دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پیشنهاد شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور و در اجرای ‌ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370– دستورالعمل چگونگی اجرای قانون مزبور در شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ‌ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374,02,17

ماده 1 

تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آیین‌نامه به گروههای ورودی جدول موضوع ماده یك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به شرح ‌زیر است:
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن پایان دوره ابتدایی است در گروه «‌یك» تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن پایان دوره راهنمایی است در گروه «‌دو» تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن دیپلم كامل متوسطه است در گروه «‌چهار» تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن فوق دیپلم است در گروه «‌پنج» تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن لیسانس است در گروه «‌هفت» تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن فوق لیسانس است در گروه «‌نه» تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط لازم احراز آن دكتراست در گروه «‌ده» تخصیص می‌یابند.

تبصره 1 – كاركنان بخش دریایی از یك گروه بالاتر برخوردار می‌شوند.

تبصره 2 شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مكلف است طرحهای طبقه‌بندی مشاغل مربوط را با توجه به مواد (1) و (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تنظیم و پس از تصویب هیأت عامل و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور به مرحله اجراء درآورد. هرگونه تغییر در گروههای ورودی‌ موكول به پیشنهاد شركت، تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تصویب هیأت وزیران است.

ماده 2 

ضریب افزایش سنواتی تا زمان تطبیق وضع (1/1/1371) برابر سه درصد است و پس از آن براساس ماده (2) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌ دولت و آئین‌نامه مربوط تعیین می‌شود.

ماده 3 

میزان فوق‌العاده شغل مستخدمان شركت با در نظر گرفتن نوع كار، وظایف و مسوولیتها حداقل 50% و حداكثر 130% حقوق مبنا و برای كاركنان بخش ‌دریایی حداقل 50% و حداكثر 150% حقوق مبنا تعیین می‌شود.

تبصره 1 فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع این ماده تا 25% حقوق مبنای آنان قابل افزایش است.

تبصره 2 فوق‌العاده شغل آن دسته از مستخدمانی كه تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی یا آموزشی را برعهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبنا قابل افزایش است.

تبصره 3– پرداخت فوق العاده شغل موضوع ماده (3) و تبصره‌های (1) و (2) آن طبق ضوابطی است كه توسط شركت تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد ‌می‌رسد.

ماده 4 

شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (5) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و به منظور افزایش بازدهی مستخدمان خود ‌موظف است طرح استاندار مشاغل اختصاصی شركت را تهیه و پس از تصویب هیأت عامل و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور اجرا كند. تعیین میزان‌ فوق‌العاده كارانه تا حداكثر صد درصد حقوق مبنای مستخدمان شركت با شورای حقوق و دستمزد است.

ماده 5 

شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به منظور جذب و نگهداری كاركنان شاغل در شركت حداكثر تا 150% مجموع حقوق مبنا و‌ فوق‌العاده شغل به عنوان فوق‌العاده خاص پرداخت كند.

تبصره ضوابط پرداخت فوق‌العاده خاص توسط شركت تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

ماده 6 

در صورتی كه حقوق و مزایای مستخدمان شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در زمان تطبیق وضع با قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت(1/1/1371) از حقوق و مزایای آنان قبل از تاریخ یاد شده كه طبق مقررات قانونی دریافت می‌كرده‌اند كمتر شود، مابه‌التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق به آنان‌ پرداخت می‌شود.

ماده 7 

این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1371 قابل اجراست.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی