دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374

هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پيشنهاد شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و در اجراي ‌ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370– دستورالعمل چگونگي اجراي قانون مزبور در شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ‌ايران را به شرح زير تصويب نمود:

دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374,02,17

ماده 1 

تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين آيين‌نامه به گروههاي ورودي جدول موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به شرح ‌زير است:
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن پايان دوره ابتدايي است در گروه «‌يك» تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن پايان دوره راهنمايي است در گروه «‌دو» تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن ديپلم كامل متوسطه است در گروه «‌چهار» تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن فوق ديپلم است در گروه «‌پنج» تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن ليسانس است در گروه «‌هفت» تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن فوق ليسانس است در گروه «‌نه» تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط لازم احراز آن دكتراست در گروه «‌ده» تخصيص مي‌يابند.

تبصره 1 – كاركنان بخش دريايي از يك گروه بالاتر برخوردار مي‌شوند.

تبصره 2 شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مكلف است طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل مربوط را با توجه به مواد (1) و (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تنظيم و پس از تصويب هيأت عامل و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به مرحله اجراء درآورد. هرگونه تغيير در گروههاي ورودي‌ موكول به پيشنهاد شركت، تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران است.

ماده 2 

ضريب افزايش سنواتي تا زمان تطبيق وضع (1/1/1371) برابر سه درصد است و پس از آن براساس ماده (2) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌ دولت و آئين‌نامه مربوط تعيين مي‌شود.

ماده 3 

ميزان فوق‌العاده شغل مستخدمان شركت با در نظر گرفتن نوع كار، وظايف و مسووليتها حداقل 50% و حداكثر 130% حقوق مبنا و براي كاركنان بخش ‌دريايي حداقل 50% و حداكثر 150% حقوق مبنا تعيين مي‌شود.

تبصره 1 فوق‌العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع اين ماده تا 25% حقوق مبناي آنان قابل افزايش است.

تبصره 2 فوق‌العاده شغل آن دسته از مستخدماني كه تصدي مشاغل تخصصي و تحقيقي يا آموزشي را برعهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبنا قابل افزايش است.

تبصره 3– پرداخت فوق العاده شغل موضوع ماده (3) و تبصره‌هاي (1) و (2) آن طبق ضوابطي است كه توسط شركت تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد ‌مي‌رسد.

ماده 4 

شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (5) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و به منظور افزايش بازدهي مستخدمان خود ‌موظف است طرح استاندار مشاغل اختصاصي شركت را تهيه و پس از تصويب هيأت عامل و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اجرا كند. تعيين ميزان‌ فوق‌العاده كارانه تا حداكثر صد درصد حقوق مبناي مستخدمان شركت با شوراي حقوق و دستمزد است.

ماده 5 

شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به منظور جذب و نگهداري كاركنان شاغل در شركت حداكثر تا 150% مجموع حقوق مبنا و‌ فوق‌العاده شغل به عنوان فوق‌العاده خاص پرداخت كند.

تبصره ضوابط پرداخت فوق‌العاده خاص توسط شركت تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد.

ماده 6 

در صورتي كه حقوق و مزاياي مستخدمان شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در زمان تطبيق وضع با قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت(1/1/1371) از حقوق و مزاياي آنان قبل از تاريخ ياد شده كه طبق مقررات قانوني دريافت مي‌كرده‌اند كمتر شود، مابه‌التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبيق به آنان‌ پرداخت مي‌شود.

ماده 7 

اين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1371 قابل اجراست.

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي