دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/1/1374بنا به پیشنهاد مشترك شماره 5198/د مورخ 10/8/1373 وزارت راه و ترابری و سازمان امور اداری و استخدامی كشور‌و در اجرای ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت راه‌آهن ‌جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374,01,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آئین‌نامه به گروههای ورودی براساس مدارك تحصیلی به شرح زیر تعیین می‌شود:
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط تحصیلی احراز آنها مدرك پایان دوره ابتدایی است در گروه یكی تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط تحصیلی احراز آنها مدرك دیپلم كامل متوسطه است در گروه چهار تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط تحصیلی احراز آنها مدرك فوق دیپلم است در گروه پنج تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط تحصیلی احراز آنها مدرك لیسانس است در گروه هفت تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط تحصیلی احراز آنها فوق‌لیسانس است در گروه نه تخصیص می‌یابند.
كلیه مشاغلی كه حداقل شرایط تحصیلی احراز آنها دكتراست در گروه ده تخصیص می‌یابند.

تبصره 1 شركت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران – كه از این پس شركت نامیده می‌شود – مكلف است طرح طبقه‌بندی مشاغل مربوط را بر اساس روشهای ‌مورد عمل با توجه به مواد یك و سه قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تنظیم و پس از تصویب هیأت مدیره شركت اجراء كند و یك نسخه از آن را به‌ سازمان امور اداری و استخدامی كشور ارسال نماید.

تبصره 2 هرگونه تغییر در گروه‌های ورودی موكول به پیشنهاد شركت، تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور و تصویب هیأت وزیران است.

ماده 2 

ضریب افزایش سنواتی سالانه مستخدمان در زمان تطبیق وضع سه و پس از آن مطابق ضوابطی كه توسط شركت تعیین می‌شود، بر اساس نتایج‌ارزشیابی سه، چهار و پنج تعیین می‌شود.

ماده 3 

میزان فوق‌العاده شغل مستخدمان شركت طبق ضوابطی كه توسط شركت تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد بین حداقل 50% و‌حداكثر 150% حقوق مبنا تعیین می‌شود.

تبصره 1 فوق‌العاده شغل متصدیان مدیریت و سرپرستی طبق ضوابطی كه به تصویب مجمع عمومی شركت می‌رسد علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع این ماده تا25% حقوق مبنای آنان افزایش می‌یابد.

تبصره 2 فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل تخصصی و تحقیقی و آموزشی علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبنای آنان به پیشنهاد شركت و تصویب شورای‌ حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد.

ماده 4 

شركت می‌تواند به منظور جذب و نگهداری كاركنان شاغل در مشاغل دارای مهارتهای ویژه و مشاغل اختصاصی خود كه متصدیان مربوط دارای مدرك ‌تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند و در شرایط احراز آن مشاغل داشتن مدرك تحصیلی خاص یا طی دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده است، همچنین مشاغل ‌مدیریت تا میزان 80% حقوق و فوق‌العاده شغل طبق ضوابطی كه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تایید سازمان امور اداری و استخدامی كشور به تصویب هیات وزیران می رسد، فوق‌العاده خاص پرداخت كند.

ماده 5 

فوق‌العاده كارانه به كاركنانی كه بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می‌كنند، حداكثر معادل 100% حقوق مبنای آنان پرداخت می‌شود.

تبصره 1 استاندارد مشاغل عمومی توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره 2 استاندارد مشاغل اختصاصی به پیشنهاد شركت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور تعیین می‌شود.

تبصره 3 مستخدمانی كه مشاغل آنان قابل استاندارد نیست نیز می‌توانند طبق ضوابطی كه به پیشنهاد شركت و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور‌تعیین می‌شود، به همان نسبت از فوق‌العاده كارانه بهره‌مند می‌شوند.

تبصره 4 فوق‌العاده موضوع این ماده براساس ضوابطی كه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد پرداخت می‌شود.

ماده 6 

در صورتی كه حقوق و مزایای مستخدمان شركت با اجرای این تصویبنامه از حقوق و مزایای آنان قبل از تاریخ 1/1/1371 كه بر اساس ضوابط قانونی‌ پرداخت می‌شده است كمتر شود، مابه‌التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق پرداخت می‌شود و هرگونه افزایش بعدی ناشی از ارتقای گروه، افزایش سنواتی و‌فوق‌العاده شغل تا استهلاك كامل از مابه‌التفاوت یاد شده كسر می‌شود.

ماده 7 

این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1371 قابل اجراست و موارد مغایر در آیین‌نامه استخدامی شركت لغو می‌شود.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی