دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت خدمات هوايي كشور (‌آسمان) مصوب 1374

هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پيشنهاد شماره 6778/د مورخ 24/11/1372سازمان امور اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده (12) ‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 – دستورالعمل چگونگي اجراي قانون ياد شده در شركت خدمات هوايي كشور (‌آسمان) را به ‌شرح زير تصويب نمود:

دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت خدمات هوايي كشور (‌آسمان) مصوب 1374,02,17

ماده 1 

جدول تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين دستورالعمل به گروه‌هاي ورودي بر اساس مدرك تحصيلي به شرح زير است:
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن پايان دوره ابتدايي است در گروه يك تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن پايان دوره راهنمايي است در گروه دو تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن ديپلم كامل متوسطه است در گروه چهار تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن فوق ديپلم است در گروه پنج تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن ليسانس است در گروه هفت تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن فوق ليسانس است در گروه نه تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن دكتر است در گروه ده تخصيص مي‌يابند.

تبصره 1 گروه ورودي مشاغل عملياتي پرواز نسبت به دارندگان مدرك تحصيلي همتراز دو گروه بالاتر تعيين مي‌شود.

تبصره 2 شركت مكلف است طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل مربوط را براساس روشهاي مورد عمل با توجه به مواد (1) و (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ كاركنان دولت تنظيم و پس از تصويب هيأت مديره به مرحله اجرا درآورد. هرگونه تغيير در گروههاي ورودي موكول به پيشنهاد مشترك شركت و سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران است.

ماده 2

ضريب افزايش سنواتي سالانه در زمان تطبيق وضع برابر سه درصد و پس از آن طبق ضوابطي كه توسط شركت تعيين مي گردد سه درصد، چهار درصد و پنج درصد تعيين مي شود.

ماده 3

ميزان فوق العاده شغل مستخدمان شركت با در نظر گرفتن نوع كار، وظايف و مسووليتها در مورد كادر زميني و خدماتي پرواز بين حداقل پنجاه درصد و حداكثر صد و بيست درصد حقوق مبنا و در مورد كادر عملياتي پرواز(خلبان، كمك خلبان، مهندس پرواز) بين حداقل پنجاه درصد و حداكثر صد و چهل درصد حقوق مبنا تعيين مي شود.

تبصره 1فوق العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر فوق العاده شغل موضوع اين ماده تا بيست و پنج درصد حقوق مبناي آنان قابل افزايش است.

تبصره 2فوق العاده شغل آن دسته از مستخدماني كه تصدي مشاغل تخصصي و تحقيقي يا آموزشي را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا بيست و پنج درصد حقوق مبناي آنان قابل افزايش است.

تبصره 3 فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده (3) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن طبق ضوابطي كه توسط شركت تنظيم و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد،‌ پرداخت مي‌شود.

ماده 4 

شركت مي‌تواند به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در مورد كادر عملياتي پرواز (‌خلبان، كمك خلبان، مهندس پرواز) تا صد و هشتاد‌ درصد حقوق و فوق‌العاده شغل همچنين تا بيست درصد حقوق و فوق‌العاده شغل بابت سختي شرايط پرواز و در مورد كادر زميني (‌متصديان مشاغل مهندسي و ‌فني) تا صد درصد حقوق و فوق‌العاده شغل همچنين تا چهل درصد حقوق و فوق‌العاده شغل بابت سختي شرايط كار و در مورد ساير كادر زميني همچنين كادر‌خدماتي پرواز تا صد درصد حقوق مبنا به عنوان فوق‌العاده خاص پرداخت نمايد.

تبصره 1 گروه عملياتي و خدماتي پرواز معادل بيست درصد فوق‌العاده ياد شده را به عنوان فوق‌العاده پرواز دريافت مي‌كنند.

تبصره 2 ضوابط پرداخت فوق‌العاده خاص براساس گروه و سري مشاغل تخصصي تعيين مي‌شود و پس از تصويب هيأت مديره شركت به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد.

ماده 5 

در صورتي كه حقوق و مزاياي مستخدمان شركت با اجراي اين تصويبنامه از حقوق و مزايا و فوق‌العاده شغل آنان قبل از تاريخ 1/1/1371 كمتر شود،‌ مابه‌التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبيق قابل پرداخت است.

ماده 6 

با اجراي اين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1371قابل اجرا مي‌باشد ساير موارد مغاير در آئين‌نامه استخدامي شركت خدمات هوايي كشور (‌آسمان) ملغي ‌و آئين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل به استناد ماده (13) آئين‌نامه استخدامي ياد شده جايگزين آن مي‌شود.

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي