آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوب 1371

هیات وزیران در جلسه مورخ 14/4/1371 بنا به پیشنهاد شماره 11/4611 مورخ 14/4/1371 وزارتخانه های راه و ترابری و فرهنگ و ارشاد اسلامی ، به استناد تبصره یك ماده واحده «قانون واگذاری مسوولیت امور مربوط به ترابری هوایی به سازمان هوایپمایی كشوری » – مصوب 1370 – آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوب 1371,04,14با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1 

در این آیین نامه ، عبارت «سازمان » ناظر به «سازمان هواپیمایی كشوری » و عبارت «وزارت» ناظر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

ماده 2 (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)

 خدمات مسافرتی به دو نوع تقسیم می شود:
الف – تنظیم برنامه مسافرتهای هوایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور فروش بلیت مسافرتهای هوایی، ذخیره جا، با رعایت قوانین ومقررات ودستورالعملهای سازمان .
ب – انجام خدمات لازم در زمینه ایرانگردی و جهانگردی ، تنظیم مسافرت گروهها و گشتهای داخلی و خارجی با وسایل زمینی ، دریایی ، هوایی و به طور كلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی ، با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای وزارت

ماده 3 (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)
الف – هر شخص حقیقی و حقوقی ، در صورتی كه بخواهد فقط به انجام خدمات مسافرت هوایی مندرج در بند ( الف ) ماده ( 2 ) اقدام نماید، باید با رعایت قانون هوایپمایی كشوری – مصوب 1328 با اصلاح بعدی – و مفاد این آیین نامه ، پروانه لازم را برای اشتغال از سازمان تحصیل نماید.
ب – هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی كه بخواهد فقط به انجام خدمات ایرانگردی و جهانگردی موضوع بند ( ب ) ماده ( 2 ) این آیین نامه اقدام نماید، باید با رعایت قانون «اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » – مصوب 1365 – و مفاد این آیین نامه ، پروانه لازم را برای اشتغال از وزارت تحصیل نماید.
پ – هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بخواهد به عملیات مندرج در بندهای ( الف ) و ( ب ) این ماده همزمان مبادرت ورزد، باید پروانه لازم را از وزارت و سازمان به طور مشترك طبق مندرجات این آیین نامه و رعایت قانون سازمان و وزارت تحصیل كند

ماده 4 (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)

دارندگان پروانه مخصوص دفترهای خدمات مسافرت هوایی ، اجازه انجام امور زیر را دارند:
الف – تنظیم و فروش بلیت مسافرتهای هوایی به شخص یا اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) با موافقت موسسه حمل و نقل هوایی مربوط

ماده 5 (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)

داوطلبان پروانه تاسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی – اعم از شخص حقیقی یا حقوقی – باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت ایرانی .
ب – متدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
پ – داشتن اهلیت قانونی ، مشهور نبودن به فساد اخلاق و نداشتن پیشینه محكومیت كیفری كه موجب سلب حقوق اجتماعی باشد و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ت – دارا بودن دست كم ، گواهی دیپلم متوسطه .
ث – انجام خدمات نظام وظیفه یا معافیت دایم .
ج – نداشتم مشاغل یا عضویت در سازمانهایی كه طبق مقررات مربوط، موجب تحكیم مبانی رژیم گذشته بوده یا ضدیت با جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.
همچنین نداشتن هر گونه پیشنه همكاری با ساواك منحله و گروههای ملحد، محارب و غیرقانونی .
ح – ارائه محل مناسب برای دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی كه بتواند در آن به گونه ای شایسته فعالیت خود را انجام دهد. مكان یاد شده باید از نظر موقعیت محل ، مساحت و وسایل كار به تشخیص كمیته فنی ، مناسب با فعالیتی كه دارنده پروانه ، بر عهده دارد باشد.
خ – تسلیم تضمین قابل قبول از قبیل ضمانتنامه بانكی – به مبلغ ده میلیون ( 000/000/10 ) ریال كه هر سال نیز قابل تمدید باشد – در وجه سازمان به منظور حسن انجام كار و تضمین تعهدهای دارنه پروانه . مبلغ تضمین به تشخیص كمیته فنی هر سه سال یك بار با توجه به شاخص قیمتهای كالاها و خدمات كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می گردد، تغییر می یابد و تعیین می شود

تبصره 1 ایثارگران برای تاسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی ،. در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این آیین نامه ، حق تقدم دارند.

تبصره 2 دواطلبان بومی برای تاسیس دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در شهرستانها با شرایط مساوی ، در اولویت قرار دارند.

تبصره 3 اشخاص حقوقی داوطلب تاسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تمام سهام شركت با نام و متعلق به اتباع ایرانی باشد.
ب – اقامتگاه قانونی شركت در ایران باشد.

تبصره 4 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1376)ـ ایجاد شعبه توسط دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در داخل یا خارج از كشور حسب مورد با تأیید كمیته فنی و رعایت ماده (3) و سایر مفاد آیین نامه مجاز است.

ماده 6 

 تضمین یاد شده در ماده ( 5 ) فقط برای پرداخت دیون مورد اختلاف مربوط به شغل دارنده پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی به تشخیص كمیته فنی قابل استفاده می باشد. در صورتی كه تمام یا قسمتی از تضمین ، مورد استفاده قرار گیرد، كمیته فنی مراتب را به وسیله نامه سفارشی به دارنده پروانه اطلاع خواهد داد. دارنده پروانه مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ دریافت نامه سفارشی ، تضمین را با اضافه كردن ده درصد (10%) مبلغ استفاده شده ، تامین و تكمیل كند.

ماده 7 

 مبلغ سپرده با ضمانت نامه را نمی توان آزاد نمود، مگر شش ماه پس از اینكه صاحب پروانه انصراف خود را از ادامه فعالیت به موجب نامه سفارشی به كمیته فنی اعلام كند یا اینكه فعالیت یاد شده تعطیل شده باشد.

تبصره استفاده از سپرده یا تضمین ، همچنین استرداد یا آزاد نمودن آنها موكول به اجازه كتبی كمیته فنی است . پس از شش ماه كمیته فنی مكلف به آزاد نمودن ضمانتنامه مورد نظر می باشد.

ماده 8 (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)

در صورتی كه درخواست‌ كننده پروانه، شخص حقیقی باشد باید دست كم یك نفر را حسب نوع فعالیت به عنوان مدیر فنی و چنانچه شخص حقوقی‌ باشد، باید علاوه بر مدیر فنی یك نفر را به عنوان مدیر عامل دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی، حسب مورد به سازمان یا وزارت معرفی نماید.
‌شرایط مدیر عامل و مدیر فنی به شرح زیر می‌باشد

تبصره 1 (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)ـ مدیر عامل و مدیر فنی علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (‌الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) ماده (5) این آیین‌نامه، دارای 25 سال سن بوده و‌آشنایی كامل به یكی از زبانهای خارجی (‌ترجیحاً انگلیسی) داشته، همچنین 5 سال سابقه كار مفید در امور مربوط به ترابری هوایی و جهانگردی و یا گواهی‌ نامه‌ فارغ‌التحصیل از آموزشگاه‌ها و مدارس حرفه‌ای خدمات مرتبط با موضوع را داشته باشند. چنانچه فرد متقاضی خود مدیریت دفتر خدمات مسافرت هوایی و‌ جهانگردی باشد داشتن شرایط مذكور الزامی است.

تبصره 2 (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)ـ تشخیص و تحقق شرایط مندرج در تبصره (1) این ماده به عهده كمیته فنی است

تبصره 3 (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)ـ جانبازان بیش از 50 درصد جانبازی، آزادگان (‌دارای حداقل 2 سال اسارت) رزمندگانی كه بیش از 2 سال داوطلبانه در جبهه‌ها حق علیه باطل حضور‌داشته‌اند و بستگان درجه یك شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی (‌پدر ـ مادر ـ همسر ـ فرزندان) به شرطی گذراندن دوره‌های آموزشی سه گانه فروش بلیت(‌مقدماتی ـ متوسطه ـ عالی) از شرط كار مفید مندرج در تبصره (1) ماده فوق‌الذكر معاف بوده و می‌توانند خود را به عنوان مدیر عامل یا مدیر فنی حسب مورد‌ به سازمان یا وزارت معرفی نمایند.

تبصره 4 (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)ـ در شهرستانهای درجه (3 و 4 و 5) مدیر عامل و مدیر فنی به شرط گذراندن دوره‌های آموزشی فروش بلیت (‌مقدماتی ـ متوسط ـ عالی) از شرط كار ‌مفید مندرج در تبصره (1) ماده مذكور معاف می‌باشند.

تبصره 5 (الحاقی 19ˏ04ˏ1373)ـ اعضای هیأت مدیره و همچنین صاحبان سهام در مواردی كه متقاضی، شخصیت حقوقی باشد به شرط داشتن تبصره‌های (1) و (3) این ماده‌می‌توانند به عنوان مدیر عامل یا مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی تعیین شوند لكن در هر حال یك نفر به دلیل اینكه دارای خدمت تمام‌ وقت باشد نمی‌تواند مدیریت عامل یا مدیریت فنی بیش از یك دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی را همزمان عهده‌دار باشد.

ماده 9 (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)

هر یك از مدیران دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی (‌مدیر عامل و مدیر فنی) كه تمام یا هر یك از شرایط مندرج در ماده (5) و تبصره‌های (1) و (3) و (4) ماده(8) را به تشخیص كمیته فنی از دست بدهد بعد از یك ماه از تاریخی ابلاغ اخطار كتبی سازمان یا وزارت و حسب مورد شخص دیگری كه طبق مقررات این‌آیین‌نامه صلاحیت دارد به جای او معرفی نشود فعالیتهای دفاتر مذكور به حالت تعلیق در می‌آید و چنانچه طی 3 ماه از تاریخ تعلیق شخص واجد شرایط تعیین ‌نگردد پروانه صادر شده لغو خواهد شد.

ماده 10 

 در صورتی كه هر یك از مدیران دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی فوت یا تغییر نمایید یا محجور شود یا چنانچه محكومیت موثر كیفری كه مستلزم محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی است پیدا كند، دارنده پروانه باید ظرف ده روز، مورد را به صورت كتبی به سازمان یا وزارت اعلام نموده و ظرف سه ماه از تاریخ فوت یا تغییر یا حجر یا محكومیت موثر، شخص دیگری را كه دارای شرایط مقرر در این آیین نامه باشد، به جای مدیر سابق تعیین و به سازمان یا وزارت معرفی نماید. در صورتی كه موضوع مربوط به بند ( پ ) ماده ( 3 ) باشد، كمیته فنی در اولین جلسه ، موضوع را بررسی و نسبت به رد یا قبول جانشین اتخاذ تصمیم می نماید. در مواردی كه موضوع مربوط به یكی از بندهای ( لف ) یا ( ب ) باشد، سازمان یا وزارت حسب مورد نسبت به رد یا قبول جانشین موقت اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده 11 

 به منظور اجرای وظایف زیر كمیته ای با عنوان «كمیته فنی نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی » مركب از نمایندگان سازمان وزارت و شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با معرفی كتبی بالاترین مقام اجرایی موسسه های یاد شده تشكیل می گردد:
الف – رسیدگی و اعلام نظر در مورد درخواستهای داوطلبان جهت صدور پروانه تاسیس دفترخدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی ، ظرف سه ماه از تاریخ رسیدن درخواست به كمیته فنی .
ب – بررسی صلاحیت داوطلب براساس آنچه در ماده ( 5 ) مندرج می باشد.
پ – بررسی صلاحیت شغلی داوطلب پروانه ، مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره و مدیر فنی .
ت – تایید نام و محل دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی .
ث – رسیدگی و اعلام نظر در مورد شكایتهای رسیده و هرگونه تخلف دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی و سایر مواردی كه به موجب این آیین نامه ، به عهده كمیته فنی كه عبارت است از:تبرئه ،اخطار كتبی ،تعلیق ( به مدت سه تا شش ماه ) ، لغو پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی . رای كمیته فنی باید مستدل و بر پایه مدارك لازم باشد.
ج – بررسی گزارش دستگاههای ذی ربط و اعلام نظر در مورد آنها.

تبصره (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)در صورتی كه شكایت رسیده درباره فروش بلیت و عدم رعایت مقررات درصدور بلیت ، وتعرفه های مربوط به مسافرتهای هوایی باشد، كمیته فنی باید خارج از نوبت به موضوع اختلاف رسیدگی نماید و در صورت تحقق ادعای شكایت كننده ، مراتب را از طریق دبیرخانه ذی ربط به دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ابلاغ نماید تا حداكثر ظرف یك ماه نسبت به رفع اختلاف خود با شكایت كننده اقدام نماید. در غیر این صورت ، كمیته فنی موظف است مطالبات شكایت كننده را از محل ضمانتنامه دفتری كه از آن شكایت شده پرداخت نمایددفتری كه از آن شكایت شده مكلف است ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم كمیته فنی توسط دبیرخانه ذی ربط، نسبت به تكمیل مبلغ ضمانت نامه اقدام نماید. در صورتی كه عدم توجه مسوولان دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی متضمن جرمی باشد، ( پرونده امر ) به طور مستدل به مراجع قضایی احاله خواهد شد

ماده 12 (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)

كمیته فنی هر ماه یك بار برای رسیدگی به موارد مرتبط با بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ( 3 ) این آیین نامه در سازمان و برای رسیدگی به موارد مرتبط با بند (پ) ماده ( 3 ) این آیین نامه در وزارت ، تشكیل می گردد و در صورت لزوم بنا به تشخیص و درخواست كتبی هر یك از اعضا، جلسه های فوق العاده تشكیل خواهد شد.

تبصره 1 مذاكره ها، تصمیمها و صورت جلسه های كمیته فنی محرمانه بوده و در دفتری كه به همین منظور تشكیل می شود، ثبت و آرای صادر شده حسب مورد از طریق سازمان یا وزارت به ذی نفع و سازمانهای ذی ربط ابلاغ می شود.

تبصره 2 در مورد بند ( الف ) ماده ( 3 ) باید نظر موافق سازمان ، و در مورد بند ( ب ) و ( پ ) ، حسب مورد با سازمان و بند ( ب ) با وزارت می باشد.

ماده 13 

 كمیته فنی با حضور اعضاء تشكیل می شود و تمیمهای كمیته فنی هنگامی معتبر است كه دست كم ، دو نفر از اعضای كمیته ، رای موافق داده باشند.

تبصره 1 همة آرای كمیته فنی ، قطعی و لازم الاجراست . فقط چنانچه در مورد لغو پروانه رای صادر شود و رای صاد شده ، مورد اعتراض دفتر مربوط باشد، دفتر یاد شده می تواند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كتبی رای ، درخواست تجدید نظر كند.

تبصره 2 بر حسب مورد و به تشخیص كمیته فنی از مدیر عامل یا مدیر فنی یا هر دو و كارشناسان صلاحیتدار جهت ادای توضیح ، بدون داشتن حق رای دعوت به عمل می آید.

تبصره 3 تعلیق یا لغو پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی از طریق درج در روزنامه های كثیرالانتشار به آگاهی عموم خواهد رسید.

ماده 14 

 دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در موارد تعلیق یا لغو پروانه از تاریخ ابلاغ كتبی رای ، موظف به اجرای مقررات زیر می باشد:
الف – در زمان تعلیق ، دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی موظف است از قبول تعهدهای جدید خودداری نموده و به انجام تعهدهای قبلی طبق دستورالعملهای مراجع ذی ربط عمل نماید.
در صورت عدم رعایت مراتب بالا، پروانه دفتر مربوط به تشخیص كمیته فنی لغو خواهد شد.
ب – در مورد لغو پروانه ، دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی فقط ملزم به انجام تعهدهای قبلی با توجه به دستورالعمل سازمانهای ذی ربط بوده و در صورت انجام هر گونه فعالیت در زمینه مربوط به این آیین نامه از طریق مراجع ذی صلاح تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .

ماده 15 

 هرگاه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی بیش از سه ماه بدون داشتن عذر قابل قبول ، تعطیل یا به مدت شش ماه غیرفعال باشد، سازمان یا وزارت با تصمیم كمیته فنی ، پروانه آن را لغو خواهد نمود.

تبصره 1 چنانچه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی ظرف سه ماه پس از اخذ پروانه ، بدون داشتن عذر قابل قبول شروع به كار نكند، پروانه آن لغو خواهد شد.

تبصره 2 تشخیص قابل قبول بودن عذر یا غیرفعال بودن مندرج در ماده ( 15 ) ، بر عهده كمیته فنی است كه باید با استدلال همراه باشد.

ماده 16 

 دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی مكلفند قبل از به ثبت رساندن هرگونه تغییر در امور مربوط به مدیریت ، شركاء، نام و محل شركت ، موافقت كمیته فنی را كسب نمایند. و در غیر این صورت ، حسب تشخیص كمیته فنی ، پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی به حالت تعلیق درآمده یا لغو خواهد شد.

تبصره 1 انحلال شخصیت حقوقی به موجب قانون ، سبب لغو پروانه می گردد.

تبصره 2 در مواردی كه تغییر سهام بیش از چهل و نه درصد (49 %) باشد، موكول به موافقت كمیته فنی است . در تغییرات كمتر از چهل و نه درصد (49 %) سازمان یا وزارت ، راساً حسب مورد اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره 3 (اصلاحی 19ˏ04ˏ1373)صدور رای تعلیق یا لغو پروانه در مورد بند ( الف ) ، بند (پ) با سازمان و در مورد بند (ب) با وزارت خواهد بود

ماده 17 

 در دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در مورد شخص حقیقی ، حضور دارنده پروانه و مدیر فنی ، و در مورد شخص حقوقی ،حضور مدیر عامل و مدیر نفی در دفتر ضروری است . رییس و نایب رییس هیات مدیره به ترتیب در غیاب مدیر عامل و پس از اعلام كتبی به كمیته فنی جانشین وی شناخته شده و حداكثر تا سه ماه می تواند انجام وظیفه نماید.
در صورتی كه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی بیش از مدت یاد شده ، مدیر عامل نداشته باشد، پروانه آن به مدت سه ماه به صورت تعلیق درمی آید. چنانچه تا پایان این مدت ، فرد دیگری كه دارای شرایط است معرفی نشود، پروانه دفتر لغو خواهد شد.

تبصره 1 در مورد تعیین جانشین ، حداكثر تا سه ماه سازمان یا وزارت ، حسب مورد اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

تبصره 2 مدیر عامل دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ( شخص حقوقی ) و صاحب دفتر خدمات مسافرت هوایی و یا جهانگردی ( شخص حقیقی ) به طور مستقیم مسوولیت اجرای صحیح تصمیمهای كمیته فنی و همه دستورالعملهای مراجع ذی ربط را به عهده دارد و در مواقع لزوم پاسخگو می باشد.

ماده 18 

 نام ، نشانی كامل ، شماره های تلفن و تلكس ، میزان سرمایه ، شماره و نوع پروانه باید دست كم به دو زبان فارسی یا انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه و عربی ، در سر برگ نامه ها و مكاتبه های دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی درج گردد.

ماده 19 

 دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی موظفند اطلاعات ، مدارك و اسناد مورد درخواست در زمینه فعالیت و پرسنل خود را در مدتی كه سازمان یا وزارت یا شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ، حسب مورد تعیین می كند، ارائه دهند. در صورتی كه به تعهد مندرج در این ماده عمل ننمایند، در مرتبه اول پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی برای مدت سه ماه به تشخیص كمیته فنی تعلیق ، و چنانچه پس از پایان یافتن مدت تعلیق ، نسبت به ارائه مدارك مورد تقاضا اقدام ننمایند، پروانه دفتر لغو خواهد شد.

ماده 20 

 مرجع رسیدگی به اعتراض آرای كمیته فنی در مورد لغو پروانه و استفاده یا تكمیل ضمانت نامه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی ، كمیته عالی می باشد.

ماده 21 

 كمیته عالی مركب از افراد زیر می باشد:
الف – رییس سازمان .
ب – معاون سیاحتی و زیارتی وزارت .
ج – مدیر عامل شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران .

تبصره مهلت تحویل اعتراضهای كتبی ، یك ماه پس از تاریخ ابلاغ تصمیم كمیته فنی ، در مورد بندهای ( الف ) و ( پ ) به سازمان و بند ( ب ) به وزارت خواهد بود.

ماده 22 

 كمیته عالی پس از شنیدن توضیحهای كمیته فنی و حسب مورد شنیدن توضیحهای دارنده پروانه یا مدیر عامل دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و بررسی مدارك ارائه شده ، اعلام رای می نماید. جلسه های كمیته عالی ، با حضور همه اعضاء تشكیل می شود و تصمیمهای آن كمیته ، دست كم با دو رای مثبت معتبر می باشد.

ماده 23 

 در صورت صدور پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ، لوحی با امضای سازمان و وزارت به نام دارنده پروانه صادر می شود. چنانچه فعالیت دفتر مربوط در زمینه موضوع بندهای ( الف ) یا ( ب ) ماده ( 2 ) این آیین نامه باشد، لوح یاد شده از طریق سازمان یا وزارت صادر خواهد شد كه باید در داخل موسسه به طوری كه نمایان باشد، نصب شود.

تبصره درمواردی كه پروانه لغو شود یا فعالیت موضوع پروانه به طور دایم متوقف گردد،دارنده لوح باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی لغو پروانه یاتوقف فعالیت كه به وسیله نامه سفارشی به عمل خواهد آمد، لوح خود را به وسیله نامه سفارشی به سازمان یا وزارت برگرداند.

ماده 24 

همه دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی موظفند حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه ، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند، در غیر این صورت ، پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی آنها از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده 25 

 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع قانونی ذی ربط مكلفند به تقاضای سازمان یا وزارت ،از ادامه فعالیت دفترهایی كه متخلف شناخته می شوند یا موسسه های غیرمجازی كه به امور مسافرت هوایی و جهانگردی مشغولند، جلوگیری به عمل آورند.

ماده 26 

وزارتخانه ها،سازمانها،نهادها،موسسه های دولتی ، شركتهای وابسته به دولت و بانكها چنانچه بخواهند به فعالیتهای مندرج دراین آیین نامه مبادرت ورزند،باید مقررات آیین نامه را رعایت كنند.

ماده 27 (منسوخه 10ˏ02ˏ1376)

دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی مجاز نخواهند بود به غیر از موارد مندرج در این آیین نامه ، به فعالیتهای دیگری اشتغال داشته باشند

ماده 27 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1376)

همه موسسه هایی كه به فعالیتهایی غیر از موارد مندرج در این آیین نامه اشتغال دارند، به هیچ عنوان نباید از نام دفترهای خدمات مسافرتی یا جهانگردی استفاده كنند.

ماده 28 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1376)

 با تصویب این آیین نامه ، همه مقررات مغایراز درجه اعتبارساقط می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور