قانون استرداد مالیات بر درآمد شركت‌های كشتیرانی و هواپیمائی به منظور خرید كشتی و هواپیما مصوب 1374

قانون استرداد مالیات بر درآمد شركت‌های كشتیرانی و هواپیمائی به منظور خرید كشتی و هواپیما مصوب 1374,01,29

ماده واحده وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به سود ابرازی شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و‌شركت ملی نفت كش ایران و شركت‌های هواپیمائی هما و آسمان را پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی كشور از محل اعتبار ردیف‌خاصی كه به همین منظور در قانون بودجه كل كشور پیش‌بینی می‌شود در وجه شركتهای مربوط مسترد نماید تا حسب مورد منحصراً برای خرید‌كشتی و هواپیما به مصرف برسد مدت اجرای این قانون حداكثر تا پایان سال 1378 خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و هفتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 6/2/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اكبر ناطق نوری