دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374

هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/1/1374بنا به پيشنهاد مشترك شماره 5198/د مورخ 10/8/1373 وزارت راه و ترابري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌و در اجراي ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت راه‌آهن ‌جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374,01,30با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

جدول تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين آئين‌نامه به گروههاي ورودي براساس مدارك تحصيلي به شرح زير تعيين مي‌شود:
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط تحصيلي احراز آنها مدرك پايان دوره ابتدايي است در گروه يكي تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط تحصيلي احراز آنها مدرك ديپلم كامل متوسطه است در گروه چهار تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط تحصيلي احراز آنها مدرك فوق ديپلم است در گروه پنج تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط تحصيلي احراز آنها مدرك ليسانس است در گروه هفت تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط تحصيلي احراز آنها فوق‌ليسانس است در گروه نه تخصيص مي‌يابند.
كليه مشاغلي كه حداقل شرايط تحصيلي احراز آنها دكتراست در گروه ده تخصيص مي‌يابند.

تبصره 1 شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران – كه از اين پس شركت ناميده مي‌شود – مكلف است طرح طبقه‌بندي مشاغل مربوط را بر اساس روشهاي ‌مورد عمل با توجه به مواد يك و سه قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تنظيم و پس از تصويب هيأت مديره شركت اجراء كند و يك نسخه از آن را به‌ سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال نمايد.

تبصره 2 هرگونه تغيير در گروه‌هاي ورودي موكول به پيشنهاد شركت، تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيران است.

ماده 2 

ضريب افزايش سنواتي سالانه مستخدمان در زمان تطبيق وضع سه و پس از آن مطابق ضوابطي كه توسط شركت تعيين مي‌شود، بر اساس نتايج‌ارزشيابي سه، چهار و پنج تعيين مي‌شود.

ماده 3 

ميزان فوق‌العاده شغل مستخدمان شركت طبق ضوابطي كه توسط شركت تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد بين حداقل 50% و‌حداكثر 150% حقوق مبنا تعيين مي‌شود.

تبصره 1 فوق‌العاده شغل متصديان مديريت و سرپرستي طبق ضوابطي كه به تصويب مجمع عمومي شركت مي‌رسد علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع اين ماده تا25% حقوق مبناي آنان افزايش مي‌يابد.

تبصره 2 فوق‌العاده شغل متصديان مشاغل تخصصي و تحقيقي و آموزشي علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبناي آنان به پيشنهاد شركت و تصويب شوراي‌ حقوق و دستمزد افزايش مي‌يابد.

ماده 4 

شركت مي‌تواند به منظور جذب و نگهداري كاركنان شاغل در مشاغل داراي مهارتهاي ويژه و مشاغل اختصاصي خود كه متصديان مربوط داراي مدرك ‌تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند و در شرايط احراز آن مشاغل داشتن مدرك تحصيلي خاص يا طي دوره‌هاي آموزشي پيش‌بيني شده است، همچنين مشاغل ‌مديريت تا ميزان 80% حقوق و فوق‌العاده شغل طبق ضوابطي كه با پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، فوق‌العاده خاص پرداخت كند.

ماده 5 

فوق‌العاده كارانه به كاركناني كه بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي‌كنند، حداكثر معادل 100% حقوق مبناي آنان پرداخت مي‌شود.

تبصره 1 استاندارد مشاغل عمومي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين و ابلاغ مي شود.

تبصره 2 استاندارد مشاغل اختصاصي به پيشنهاد شركت و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين مي‌شود.

تبصره 3 مستخدماني كه مشاغل آنان قابل استاندارد نيست نيز مي‌توانند طبق ضوابطي كه به پيشنهاد شركت و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌تعيين مي‌شود، به همان نسبت از فوق‌العاده كارانه بهره‌مند مي‌شوند.

تبصره 4 فوق‌العاده موضوع اين ماده براساس ضوابطي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد پرداخت مي‌شود.

ماده 6 

در صورتي كه حقوق و مزاياي مستخدمان شركت با اجراي اين تصويبنامه از حقوق و مزاياي آنان قبل از تاريخ 1/1/1371 كه بر اساس ضوابط قانوني‌ پرداخت مي‌شده است كمتر شود، مابه‌التفاوت تحت عنوان تفاوت تطبيق پرداخت مي‌شود و هرگونه افزايش بعدي ناشي از ارتقاي گروه، افزايش سنواتي و‌فوق‌العاده شغل تا استهلاك كامل از مابه‌التفاوت ياد شده كسر مي‌شود.

ماده 7 

اين تصويبنامه از تاريخ 1/1/1371 قابل اجراست و موارد مغاير در آيين‌نامه استخدامي شركت لغو مي‌شود.

معاون اول رييس جمهور- حسن حبيبي