آيين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي مصوب 1371

هيات وزيران در جلسه مورخ 14/4/1371 بنا به پيشنهاد شماره 11/4611 مورخ 14/4/1371 وزارتخانه هاي راه و ترابري و فرهنگ و ارشاد اسلامي ، به استناد تبصره يك ماده واحده «قانون واگذاري مسووليت امور مربوط به ترابري هوايي به سازمان هوايپمايي كشوري » – مصوب 1370 – آيين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي مصوب 1371,04,14با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

ماده 1 

در اين آيين نامه ، عبارت «سازمان » ناظر به «سازمان هواپيمايي كشوري » و عبارت «وزارت» ناظر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد.

ماده 2 (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)

 خدمات مسافرتي به دو نوع تقسيم مي شود:
الف – تنظيم برنامه مسافرتهاي هوايي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره جا، با رعايت قوانين ومقررات ودستورالعملهاي سازمان .
ب – انجام خدمات لازم در زمينه ايرانگردي و جهانگردي ، تنظيم مسافرت گروهها و گشتهاي داخلي و خارجي با وسايل زميني ، دريايي ، هوايي و به طور كلي هرگونه فعاليت و خدمات ايرانگردي و جهانگردي ، با رعايت قوانين و مقررات و دستورالعملهاي وزارت

ماده 3 (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)
الف – هر شخص حقيقي و حقوقي ، در صورتي كه بخواهد فقط به انجام خدمات مسافرت هوايي مندرج در بند ( الف ) ماده ( 2 ) اقدام نمايد، بايد با رعايت قانون هوايپمايي كشوري – مصوب 1328 با اصلاح بعدي – و مفاد اين آيين نامه ، پروانه لازم را براي اشتغال از سازمان تحصيل نمايد.
ب – هر شخص حقيقي يا حقوقي در صورتي كه بخواهد فقط به انجام خدمات ايرانگردي و جهانگردي موضوع بند ( ب ) ماده ( 2 ) اين آيين نامه اقدام نمايد، بايد با رعايت قانون «اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي » – مصوب 1365 – و مفاد اين آيين نامه ، پروانه لازم را براي اشتغال از وزارت تحصيل نمايد.
پ – هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بخواهد به عمليات مندرج در بندهاي ( الف ) و ( ب ) اين ماده همزمان مبادرت ورزد، بايد پروانه لازم را از وزارت و سازمان به طور مشترك طبق مندرجات اين آيين نامه و رعايت قانون سازمان و وزارت تحصيل كند

ماده 4 (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)

دارندگان پروانه مخصوص دفترهاي خدمات مسافرت هوايي ، اجازه انجام امور زير را دارند:
الف – تنظيم و فروش بليت مسافرتهاي هوايي به شخص يا اشخاص ( حقيقي يا حقوقي ) با موافقت موسسه حمل و نقل هوايي مربوط

ماده 5 (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)

داوطلبان پروانه تاسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي – اعم از شخص حقيقي يا حقوقي – بايد داراي شرايط زير باشند:
الف – تابعيت ايراني .
ب – متدين به دين مبين اسلام يا ساير اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
پ – داشتن اهليت قانوني ، مشهور نبودن به فساد اخلاق و نداشتن پيشينه محكوميت كيفري كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد و عدم اعتياد به مواد مخدر.
ت – دارا بودن دست كم ، گواهي ديپلم متوسطه .
ث – انجام خدمات نظام وظيفه يا معافيت دايم .
ج – نداشتم مشاغل يا عضويت در سازمانهايي كه طبق مقررات مربوط، موجب تحكيم مباني رژيم گذشته بوده يا ضديت با جمهوري اسلامي ايران تلقي شود.
همچنين نداشتن هر گونه پيشنه همكاري با ساواك منحله و گروههاي ملحد، محارب و غيرقانوني .
ح – ارائه محل مناسب براي دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي كه بتواند در آن به گونه اي شايسته فعاليت خود را انجام دهد. مكان ياد شده بايد از نظر موقعيت محل ، مساحت و وسايل كار به تشخيص كميته فني ، مناسب با فعاليتي كه دارنده پروانه ، بر عهده دارد باشد.
خ – تسليم تضمين قابل قبول از قبيل ضمانتنامه بانكي – به مبلغ ده ميليون ( 000/000/10 ) ريال كه هر سال نيز قابل تمديد باشد – در وجه سازمان به منظور حسن انجام كار و تضمين تعهدهاي دارنه پروانه . مبلغ تضمين به تشخيص كميته فني هر سه سال يك بار با توجه به شاخص قيمتهاي كالاها و خدمات كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي گردد، تغيير مي يابد و تعيين مي شود

تبصره 1 ايثارگران براي تاسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي ،. در صورت دارا بودن شرايط مندرج در اين آيين نامه ، حق تقدم دارند.

تبصره 2 دواطلبان بومي براي تاسيس دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي در شهرستانها با شرايط مساوي ، در اولويت قرار دارند.

تبصره 3 اشخاص حقوقي داوطلب تاسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي بايد داراي شرايط زير باشند:
الف – تمام سهام شركت با نام و متعلق به اتباع ايراني باشد.
ب – اقامتگاه قانوني شركت در ايران باشد.

تبصره 4 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1376)ـ ايجاد شعبه توسط دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي در داخل يا خارج از كشور حسب مورد با تأييد كميته فني و رعايت ماده (3) و ساير مفاد آيين نامه مجاز است.

ماده 6 

 تضمين ياد شده در ماده ( 5 ) فقط براي پرداخت ديون مورد اختلاف مربوط به شغل دارنده پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي به تشخيص كميته فني قابل استفاده مي باشد. در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين ، مورد استفاده قرار گيرد، كميته فني مراتب را به وسيله نامه سفارشي به دارنده پروانه اطلاع خواهد داد. دارنده پروانه مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت نامه سفارشي ، تضمين را با اضافه كردن ده درصد (10%) مبلغ استفاده شده ، تامين و تكميل كند.

ماده 7 

 مبلغ سپرده با ضمانت نامه را نمي توان آزاد نمود، مگر شش ماه پس از اينكه صاحب پروانه انصراف خود را از ادامه فعاليت به موجب نامه سفارشي به كميته فني اعلام كند يا اينكه فعاليت ياد شده تعطيل شده باشد.

تبصره استفاده از سپرده يا تضمين ، همچنين استرداد يا آزاد نمودن آنها موكول به اجازه كتبي كميته فني است . پس از شش ماه كميته فني مكلف به آزاد نمودن ضمانتنامه مورد نظر مي باشد.

ماده 8 (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)

در صورتي كه درخواست‌ كننده پروانه، شخص حقيقي باشد بايد دست كم يك نفر را حسب نوع فعاليت به عنوان مدير فني و چنانچه شخص حقوقي‌ باشد، بايد علاوه بر مدير فني يك نفر را به عنوان مدير عامل دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي، حسب مورد به سازمان يا وزارت معرفي نمايد.
‌شرايط مدير عامل و مدير فني به شرح زير مي‌باشد

تبصره 1 (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)ـ مدير عامل و مدير فني علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي (‌الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) ماده (5) اين آيين‌نامه، داراي 25 سال سن بوده و‌آشنايي كامل به يكي از زبانهاي خارجي (‌ترجيحاً انگليسي) داشته، همچنين 5 سال سابقه كار مفيد در امور مربوط به ترابري هوايي و جهانگردي و يا گواهي‌ نامه‌ فارغ‌التحصيل از آموزشگاه‌ها و مدارس حرفه‌اي خدمات مرتبط با موضوع را داشته باشند. چنانچه فرد متقاضي خود مديريت دفتر خدمات مسافرت هوايي و‌ جهانگردي باشد داشتن شرايط مذكور الزامي است.

تبصره 2 (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)ـ تشخيص و تحقق شرايط مندرج در تبصره (1) اين ماده به عهده كميته فني است

تبصره 3 (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)ـ جانبازان بيش از 50 درصد جانبازي، آزادگان (‌داراي حداقل 2 سال اسارت) رزمندگاني كه بيش از 2 سال داوطلبانه در جبهه‌ها حق عليه باطل حضور‌داشته‌اند و بستگان درجه يك شهدا و مفقودين جنگ تحميلي (‌پدر ـ مادر ـ همسر ـ فرزندان) به شرطي گذراندن دوره‌هاي آموزشي سه گانه فروش بليت(‌مقدماتي ـ متوسطه ـ عالي) از شرط كار مفيد مندرج در تبصره (1) ماده فوق‌الذكر معاف بوده و مي‌توانند خود را به عنوان مدير عامل يا مدير فني حسب مورد‌ به سازمان يا وزارت معرفي نمايند.

تبصره 4 (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)ـ در شهرستانهاي درجه (3 و 4 و 5) مدير عامل و مدير فني به شرط گذراندن دوره‌هاي آموزشي فروش بليت (‌مقدماتي ـ متوسط ـ عالي) از شرط كار ‌مفيد مندرج در تبصره (1) ماده مذكور معاف مي‌باشند.

تبصره 5 (الحاقي 19ˏ04ˏ1373)ـ اعضاي هيأت مديره و همچنين صاحبان سهام در مواردي كه متقاضي، شخصيت حقوقي باشد به شرط داشتن تبصره‌هاي (1) و (3) اين ماده‌مي‌توانند به عنوان مدير عامل يا مدير فني دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي تعيين شوند لكن در هر حال يك نفر به دليل اينكه داراي خدمت تمام‌ وقت باشد نمي‌تواند مديريت عامل يا مديريت فني بيش از يك دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي را همزمان عهده‌دار باشد.

ماده 9 (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)

هر يك از مديران دفاتر مسافرت هوايي و جهانگردي (‌مدير عامل و مدير فني) كه تمام يا هر يك از شرايط مندرج در ماده (5) و تبصره‌هاي (1) و (3) و (4) ماده(8) را به تشخيص كميته فني از دست بدهد بعد از يك ماه از تاريخي ابلاغ اخطار كتبي سازمان يا وزارت و حسب مورد شخص ديگري كه طبق مقررات اين‌آيين‌نامه صلاحيت دارد به جاي او معرفي نشود فعاليتهاي دفاتر مذكور به حالت تعليق در مي‌آيد و چنانچه طي 3 ماه از تاريخ تعليق شخص واجد شرايط تعيين ‌نگردد پروانه صادر شده لغو خواهد شد.

ماده 10 

 در صورتي كه هر يك از مديران دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي فوت يا تغيير نماييد يا محجور شود يا چنانچه محكوميت موثر كيفري كه مستلزم محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي است پيدا كند، دارنده پروانه بايد ظرف ده روز، مورد را به صورت كتبي به سازمان يا وزارت اعلام نموده و ظرف سه ماه از تاريخ فوت يا تغيير يا حجر يا محكوميت موثر، شخص ديگري را كه داراي شرايط مقرر در اين آيين نامه باشد، به جاي مدير سابق تعيين و به سازمان يا وزارت معرفي نمايد. در صورتي كه موضوع مربوط به بند ( پ ) ماده ( 3 ) باشد، كميته فني در اولين جلسه ، موضوع را بررسي و نسبت به رد يا قبول جانشين اتخاذ تصميم مي نمايد. در مواردي كه موضوع مربوط به يكي از بندهاي ( لف ) يا ( ب ) باشد، سازمان يا وزارت حسب مورد نسبت به رد يا قبول جانشين موقت اتخاذ تصميم مي نمايد.

ماده 11 

 به منظور اجراي وظايف زير كميته اي با عنوان «كميته فني نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي » مركب از نمايندگان سازمان وزارت و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با معرفي كتبي بالاترين مقام اجرايي موسسه هاي ياد شده تشكيل مي گردد:
الف – رسيدگي و اعلام نظر در مورد درخواستهاي داوطلبان جهت صدور پروانه تاسيس دفترخدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي ، ظرف سه ماه از تاريخ رسيدن درخواست به كميته فني .
ب – بررسي صلاحيت داوطلب براساس آنچه در ماده ( 5 ) مندرج مي باشد.
پ – بررسي صلاحيت شغلي داوطلب پروانه ، مدير عامل ، اعضاي هيات مديره و مدير فني .
ت – تاييد نام و محل دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي .
ث – رسيدگي و اعلام نظر در مورد شكايتهاي رسيده و هرگونه تخلف دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي و ساير مواردي كه به موجب اين آيين نامه ، به عهده كميته فني كه عبارت است از:تبرئه ،اخطار كتبي ،تعليق ( به مدت سه تا شش ماه ) ، لغو پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي . راي كميته فني بايد مستدل و بر پايه مدارك لازم باشد.
ج – بررسي گزارش دستگاههاي ذي ربط و اعلام نظر در مورد آنها.

تبصره (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)در صورتي كه شكايت رسيده درباره فروش بليت و عدم رعايت مقررات درصدور بليت ، وتعرفه هاي مربوط به مسافرتهاي هوايي باشد، كميته فني بايد خارج از نوبت به موضوع اختلاف رسيدگي نمايد و در صورت تحقق ادعاي شكايت كننده ، مراتب را از طريق دبيرخانه ذي ربط به دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ابلاغ نمايد تا حداكثر ظرف يك ماه نسبت به رفع اختلاف خود با شكايت كننده اقدام نمايد. در غير اين صورت ، كميته فني موظف است مطالبات شكايت كننده را از محل ضمانتنامه دفتري كه از آن شكايت شده پرداخت نمايددفتري كه از آن شكايت شده مكلف است ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم كميته فني توسط دبيرخانه ذي ربط، نسبت به تكميل مبلغ ضمانت نامه اقدام نمايد. در صورتي كه عدم توجه مسوولان دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي متضمن جرمي باشد، ( پرونده امر ) به طور مستدل به مراجع قضايي احاله خواهد شد

ماده 12 (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)

كميته فني هر ماه يك بار براي رسيدگي به موارد مرتبط با بندهاي ( الف ) و ( ب ) ماده ( 3 ) اين آيين نامه در سازمان و براي رسيدگي به موارد مرتبط با بند (پ) ماده ( 3 ) اين آيين نامه در وزارت ، تشكيل مي گردد و در صورت لزوم بنا به تشخيص و درخواست كتبي هر يك از اعضا، جلسه هاي فوق العاده تشكيل خواهد شد.

تبصره 1 مذاكره ها، تصميمها و صورت جلسه هاي كميته فني محرمانه بوده و در دفتري كه به همين منظور تشكيل مي شود، ثبت و آراي صادر شده حسب مورد از طريق سازمان يا وزارت به ذي نفع و سازمانهاي ذي ربط ابلاغ مي شود.

تبصره 2 در مورد بند ( الف ) ماده ( 3 ) بايد نظر موافق سازمان ، و در مورد بند ( ب ) و ( پ ) ، حسب مورد با سازمان و بند ( ب ) با وزارت مي باشد.

ماده 13 

 كميته فني با حضور اعضاء تشكيل مي شود و تميمهاي كميته فني هنگامي معتبر است كه دست كم ، دو نفر از اعضاي كميته ، راي موافق داده باشند.

تبصره 1 همة آراي كميته فني ، قطعي و لازم الاجراست . فقط چنانچه در مورد لغو پروانه راي صادر شود و راي صاد شده ، مورد اعتراض دفتر مربوط باشد، دفتر ياد شده مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي راي ، درخواست تجديد نظر كند.

تبصره 2 بر حسب مورد و به تشخيص كميته فني از مدير عامل يا مدير فني يا هر دو و كارشناسان صلاحيتدار جهت اداي توضيح ، بدون داشتن حق راي دعوت به عمل مي آيد.

تبصره 3 تعليق يا لغو پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي از طريق درج در روزنامه هاي كثيرالانتشار به آگاهي عموم خواهد رسيد.

ماده 14 

 دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي در موارد تعليق يا لغو پروانه از تاريخ ابلاغ كتبي راي ، موظف به اجراي مقررات زير مي باشد:
الف – در زمان تعليق ، دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي موظف است از قبول تعهدهاي جديد خودداري نموده و به انجام تعهدهاي قبلي طبق دستورالعملهاي مراجع ذي ربط عمل نمايد.
در صورت عدم رعايت مراتب بالا، پروانه دفتر مربوط به تشخيص كميته فني لغو خواهد شد.
ب – در مورد لغو پروانه ، دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي فقط ملزم به انجام تعهدهاي قبلي با توجه به دستورالعمل سازمانهاي ذي ربط بوده و در صورت انجام هر گونه فعاليت در زمينه مربوط به اين آيين نامه از طريق مراجع ذي صلاح تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت .

ماده 15 

 هرگاه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي بيش از سه ماه بدون داشتن عذر قابل قبول ، تعطيل يا به مدت شش ماه غيرفعال باشد، سازمان يا وزارت با تصميم كميته فني ، پروانه آن را لغو خواهد نمود.

تبصره 1 چنانچه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي ظرف سه ماه پس از اخذ پروانه ، بدون داشتن عذر قابل قبول شروع به كار نكند، پروانه آن لغو خواهد شد.

تبصره 2 تشخيص قابل قبول بودن عذر يا غيرفعال بودن مندرج در ماده ( 15 ) ، بر عهده كميته فني است كه بايد با استدلال همراه باشد.

ماده 16 

 دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي مكلفند قبل از به ثبت رساندن هرگونه تغيير در امور مربوط به مديريت ، شركاء، نام و محل شركت ، موافقت كميته فني را كسب نمايند. و در غير اين صورت ، حسب تشخيص كميته فني ، پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي به حالت تعليق درآمده يا لغو خواهد شد.

تبصره 1 انحلال شخصيت حقوقي به موجب قانون ، سبب لغو پروانه مي گردد.

تبصره 2 در مواردي كه تغيير سهام بيش از چهل و نه درصد (49 %) باشد، موكول به موافقت كميته فني است . در تغييرات كمتر از چهل و نه درصد (49 %) سازمان يا وزارت ، راساً حسب مورد اتخاذ تصميم خواهد نمود.

تبصره 3 (اصلاحي 19ˏ04ˏ1373)صدور راي تعليق يا لغو پروانه در مورد بند ( الف ) ، بند (پ) با سازمان و در مورد بند (ب) با وزارت خواهد بود

ماده 17 

 در دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي در مورد شخص حقيقي ، حضور دارنده پروانه و مدير فني ، و در مورد شخص حقوقي ،حضور مدير عامل و مدير نفي در دفتر ضروري است . رييس و نايب رييس هيات مديره به ترتيب در غياب مدير عامل و پس از اعلام كتبي به كميته فني جانشين وي شناخته شده و حداكثر تا سه ماه مي تواند انجام وظيفه نمايد.
در صورتي كه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي بيش از مدت ياد شده ، مدير عامل نداشته باشد، پروانه آن به مدت سه ماه به صورت تعليق درمي آيد. چنانچه تا پايان اين مدت ، فرد ديگري كه داراي شرايط است معرفي نشود، پروانه دفتر لغو خواهد شد.

تبصره 1 در مورد تعيين جانشين ، حداكثر تا سه ماه سازمان يا وزارت ، حسب مورد اتخاذ تصميم خواهد نمود.

تبصره 2 مدير عامل دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ( شخص حقوقي ) و صاحب دفتر خدمات مسافرت هوايي و يا جهانگردي ( شخص حقيقي ) به طور مستقيم مسووليت اجراي صحيح تصميمهاي كميته فني و همه دستورالعملهاي مراجع ذي ربط را به عهده دارد و در مواقع لزوم پاسخگو مي باشد.

ماده 18 

 نام ، نشاني كامل ، شماره هاي تلفن و تلكس ، ميزان سرمايه ، شماره و نوع پروانه بايد دست كم به دو زبان فارسي يا انگليسي ، آلماني ، فرانسه و عربي ، در سر برگ نامه ها و مكاتبه هاي دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي درج گردد.

ماده 19 

 دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي موظفند اطلاعات ، مدارك و اسناد مورد درخواست در زمينه فعاليت و پرسنل خود را در مدتي كه سازمان يا وزارت يا شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ، حسب مورد تعيين مي كند، ارائه دهند. در صورتي كه به تعهد مندرج در اين ماده عمل ننمايند، در مرتبه اول پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي براي مدت سه ماه به تشخيص كميته فني تعليق ، و چنانچه پس از پايان يافتن مدت تعليق ، نسبت به ارائه مدارك مورد تقاضا اقدام ننمايند، پروانه دفتر لغو خواهد شد.

ماده 20 

 مرجع رسيدگي به اعتراض آراي كميته فني در مورد لغو پروانه و استفاده يا تكميل ضمانت نامه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي ، كميته عالي مي باشد.

ماده 21 

 كميته عالي مركب از افراد زير مي باشد:
الف – رييس سازمان .
ب – معاون سياحتي و زيارتي وزارت .
ج – مدير عامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران .

تبصره مهلت تحويل اعتراضهاي كتبي ، يك ماه پس از تاريخ ابلاغ تصميم كميته فني ، در مورد بندهاي ( الف ) و ( پ ) به سازمان و بند ( ب ) به وزارت خواهد بود.

ماده 22 

 كميته عالي پس از شنيدن توضيحهاي كميته فني و حسب مورد شنيدن توضيحهاي دارنده پروانه يا مدير عامل دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي و بررسي مدارك ارائه شده ، اعلام راي مي نمايد. جلسه هاي كميته عالي ، با حضور همه اعضاء تشكيل مي شود و تصميمهاي آن كميته ، دست كم با دو راي مثبت معتبر مي باشد.

ماده 23 

 در صورت صدور پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ، لوحي با امضاي سازمان و وزارت به نام دارنده پروانه صادر مي شود. چنانچه فعاليت دفتر مربوط در زمينه موضوع بندهاي ( الف ) يا ( ب ) ماده ( 2 ) اين آيين نامه باشد، لوح ياد شده از طريق سازمان يا وزارت صادر خواهد شد كه بايد در داخل موسسه به طوري كه نمايان باشد، نصب شود.

تبصره درمواردي كه پروانه لغو شود يا فعاليت موضوع پروانه به طور دايم متوقف گردد،دارنده لوح بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم قطعي لغو پروانه ياتوقف فعاليت كه به وسيله نامه سفارشي به عمل خواهد آمد، لوح خود را به وسيله نامه سفارشي به سازمان يا وزارت برگرداند.

ماده 24 

همه دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي موظفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين نامه ، وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند، در غير اين صورت ، پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي آنها از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده 25 

 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع قانوني ذي ربط مكلفند به تقاضاي سازمان يا وزارت ،از ادامه فعاليت دفترهايي كه متخلف شناخته مي شوند يا موسسه هاي غيرمجازي كه به امور مسافرت هوايي و جهانگردي مشغولند، جلوگيري به عمل آورند.

ماده 26 

وزارتخانه ها،سازمانها،نهادها،موسسه هاي دولتي ، شركتهاي وابسته به دولت و بانكها چنانچه بخواهند به فعاليتهاي مندرج دراين آيين نامه مبادرت ورزند،بايد مقررات آيين نامه را رعايت كنند.

ماده 27 (منسوخه 10ˏ02ˏ1376)

دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي مجاز نخواهند بود به غير از موارد مندرج در اين آيين نامه ، به فعاليتهاي ديگري اشتغال داشته باشند

ماده 27 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1376)

همه موسسه هايي كه به فعاليتهايي غير از موارد مندرج در اين آيين نامه اشتغال دارند، به هيچ عنوان نبايد از نام دفترهاي خدمات مسافرتي يا جهانگردي استفاده كنند.

ماده 28 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1376)

 با تصويب اين آيين نامه ، همه مقررات مغايراز درجه اعتبارساقط مي شود.

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور