قانون اجازه وصول جریمه تأخیر تأدیه صورتحساب هزینه حمل كالا به وسیله شركت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1376

قانون اجازه وصول جریمه تأخیر تأدیه صورتحساب هزینه حمل كالا به وسیله شركت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1376,03,11

ماده واحده در مواردی كه كرایه و سایر هزینه‌های حمل و نقل بصورت اعتباری باشد، شركت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مكلف‌است ضمن قرارداد شرط كند كه در صورت عدم پرداخت صورتحساب در موعد مقرر (‌یكماه) طرف قرارداد ملزم به پرداخت جریمه نقدی (‌به شرح‌جدول ذیل) به حساب راه‌آهن باشد.

 


‌ردیف

زمان پرداخت

كرایه میزان كرایه لازم

1

از یك ماه تا سه ماه

15
درصد كرایه مبنا به نسبت زمان + كرایه مبنا

2

از سه ماه تا شش ماه

20
درصد كرایه مبنا به نسبت زمان + كرایه مبنا

3

از شش ماه تا نه ماه

25
درصد كرایه مبنا به نسبت زمان + كرایه مبنا

4

از نه ماه تا دوازده ماه

30
درصد كرایه مبنا به نسبت زمان + كرایه مبنا

تبصره 1در صورت اعمال هریك از ردیفهای فوق زمان از ابتدای زمان حمل و صدور صورتحساب از جانب راه‌آهن تا زمان پرداخت كرایه‌محاسبه خواهد شد.

تبصره 2در صورت پرداخت كرایه بعد از یكسال همواره كرایه براساس 30 درصد افزایش سالیانه محاسبه خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/3/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اكبر ناطق نوری