قانون استرداد ماليات بر درآمد شركت‌هاي كشتيراني و هواپيمائي به منظور خريد كشتي و هواپيما مصوب 1374

قانون استرداد ماليات بر درآمد شركت‌هاي كشتيراني و هواپيمائي به منظور خريد كشتي و هواپيما مصوب 1374,01,29

ماده واحده وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است معادل ماليات بر درآمد متعلق به سود ابرازي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و‌شركت ملي نفت كش ايران و شركت‌هاي هواپيمائي هما و آسمان را پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتبار رديف‌خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود در وجه شركتهاي مربوط مسترد نمايد تا حسب مورد منحصراً براي خريد‌كشتي و هواپيما به مصرف برسد مدت اجراي اين قانون حداكثر تا پايان سال 1378 خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتادوچهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 6/2/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري