دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت خدمات هوایی كشور (‌آسمان) مصوب 1374

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پیشنهاد شماره 6778/د مورخ 24/11/1372سازمان امور اداری و استخدامی كشور و در اجرای ماده (12) ‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 – دستورالعمل چگونگی اجرای قانون یاد شده در شركت خدمات هوایی كشور (‌آسمان) را به ‌شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت خدمات هوایی كشور (‌آسمان) مصوب 1374,02,17

ماده 1 

جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این دستورالعمل به گروه‌های ورودی بر اساس مدرك تحصیلی به شرح زیر است:
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن پایان دوره ابتدایی است در گروه یك تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن پایان دوره راهنمایی است در گروه دو تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن دیپلم كامل متوسطه است در گروه چهار تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن فوق دیپلم است در گروه پنج تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن لیسانس است در گروه هفت تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن فوق لیسانس است در گروه نه تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن دكتر است در گروه ده تخصیص می‌یابند.

تبصره 1 گروه ورودی مشاغل عملیاتی پرواز نسبت به دارندگان مدرك تحصیلی همتراز دو گروه بالاتر تعیین می‌شود.

تبصره 2 شركت مكلف است طرحهای طبقه‌بندی مشاغل مربوط را براساس روشهای مورد عمل با توجه به مواد (1) و (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ كاركنان دولت تنظیم و پس از تصویب هیأت مدیره به مرحله اجرا درآورد. هرگونه تغییر در گروههای ورودی موكول به پیشنهاد مشترك شركت و سازمان امور‌اداری و استخدامی كشور و تصویب هیأت وزیران است.

ماده 2

ضریب افزایش سنواتی سالانه در زمان تطبیق وضع برابر سه درصد و پس از آن طبق ضوابطی كه توسط شركت تعیین می گردد سه درصد، چهار درصد و پنج درصد تعیین می شود.

ماده 3

میزان فوق العاده شغل مستخدمان شركت با در نظر گرفتن نوع كار، وظایف و مسوولیتها در مورد كادر زمینی و خدماتی پرواز بین حداقل پنجاه درصد و حداكثر صد و بیست درصد حقوق مبنا و در مورد كادر عملیاتی پرواز(خلبان، كمك خلبان، مهندس پرواز) بین حداقل پنجاه درصد و حداكثر صد و چهل درصد حقوق مبنا تعیین می شود.

تبصره 1فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده تا بیست و پنج درصد حقوق مبنای آنان قابل افزایش است.

تبصره 2فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمانی كه تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی یا آموزشی را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا بیست و پنج درصد حقوق مبنای آنان قابل افزایش است.

تبصره 3 فوق‌العاده‌های موضوع ماده (3) و تبصره‌های (1) و (2) آن طبق ضوابطی كه توسط شركت تنظیم و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد،‌ پرداخت می‌شود.

ماده 4 

شركت می‌تواند به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در مورد كادر عملیاتی پرواز (‌خلبان، كمك خلبان، مهندس پرواز) تا صد و هشتاد‌ درصد حقوق و فوق‌العاده شغل همچنین تا بیست درصد حقوق و فوق‌العاده شغل بابت سختی شرایط پرواز و در مورد كادر زمینی (‌متصدیان مشاغل مهندسی و ‌فنی) تا صد درصد حقوق و فوق‌العاده شغل همچنین تا چهل درصد حقوق و فوق‌العاده شغل بابت سختی شرایط كار و در مورد سایر كادر زمینی همچنین كادر‌خدماتی پرواز تا صد درصد حقوق مبنا به عنوان فوق‌العاده خاص پرداخت نماید.

تبصره 1 گروه عملیاتی و خدماتی پرواز معادل بیست درصد فوق‌العاده یاد شده را به عنوان فوق‌العاده پرواز دریافت می‌كنند.

تبصره 2 ضوابط پرداخت فوق‌العاده خاص براساس گروه و سری مشاغل تخصصی تعیین می‌شود و پس از تصویب هیأت مدیره شركت به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

ماده 5 

در صورتی كه حقوق و مزایای مستخدمان شركت با اجرای این تصویبنامه از حقوق و مزایا و فوق‌العاده شغل آنان قبل از تاریخ 1/1/1371 كمتر شود،‌ مابه‌التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق قابل پرداخت است.

ماده 6 

با اجرای این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1371قابل اجرا می‌باشد سایر موارد مغایر در آئین‌نامه استخدامی شركت خدمات هوایی كشور (‌آسمان) ملغی ‌و آئین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل به استناد ماده (13) آئین‌نامه استخدامی یاد شده جایگزین آن می‌شود.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی