قانون اجازه وصول جريمه تأخير تأديه صورتحساب هزينه حمل كالا به وسيله شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1376

قانون اجازه وصول جريمه تأخير تأديه صورتحساب هزينه حمل كالا به وسيله شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1376,03,11

ماده واحده در مواردي كه كرايه و ساير هزينه‌هاي حمل و نقل بصورت اعتباري باشد، شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مكلف‌است ضمن قرارداد شرط كند كه در صورت عدم پرداخت صورتحساب در موعد مقرر (‌يكماه) طرف قرارداد ملزم به پرداخت جريمه نقدي (‌به شرح‌جدول ذيل) به حساب راه‌آهن باشد.

 


‌رديف

زمان پرداخت

كرايه ميزان كرايه لازم

1

از يك ماه تا سه ماه

15
درصد كرايه مبنا به نسبت زمان + كرايه مبنا

2

از سه ماه تا شش ماه

20
درصد كرايه مبنا به نسبت زمان + كرايه مبنا

3

از شش ماه تا نه ماه

25
درصد كرايه مبنا به نسبت زمان + كرايه مبنا

4

از نه ماه تا دوازده ماه

30
درصد كرايه مبنا به نسبت زمان + كرايه مبنا

تبصره 1در صورت اعمال هريك از رديفهاي فوق زمان از ابتداي زمان حمل و صدور صورتحساب از جانب راه‌آهن تا زمان پرداخت كرايه‌محاسبه خواهد شد.

تبصره 2در صورت پرداخت كرايه بعد از يكسال همواره كرايه براساس 30 درصد افزايش ساليانه محاسبه خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/3/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري