تعیین نوع مناقصه (مزایده) در معاملات بزرگ (یك مرحله یا دو مرحله ای، عمومی یا ‏محدود).

‏ج تهیه اسناد مناقصه (مزایده).

‏د ارزیابی كیفی مناقصه گران (مزایده گران) در صورت لزوم.

هـ – فراخوان مناقصه (مزایده).

‏و ارزیابی پیشنهادها.

‏ز تعیین برنده مناقصه (مزایده).

ح انعقاد قرارداد.

ماده 8

 نحوه تأمین منابع مالی به شرح زیر تعیین می شود:

الف انجام معامله به هر طریق، مشروط بر آن است كه شركت به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

تبصره در خصوص معاملاتی كه دوره انجام آن بیش از مدت یك سال و مبلغ آن بیش از دویست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، قبل از انجام معامله باید اعتبار مورد نیاز سال جاری و برآورد سنوات آتی با تصویت هیأت مدیره در پیوست های بودجه سالیانه شركت درج و به تأیید مجمع عمومی برسد.

ب نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید توسط شركت به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) قید و تعهد شود.

ماده 9

 مناقصه به یكی از طرق زیر انجام می شود:

‏الف در مورد معاملات كوچك، كارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به كم و كیف موضوع معامله (كالا، خدمت یا حقوق) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شركت و اخذ صورت حساب مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین كیفیت به كمترین بهای ممكن انجام دهد. سند هزینه باید توسط مأمور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذكر اینكه «معامله به كمترین بهای ممكن انجام شده است»، امضا شود.

‏ب در مورد معاملات متوسط، كارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به كم و كیف موضوع معامله (كالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شركت و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبی، با تأمین كیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تداركاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورت حساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبی ممكن نباشد با تأیید مسؤول تداركاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود كفایت می شود.

تبصره 1در خرید چنانچه درخواست كننده تأیید نمونه را كتباً ضروری اعلام نماید، قبل از انجام خرید، باید نمونه به تأیید درخواست كننده برسد.

تبصره 2مأمورین و سایر مسؤولین این ماده، با توجه به مدتی كه فروشندگان كالا، خدمت یا حقوق در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذكر كرده اند، باید طوری اقدام كنند كه به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه شركت نشود.

تبصره 3چنانچه مسؤولیت واحد تداركاتی بر عهده كارپرداز واحد باشد، امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحد تداركاتی است. در صورتی كه شركت فاقد كارپرداز باشد، می توان وظایف مندرج در آیین نامه را به متصدیان پست های مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود. در اینگونه موارد معاملات با تأیید مقام مسؤول واحد مربوطه انجام خواهد شد.

ج در معاملات بزرگ به یكی از روش های ذیل عمل می شود:

1برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های كثیر الانتشار.

2برگزاری مناقصه محدود.

تبصره در مورد كالاهایی كه خرید و فروش آن از طریق بورس كالا انجام می شود، انجام معاملات با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به بورس مجاز خواهد بود.

ماده 10

 مزایده به یكی از طرق زیر انجام می شود:

الف در مورد معاملات كوچك و متوسط بهای پایه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب ‏هیأت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبكه اطلاع رسانی معاملات فرودگاه منتشر شود. همچنین به اقتضای اهمیت معامله و به تشخیص مدیر عامل از دو یا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار كشوری یا استان مربوط (با ذكر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع رسانی مذكور) و یا از طریق دیگر (به نحوی كه خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شركت نمایند) منتشر می شود.

تبصره 1در فراخوان باید درج شود كه در مقابل فروش، وجه آن نقدأ دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

تبصره 2حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری كه بالاترین بها را پیشنهاد كند واگذار می شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، حراج تجدید و باید مورد معامله مجددأ مورد ارزیابی قرار می گیرد.

تبصره 3شركت می تواند در خصوص معاملات موضوع بند «الف» ماده (10)، فرآیند انجام معاملات بزرگ (مزایده كتبی) را استفاده نماید.

‏ب در معاملات بزرگ قیمت پایه كارشناسی به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا كارشناس ارزیاب (با اكثریت آراء هیأت كارشناسی متشكل از سه نفر به انتخاب هیأت مدیره و یا كارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یكی از روش های ذیل عمل می شود:

1برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان.

2برگزاری مزایده محدود.

تبصره فروش اموال غیر منقول شركت با رعایت مقررات مربوط، با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی مجاز می باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد، بر اساس مفاد این
آیین نامه عمل خواهد شد.

ماده 11

ارزیابی كیفی مناقصه گران (مزایده گران) به شرح زیر انجام می گیرد:

الف در ارزیابی كیفی مناقصه گران، باید موارد ذیل لحاظ شود:

1تضمین كیفیت خدمات و محصولات.

2داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

3حسن سابقه.

4داشتن پروانه كار یا گواهینامه های صلاحیت در صورت لزوم.

5توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.

تبصره 1مواردی كه برای ارزیابی كیفی مناقصه گران پیش بینی شده است، در صورتی كه با ‏عمل مزایده مورد نظر منطبق باشد باید لحاظ شود.

ب مراحل ارزیابی كیفی مناقصه گران (مزایده گران) به شرح ذیل است:

1تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.

تبصره 2معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهد شد. این معیارها شامل ‏مواردی همچون سابقه اجرائی و تجربه انجام كارهای مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت در كارهای قبلی، خلاقیت ها و نوآوری در كارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین آلات و لوازم كار آماده به كار و یا در دسترس، مدیریت كارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام كیفی انجام كار، كفایت كادر فنی و عناصر كلیدی از نظر دانش و تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، ترجیحاً بومی بودن پیمانكار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (امكانات ارائه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات، نرم افزار و موارد مشابه) و همچنین ظرفیت اجرایی (با توجه به سایر كارهای در دست انجام و با توجه به برآورد مقداری و ریالی كالا، خدمت یا حقوق) خواهد بود.

2تعیین شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی.

تبصره 3روش ارزیابی كیفی پیشنهاد دهندگان و عوامل موثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی،
شاخص های اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یك از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز قابل قبول) و زمان مورد نیاز برای بررسی و تمدید آن می باید در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.

3تهیه اسناد ارزیابی.

4دریافت، تكمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.

تبصره 4در صورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله كه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت راه و ترابری و یا شركت منتشر شده و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته است، صرفاً تقاضای اشخاصی كه در فهرست یاد شده قرار دارند، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

5‏ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یك از مناقصه گران (مزایده گران) و رتبه بندی آنها.

6تهیه اسامی مناقصه گران (مزایده گران) واجد صلاحیت، امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست كوتاه).

7مستند سازی ارزیابی كیفی مناقصه گران (مزایده گران).

تبصره 5ارزیابی كیفی مناقصه گران (مزایده گران)، شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود كه توسط هیأت مدیره شركت و با رعایت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هیأت وزیران در خصوص بند «ج» ماده ‏(12) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383) تهیه و به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد.

ماده 12

انتخاب و ارجاع كار به مهندسین مشاور طرح های صنعت فرودگاهی، محققین و شركت های خدمات مدیریت صنعت فرودگاهی (مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و كارشناسی) بر اساس دستورالعمل های اجرائی مصوب وزیر راه و ترابری كه با رعایت بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – و آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویبنامه شماره 193542/ت43986ك مورخ 1/10/1388 هیأت وزیران تهیه و ابلاغ می شود، خواهد بود. استفاده از آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود تا مدت یك سال بلامانع می باشد.

تبصره در مواردی كه حق الزحمه مهندسین مشاور، محققین و شركت های خدمات مدیریت ‏صنعت فرودگاهی، كه از محل منابع داخلی شركت تأمین لیكن از طریق رقابت (كه چگونگی آن در دستورالعمل های فوق الذكر مشخص می شود) تعیین نمی شود، میزان حق الزحمه به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره خواهد بود و چنانچه مبلغ حق الزحمه بیش از بیست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك باشد، مراتب می بایستی به تأیید رئیس مجمع عمومی شركت برسد.

ماده 13

 فراخوان مناقصه (مزایده) به شرح زیر انجام می گیرد:

الف مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نكات زیر باشد:

1‏نام و نشانی شركت برای ارسال و یا ارائه مدارك و نظایر آن.

2نوع، كمیت و كیفیت كالا، خدمت یا حقوق.

3محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.

4در فراخوان درج شود كه «به پیشنهادهای فاقد امضای مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتیب اثر داده نخواهد شد

5مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی كه تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد)

تبصره در مواردی كه فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.

6نوع و مبلغ سپرده (تضمین شركت در مناقصه (مزایده) به صورت مقطوع.

تبصره 1چنانچه شرایط معامله بندهای «ط» و «ی» ماده (21) محقق باشد، مبلغ سپرده شركت در مزایده (تضمین) حداقل معادل پنج درصد مبلغ پیشنهادی مزایده گران خواهد بود.

تبصره 2مبلغ مقطوع یاد شده بر مبنای درصدهایی از میزان برآورد، به شرح زیر از طرف شركت محاسبه و در اسناد مناقصه (مزایده) درج خواهد شد:
‏الف- برای معاملات ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (10%).
‏ب- برای معاملات تا بیست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (5%).
‏ج- برای معاملات از بیست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به بالا و نسبت به مازاد بیست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (30%).
د- در موارد خاص، میزان سپرده با نظر مدیر عامل تعیین و در فراخوان اعلام خواهد شد.

7در فراخوان درج شود كه پیشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر مطابق مقررات تسلیم یا مبلغ یاد شده را به حساب بانكی شركت واریز و یا چك بانكی تضمینی در وجه شركت تهیه و ضمیمه پیشنهاد به شركت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های كمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8در فراخوان درج شود كه «سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه (مزایده) مندرج ‏است».

9‏ذكر ترتیب فروش اسناد مناقصه (مزایده).

‏ب شركت باید فراخوان را از طریق شبكه اطلاع رسانی معاملات فرودگاه منتشر نماید و همچنین به تشخیص مدیر عامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حداقل در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار كشوری یا استان مربوط (با ذكر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع رسانی مذكور) منتشر شود.

‏ج مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) می تواند علاوه بر موارد مذكور در بند «ب» این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباطی جمعی و پایگاه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

تبصره 1در مواردی كه به تشخیص مدیر عامل، انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد در محل هایی كه لازم می داند نیز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.

تبصره 2در صورتی كه نیاز به برگزاری مناقصه (مزایده) بین المللی باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با كسب مجوزهای مربوط و با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375 – و همچنین در مورد برگزاری مزایده بین المللی، آكهی مناقصه (مزایده) مربوط در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار و حداقل یك نوبت در یكی از روزنامه های انگلیسی زبان داخلی و یك مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع، منتشر شود.

ماده 14

احكام زیر در خصوص اسناد مناقصه (مزایده) الزامی است:

‏الف تمامی اسناد مناقصه (مزایده) باید به طور یكسان به همه داوطلبان تحویل شود.

ب اسناد مناقصه (مزایده) شامل تصریح در موارد ذیل است:

1نام و نشانی شركت.

2نوع و مبلغ سپرده ( تضمین شركت در مناقصه (مزایده).

3محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.

4روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.

5‏بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توامان) یا بر اساس درصد كسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان كالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاكت های لاك و مهر شده به دبیرخانه شركت و به طور محرمانه تسلیم شود. پاكت مزبور صرفاً در جلسه كمیسیون مناقصه (مزایده) گشوده خواهد شد.

6مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام كار.

7مدت اعتبار پیشنهادها.

8شرح كار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، كمیت و كیفیت كالا، خدمت یا حقوق.

تبصره 1مشخصات نباید بیانگر انتخاب یك شخص (حقیقی و یا حقوقی) و یا كشور خاص باشد.

تبصره 2در خصوص مزایده، مشخصات مورد معامله می باید در صورت جلسه ای درج و به امضاء مسؤول (مسؤولین) واحد (واحدهای) ذی ربط و عنداللزوم مشاور طرح و یا كارشناس ارزیاب برسد.

9برنامه ریزی برای انجام و تحویل كالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت د‏ر صورت تأخیر و نظایر آن).

10معیارها و روش ارزیابی كیفی مناقصه گران (مزایده‏گران).

11نحوه ‏پرداخت بهای معامله (تعیین موارد‏ی همچون پرداخت به صورت نقد، اقساط و نظایر آن).

تبصره 3پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای معاملات بزرگ توصیه می شود.

12نحوه ترجیح مناقصه گران (مزایده گران) داخلی نسبت به مناقصه گران (مزایده گران) خارجی، در مناقصه (مزایده)های بین المللی.

13مبانی و روش تعیین برنده مناقصه (مزایده) با ذكر «نحوه تأئیر گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادی» در مواردی كه مناسب ترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می شود.

14متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.

15صورت جلسات و توضیحات موضوع ماده (18).

16سایر اسنادی كه به تشخیص شركت لازم است.

17اعلام تكالیف قانونی شركت در مورد كسورات قانونی مربوط به قرارداد و تكالیف طرف قرارداد در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلقه به قرارداد.

تبصره 4در صورتی كه شركت ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخیص دهد، در فراخوان درج شود كه هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مناقصه (مزایده) خواهد بود.

18ذكر عبارت «در صورتی كه برنده مناقصه (مزایده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه (مزایده) معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزایده) نیز در صورتی كه از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه (مزایده)، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنین ذكر حداكثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم.

19میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن.

20‏در اسناد درج شود كه «شركت در موارد موضوع جزء«ز» بند ( ا) و جزء های «هـ» و «و» بند (2) ماده (25) این آیین نامه و در مواردی كه مناقصه گر (مزایده گر) مرتكب یكی از اعمال مندرج در بند های ماده (1) آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی، موضوع تصویبنامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی، آن می شود، در رد پیشنهادات مرتبط مختار است».

تبصره 5قبولی در كمیته فنی بازرگانی نیز موجب سلب این اختیار نیست. شركت در صورت رد هر یك از پیشنهادات، دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در سوابق شركت برای مراجعات عادی نگهداری می نماید.

21درج مفاد مندرج در بندهای «ط» و «ی» ماده (21).

22ذكر عبارت «برنده مناقصه (مزایده) حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت كتبی شركت به دیگری ندارد».

ماده 15

 در مواردی كه محدودیت برگزاری مناقصه (مزایده) عمومی با ذكر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شركت در انجام معامله به صورت مناقصه (مزایده) محدود بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت مدیره به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل تأیید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1شركت از طریق شبكه اطلاع رسانی معاملات فرودگاه و ارسال دعوتنامه از كلیه اشخاص واجد صلاحیت برای اعلام آمادگی شركت در مناقصه (مزایده) دعوت به عمل می آورد.

2اشخاصی كه برای شركت در مناقصه (مزایده) اعلام آمادگی كرده و اسناد مربوطه را در مهلت مقرر تحویل داده اند، توسط كمیته فنی بازرگانی به ترتیب مقرر در ماده (11) این آیین نامه، ارزیابی كیفی می شوند.

3كمیته فنی بازرگانی اشخاص واجد حد نصاب را به ترتیب اولویت بر اساس روش ارزیابی كیفی كه با توجه به تبصره (3) ماده (11) در اسناد درج شده است، تعیین و به كمیسیون مناقصه (مزایده) منعكس می نماید.

تبصره 1در مواردی كه به تشخیص مدیر عامل و تأیید هیأت مدیره، به واسطه تأخیر ناشی از انجام ارزیابی، صرفه و صلاح شركت در حذف بندهای (1) و (2) باشد، كمیته فنی بازرگانی براساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل (ارزیابی های انجام شده طی دو سالی اخیر) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهار نظر خواهد كرد.
‏كمیسیون مناقصه (مزایده) فهرستی از اشخاص واجد حد نصاب و به ترتیب اولویت ایشان تهیه می نماید (فهرست كوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزایده) برای آنها ارسال شود.

تبصره 2تعداد اشخاص (موضوع این بند) كه با توجه به اولویت برای مناقصه (مزایده) محدود دعوت می شوند با تأیید مدیر عامل و قبل از انجام مراحل فوق تعیین خواهند شد. حداقل تعداد ‏اشخاص هفت نفر خواهد بود.

تبصره 3در صورت وجود فهرست كوتاه مناقصه گران (مزایده گران) صلاحیت دار كه حداكثر ‏دو سال قبل به ترتیب فوق و بدون استفاده از تبصره (1) این ماده تهیه شده باشد، به تشخیص مدیر عامل، شركت ملزم به انجام مراحل فوق نمی باشد.
‏چنانچه اشخاص واجد حد نصاب كمتر از هفت نفر باشد، كمیسیون مناقصه (مزایده) می تواند ‏نسبت به اطلاع رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه اشخاص واجد صلاحیت را دعوت نماید و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (منجمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حد نصاب) به هیأت مدیره منعكس نماید.

تبصره 4تمامی مقررات مربوط به مناقصه (مزایده) عمومی كه قابل انطباق با مناقصه (مزایده) محدود باشد، در مناقصه (مزایده) محدود نیز رعایت می گردد. از آن جمله موارد مندرج در این آیین نامه در ارتباط با فراخوان باید در دعوتنامه مناقصه (مزایده) محدود مراعات شود.

ماده 16

ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می باشد:

الف شركت كنندگان در مناقصه (مزایده) پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای ‏خود را به ترتیب ذیل تهیه و به شركت تسلیم كنند:

1‏تهیه و تكمیل اسناد و پیشنهادها.

2تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه (مزایده).

3‏دریافت رسید تحویل پیشنهادها.

ب مهلت قبول پیشنهاد می باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد كافی باشد. لیكن این مهلت در مورد مناقصه (مزایده) داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) به ترتیب ‏نباید كمتر از ده روز و یك ماه باشد.

تبصره در مواردی كه علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبكه اطلاع رسانی معاملات ‏فرودگاه، اسناد مناقصه (مزایده) نیز به صورت الكترونیكی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و در دسترس آنان باقی
می ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبكه اطلاع رسانی معاملات فرودگاه (هر كدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حكم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) می باشد.

ماده 17

شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می باشد:

الف هیچ یك از شركت كنندگان در مناقصه (مزایده) جز در مواردی كه در اسناد مناقصه (مزایده) پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یك پیشنهاد تسلیم نمایند.

ب شرایط مناقصه (مزایده) برای تمامی مناقصه گران (مزایده گران) اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باید یكسان باشد. از جمله در تأمین ضمانت نامه ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارك مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها.

‏ج شركت كنندگان در مناقصه (مزایده) می باید اسناد مناقصه (مزایده) و پیشنهادهای خود را ‏در پاكت های جداگانه در بسته و لاك و مهر شده به شرح ذیل به شركت ارائه كنند:

1پاكت تضمین (پاكت الف) شامل ضمانتنامه شركت در مناقصه (مزایده).

2پاكت فنی بازرگانی (پاكت ب) شامل اسناد فنی، اسناد قراردادی و حقوقی.

3پاكت قیمت (پاكت ج) شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه (مزایده).

تبصره متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد همگی پاكت ها پس از لاك و مهر در داخل یك پاكت لاك و مهر شده قرار گرفته و طبق زمان بندی تحویل داده شوند.

‏د شركت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شركت كنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاكت ها صیانت نماید.

‏هـ – هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید بصورت قابل گواهی و با رعایت ماده (34) در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه (مزایده) انجام شود.

ماده 18

توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می گیرد:

‏الف چنانچه شركت كننده ای در اسناد مناقصه (مزایده)، ابهام یا ایرادی مشاهده كند، می تواند از شركت توضیح بخواهد.

‏ب توضیحات و پاسخ پرسش های مناقصه گران (مزایده گران) و همچنین در صورت تشكیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورت جلسه آن و هرگونه تجدید نظر در اسناد مناقصه (مزایده) می باید با رعایت ماده (34) به طور یكسان در اختیار همه شركت كنندگان در مناقصه (مزایده) قرار داده شود.

تبصره شركت باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه (مزایده) از شفافیت لازم برخوردار بوده و عاری از ابهام باشد تا شركت كنندگان در مناقصه (مزایده) بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه (مزایده)، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه (مزایده) ارائه نمایند.

ماده 19

گشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام می گیرد:

‏الف در صورتی كه در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهاداتی رسیده باشد، كمیسیون مناقصه (مزایده) در زمان و مكان مقرر تشكیل و پیشنهادات واصله را مفتوح و به شرح ذیل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

‏ب مراحل گشایش پیشنهادها به شرح ذیل است:

اتهیه فهرست اسامی دریافت كنندگان اسناد، پیشنهاد دهندگان، (مناقصه گران و مزایده گران)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه.

2باز كردن پاكت تضمین «الف» و كنترل آن.

3باز كردن پاكت فنی بازرگانی «ب».

4تحویل پاكت های فنی بازرگانی «ب» به كمیته فنی بازرگانی در مناقصه (مزایده)های دو مرحله ای.

5باز كردن پاكت قیمت «ج» و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك و امضای آنها و كنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول، در مناقصه (مزایده)های یك مرحله ای.

6تهیه و تنظیم و امضای صورت جلسه گشایش پیشنهادها توسط كمیسیون مناقصه (مزایده).

7تحویل پاكت های قیمت «ج» و تضمین «الف» پیشنهادهای رد شده به شركت برای استرداد به ذی نفع.

ج در صورت برگزاری مناقصه (مزایده) دو مرحله ای، زمان و مكان تشكیل جلسه گشایش پاكت های قیمت «ج» در جلسه گشایش پاكت ها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یك بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاكت های قیمت «ج» در یك لفاف لاك و مهر شده توسط شركت صیانت می شود. در مناقصه (مزایده)های یك مرحله ای، پاكت های قیمت «ج» بی درنگ گشوده و بر اساس ماده (21) این آیین نامه، برنده مناقصه (مزایده) تعیین می شود.

د شركت مكلف است از مناقصه گران (مزایده گران) یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی (پاكت های قیمت «ج») دعوت نماید.

ماده 20ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به شرح زیر انجام می گیرد:

الف در مناقصه (مزایده)های دو مرحله ای، شركت موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه (مزایده)، ارزیابی كیفی مناقصه گران و مزایده گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.

تبصره 1استانداردها باید حسب مورد بر اساس استانداردهای بین المللی و داخلی موضوع ماده (27) و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادات و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخص های
اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یك از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز فنی قابل قبول) تعیین و در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.

ب در صورتی كه بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی كه كمیسیون مناقصه (مزایده) معین می كند به جلسه بعدی كمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش كمیته فنی بازرگانی، پاكت های قیمت «ج» پیشنهاد دهندگانی كه امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز كرده اند، گشوده می شود.

تبصره 2در صورتی كه بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط كمیسیون مناقصه (مزایده) حداكثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط كمیسیون قابل تمدید خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید، شركت می بایستی موضوع را به اطلاع كلیه پیشنهاد دهندگان برساند. در این صورت هر یك از پیشنهاد دهندگان، حداكثر ظرف نصف مهلت تمدید شده كه از ده روز كاری تجاوز نخواهد نمود، می توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.

تبصره 3شركت همزمان با بررسی اسناد فنی پیشنهاد دهندگان، اسناد قراردادی و حقوقی را بررسی و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلاف های بین پیشنهادهای رسیده با اسناد مناقصه (مزایده) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ایجاب نماید مدت زمان معقولی را برای رفع ابهام مشخص و به همه شركت كنندگان اعلام می كند.

تبصره 4كمیته فنی بازرگانی باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را كه از نظر فنی مردود است، با ذكر دلیل مشخص كرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه یا مزایده (امتیاز فنی) تعیین و مراتب را به كمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش نماید. مبانی انجام بررسی های فنی و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره (1) در گزارش كمیته فنی بازرگانی با ذكر دلیل منعكس خواهد شد.

ج هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پاكت های قیمت «ج» مجاز است.

د پاكت قیمت «ج» مناقصه گرانی (مزایده گرانی) كه در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 21

ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می گیرد:

الف در مناقصه (مزایده)هایی كه مناسبترین قیمت با ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می شود، مناسب ترین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شناخته می شود.

1چنانچه پیشنهاد برتر حائز حداقل (حداكثر) قیمت در مناقصه (مزایده) باشد و قیمت پیشنهادی از نظر كمیسیون عادله باشد، برنده شناخته می شود.

2در غیر این صورت كمیسیون مناقصه (مزایده) نظر خود را در خصوص پیشنهاد برتر به همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود در خصوص پذیرش پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) برای كسب نظر به هیأت مدیره گزارش می نماید.

3چنانچه هیأت مدیره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسی مجدد را اعلام نماید، كمیسیون پس از بررسی مجدد نسبت به اعلام پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) اقدام خواهد نمود.

4در صورتی كه هیأت مدیره ظرف این مدت، ضرورت بررسی مجدد را اعلام ننماید كمیسیون نسبت به اعلام تصمیم اولیه كمیسیون اقدام خواهد نمود.

تبصره مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذكر «نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت» در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.

ب در دیگر مناقصه (مزایده)ها، چنانچه حداقل (حداكثر) قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی كه فقط یك پیشنهاد رسیده باشد) از نظر كمیسیون عادله باشد، در صورتی كه این پیشنهادها از نظر فنی قابل قبول باشد، برنده شناخته می شود.

تبصره 1چنانچه حداقل (حداكثر) قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی كه فقط یك پیشنهاد رسیده باشد) از نظر كمیسیون عادلانه نباشد، كمیسیون می تواند اتخاذ تصمیم نماید كه مناقصه (مزایده) تجدید یا حداقل از سه شخص واجد صلاحیت استعلام بهاء شود و نتیجه آن در كمیسیون مطرح شود.

تبصره 2در صورتی كه حداقل (حداكثر) قیمت بدست آمده در استعلام بهاء كمتر (بیشتر) از حداقل (حداكثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد:
1.
در صورتی كه تفاوت این دو قیمت كمتر از پنج درصد (5%) باشد، در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداكثر در مزایده) حاضر باشد معامله را با حداقل (حداكثر) قیمت بدست آمده در استعلام انجام دهد، به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
2.
در غیر این صورت كمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل (حداكثر) قیمت در استعلام بها را حائز حداقل (حداكثر) قیمت شناخته و موضوع را برای تأیید وی به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) به هیأت مدیره احاله خواهد نمود.
3.
در صورتی كه حداقل (حداكثر) قیمت بدست آمده در استعلام بهاء برابر یا بیشتر از حداقل (كمتر از حداكثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد یا در استعلام بهاء كسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان كمتر از سه باشند كمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداكثر در مزایده) را به عنوان برنده اعلام و یا رأی به تجدید مناقصه (مزایده) دهد.

ج پس از گشودن پاكت های قیمت «ج»، چنانچه به تشخیص كمیسیون بررسی قیمت ها و تجزیه و كنترل مبانی آن لازم باشد، كمیسیون می تواند انجام این بررسی را به كمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید. در این صورت كمیته فنی بازرگانی حداكثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به كمیسیون اعلام می نماید.

د پس از گشودن پاكت های قیمت «ج»، سپرده برنده اول و دوم، نزد شركت نگهداری و سپرده سایرین بازگردانده می شود.

هـ – در مناقصات بین المللی، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی كه در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.

و برای افزایش سهم انجام كار در ایران، پیشنهادهای كلیه مناقصه گران اعم از داخلی و خارجی در مناقصات داخلی و یا بین المللی به شرح مندرج در مواد (3) و (4) تصویبنامه شماره 44930/ت30750هـ مورخ 13/8/1383 هیأت وزیران و اصلاحیه های بعدی آن انطباق داده می شود.

ز برای ارزیابی و همسنگ كردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی، نرخ برابری ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمی كشور است. در این گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ كردن پیشنهادهای واصله، بایستی متوسط نرخ ارز در هفت روز كاری متوالی تا سه روز قبل از روز گشایش پاكت های قیمت «ج» پیشنهاد دهندگان، ملاك عمل قرار گیرد.

ح در خصوص معاملات بزرگ با تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، می باید حدود بهای عادله، توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا كارشناس منتخب هیأت مدیره تعیین و تا قبل از گشودن پاكت ها (ترجیحاً قبل از برگزاری مناقصه یا مزایده) به كمیسیون گزارش شود.

ط در صورتی كه مناقصه (یا مزایده) برای اقلام (كالا، خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یك یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد معامله با كسی كه مجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد. مگر آنكه خرید (فروش) اقلام مورد معامله از فروشندگان (به خریداران) متعدد به صرفه بوده و مخصوصاً با توجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح شركت باشد. در این صورت موضوع معامله تفكیك گشته و هر قلم از كالا، خدمت یا حقوق مزبور از حائزین مناسبترین قیمت خریداری (به بالاترین قیمت فروخته) خواهد شد. مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.

ی چنانچه تمامی یك نوع كالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز توسط پیشنهاد دهنده مناسبترین قیمت قابل تأمین نباشد (چنانچه تمامی یك نوع كالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست پیشنهاد دهنده مناسبترین قیمت نباشد) و یا خرید (فروش) كالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز از مناقصه گران (به مزایده گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، شركت می تواند با رعایت موارد ذیل معامله را با مناقصه گران (مزایده گران) متعدد انجام دهد:

1قیمت پیشنهادی عادلانه باشد.

2خرید (فروش) كالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز را به تفكیك با حائزین مناسبترین قیمت و به ترتیب اولویت انجام دهد.

3مراتب در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.

ماده 22

تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود كه در اسناد درج می شود، هر گونه مذاكره با پیشنهاد دهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع می باشد. همچنین هیچگونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاد دهندگان پذیرفته نخواهد شد و تنها ملاك تعیین برنده، قیمتی است كه هر شركت كننده در پاكت در بسته و لاك و مهر شده به شركت تسلیم كرده است. كمیسیون مناقصه (مزایده)، كمیته فنی بازرگانی و مسؤولین شركت باید با توجه به مدتی كه فروشندگان (خریداران) كالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادات خود ذكر نموده اند به نحوی اقدام كنند كه به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شركت نشود.

تبصره چنانچه برای كاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه (مزایده) ترتیبی مشخص شده باشد
می بایست بر اساس آن اقدام شود.

ماده 23

در مواردی كه كمیسیون مناقصه (مزایده) برنده را اعلام كرده باشد، سپرده او و پیشنهاد دهنده ای كه پیشنهاد او در مرتبه دوم قرارداد با رعایت ماده (32) نگهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.

تبصره پیشنهادی كه در مرتبه دوم قرار دارد در صورتی می تواند مورد ابلاغ قرار گیرد كه تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده كمتر از مبلغ تضمین باشد در غیر این صورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.

ماده 24

اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبكه اطلاع رسانی معاملات فرودگاه و یا دعوت به مناقصه (مزایده)، پیشنهادی نرسیده باشد، مدیرعامل می تواند مناقصه (مزایده) را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیأت سه نفره مندرج در ماده (28) این آیین نامه احاله نماید.

ماده 25

شرایط تجدید و لغو مناقصه (مزایده) به شرح زیر می باشد:

الف مناقصه (مزایده) در شرایط ذیل تجدید می شود:

1كم بودن تعداد مناقصه (مزایده گران) از حد نصاب تعیین شده در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).

تبصره در صورت ضرورت تنها یك متقاضی برای انجام معامله (منحصر به فرد بودن بر اساس جزء (2) بند «س» ماده (2) كمیسیون مناقصه (مزایده)) می باید در تعیین برنده كلیه موارد مندرج فراخوان و اسناد و شرایط مناقصه (مزایده) موضوع مواد (13) و (14) و سایر موارد مرتبط در این آیین نامه را به طور كامل رعایت نماید.

2پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شركت كنندگان و یا برنده مناقصه (مزایده) با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد.

3بالا بودن قیمت ها به نحوی كه توجیه اقتصادی خرید در مناقصه منتفی شود.

4پایین بودن قیمت ها به نحوی كه توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی شود.

تبصره در صورتی كه مناقصه (مزایده) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود، شركت موظف است بر اساس شرایط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزایده) هزینه های مربوط به تأمین سپرده (تضمین شركت در مناقصه (مزایده) را به مناقصه گران (مزایده گران) پرداخت نماید.
1.
امتناع برندگان اول و دوم مناقصه (مزایده) از انعقاد قرارداد.
2.
رأی هیأت رسیدگی به شكایات در خصوص مناقصه.

ب مناقصه (مزایده) در شرایط زیر لغو می شود:

1نیاز به خرید و یا فروش كالا، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه (مزایده) مرتفع شده باشد.

2تغییرات زیادی در اسناد مناقصه (مزایده) لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه (مزایده) شود.

3حوادث غیرمترقبه نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.

4تشخیص كمیسیون مناقصه (مزایده) مبنی بر تبانی مناقصه گر (مزایده گر).

5رأی هیأت رسیدگی به شكایات در خصوص مناقصه.

تبصره شركت باید تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) را به آگاهی همه مناقصه گران (مزایده گران) برساند.

فصل پنجم عدم الزام و ترك مناقصه و یا مزایده

ماده 26

برگزاری مناقصه (مزایده) در موارد زیر الزامی نیست و شركت می تواند بدون انجام مناقصه (مزایده) معامله مورد نظر را انجام دهد:

1خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی كه به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و (یا نمایندگان مجاز وی) و تصویب هیأت مدیره، منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. بهای موضوع معامله به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هیأت مدیره برای معامله مربوط، تعیین خواهد شد.

2خرید، اجاره به شرط تملیك یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول، بهای موضوع معامله به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با كسب نظر از حداقل سه نفر كارشناسان رسمی دادگستری و یا هیأت كارشناسان خبره مربوطه منتخب هیأت مدیره در صورت نبود كارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد.

3خرید اموال منقول و غیرمنقول، كالا و خدمات با قیمت تعیین شده و یا كمتر یا حقوقی كه نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.

4خرید خدمات آموزشی و ورزشی و نظایر آن در چارچوب برنامه مصوب شركت كه به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.

5خرید خدمات فرهنگی و هنری و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسلامی كه با تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و پس از تصویب هیأت مدیره با لحاظ رعایت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.

6خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و خدمات كارشناسی (اشخاص حقیقی) با رعایت ماده (12) این آیین نامه.

تبصره انتخاب و ارجاع كار به مهندسین مشاور بر اساس دستورالعمل اجرایی خواهد بود كه با رعایت آیین نامه بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – (موضوع تصویبنامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 هیأت وزیران) توسط هیأت مدیره شركت تهیه و به تصویب وزیر راه و ترابری می رسد.

7خرید قطعات یدكی برای تعویض و یا تكمیل لوازم و تجهیزات، ماشین آلات ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق لوازم آزمایشگاه های علمی و فنی و نظایر آن كه تأمین آن با تشخیص مدیرعامل از طریق مناقصه امكان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یك نفر كارشناس منتخب هیأت مدیره یا مقام مجاز از طرف آن در رشته مربوط.

8تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرك تأمین تجهیزات ماشین آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی شركت به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) با رعایت صرفه و صلاح كشور، به نحوی كه شامل توسعه واحد نشود.

9در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح كشور.

10خرید سهام (چنانچه طبق اساسنامه و مقررات مربوط در شركت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشی از اجرای احكام قضایی.

تبصره 1انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزایده) مشروط بر آن است كه طرف معامله مالك مورد معامله بوده یا آن را در اختیار داشته یا تولید كننده و یا انجام دهنده آن باشد و یا اینكه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

تبصره 2استثنائات یاد شده مانع از انجام معامله از طریق انجام مناقصه (مزایده) نخواهد بود.

تبصره 3مدیرعامل مكلف است، هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) شركت را از معاملات مفاد بندهای این ماده و همچنین معاملات موضوع ماده (28) مطلع نماید و هیأت مدیره گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه نماید.

تبصره 4هزینه های مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومی كشور – مصوب 1366 – از شمول رعایت قانون مذكور و قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – و این آیین نامه مستثنی و تابع نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی كشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و بلافاصله جزئیات هزینه های معاملات آن به هیأت مدیره گزارش
می شود.

ماده 27

رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام كلیه معاملات شركت (اعم از خرید كالا، خرید یا حقوق، امور پیمانكاری و نظایر آن) ضروری است. در مواردی كه استانداردهای ملی و داخلی صنعت فرودگاهی تدوین نشده باشد رعایت استانداردهای بین المللی به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل الزامی خواهد بود. در این گونه موارد مدیرعامل مكلف است هیأت مدیره و حسابرس ‌(بازرس) شركت را مطلع نماید و هیأت مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه نماید.

ماده 28

نحوه ترك مناقصه (مزایده) به شرح زیر می باشد:
در مواردی كه با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مناقصه (مزایده) بر اساس گزارش توجیهی و با ذكر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیأت سه نفره (هیأت سه نفره ترك مناقصه (مزایده)) تأیید شود می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت هیأت مذكور با رعایت صرفه و صلاح شركت، ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یك نوع كالا، خدمت یا حقوق (كالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست) تعیین و اعلام خواهد نمود. هیأت مذكور بنا به دعوت مدیر عامل و با حضور هر سه عضو رسمیت دارد و كلیه اعضا مكلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجیهی شركت در مورد تقاضای ترك مناقصه (مزایده) و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر می باشند، لكن تصمیمات هیأت با رأی اكثریت اعضا معتبر خواهد بود. نظر هر یك از اعضا نسبت به گزارش توجیهی ترك مناقصه (مزایده) و همچنین ترتیب انجام معامله، باید برای مراجعات آتی در سوابق جلسه نگهداری شود.

تبصره 1هیأت سه نفره و هر یك از اعضا در صورت عدم اتفاق آرا، برای اظهار نظر می توانند از نظرات كارشناس (كارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمایند. در این صورت هزینه استفاده از كارشناس (كارشناسان) به عهده شركت می باشد.

تبصره 2در هر حال شركت، در مواردی كه موضوعیت داشته باشد، باید به طریق مقتضی (با عنایت به رویه مندرج در ماده (11) این آیین نامه) از صلاحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و با مشخصات فنی كالا، خدمت یا حقوق مورد معامله، اطمینان حاصل نماید.

ماده 29

تركیب هیأت ترك مناقصه (مزایده) به شرح زیر می باشد:

الف هیأت ترك مناقصه و مزایده، مركب از مدیرعامل و ذی حساب شركت و یك نفر صلاحیت دار به انتخاب مجمع عمومی می باشد.

تبصره مجمع عمومی می تواند به منظور عضویت در هیأت ترك مناقصه (مزایده) نفر صلاحیت دار موضوع بند «الف» را حسب موضوع معامله برای رشته های مختلف تعیین نماید.

ب در اجرای ماده (28) این آیین نامه، در صورتی كه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع این ماده و با تأیید هیأت مدیره مجاز خواهد بود.

ج در اجرای بند «ب» این ماده، در صورتی كه مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات كوچك باشد پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع این ماده انجام معامله با موافقت وزیر راه و ترابری، منوط به تأیید كارگروه موضوع قسمت اخیر بند «و» ماده (28) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – خواهد بود.

فصل ششم قرارداد

ماده 30

كلیه معاملات شركت كه نیازمند عقد قرارداد است، طبق قراردادهای نمونه مصوب هیأت مدیره و قبل از پایان مهلت مقرر باید عقد قرارداد شوند. در مواردی كه برای آن قراردادهای نمونه به تصویب هیأت مدیره نرسیده است، هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیأت مدیره برسد. هیأت مدیره می تواند به مسؤولیت خود تصویب قراردادهای غیرنمونه را به كمیته ای مركب از حداقل سه نفر از افراد ذی صلاح در تخصص های حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی (كه توسط هیأت مدیره و برای قرارداد معین انتخاب می شوند) محول نمایند.

تبصره 1با تغییر اعضای هیأت مدیره شركت، احكام اعضای كمیته فوق باید تنفیذ و یا اعضای كمیته انتخاب شوند.

تبصره 2در مورد معاملات كوچك و متوسط كه مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشریفات مناقصه یا مزایده تحویل و بهای آن نقداً پرداخت یا دریافت می شود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد
نمی باشد. لیكن صورت حساب ها، اوراق خرید كالا، خدمت یا حقوق، ضمانتنامه و دیگر موارد (متناسب با نوع معامله) باید اخذ شود.

ماده 31

در قرارداد درج نكات ذیل ضروری است:

1نام متعاملین.

2نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.

3مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.

تبصره 1دادن هر گونه امتیاز به برنده مناقصه یا مزایده یا واگذاری امكانات شركت و یا پرداخت پیش پرداخت به برنده در موقع قرارداد یا اجرای كار، به جز آنچه در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده، ممنوع است.

تبصره 2میزان اجاره ساختمان ها و ماشین آلات و وسائط نقلیه و امثال آن و همچنین هر گونه تسهیلات مالی كه از طرف شركت با رعایت تبصره فوق در اختیار پیمانكاران برای مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده می شود، به پیشنهاد كارشناس منتخب مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

4ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا كلاً تأخیر نماید.

5الزام تحویل كالا بر طبق اسناد و نمونه ممهور، در صورتی كه تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه كالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شركت نگهداری شود.

6اقرار برنده مناقصه (مزایده) به اینكه «از مشخصات كالا، خدمات یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محل تحویل كالا، خدمت یا حقوق اطلاع كامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود».

7اختیار شركت نسبت به افزایش یا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان (25%) مقدار مندرج در قرارداد.

8در مواردی كه انجام كار بر اساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن بر اساس برآورد بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذكر می شود. بهای كارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

9چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پیش پرداخت داده شود (و از برنده مزایده پیش دریافت اخذ شود) و یا تسهیلاتی ملحوظ شود میزان و ترتیب پرداخت و یا دریافت آن می باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.

تبصره 1به هیچ وجه شروع قرارداد یا تحویل كالا، خدمت یا حقوق منوط به اخذ پیش پرداخت توسط طرف قرارداد نخواهد بود.

تبصره 2تأدیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تضمین های معتبر و مورد قبول خواهد بود.

تبصره 3مبلغ پیش پرداخت از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و به تصویب هیأت مدیره این درصد قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج شود.

10میزان تضمین حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده.

11مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به كارهای اجرایی از جمله ساختمان، تأسیسات و تجهیزات بر اساس شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).

12اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری – مصوب 1337 – و همچنین افشا سمت و میزان سهام (در شركت های سهامی خاص) متعلق به اشخاص و اقربا موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون یاد شده در شركت طرف قرارداد.

13سایر تعهداتی كه در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذكر شده است.

14سایر شرایط كه مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنكه امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذكر شده است را برای طرف قرارداد در بر نداشته باشد.

15درج این شرط كه «در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید

16سایر مواردی كه حسب نوع معامله یا كالا، خدمت یا حقوق ضروری باشد.

17مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی كه اشكال یا قصوری در انجام و یا تحویل موضوع معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید.

تبصره در مواردی كه اختلاف، ناظر به اموال عمومی و دولتی بوده و روش حل اختلاف از مصادیق صلح و داوری باشد، رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم خواهد بود.

18پیش بینی حق فسخ برای شركت در مواردی كه طرف قرارداد مرتكب یكی از اعمال مندرج در بندهای ماده (1) تصویبنامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 هیأت وزیران و
اصلاحیه های بعدی آن شود.

19تعیین نحوه پرداخت كسور قانونی توسط طرفین قرارداد.

ماده 32

انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام می گیرد:

الف قرارداد با برنده مناقصه یا مزایده، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداكثر برای یك بار و برای مدت پیش بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می شود.

ب چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید سپرده وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می شود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ كتبی، در مهلتی كه حداكثر هفت روز كاری برای طرف معامله داخلی و پانزده روز كاری برای طرف معامله مقیم خارج از كشور می باشد، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، سپرده وی به نفع شركت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد.
مهلت های مذكور با توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) می تواند تا دو برابر افزایش یابند. این نكته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.

تبصره 1در صورتی كه برنده دوم مناقصه یا مزایده نیز در مدت مقرر پس از اعلام شركت حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نیز به نفع شركت ضبط و مناقصه یا مزایده تجدید خواهد شد. این نكته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.

تبصره 2در مواردی كه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری نماید، چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه یا مزایده ممكن باشد با تشخیص مدیرعامل و تأیید هیأت مدیره، شركت می تواند بدون تجدید مناقصه یا مزایده معامله را با وی انجام دهد. در غیر این صورت شركت می تواند با همان شرایط و قیمت، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید. در صورتی كه انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نشود، مناقصه یا مزایده تجدید خواهد شد.

فصل هفتم ترتیب تحویل كالا، خدمت یا حقوق

ماده 33

تحویل مورد معامله به شرح ذیل انجام می شود:

الف در مورد معاملات كوچك تحویل مورد معامله با رسید انبار و مسؤولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد. گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدار كالا، خدمت یا حقوق بر عهده انباردار یا تحویل گیرنده می باشد.

ب در مورد معاملات متوسط تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده كالا، خدمت یا حقوق و رییس واحد متقاضی و یا نماینده وی.

ج در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معامله با گواهی و مسؤولیت كمیسیون تحویل خواهد بود.

تبصره 1تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای «ب» و «ج» این ماده با تنظیم صورت مجلس انجام می شود كه در آن به صراحت درج می شود:
«
كالا، خدمت یا حقوق مورد معامله یا كار انجام شده، طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده (قرارداد) می باشد
همچنین در ذیل صورت مجلس مقدار و مشخصات كالا، خدمت یا حقوق یا كار و همچنین نام و سمت مسؤولان مربوطه و در خصوص معاملات بزرگ امضای طرف معامله یا نماینده آنان (در صورتی كه در محل حضور داشته باشند) درج می شود.

تبصره 2كالاهایی كه تحویل انباردار می شوند، انباردار ضمن امضای صورت مجلس یا گواهی (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسید انبار صادر خواهد كرد. در مواردی كه كالا در خارج از انبار تحویل می شود و به انبار وارد
نمی شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره های آن (حسب مورد)، اقدام و تحویل گیرنده كالا به جای انباردار تكالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت مجلس مربوطه حسب مورد، مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می گیرد.

تبصره 3كمیسیون تحویل، هنگام تحویل كالا، خدمت یا حقوق موظف است گزارش و تذكرات كتبی كه از طریق نظارت كنندگان مسؤول، حین انجام كار یا ساخت كالا، خدمت یا حقوق، داده شده است را در نظر بگیرد.

تبصره 4در صورت وجود اختلاف نظر بین اعضای كمیسیون تحویل در معاملات بزرگ و مسؤولین تحویل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات كالا، خدمت یا حقوق مورد تحویل و سایر موارد مربوط، هر یك از اعضای كمیسیون و مسؤولین تحویل (حسب مورد) نظر خود را در صورت مجلس درج می نمایند و امر تحویل انجام نمی گیرد، متعاقباً ترتیب انجام تحویل مورد معامله از طرف مدیر عامل حسب مورد تعیین خواهد شد.

تبصره 5در صورت لزوم مدیر عامل می تواند از نظر كارشناس و مهندس مشاور یا مؤسسه بازرسی فنی كه به نمایندگی از طرف شركت برگزیده شده است در اعلام تطبیق مشخصات كالا، خدمت یا حقوق با نمونه یا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید.

تبصره 6چنانچه در كالا، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقصی مشاهده شود كه رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد در صورت نیاز فوری واحد درخواست كننده و قبول كالا، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب، كمیسیون تحویل می تواند راساً (یا عنداللزوم با كسب نظر كارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل كالا، خدمت یا حقوق اقدام نماید. مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) و قرارداد درج شود.

فصل هشتم سایر مقررات

ماده 34

ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آیین نامه در صورتی معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد مانند پست سفارشی، تلگرام، تلكس و نظایر آن.

ماده 35نحوه رسیدگی به شكایات

الف چنانچه هر یك از مناقصه گران (مزایده گران) نسبت به اجرا نشدن موادی از این آیین نامه اعتراض داشته باشد می توانند به مدیر عامل شركت شكایت كنند.

ب مدیر عامل شركت مكلف است در مهلت پانزده روز كاری از تاریخ دریافت شكایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط موضوع را به كمیسیون مناقصه (مزایده) احاله تا نسبت به تأیید تصمیم اولیه كمیسیون یا تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) اقدام نماید و در صورتی كه شكایات را وارد تشخیص ندهد، جوابیه لازم را به منظور ارائه به شاكی ظرف مهلت تعیین شده به مدیر عامل شركت اعلام كند.

ماده 36

اشخاصی (حقیقی و حقوقی) كه به تشخیص هیأت مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا كالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارك، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شركت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می گیرند و از شركت در مناقصه ها، مزایده ها و معاملات شركت محروم می شوند.

ماده 37

به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شركت و همچنین ایجاد شفافیت در معاملات، اطلاعات كلیه معاملات متوسط و بزرگ شركت می بایست در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاد دهندگان و پیشنهادات، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبكه اطلاع رسانی معاملات ‏فرودگاه منتشر شود.

تبصره 1شركت موظف است اطلاعات و اسناد ذیل را در مورد معاملات شركت ثبت و ‏نگهداری كند:
‏1- درخواست انجام معامله و تأییدیه مدیر عامل (و یا نمایندگان مجاز وی) برای انجام اقدامات لازم در ‏این خصوص.
2-
فراخوان.
3-
نام و مشخصات اعضای كمیسیون، پیشنهاد دهندگان و حاضران در جلسات.
4-
خلاصه اسناد.
5-
روش و مراحل ارزیابی كیفی پیشنهاد دهندگان و نتایج ارزیابی آنها.
6-
صورت جلسات و نتایج ارزیابی ها.
7-
نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان.

تبصره 2اطلاعات، اسناد و مدارك مربوط به انجام مراحل هر یك از معاملات شركت اعم از مناقصه (مزایده)، عدم الزام و ترك آنها، به نحوی نگهداری شود تا امكان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای بازرس شركت فراهم باشد.

تبصره 3اطلاعات كلیه معاملات شركت اعم از مناقصه (مزایده)، عدم الزام و ترك آنها، جز ‏آن دسته از معاملاتی كه به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبكه اطلاع رسانی معاملات فرودگاه و در خصوص مناقصات از طریق شبكه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی كه انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح شركت نباشد، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد. تأخیر در انتشار و مدت آن باید قبلاً به تصویب هیأت مدیره شركت برسد.

ماده 38

هیأت مدیره شركت می تواند در صورت صلاحدید و در موارد مسكوت در این آیین نامه،
دستورالعمل های نظام فنی و اجرایی كشور و یا دیگر مصوبات هیأت وزیران در مورد طرح های تملك دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی را حسب مورد در خصوص منابع داخلی شركت نیز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومی منعكس شود.

ماده 39

در مورد طرح های تملك دارائی های سرمایه ای كه محل تأمین اعتبار آنها منابع عمومی می باشد شركت باید آیین نامه معاملات دولتی و نظام فنی – اجرایی و آیین نامه مربوط كه با قانون برگزاری مناقصات مغایر نمی باشد را نیز مراعات نماید.

این تصمیم نامه در تاریخ 9/3/1389 ‏به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور