دستورالعمل صدور سند مالکیت و نحوه ثبت و نقل و انتقال رسمی ناوگان ریلی مصوب 1391

دستورالعمل صدور سند مالکیت و نحوه ثبت و نقل و انتقال رسمی ناوگان ریلی مصوب 1391

ماده 1

ثبت ناوگان )لكوموتیو و یا واگن( در دفتری به نام دفتر ثبت ناوگان كه در اداره كل مخازن و اموال شركت راهآهن جمهوری اسلامی ایران نگهداری میشود، صورت میپذیرد.

ماده 2

دفتر ثبت ناوگان مجلد بوده و تمام صفحات آن در بدو امر توسط هیئتمدیره یا نماینده معرفی شده از طرف هیئتمدیره به ترتیب شماره گذاری و امضاء شده و به مهر شركت راهآهن ج.ا.ا ممهور و مجموع عده صفحات در صفحه ماقبل اول و صفحه مابعد آخر با تمام حروف قید و نوشته و به همان ترتیب مهر و امضاء میشود و سپس پلمب میگردد.

ماده 3

ثبت هرناوگان به وسیله اظهارنامه صورت میپذیرد كه به ضمیمه درخواستی توسط متقاضی یا وكیل یا جانشین قانونی او به همراه سایر مستندات به راه آهن تسلیم یا به آدرس پست الكترونیكی راه آهن ارسال میشود.

تبصره 1: اظهارنامه سندیاست مشتمل بر مشخصات متقاضی، ناوگان و حقوق سایر اشخاص كه باید به امضاء متقاضی یا وكیل یا جانشین قانونی او برسد.

تبصره 2: مدارك مورد نیاز جهت درخواست ثبت عبارتست از:

1 اسناد و مدارك راجع به هویت متقاضی. –

2 اسناد و مدارك راجع به سمت متقاضی درصورتیكه اظهار نامه توسط وكیل یا جانشین قانونی متقاضی ثبت و ارائه گردد. –

3 اسناد و مدارك راجع به مالكیت متقاضی. –

متقاضی باید رونوشت یا تصویر برابر اصل مدارك مذكور را به ضمیمه اظهارنامه ارائه نماید.

ماده 4

پس از رسیدگی به مدارك و مستندات، اداره كل مخازن و اموال مشخصات ناوگان و مالك را بهشرح زیر در دفتر ثبت ناوگان ثبت نموده و به امضاء هیئت مدیره یا نماینده معرفی شده از طرف هیئت مدیره میرساند و همزمان سند مالكیت مطابق ثبت دفتر ناوگان صادر میشود.

1 شماره ناوگان )واگن/ لكوموتیو(. –

2 نوع. –

3 شماره سریال شاسی. –

4 شركت سازنده. –

5 سال ساخت. –

6 ظرفیت بار/ مسافر. –

7 نوع قلاب. –

8 نوع ترمز. –

9 درجه. –

11 نوع قوای محركه. –

11 مدل كمپرسور هوا. –

12 مدل انتقال قدرت هیدرولیك. –

13 مدل لكوموتیو. –

14 مدل موتور دیزل. –

15 مدل تركشن موتور. –

16 تعداد كابین. –

17 مدل ترانسفورماتور اصلی. –

18 قدرت لكوموتیو. –

19 مدل ژنراتور اصلی. –

21 شماره – RIV .

21 نوع/ مدل بوژی. –

22 كشور سازنده. –

23 تعداد محور. –

24 وزن خالص/ وزن. –

25 نوع سوخت مصرفی. –

26 نام شركت یا سازمان مالك. –

27 شماره ثبت/ شناسه اقتصادی. –

28 شناسه ملی. –

29 شناسه پستی )مالك حقوقی(. –

31 نام و نام خانوادگی مالك حقیقی. –

31 نام پدر. –

32 شماره شناسنامه. –

33 شناسه ملی. –

34 محل صدور. –

35 شناسه پستی )مالك حقیقی(. –

ماده 5

هر لكوموتیو یا واگن ثبتشده كه دراثر حادثه، كثرت استعمال یا به علل دیگر بهطور دائم از كار بیفتد، مالك آن باید حداكثر ظرف مدت یكماه از تاریخ سانحه یا از كارافتادن دائم ناوگان، مراتب را با ارائه اسناد و مدارك مربوط به ادارات كل واگنهای باری، امور مسافری )در خصوص واگن( و نیروی كشش )در خصوص لكوموتیو( گزارش نماید. پس از تایید گزارش مزبور توسط معاونت امور ناوگان یا معاونت امور مسافری حسب مورد، بی اعتباری سند مالكیت و غیر قابل انتقال بودن ناوگان به وسیله اداره كل مخازن و اموال در دفتر ثبت ناوگان درج میشود.

ماده 6

ادارات كل واگنهای باری، نیروی كشش و امور مسافری مكلفند در مواردی كه وفق مقررات عمومی سیر و حركت، جهت ناوگان موضوع

ماده  5

گواهی سیر صادر نمینمایند، مراتب را پس از تایید معاونت ناوگان یا معاونت امور مسافری حسب مورد، حداكثر ظرف مدت یكماه به اداره كل مخازن و اموال اعلام كنند. اداره كل مذكور مكلفاست مطابق قسمت اخیر ماده ) 5( نسبت به درج آن در دفتر ثبت ناوگان اقدام نماید.

ماده 7

پس از درج بیاعتباری سند مالكیت و غیرقابل انتقال بودن ناوگان، اداره كل مخازن و اموال موظفاست حداكثر ظرف ) 5( روز اطلاعیهای متضمن مراتب مذكور را به آخرین نشانی مالك، مندرج در دفتر ثبت ناوگان از طریق پست سفارشی یا الكترونیكی ارسال نماید. مالك نیز مكلف است حداكثر ظرف مدت یكماه از تاریخ رویت اطلاعیه نسبت به خارج نمودن ناوگان از شبكه حمل و نقل ریلی و اعاده سند مالكیت اقدامكند، درغیر اینصورت راهآهن میتواند ناوگان مذكور را از شبكه خارج نموده و سپس هزینههای مربوط را از مالك مطالبه نماید.

تبصره 1: ده روز پس از تاریخ تسلیم اطلاعیهی مذكور در این ماده به پست و یا ) 48 ( ساعت پساز ارسال الكترونیكی، مراتب اطلاعیه ابلاغ شده محسوب میگردد.

تبصره 2: پس از ابلاغ اطلاعیه، هرگونه دخل و تصرف و یا سوء استفاده از سند مالكیت ناوگان موجب پیگرد قانونی در مراجع ذیصلاح خواهدبود.

ماده 8

درصورتیكه سند مالكیت لكوموتیو یا واگن بهنحوی از انحاء از بین برود یا مفقود شود مالك یا وكیل یا جانشین قانونی او باید بلافاصله مراتب را كتباً به اداره كل مخازن و اموال اعلام و استشهادیهای مبنیبر شهادت و اظهار حداقل سه نفر كه هویت و امضاء آنها به گواهی یكنفر از شهود مذكور رسیده و امضاء نامبرده نیز توسط سردفتر یكی از دفاتر اسناد رسمی تصدیق شدهباشد را ضمیمه و ارائه نماید. اداره كل مخازن و اموال پس از وصول تقاضانامه و برگ استشهادیه فوراً باید آنرا در ملاحظات دفتر ثبت ناوگان اخبار و سپس به هزینه درخواست كننده مراتب را یك نوبت در یكی از روزنامههای كثیرالانتشار آگهی كند و درآگهی تصریحگردد درصورتی كه تا سیروز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسید و یا درصورت اعتراض، اصل سند مالكیت یا سند معامله رسمی ارائهنشود، راهآهن اقدام به صدور سند مالكیت المثنی می نماید. از تاریخ صدور سند مالكیت المثنی، سند مالكیت اولیه از درجه اعتبار ساقط محسوبمیشود.

سند مالكیت المثنی حاوی كلیه مندرجات سند مالكیت اولیه خواهدبود، لیكن درج مشخصات اسناد شرطی و رهنی كه رسماً فسخ یا فك شده اند، ضرورتی ندارد.

مراتب صدور سند مالكیت المثنی در دفتر ثبت ناوگان درج و مانند سند مالكیت اولیه امضاء میشود.

تبصره: هرگاه به علت ریختن جوهر یا سوختگی یا جهات دیگری، قسمتی از سند مالكیت از بین برود و یا قابل استفاده نباشد، اداره كل مخازن و اموال با ملاحظه آن و انجام تشریفات مقرر در این ماده )بدون اخذ استشهادیه و انتشار آگهی( اقدام به صدور سند مالكیت تجدیدی نموده و همزمان لاشه سند مالكیت ناقص را اخذ و بیاعتبار كرده و سپس با تنظیم صورت مجلس آن را امحاء مینماید.

ماده 9

ثبت كلیه انتقالات و معاملات از قبیل قطعی، شرطی، رهنی، اقاله، فك، فسخ و تعویض وثیقه راجع به عین و حقوق عینی ناوگان اجباری است و منحصراً توسط دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.

پس از تنظیم سند، سردفتر مكلف است خلاصه معاملات مذكور را روی برگهای مخصوص كه با پیشنهاد راهآهن و تایید كانون سردفتران و دفتریاران تهیه شده به همراه اصل سند مالكیت حداكثر ظرف مدت ) 5( روز از طریق پست سفارشی به اداره كل مخازن و اموال راهآهن ارسال نماید.

تبصره:كلیه هزینه ها بالمناصفه به عهده طرفین میباشد مگر این كه به طریق دیگری توافق نموده باشند.

ماده 11

دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از ثبت هرگونه سند موضوع ماده ) 9( وضعیت ناوگان را از راهآهن )اداره كل مخازن و اموال( استعلام نمایند.

تبصره 1 پاسخ استعلام بهطور صریح بوده و حداكثر ظرف مدت ) 15 ( روز باید از طریق پست سفارشی بهدفتر اسناد رسمی مربوطه ارسال –

شود.

تبصره 2 دفاتر اسناد رسمی باید در كلیه اسنادی كه نتیجه آن تغییر مالكیت است قید نمایند كه منتقلالیه متعهد است حداكثر ظرف مدت –

11 ( روز از تاریخ سند انتقال جهت صدور سند مالكیت جدید به اداره كل مخازن و اموال مراجعه نماید درغیر اینصورت كلیه هزینهها و ( خسارات ناشی از آن به تشخیص راهآهن از وی قابل مطالبه خواهدبود.

ماده 12

راه آهن )اداره كل مخازن و اموال( مكلفاست پس از وصول برگ خلاصه معامله ناوگان ارسالی از دفاتر اسناد رسمی، مندرجات آن را ظرف ) 24 ( ساعت دردفتر ثبت ناوگان قید و به امضاء برساند.

ماده 13

راه آهن )اداره كل مخازن و اموال( پس از وصول برگ خلاصه معاملات ناوگان، نسبت به صدور سند جدید به نام منتقلالیه اقدام و سند قبلی را پس از تصویربرداری رایانهای )اسكن(، امحاء مینماید.

ماده 14

همین كه لكوموتیو و یا واگن مطابق با تشریفات فوق در دفتر ثبت ناوگان بهثبت رسید ،راه آهن فقط شخصی را كه ناوگان به اسم او ثبت شده و این انتقال نیز در دفتر ثبت ناوگان به ثبت رسیده و یا كسی كه ناوگان مزبور به صورت رسمی یا قهری به او منتقل گردیده ، مالك خواهد شناخت .

در مورد ارث هم ، ناوگان وقتی در دفتر ثبت ناوگان به اسم وارث یا وراث ثبت می شود كه وراثت و انحصار آن محرز و در سهم الارث بینآنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حكم قطعی از طرف مراجع صالحه در آن باب صادر شده باشد .شخصی كه ناوگان رسما به او منتقل گردیده موظف است پس از ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه مدارك مربوط به ثبت معامله به راه آهن اقدام نماید . در صورت عدم ارائه سند رسمی در مهلت مقرر و ایراد خسارت ، مسئولیت به عهده خریدار میباشد .

ماده 15

مالك ناوگان كه لكوموتیو یا واگن خود را بهرهن گذاشتهاست، نمیتواند قبل از فك رهن و یا بدون اجازه مرتهن لكوموتیو یا واگن خود را مورد معامله قراردهد.

ماده 16

هزینههای صدور اسناد مالكیت اصلی، المثنی، تجدیدی، سند جدید و سایر هزینهها به عهده متقاضی میباشد .

ماده 17

درصورت ضرورت تجدید نظر در مفاد این دستورالعمل موضوع توسط هیئتمدیره راهآهن بررسی و اقدام میگردد.

ماده 18

این دستورالعمل مشتمل بر ) 18 ( ماده، ) 8( تبصره و منضم به ) 12 ( نمونه اوراق مشتمل بر )اسناد مالكیت واگن و لكوموتیو، اظهارنامه، دفتر ثبت  به تصویب هیئت مدیره شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران رسید .