قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقررات استفاده از واگن ها و كانتينرها ، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بين المللي پي.پي.دبليو (p.p.w) مصوب 1387

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقررات استفاده از واگن ها و كانتينرها ، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بين المللي پي.پي.دبليو (p.p.w) مصوب 1387,02,29

ماده واحده– به دولت (راه آهن جمهوري اسلامي ايران) اجازه داده مي شود به منظور تسهيل و انجام امور مربوط به حمل و نقل بين المللي كالا، عضويت مقررات استفاده از واگن ها و كانتينرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بين المللي پي.پي.دبليو(p.p.w) را پذيرفته و آئين نامه ها و مقررات تصويبي و تعرفه ها و ضمائم مربوط به آنها را اجراء نمايد.

بسم الله الرحمن الرحيم
مقررات استفاده از واگنها در حمل و نقل بين المللي پي.پي.دبليو (p.p.w)

فصل اول ناوگان واگنهاي مسافري

ماده 1ـ مقررات عمومي

1-1- اين مقررات شامل كليه ناوگان باري و مسافري، بارگنجها (كانتينرها)، تخته هاي حمل ونقلي راه آهنهاي عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) و همچنين واگنهاي استيجاري يكي از راه آهنهاي عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) را كه به شخص ثالث جهت حمل ونقل بين المللي اجاره داده شده است مي باشد. از اين به بعد كلمات «واگنهاي استيجاري» واگنهاي اجاره داده شده را منظور خواهد كرد.

1-2- انتقال واگنهاي راه آهن يك كشور به راه آهن كشور ديگر مي تواند با عرض خط مساوي و يا نامساوي انجام پذيرد. انتقال واگنها با عرض خط متفاوت به نحو زير انجام مي پذيرد.
1-2-1-
بدون تعويض بوژي با عرض خط راه آهن كشور تحويل دهنده وقتي كه مقصد فقط ايستگاه مرزي راه آهن كشور همسايه ميباشد.
1-2-2-
با تعويض بوژي وقتي كه بوژيهاي واگنها عوض مي شود، بوژيها به گيرنده و فرستنده و يا راه آهن مالك پس داده مي شود. در مورد نحوه واگذاري و برگرداندن بوژيها طرفهاي گيرنده، فرستنده و يا راه آهن مالك به توافق مي رسد.
1-2-3-
در موارد به كارگيري محورهاي انعطاف پذير (قابل افزايش در عرض) طرفهاي ذي نفع درمورد شرايط سير اينگونه واگنها توافقنامه تهيه مي كنند.

1-3- تعويض بوژي با توافق ادارات مركزي هر دو راه آهن در ايستگاههاي مرزي و يا محلهاي اختصاصي كه داراي تجهيزات مربوطه مي باشد انجام مي پذيرد.

1-4- تعويض بوژي واگنهاي استيجاري بطور معمول توسط راه آهن تعويض كننده با شرط داشتن توافقنامه با موجر و يا راه آهن مالك انجام مي گيرد.
جابه جايي واگن استيجاري بابوژيهاي مستاجر و يا راه آهن گيرنده با شرط داشتن توافقنامه بين راه آهن تعويض كننده، موجر و يا گيرنده امكان پذير است.
كرايه استفاده از بوژيها توسط موجر واگن و يا گيرنده بار بعد از امضاء قرارداد في مابين پرداخت مي شود. به دستور موجر و راه آهن دارنده نمايندگان آنها اين قرارداد را تنظيم مي كنند.

1-5- اگر راه آهنهاي اعضاء قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) يكي به ديگري واگنها را تحويل دهد كه راه آهن گيرنده توافقنامه اي با راه آهن مالك نداشته باشد كرايه، خسارتهاي وارده بر واگن و گم شدن آن را راه آهن گيرنده به راه آهن فرستنده به فرانك سوئيس مطابق قرارداد بين راه آهن فرستنده و راه آهن مالك پرداخت مي كند.
اين مقررات شامل بارگنجها (كانتينرها)، تخته ها و وسائل حمل ونقلي ديگر نيز مي شود.

1-6- در موارد تحويل واگنها، بارگنجها (كانتينرها)، تخته ها (پالتها) و وسائل حمل ونقلي ديگر كه متعلق به اعضاء قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) باشد به راه آهنهايي كه عضو اين قرارداد نمي باشند براي بارگيري مجدد، تعويض آدرس گيرنده اين مقررات فقط تا آخرين ايستگاه مرزي راه آهن عضو قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) كه بارگيري مجدد و تعويض آدرس مي كند قوت دارد.
در موارد زير اين مقررات شامل واگنها، بارگنجها (كانتينرها) و وسائل حمل ونقل اعضاء قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي(پ.پ.و) نمي باشد:
1-6-1-
بارگيري واگن و يا بارگنج (كانتينر) به راه آهني كه عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) نمي باشد.
1-6-2-
براي سير واگن و يا بارگنج (كانتينر) از يك راه آهن عضو قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) به راه آهن ديگر عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) كه از راه آهن غير عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) عبوري (ترانزيتي) عبور مي نمايد.
1-6-3-
در كل مسير واگنهاي باردار و خالي و يا بارگنجها (كانتينرها) در برگشت به راه آهن مالك كه از راه آهن غيرعضوقرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مي گذرد.
1-6-4-
در موارد وجود قرارداد ديگر بين راه آهنهاي عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و).

1-7- كليه محاسبات منتج از اين مقررات، نظم و زمانبندي آنها برمبناء «مقررات محاسبه حمل ونقل مسافر و بار در ارتباطات بين المللي» انجام مي پذيرد.
محاسبات را مي توان برمبناء قراردادهاي امضاء شده بين راه آهنهاي مختلف نيز انجام داد.

1-8- راه آهنهاي مختلف اعضاء قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مي تواند بين خود توافقنامه هاي جداگانه اي جهت استفاده مشترك از واگنها، بارگنجها (كانتينرها)، تخته ها و وسائل حمل ونقل و همچنين تأسيس انبارهاي قطعات يدكي واگنها داشته باشد، به شرط اين كه قراردادهاي مذكور ضد منافع ديگر اعضاء قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) نباشد.

1– 9- مسائل مربوط به تغييرات و اضافات مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) به جز مسائل مالي در جلسات كميسيون بهره برداري اعضاء سازمان همكاري راه آهنها (اُ.اس.جي.دي) هماهنگ و تصويب مي شود.
مسائل ملي در كنفرانس مديران راه آهنهاي سازمان همكاري راه آهنها تصويب مي شود.

ماده 2 ـ شرايط به كارگيري واگنها
2-1-
براي حمل ونقل بين المللي، واگنهاي سالم كه با شرايط فني پيوست شماره يك مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) انطباق دارد مجاز مي باشد. در حمل ونقل همراه با تعويض وسيله نقليه، تنها واگنهاي منطبق با ابعاد قطار راه آهن تحويل دهنده پذيرفته مي شود. در موارد سير در راه آهن جمهوري سوسياليستي ويتنام و راه آهنهايي كه داراي عرض خط (1000) ميليمتر مي باشد و راه آهن جمهوري خلق چين واگنهاي به كارگرفته شده بايد شرايط فني خاص ديگري نيز داشته باشد كه بين طرفين مربوطه توافق مي گردد.
2-2-
بارگذاري روي محور واگنها نبايد بيش از اندازه هاي مجاز در راه آهنهاي مسير حركت آنها باشد.(رجوع به پاراگراف 14 فقره 3014)
2-3- 
واگنهايي كه در حمل ونقل بين المللي استفاده مي گردد بايد داراي بوژي باشد. شاسي، اتاق بار و بدنه واگن بايد سازه هاي يكپارچه فلزي باشد.
در واگنهاي راه آهن جمهوري سوسياليستي ويتنام كه بر روي خطي با عرض (1000) ميليمتر حركت مي كند بدنه و شاسي مي تواند غير فلزي باشد.
2-4-
جهت واگنهاي صندلي دار و همچنين واگنهاي خواب به جز واگنهاي تركيبي و واگن رستورانهاي صندلي دار كوپه هاي افراد سيگاري و غير سيگاري ها مطابق با درجه واگن بايد مجزا باشد.
(
رجوع به پيوست شماره 47 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و(1)))
2-5-
به خاطر رزرو جا در واگنهاي (تركيبي) داراي صندلي و تختخواب دار بر روي هر جايگاه اتيكت با شماره مربوطه نوشته شود. جايگاهها مطابق پيوست 44 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) شماره گذاري مي شود.

ماده 3ـ نحوه واگذاري واگنها
3-1-
تعداد و نحوه واگذاري واگنها جهت حمل ونقل منظم، شماره مسيرهاي واگنهاي جداگانه، سرعت موردنظر، حداقل نسبت ترمز و همچنين تعيين مسيرهايي كه واگنهاي تركيبي با جايگاههاي نشسته و يا خواب در آن حركت خواهد نمود و همين طور براي برنامه فصلي حركت قطارهاي مسافري در كنفرانس مسؤولان ادارات واگن شركت كننده در چهارچوب سازمان همكاري راه آهنها (اُ.اس.جي.دي) يا توافقنامه هاي دوطرفه تعيين مي گردد.

اطلاعات مربوط به واگنها كه در حمل ونقل منظم سير مي كند بايد در «برنامه مسيرهاي واگنهاي مسافري حمل ونقل بين المللي مستقيم» مشخص گردد كه بوسيله كميته سازمان همكاري راه آهنها (اُ.اس.جي.دي) برمبناء پيشنهادات راه آهنها تنظيم و توافق گرديده و چهارده روز قبل از اجراء برنامه جديد ابلاغ مي شود.
3-2-
نحوه واگذاري و تعداد واگنها جهت حمل ونقل نامنظم و همچنين واگنهاي اضافي جهت افزايش حجم حمل ونقل منظم (2) براي هر حالت معين توسط طرفين ذي نفع تعيين مي شود.

ماده 4ـ تحويل واگنها

4-1- تحويل واگنها از يك راه آهن به راه آهن ديگر با شرايط زير انجام مي پذيرد :
4-1-1-
براي حمل ونقل مسافر در خطوط حمل ونقلي بدون تعويض قطار ـ در ايستگاههاي مرزي تعيين شده در موافقتنامه هاي مرزي ريلي هر دو طرف.
4-1-2-
براي حمل ونقل مسافر در خطوط حمل ونقلي با تعويض قطار ـ در ايستگاههاي مرزي راه آهن تحويل گيرنده با توافق طرفين تحويل واگنها مي تواند همچنين در ايستگاههاي مرزي راه آهن تحويل دهنده انجام پذيرد.

4-2- فقط واگنهاي واجد شرايط فني مندرج در پيوست شماره (1) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مي تواند تحويل گردد كه از طرف راه آهن تحويل دهنده بازديد و از لحاظ فني جهت حمل ونقل بين المللي قابل قبول شناخته شده باشد. راه آهن مالك ورود به كله گي واگن مسافري و كله گي واگن باري را براي تشخيص وضعيت فني قطعات آنها كه در ايمني حركت تأثير دارد تأمين مي كند. راه آهن مالك بايد واگنهاي خالي خود را بدون در نظر گرفتن وضعيت فني آنها بپذيرد، واگنهاي مذكور در پاراگراف 12 بند .(1-2-4) از اين قاعده مستثني مي باشد. در صورت تحويل واگن آسيب ديده ( كه واجد شرايط مندرج در پيوست (1مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) نمي باشد به راه آهن مالك و يا به راه آهن عبور (ترانزيت) جهت بازگرداندن به مالك وضعيت واگن بايد مطابق فرم(1) (پيوست شماره2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و)) از طرف راه آهن گيرنده صورت جلسه گردد. اين صورت جلسه توسط نمايندگان هر دو طرف امضاء مي شود. اين صورت جلسه كه به زبان كشور گيرنده تنظيم مي شود بايد ترجمه به زبان چيني يا روسي صورت جلسه از طرف راه آهن گيرنده در موارد زير تنظيم گردد.
4-2-1-
به هنگام تحويل به راه آهن عبوري (ترانزيت) در سه نسخه كه هركدام از راه آهنها يك نسخه دريافت مي كند نسخه هاي سوم صورتجلسه توسط راه آهن گيرنده، جمع آوري مي گردد و ماهيانه توسط پست به حسابداري راه آهن مالك ارسال مي گردد. (تا پانزدهم ماه آينده)
علاوه بر اين راه آهني كه در آن آسيب ديدگي واگن انجام گرفته بايد برچسب مطابق پيوست شماره (15 a، 15 b) و مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) بر روي واگن بزند. مطابق با دستورالعمل شماره 12 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) اين برچسب به زبان كشوري كه آسيب ديدگي در آن اتفاق افتاده است نوشته مي شود، ليست خرابيها به زبان چيني و يا روسي اضافه مي شود.

برچسب را در دوطرف واگن كنارگيره هاي تابلوي عنوان مسير واگن و در صورتي كه امكان پذير نباشد برروي تيرك طولي واگن مي چسبانند. اين برچسب تا رسيدن واگن به راه آهن مالك آن برداشته نمي شود.
4-2-2-
در موارد تحويل واگن آسيب ديده مستقيما از راه آهن وارد كننده آسيب به راه آهن مالك صورتجلسه در سه نسخه تنظيم گرديده، دو نسخه آن به راه آهن مالك و يك نسخه به راه آهن تحويل دهنده تحويل مي شود. صورتجلسه توسط دو طرف امضاء مي شود و مبناء محاسبات براي راه آهن واردكننده آسيب و راه آهن مالك مي گردد. مسؤوليت مالي در مقابل ليست خرابيها و آسيبها برعهده راه آهن استفاده كننده واگن مي باشد.
صورتجلسه مطابق فرم پيوست (2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) براي واگنهايي كه در راه آهنهاي طرف سوم شركت مي كند وبراي خرابيها داراي برچسبهاي «M» يا «K » يا «L » مطابق «مقررات استفاده از واگنهاي مسافري در حمل ونقل بين المللي»، «آر.آي.سي» (RIC) مي باشد تنظيم نمي گردد.

4– 3- مدت زمان تحويل واگنها (بدون در نظر داشتن تعداد آنها در قطار) به ميزان زير تعيين شده است:
4-3-1-
بدون تعويض بوژي ظرف حداكثر 30 دقيقه
4-3-2-
با تعويض بوژي حداكثر ظرف 60 دقيقه
تحويل واگنها از يك راه آهن به ديگري با تنظيم اظهارنامه (مطابق پيوست سه مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و)) انجام مي پذيرد كه در چهار نسخه توسط راه آهن واگذاركننده نوشته مي شود، دو نسخه براي هرطرف.
اين اظهارنامه ها بايد شماره گذاري پيوسته از اول سال را دارا باشد.

4-4- لحظه واگذاري واگنها از زمان تحويل اظهارنامه هاي واگنها به نمايندگان طرف گيرنده حساب مي شود.
اظهارنامه هاي واگنها قبل از تحويل توسط نمايندگان طرف واگذاركننده امضاء مي شود.
نمايندگان طرف گيرنده بعد از بازديد و يا بعد از گذشت مدت تعيين شده براي بازديد واگن آنها را امضاء مي كنند.
زمانهاي واگذاري و بازديد واگنها توسط مهرهاي تاريخدار طرفين تأييد مي شود.
از لحظه امضاء اظهارنامه ها توسط نمايندگان طرف گيرنده واگنها تحويل داده به حساب مي آيد.

4– 5- به دلايل زير واگنها قبول نمي شوند:
4-5-1-
اگر واگنها مطابق شرايط فني مقررات حاضر نباشند (به پاراگراف (4) .بند 4-2 مراجعه شود).
4-5-2-
در موارد قطع حركت قطارها بين ايستگاههاي مرزي و عدم امكان استفاده از خط طرف ديگر جهت تحويل، در اين حالت طرفهاي ذي نفع به موقع بايد از وضعيت مطلع شوند.
4-5-3-
در شرايطي كه مديريتهاي راه آهنها قبول واگن را منع كرده در اين مورد طرفهاي ذي نفع را بايد به موقع مطلع نمايند.
4-5-4-
در موارد عبور واگنها از منطقه اي كه در آنها قرنطينه طبي به خاطر امراض واگير و مسري وجود دارد و هيچ گونه تأييديه در مورد ضدعفوني شدن واگنها كسب نشده باشد.
4-5-5-
در مواردي كه راه آهن گيرنده اطلاع دارد كه از واگنها براي حمل مسافرها با امراض مسري و از واگنهاي اسباب و اثاثيه براي حمل احشام استفاده شده است و ضدعفوني نگرديده است.

4– 6- براي كليه حالتها كه نمايندگان طرف گيرنده از تحويل واگن خودداري مي كنند صورتجلسه مطابق فرم پيوست (11) با اشاره به دلايل عدم قبول واگنها تنظيم مي كنند كه در آن، زمان برگشت واگنها به طرف مقابل را ذكر مي كنندواگنهاي رد شده از ليست اظهارنامه حذف شده و در رديف« ملاحظات »، شماره صورتجلسه مطابق .پيوست(11) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) نوشته مي شود و به علامت « ردشد » ممهور مي گردد.
صورتجلسه به زبان كشور راه آهن گيرنده با ترجمه به زبان چيني و يا روسي و يا با توافق طرفين به زبان ديگر تنظيم مي شود.
صورتجلسه در دو نسخه نوشته مي شود كه هر طرف يكي از آنها را دريافت مي كندواگنهايي كه رد شده به ايستگاه مرزي راه آهن فرستنده با ليست اظهارنامه جديد برگردانده مي شود و روي ليست كلمه «غيرقبوليها» با اشاره به شماره صورتجلسه مربوطه نوشته مي شود.

4-7- واگنهايي كه مقصد آنها تا اولين ايستگاه مرزي ورودي راه آهن ديگر مي باشد از نظر فني مورد تحويل قرار نمي گيرد. انتقال اين واگنها با ليست اظهارنامه پيوست شماره (3) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) انجام مي پذيرد.

ماده 5 ـ شرايط استفاده از واگنها
5-1-
براساس مقررات حاضر، از لحظه امضاء ليست واگنها توسط نمايندگان طرف گيرنده مسؤوليت راه آهن گيرنده در مقابل واگنها شروع مي شود.
5-2-
راه آهن هر كشور موظف است از واگنهاي كشورهاي ديگر به خوبي حفاظت نموده و آنها را از نظر فني سالم نگهدارد.
5-3- 
واگنهايي كه از راه آهنهاي كشورهاي ديگر تحويل گرفته مي شود بايد مطابق كاربرد تعيين شده آنها استفاده شود.
استفاده از واگنها به غير از كاربرد تعيين شده (به كارگيري واگنهاي خواب براي نشستن و يا تغيير مسير حركت واگنها و غيره) مي تواند تنها با داشتن توافق قبلي از راه آهن مالك انجام گيرد.
5-4-
شركت كننده هاي قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) موظفند حركت واگن را طبق برنامه كه بين طرفين ذي نفع به توافق رسيده تأمين نمايند.
5-5-
اگر واگنها با تأخير به ايستگاهي كه بايد به قطارديگري متصل شود برسد (چه قبل از حركت و چه بعد از حركت قطار موردنظر) و انجام مانور باعث به تأخير افتادن قطار شود اين واگنها بايد با اولين قطار مسافري كه از آن ايستگاه عزيمت مي كند به مقصد تعيين شده ارسال گردد.
ايستگاه و يا راه آهن مذكور بايد موضوع تغييرات انجام شده را بلافاصله به راه آهنهاي در مسير حركت، ايستگاههاي مبدأ، مقصد مرزي و ايستگاههاي تعويض بوژي كه در مسير حركت مي باشند توسط تلگرام اطلاع دهد.
در تلگرام تاريخ حذف واگن، شماره قطار، شماره واگن و شماره واگن جايگزين شده، شماره رديف واگن در قطار و همچنين شماره قطار كه با آن واگن تأخير كرده به مقصد خواهد رسيد داده مي شود ذكر مي گردد. در ايستگاه مقصد واگنهايي كه با تأخير رسيده است به قطار عادي خود متصل مي گردد. اگر واگن تأخيري را نمي توان به قطار خود متصل نمود، واگن جايگزين در قطار باقي مي ماند. اگر واگن جايگزين شده وجود نداشته باشد ايستگاه مقصد كمكي از واگنهاي خود را به قطار متصل مي نمايد.
5-6-
راه آهنهاي عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مي تواند با ناوگان واگنهاي مسافري جهت حمل ونقل بين المللي و داخلي به يكديگر كمك كند.
واگنهاي واگذار شده طبق شرايطي كه بين طرفين ذي نفع توافق مي گردد مورد استفاده قرار مي گيرد.

ماده 6 ـ حذف واگنها از قطار
در موارد حذف واگن از قطار ايستگاه و يا راه آهني كه اين واگن را حذف كرده است بايد موضوع را توسط تلگرام به ايستگاههاي مبدأ، مقصد، راه آهن مالك، ايستگاههاي مرزي و ايستگاه تعويض بوژي و راه آهنهاي در مسير حركت اطلاع دهد.
در تلگرام شماره واگن و راه آهن مالك و يا كد دوازده رقمي، نوع واگن، شماره مسير عادي، شماره قطار، رديف واگنها در قطار، تاريخ و اسم ايستگاهي كه واگن را جدا كرده است، دلايل واگن و همچنين اطلاعات در مورد برگشت واگن و يا متصل كردن آن به قطار ديگر آورده مي شود.
واگنهاي جداشده حتي المقدور با واگنهاي از نوع مشابه جايگزين مي شود. در اين صورت تلگرافي به ايستگاههاي مبدأ، مقصد، مرزي و ايستگاه تعويض بوژي با ذكر نوع واگن و تعداد جا در آن فرستاده مي شود. در حالتهاي استثنائي جايگزين كردن واگن درجه دو با واگن درجه يك مجاز مي باشد. در اين صورت كلمه درجه دو بر روي شيشه درهاي ورودي واگن نوشته مي شودواگنهايي كه از قطار عادي خود منفصل شده است بعد از رفع نواقص مربوطه بايد در ايستگاههاي مقصد به قطارهاي خود متصل شود.
اگر تعمير واگن منفصل شده امكان پذير نمي باشد، راه آهن مالك آن بايد واگن ديگري را جايگزين كند. اطلاعات مربوطه بايد توسط تلگرام مخابره گردد.
اگر راه آهن استفاده كننده نمي تواند خرابيها را رفع كند و اين خرابيها امنيت حركت را تهديد نمي كند. (به طور مثال: خرابي گرمايش- روشنايي و غيره) و واگن مي تواند بدون تقليل سرعت در قطارهاي مسافري حركت كند بايد آن را به صورت واگن خالي به راه آهن مالك اعاده نمود.
واگنهاي جايگزين شده بعد از آزاد شدن با اولين قطار به راه آهن مالك برگردانده مي شود. در اين مورد به راه آهنهاي در مسير حركت تلگرام زده مي شود. اطلاعات مربوطه بايد در تلگرام ذكر شود.
آدرسهاي تلگرافي راه آهنها در پيوست شماره (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مشخص شده است.

ماده 7 ـ پرداخت حق استفاده از واگنها و محاسبات ديگر
7-1-
جبران حق استفاده از واگن در مسيرهاي برنامه ريزي شده و يا غير برنامه ريزي شده بايد به طريق استفاده متقابل از واگنهاي طرف ديگر محاسبه گردد.
به هر طرف بايد امكان استفاده متقابل جهت جبران واگنمحور- كيلومتر داده شود.
استفاده متقابل از واگنهاي خدماتي، واگن رستورانها، واگن پست، واگن خواب و واگنهاي مسيرهاي غير برنامه اي را كه براي افراد استفاده كننده از بليط رايگان به كار گرفته مي شوند (سالنهاي خواب، واگنهاي با صندليهاي نشسته و غيره) عملاً جهت جبران به حساب نمي آورند.
7-2-
براي محاسبه كاركرد واگن مسافري واحد محوركيلومتر انتخاب گرديده است واگنهاي شش محوره مانند واگنهاي چهار محوره در نظر گرفته مي شود. محور واگن توشه 7/0 محور واگن مسافري منظور مي گردد. محور واگنهاي مخصوص حمل اتومبيلهاي سواري 5/0 محور واگن مسافري حساب مي شود.
واحد اندازه گيري كاركرد واگن تختخوابشو (COCUCHE) يا كوپه معادل 65% محور كيلومتر كاركرد واگن مسافري معمولي صندلي دار در نظر گرفته مي شود.
7-3-
در محاسبه خدماتي كه بايد جبران شوند كاركرد حقيقي واگنهاي پر و خالي به حساب مي آيد.
7-4-
جهت كاركرد واگنهاي خالي كه استفاده مفيد ندارد، راه آهني كه اين كاركرد در آن صورت پذيرفته است خسارت كاركرد خالي را از راه آهني كه اين واگنها را فرستاده به ميزاني كه بند (1) پاراگراف (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) آمده است دريافت مي نمايد.
7-5-
كاركردها بايد جداگانه بين راه آهنهاي ذي نفع در مسير مربوطه جبران شود.
7-6-
راه آهنهايي كه داراي برنامه حركت قطارهاي دوساله مي باشند بدهي برحسب واگن محور-كيلومترها بايد براساس بند (2) ضميمه (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) پرداخت.
7-7-
هزينه هاي مربوط به تعويض بوژي واگنهاي مسافري توسط راه آهن تعويض كننده مطابق بند (3) پيوست شماره (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) متناسب با فاصله هاي طي شده مطابق تعرفه بين المللي به كارگرفته شده بين راه آهنهاي ذي نفع تقسيم مي شود.

ماده 8 ـ حركت واگنهاي خالي
8-1-
بابت حركت واگنهاي خالي كه در حمل ونقل برنامه ريزي شده ويا غيربرنامه اي پيش بيني شده است و همچنين واگنهاي خالي حذف شده از قطارها در موارد عبور از راه آهنـــهاي عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) كرايه دريافت نمي شود ولي كاركرد آن برحسب واگنمحور-كيلومتر مدنظر مي باشد.
واگنها بايد در تركيب قطارهاي مسافري حركت كند ولي واگنهاي داراي نواقص فني استثنائاً مي تواند تنها در تركيب قطارهاي باري حركت كند.
8-2- 
واگنهاي خالي كه به راه آهن مالك برگردانده مي شود بايد از مسيرهاي تعيين شده با عبور از همان ايستگاههاي مرزي كه در آنها تحويل داده شده بود برگردانده شود.
با توافق طرفين واگنهاي مذكور مي تواند از ايستگاههاي مرزي غير مسير اوليه برگردانده شود. جهت اين واگنها اظهارنامه حركت مطابق توافق طرفين ذي نفع تنظيم مي گردد و به نشاني رئيس ايستگاه مرزي راه آهن مالك ارسال مي شود. ايستگاه مربوطه در مورد حركت واگنهاي خالي تلگرامي را به راه آهنهاي در مسير حركت و همچنين به ايستگاههاي مبدأ، مقصد، مرزي و ايستگاه تعويض بوژي و راه آهن مالك ارسال مي كند.

ماده 9 ـ بهره برداري از واگنها
9-1-
سرويس دهي در واگنهاي مسافري به صورت زير انجام مي پذيرد :
9-1-1-
توسط پرسنل راه آهن مالك در واگنهاي خواب و يا تركيبي در مسيرهايي كه واگنهاي تركيبي مانند واگن خواب به كار گرفته مي شود.
9-1-2-
در واگنهاي صندلي دارتوسط پرسنل راه آهني كه قطار در محدوده آن حركت مي كند و يا با توافق طرفين توسط پرسنل راه آهن مالك واگن.
9-2-
راه آهني كه واگن از آن عبور مي كند بايد واگن را با ذغال سنگ جهت گرمايش انفرادي همچنين گرمايش بخاري يا برقي و آب را مجاناً تأمين كند خدمه واگنها جهت ذغال سنگ درخواستي مطابق فرم پيوست (4) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) ارائه مي دهند. درخواستها در سه نسخه نوشته مي شود كه دو نسخه آن راراه آهن تجهيزكننده و يك نسخه (ته سوش) را راه آهن درخواست كننده دريافت مي كند.
9-3-
راه آهنهاي عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) موظف است مجاناً و به موقع تلگرامهاي اداري مربوط به سير واگنها را در حمل ونقل بين المللي ارسال نمايد.
ارسال مكاتبات مربوط به خدمات واگنها براي حركت برنامه ريزي شده و موردي توسط پست و مطابق مقررات رايج در هر كشور مربوطه انجام مي گيرد.
9-4-
خدمه واگنها در مسائل مربوط به تجهيز واگنها با ارسال تلگرام اداري، درخواست كمك پزشكي و غيره بايد به مسؤول ايستگاه مراجعه كنند.
9-5-
كليه مسائل مربوط به سير واگن رستورانها در حمل ونقل بين المللي بايد در توافقنامه هاي جداگانه كه بين راه آهنهاي ذي نفع امضاء مي شود پيش بيني گردد.

ماده 10 ـ تجهيزات داخلي و ابزارآلات واگنها
10-1-
راه آهن مالك بايد واگنهاي خواب را با لوازم رختخواب، حوله و تجهيزات ديگر به ميزان كافي براي برطرف ساختن نياز هاي قطار مسافري در مسير رفت و برگشت تأمين نمايد.
10-2-
ليست تجهيزات داخلي و ابزارآلات واگن و ارزش آنها به فرانك سوئيس مطابق فرم پيوست (17) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) نوشته و داخل واگن بر روي ديوار آن چسبانيده مي شود.
ليست به زبان راه آهن مالك با ترجمه به زبان روسي در صورت سير در راه آهن چين با ترجمه به زبان چيني نوشته مي شود.
10-3-
مسؤوليت در قبال تجهيزات داخلي و ابزارآلات
10-3-1-
به عهده پرسنل راه آهن مالك مي باشد. در صورت منفصل كردن واگن از قطار جهت تعمير راه آهن استفاده كننده صورتجلسه اي در مورد تجهيزات واگن در دو نسخه تنظيم كرده و پرسنل راه آهن مالك را معاف مي نمايد.
بعد از تعمير واگن راه آهن استفاده كننده براساس تلگرامي تحويل گرفتن واگن را اطلاع مي دهد و آن را به پرسنل راه آهن مالك تحويل مي دهد. اگر در واگن كمبودي مشاهده شود صورتجلسه طبق فرم پيوست(14) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) تنظيم مي گردد.
10-3-2-
در صورتي كه واگن توسط پرسنل راه آهن مالك همراهي نشود مسؤوليت برعهده راه آهني است كه واگن در آن حركت مي كند.
10-4-
در صورت تحويل واگنهاي صندلي دار واگنهاي اسباب بدون همراهي پرسنل راه آهن مالك، تحويل تجهيزات داخلي و ابزارآلات مطابق ليست انجام مي پذيرد. اگر تجهيزات با ليست مربوطه مطابقت نداشته باشند راه آهن تحويل گيرنده صورتجلسه اي طبق فرم پيوست (14) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) تنظيم مي كند كه مبناء محاسبات قرار مي گيرد. صورتجلسه به زبان راه آهن گيرنده با ترجمه به زبان چيني و يا روسي نوشته مي شود.
صورتجلسه به صورت زير تنظيم مي گردد :
10-4-1-
در موارد تحويل به راه آهن عبوري (ترانزيت) صورتجلسه اي در سه نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه به طرفين و نسخه سوم را راه آهن تنظيم كننده صورتجلسه يك بار در ماه (تا پانزدهم ماه بعدي) به حسابداري راه آهن مالك توسط پست ارسال مي نمايد.
10-4-2-
در موارد تحويل به راه آهن دارنده در سه نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه جهت راه آهن تحويل دهنده و دو نسخه جهت راه آهن مالك مي باشد.
در موارد تحويل واگنهاي خواب، رستوران و خدماتي كه بدون همراهي پرسنل راه آهن مالك انجام مي گيرد، تجهيزات و ابزارآلات با تنظيم صورتجلسه مطابق فرم پيوست (14) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) به ترتيب مذكور در بندهاي .(10-4-1 و 10-4-2) انجام مي گردد. اين صورتجلسه توسط پرسنل راه آهن گيرنده تنظيم مي شود.

ماده 11ـ پاكسازي و ضدعفوني كردن واگنها
11-1-
راه آهنهاي عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) موظف است در ايستگاههاي مبدأ و مقصد و همچنين در ايستگاههايي كه مطابق برنامه تميز كردن واگنها پيش بيني شده است پاكسازي واگنها را انجام دهد. اين راه آهنها بايد آب، صابون مايع يا قالبي، كاغذ توالت و دستمال واگنها را تأمين كند.
11-2-
پاكسازي و ضدعفوني كردن واگنها بايد توسط ادوات و موادي انجام پذيرد كه به واگنها و تجهيزات آن آسيب نرساند.
11-3- 
واگنهايي كه براي حمل افراد با امراض مسري و يا حيوانات استفاده شده است (جز حيوانات همراه مسافر) بعد از آزاد شدن بايد مطابق مقررات بهداشتي كشور مربوطه ضدعفوني شود.
11-4-
در صورتي كه واگنها از مناطق قرنطينه طبي عبور كرده است قبل از تحويل به راه آهن ديگر بايد ضدعفوني شود.
11-5-
جهت جلوگيري از بروز امراض مسري راه آهنها مي تواند كابينها و توالتهاي واگنها را مطابق دستورالعملهاي بهداشتي كشور خود ضدعفوني كند. اين بند شامل واگنهايي كه با پرسنل راه آهن مالك همراهي مي شود نيز مي گردد.
11-6-
پاكسازي و ضدعفوني كردن واگنها به حساب و يا تجهيزات راه آهني انجام مي گيرد كه واگنها در آن قرار دارد.

ماده 12ـ نگهداري و تعميرات جاري واگنها

12-1- بازديدها و تعميرات دوره اي واگنها را راه آهن مالك انجام مي دهد.

12-2- تعميرات جاري واگنها ( بازديدهاي فني، تعميرات جاري، روغن كاري قطعات ساينده) و همچنين رفع نواقصي كه در حين بهره برداري بروز مي نمايد به حساب و توسط راه آهني كه واگنها در آن قرار دارند انجام مي پذيرد.
در تعميرات مواد و قطعات يدكي بايد از كيفيت مربوطه برخوردار باشد. تغييرات در ساختمان واگن مجاز نمي باشد.
راه آهن استفاده كننده مجاز مي باشد تا خسارات ناچيزي را كه مخارج زيادي را به دنبال ندارد تعمير نمايد.
تعمير جعبه ياتاقانها با ياتاقانهاي بولبرينگي توسط راه آهنهاي استفاده كننده منع مي شود. جهت تراش چرخها فقط دريچه جعبه ياتاقان برداشته مي شود. در صورت نياز بايد از راه آهن مالك محورهاي واگنها با ياتاقانهاي بولبرينگي را درخواست نمود.
اگر راه آهن استفاده كننده نمي تواند تعميرات مربوطه را انجام دهد، واگن جهت تعمير به حساب راه آهن استفاده كننده و با قيمتهايي كه در .پيوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) آمده است به راه آهن مالك فرستاده مي شود.
در موارد آسيبهاي سنگين واگن در حد تعميرات اساسي، توسط راه آهن مالك به حساب راه آهن استفاده كننده انجام مي گيرد.
اجرت تعميرات با قيمت تمام شده اما حداكثر تا ميزان شصت درصد (60%) ارزش خود واگن محاسبه مي شودواگن به شدت آسيب ديده تا حدي تعمير مي شود كه بتواند به راه آهن مالك برسد. اگر راه آهن استفاده كننده نتواند تعميرات خود را به نحوي انجام دهد كه واگن آسيب ديده بر روي چرخهاي خود به راه آهن مالك برسد، راه آهن استفاده كننده واگن را بر روي واگن كفي (پلاتفرم) بارگيري مي كند و به راه آهن مالك مطابق فرم مندرج در توافقنامه بين طرفين ذي نفع ارسال مي نمايد.
12-2-1-
بين راه آهنهاي اروپايي و راه آهنهاي داراي عرض (1520) ميليمتر دستورالعملهاي زير به كار گرفته مي شود:
در موارد آسيب سنگين واگن و يا بوژي در حد تعميرات اساسي، تعميرات توسط راه آهن مالك به حساب راه آهن استفاده كننده انجام مي پذيرد.
اجرت تعميرات واگن و يا بوژي مطابق پيوست .(16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) بوده اما حداكثر تا ميزان شصت درصد (60%) ارزش واگن و يا بوژي نو محاسبه مي شود.
واگن آسيب ديده بايد به نحوي تعمير گردد كه قادر به رسيدن به راه آهن مالك باشد. اگر واگن و يا بوژي را نتوان تعمير كرد راه آهن استفاده كننده، واگن و يا بوژي را بر روي واگن كفي (پلاتفرم) بارگيري كرده و مطابق توافقنامه هاي موجود بين طرفين به راه آهن مالك ارسال مي نمايد. اجرتي بابت حمل ونقل واگن و يا بوژي آسيب ديده گرفته نمي شود.

12-4- در موارد آسيب سنگين واگن و يا بوژي كه در آن بين تعمير و يا خارج شدن واگن يا بوژي از رده شكي وجود داشته باشد، مسئله با توافق راه آهن مالك و راه آهن استفاده كننده برمبناء اطلاعاتي كه راه آهن استفاده كننده در مورد ميزان خسارت واگن و يا بوژي ارسال مي كند حل و فصل مي شودواگن، بوژي و يا قسمتهايي از آنها فقط با داشتن موافقت از راه آهن مالك به آن برگردانده مي شوند.

12-5- در صورت نياز ، قطعات يدكي جهت تعميرات را مي توان از راه آهن مالك مطابق فرم .پيوست (18) از نشاني تعيين شده در پيوست (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) درخواست كرد.
در اين درخواست اسامي و اندازه هاي قطعات ( در صورت نياز كروكي آنها) ارسال مي گردد شماره و نوع واگن آسيب ديده راه آهن مالك و همچنين آدرس درخواست كننده نوشته مي شود. در درخواستهاي جهت محورها و چرخهاي واگن علاوه بر موارد فوق نوع چرخها، قطر آنها و فاصله بين وسط سرمحورها نوشته مي شود.

12-6- قطعات يدكي از جمله فنرهاي حلزوني، محورها، كمك فنرها، قلاب خودكار مجاناً از طرف راه آهن مالك ارسال مي شود. اين قطعات بايد بدون عمليات اضافي قابل نصب باشد. قطعات يدكي ديگر به حساب راه آهن استفاده كننده توسط راه آهن مالك فرستاده مي شود. محورها و فنرهاي آسيب ديده صرف نظر از وضعيت فني آنها بايد به راه آهن مالك عودت داده شود. قطعات آسيب ديده ديگر به راه آهن مالك برگردانده نمي شود.
قطعات آسيب ديده برگشتي بايد از همان ايستگاههاي مرزي برگردانده شود كه قطعات سالم جهت تعويض آنها ارسال شده بود.
اگر قطعات آسيب ديده قابل عودت به راه آهن مالك برگردانده نشود راه آهن مالك شصت درصد (60%) ارزش قطعات را دريافت مي كند. راه آهني كه نتواند تحويل قطعات آسيب ديده را اثبات كند مبلغ خسارت را پرداخت مي كند.
در موارد ارسال قطعات يدكي به راه آهن استفاده كننده، برروي آنها با رنگ روغني علامت راه آهن مالك، شماره واگن مربوطه و مقصد آنها يعني نام ايستگاه و راه آهن گيرنده نوشته مي شود.
بر روي قطعات آسيب ديده كه به راه آهن مالك عودت مي شود با رنگ روغني علامت راه آهن مالك و شماره واگن كه از آنها اين قطعات برداشته شده است و همچنين اسم ايستگاه و راه آهن گيرنده نوشته مي شود.
اگر به خاطر كمبود جا علامتگذاري بر روي قطعات امكان پذير نباشد نوشته ها را بايد بر روي قطعه حلبي درج نموده و به قطعات ارسال وصل كرد.
بابت قطعات يدكي گم شده كه براي تعمير واگن ارسال شده ولي به مقصد نرسيده است ارزش قطعات به صورت كامل دريافت مي شود خسارت را راه آهني كه قطعات را گم كرده و يا راه آهني كه تحويل آنها را نمي تواند اثبات كند مي پردازد.

12-7- قطعات يدكي مجاناً و حتي المقدور با سرعت بالا حمل مي شود. برگشت قطعات آسيب ديده نيز مجاناً ولي با سرعت كم به نشاني هايي كه در پيوست شماره (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مشخص شده اند ارسال مي گردد.

12-8- قطعات يدكي بدون مجوز و بدون أخذ عوارض گمركي و غيره حمل مي شود.

12-9- ارسال قطعات يدكي و قطعات آسيب ديده طي بارنامه انجام مي پذيرد. در بارنامه در ستون «عنوان بار» بايد ذكر شود كه «به ازاء هرگونه عوارض گمركي واردات، صادرات و عبوري (ترانزيتي) معاف مي باشد» علاوه براين در بارنامه شماره و نوع واگن كه براي آن قطعه ارسال مي شود و يا شماره و نوع واگن كه از آن قطعه برداشته شده است درج مي شود.

ماده 13ـ پرداخت خسارتها بابت واگنهاي گم شده

13-1- واگنهايي كه آسيبهاي وارده بر آنها باعث از رده خارج شدن آنها گرديده و واگنهايي كه به دلايل ديگر به مدت سه ماه به راه آهن مالك برگردانده نشده است جزو واگنهاي گم شده به حساب مي آيد.

13-2- راه آهني كه واگن را گم كرده است طي تلگرامي موضوع را به راه آهن مالك اطلاع مي دهد. در اين تلگرام شماره واگن، شماره قطار، نام مسيري كه در آن حركت مي كرده و دلايل گم شدن واگن ذكر مي گردد.
جهت واگنهايي كه فاقد كد دوازده گانه مي باشند در تلگرام نوع واگن، تعداد محورهاي آن و راه آهن مالك نوشته مي شود.

13-3- راه آهن استفاده كننده موظف است به راه آهن مالك بابت واگن گم شده مطابق فهرست توافق شده ارزش واگنها، خسارت مربوطه را بپردازد.

با توافق طرفين ذي نفع مي توان خسارت واگن گم شده را با واگن ديگرجبران نمود. در مواردي كه باتوافق راه آهن مالك راه آهن استفاده كننده واگن آسيب ديده را به راه آهن مالك ارسال مي نمايد كه سپس راه آهن مالك آن واگن آسيب ديده را از رده خارج شده محسوب نمايد راه آهن استفاده كننده بايد هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش واگن نو را به راه آهن مالك بپردازد، بين راه آهنهاي اروپايي با عرض (1435) ميليمتر و راه آهنهاي با عرض (1520) ميليمتر دستورالعمل به شرح زير اعمال مي گردد:
13-3-1-
بابت واگن گم شده راه آهن استفاده كننده بايد مبلغي را به شرح زير بپردازد:
13-3-1-1-
ارزش واگن برمبناء پيوست .(16 آ) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) تعيين مي گردد.
13-3-1-2-
از مبلغ جبراني كه برمبناء .پاراگراف 13-3-1-1 گرفته شده ارزش محورهاي واگن با چرخها صرف نظر از وضعيت فني آنها ذكر مي شود و ارزش محورها و چرخها مانند محور و چرخهاي تازه به حساب مي آيد.
13-3-1-3-
بابت قطعات ديگر برگشتي براساس توافق يك ششم مبلغ جبران مطابق .پاراگرافهاي 13-3-1-1 و 13-3-1-2 كسر مي شود.
13-3-1-4-
اگر به راه آهن مالك هيچ كدام از قطعات واگن برگردانده نشده باشد كسريهاي پاراگراف 13-3-1-2 و 13-3-1-3 در نظر گرفته نمي شود.
13-3-1-5-
از محاسبات انجام شده جهت هريك سال خدمت واگن (استهلاك) سه درصد (3%) ارزش آن كاسته مي شود و اين كسري نبايد بيش از هفتاد و پنج درصد (75%) باشد سال ساخت و سال آسيب واگن روي هم رفته يك سال محسوب مي شود.

13-4- در مواردي كه واگن در طي سه ماه به راه آهن مالك برگردانده نشده باشد راه آهن مالك صورتحسابي را بابت ارزش اين واگن به راه آهني كه واگن در آن گم شده محسوب مي گردد ارائه مي نمايد.
بين راه آهنهاي اروپايي با عرض (1435) ميليمتر و راه آهنهاي با عرض (1520) ميليمتر دستورالعملهاي زير بكار گرفته مي شود.
13-4-1-
اگر واگن مسافري در طي سه ماه از روز تحويل از سوي راه آهن مالك، به آن برگردانده نشود راه آهن مالك صورتحسابي به ارزش اين واگن به راه آهن استفاده كننده اي كه واگن را برنگردانيده است مطابق پاراگراف 13-3-1 ارائه مي كند.

13-5- اگر واگن گم شده پيدا شود و در طي يك سال بعد از گم شدن آن به راه آهن مالك برگردانده شود راه آهن مالك مبلغ دريافت شده را با كسر شش درصد (6%) سالانه برمي گرداند. اين كسورات از لحظه گم شدن واگن ( دريافت ابلاغيه توسط راه آهن مالك) محاسبه مي گردد.

13-6- بين راه آهنهاي اروپايي با عرض (1435) ميليمتر و راه آهنهاي با عرض (1520) ميليمتر دستورالعملهاي زير به كار گرفته مي شوند :
بابت آسيبهاي سنگين وارده به بوژيها، راه آهن استفاده كننده ارزش بوژي را بايد بپردازد. ميزان استهلاك بوژي معادل عمر واگن كه زيرآن تا لحظه سانحه قرار داشته است محاسبه مي گردد. محاسبه برمبناء پاراگراف (19) بند 19-3-1-5 انجام مي گردد.

فصل دوم – واگنهاي باري

ماده 14ـ شرايط به كارگيري واگنها
14-1- 
واگنهاي مناسب جهت بهره برداري و مطابق با شرايط فني پيوست شماره (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مجاز به تردد در خطوط بين المللي در راه آهنها است.
در موارد حمل ونقل از يك وسيله به وسيله ديگر (ترانسشيپ)، واگنها بايد با ابعاد قطار راه آهن تحويل دهنده مطابقت داشته باشد.
در موارد حركت در راه آهنهاي جمهوري خلق چين، جمهوري سوسياليستي ويتنام و ديگر راه آهنها كه داراي عرض خط (1000) ميليمتر مي باشد واگنها بايد واجد شرايط فني ديگري نيز باشد كه طرفهاي ذي نفع در مورد آنها به توافق مي رسد.
14-2-
در حمل ونقل بين المللي واگنهاي استيجاري و واگنهايي كه به اجاره داده شده است نيز مي تواند به كار گرفته شود.
از نقطه نظر فني اين واگنها بايد به صورت كامل با شرايط فني پيوست شماره (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مطابقت داشته باشد. شرايط حركت اين واگنها در حمل ونقل بين المللي در قسمت سوم پاراگرافهاي (21) و (22) و (23) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) تعيين شده است.
14-3-
بارگذاري روي محورهاي واگنهاي با عرض (1435) ميليمتر در حمل ونقل بين المللي (20) تن نيرو مي باشد. به استثناي راه آهن جمهوري بلغارستان كه بارگذاري محوري جهت حمل ونقل بين المللي در آن 5/22 تن نيرو مي باشد (1).
محدوديتهاي داخلي بارگذاري محوري زير (20) و يا (18) تن نيرو كه در بند (3) آمده است با توجيه فني مي تواند به صورت استثناء و فقط در گذرگاههاي مرزي اعمال گردد. اگر يكي از راه آهنها در گذرگاههاي مرزي مشخص نتواند واگنها يا بارگذاري محوري مجاز را قبول كند بايد به راه آهنهاي ذي نفع توسط تلگراف اطلاع دهد. در مورد رفع محدوديتها نيز بايد به راه آهنهاي ذي نفع اطلاع داده شود.
افزايش بارگذاري محوري بيش از (20) و (18)تن با كسب توافق كتبي و يا تلگراف از راه آهنهاي ذي نفع امكان پذير مي باشد.

ماده 15ـ تحويل واگنها

15-1- تحويل واگنها از يك راه آهن به راه آهن ديگر به صورت زير انجام مي گيرد.
15-1-1-
در ارتباط بدون جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) در ايستگاههاي مرزي كه طرفين ذي نفع آنها را در قراردادهاي راه آهني مرزي تعيين مي كنند.
15-1-2-
در ارتباطات با جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) در ايستگاههاي مرزي طرف گيرنده، با توافق طرفين اين عمليات مي تواند در ايستگاه مرزي طرف تحويل دهنده انجام پذيرد.

15-2- واگنهايي كه جهت تحويل ارائه مي شود بايد به صورت كامل با شرايط فني پيوست .شماره (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مطابقت داشته باشد.
واگنها بايد از قبل توسط راه آهن تحويل دهنده بازديد شده و از نظر فني و تجاري جهت حمل ونقل بين المللي مناسب شناخته شود. راه آهن مالك موظف است واگنهاي خالي خود را صرف نظر از وضعيت فني آنها قبول كند.
در موارد تحويل واگن آسيب ديده و يا غيرقابل استفاده كه با شرايط فني پيوست (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مطابقت ندارد به راه آهن مالك و يا به راه آهن عبور (ترانزيت) جهت برگشت به راه آهن مالك از طرف راه آهن گيرنده صورتجلسه اي مطابق فرم پيوست .(2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) تنظيم شود. اين صورتجلسه توسط نمايندگان هردو طرف امضاءگرديده ومبناء محاسبات بين راه آهن مالك و راه آهن واردكننده خسارت مي شود.
مسؤوليت مالي در قبال خرابيهاي وارده و برشمرده شده در صورتجلسه به عهده راه آهن استفاده كننده مي باشد.
صورتجلسه به زبان راه آهن گيرنده با ترجمه به زبان چيني و يا روسي نوشته مي شود.
صورتجلسه به شكل زير تنظيم مي شود :
15-2-1-
در موارد تحويل به راه آهن عبور (ترانزيت) در سه نسخه كه هريك از طرفين يك نسخه از آن را دريافت مي كند. طرف گيرنده نسخه سوم را جمع آوري كرده و يك بار در ماه (تا پانزدهم ماه آينده) توسط پست به حسابداري راه آهن مالك مي فرستد.

علاوه براين راه آهن واردكننده خسارات بايد بر روي واگن برچسبي را مطابق فرم پيوست (15) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) بزند. برچسب به زبان كشور راه آهن واردكننده خسارات نوشته مي شود و ليست خرابيها به زبان روسي و يا چيني ترجمه مي شود.

بر روي واگنهاي اروپايي با عرض (1435) ميليمتر و يا واگنهايي كه از روي خطوط مذكور حركت مي كند برچسب مطابق فرم پيوست (15 آ) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) نوشته مي شود.

برچسب را در دوطرف واگن در كنار شبكه ها و يا بر روي نوار طولي واگن مي چسباند. اين برچسب تا رسيدن واگن به راه آهن مالك و يا راه آهن دارنده واگن استيجاري، از روي واگن برداشته نمي شود.

15-2-2- در موارد تحويل واگن آسيب ديده مستقيماً از راه آهن وارد آورنده آسيب به راه آهن مالك و يا راه آهن دارنده واگن استيجاري صورتجلسه در سه نسخه تنظيم مي شود كه دو نسخه آن را راه آهن مالك و يا راه آهن دارنده واگن استيجاري و يك نسخه ديگر را راه آهن تحويل دهنده دريافت مي كند.

در مورد واگنهايي كه در راه آهنهاي ثالث حركت مي كند و در مورد خرابيهاي بروزكرده در شبكه اين راه آهنها كه برچسبهاي « M » يا «K » طبق مقررات مربوط به استفاده متقابل از واگنهاي باري در ترافيك بين المللي(RIV ) دارد صورتجلسه پيوست(2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) تنظيم نمي گردد.

15-3- تحويل واگنها از راه آهن يك كشور به راه آهن كشور ديگر با تنظيم بارنامه واگني مطابق فرم پيوست شماره (3) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) انجام مي گيرد. طرف تحويل دهنده اين سند را در چهار نسخه تنظيم مي كند كه دو نسخه آن را گيرنده و دو نسخه ديگر را طرف تحويل دهنده دريافت مي كند.

بارنامه واگني بايد شماره گذاري مسلسل از اول سال داشته باشد.

در موارد تعويض بوژي در قسمت ملاحظات بارنامه واگني نام راه آهن مالك و يا راه آهني كه واگن استيجاري را در اختيار دارد و همچنين شماره بوژي (اگر وجود داشته باشد) قيد مي شود. تحويل و برگشت بوژيها جهت تعويض براي واگنها با تنظيم فيش پيوست شماره (15) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) انجام مي گيرد.

15-4- واگنها از لحظه تسليم بارنامه واگني به نمايندگان طرف گيرنده «ارائه شده» به حساب مي آيد. نمايندگان طرف گيرنده واگنها را با بارنامه واگن مقايسه كرده و از آنها بازديد به عمل مي آورد. مدت زمان بازديد فني و تجاري صرف نظر از تعداد واگنها يك دقيقه جهت هر محور مجاز مي باشد.

عمليات بازديد فني و تجاري همزمان انجام مي شود. جهت واگنهايي كه قبول نمي شود در ستون «ملاحظات» بارنامه واگني كلمه «قبول نشده ها» نوشته مي شود و اين واگنها را از بارنامه خط مي زند. بارنامه واگنها قبل از تسليم توسط نمايندگان طرف تحويل دهنده امضاء گرديده و بر روي آنها مهر تاريخدار زده مي شود. نمايندگان طرف گيرنده بعد از بازديد و يا منقضي شدن مدت پيش بيني شده جهت بازديد بارنامه را امضاء كرده و با مهر تاريخدار ممهور مي كند.

در راه آهنهاي اروپايي زمانهاي تحويل واگنها توسط قراردادهاي محلي مرزي تعيين مي شود كه با برنامه حركت قطارها هماهنگي مي گردد. در صورت تأخير قطارها به تقصير هريك از طرفين، زمان تحويل واگنها بايد به مدت زمان تحويل اصلاح گردد.

تأخيرات بايد در بارنامه واگني با قيد جداگانه نوشته شود. از لحظه امضاء و تأييد آن با مهر تاريخدار توسط نمايندگان طرف گيرنده واگنها تحويل داده حساب مي شود.

در مسير اوليه واگنها، راه آهن گيرنده بايد آن را با برچسب مطابق پيوست شماره (10) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) تجهيز كند براي واگنهايي كه به راه آهن مجاور سير مي كند نصب برچسب اجباري نيست به جز واگنهايي كه تعويض بوژي مي شود.

بعد از برگشت واگن راه آهن مالك و يا راه آهني كه واگن را اجاره كرده است برچسب مربوطه را مي كند. اين برچسبها در راه آهن جمهوري خلق چين و جمهوري دموكراتيك كره به كار گرفته نمي شود. تحويل واگنها بين راه آهنهاي بلغارستان، ليتواني، اوكراين، مولداوي، روسيه و كشورهاي اروپايي به وقت اروپايي انجام مي پذيرد.

15-5- واگنهاي برگشتي بايد از باقيمانده بارها كاملاً پاكسازي شود. راه آهني كه بار را تخليه كرده است موظف است واگنها را كاملاً تميز كند. با توافق راه آهن گيرنده واگنها را مي توان نيمه تميز تحويل داد. راه آهن گيرنده حق دارد واگنهاي تميز نشده را قبول نكند. جهت واگنهاي مخزندار كه در آنها بارهاي خطرناك حمل مي شود مقررات خاصي اعمال مي گردد كه راه آهنهاي مربوطه در مورد آنها جداگانه به توافق رسيده اند.

واگنهايي كه داخل آنها گوشت، ماهي و مرغ و پرندگان حمل شده است بعد از تخليه بايد شسته شودواگنهايي كه داخل آن احشام و يا بارهايي كه ممكن است عفوني گردد حمل شده است بعد از تخليه بايد شسته و ضدعفوني شود.

دريچه هاي واگن مخزندارهاي حمل گاز مايع فقط توسط راه آهن مالك و يا مستأجر واگن گشوده مي شودواگنهاي مخزندار براي بارهاي خارج از شرايط موافقتنامه هاي حمل ونقل كه راه آهنهاي جداگانه عضو آن مي باشد مي تواند با داشتن باقيمانده بار به ارتفاع پنج سانتيمتر با دريچه هاي بالايي و شيرهاي پائيني بسته تحويل شود.

شست وشو و ضدعفوني كردن واگنها براي حمل ونقل بدون جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) (حمل و نقل مستقيم)به عهده و به حساب راه آهن تخليه كننده مي باشدواگنهايي كه بعد از حمل احشام مرغ، بارهاي بدبو و بارهايي كه ممكن است عفونت ايجاد نمايند شست وشو و ضدعفوني نشده است براي حمل ونقل بدون جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) قبول نمي شود.

در حمل ونقل با جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) (با ورود واگنهايي كه در راه آهن همسايه بارگيري مي شود) اگر نياز به شست وشو و ضدعفوني كردن باشد واگنها با درهاي مهرشده (پلمپ شده) جهت شست وشو و ضدعفوني شدن به راه آهن بارگيري كننده برگردانده مي شود.

در حمل ونقل با جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) اگر واگنهاي كشور ثالث مشاهده گردد كه نياز به شست وشو و ضدعفوني كردن داشته باشد و جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) در ايستگاه مرزي راه آهن گيرنده انجام مي شود شست وشو و ضدعفوني كردن آنها برعهده راه آهن جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) كننده مي باشد.

اگر راه آهن جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) كننده واگنها نتواند آنها را شست وشو و ضدعفوني كند واگنها با درهاي مهر شده (پلمپ شده) به راه آهن هم جوار برگردانده مي شود كه شست وشو و ضدعفوني كردن واگنها را به حساب راه آهن تخليه كننده و براساس فهرست بهاي مندرج در بندهاي (4) و (5) .پيوست (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) انجام مي دهد. در اين موارد راه آهن گيرنده واگن جهت شست وشو و ضدعفوني كردن صورتجلسه اي را مطابق فرم (2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) در دو نسخه تنظيم مي كند كه بعد از امضاء آن توسط نمايندگان دوطرف، هر كدام يك نسخه آن را دريافت مي كنند.

اگر ترانسشيپمنت مطابق پاراگراف15-1 اين مقررات در ايستگاه مرزي طرف تحويل دهنده انجام مي پذيرد، شست وشو و ضدعفوني كردن واگنها با نيروها و تجهيزات طرف تحويل دهنده و به حساب طرف گيرنده و با فهرست بها كه در بالا به آن اشاره شد انجام مي گيرد.

15-6- واگنهاي حاوي بارهايي كه در توافقنامه هاي جداگانه بين چند راه آهن برشمرده شده اند در حمل ونقل بين المللي فقط با توافق قبلي طرفهاي شركت كننده در حمل اين بارها تحويل داده مي شود. بر روي واگنهاي حاوي بارهاي با ابعاد غيراستاندارد در دو طرف واگن لوحه اي با چهارچوب قرمزرنگ نصب مي شود و بر روي لوحه عبارت زير نوشته مي شود :

«توجه ! بار داراي ابعاد غيراستاندارد……. (نام اختصاري راه آهنها)»

در بعضي موارد اين نوشته ها مستقيماً بر روي خود بار قرار مي گيرد. اين نوشته به زبان راه آهن فرستنده با ترجمه به يكي از زبانهاي رسمي سازمان همكاري راه آهنها (اُ.اس.جي.دي) (روسي يا چيني) و براي حمل در كشورهاي زير نوشته مي شود.

جمهوري بلاروس- جمهوري بلغارستان- جمهوري مجارستان- جمهوري لتوني-جمهوري ليتواني- جمهوري مولداوي- جمهوري لهستان- روسيه و جمهوري روماني- جمهوري اسلواكي- اوكراين- جمهوري استوني- به زبان روسي، براي حمل ونقل به جمهوري ويتنام- جمهوري چين- جمهوري كره دموكراتيك و مغولستان به زبان چيني و يا روسي.

براي حمل ونقل به مغولستان و يا عبور (ترانزيت) از آن به زبان روسي و براي حمل ونقل بين كشورهاي چين، ويتنام و جمهوري دموكراتيك كره و مغولستان به زبان چيني و روسي نيز نوشته مي شود، بر روي تجهيزات، ماشين آلات و بارهايي از اين قبيل در جعبه هايي كه ارتفاع آنها بيش از يك متر مي باشد، فرستنده با رنگ غيرقابل شست وشو در مقاطع عرضي و طولي آنها علامت « مركز ثقل » مطابق با پيوست (48) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مي گذارد و همچنين وزن ناخالص را ذكر مي نمايد.

15-7- واگنها به دلايل زير قبول نمي شود :

15-7-1- اگر واگنها با شرايط اين مقررات مطابقت نداشته باشد.

15-7-2- اگر حركت قطارها بين ايستگاههاي مرزي در مسير واگنها قطع شده باشد و امكان ارسال واگنها با راه آهن ديگر وجود نداشته باشد در اين مورد طرفهاي ذي نفع به موقع بايد مطلع شود.

15-7-3- اگر ادارات مركزي راه آهنها بخواهد پذيرش واگنها را منع نمايد بايد چهار روز قبل از اجراء عدم پذيرش طرفهاي ذي نفع را مطلع سازد.

15-7-4- اگر دليلي جهت عدم پذيرش وجود داشته باشد و يا منع حمل ونقل موردنظر در قراردادهاي بين المللي في مابين طرفين اعلام شده باشد .

15-7-5- اگر مالك واگن استيجاري با راه آهن تعويض كننده بوژي قراردادي جهت تأمين بوژي، تعويض بوژي و پرداخت مربوطه نداشته باشد.

15-8- در موارد عدم پذيرش واگنها، طرفي كه از قبول كردن واگنها امتناع ورزيده صورتجلسه مطابق فرم پيوست شماره (11) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) را با اشاره به دلايل عدم قبول و تاريخ موردانتظار برگشت واگن به طرف فرستنده يا مدت زمان مورد نياز جهت رفع نواقص، در دو نسخه تنظيم مي كند كه هرطرف يك نسخه آن را دريافت مي كندواگنهاي قبول نشده با بارنامه هاي جديد واگنها به راه آهن فرستنده برگردانده مي شود و در ليست واگنها نوشته مي شود «غيرقبوليها» ضمناً شماره صورتجلسه نيز به نوشته ها اضافه مي گردد.

در موارد برگشت واگنها ديرتر از وقت مقرر كه در صورتجلسه عدم قبولي قيد شده است بابت روزهاي تأخير مبلغ مربوط به استفاده از واگن مطابق اين مقررات دريافت مي شود.

ماده 16ـ شرايط استفاده از واگنها

16-1- مسؤوليت و وظايف راه آهن گيرنده در مقابل واگنهاي تحويل گرفته شده از لحظه امضاء بارنامه واگنها توسط نمايندگان آن راه آهن شروع مي شود.

16-2- راه آهن هر كشور موظف است از واگنهاي راه آهن كشور ديگر به خوبي مراقبت كند و آنها را از لحاظ فني سالم نگهداري نمايد.

16-3- واگنهاي خالي و حاوي بار ساير راه آهنها بايد فقط درجهت كاربرد تعيين شده براي آنها به كار گرفته شود.

استفاده از واگنها بعد از تخليه آنها در حمل ونقل داخلي مجاز نمي باشد. موارد استثنائي در .پاراگراف 17-1-2 منظور گرديده است.

16-4- واگنهاي اختصاصي فقط براي بارهاي اختصاص داده شده به آنها به كارگرفته مي شود. استفاده از واگنهاي اختصاصي جهت بارهاي ديگر و به خصوص بارهايي كه مي تواند به واگن و يا تجهيزات آن آسيب برسانند فقط با داشتن مجوز راه آهن مالك امكان پذير مي باشد.

مخازن بايد تا ظرفيت كامل و يا تا خط تعيين شده بارگيري شود. بارگيري بارهاي خطرناك در مخازن بايد مطابق شرايط تعيين شده در توافقنامه هاي طرفهاي ذي نفع انجام گيرد.

مخزن خالي كه براي بارگيري از راه آهن مالك به راه آهن استفاده كننده فرستاده مي شود بايد در محل بارگيري مورد بازديد فني بدنه، دريچه هاي بارگيري و شيرهاي تخليه قرار گيرد. اگر بر روي بدنه مخازن نشتي مشاهده گردد محل نشتي با گچ سفيد علامتگذاري مي شود. مخازن داراي اين گونه نواقص با داشتن توافق تلگرامي با راه آهن مالك به حساب راه آهن مالك و راه آهن واردكننده آسيب توسط راه آهن استفاده كننده تعمير مي شود و يا خالي به راه آهن مالك برگردانده مي شود. مخارج استفاده از مخازن در مدت زمان تعمير آن و كرايه سير مخازن خالي به حساب طرف مقصر پرداخت مي شود. در صورتجلسه فرم پيوست (2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) بايد نام راه آهن مسؤول خسارات ذكر شود.

مخازن خالي اختصاصي با برچسب مطابق فرم پيوست .(15) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) و برگه همراه مطابق فرم پيوست .(19) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) به راه آهن مالك برگردانده مي شود. براي واگنها و مخازن خالي اختصاصي كه در تملك راه آهن نمي باشد بارنامه اي مطابق موافقتنامه بين طرفهاي ذي نفع صادر مي گردد.

مخازني كه بارهاي خطرناك و يا باقيمانده اين بارها را حمل مي كند در هر مورد بايد با مقررات راه آهنهاي شركت كننده جهت حمل ونقل بين المللي مطابقت داشته باشد و يا مطابق توافقنامه هاي دوطرفه و يا چندطرفه بين راه آهنها باشد.

16-5- تحويل واگنهاي راه آهنهاي شركت كننده در قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) به راه آهن غير عضو قرارداد بدون توافق راه آهن مالك در موارد زير انجام مي گيرد.

16-5-1- در صورت حمل مجدد بار

16-5-2- در مواردي كه گيرنده بارعضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) نمي باشد ولي راه آهني است مجاور راه آهن مالك.

16-5-3- در موارد بارگيري واگن به مقصد راه آهن غير عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) كه مجاور راه آهن مالك است. در موارد ديگر جهت تحويل واگن بايد توافق راه آهن مالك كسب گردد.

16-6- جهت حمل ونقل بين المللي اساساً واگنهاي مورد نياز از سوي راه آهن فرستنده بار عرضه مي شودواگنهاي عرضه شده با برچسبهاي مطابق فرم پاراگراف .15-2 اين مقررات مجهز شده و با برگه هاي مطابق .پيوست شماره (19) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) همراهي مي شود.

اين واگنها به راه آهنهاي مجاور بدون برچسب و برگه هاي همراه تحويل مي شودواگنها با شرايطي كه بين راه آهن مالك و راه آهن درخواست كننده توافق مي شود به كارگرفته مي شود. اگر واگنهاي عرضه شده خالي به محل موردنظر سير كرده و خالي به راه آهن مالك برگردانده شود راه آهن درخواست كننده بايد در مقابل حركت خالي واگنها به كليه راه آهنهاي شركت كننده در حمل خالي واگنها خسارات واگن كيلومتر را مطابق پاراگراف (6) .پيوست (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) پرداخت كند. مسافت طي شده با بار توسط اين واگنها از كل مسافت حركت خالي كسر مي شودواگنهاي عرضه شده بايد در كوتاهترين مسيرها حركت كند. در محاسبات كرايه حركت خالي واگنها، مبناي محاسبات طول كوتاهترين مسير مي باشد.

16-7- راه آهنهاي اعضاء قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي(پ.پ.و) مي تواند واگنها را به يكديگر اجاره دهد.

شرايط اجاره، علامتگذاري واگنهاي اجاره شده و شرايط ديگر در توافقنامه هاي في مابين تعيين مي گردد. وقتي كه اين واگنها جهت اجاره اعزام مي شود و بعد از گذشت مدت اجاره به راه آهن مالك برگردانده مي شود بايد مجهز به برچسبهاي مطابق پاراگراف 15-2 اين مقررات باشد و با فرم پيوست شماره (19) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) همراهي شود.

ماده 17ـ برگرداندن واگنها

17-1- واگنهايي كه جزو داراييهاي راه آهنها مي باشد بعد از تخليه به راه آهن مالك حتي المقدور با بار برگردانده مي شود. راه آهن استفاده كننده و يا راه آهن عبور(ترانزيت) مي تواند درموارد زير واگنهارا مجدداً بارگيري كند. چنانچه مقصدبار:

17-1-1- تا ايستگاه راه آهن مالك و يا دورتر از آن در حالت عبور از راه آهن مالك باشد.

17-1-2- تا ايستگاهي كه در نزديكي راه آهن مالك قرار دارد.

واگنهاي كمرشكن را فقط با داشتن مجوز از راه آهن مالك مي توان مجدداً بارگيري نمود. مجوز را توسط تلگراف با ذكر شماره واگن، تاريخ اعزام وتاريخ رسيدن به ايستگاه مقصد درخواست مي كند. راه آهن مقصد بار و يا راه آهنهاي عبور (ترانزيت) مي تواند واگنهاي خالي را جهت بارگيري به هر نقطه شبكه خود با رعايت مفاد بند حاضر و همچنين پاراگرافهاي شماره 16-3-2 و16-3-3 اين مقررات ارسال نمايدواگنهاي حاوي بار در برگشت به راه آهن مالك مي تواند از هر ايستگاه مرزي عبورنمايدواگنهايي كه بوژيهاي آنها تعويض گرديده و يا محورهاي آنها عوض شده است بايد به ايستگاه مرزي كه آنجا تعويض انجام گرفته برگردانده شود. اگر راه آهن واگنهاي راه آهن ديگر را تحويل گيرد و سپس بوژيهاي آنها را عوض كند و يا عرض محورها را تغيير دهد در برگشت اين واگنها به راه آهن مالك نمايندگان طرف تحويل دهنده بايد در بارنامه واگنها بنويسند :

«واگن با تعويض بوژي»

مخازن به صورت خالي و يا برچسبهايي كه طرفهاي ذي نفع در مورد آنها به توافق مي رسد برگردانده مي شود.

17-2- واگنهاي خالي در برگشت به راه آهن مالك بايد از همان ايستگاههاي مرزي عبور كند كه از طريق آنها تحويل گرفته شده بود. با توافق طرفهاي ذي نفع واگنهاي خالي را مي توان از ايستگاههاي مرزي ديگر برگرداند.

اگر واگنها طبق مفاد پاراگراف 17-1-2 اين مقررات بارگيري شده است راه آهن مقصد بعد از تخليه واگنها بايد آنها را به ايستگاه مرزي وارد كننده ارسال نمايد و يا از كوتاهترين مسير به راه آهن مالك برگرداند.

اگر واگن برگشتي از كوتاهترين مسير حركت خالي داشته باشد كه در بند 17-3 پيش بيني گرديده كرايه سير خالي را راه آهن تخليه كننده واگن كه اين سير را به وجود آورده است پرداخت مي كند. اين قاعده شامل واگنهاي راه آهنهاي غيرعضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) نيز مي شود.

17-3- اگر واگن خالي برگشتي به راه آهن مالك مسير طولاني تر از سير با بار را طي كند و يا از راه آهني بگذرد كه در حمل ونقل واگن با بار شركت نكرده بود، راه آهني كه از آن واگن خالي عبور مي كند كرايه مسير خالي را دريافت مي كند. اين كرايه را راه آهني كه به تقصير آن، واگن خالي حركت كرده است پرداخت مي نمايد.

جبران سير خالي جهت هر واگن كيلومتر مطابق پاراگراف (6) پيوست (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) محاسبه مي شود. در محاسبات بر واگن حاوي بار از راه آهن پرداخت كننده كسر مي شود. سير واگنهاي خالي كه بايد جبران شود در فرم پيوست (12) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) در نظر گرفته مي شود. اين فرم تنها در مواردي تنظيم مي شود كه اختلاف سير واگن خالي نسبت به سير واگن حاوي بار بيش از پنجاه كيلومتر باشد.

اين فرم همراه با صورتحساب استفاده از واگن به راه آهن مالك فرستاده مي شود. راه آهن مالك بعد از محاسبه سير خالي واگنها، فرم پيوست (12) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) را ظرف مدت چهارماه به راه آهن درخواست كننده جبران برمي گرداند.

فرم پر شده مبناي محاسبات جهت دريافت وجه از راه آهن مقصر مي گردد. اگر راه آهن مقصر درطي مدت دوماه اعتراض نكند صورتحساب قابل قبول به شمار مي آيد.

اينگونه خسارات تنها در مواردي پرداخت مي شود كه سير واگن خالي جبران نشده بيش از پنجاه كيلومتر باشد اگر در برگشت واگن خالي متعلق به راه آهن غير عضوقرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) بين راه آهنهايي كه از اين مقررات استفاده نمي كند مسئله سير خالي بوجود آمده است كه بايد مبلغ آن پرداخت شود و توافقنامه اي نيز در اين خصوص وجود نداشته باشد پرداخت به عهده راه آهن مقصر در سير خالي مي باشد.

17-4- در موارد ضروري راه آهن مالك حق دارد برگشت فوري واگنهاي خود را درخواست كند در اين موارد راه آهن استفاده كننده مي تواند واگنها را فقط به مقصد راه آهن مالك و يا راه آهن عبور (ترانزيت) در مسير راه آهن مالك بارگيري كند. اگر باري وجود نداشته باشد واگنهاي خالي فوراً به راه آهن مالك برگردانده مي شود. استفاده از اين واگنها در حمل ونقل داخلي ممنوع است.

اگر ضرورت برگشت فوري واگنها برطرف شده باشد راه آهن درخواست كننده بايد راه آهنهاي ذي نفع را مطلع سازد.

ماده 18ـ نگهداري و تعميرات جاري واگنها

18-1- بازديدها و تعميرات دوره اي واگنها طبق دستورالعملهاي راه آهن مالك انجام مي گيرد.

درمورد واگنهاي استيجاري مطابق دستورالعملهاي راه آهني كه به آنها تعلق دارد انجام مي پذيرد.

18-2- سرويس جاري واگنها (بازديدهاي فني، تعميرات جاري، روغن كاري قطعات) و رفع نواقصي كه در نتيجه بهره برداري به وجود آمده است توسط و به حساب راه آهني كه واگنها بر روي آن قرار دارد انجام مي گيرد. از جمله تعويض بولبرينگها، در تعميرات بايد از مواد و قطعات يدكي با كيفيت خوب استفاده گردد. تغييرات در ساختمان واگنها منع مي شود.

واگنهاي از ريل خارج شده حتي اگر ظاهراً آسيب هم نديده باشد بايد مورد بازديد قرار گيرد. محورهاي واگنها با چرخهاي مربوطه كه از ريل خارج شده بايد به وسيله اندازه گيرها (شابلونها) حداقل در سه نقطه با زاويه هاي صد و بيست درجه و در فاصله بين وجه داخلي طوقه چرخها اندازه گيري شود. بعد از هر اندازه گيري واگنها به ميزان يك سوم طول دايره چرخها جابه جا مي شود. اگر اختلاف اندازه ها براي محورهاي با بولبرينگهاي لغزشي بيش از چهار ميليمتر و براي محورهاي با بولبرينگهاي غلتكي دو ميليمتر باشد محورها و چرخها را بايد تعويض كرد.

راه آهني كه سرمحور را بيش از حد تراش داده باشد بايد بر روي جعبه ياتاقان با رنگ سفيد علامت ضربدر بزند. تعمير جعبه ياتاقانهاي غلتكي (رولبرينگي) توسط راه آهن استفاده كننده منع مي شود. جهت تراش چرخ مي توان دريچه جعبه ياتاقانها را باز كرد.

در موارد ضروري مي توان محورهاي واگنها را با ياتاقانهاي غلتكي (رولبرينگي) از راه آهن مالك درخواست نمود. اگر راه آهن استفاده كننده نتواند واگن را تعمير كند آن را براي تعمير به راه آهن مالك مي فرستد. تعميرات به حساب راه آهن استفاده كننده مطابق فهرست بهاي مندرج در پيوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) انجام مي گيرد.

18-3- در موارد آسيب ديدگي شديد واگن در حد تعميرات اساسي، راه آهن مالك آن را به حساب راه آهن استفاده كننده انجام مي دهد.

بهاي تعميرات برمبناي قيمت تمام شده اما حداكثر در حد شصت درصد (60%) زير ارزش واگن تازه محاسبه مي گرددواگن آسيب ديده بايد توسط راه آهن استفاده كننده به حساب خود تا حدي تعمير شود كه بتواند تا راه آهن مالك سيرنمايد.

اگر راه آهن استفاده كننده نتواند واگن را طوري تعمير كند كه بر روي چرخهاي خود به راه آهن مالك برسد، بايد واگن آسيب ديده را بر روي كفي (پلاتفرم) بارگيري كرده و به همراه بارنامه مطابق فرمي كه طرفهاي ذي نفع در توافقنامه ها دارند به راه آهن مالك ارسال كند. كرايه اي بابت حمل واگن آسيب ديده دريافت نمي شود. بين راه آهنهاي اروپايي با عرض (1435) ميليمتر و راه آهنهاي با عرض (1520) ميليمتر قراردادهاي زير وجود دارد.

18-3-1- در موارد آسيب ديدگي واگن و يا بوژي تا حد تعميرات اساسي، تعميرات توسط راه آهن مالك و به حساب راه آهن استفاده كننده انجام مي گيرد. ارزش تعميرات واگن و يا بوژي مطابق پيوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) اما حداكثر در حد شصت درصد (60%) قيمت واگن و يا بوژي نو مطابق .پيوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) محاسبه مي شود.

واگن با آسيب ديدگي شديد بايد به حساب راه آهن استفاده كننده تا حدي تعمير شود كه خود را به راه آهن مالك برساند.

اگر راه آهن استفاده كننده نتواند واگن را طوري تعمير كند كه بر روي چرخهاي خود به راه آهن مالك برسد، واگن و يا بوژي آسيب ديده را بر روي واگن كفي (پلاتفرم) بارگيري كرده و به همراه بارنامه مطابق فرمي كه طرفهاي ذي نفع در توافقنامه ها دارند به راه آهن مالك ارسال مي كند. كرايه اي بابت حمل واگن آسيب ديده و يا بوژي دريافت نمي شود.

18-4- اگر واگن و يا بوژي طوري آسيب ديده باشد كه شكي بين اقتصادي بودن تعمير و يا از دور خارج كردن آن ويا برگشت آن به راه آهن مالك وجود داشته باشد مسأله با توافق راه آهن مالك حل و فصل مي شود.

در اين مورد راه آهن استفاده كننده ميزان و نوع خسارت وارده بر واگن و يا بوژي را به راه آهن مالك اطلاع مي دهدواگن و يا بوژي و يا قطعات آنها فقط با توافق راه آهن مالك برگردانده مي شود.(1).

18-7- در موارد آسيب قطعات استاندارد (محورها با چرخها، ورقهاي كمك فنرها، ضربه گيرها (تامپونها)، گيره هاي قلابها، قلابهاي زنجيري) كه توسط راه آهن مالك با حرف «U» علامتگذاري شده است، راه آهن استفاده كننده مي تواند آنها را با قطعات يدكي استاندارد خود جايگزين كند. اگر راه آهن استفاده كننده محورها و چرخهاي آسيب ديده را جايگزين مي كند واگن بايد با برچسب مطابق پيوست (15 a) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) تجهيز گردد. در موارد جايگزين كردن قطعات استاندارد نيازي به برچسب نمي باشد.

قطعه آسيب ديده تعويض شده بايد به راه آهن مالك برگردانده شود. راه آهن مالك در اولين تعمير محورها و چرخهاي بيگانه را تعويض مي كند اما قطعات استاندارد غيراصل (فابريك) قبل از اولين بازديد كلي تعويض مي شود. قطعات استاندارد برگشتي هر سه ماه يك بار مجاناً به آدرسهاي مطابق پيوست (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) برگردانده مي شود.

قطعات استانداردآسيب ديده همراه بارنامه فرم كه در توافقنامه هاي موجود بين طرفهاي ذي نفع ارسال مي شود در ستون «اسم بار» تعداد ونوع قطعات استاندارد و شماره واگن مربوطه درج مي شود. طرف گيرنده ورود قطعات را ثبت نموده و فرم را با تأييد به راه آهن فرستنده برمي گرداند.

در موارد وجود اختلاف در ارزش قطعات تعويضي، راه آهن تأمين كننده حق درخواست جبران دارد. راه آهن تأمين كننده، تعداد قطعات را كه راه آهن ديگر دريافت كرده است از قطعات استاندارد ارسالي كسر كرده و جبران را برمبناي فهرست بهاي وارده در پيوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) محاسبه مي كند.

راه آهن بستانكار تا يازده خرداد شمسي (اول ژوئن ميلادي) هر سال صورتحساب (فاكتور) طلبهاي خود را به راه آهن بدهكار مي فرستد. راه آهن بدهكار در مدت سه ماه نظر خود را در اين مورد اعلام مي كند، در غيراين صورت، صورتحساب قبول شده به شمار مي آيد.

اگر راه آهن استفاده كننده در انبار خود قطعات استاندارد مربوطه را ندارد و يا نيازي به قطعات استاندارد نمي باشد بايد مطابق .پاراگراف 18-8 عمل كرد.

18-8- در موارد ضروري قطعات يدكي موردنياز جهت واگنهاي آسيب ديده را مي توان طبق پيوست (18) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) و آزادرسهاي مندرج در پيوست (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) از راه آهن مالك درخواست نمود. در اين درخواست اسامي و ابعاد قطعات يدكي (اگر نياز است كروكي قطعات) شماره و نوع واگن آسيب ديده راه آهن مالك واگن و همچنين آدرس درخواست كننده نوشته مي شود.

در درخواستهاي مربوط به محورها و چرخها بايد نوع محور، قطر چرخها، ابعاد سرمحورها و فاصله بين وسط دوسرمحور محورها نوشته شود. اگر بر روي واگنها با عرض (1435) ميليمتر كه داراي علامتهاي «MC و RIV» نيز مي باشد قطعات غير اصل (فابريك) (محور و چرخها، كمك فنرها، ضربه گير (تامپون)، سرقلاب، قلاب زنجيري) داراي علامت «U» نصب شده باشد دليلي جهت قبول نكردن واگنها در ايستگاههاي مرزي نيست. امتناع از قبول كردن واگن در مواردي امكان پذير است كه راه آهن تحويل دهنده بخواهد واگنهاي خود را بر روي چرخهاي غيراصل (فابريك) تحويل دهد.

18-9- قطعات يدكي مانند محورها، چرخها، فنرها، فنرهاي حلزوني، بوژيها، جعبه ياتاقانها، ياتاقانها، ضربه گيرها (تامپونها)، قلابهاي خودكار كه از طرف راه آهن مالك جهت واگنهاي تعميري ارسال مي شود بايد سالم باشد و نيازي به عمليات اضافي بر روي آنها نباشد اين قطعات رايگان واگذار مي شود. قطعات يدكي ديگر جهت تعمير واگنها توسط راه آهن مالك و به حساب راه آهن استفاده كننده واگذار مي شود.

محورها، چرخها، فنرها، فنرهاي حلزوني، بوژيها، جعبه ياتاقانها، ياتاقانها، ضربه گيرها (تامپونها)، قلابهاي خودكار آسيب ديده صرف نظر از وضعيت آنها به راه آهن مالك برگردانده مي شود.

قطعات آسيب ديده ديگر به راه آهن مالك برگردانده نمي شود. قطعات آسيب ديده از همان ايستگاههاي مرزي برگردانده مي شود كه قطعات سالم جايگزين عبور كرده بوده است.

اگر قطعات آسيب ديده به راه آهن مالك برگردانده نشود راه آهن مالك شصت درصد(60%) ارزش قطعات سالم را دريافت مي كند. اين مبلغ توسط راه آهني كه نتواند تحويل قطعات مذكور را به اثبات برساند پرداخت مي گردد. بر روي قطعات ارسالي به راه آهن مقصد با رنگ روغني علامت راه آهن مالك، شماره واگن كه اين قطعات براي آن فرستاده مي شود، مقصد (ايستگاه و راه آهن مقصد) نوشته مي شود. بر روي قطعات آسيب ديده اعزامي به راه آهن مالك با رنگ قرمز روغني علامت راه آهن مالك، شماره واگني كه از آن قطعات برداشته شده است ومقصد (ايستگاه و راه آهن مقصد) نوشته مي شود.

اگر به خاطر كمبود جا اين علامتها را نتوان برروي قطعه نوشت، بر روي پلاك فلزي نوشته و به قطعه متصل مي كند.

بابت گم شدن قطعات يدكي كه براي تعمير واگنها فرستاده مي شود و به راه آهن مقصد نمي رسد بايد خسارت پرداخت گردد. خسارت را راه آهن گم كننده قطعات و يا راه آهني كه نمي تواند تحويل قطعات را اثبات كند پرداخت مي نمايد.

18-10- قطعات يدكي رايگان و حتي المقدور با سرعتهاي بالا حمل مي شود. دربرگشت قطعات آسيب ديده با سرعت كم و رايگان به آدرسهاي وارد در پيوست 9 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) فرستاده مي شود. قطعات يدكي و قطعات آسيب ديده بدون مجوز ورود وخروج و بدون دريافت عوارض گمركي و غيره حمل مي شود.

اعزام قطعات يدكي و قطعات آسيب ديده با تنظيم بارنامه مطابق فرمي كه بين طرفهاي ذي نفع در مورد آنها به توافق رسيده اند انجام مي گيرد. در فرم مربوطه در ستون «اسم بار» جمله زير «بار از هرگونه عوارض گمركي ورود، خروج و عبور (ترانزيت) آزاد مي باشد» نوشته مي شود. علاوه براين شماره و نوع واگن كه جهت آن قطعات اختصاص دارد و يا شماره واگن كه از آن قطعه آسيب ديده برداشته شده است در فرم نوشته مي شود.

قطعات يدكي واگنهاي استيجاري مطابق .پاراگراف 23-5 درخواست مي شود.

مسؤوليت جهت سالم بودن ديگهاي مخازن استيجاري، آرماتور آنها، سوپاپهاي اطمينان و ديگر تجهيزات برعهده مالك مخازن استيجاري مي باشد.

ماده 19ـ پرداخت خسارت بابت واگنهاي گم شده

19-1- واگنهايي كه آسيبهاي شديد ديده و بايد از دور خارج شود و همچنين واگنهايي كه طي شش ماه به دلايل ديگربه راه آهن مالك برگردانده نشده است جزو واگنهاي گم شده به حساب مي آيد.

19-2- راه آهني كه واگن را گم كرده است راه آهن مالك را توسط تلگرام با ذكر شماره واگن و دليل گم شدن آن مطلع مي سازد. جهت واگنهايي كه فاقد كدگذاري دوازده گانه هستند در تلگرام نوع واگن، تعداد محورهاي آن، وزن خالي، سال ساخت و نام راه آهن مالك نوشته مي شود.

19-3- براي واگن گم شده، راه آهن استفاده كننده به راه آهن مالك قيمت واگن نو را مطابق پيوست (ب16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) پرداخت مي كند. با توافق طرفين ذي نفع، جبران خسارت مي تواند به صورت جايگزيني با واگن از نوع مشابه انجام گيرد.

اگر با توافق راه آهن مالك، واگن آسيب ديده توسط راه آهن استفاده كننده به راه آهن مالك فرستاده شود و سپس راه آهن مالك واگن آسيب ديده را از داراييهاي خود حذف كند، راه آهن استفاده كننده هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش واگن نو را مطابق پيوست (ب16) قسمت دوم مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) به راه آهن مالك پرداخت مي كند.

بين راه آهنهاي اروپايي با عرض 1435 ميليمتر و راه آهنهاي با عرض 1520 ميليمتر دستورالعملهاي زير به كار گرفته مي شود :

19-3-1- جهت واگن گم شده راه آهن استفاده كننده به راه آهن مالك بايد مبالغي را كه در زير تعيين مي گردد پرداخت كند.

19-3-1-1- مطابق پاراگراف (ب16) قسمت اول مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) وزن خالي در ارزش يك كيلوگرم واگن مشابه تازه ضرب مي شود. برمبناي توافق طرفهاي ذي نفع واگن گم شده را مي توان با واگن مشابه ديگر تعويض كرد.

19-3-1-2- از مبلغ پرداختي كه در .بند 19-3-1-1 تعيين گرديده ارزش محورها و چرخهاي برگردانيده شده صرف نظر از وضعيت آنها كسر مي شود. در اين صورت ارزش آنها مانند نو منظور مي گردد.

19-3-1-3- جهت قطعات برگشتي ديگر برمبناي توافقنامه، يك ششم ارزش محاسبه شده در .بندهاي 19-3-1-1 و 19-3-1-3 منظور نمي شود.

19-3-1-4- اگر به راه آهن مالك قطعات واگن برگردانده شود هزينه ها مطابق .بندهاي 19-3-1-2 و 19-3-1-3 در نظر گرفته نمي شود.

19-3-1-5- از نتايج محاسبات جهت هر سال عمر واگن چهاردرصد (4%) از بابت استهلاك كسر مي گردد ولي اين مبلغ نبايد از هشتاد درصد (80%) قيمت نو بيشتر باشد. سال ساخت و سال آسيب ديدگي روي هم رفته معادل يك سال در نظر گرفته مي شود.

19-4- اگر شش ماه از تحويل واگن از راه آهن مالك به راه آهن ديگر بگذرد راه آهن مالك صورتحساب جهت واگن گم شده را به راه آهن گم كننده واگن ارائه مي دهد.

بين راه آهنهاي اروپايي با عرض 1435 ميليمتر و راه آهنهاي با عرض 1520 ميليمتر دستورالعملهاي زير وجود دارد :

19-4-1- اگر واگن باري طي شش ماه بعد از تحويل، به راه آهن مالك برگردانده نشود، راه آهن مالك به راه آهن استفاده كننده كه واگن را برنگردانده صورتحسابي رامعادل ارزش واگن مطابق بند 19-3-1 ارائه مي دهد.

19-5- محاسبات مربوط به حق استفاده از واگن از لحظه ارسال اظهاريه مبني بر گم شدن واگن به راه آهن مالك در مورد گم شدن واگن و يا مرور شش ماه مذكور فوق قطع مي شود.

19-6- اگر واگن گم شده در عرض يك سال بعد از گم شدن پيدا شود و به راه آهن مالك برگردانده شود، راه آهن مالك مبلغ دريافتي را با كسر شش درصد(6%) عودت مي دهد. كسري از لحظه گم شدن واگن تا لحظه تحويل آن به راه آهن مالك محاسبه مي گردد.

19-7- مقررات مربوط به گم شدن واگن استيجاري در پاراگراف 23-6 آمده است. نحوه محاسبات جهت گم شدن واگنها و آسيبهاي وارده بر آنها در پاراگرافهاي .23-8 و 23-9 آمده است.

ماده 20ـ محاسبات حق الاستفاده واگنها

20-1- راه آهن گيرنده واگنهاي متعلق به راه آهن ديگر جهت استفاده از واگنهاي مذكور بايد متناسب با مدت استفاده مبالغي مطابق نرخهاي ذكر شده در پاراگرافهاي (7و8) پيوست شماره (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) پرداخت كند. در ارتباط با تعويض بوژي در موارد استفاده از بوژيهاي راه آهن ديگر، راه آهن مالك واگن به راه آهن مالك بوژي براي هر بوژي مبلغ پانزده درصد (15%) از فهرست بهاي استفاده از واگنها را مي پردازد، (پاراگراف 12 پيوست 46 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و)) كه اين مبلغ نبايد بيش از سي درصد(30%) جهت هر واگن صرف نظر از تعداد محورهاي آن باشد. اين مبلغ از لحظه تحويل واگن تا برگشت آن مورد محاسبه قرار مي گيرد.

20-2- مبناي محاسبات جهت استفاده از واگنها روز و يا سرعت مي باشد. اگر مبناي محاسبات بين راه آهنها به روز تعيين گردد روزتحويل وروز برگشت واگن روي هم رفته معادل يك روز منظور مي شود.

اگر واگن تحويل شده همان روز برگردانده شود مبلغ استفاده از واگن يك روز محاسبه مي گردد. اين امر شامل واگنهايي كه در روز چند بار رفت و برگشت داشته اند نيز مي شود. اگر مبناي محاسبات جهت استفاده از واگنها به ساعت منظور مي شود محاسبات از ساعت بعد از تحويل شروع و با ساعت بعد از برگشت تمام مي شود. به طور مثال از ساعت 00/23 تا 59/23، ساعت 24 منظور مي گردد، از ساعت 00/0 تا ساعت 59/0 ساعت يك منظور مي شود.

در موارد بروز اختلافات در محاسبات طرف تحويل دهنده و طرف تحويل گيرنده داده هاي طرف گيرنده در صورت اثبات مورد قبول مي باشد.

20-3- راه آهن استفاده كننده در موارد زير از پرداخت حق الاستفاده از واگنها معاف مي باشد.

20-3-1- تا ده روز در موارد قطع حركت قطارها به دلايل بروز حوادث غيرمترقبه كه استفاده از خط ديگر را نيز غير ممكن مي سازد. در اين مواقع راه آهن استفاده كننده از پرداخت غرامت تأخير برزنتها نيز معاف مي باشد. اين موضوع توسط تلگرام تأييد مي گردد.

20-3-2- در مواردي كه تأخير واگنها به تقصير راه آهن مالك اتفاق مي افتد كه اين نيز در بارنامه هاي واگنها قيدمي شود و تلگرامهاي عدم قبول واگنها آن را تأييد مي كند.

20-3-3- در مواردي كه تأخير واگنها به تقصير راه آهن تحويل گيرنده اتفاق مي افتد در اين صورت راه آهني كه از قبول واگن امتناع ورزيده است بايد مبلغي را كه راه آهن استفاده كننده بابت كل زمان عدم قبول واگن به راه آهن مالك پرداخت نموده است، بپردازد. اين مسأله با درج يادداشتهاي مربوطه در فهرست واگني و تلگرافهاي مربوط به امتناع از قبول قطار تأييد ميگردد.

20-3-4- در موارد به كارگيري واگنهاي خالي جهت تأمين فاصله حفاظ و يا جهت تأمين فشار ترمز (چنانچه اين واگنها به هيچ وجه بارگيري نمي شود و حركت آنها در توافقنامه ها بين طرفهاي ذي نفع پيش بيني گرديده باشد)، جهت به كارگيري واگنهاي خدماتي كه كاركنان (پرسنل) (رئيس قطار، ترمزبان، واگن بان و غيره) را حمل مي كنند، جهت به كارگيري واگنهاي اختصاصي توريستي اگر بين طرفين در اين مورد توافقنامه اي وجود دارد كه اين مسأله در بارنامه هاي مربوطه واگنها با تأييد قيد مي شود.

20-3-5- در مواردتعمير واگنها از روز درخواست قطعات يدكي تا رسيدن آنها از راه آهن مالك اين موضوع به وسيله درخواست ارسال قطعات يدكي در بارنامه ها تأييد مي شود.

20-3-6- در موارد آسيب ديدگي شديد واگن، از روز ارسال تلگرام به راه آهن مالك، اين امر به وسيله تلگرام در مورد واگن آسيب ديده تأييد مي شود.

در مواردي كه راه آهن استفاده كننده در بعضي از روزها شامل معافيت از پرداخت مطابق .پاراگرافهاي 20-3-1 و 20-3-2 و 20-3-5 اين قسمت بوده، جهت محاسبه حق استفاده از كل روزهاي استفاده شده، روزهاي معافيت از پرداخت را كسر نموده و براي بقيه روزها صورتحساب ارائه مي كند. در مواردي كه تعداد روزهاي كل با روزهاي معاف شده از پرداخت برابر باشد مبلغ حق الاستفاده بابت يك روز مطابق فهرست بهاي دوره اول حساب مي شود.

20-3-7- بين راه آهنهاي اروپايي با عرض 1435 ميليمتر و راه آهنهايي با عرض 1520 ميليمتر براي موارد زير چنين مقرراتي در نظر گرفته شده است :

20-3-7-1- تا ده روز در موارد قطع حركت قطار به دلايل بروز حوادث غيرمترقبه كه استفاده از خط ديگر را نيز غيرممكن مي سازد. در اين مواقع راه آهن استفاده كننده، از پرداخت غرامت تأخير برزنتها نيز معاف مي باشد. اين موارد توسط تلگرام تأييد مي گردد.

20-3-7-2- در مواردي كه تأخير واگنها به تقصير راه آهن مالك و يا راه آهن گيرنده انجام مي گيرد. در اين موارد راه آهني كه باعث تأخير شده است غرامت كل تأخير را به راه آهن مالك پرداخت مي كند. اين امر در بارنامه واگن قيد مي شود و توسط تلگرامهاي عدم قبول، تأييد مي گردد.

بارنامه مطابق فرم پيوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) كه در سه نسخه تنظيم مي گردد مبناي محاسبات مي شود. در اين فرم شماره واگنها و مدت تأخير نوشته مي شود كه يك نسخه آن به حسابداري راه آهن مقصد مطابق مقررات محاسبات در حمل ونقل بين المللي مسافر و بار ارسال مي گردد.

20-3-7-3- در موارد تعمير واگنها بدون درخواست قطعات يدكي، از روز بعد از جداشدن واگن از قطار تا روز بهره برداري مجدد معافيت از پرداخت حق استفاده از واگنها منظور مي گردد اما اين مدت نبايد بيش از هفت روز باشد اين امر توسط اظهاريه در مورد حذف واگن از بهره برداري مطابق پيوست (43) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) تأييد مي شود.

20-3-7-4- در موارد به كارگيري واگنهاي خالي به عنوان حائل يا حفاظ و يا جهت تأمين فشار ترمز (اگر اين واگنها تنها بين ايستگاههاي مرزي رفت و آمد مي كند و به هيچ وجه بارگيري نمي شود و حركت آنها در توافقنامه ها بين طرفهاي ذي نفع پيش بيني گرديده است)، جهت به كارگيري واگنهاي خدماتي كه كاركنان (رئيس قطار، واگن بان و تكنيسين واگن) را حمل مي كند، جهت به كارگيري واگنهاي اختصاصي توريستي اگر بين طرفين در اين مورد توافقنامه هايي وجود دارد كه اين امر در بارنامه مربوطه قيد مي شود.

20-3-7-5- جهت واگنهاي تعميري كه براي آنها قطعات يدكي درخواست گرديده، از فرداي روز واگذاري جهت تعمير، تا روز رسيدن قطعات به علاوه دو روز اين اقدام توسط اظهاريه مطابق پيوست (43) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) در مورد حذف واگن از بهره برداري و فرم درخواست قطعات يدكي تأييد مي شود.

20-3-7-6- واگنها با آسيبهاي سنگين از روز آسيب ديدگي. اين موضوع بايد توسط راه آهن استفاده كننده بوسيله تلگرام تأييد شود.

20-3-7-7- در مواردي كه در چهارچوب كمكهاي متقابل، واگنها دو روز قبل از وقت مقرر تحويل داده شود. اين مواردتوسط فرم مربوط و تلگرام تأييد مي شود.

20-3-7-8- در موارد قبول واگن با نواقص نامرئي كه بعداً بارگيري و يا تخليه آن امكان پذير نمي شود و تشخيص اين نواقص در حين تحويل در ايستگاه ممكن نمي گردد (پيوست 11ـ آ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و)) اين موضوع توسط صورتجلسه كه در مورد وضعيت فني واگن حاوي بار و خالي تنظيم مي شود تأييد مي گردد.

در مواردي كه راه آهن استفاده كننده در بعضي از روزها شامل معافيت از پرداخت مطابق .پاراگرافهاي 20-3-7-5 و20-3-7-1 و20-3-7-2 اين قسمت بوده، جهت محاسبه حق استفاده از كليه روزهاي استفاده شده، روزهاي معاف شدن از پرداخت را كسر نموده و براي بقيه روزها صورتحساب صادر مي كنند. در مواردي كه تعداد كل روزها برابر با روزهاي معاف شده از پرداخت باشد حق استفاده جهت يك روز مطابق فهرست بهاي دوره اول حساب مي شود.

20-3-8- قبل از 48 ساعت-بابت استفاده از واگنهاي خالي متصل شده :

20-4- هر راه آهن حق دارد مطابق .پاراگراف 17-4 از راه آهنهاي عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) درخواست اعاده سريع واگنهاي خود را نمايد. اين كار توسط مخابره تلگراف از طرف مالك واگن انجام مي گيرد. در تقاضاي برگشت واگنها، شماره واگنها در مواردي كه فقط برگشت تعدادي از واگنها درخواست مي شود و تاريخ شروع عمليات برگشت واگنها ذكر مي شود را مي توان هرسال و براي تعداد روزهاي كمتر از نود روز استفاده نمود. در موارد عدم اجراء درخواست عودت سريع واگنها جهت استفاده از واگنها كه در .پاراگراف20-1 پيش بيني شده است حق استفاده از روز يازدهم دو برابر محاسبه مي شود.

اين حق استفاده از روز دريافت اظهاريه توسط راه آهن استفاده كننده شروع و با اظهاريه لغو درخواست عودت سريع واگنها تمام مي شود. راه آهني كه اظهاريه عودت سريع واگنها را دريافت مي كند تاريخ دريافت اظهاريه را به راه آهن درخواست كننده اعلام مي كند (1).

20-5- محاسبه جهت واگنهاي راه آهنهاي بلغارستان، مجارستان، لهستان، روماني و اسلواكي كه به راه آهنهاي بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان، ليتواني، لتوني، مولداوي، روسيه، اوكراين، تاجيكستان و استوني تحويل داده مي شود در طول مدت حضور واگنها در اين راه آهنها مستقيماً بين راه آهن مالك وراه آهن استفاده كننده انجام مي گيرد.

به همين ترتيب محاسبات جهت واگنهاي راه آهنهاي بلاروس، ليتواني، لتوني، مولداوي، روسيه، اوكراين و استوني كه به راه آهنهاي بلغارستان، مجارستان، لهستان، روماني، اسلواكي عبوري از راه آهنهاي ذكر شده تحويل داده مي شود انجام مي گيرد.

فصل سوم – واگنهاي باري خصوصي

ماده 21– مقررات عمومي

21-1- در حمل ونقل بين المللي به كارگيري واگنهاي باري خصوصي به عبارت ديگر واگنهايي كه متعلق به افراد حقيقي و يا حقوقي هستند كه در يكي از راه آهنهاي عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) ثبت شده است و همچنين واگنهاي راه آهنها كه به شخص ثالث اجاره داده شده است و واجد شرايط فني مندرج در پيوست 5 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) و داراي علامت «پ» هستند مجاز مي باشد. از اين به بعد افراد حقيقي يا حقوقي كه در بالا به آنها اشاره شد «مالك واگن» و واگنهاي باري استيجاري «واگنهاي استيجاري» ناميده خواهد شد.

21-2- واگنهاي استيجاري و واگنهايي كه به اجاره داده شده است بايد شماره دوازده گانه داشته باشد و بر روي آنها علامت و نوشته هاي پيش بيني شده در پاراگراف 21-10 و قسمت دوازدهم پيوست (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) و همچنين يادداشت پ581 مربوط به سازمان همكاري راه آهنها (اُ.اس.جي.دي) باشد(1)

21-3- تصميم گيري در مورد به كارگيري واگنهاي استيجاري در حمل ونقل بين المللي با راه آهني است كه اين واگنها نزد وي ثبت شده است.

21-3-1- در مواردي كه مشخصات فني واگنهاي استيجاري داراي انحرافاتي نسبت به شرايط مندرج در پيوست (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) باشد.

راه آهني كه در آن واگن استيجاري به ثبت رسيده است جهت شرايط سير و مبادله آنها قبلاً بايد توافقهاي لازم را از ساير راه آهنهاي ذي ربط كسب نمايد.

21-4- اگر واگنهايي كه از طرف راه آهن به شخص ثالث اجاره داده شده است براساس .پاراگراف 21-1 مي باشد، اين واگنها بايد مانند واگن استيجاري به اسم موجر ثبت و علامتگذاري شود.

21-5- اگر به يك راه آهن، مجموعه واگنهاي استيجاري جهت ثبت ارسال شود كه قبلاً در ناوگان راه آهن ديگر بوده است، مسأله بايد با توافق راه آهني كه قبلاً واگنها جزو ابواب جمعي آن به ثبت رسيده است باشد.

21-6- راه آهني كه در آن واگن استيجاري به ثبت رسيده است بايد هماهنگي هاي لازم را در مورد مسائل مربوط به آسيب ديدگي، تعميرات، گم شدن واگن و قطعات آن و حذف آن از دارايي را با مالك واگن به عمل آورد.

21-7- مبلغي جهت حضور واگن استيجاري و واگن اجاره داده شده در راه آهن استفاده كننده پرداخت نمي شود.

ماده 22ـ تبادل واگنهاي خصوصي

22-1- شرايط به كارگيري واگنهاي خصوصي مطابق ماده (14) مقررات حاضر مي باشد.

22-2- تحويل واگنهاي خصوصي و امتناع از قبول آنها مطابق ماده (15) اين مقررات انجام مي گيرد.

ماده 23ـ نگهداري واگنهاي خصوصي (مسؤوليت)

23-1- مقررات عمومي

23-1-1- به پاراگراف (18) اين مقررات مراجعه شود.

در زمان حمل ونقل، نگهداري جاري واگنهاي استيجاري به عهده راه آهني مي باشد كه واگنها در خطوط آن راه آهن قرار دارد. شرايط نگهداري مشابه واگنهاي خود راه آهن مذكور مي باشد.

23-2- تميز كردن، شست وشو و ضدعفوني كردن

23-2-1- تميز كردن، شست وشو و ضدعفوني كردن واگنهاي استيجاري مطابق ماده (15) اين مقررات انجام مي گيرد.

23-2-2- تميز كردن داخل مخازن و واگنهاي اختصاصي ديگر جزو وظايف راه آهنها نمي باشد.

23-3- قسمتهاي باز شونده واگنهاي استيجاري.

23-3-1- قسمتهاي باز شونده واگنهاي خصوصي به آن دسته از اجزاء واگن اطلاق مي شود كه محكم به واگن نصب نشده است و در بهره برداري به صورت موقت برداشته وسپس به محل خود برگردانده مي شود. فهرست اين قطعات در ضميمه (57) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) آمده است.

23-3-2- قسمتهاي واگنهاي خصوصي بايد داراي علامت مالك واگن و كد راه آهني كه در آن به ثبت رسيده است باشد.

23-3-3- تعداد و نوع قسمتهاي باز شونده واگنهاي خصوصي در دو طرف واگن با علامتهاي اختصاصي خود بايد نوشته شود. طبق ضميمه مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مسؤوليت جهت فقدان و يا آسيب قطعات بازشونده واگنهاي خصوصي فقط در مواردي به وجود مي آيد كه آنها در دو طرف واگن درج شده است و حل و فصل مسأله مطابق پاراگراف ماده 23-8-4 انجام مي پذيرد. پرداخت خسارتها مطابق پاراگرافهاي ماده هاي 23-8-1 و 23-9-2 انجام مي گيرد.

23-3-4- قطعات بازشونده واگنهاي خصوصي بايد مجدداً درمحلهاي تعيين شده خود قرارگيرد. اگر بار امكان دهد پايه هاي متحركه در گيره هاي خود قرار مي گيرد. زنجيرهاي پايه هاي طرف مقابل بايد به هم بسته شود و يا به روش ديگر محكم شده باشد.

اگر بار امكان نمي دهد كه قسمتهاي باز شونده واگنهاي استيجاري در محلهاي خود نصب شود آنها را داخل واگن طوري قرار مي دهد كه به سادگي به چشم ديده شود.

آنها را بايد طوري بست كه گم نشود و يا با افتادن از واگن ايمني حركت قطارها را به مخاطره نيندازد. اگر واگنهاي خصوصي داراي جعبه هاي مخصوص جهت نگهداري پايه باشد پايه ها را در آنها قرار مي دهند.

در زمان تحويل، نبود قطعات قابل برداشت واگنهاي خصوصي و يا فقدان اين قطعات كه ايمني حركت قطارها را به مخاطره نمي اندازد، نبايد دليلي براي امتناع از قبول واگن گردد. كمبود قطعات قابل برداشت با تنظيم فرم پيوست (2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) ثبت مي شود كه به امضاء دوطرف مي رسد.

واگن با برچسب طبق فرم ضميمه (15a) يا (15b) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مجهز مي گردد.

23-3-5- قطعات قابل برداشت نبايد از واگن مربوطه جدا شود. اگر آنها برداشته و جدا شود، راه آهني كه آنها را برداشته رايگان قطعات را با تنظيم اسناد حمل برطبق فرم موجود در موافقتنامه في مابين راه آهن ذي نفع به راه آهني كه واگن خصوصي در آن به ثبت رسيده است برگشت مي دهد و مطابق آدرسهاي مندرج در پيوست (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) ارسال مي نمايد. در نامه همراه قطعات، ليست قطعات و شماره واگني كه از آن قطعات برداشته شده است نوشته مي شود.

23-3-6- راه آهن استفاده كننده جهت گم شدن قطعات قابل برداشت واگنهاي خصوصي، به راه آهني كه واگن خصوصي در آن به ثبت رسيده مبلغي به ارزش قطعات نو پرداخت مي كند.

23-4- واگنهاي استيجاري آسيب ديده، آسيبهاي سنگين واگنهاي استيجاري و يا بوژيها.

23-4-1- واگنهاي استيجاري آسيب ديده

23-4-1-1- اگر واگن خالي استيجاري آسيب ديده قابل بهره برداري بعدي نباشد و از قطار منفصل شود راه آهن استفاده كننده بايد واگن را به حالت قابل حركت درآورده و آن را براي حمل ونقل آماده سازدواگنهاي خالي استيجاري آسيب ديده كه نمي تواند بر روي چرخهاي خود حركت كند از اين قاعده مستثني است (رجوع به پاراگراف 23-4-2-2).

در مواردي كه ارزش تعميرات واگن استيجاري براي راه آهن استفاده كننده ارزان تر از فهرست بهاي مندرج در پيوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) باشد، راه آهن استفاده كننده مي تواند تعميرات را انجام دهد.

ـ واگن خالي استيجاري را جهت حمل ونقل آماده سازد.

ـ خرابيهايي را كه مشكلي براي بارگيري ندارد اما اشكالاتي براي بهره برداري بعدي ايجاد مي نمايد رفع كند.

اين دستورالعمل شامل واگن استيجاري حاوي بار كه داراي خرابيهاي مشابه نيز مي باشد كه بهره برداري بعدي آن امكان پذير نمي باشد و بايد براي تعمير تخليه شود يا بدون تخليه بار تعمير گردد. اگر مسؤوليت خرابيها با راه آهن نبوده هزينه تعمير واگن استيجاري توسط مالك واگن پرداخت مي شود.

مقررات فوق شامل تعميرات دوره اي واگنهاي استيجاري نمي باشد.

23-4-1-1-1- خرابيها تا حد 500 فرانك سوئيس را راه آهن كشف كننده خرابيها انجام مي دهد.

تعميرات بالاي مبلغ ذكر شده را مي توان تنها با توافق راه آهني كه واگن استيجاري در آن ثبت گرديده انجام داد. اين بند مربوط به بازديدهاي جاري نمي شود.

23-4-1-2- راه آهن استفاده كننده مي تواند علاوه بر عملياتي كه در پاراگراف .23-4-1-1-1 آمده است، با داشتن موافقت راه آهني كه در آن واگن استيجاري به ثبت رسيده است و همچنين مالك واگن عمليات ديگر نيز انجام دهد. اگر راه آهن مقصر آسيبهاي وارده بر واگن نباشد تعميرات به حساب مالك واگن انجام مي گيرد.

23-4-1-3- تغييرات در ساختمان واگن استيجاري بدون داشتن توافق از مالك واگن و راه آهني كه اين واگن در آن به ثبت رسيده است ممنوع مي باشد.

23-4-1-4- چنانچه هنگام حمل واگنهاي استيجاري برروي فرابر (فريبوت)، پذيرش آنها تنها پس از عبور صورت پذيرد در آن صورت راه آهن تحويل گيرنده بايد اين واگنها را مطابق .پاراگراف 23-4-1-1 نگهداري كند.

23-4-1-5- واگنهاي استيجاري كه جهت تعميرات به واحدهاي تعميراتي راه آهني مطابق .پاراگرافهاي 23-4-1-1 و 23-4-1-2 ارسال مي شود بايد تاحدي كه براي بازرسي، تعميرات واستقرار ظرف اين واگن لازم است تميز شود. هزينه هاي تميزكردن واگنها را مالك واگن مي پردازد. مشروط به اين كه اين تميزي مربوط به آسيب ديدگي نباشد كه مسؤوليت آن با راه آهني است كه آسيب را وارد نموده است.

23-4-1-6- اگر واگنهاي خصوصي داراي خرابيهايي باشد كه رفع نشده باشد و اين خرابيها مانعي براي بارگيري آنها و ايمني حركت قطارها ايجاد نمي كند بايد با برچسبهاي پيوستهاي (15a) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مجهز شود تا بر روي فرم مربوطه خرابيهاي موجود اشاره شود.

23-4-1-7- واگنهاي خصوصي آسيب ديده حاوي بار و يا خالي كه خرابي آنها را راه آهن استفاده كننده مطابق پاراگرافهاي23-4-.1-1 و 23-4-1-2 نمي تواند رفع كند اما اين واگنها قادرند بر روي چرخهاي خود حركت كنند بايد با برچسبهاي پيوست (15b) مجهز شود.

23-4-2- واگنهاي استيجاري با آسيبهاي سنگين.

23-4-2-1- اگر بدنه، شاسي و بوژيهاي واگنهاي استيجاري طوري آسيب ببيند كه واگن نتواند بر روي چرخهاي خود حركت كند و وجود اين واگن در قطار حتي در انتخاب آن ايمني حركت را به مخاطره مي اندازد واگن داراي آسيب سنگين به شمار خواهد آمد. در واگنهاي استيجاري بوژي دار (داراي بيش از چهار محور) هر بوژي، شاسي و بدنه جداگانه بررسي مي شود. هر بوژي را بايد مانند واگن دومحوره در نظر داشت.

23-4-2-2- وقتي واگن با بوژي داراي آسيب سنگين مطابق پاراگراف 23-4-1-2 تعمير گرديده بايد پاراگرافهاي 23-4-1-3 و 23-4-1-7 رعايت شود.

23-4-2-3- تصميم گيري در مورد تعمير واگن با آسيب سنگين و يا بوژي با آسيب سنگين با راه آهني است كه در آن واگن به ثبت رسيده است و آن راه آهن بايد تصميم خود را توجيه كند.

23-4-2-4- اگر راه آهن استفاده كننده، تعميرات واگن استيجاري با آسيبهاي سنگين (و يا بوژي با آسيبهاي سنگين) را انجام نمي دهد بايد به راه آهني كه واگن استيجاري در آن به ثبت رسيده است اطلاعات زير را بدهد : ميزان خرابيها، وزن خالي و ساخت واگن، ضمناً توافق مربوط به برگشت واگن و يا بوژي را درخواست كندواگنهاي استيجاري و يا قطعات آنها فقط با موافقت راه آهني كه واگن در آن به ثبت رسيده است، برگردانده مي شود.

راه آهني كه در آن واگن استيجاري به ثبت رسيده است توافق خود را به راه آهنهاي عبوري (ترانزيتي) ابلاغ مي كند. عدم كسب اين توافق مي تواند دليلي جهت عدم قبول واگن استيجاري (يا بوژي) گردد.

23-4-2-5- بعد از دريافت توافقنامه كه در پاراگراف 23-4-2-4- به آن اشاره شد راه آهن استفاده كننده واگن آسيب ديده را (يا بوژي را) روي واگن ديگر بارگيري كرده و به ايستگاهي كه راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري درخواست نموده است مي فرستد. هزينه هاي بارگيري واگن استيجاري با آسيبهاي شديد به نحو زير پرداخت مي شود.

ـ توسط راه آهن استفاده كننده اگر مسؤوليت آسيب ديدگي با آن است.

ـ توسط مالك واگن اگر مسؤوليت آسيب به عهده آن باشد.

واگن استيجاري آسيب ديده كه مطابق پاراگراف .23-4-2-3 تعمير گرديد مي تواند بر روي چرخهاي خود به راه آهني كه در آن ثبت شده است اعزام گردد.

درموارد زير واگن (و يا بوژي) استيجاري آسيب ديده به نحو زير برگردانده مي شود:

ـ رايگان طبق بارنامه اگر مقصر راه آهن باشد.

ـ با اجرت، اگر مقصر مالك واگن است و يا هنوز مقصر تشخيص داده نشده باشد.

اگر بعداً مشخص شود كه مقصر راه آهن مي باشد اجرت دريافت شده به مالك واگن برگردانده مي شود

23-4-2-6- اگر واگن خصوصي آسيب ديده (و يا بوژي) روي واگن ديگر بارگيري مي شود راه آهن استفاده كننده بايد بر روي آن برچسب قرمز رنگ مطابق پيوست (15- و) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) نصب نمايد. اگر واگن خصوصي آسيب ديده برروي چرخهاي خود برگردانده مي شود بر روي آن برچسب پيوست (15– و) به رنگ آبي مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) چسبانده مي شود.

23-4-2-7- تصميم گيري در مورد اين كه واگن خصوصي مي تواند در شبكه راه آهنهاي ديگر همسايه بدون خطر ايمني حركت كند با اولين راه آهن گيرنده واگن مي باشد.

23-5- قطعات يدكي

23-5-1- قطعات يدكي موردنياز براي تعمير واگن استيجاري از راه آهني كه در آن واگن به ثبت رسيده است با تنظيم فرم مطابق پيوست (18) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) درخواست مي شود درخواستها به زبان روسي يا چيني نوشته مي شود و به آدرسهاي مندرج در پيوست (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) فرستاده مي شود.

23-5-1-1- قطعات يدكي را به صورت آماده جهت نصب مي فرستند. قطعات يدكي را بايد به صورت فوري ارسال نمود و اگر ابعاد آنها اجازه مي دهد با سرعتهاي بالا و اگر ارسال قطعات به صورت فوري امكان پذير نيست، درخواست كننده را در اولين فرصت بايد مطلع ساخت.

23-5-1-2- قطعات يدكي آسيب ديده صرف نظر از وضعيت آنها بايد به راه آهني كه واگن استيجاري در آن به ثبت رسيده است برگردانده شود. آدرسها مطابق پيوست شماره (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مي باشد.

23-5-1-3- مدارك مربوط به قطعات يدكي واگن استيجاري در موارد ارسال بايد در پاكت پلاستيكي قرار گيرد و به قطعات وصل شود.

23-5-1-4- قطعات يدكي جهت تعمير قطعات آسيب ديده و برگشتي، بدون أخذ مجوز و عوارض گمركي و غيره رايگان و اگر امكان است با سرعت بالا حمل مي شود. مطابق ماده (18).

23-5-1-5- ارزش قطعات ارسالي جهت تعمير و يا قطعات آسيب ديده در موارد گم شدن و نرسيدن به راه آهن مقصد توسط راه آهني پرداخت مي شود كه نتواند تحويل قطعات را به راه آهن همسايه اثبات كند. ارزش مانند قطعات تازه دريافت مي شود.

23-5-1-6- استفاده از قطعات واگنهاي ديگر منع مي شود مگر اين كه واگن ديگر متعلق به راه آهني است كه واگن آسيب ديده استيجاري در آن به ثبت رسيده است و آن راه آهن توافق خود را اعلام كرده است.

23-6- گم شدن واگنهاي استيجاري.

23-6-1- اگر سه ماه از وقت مقرر براي رسيدن واگن استيجاري به گيرنده بگذرد واگن گم شده به حساب مي آيد. راه آهني كه در آن واگن استيجاري به ثبت رسيده است با درخواست مالك واگن بايد درجستجوي واگن گم شده شركت كند.

23-6-2- اگر راه آهني نتواند واگني را كه براي حمل ونقل قبول شده بود در اختيار مالك بگذارد اما در شبكه آن قرار نداشته به درخواست مالك، راه آهن اقداماتي را جهت يافتن واگن انجام مي دهد. اگر بعد از درخواست سه ماه بگذرد و راه آهن قادر نباشد واگن را تحويل مالك بدهد واگن استيجاري گم شده به حساب مي آيد.

23-6-3- مهلت سه ماه پيش بيني شده در .بندهاي 23-6-1 و 23-6-2 درمواردي كه واگن استيجاري آسيب ديده و يا به دلايلي كه راه آهن در آن مقصر نيست به ميزان مربوطه افزوده مي شود.

23-6-4- راه آهني كه در آن واگن استيجاري به ثبت رسيده است راه آهني را كه براي آخرين بار در آن واگن قرار داشته در مورد گم شدن واگن مطلع مي سازد.

23-6-5- راه آهني كه در شبكه آن براي آخرين بار واگن استيجاري قرار داشته بايد خسارت واگن را به راه آهن ثبت كننده واگن از روز تحويل (پاراگراف 23-8) پرداخت كند. صورتحساب را بايد تا هشت ماه بعد از دريافت اظهاريه مطابق پاراگراف 23-4-6 پرداخت نمود.

23-6-6- اگر واگن استيجاري گم شده بعد از پرداخت خسارت پيدا شود و راه آهني كه در آن واگن ثبت شده است در اين مورد مالك واگن را مطلع سازد، مالك واگن مي تواند در مدت شش ماه به شرط بازپرداخت خسارت، برگشت واگن را به صورت مجاني به ايستگاه مربوطه درخواست كند. مالك واگن درصد مربوط به تأخير واگن را از مبلغ پرداختي كسر مي نمايد.

اگر واگن به خود مالك برگردانده شود راه آهني كه در آن واگن استيجاري به ثبت رسيده است بايد خسارت دريافتي را به راه آهن پرداخت كننده خسارت برگرداند.

23-6-7- راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري و راه آهني كه بايد واگن را برمي گرداند طي پنج سال به جستجو ادامه مي دهد. در اين مدت شماره واگن استيجاري شده به واگن ديگر واگذار نمي شود.

23-7- پرداخت هزينه هاي تعمير واگنهاي استيجاري.

23-7-1- اگر راه آهن استفاده كننده مطابق پاراگراف 23-4 واگن استيجاري را تعمير و يا تجهيز كند صورتحساب مربوطه را به راه آهني كه در آن واگن استيجاري به ثبت رسيده است ارائه مي كند، به جز عملياتي كه بايد به حساب خود انجام دهد.

23-7-2- در صورتحساب ارائه شده به راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري، هزينه هاي واقعي تعميرات (هزينه هاي كلي و فرعي) و همچنين عوارض مسير حمل را كه در بارنامه مربوطه منظور نگرديده است درج مي نمايد باوجود اين در صورتي كه هزينه هاي تعميرات كمتر از مبلغ مندرج در پيوست شماره (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مي باشد صرف نظر از مسؤوليت آسيبها به عهده راه آهن استفاده كننده خواهد بود.

23-7-3- راه آهن استفاده كننده براي تنظيم صورتحساب از پيوست شماره (51) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) استفاده مي كند. صورتحسابها بايد در دو نسخه تنظيم شود و داراي شرح آسيب و عمليات انجام شده باشد صورتحسابها و پيوست (51) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) بايد روشن و دقيق تنظيم گردد كه راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري بتواند مسؤوليت آسيبها را تعيين و در صورت نياز درجهت تعمير در حمل واگن استيجاري آسيب ديده و همچنين جبران از دور خارج شدن واگن تصميم بگيرد.

23-7-4- فرم پيوست (51) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) همراه با صورتحساب تعميرات بايد زودتر از شش ماه بعد از تشخيص آسيب به راه آهني كه واگن استيجاري در آن ثبت شده است بفرستد. اگر مدت شش ماه مذكور رعايت نگردد آن وقت راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري مي تواند از آن صرف نظر كند به جز مواردي كه راه آهن استفاده كننده با ذكر دلايلي درخواست افزايش اين مدت زمان را كرده باشد.

23-7-5- راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري كه فرم پيوست (51) و صورتحساب را دريافت مي كند در مدت دو ماه دريافت آنها را تأييد كرده و بايد نشان دهد كه در كدام ماه مبلغ هزينه ها پرداخت خواهد شد و همچنين ذكر كند كه نمي تواند اين مسأله را فوراً حل و فصل كند.

23-8- مبلغ خسارتهايي كه توسط راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري تقسيم مي شود در مواردي كه خرابيها ناچيز است و يا مبلغ خسارت كه توسط راه آهن استفاده كننده به راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري در موارد آسيبهاي سنگين مطابق پاراگراف (23-9) پرداخت مي شود به نحو زير تعيين مي گردد.

23-8-1- در صورتي كه تعميرات واگن استيجاري (و يا بوژي) انجام مي گيرد هزينه تعميرات كه از هزينه هاي حقيقي اصلي و اضافي تشكيل مي شود با در نظر داشتن كليه خرابيهاي به وجود آمده تا برگشت به راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري محاسبه گردد. در مواردي كه منظور واگن آسيب ديده شديد (و يا بوژي) است كه بايد به طرف واحد تعميراتي به صورت بارگيري شده بر روي واگن ديگر حمل گردد هزينه هاي مربوط به تخليه و بارگيري كه راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري انجام داده است بايد در هزينه هاي تعميراتي منظور گردد. اگر مبلغ كلي هزينه بيش از مبلغ پرداختي جهت واگن گم شده باشد (ارزش واگن بدون ارزش قطعاتي كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد) بايد كوچكترين آنها را جهت پرداخت منظور نمود.

23-8-2- اگر واگن استيجاري (و يا بوژي) از دور خارج مي گردد جبران هزينه ها مطابق .پاراگراف 23-8-2 محاسبه مي شود. اگر مبلغ كل مطابق پاراگراف .23-8-1-1 كمتر از مبلغ خسارت از دور خارج شدن واگن است مبلغ كل بايد مطابق پاراگراف 23-8-.1-1 محاسبه شود. به خصوص در مواردي كه واگن استيجاري (و يا بوژي) به خاطر آسيبهاي وارده تعمير نشود بلكه به دلايلي ديگر.

23-8-3- در موارد از دور خارج شدن واگن استيجاري (و يا بوژي) و يا در مواردي كه در .پاراگراف 23-8-1-1 ذكر شده است ارزش تجديد اموال واگن استيجاري (و يا بوژي) به نحو زير تعيين مي گردد :

23-8-2-1- مبناي ارزش واگن (يا بوژي) از ارزش يك كيلوگرم واگن جديد (يا بوژي) مطابق پيوست (16ب) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) ضرب در وزن خالي واگن خصوصي (و يا بوژي)محاسبه مي گردد. در ارتباط با چين، كره، مغولستان، بلاروس، لتوني، ليتواني، مولداوي، روسيه، اوكراين و استوني مبناء عبارت است از ارزش واگن نوع مشابه طبق جدول (16 ب) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و).

23-8-2-2- بابت هرسال استهلاك واگن چهار در صد از ارزش واگن خصوصي (يا بوژي) كسر مي شود. اما حداكثر تا سقف هشتاد درصد(80%) در محاسبات عمر مفيد سال ساخت وآسيب ديدگي و يا سال گم شدن روي هم رفته يك سال در نظر گرفته مي شود.

23-8-2-3- مابه التفاوت بين ارزش واگن مطابق 23-8-2-1و مبلغ استهلاك كه در 23-8-2-2 آمده است ارزش واگن خصوصي (و يا بوژي) را براي لحظه آسيب ديدگي ويا گم شدن تعيين مي كند.

23-8-2-4- ارزش قطعات واگني كه در صورت از دور خارج شدن آن قابل استفاده مي باشد از حاصل ضرب وزن اين قطعات در بهاي يك كيلوگرم كه از تقسيم ارزش واگن (مطابق پاراگراف 23-8-.2-3) بر وزن خالص واگن (يا بوژي) به دست مي آيد منتج مي گردد.

23-8-2-5- اگرراه آهن ثبت كننده واگن خصوصي قطعات واگن را براي استفاده مجددقبول مي كند، مابه التفاوت محاسبات مطابق .پاراگرافهاي 23-8-2-3و 23-8-2-4 مبلغ خسارتهاي پرداختي را تعيين مي كند. در غيراين صورت مبلغ محاسبه شده مطابق پاراگراف 23-8-2-3 پرداخت مي گردد.

23-8-4- اگر محورها و چرخهاي واگن استيجاري كه با تقصير راه آهن استفاده كننده آسيب ديده است و قابل تعمير نيست به راه آهن ثبت كننده واگن برگردانده شود بايد حمل آنها رايگان و تا ايستگاهي كه راه آهن ثبت كننده واگن تعيين مي كند انجام پذيرد.

23-8-5- اگر قسمتهاي قابل برداشت واگن استيجاري كه در دو طرف آن نشان داده شده است گم شود و مسؤوليت اين امر با راه آهن باشد صورتحسابي جهت ارزش اين قطعات ارائه مي شود كه ديگر خسارتها را منتفي مي كند.

23-9- ارائه و تقسيم هزينه هاي تعمير واگنهاي استيجاري و پرداخت خسارتها جهت آسيبهاي وارده.

23-9-1- اگر در طي مدتي كه واگن استيجاري تحويل حمل ونقل راه آهن گرديده است واگن و يا قطعات آن آسيب ببيند و يا گم شود راه آهني كه در آن واگن استيجاري به ثبت رسيده است با توافق راه آهن استفاده كننده ميزان مسؤوليتها را بين راه آهنها توزيع مي كند و هماهنگي هاي لازم درجهت پرداخت خسارتهاي درخواستي مالك واگن را به عمل مي آورد.

23-9-2- در موارد آسيب و يا گم شدن واگن استيجاري و يا قطعات آن، هزينه هايي كه براساس آن راه آهن استفاده كننده صورتحسابي را به راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري ارائه مي دهد به نحو زير تقسيم مي گردد:

23-9-2-1- اگر در حمل ونقل بين المللي واگن استيجاري و يا قسمتهاي قابل برداشت آن آسيب ديده است و كشف اين آسيبها در هنگام تحويل امكان پذير نبوده (آسيبهاي غيرآشكار)، راه آهن ثبت كننده واگن مبلغ هزينه هاي مربوطه را كه به حساب راه آهنهاي مسير پرداخت گرديده است برحسب تن كيلومترهاي تعرفه اي طي شده، بين راه آهنهاي شركت كننده در حمل اين واگن تقسيم مي كند. در اين موارد سهم پرداختي توسط يك راه آهن نبايد بيش از شصت و پنج درصد (65%) كل ارزش تعميرات باشد. اگر در حمل ونقل بيش از دو راه آهن شركت داشتــه اند مابقي هزينه هاي تعميـر بين آنها با روش مشابه تقسيم مي گردد.

23-9-2-2- حق تقسيم هزينه با گذشت دو سال بعد از ارائه درخواست جبران خسارتها ساقط مي شود. اين حق همچنين با گذشت دو سال بعد از انقضاء هشت ماهي كه در آن درخواست تازه جهت پيگيري درخواست اوليه نباشد ساقط مي شود، اين مدت اعتبار حق را در شرايطي مي توان تمديد كرد كه راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري اعلام كند كه به دلايلي كه در كنترل ايشان نيست بررسي علت آسيب امكان پذير نبوده و اين اعلام بايد قبلاً ازمنقضي شدن زمان تعيين شده انجام پذيرد.

اگر تقسيم هزينه در طي فرصت بعدي نيز امكان پذير نباشد، راه آهني كه تقسيم را انجام مي دهد دلايل تأخير در اين امر را اطلاع مي دهد، اگر اين مسأله با انقضاء دوسال آخر به اطلاع طرفين مقابل نرسد حق تقسيم به صورت كامل ساقط مي شود. راه آهني كه ثبت كننده واگن استيجاري است تأييديه هاي مبني بر پرداخت هزينه ها را جمع آوري كرده و سهم راه آهنهاي شركت كننده را به ارز پرداخت مي كند. راه آهن ثبت كننده بلافاصله پس از پرداخت خسارت، راه آهنهاي ديگر را مطلع ساخته و تاريخ وميزان خسارت پرداختي و سهم هريك از راه آهنها در آن را توسط فرم تقسيم مطابق پيوست (53) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) اعلام مي كند. فرم تقسيم درجهت مسير حمل ونقل انجام شده ارسال مي گردد، اگر يادداشتي در مورد بيمه در بارنامه وجود دارد در فرم تقسيم اسم و آدرس شركت بيمه و همچنين مبلغ بيمه مشخص مي شود. اگر يكي از عمليات تعميراتي ارزانتر از ارزش تعيين شده در پيوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) باشد پرداخت هزينه آن به حساب راه آهن استفاده كننده انجام مي گيرد.

23-9-2-3- اگر آسيب بر روي خطوط داخلي راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري و يا در خطوط خارج از قرارداد حمل ونقل به واگن رسيده باشد هزينه پرداختي به حساب راه آهن كه مي تواند شامل هزينه هاي حمل خود واگن آسيب ديده نيز باشد توسط راه آهن استفاده كننده پرداخت مي شود.

اگر واگن استيجاري (و يا بوژي) توسط راه آهن استفاده كننده تعمير نمي شود راه آهن ثبت كننده واگن صورتحساب هزينه هاي تعميراتي را مطابق .پيوست (52) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) به آن راه آهن ارائه مي دهد، در تقسيم و پرداخت مبلغ فوق، مفاد .پاراگرافهاي 23-7-3 و 23-7-5 اعمال مي گردد.

23-9-3- اگر واگن استيجاري (و يا بوژي) طوري آسيب ببيند كه بايد به واگن ديگر بارگيري شود و آسيب وارده به تقصير راه آهني است كه در مقابل راه آهن ثبت كننده واگن مسؤوليت دارد، راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري حق دارد مطابق پاراگراف 23-8 از راه آهني كه در آن آسيب شديد به واگن (يا بوژي) رسيده است درخواست خسارت نمايد.

23-9-4- راه آهني كه واگن استيجاري را به ثبت رسانده فرم مطابق پيوست (52) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) را به همراه صورتحسابهاي مطابق پاراگرافهاي 23-.9-3 و 23-9-2 در مدتهاي تعيين شده زير ارسال نمايد :

23-9-4-1- براي واگنهاي آسيب ديده

23-9-4-1-1- در طي شش ماه بعد از برگشت واگن به راه آهن ثبت كننده آن اگر واگن در راه آهن ديگر آسيب ديده و جهت تعمير به راه آهن ثبت كننده واگن ارسال گرديده است.

23-9-4-1-2- در طي شش ماه بعد از دريافت فرم پيوست (52) با صورتحساب مربوطه اگر واگن استيجاري در راه آهن ديگر آسيب ديده وهمان جا تعمير شده است.

23-9-4-1-3- در طي شش ماه بعد از منفصل شدن واگن استيجاري اگر آن واگن در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) در خود راه آهن ثبت كننده آسيب ديده و در آنجا تعمير شده است.

23-9-4-1-4- اگر بعد از گذشت شش ماه مدارك مربوطه ارائه نگردد راه آهنهايي كه بايد خسارت را پرداخت كنند مي توانند از قبول مدارك امتناع ورزند به جز مواردي كه راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري به موقع بااشاره به دلايل تأخير، درخواست تمديد مدتهاي مذكور را بنمايد.

23-9-4-2- براي واگنهاي (يا بوژيهاي) استيجاري با آسيبهاي شديد.

23-9-4-2-1- در طي هشت ماه بعد از برگشت واگن (و يا بوژي) استيجاري با آسيبهاي شديد به راه آهن ثبت كننده آن.

23-9-4-2-2- در طي هشت ماه از تاريخ اعلام راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري مبني بر عدم قبول واگن (و يا بوژي) با آسيبهاي شديد.

23-9-4-2-3- اگر راه آهن استفاده كننده فرم پيوست (54) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) را ارسال نكرده است و يا اطلاعات موردنياز جهت بررسي مسأله از طرف راه آهن ثبت كننده واگن كافي نيست مدت زمانهاي فوق الذكر از لحظه رسيدن اطلاعات دقيق به راه آهن ثبت كننده واگن شروع مي شود.

23-9-5- راه آهنهاي استفاده كننده در قبال آسيب ديدگي يا گم شدن قطعات قابل برداشت كه در دو طرف واگن علامتگذاري نشده باشد مسؤوليتي ندارند (مانند ابزارآلات، شيلنگهاي تخليه وغيره).

23-9-6- راه آهن استفاده كننده در مواردي كه تقصير آن اثبات شود و يا در موارد زير در مقابل راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري مسؤوليت دارد:

ـ براي شكستن ظرفهاي سفالي، شيشه و غيره اگر اين خرابيها همزمان با آسيبهاي ديگر وارده بر واگن كه مسؤوليت آنها با راه آهن مي باشد، به وقوع پيوسته است.

ـ براي خرابيهاي ظرفهايي كه داراي پوشش داخلي (لعابي) مي باشد اگر برروي ظرفها آسيبهايي وجود داشته باشد، مسؤوليت اين خرابيها با راه آهن مي باشد.

هزينه هاي تعميراتي اين نوع خرابيها مانند تعمير خود واگن آسيب ديده مدنظر قرارمي گيرد و مطابق پاراگرافهاي 23-9-2 و 23-9-3 محاسبه مي شود.

23-10- پرداخت خسارتهاي ناشي از خواب (توقف) واگن آسيب ديده استيجاري.

23-10-1- اگر واگن استيجاري به علت آسيب ديدگي كه راه آهن مسؤول آن مي باشد از قطار منفصل شده باشد :

– در طول مدت اعتبار قرارداد حمل ونقل اگر واگن بعد از تعمير به ايستگاه اوليه فرستاده نشده است.

ـ به ايستگاه مقصد

ـ در ايستگاههاي ديگر

در اين صورت راه آهن ثبت كننده واگن استيجاري خسارتها را به مالك واگن پرداخت مي كند به شرط اين كه مي توانست واگن را تعمير كند. ميزان پرداختها طبق فيش سازمان همكاري راه آهنها (اُ.اس.جي.دي) به شماره (P.O 1/4) شرايط ثبت وبهره برداري واگنهاي خصوصي در زير تعيين گرديده است:

ـ واگنهاي يخچالدار بوژي دار با ظرفيت بالاي (30) تن.

ـ واگنهاي بوژي دار جهت حمل گاز.

ـ واگنهاي باري دوطبقه جهت حمل ماشينهاي سواري.

ـ واگنهاي باري با چهار محور مستقل و با ظرفيت بالاي چهل تن.

نرخهاي جبران از دست رفته براي ساير واگنهاي خصوصي از برگه (فيش) فوق الذكر آمده است.

هزينه ها به شكل زير پرداخت مي شود.

ـ از روز ششم منفصل شدن واگن.

از روز ششم بعد از منقضي شدن قرارداد حمل ونقل چنانچه واگن استيجاري قبل از سپري شدن مدت قرارداد جدا شده باشد تا آخرين روز تعمير و يا اگر خود مالك واگن را تعمير مي كند و يا تعمير را به مؤسسه ديگر واگذار مي كند تا روز مقرر جهت تعمير، اما نبايد بيشتر از چهارده روز باشد.

اگرمدت تعمير بيش از چهارده روز باشد پرداختهاي فوق الذكر به شكل زير انجام مي پذيرد:

ـ از روز اول منفصل شدن واگن.

ـ از روز اول بعد از انقضاء قرارداد حمل ونقل وقتي كه واگن در ظرف مدت اعتبار قرارداد منفصل شده است.

23-10-2- پرداخت خسارت بابت در آمد از دست رفته بهتر است همزمان با پرداخت هزينه هاي تعميراتي انجام گيرد كه در پاراگراف 23-9 عنوان شده است.

فصل چهارم ملحقات و تجهيزات جانبي بارگنجها (كانتينرها) و تخته ها (پالتها)

ماده 24ـ ملحقات و تجهيزات جانبي

24-1- تجهيزات جانبي مندرج در پيوست (6) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مي تواند همراه بار تا ايستگاه مقصد و يا ايستگاه تخليه و بارگيري همراه باشد به شرط اينكه از طرف راه آهن گيرنده سريعاً برگردانده شود. لوازم مخصوصي كه جزو واگن مي باشد و داراي شماره است (تخته ها ي حفاظتي چوبي جهت درهاي واگن، پايه ها) جزو ملحقات و تجهيزات جانبي به حساب نمي آيد. مسؤوليت راه آهن استفاده كننده در مقابل قطعات مذكور براساس پاراگراف (18مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) مي باشد.

24-2- تجهيزات جانبي بايد داراي اتيكت كشور مالك باشد و برزنتها علاوه بر اين بايد داراي شماره و اندازه در متر مربع باشد، بر روي ملحقات و تجهيزات جانبي مي تواند علامتها و نوشته هاي مربوط به راه آهن مالك وجود داشته باشد.

24-3- تحويل تجهيزات جانبي در ايستگاههاي مرزي براساس فهرست تحويل مطابق فرم پيوست (7) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) كه طرف تحويل دهنده آنها در چهار نسخه تنظيم مي كند انجام مي گيرد. هر طرف دو نسخه از فرم را دريافت مي كند.

علاوه براين جهت برزنتها ليست مشخصات همراه مطابق فرم پيوست (13) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) در ايستگاههاي مبدأ تنظيم مي گردد. جهت تجهيزات جانبي ديگر كه در واگن وجود دارند فقط يك ليست همراه با تعيين تعداد تجهيزات تهيه مي شود، ليست همراه تا برگشت تجهيزات به راه آهن مالك با آنها حركت مي كند.

شماره ليست همراه در ستون «عنوان» فرم بارنامه نوشته مي شود، جهت ليستهاي گمشده راه آهن تحويل دهنده، ليستهاي همراه جديد تنظيم مي كند. بر روي ليستهاي جديد نوشته مي شود «مدارك المثني به جاي گم شده».

در موارد سير تجهيزات جانبي تا ايستگاه مرزي راه آهن مجاور كه عمليات جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) بارها آنجا انجام مي گيرد، تهيه ليست همراه ضروري نيست.

اگر ليست داراي اطلاعات مغاير با وضعيت حقيقي تجهيزات مي باشد و يا كسري دارد، در ستون «ملاحظات» ليست همراه وضعيت موجود تجهيزات نوشته و با امضاء، تاريخ و مهر ايستگاه تأييد مي گردد. نوشته هاي ايستگاه مبدأ دست نخورده مي ماند. براي راه آهنهاي خط 1520 ميليمتر به استثناء مغولستان ايستگاه مبدأ عبارت است از مبادله مرزي.

24-4- كنترل ماهانه تحويل تجهيزات جانبي بجز برزنتها توسط ايستگاههاي مرزي طرفين مطابق فرم تراز نامه هاي پيوست (8) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) انجام مي گيرد. ترازنامه ها جداگانه براي تجهيزات جانبي هر راه آهن تنظيم مي گردند.

فرمهاي ترازنامه ماهيانه توسط راه آهن تحويل دهنده در چهار نسخه و در تاريخ پنجم ماه بعدي تنظيم مي گردد كه هرطرف دو نسخه آن را دريافت مي كند. ترازنامه هاي ماهانه را رؤساي ايستگاههاي مرزي امضاء كرده و به مهر تاريخدار ايستگاهها تأييد مي كنند.

طرفها به طور جداگانه براي هر راه آهن مالك ترازنامه كنترل را در يك نسخه تنظيم مي كنند، نتايج تحويل انتقال روزانه و باقيمانده آن بين نمايندگان دو طرف توافق مي گردد. برمبناء ترازنامه ها كه در ايستگاههاي مرزي تنظيم مي شود طرف گيرنده باقيمانده تجهيزات جانبي هر راه آهن مالك را تعيين مي كند.

برمبناء باقيمانده هاي روزانه ترازنامه ماهانه تهيه مي گردد و تا سي ام ماه بعدي به پيوست يك نسخه ترازنامه هاي روزانه ايستگاههاي مرزي به راه آهن مالك ارسال مي كنند. كنترل برزنتها با شمارش و برطبق ليست انجام مي گيرد.

24-5- در مواردي كه در نتيجه آسيب ديدگي واگن، بارها به واگن ديگر منتقل مي شود، تجهيزات جانبي همراه بار تا ايستگاه مقصد و يا ايستگاه مرزي كه آنجا جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) انجام خواهد شد سير مي كند، در اين مورد موضوع عمليات جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) و شماره واگن كه با آن تجهيزات سير مي كند در ليست همراه قيد مي شود.

24-6- تجهيزات جانبي متعلق به يك راه آهن بايد بلافاصله بعد از تخليه بار در مقصد و يا عمليات جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) در ايستگاههاي مرزي از سوي راه آهن مقصد به راه آهن مالك برگردانده شود. راه آهن مقصد و راه آهنهاي عبور(ترانزيت) اين تجهيزات را در برگشت فقط براي بارهاي به مقصد راه آهن مالك مي تواننداستفاده كنند.

تجهيزات جانبي كه متعلق به فرستنده ها مي باشد جزو بار است و در تر از نامه ها در نظرگرفته نمي شود. بعد از رسيدن تجهيزات جانبي به مقصد كه متعلق به فرستنده مي باشد آنها را در اختيار گيرنده بار مي گذارند.

24-7- تجهيزات جانبي كه براي بارگيري در برگشت استفاده مي شود مي تواند از هر ايستگاه مرزي عبور كند، تجهيزات جانبي كه در برگشت استفاده نمي شود بايد از كوتاه ترين مسير به راه آهن مالك برگردانده شود.

تجهيزات جانبي كه در تملك راه آهن مي باشد مجاناً و حتي الامكان با سرعت بالا برگردانده مي شود. در راه برگشت، تجهيزات جانبي با تنظيم ليست مطابق .24-3 به عنوان خرده بار يا بار دربست، بسته به تعداد آنها حمل مي شود.

برزنتها در هنگام استفاده نشدن بايد خشك و با طناب بسته شود و طوري چيده باشند كه نشانه راه آهن و شماره برزنت ديده شود. طنابها و سيمها نيز داخل برزنت گذاشته شود. برزنتهايي كه در راه آهن مالك به صورت عبور (ترانزيت) از چند راه آهن عودت داده مي شود بايد توسط راه آهن استفاده كننده مهر (پلمپ) شود.

در تحويل اين برزنتها از يك راه آهن عبوري(ترانزيتي) به راه آهن عبوري(ترانزيتي) ديگر وضعيت آنها مدنظر قرار نمي گيرد فقط مهرها (پلمپها) كنترل مي شود. به جز آخرين راه آهن تحويل دهنده (كه با راه آهن مالك تحويل مي دهد) كه با نماينده راه آهن مالك وضعيت برزنتها را بررسي مي كنند.

اگر برزنتها داخل واگن حمل مي شود مهر (پلمپ) كردن خود واگن كافي مي باشد، در تحويل اين برزنتها از يك راه آهن عبوري(ترانزيتي) به راه آهن عبوري(ترانزيتي) ديگر فقط مهر (پلمپ) كنترل مي شود به جز آخرين راه آهن عبوري (ترانزيتي) كه برزنتها را به راه آهن مالك تحويل مي دهد كه نمايندگان دوطرف وضعيت برزنتها را نيز كنترل مي كنند. اگر آسيبهايي در ابعاد برزنت مشاهده شود كه در ماده 24-13 به آنها اشاره شده است نمايندگان دو طرف در صد آسيب را تعيين كرده و آن را در كليه نسخه هاي ليست همراه و ليست تحويل قيد مي كنند.

در ليست همراه و ليست تحويل از روي مهرها (پلمپها) اسم راه آهن شماره مهر (پلمپ) تاريخ و ايستگاه فرستنده برزنت نوشته مي شود. اين اطلاعات از طرف تحويل دهنده امضاء مي شود و با مهرهاي تاريخدار ايستگاههاي مرزي دو طرف تأييد مي شود.

24-8- تجهيزات جانبي كه براي حمل بار در واگنها مطابق بند 15-5 استفاده شده بود (پاراگرافهاي 5 و 6) در ارتباطات حمل ونقل مستقيم به حساب راه آهن گيرنده شست وشو و ضدعفوني شده و تحويل داده مي شود، راه آهن گيرنده تجهيزات جانبي حق دارد از پذيرش تجهيزات جانبي شسته نشده و ضدعفوني نشده امتناع ورزد.

24-9- تجهيزات جانبي در حمل ونقل بين المللي بدون دريافت حق استفاده، تحويل مي شود. جهت هرروز تأخير بيشتر از حد مقرر برزنتها، راه آهن استفاده كننده به راه آهن مالك هزينه هاي مندرج در بند 9 پيوست 46 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) پرداخت مي نمايد.

طبق فرم، برزنتها مي تواند چهارده روز در راه آهن مقصد و شش روز در هر راه آهن عبوري (ترانزيتي) از پرداخت حق التأخير معاف باشد.

براي راه آهنهاي با عرض 1520 ميليمتر و راه آهن چين برزنتها بايد در راه آهن مقصد و راه آهنهاي عبور (ترانزيت) روزانه 200 كيلومتر طي كنند و در ايستگاههاي تخليه و يا ايستگاههاي كه در آن جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) انجام مي گردد حداكثر شش روز توقف منظور مي شود. فاصله طي شده برزنتها در راه آهن مقصد در ليست همراه توسط ايستگاه مقصد تأييد مي شود. در موارد محاسبه مدت حركت برزنتها، روز تحويل گرفتن و روز تحويل دادن آن روي هم رفته يك روز محاسبه مي شود.

24-10- تجهيزات جانبي كه در مدت چهارماه به راه آهن مالك برگردانده نشده است گم شده به حساب مي آيد.

راه آهن استفاده كننده بايد راه آهن مالك را در مورد گم شدن تجهيزات جانبي مطلع سازد و هزينه هاي آنها را مطابق فهرست بهاي مندرج در .پيوست 6 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) پرداخت كند.

اگر راه آهن استفاده كننده در مورد گم شدن تجهيزات جانبي به راه آهن مالك اطلاع ندهد، راه آهن مالك صورتحساب تجهيزات گم شده را به راه آهن استفاده كننده مي فرستد. هزينه هاي تجهيزات جانبي كه در فهرست بها مشخص نشده است مطابق نرخهاي راه آهن مالك پرداخت مي شود.

تجهيزات جانبي گم شده از ليست ترازنامه حذف مي شود.

24-11- راه آهن فرستنده بار بايد آن را با تجهيزات جانبي سالم ارسال نمايد و راه آهن استفاده كننده بايد تجهيزات را خوب نگهداري نموده و سالم برگرداند.

24-12- در مواردي كه تجهيزات جانبي آسيب مي بيند راه آهن استفاده كننده بايد آن را با نيروهاي خود و به حساب خود تعمير كند.

24-13- اگر تجهيزات جانبي از طرف راه آهن استفاده كننده به صورت آسيب ديده برگردانده شود ميزان آسيبها در ليست تحويل و ليست همراه قيد مي شود.

ميزان آسيبها و مبالغ هزينه هاي مربوطه به شكل زير مي باشد:

24-13-1- برزنتها

در موارد آسيب بين 10 الي 25% – 10% قيمت برزنتها در موارد آسيب بين 25 الي 60%- 25% قيمت برزنتها

24-13-2- تجهيزات جانبي ديگر.

در موارد آسيب 25 الي 60%- 35% قيمت آنها

اگر تجهيزات جانبي بيش از 60% آسيب ببيند آنها گم شده به حساب مي آيد.

تعمير برزنتها با آسيب كمتر از 10% و تجهيزات كمتر از 25% به حساب راه آهن مالك انجام مي پذيرد.

24-14- در صد آسيب تجهيزات جانبي توسط نمايندگان طرفين تحويل دهنده و گيرنده در محل تحويل انجام مي گيرد. تعداد تجهيزات از كار افتاده در ليست مبادله نوشته مي شود. علاوه براين در مورد تجهيزات آسيب ديده در ليست همراه و در ستون «ملاحظات» در صد آسيب و نام راه آهني كه در آن آسيب رخ داده است درج مي شود. اين ملاحظات با امضاء نمايندگان طرفين تحويل دهنده و گيرنده تأييد مي شوند و برروي آنها مهر تاريخ دار ايستگاههاي مرزي زده مي شود.

24-15- صورتحساب جهت تجهيزات آسيب ديده، گم شده و يا به تأخير افتاده فرستاده مي شود.

24-16- اگر تجهيزات جانبي گم شده در مدت يك سال از روز گم شدن پيدا شود و به راه آهن مالك برگردانده شود راه آهن مالك هزينه هاي دريافتي با كسر 6% برمي گرداند، 6% مذكور از لحظه اطلاع دادن در مورد گم شدن تجهيزات تا لحظه برگشت آنها محاسبه مي شود.

ماده 25ـ بارگنجها (كانتينرها)

25-1- در حمل ونقل بين المللي، بارگنجهاي (كانتينرهاي) زير مورد قبول مي باشد:

ـ با حجم زير 3 متر مكعب و با وزن ناخالص 5/2 الي 5 تن [بارگنجهاي (كانتينرهاي) متوسط]

ـ با حجم 1 الي 3 متر مكعب با وزن ناخالص 5/2 تن [بارگنجهاي (كانتينرهاي) كوچك]

بارگنجهاي (كانتينرهاي) ديگر من جمله بارگنجهاي (كانتينرهاي) اختصاصي (يخچالدار، حمل مشتقات نفتي، سيمان و غيره)

در مواردي مورد قبول مي باشد كه طرفهاي شركت كننده در حمل ونقل بين خود توافقنامه اي در اين رابطه داشته باشند.

بارگنجهاي (كانتينرهاي) متوسط از كليه ايستگاههاي باز (مفتوح) براي حمل ونقل بارگنجي (كانتينري) مي تواند ارسال شود اما مقصد بايد به ايستگاههايي كه ليست آنها در توافقنامه توسط راه آهنهاي شركت كننده تعيين گرديده باشند.

بارگنجهاي (كانتينرهاي) كوچك مي تواند بين كليه ايستگاههاي باز (مفتوح) جهت عمليات باري حمل شود به استثناء:

ـ بارگنجهاي (كانتينرهاي) كوچك با وزن ناخالص 5/1 تن و در ارتباطات از راه آهن بلغارستان و لهستان با وزن بيش از 25/1 تن.

ـ بارگنجهاي (كانتينرهاي) كوچك با جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيپ) به مقصــد راه آهنها با عرض 1520 ميليمتر و راه آهن چين. اين بارگنجها (كانتينرها) فقط به ايستگاههايي كه ليست آنها در توافقنامه راه آهنهاي شركت كننده در حمل ونقل درج شده است فرستاده مي شود.

حمل بارگنجهاي (كانتينرهاي) كوچك و متوسط به راه آهن ويتنام ممنوع مي باشد.

بارگنجها (كانتينرها) بايد مناسب براي جابه جايي توسط جرثقيل باشد. علاوه براين بارگنجهاي (كانتينرهاي) كوچك بايد مجهز به دستگاه گردان (غل دهنده) باشد.

بارگنجها (كانتينرها) بايد سلامتي بارهاي داخل آن را تأمين كند.

25-2- بارگنجها (كانتينرها) بايد داراي علامتها و نوشته هاي زير باشد:

25-2-1- نام راه آهن مالك

25-2-2- شماره

25-2-3- ظرفيت

25-2-4- وزن خالي

25-2- 5- حجم برحسب مترمربع

علاوه براين بر روي بارگنجها (كانتينرها) علامتها و نوشته هايي كه راه آهن مالك تعيين كرده است درج مي گردد.

25-3- ايستگاه مبدأ جهت هر بارگنج (كانتينر) ليست همراه را تنظيم مي كند كه تا برگشت بارگنج (كانتينر) به راه آهن مالك همراه بارگنج (كانتينر) سير مي كند(1) ليست همراه مطابق پيوست 13 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) تهيه مي گردد.

در ليست همراه بارگنج (كانتينر) در ستون بارگنج (كانتينر) شماره آن و راه آهن مالك، در ستون «ملاحظات» نوع بارگنج (كانتينر) (فلزي يا چوبي) ظرفيت و حجم در ستون «عنوان بار» خالي و يا حاوي بار بودن آن قيد مي شود به ليست همراه شماره و زنجيره (سريال) داده مي شود.

داخل بارنامه در ستون «اسم بارها» شماره ليست همراه نوشته مي شود.

اگر به دلايلي ايستگاه اعزام كننده، ليست همراه بارگنج (كانتينر) را تنظيم نكرده باشد و يا ليست گم شده باشد ايستگاه مرزي تحويل دهنده موظف است ليست جديدي با قيد «المثني» تنظيم نمايد.

25-4- تحويل بارگنج (كانتينر) از يك راه آهن به راه آهن ديگر با تنظيم ليست تحويل انجام مي گيرد كه مطابق فرم پيوست (7مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) نوشته مي شود.

ليست تحويل توسط راه آهن تحويل دهنده در چهار نسخه نوشته مي شود كه هر طرف دو نسخه از آن را دريافت مي كند.

بارگنجها (كانتينرها) بعد از امضاء و زدن مهر تاريخدار در ليست تحويل توسط نمايندگان طرف گيرنده تحويل داده به حساب مي آيد.

25-5- بازديدهاي فني و تجاري بارگنجها (كانتينرها) كه بر روي واگنهاي مسطح قرار دارد يا مطابق پاراگراف ماده 15-4 همزمان با بازديد واگن و به صورت جداگانه كه در توافقنامه هاي مرزي پيش بيني گرديده انجام مي پذيرد. بازديد بارگنجها (كانتينرها) كه در واگنهاي مسقف بارگيري شده است مطابق مقررات مرزي انجام مي پذيرد.

ايستگاه مرزي حق دارد بارگنجهاي (كانتينرهاي) تميز نشده و ضدعفوني نشده را قبول نكند. در مواردي كه در پاراگراف ماده 15-.5 (بند 5 و 6) مشخص شده است بارگنجها (كانتينرها) بايد ضدعفوني شود.

25-6- تحويل بارگنجها (كانتينرها) از يك راه آهن به راه آهن ديگر در موارد زير كه ايمني حركت و همچنين سلامتي بار به مخاطره مي افتد منع مي شود :

25-6-1- آسيبهاي ديوارها، درها، سقف و كف بارگنج (كانتينر) كه امكان دسترسي به بار را فراهم مي كند.

25-6-2- خرابيهاي كليد و گيره هاي درها كه ورود به داخل بارگنج (كانتينر) را بدون آسيب به مهر (پلمپ) امكان پذير مي نمايد.

25-6-3- خرابيهاي سقف، پاره شدن ورقها، سوراخها و جدا شدن ديوارها در لبه ها.

25-6-4- خرابيهاي حلقه هاي كششي و گيره ها.

25-6-5- قطع شدن نوار كششي.

خرابيهاي ذكر شده را راه آهني كه اين آسيبها در آن به وقوع پيوسته است به حساب خود و بدون تغيير در ساختمان بارگنج (كانتينر) انجام مي دهد.

تعميرات دوره اي بارگنجها (كانتينرها) در راه آهن مالك بارگنجها (كانتينرها) انجام مي پذيرد. بارگنجهاي (كانتينرهاي) اختصاصي را مي توان جهت تعمير با توافق جداگانه به راه آهن مالك ارسال نمود.

اگر به راه آهن مالك و يا راه آهن ترانزيت كانتينر آسيب ديده كوچك و يا متوسط تحويل داده مي شود وضعيت آن در صورت جلسه اي مطابق فرم .پيوست 2 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) منعكس مي شود. اين صورتجلسه توسط طرف گيرنده تنظيم و از طرف نمايندگان هردو طرف امضاء مي شود. مسؤوليت جهت خرابيها و كمبودهاي مندرج در صورتجلسه برعهده راه آهن استفاده كننده مي باشد. صورتجلسه مزبور مبناء محاسبات بين راه آهن استفاده كننده و راه آهن مالك قرار مي گيرد. محاسبات بين راه آهنهاي بلاروس، بلغارستان، مجارستان، لتوني، ليتواني، مولداوي، لهستان، روسيه، روماني، اسلواكي، اوكراين و استوني مطابق فرم پيوست 16 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) انجام مي پذيرد.

25-7- راه آهنهاي مقصد و يا عبور (ترانزيت) مي توانند بارگنجها (كانتينرها) را مطابق 25-1 مجدداً به ايستگاههاي راه آهن مالك و يا ايستگاههاي راه آهن مسير اگر نزديكتر از راه آهن مالك قرار دارند بارگيري كنند. تحويل بارگنجها (كانتينرها) به راه آهن غيرعضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) با كسب اجازه از راه آهن مالك امكان پذير مي باشد.

25-8- بارگنجهاي (كانتينرهاي) خالي بايد مطابق ليست همراه اوليه به راه آهن مالك مجاناً و حتي الامكان با سرعت بالا برگردانده شود.

25-9- مدت گردش بارگنجها (كانتينرها) به شرح زير تعيين گرديده است.

25-9-1- در راه آهن مقصد دوازده شبانه روز.

25-9-2- در راه آهن عبور (ترانزيت)، شش شبانه روز در يك جهت اگر بارگنجها (كانتينرها) فاصله هاي طولاني را طي مي كند (يعني بيش از 500 كيلومتر رفت و برگشت) مبناء محاسبات 130 كيلومتر در روز منظور مي گردد.

روز تحويل و روز قبول روي هم رفته يك روز به حساب مي آيد.

25-10- در مواردي كه گردش بارگنجها (كانتينرها) بيش از زمانهاي مقرر شود راه آهن مقصد و راه آهنهاي عبور (ترانزيت) خسارت تأخيرات را مطابق بندهاي 10 و 11 پيوست 46 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) و به راه آهن مالك پرداخت مي كنند.

25-11- اگر بارگنج (كانتينر) آتش بگيرد و از بين رود، بشكند و يا بعد از گذشت شش ماه از مدتهاي مقرر در بند 25-13 به راه آهن مالك برگردانده نشود گم شده به حساب مي آيد.

در مورد هر بارگنج (كانتينر) گم شده راه آهن استفاده كننده راه آهن مالك را با ذكر اسم راه آهن مالك و شماره بارگنج (كانتينر) مطلع مي سازد.

25-12- راه آهن مالك در عرض سي روز بعد از دريافت اطلاعيه در مورد گم شدن بارگنج (كانتينر) به راه آهن گم كننده بارگنج (كانتينر) صورتحساب ارزش بارگنج (كانتينر) را ارائه مي دهد.

اگر پيش از انقضاء مهلت مذكور در بند ماده .25-11 از راه آهن استفاده كننده اطلاعيه اي در مورد گم شدن بارگنج (كانتينر) نرسيده باشد راه آهن مالك صورتحساب مربوطه را به راه آهن گم كننده بارگنج (كانتينر) ارائه مي كند. خسارتهاي بابت بارگنجهاي (كانتينرهاي) گم شده مطابق نرخهاي مندرج در پيوست 6 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) محاسبه مي شود.

با توافق راه آهن مالك بارگنج (كانتينر) گم شده را مي توان با بارگنج (كانتينر) ديگر جايگزين كرد.

25-13- در مورد گم شدن بارگنج (كانتينر)، پرداخت هزينه هاي تأخير از روز ارسال اطلاعيه و اگر اطلاعيه اي وجود نداشته باشد بعد از ده ماه از مهلتهاي تعيين شده در .بند 25-12 قطع مي شود.

25-14- اگر بارگنجها (كانتينرها) در مدت يك سال از روز گم شدن پيدا شود و به راه آهن مالك برگردانده شود راه آهن مالك خسارتهاي دريافتي را با كسر 6% برمي گرداند.

اين 6% از روز اطلاع يافتن در مورد گم شدن بارگنج (كانتينر) تا روز برگشت محاسبه مي گردد.

ماده 26ـ تخته ها (پالتها)

26-1- جهت گردش در حمل ونقل بين المللي باري، تخته هاي (پالتهاي) زير مجاز است:

26-1-1- تخته هاي (پالتهاي) چهار طرف چوبي با ابعاد 800×1200 ميليمتر.

26-1-2- تخته هاي (پالتهاي) جعبه اي فولادي چهار طرفه با ابعاد 1200×800 ميليمتر.

تخته ها (پالتها) بايد واجد شرايط فني زير كه در يادداشتهاي سازمان همكاري راه آهنها (اُ.اس.جي.دي) آمده است باشد:

براي تخته هاي (پالتهاي) مسطح چوبي با ظرفيت 1000 كيلوگرم مطابق يادداشت (1/591 P.O) سازمان همكاري راه آهنها (ا.اس.جي.دي)

براي تخته هاي (پالتهاي) جعبه اي فولادي روباز در حمل ونقل بين المللي با مساحت كف 200×800 مطابق يادداشت (1 / 591 P.O) سازمان همكاري راه آهنها (اُ.اس.جي.دي) در ارتباطات بين اعضاء ناوگان اروپايي تخته ها (پالتها) بايد واجد شرايط فني ناوگان اروپايي باشد.

26-2- تخته ها (پالتها) فقط به ايستگاههايي فرستاده مي شود كه ليست آنها در «مقررات حمل بار توسط تخته ها (پالتها)» آمده است (پيوست توافقنامه كه راه آهنهاي جداگانه اي در حمل بار در آن شركت دارند).

26-3- تحويل تخته هاي (پالتهاي) حاوي بار و خالي از يك راه آهن به راه آهن ديگر به صورت تبادل پاياپاي، با ارزش برابر جداگانه براي هر نوع انجام مي پذيرد.

در موقع تحويل، تخته ها (پالتها) بايد قابل استفاده و عاري از معايب مندرج در پيوست 45 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) باشد.

26-4- تحويل تخته هاي (پالتهاي) خالي و حاوي بار در ايستگاههاي مرزي با تنظيم ليست تحويل مطابق پيوست (7) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) انجام مي گيرد. اين ليست توسط طرف تحويل دهنده در چهار نسخه تنظيم مي شود و هرطرف دو نسخه آن را دريافت مي كند.

از لحظه امضاء ليست تحويل توسط نمايندگان طرف گيرنده و با زدن مهر تاريخ دار تخته ها (پالتها) تحويل داده به شمار مي آيد.

اطلاعات در مورد تعداد و نوع تخته ها (پالتها) تحويل داده شده از پيوست ليست برداشته مي شوند. حمل ونقل تخته هاي (پالتهاي) خالي بابت تسويه حساب بين راه آهنهاي مجاور مجاناً و با تنظيم بارنامه مطابق توافقنامه اي كه طرفهاي شركت كننده حمل ونقل آن را قبول كرده اند انجام مي گيرد.

بارنامه ها فقط براي تخته هاي (پالتهاي) خالي و فقط بين ايستگاههاي نزديك مرزي كه تسويه حساب بين آنها انجام مي پذيرد، تنظيم مي شود.

26-5- كنترل ماهيانه تحويل تخته ها (پالتها) براساس نوع آنها توسط ايستگاههاي مرزي دوطرف مطابق ترازنامه هاي فرم (8) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) انجام مي گيرد.

ترازنامه ماهيانه توسط طرف تحويل دهنده در تاريخ اول ماه بعدي در چهار نسخه تنظيم مي شود كه هرطرف دو نسخه آن را دريافت مي كند.

ترازنامه ها توسط نمايندگان دو طرف امضاء مي شود و با مهر تاريخدار ايستگاههاي مرزي تأييد مي شود.

براي كنترل روزانه تحويل تخته ها (پالتها) هر طرف ترازنامه روز را در يك نسخه تنظيم نموده و نتيجه تحويل روزانه تخته ها (پالتها) بين نمايندگان دو طرف و براي انواع آنها توافق مي گردد.

برمبناي ترازنامه هاي روزانه كه در ايستگاههاي مرزي تنظيم مي شود بدهي متقابل براي انواع مختلف تخته ها (پالتها) تعيين مي گردد.

26-6- بدهي ماهيانه بايد به صورت پاياپاي تا آخر ماه تسويه گردد.

اگر در طي اين مدت بدهي تسويه نگردد بدهكاري را بايد با نرخهاي مندرج در پيوست (6) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) پرداخت نمود.

26-7- برمبناي بدهيهاي روزانه گزارش جامع آخر ماه تنظيم مي شود كه يك نسخه از ترازنامه هاي ايستگاههاي مرزي پيوست آن مي گردد كه در آن ميزان بدهي با امضاء نمايندگان دوطرف تأييد مي شود.

اين گزارش به راه آهن بدهكار فرستاده مي شود كه اقدامات لازم را جهت تسويه نمودن بدهيهاي خود به عمل آورد.

تخته هايي (پالتهايي) كه بدهي بابت آنها پرداخت شده است از ترازنامه خط زده مي شود.

26-8- محاسبه هزينه تخته هاي (پالتهاي) تسويه نشده به صورت پاياپاي، مطابق «مقررات محاسبات» انجام مي گيرد.

26-9- محاسبه و تبادل تخته ها (پالتها) بين راه آهنهاي عضو قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) كه در ضمن عضو ناوگان تخته هاي (پالتهاي) اروپا مي باشد مشمول «توافقنامه و مقررات تبادل تخته هاي (پالتهاي) مسطح با ابعاد 1200×800 در حمل ونقل بين المللي» مي گردد.

پيوست 1

(مربوط به بندهاي 4-2و 2-1)

مشخصات فني جهت ناوگان واگنهاي مسافري در حمل ونقل بين المللي

1– مقررات عمومي

1-1- مقطع عرض واگنها بايد مطابق ابعاد راه آهنها در كل طول مسير باشد(نقشه1) عبور واگنهاي خارج از ابعاد يك و يا چند راه آهن مي تواند با كسب مجوز قبلي از طرف راه آهن فرستنده با تعيين مسير حركت انجام پذيرد.

1-2- فاصله كليه قسمتهاي قلاب و تجهيزات اتصال (زنجير قلابها، لوله خرطومي و غيره) در موارد غير كاري نبايد كمتر از 140 ميليمتر از سطح ريل باشد اگر احتمال آن مي رود كه بعضي از قسمتها فاصله اي كمتر از رقم ذكر شده خواهد داشت بايد گيره هاي مربوطه جهت جلوگيري از افتادن قسمتها تعبيه گردد.

1-3- نزديكي اجزاء برق نسبت به سطح بالاي ريل نبايد كمتر از 100 ميليمتر باشد.

1-4- فاصله محورهاي بوژي بايد كمتر از 2000 ميليمتر باشد واگنها بايد قابليت عبور از قوسهاي با شعاع 150 متر داشته باشد.

1-5- واگنهايي كه در حمل ونقل بين المللي مورد قبول واقع شده است و مطابق ابعاد راه آهنهاي اروپايي با عرض 1435 ميليمتر باشد، بايد علامت «MC» داشته باشدواگنهايي كه مطابق ابعاد «O-BM» است بايد علامت «MC-O» و واگنهايي كه مطابق ابعاد «BM-1» است بايد علامت «MC-1ت» داشته باشد. علامتهاي ذكر شده با رنگ سفيد در وسط دوطرف واگن نوشته مي شود (1).

1-6- واگنهاي مجهز به قلاب زنجيري جهت كار مسؤول اتصال بايد فاصله 400 ميليمتر آزاد بين وجه جانبي قلاب و سيني ضربه گير (تامپون) داشته باشد.

فاصله آزاد در طول بين سطح ضربه اي سيني ضربه گير (تامپون) و تيرسر ضربه گير (تامپون) حداقل 300 ميليمتر باشد. ديوارهاي جلويي واگن در فاصله بين ضربه گير (تامپون) و قلاب زنجيري در ارتفاع 2000 ميليمتر نبايد اجزاء برجسته داشته باشد.

1-7- به خاطر ويژگيهاي ساختمان واگنهاي چيني و كره دموكراتيك، مسأله در مورد اتصال واگنهايي كه مسير مستقيم (بدون جابه جايي مسافر از واگن به واگن ديگر) بايد بين طرفهاي ذي نفع توافق گردد.

2ـ چرخها و محورها

2-1- چرخها بايد طوقه (بانداژ) پيوسته داشته و يا نورد يك پارچه (مونوبلوك) و ياتاقان غلتكي (رولر برينگي) باشد. مركز محورهاي طوقه (بانداژ) چرخها بايد ديسكي و فولادي باشد.

پوشش رنگي و يا وجود انواع روغنها برروي طوقه طوقه ها (بانداژها) و يا چرخهاي نورد يك پارچه (مونوبلوك) منع مي گردد.

2-2- فاصله افقي بين بدنه داخلي يك چرخ تا بدنه داخلي چرخ ديگر براي راه آهنهاي با عرض 1435 ميليمتر بايد 3-/+ 1360 ميليمتر و براي راه آهن با عرض 1520 ميليمتر 3-/+ 1440 ميليمتر مي باشد.

در راه آهنهاي چين و كره دموكراتيك اين فاصله براي چرخهاي با عرض 127 الي 135 ميليمتر بايد 3-/+ 1353 ميليمتر و براي چرخهاي با عرض 136 ميليمتر و بالا 3-/+ 1353 ميليمتر باشد.

2-3- حداقل وحداكثرعرض طوقه (بانداژ) چرخ نورد يك پارچه (مونوبلوك) 130 و140 ميليمتر مي باشد.

2-4- ضخامت طوقه (بانداژ) بر روي دايره گردش بايد بيش از 35 ميليمتر باشد. به روي چرخهاي نورد يك پارچه (مونوبلوك) حداقل ضخامت قسمتهايي كه جايگزين طوقه (بانداژ) شده است با فرورفتگي در طرف بيروني چرخ حكاكي مي گردد كه هميشه بايد ديده شود.

2-5- ارتفاع نوك طوقه (بانداژ) و يا چرخ نورد يك پارچه (مونوبلوك) نسبت به سطح دايره چرخش بايد بين 25 الي 36 ميليمتر باشد (حداقل و حداكثر)

2-6- عرض طوقه (بانداژ) و طوقه چرخ نورد يك پارچه (مونوبلوك) براي راه آهنهاي اروپايي 1435 ميليمتري كه در فاصله 10 ميليمتر به طرف بيرون از دايره گردش اندازه گيري مي شود بايد كمتر از 22 باشد.

فاصله از وجه بيروني طوقه يك چرخ تا وجه بيروني چرخ ديگر كه در ارتفاع 10 ميليمتر پايين تر از دايره چرخش اندازه گيري مي شود بايد حداكثر 1426 و حداقل 1410 ميليمتر باشد.

حداقل فاصله شامل محورهاي مياني واگنهاي بدون بوژي و يا محورهاي مياني بوژي نمي گردد.

جهت واگنهاي خطوط 1520 ميليمتري عرض طوقه (بانداژ) چرخ كه در ارتفاع 18 ميليمتري نوك طوقه (بانداژ) اندازه گيري مي شود حداقل 23 و حداكثر25 ميليمتر مي باشد.

جهت واگنهاي چين و كره دموكراتيك عرض طوقه چرخ كه در ارتفاع 15 ميليمتري نوك آن اندازه گيري مي شود حداقل 23 ميليمتر و حداكثر 24 مي باشد.

تيزي طوقه (بانداژ) چرخ مجاز نمي باشد براي واگنهاي اروپايي و با عرض خط 1435 ميليمتر اندازه (PR) كه به وسيله اندازه گير (شابلون) روي طوقه (بانداژ) اندازه گيري مي شود بايد بيش از 5/6 ميليمتر باشد. ضمناً درسطح نوك هدايت كننده طوقه تا دو ميليمتر پايين تر از آن هيچگونه برآمدگي نوك تيز نباشد (پيوست 42 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و))

2-7- سايش طوقه (بانداژ) بر روي دايره گردش چرخ براي قطارهايي با سرعت تا 100كيلومتر در ساعت حداكثر 6 ميليمتر و براي واگنهايي كه با سرعتهاي بالاي 100كيلومتر در ساعت حركت مي كنند حداكثر 5 ميليمتر مجاز مي باشد.

اين مورد شامل واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر نمي شود.

2-8- معايب زير جهت چرخها و محورها مورد قبول نيست:

2-8-1- تركهاي طولي و عرضي بر روي هر قسمتي از محور.

2-8-2- محلهاي ساييده شده بر روي محوري كه داراي تيزي و يا فرورفتگي با عمق (1) ميليمتر است.

سايش محور از طرف ميله هاي ترمز مجاز نمي باشد.

2-8-3- تركها بر روي (بانداژ) و يا طوقه و مركز چرخ.

2-8-4- شكستگي (بانداژ) يا طوقه.

2-8-5- شل شدن طوقه (بانداژ) و چرخ بر روي محور و يا مركز چرخ(1).

علائم شل شدن طوقه (بانداژ) به شرح زير مي باشد:

2-8-5-1- صداي بم در اثر ضربه چكش به طوقه (بانداژ)

2-8-5-2- عدم تطبيق گودالهاي كنترل بر روي طوقه (بانداژ) و در محور چرخ (اگر وجود داشته باشد)

2-8-5-3- شل شدن حلقه سفت كننده طوقه (بانداژ)

2-8-5-4- زنگ زدگي بين طوقه (بانداژ) و محور چرخها در طول بيش از يك سوم محيط.

2-8-6- بريدگي چرخ نورد يك پارچه (مونوبلوك) و طوقه (بانداژ) به عمق (1) ميليمتر و يا در طول 60 ميليمتر.

2-8-7- خردشدن سطح گردش طوقه و يا چرخ نورد يك پارچه (مونوبلوك) درطول 25ميليمتر (به وجودآمدن حفره ها درسطح گردش چرخ) ويا درعمق 3 ميليمتر.

2-8-8- برش عمودي طوقه بالاي 18 ميليمتر.

2-8-9- تيزي طوقه (بانداژ) (2)

2-8-10- تراكم فلز بر روي سطح گردش طوقه (بانداژ) (مانند جوش) بايد در طول كمتر از 60 ميليمتر و در ارتفاع بيش از 1 ميليمتر.

2-8-11- براي چرخهايي كه طوقه (بانداژ) با فشار (پرس) روي چرخ قرار گرفته مجاز نمي باشد.

2-8-11-1- وجود وسايل جابه جايي عرضي طوقه (بانداژ) نسبت به مركز چرخ (اين در مواردي است كه حلقه ضامن، شل شده، ترك خورده و يا تغيير شكل يافته باشد).

2-8-11-2- وجود ترك در حلقه ضامن، اگر براي سفت كردن حلقه ضامن (تثبيت كننده) گره اي پيش بيني شده است نبود بست و اتصالات (فيكساتور) قابل قبول نيست. بر روي چرخها نبايد آثاري از جابه جايي نسبت به محور مشاهده شود. نشت روغن بين محور چرخها و توپي هسته چرخها دال بر جابه جايي چرخ نسبت به محور نمي باشد و نياز ي به دلايل ديگر جهت اثبات دارد.

3بوژيها و فنرها

3-1- خرابيهاي زير در بوژيها و فنرها مجاز نمي باشد:

3-1-1- فاصله بين سرسره ها در مجموع براي دوطرف نبايد بيش از 6 ميليمتر و كمتر از 2 ميليمتر باشد، براي واگنهاي عرض خط 1520 ميليمتر بر روي بوژيها «EEN KB3-» اين فاصله ها بايد صفر باشد.

3-1-2- شكستن سرسره ها

3-1-3- شكستن پاشنه و زير پاشنه بوژي (ياتاقان تحتاني نافي)

3-1-4- تركها در قطعات تعليق فنري و مبدي و دسته نگهدارنده ضربه گيرهاي هيدروليكي گيره هاي حفاظتي و همچنين خرابيهاي ديگر در گيره ها و اتصالات آنها.

3-1-5- تركها بر روي جعبه ياتاقانها و خرابيهاي در اتصالات آنها.

3-1-6- شكستن و يا ترك برداشتن ورقهاي فنرها و يا شكستن فنرلولها.

شل شدن و يا ترك برداشتن بستهاي ورقهاي فنرها، براي راه آهنها با عرض 1435ميليمتر به جز راه آهن چين و كره دموكراتيك، شكستن يكي از ورقهاي فنر در فاصله يك چهارم طول ورق از وسط فنر و يا گم شدن قطعه شكسته ورق. شكستن و يا ترك خوردن ورق زيري در هر منطقه آن.

3-1-7- شكستن و يا تركهاي عرضي بر روي شاه تيرهاي شاسي بوژي.

3-1-8- تركهاي تكيه گاههاي مثلثي شكل بالايي جعبه ياتاقانها.

3-1-9- فاصله بين فك ها و جعبه ياتاقانهاي بوژي دومحوره نبايد بيش از 8 ميليمتر در طول و در عرض باشد. اين فضا در فاصله 100 ميليمتري از زيري چانه اندازه گيري مي شود.

3-1-10- در راه آهنهاي با عرض 1435 ميليمتر به جز راه آهن چين و كره دموكراتيك جابه جايي يكي از تيغه هاي فنر بيش از 10 ميليمتر.

ـ جعبه ياتاقانها

4-1- خرابيهاي زير براي جعبه ياتاقانها مجاز نمي باشد :

4-1-1- ترك بدنه جعبه ياتاقانها

4-1-2- شكستن شانه هدايت كننده

4-1-3- گرم شدن جعبه ياتاقان، جعبه وقتي داغ شده به حساب مي آيد كه لمس آن با دست امكان پذير نمي باشد.

4-1-4- نشست و يا كجي جعبه ياتاقان كه باعث تماس آن با محور مي گردد.

4-2- در هر وضعيت، شانه هدايت كننده بايد هادي جعبه ياتاقان را تحت پوشش داشته باشد.

4-3- فقدان يا خرابي سيستم بايد هادي جعبه ياتاقان را تحت پوشش داشته باشد.

ـ دستگاههاي ضربه گير (تامپون)

5-1- واگنها بايد با ضربه گير (تامپون) انعطاف پذير مجهز گردند.

5-2- ارتفاع محور ضربه گير (تامپون) از سطح ريل نبايد بيش از 1115 ميليمتر و كمتر از 1000 ميليمتر براي راه آهنهاي با عرض 1520 ميليمتر به جز راه آهن مغولستان و نبايد بيش از 1060 و كمتر از 980 ميليمتر براي راه آهنهاي با عرض 1435 ميليمتر باشد. براي واگنهاي دو طبقه مختص حمل ماشينهاي سواري در موارد حركت با قطارهاي مسافري با حداكثر بار نبايد كمتر از 960 ميليمتر باشد.

5-3- فاصله محور به محور ضربه گيرها (تامپونها) نبايد بيش از 1760 و كمتر از 1740 ميليمتر باشد. براي واگنهاي راه آهنهاي بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان، ليتواني، تاجيكستان، لتوني، مولداوي، روسيه، اوكراين و استوني با ابعاد «BM-1» اين فاصله نبايد بيش از 1790 و كمتر از 1740 ميليمتر باشد.

5-4- قطر سيني هاي ضربه گير (تامپون) بايد بيش از 370 ميليمتر باشد.

5-5- سيني ضربه گير (تامپون) سمت چپ (اگر از وسط خط به واگن نگاه كنيم) بايد برآمدگي داشته باشد و سمت راستي مسطح باشد. وجود هردو سيني هاي ضربه گير (تامپون) برآمده در شرايطي كه اين برآمدگي داراي قطر كمتر از 1500 ميليمتر نباشد.

5-6- خرابيهاي زير براي ضربه گيرها (تامپونها) مجاز نمي باشد:

5-6-1- نبود فنر لول، واشر، مهره و پين كه استوانك (سيلندر) ضربه گير (تامپون) را نگه مي دارند.

5-6-2- شكستن پنجه و يا گوشواره غلاف ضربه گير (تامپون).

5-6-3- شكستن فنر لول ضربه گير (تامپون).

5-6-4- ترك غلاف ضربه گير (تامپون) در طول يك چهارم دايره آن.

ـ دستگاه كشش

6-1- واگنها بايد با دستگاههاي كشش انعطاف پذير و يا قلاب زنجيري مجهز شود.

6-2- در موارد سير، در راه آهنهاي با عرض 1520 ميليمتر به جز راه آهن مغولستان تا ايستگاه مرزي واگنها بايد داراي قلاب زنجيري كه جوابگوي قلاب دوگانه را تأمين مي كند باشد.

6-3- خرابيهاي زير در دستگاههاي كشش مورد قبول نمي باشد:

6-3-1- تركهاي عرض، شكستن قسمتهاي دستگاه كشش و قلاب.

6-3-2- فقدان پيچها، مهره ها، گوه هاي اتصالات و پينهاي قلاب.

6-3-3- كجي سرقلاب، به طوري كه اجازه ندهد سر يك قلاب را به روي سرقلاب ديگر انداخت و يا كجي سرقلاب كه از حركت آزادسرقلاب در واشر قلاب ممانعت مي كند.

6-3-4- كجي پيچ دستگاه انتقال نيرو و يا بازوي زنجير قلاب كه مانع پيچ كردن قلابهاي دو واگن مي شود.

6-4- ابعاد بازوي زنجير قلاب در نقطه تماس با سرقلاب بايد به شرح زير باشد:

6-4-1- درجهت نيروي كشش، كمتر از 40 ميليمتر.

6-4-2- درجهت عمود بر كشش، كمتر از 36 ميليمتر.

6-5- مقاومت كششي در حد برش.

6-5-1- براي واگنهاي ساخته شده بعد از اول ژانويه 1949 (يازدهم دي ماه 1327) ـ 85 تن براي قلاب زنجيري و 100 تن براي قلاب كششي«ROD».

6-5-2- براي واگنهاي ديگر ـ 65 تن براي دستگاه كشش.

ـ دستگاه قلاب خودكار (اتوماتيك)

7-1- براي واگنهاي چين وكره دموكراتيك خرابيهاي قلاب خودكار (اتوماتيك) به شرح زيرموردقبول نمي باشد.

7-1-1- ارتفاع محور طولي قلاب خودكار (اتوماتيك) از سطح ريل كمتر از 830 ميليمتر و يا بيش از 890 ميليمتر.

7-1-2- اختلاف ارتفاع دو قلاب خودكار (اتوماتيك) يك واگن نسبت به ديگري بيش از 25 ميليمتر و اختلاف ارتفاع محورهاي طولي قلابهاي خودكار (اتوماتيك) دو واگن مجاور بيش از 60 ميليمتر.

7-1-3- فاصله بين دندانه هاي بزرگ و كوچك قلاب خودكار (اتوماتيك) در حالت بسته بيش از 130 ميليمتر و در حالت باز بيش از 245 ميليمتر.

7-1-4- ترك در بدنه، بست اتصال و دندانه بزرگ قلاب خودكار (اتوماتيك).

7-1-5- نبود پيچها و پينهايي كه قسمتهاي قلاب خودكار (اتوماتيك) را تثبيت مي كند.

7-2- براي واگنهاي با عرض خط 1520ميليمتر خرابيهاي زير در قلاب خودكار (اتوماتيك) مورد قبول نمي باشد.

7-2-1- ارتفاع محور طولي قلاب خودكار (اتوماتيك) نسبت به سطح ريل كمتر از 980 ميليمتر در واگنهاي مسافري حامل مسافر و بيش از 1080ميليمتر براي واگنهاي مسافري خالي.

7-2-2- خرابي ضامن قلاب خودكار (اتوماتيك).

7-2-3- ترك در بدنه و بست اتصال قلاب خودكار (اتوماتيك)، كجي و شكستگي قطعات آن.

7-2-4- فقدان و يا شل شدن پيچها و پينهاي تثبيت كننده قطعات قلاب خودكار (اتوماتيك).

7-2-5- كوتاهي زنجير دستگاه ( درايو) جداكننده.

7-2-6- اهرم انفصالي كه داخل فضاي اتكاء نمي رود.

7-2-7- دستگاه اصطكاك كه انعطاف خود را كاملاً از دست داده است.

7-3- تردد واگنها روي خطوط راه آهني 1520ميليمتر كه داراي اختلاف ارتفاع بين محورهاي طولي قلابهاي خودكار (اتوماتيك) لوكوموتيو و واگن اول بيش از 100 ميليمتر باشد و بين محورهاي طولي قلابهاي خودكار (اتوماتيك) واگنهاي مجاور بيش از 70 ميليمتر مجاز نمي باشد.

7-4- با توافق راه آهنهاي عضو مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بين المللي (پ.پ.و) رفت و آمد مجموعه اي از واگنهايي مجاز نمي باشد كه واگنهاي انتهايي دو طرف مجموعه مجهز به قلاب زنجيري (پيچي) علاوه بر قلاب خودكار (اتوماتيك) هستندواگنهاي دو طرف مجهز به ضربه گير (تامپون) نيز مي شود.

ـ ترمزها

8-1- واگنها بايد به ترمز خودكار (اتوماتيك) مجهز باشند كه با سيستم ترمز خودكار (اتوماتيك) راه آهنهايي كه در آنها سير خواهد كرد مطابقت داشته باشد.

كليه شيرهاي انتهايي لوله اصلي هوا كه در ساختمان واگن پيش بيني شده است بايد مجهز به لوله خرطومي باشد.

8-2- شيرهاي انتهاي واگنها به جز واگنهاي چين و كره دموكراتيك بايد روزنه جهت تخليه هوا از لوله خرطومي را در موارد بسته شدن شير داشته باشد.

8-3- دستگيره هاي شيرهاي واگن در وضعيت ترمزهاي باز بايد موازي با محور خط اصلي باشد و در وضعيت ترمزهاي بسته بايد عمود بر محور لوله هاي هواي جداشده باشد.

8-4- دستگيره هاي شيرهاي جداكننده براي دستگاههاي ترمزهاي بسته بايد موارد زير را دارا باشد.

8-4-1- وضعيت عمود بر محور لوله هواي جداشده براي راه آهنهاي چين وكره دموكراتيك با عرض خط 1520ميليمتر.

8-4-2- وضعيت افقي براي ديگر راه آهنها.

8-4-3- وضعيت 45 درجه سوپاپهاي سريع العمل و تقسيم كننده هاي هوا.

8-5- لوله اصلي هوا بايد مجهز به شيرهاي ترمز اضطراري هوا باشد كه در داخل واگنها و در ديد خوب و در دسترس باشد. نزديك شيرهاي ترمز اضطراري، مقررات استفاده از شيرها بايد بر روي تابلو نوشته شود. اين شيرها بايد مهر و موم (پلمپ) شود.

8-6- صرف نظر از وجود ترمز خودكار (اتوماتيك) كليه واگنها بايد مجهز به ترمزدستي نيز باشد كه جدا از ترمز خودكار (اتوماتيك) به كار گرفته مي شود.

ترمزدستي بايد طوري تعبيه شده باشد كه با گرداندن فرمان ترمز درجهت عقربه هاي ساعت ترمز عمل كند.

8-7- لنت ترمز بايد ساختماني داشته باشد كه به راحتي كفشكهاي ساييده شده آن عوض شود.

8-8- ساختمان اهرم بندي بايد طوري باشد كه با دست يا خودكار (اتوماتيك) تنظيم شود.

8-9- اهرمها و ميله مثلثها بايد مجهز به گيره هايي باشد كه از افتادن آنها بر روي خط جلوگيري كند.

8-10- برروي تيرهاي عرضي ضربه گيرها (تامپونها) بايد گيره هايي پيش بيني شود كه برروي آنها لوله خرطومي ها به صورت آزاد آويخته شود.

8-11- خرابيهاي زير در ترمزها مجاز نمي باشد:

8-11-1- خرابيهاي قسمتهاي ترمز ( سوپاپها، استوانك هاي (سيلندرهاي) ترمز، شيرهاي انتهايي، مخزن احتياط و غيره) كه از عمل كردن آن جلوگيري مي كند.

8-11-2- وضعيت نادرست اهرمها كه باعث سايش آنها مي شود.

8-11-3- خرابيهاي اهرم بندي، شفتها، حفاظها، آويزها كه باعث افتادن قطعات ترمز به وسط خط مي شود.

8-11-4- ضخامت كفشكهاي ترمز كه از طرف راه آهن مالك تحويل داده مي شود بايد بيش از 20ميلي متر باشد انداره گيري در باريك ترين محل كفشك انجام مي گيرد.

8-11-5- خروج كفش ترمز از سطح گردش خارجي چرخ.

8-11-6- براي واگنها با ترمزهاي ديسكي – خرابي دستگاه اخطاركننده ترمز.

8-12- با توافق طرفهاي ذي نفع در حمل ونقل بين المللي مي توان از كفشكهاي غيرفلزي تركيبي (كومپوزيت) استفاده نمود.

8-13- در موارد تحويل واگن بدون لوله خرطومي و يا با لوله خرطومي خراب طرف تحويل دهنده بايد آن را عوض و جايگزين كند.

8-14- اگر در واگنها لوله هاي فشار اضافي وجود دارد اتصالات آنها بايد به صورت آئينه اي انجام گيرد.

9بدنه و شاسي

9-1- براي راحتي و ايمني عبور مسافرها از يك واگن به واگن ديگر آنها بايد مجهز به پلهاي متحرك، حفاظهاي مفصلي (آكاردئوني) و ديگر تجهيزات ايمني باشد.

9-2- درهاي جانبي كله گي هاي واگن و درهاي كوپه ها بايد بستهاي مطمئن داشته باشد. علاوه بر اين درهاي كوپه هاي خواب و تركيبي بايد گيره هاي مخصوص داشته باشد كه از باز شدن كامل درها از طرف راهرو جلوگيري نمايند. براي واگنهاي مسافري كه درهاي خروجي آنها به طرف بيرون باز مي شود بايد قفلهاي خودكار (اتوماتيك) دوبل (دومرحله اي) پيش بيني شود.

9-3- كليه درها و پنجره ها بايد سالم باشد و به راحتي باز شود.

9-4- سقف واگن نبايد آسيب داشته باشد.

9-5- بدنه واگن در دو طرف انتهايي بايد گيره هايي جهت نصب فانوس داشته باشد علاوه بر اين دستگيره مخصوص جهت مانورچيها در دو طرف واگن بايد وجود داشته باشد واگنها همچنين بايد در انتهاي خود داراي فانوسهاي برقي باشد.

هنگام حركت در راه آهنهاي چين و كره دموكراتيك نيازي به گيره فانوس و دستگيره مخصوص و مانورچيها نيست.

9-6- تيرآهنهاي طولي و عرضي و همچنين شاه تير طولي وسط واگن نبايد شكستگي و يا ترك داشته باشند.

9-7- انحراف شاسي بيش از 50ميليمتر مجاز نمي باشد.

9-8- در هنگام حمل ونقل مسافر اگر واگن توسط خدمه همراهي شود درهاي آن با كليد اهرمي شكل كه قاعده آن. …×9 ميليمتر، قاعده داخلي آن 6/6 ميليمتر و ارتفاع آن 22 ميليمتر مي باشد بسته مي شود. (رجوع به پيوست 41 (پ.پ.و))

10 گرمايش و برق رساني

10-1- واگنها بايد مجهز به يكي از تأسيسات گرمايشي زير باشد:

10-1-1- گرمايش برقي و يا دستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه گرمايش انفرادي.

10-1-2- گرمايش برقي و بخاري بدون دستگاه گرمايش مستقل.

10-1-3- دستگاه گرمايش مستقل با سيستم طولي لوله بخاري وسيستم برقي طولي.

10-1-4- گرمايش بخار بدون دستگاه مستقل گرمايش.

10-2- قبل از اين كه با مواردي كه در .بندهاي 10-1-1 و 10-1-4 آمده است به كار گرفته شود بايد موافقت طرفهاي ديگري كه در حمل ونقل شركت خواهند كرد را گرفت.

10-3- سيستم گرمايش بخار و سيستم گرمايش برقي واگنهايي كه در راه آهنهاي با عرض خط 1435 ميليمتر حركت مي كنند بايد سالم باشد.

10-4- واگنهاي راه آهنهاي چين وكره دموكراتيك بايد دستگاه گرمايش مستقل داشته باشد.

10-5- واگنهايي كه در راه آهنها با عرض خط 1435 ميليمتر حركت مي كند و مجهز به دستگاه مستقل گرمايش نيست اما داراي گرمايش برقي است بايد به سيستم شبكه برقي طولي مجهز شود كه هم گرمايش و هم تهويه هوا را تأمين كند. ليست مسيرهاي مربوطه در پيوست 21 (پ.پ.و) درج شده است.

10-6- در موارد سير واگنهاي با گرمايش برق در مسيرهاي مختلف كه داراي فشارهاي متفاوت است، تجهيزات برقي بايد مجهز به كليدهاي (سوئيچ هاي) ولتاژ و شدت برق باشد.

10-7- جهت گرمايش و تهويه هوا، كليه ولتاژها و انواع برقهايي كه براي برق رساني پيش بيني شده اند مجاز مي باشد. (رجوع به بند 10-.-3 )

10-8- واگنهايي كه گرمايش، تهويه هوا، شبكه برق، شبكه لوله بخار آنها خراب است از راه آهن مالك قبول نمي شود.

10-9- سيستم گرمايش بايد براي طول مدت زمان استفاده از نيمه اول شهريور تا اواسط خرداد- نيمه اول تيرماه (از اول سپتامبر تا اول ژوئن) سالم و قابل استفاده باشدواگنهاي راه آهنها با عرض خط 1520 ميليمتر به جز راه آهن مغولستان كه مجهز به دستگاههاي مستقل گرمايش است مي تواند به صورت قطار كامل از روي راه آهنهايي با عرض 1435 ميليمتر بدون داشتن شبكه بخار و برقي طولي حركت كند. حركت واگنهاي فوق الذكر به صورت تكي و يا در تركيب مجموعه واگنها مي تواند با داشتن توافق بين طرفهاي ذي نفع انجام پذيرد.

10-10- اتصالات گرمايش بخار بين واگنها كه آسيب ديده اند و يا مفقود شده اند پس از آن كه از راه آهن تحويل دهنده به راه آهن استفاده كننده واگذار شده است توسط راه آهن استفاده كننده با اتصالات خود جايگزين مي شود. اين واگن و قسمتهاي بازشده گرمايش بخار با برچسبهاي فرم 15و15a (پ.پ.و ) تجهيز مي شود. بعد از رسيدن واگن به راه آهن مالك اتصالات گرمايش بخار بيگانه از واگن برداشته مي شود و با ليست همراه مطابق پيوست 19 (پ.پ.و ) به راه آهن استفاده كننده به طور رايگان و بدون هيچ گونه عوارض گمركي و غيره برگردانده مي شود.

10-11- واگنها مي تواند تجهيزات برقي و الكترونيكي ديگر را نيز داشته باشد. مانند:

10-11-1- هواكشها.

10-11-2- دستگاههاي بستن و قفل كردن درها.

10-11-3- آب گرم كنهاي آب غير شرب.

10-11-4- دستگاههاي تهويه مطبوع.

10-11-5- ترمزهاي ريلي آهن ربايي.

10-11-6- دستگاههاي ضد لغزش.

10-12- انرژي رساني واگنها جهت تأمين موارد زير مي باشد :

10-12-1- گرمايش برقي – توسط شبكه برق.

10-12-2- تهويه هوا توسط سيستم برق رساني و يا ژنراتورهايي كه توسط محورهاي واگن كار مي كند.

10-12-3- گرمايش بخار – از داخل لوله سرتاسري.

10-12-4- گرمايش مستقل انفرادي – از دستگاهي كه داخل واگن تعبيه شده است.

10-12-5- روشنايي، شارژ باطريها و ديگر تجهيزات برقي و الكترونيكي از شبكه برق و يا از ژنراتوري كه توسط محورهاي واگن كار مي كند.

10-13- هر واگن بايد باطري برق داشته باشد كه در موارد توقف و يا از كار افتادن شبكه برق رساني عمل كند و تجهيزات مربوطه را به جز گرمايش تغذيه كند.

10-14- جهت برق رساني ولتاژ و بسامدهاي (فركانسهاي) زير مجاز مي باشند.

10-14-1- 1000ولت جريان متناوب 3/162 هرتز.

10-14-2- 1000ولت جريان متناوب 50 هرتز.

10-14-3-1500ولت جريان متناوب 50 هرتز.

10-14-4- 1500ولت جريان مستقيم.

10-14- 5- 3000ولت جريان مستقيم.

11روشنايي و تهويه هوا

11-1- واگنها بايد با روشنايي برق و دستگاه تهويه هوا مجهز باشد. كروكي سيستم برق بايد نزديك تابلو برق نصب شود.

11-2- كليه دستگاههاي روشنايي و تهويه هوا بايد سالم باشد. در موارد خرابي روشنايي و عدم امكان اصلاح آن در سير واگن به طور اضطراري مي توان تا برگشت به راه آهن مالك از شمع استفاده نمود.

واگنهاي داراي خرابي روشنايي و تهويه هوا از راه آهن مالك قبول نمي شود.

در مقصد (كه برگشت از آنجا شروع خواهد شد) باطريها به اندازه مورد نياز برگشت شارژ مي شوند.

11-3- واگنها بايد ذخيره لامپ و قطعات اصلي جهت تعمير روشنايي را داشته باشند.

12توالتها

12-1- واگنهاي مسافري بايد داراي توالت با ذخيره آب براي دستشويي و توالت باشد.

12-2- كليه لوازم توالتها بايد سالم باشد.

13علامتها و نوشته ها

13-1- واگنها بايد نوشته ها و علامتهاي روشن زير را داشته باشد:

13-1-1- علامت راه آهن مالك كه بر روي ديواره هاي جانبي بدنه مطابق پيوستهاي 22و23 (پ.پ.و) زده مي شود.

13-1-2- راه آهنهايي كه واگنهاي آنها داراي كد دوازده گانه مي باشد شماره و نوع واگن بر روي ديواره جانبي و يا بر روي تير طولي واگن نوشته مي شود. در راه آهنهاي ديگر شماره و نوع واگن در طرف چپ و يا وسط واگن زده مي شود.

اگر واگني با شماره نادرست مشاهده شود بايد آن را با برچسب فرم 15a ( پ.پ.و) تجهيز نمود.

13-1-3- تعداد جا ( پيوست 34 ( پ.پ.و ) ) براي واگنهاي تركيبي جداگانه تعداد جاهاي درجه يك و دو نوشته مي شود.

13-1-4- وزن خالي به تن و يا كيلوگرم (پيوست 25 (پ.پ.و) ) بر روي واگن و در مورد واگن توشه ظرفيت ( پيوست 26(پ.پ.و) ) نوشته مي شود.

13-1-5- محل و تاريخ آخرين تعمير دوره اي واگن بر روي شاه تير شاسي در طرف راست مطابق (پيوست 27 (پ.پ.و) و شكلهاي 1و2 ) نوشته مي شود.

13-1-6- نوع ترمز خودكار (اتوماتيك) مطابق پيوستهاي 28و29 (پ.پ.و ) درج مي شود.

13-1-7- علائم «MC» بر روي واگنهاي با عرض خط 1520ميليمتر جهت واگنهايي است كه ابعاد آنها مطابق با خطوط اروپايي با عرض 1435 ميليمتر مي باشند.

علامت «MC-O» ( پيوست 30(پ.پ.و) بر روي واگنهايي است كه قواره (گاباري) آنها مطابق با قواره (گاباري) «O-BM» مي باشد (نقشه 1ژ(پ.پ.و)).

علامت «MC-1» ( پيوست 31( پ.پ.و) برروي واگنهايي است كه قواره (گاباري) آنها مطابق قواره (گاباري) «I-BM» است (نقشه يك «e» (پ.پ.و)).

13-1-8- علامتهاي درجه واگن (به جز واگنهاي راه آهنهايي با عرض 1520ميليمتر و راه آهن چين و كره دموكراتيك).

13-1-9- واگنهايي كه داراي كفش ترمزهاي غيرفلزي است علامت «كا» را در وسط ديوارهاي جانبي واگن مطابق پيوست 32 (پ.پ.و) دارد.

13-1-10- واگنهايي كه بر روي ديوارهاي دو طرف بيروني آنها نردبان وجود دارد كه ارتفاع نردبان بيش از 2000 ميليمتر بالاتر از سطح ريل هست بايد نزديكي نردبان علامت پيكان درجهت پائين بطول بيش از 170 ميليمتر داشته باشد رنگ علامت پيكان بر روي زمينه روشن، قرمز و بر روي زمينه سياه، زرد باشد (رجوع شود به پيوست 33 (پ.پ.و )).

بر روي واگنهاي راه آهن چين اين علامت بر روي خطوط برقي به كار گرفته مي شود.

13-1-11- طول بوژي (Rigin base) مطابق .پيوست 34 (پ.پ.و ) بر روي تيرهاي جانبي شاسي آن و طول واگن بر روي ديوارهاي جانبي آن نوشته مي شود.

13-1-12- اگر واگن مجهز به چرخها و محورهاي باز شونده (به جاي تعويض بوژي به كار گرفته مي شود)(1) بايد بر روي تيرهاي جانبي شاسي بوژي علامت مطابق پيوست 35 (پ.پ.و) داشته باشد. علاوه بر اين بر روي واگنها علامتهاي خاص راه آهن مالك نوشته مي شود.

اگر تيروهاي جانبي واگن توسط ديوارهاي آن پوشيده مي شود نوشته هاي مربوطه بر روي ديوارهاي جانبي زده مي شودمقررات ذكر شده در اين بند در مورد محل و نوع نوشته شامل راه آهنهاي چين و كره دموكراتيك نمي گردد.

13-2- بر روي ديوار جانبي واگن تابلويي قابل برداشت با نام مسير حركت آويخته مي شود.

در داخل واگن و در راهروهاي دوطرف جدول سير واگن نوشته مي شود.

13-3- داخل واگن در محلهاي مورد نظر نوشته هايي جهت استفاده از وسائل توالت، گرمايش، دستگيره ترمز اضطراري و همچنين شماره كوپه و جا نوشته مي شود.

نوشته ها به زبان راه آهن مالك و با ترجمه به زبان روسي نوشته مي شود.

جدول سير واگن با حروف لاتين و روسي نوشته مي شود. در موارد سير در راه آهنهاي چين، كره دموكراتيك نوشته ها بايد ترجمه به زبان چيني نيز داشته باشد.

13-4- بر روي بدنه بيروني واگن شماره زنجيره (سريال) واگن كه درجدول «BMPC»(1) درج مي شود.

داخل واگن بالاي جدول سير واگن شماره واگن درج مي شود.

14بازديدها و تعميرات دوره اي

واگنهايي كه زمان مقرر تعميرات آنها گذشته است نبايد توسط راه آهن مالك به راه آهنهاي ديگر تحويل داده شود. مدت زمان سير بين بازديدها و تعميرات دوره اي واگنهاي مسافري تا سرعت 120 كيلومتر در ساعت هر 18 ماه وبراي سرعتهاي بالاي 120كيلومتر در ساعت تا160كيلومتر در ساعت هر 12 ماه تعيين مي گردد.

جهت واگنهاي باري كه با قطارهاي مسافري حركت مي كند مدت زمانهاي مذكور مطابق پيوست 5 (پ.پ.و) بند 13 تعيين مي گردد.

تعميرات دوره اي بوژي ها كه جهت تعويض بوژي استفاده مي شود مطابق با مدت زمان تعميرات واگنها انجام مي گيرد. تاريخ و محل تعمير و بازديد بر روي قاب و درب ياتاقان طرفين بوژي درج مي شود. بهره برداري از بوژيهايي كه مدت زمان بازديد و تعمير آنها گذشته است منع مي شود.

پيوست شماره 2 مربوط به ماده هاي 4و15و16و25

صورتجلسه شماره

تاريخ

تحويل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واگن كانتينر) آسيب ديده

كه جهت تعمير به راه آهن مالك اعزام مي شود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ايستگاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به راه آهن تحويل ـــــــــ

واگن آسيب ديدهكانتينر ) شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد محور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوع واگن كانتينر ) 1و2 ـــــــــــــــ

ظرفيت وضعيت فني واگن كانتينر) 1و2

قبول كرده تحويل داده

نماينده راه آهن گيرنده نماينده راه آهن تحويل دهنده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-.امضاء .امضاء

مهر راه آهن مهر راه آهن

گيرنده تحويل دهنده

1 ) نشان داده شودواگن باري يا مسافري

2 ) جهت واگنهايي كه داراي كد دوازده گانه اي باشد نوشتن نشانه (آرم) راه آهن و شماره واگن الزامي نيست فقط كد مربوطه نوشته مي شود.

پيوست شماره 3

مربوط به ماده هاي 14و15

محل

عمليات

ماه

شرايط و تاريخ

تعداد

( در مركز جمع آوري اطلاعات نوشته مي شود )

ليست مشخصات واگن شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

واگنهاي تحويل داده شده از راه آهن ــــــــــــــــــــــــــــــ.به راه آهن ــــــــــــــــــــ

در ايستگاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شماره قطارـــــــــــــــــــــــ

ماه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ روز ـــــــــــــــــــــــــــــــــ سال ـــــــــــــــــ

شمارش

اسم اختصاري راه آهن

شمارش واگن

نوع واگن

تعداد محور

داراي بار و يا خالي

ايستگاه مقصد

ملاحظات

اسم

كد

اسم

كد

جمع داراي بار ـــــــــــــــــــــــــــ. خالي ـــــــــــــــــــــــــــ كل ـــــــــــــــــــــــــــــواگنها

ليست مشخصه واگن به نماينده طرف گيرنده در ساعت ـــــــــــــــــــــــــ داده شده:

داده شده : قبول كردم:

نماينده طرف تحويل دهنده نماينده طرف گيرنده

.-امضاءــــــــــــــــــــ .امضاءــــــــــــــــــ

مهر راه آهن تحويل دهنده مهر راه آهن گيرنده

پيوست 4 جهت بند 9، 2.

راه آهن ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

درخواست شماره

واگن خواب

جهت ذغال سنگ ــــــــــــــــــــ شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رستوران

تقاضاي تحويل دارم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيلوگرم ذغال

خدمه سالن خواب

.-امضاء ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

مسؤول رستوران

فاميل

تاريخ ــــــــــــــــــ

تحويل داده شده ـــــــــــــــ راه آهن ـــــــــــ اسم انبار

ذغال ـــــــــــــــــــ كيلوگرم ـــــــــــــــــــ ميزان با حروف

-.امضاء مسؤول انبارــــــــــــــــــــــ فاميل

تاريخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهر انبار سوخت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذغال تحويل گرفته شد ـــــــــــــــــــــ كيلوگرم ـــــــــــــــــــــــــــ مقدار با حروف

خدمه واگن خواب

.-امضاء ــــــــ مسؤول رستوران ـــــــــ

ــــــــــــــــــــ مهر راه آهن امضاءها فاميل

پيوست 5

مربوط به بندهاي (21-3-1، 21-2، 21-1، 15-2، 14–2، 14-1)

مشخصات فني جهت ناوگان واگنهاي باري در حمل ونقل بين المللي

1كليات

1-1- مقطع عرضي واگنها بايد مطابق ابعاد راه آهنها در كل طول مسير باشد (نقشه1) عبور واگنهاي خارج از ابعاد يك و چند راه آهن مي تواند با كسب قبلي مجوز از راه آهن فرستنده با تعيين مسيرحركت انجام پذيرد.

عبور بارهاي خارج از ابعاد راه آهنهاي با عرض 1520ميليمتر ابتدا بايد هماهنگ شود (نقشه شماره 1.د)

1-2- كليه قسمتهاي قلاب و تجهيزات اتصال (زنجير، قلابها، لوله خرطومي و غيره) در وضعيت غيركاري نبايد كمتر از 140 ميليمتر از سطح ريل باشد. اگر احتمال آن مي رود كه بعضي از قسمتها فاصله اي كمتر از رقم ذكر شده داشته باشد بايد گيره هاي مربوطه جهت جلوگيري از افتادن اين قسمتها تعبيه گردد.

1-3- فاصله محوري واگنها بايد به شكل زير باشد:

1-3-1- براي واگنهايي كه در راه آهنهاي با عرض 1435 ميليمتر حركت مي كند حداكثر فاصله بين دو محور مجاور بايد:

براي واگنهاي بدون بوژي 9000 ميليمتر باشد.

براي واگنهاي بوژي دار 17500 ميليمتر باشد.

واگنهاي بوژي دار با فاصله محوري بيش از 1400 ميليمتر بين محورهاي داخلي آن نبايد از روي تپه هاي مانوري تفكيك شود.

تعدادي از اين واگنها كه مي تواند از روي تپه هاي مانوري تفكيك شود بايد داراي علامت مطابق پيوست 49 (پ.پ.و) باشد.

1-3-2- براي واگنهايي كه بر روي راه آهنهاي با عرض 1520ميليمتر حركت مي كند بيش از 3800 ميليمتر و كمتر از 5500 ميليمتر باشد.

براي واگنهايي كه با فاصله محوري بيش از 5500 ميليمتر در خط 1520ميليمتري و بيش از 4500 ميليمتر در خط 1435 ميليمتر و يا براي واگنهايي كه بدون بوژي و داراي بيش از 2 محور است چرخها بايد امكان حركت واگنها بدون اشكالات با شعاع 150 متر را فراهم نمايد. فاصله بين محورهاي يك بوژي نبايد كمتر از 1500 ميليمتر باشد.

بوژيها بايد امكان حركت آزاد را در قوسهاي با شعاع 150 متر داشته باشد.

1-5- واگنهايي كه در حمل ونقل بين المللي قابل قبول واقع شده است و مطابق ابعاد راه آهنهاي اروپايي با عرض 1435 ميليمتر مي باشد بايد علامت«ام سي» داشته باشد.

واگنهاي مطابق ابعاد «O-BM» بايد علامت «MC-O» را و واگنهاي مطابق ابعاد «BM-1» علامت «1MC- » را داشته باشد.

براي واگنهاي اروپايي كه داراي كد دوازده گانه مي باشد علامتهاي ذكر شده در ديواره هاي جانبي واگنها و براي واگنهاي بدون ديواره در تيرهاي طولي واگنها، پشت يا زير اهرم تغيير حالت واگنها، نوشته مي شود.

بر روي واگنهايي كه بين راه آهنهاي چين، روسيه، كره دموكراتيك، ويتنام و مغولستان رفت و آمد مي كند علامتهاي ديگري كه بين اين راه آهنها توافق حاصل گرديده به كار برده مي شود.

1-6- واگنهاي مجهز به قلاب زنجيري جهت كار تكنيسين اتصال بايد فاصله 400 ميليمتر آزاد بين وجه جانبي قلاب و سيني ضربه گير (تامپون) داشته باشد. فاصله آزاد در طول بين سطح سيني ضربه گير (تامپون) و قلاب زنجيري در ارتفاع 2000ميليمتر نبايد اجزاء برجسته داشته باشد.

1-7- به خاطرويژگيهاي ساختمان واگنهاي چين و كره دموكراتيك مسأله اتصال واگنها جهت سير مستقيم بدون جابه جايي از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر (ترانسشيب ) طرفهاي ذي نفع بايد به توافق برسند.

1-8- واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر كه قادر به حركت تا سرعت 100كيلومتر در ساعت مي باشد داراي علامت «S» و يا «X» و واگنهايي كه قادر به حركت با سرعت 120كيلومتر مي باشد با علامت «SS» ويا «XX» نشانه گذاري مي شود.

واگنهايي كه هيچ يك از علامتهاي بالا را ندارد با رعايت استانداردهاي مجاز بارگيري بايد واجد شرايط حركت قطارها با سرعت 90 كيلومتر در ساعت باشد.

1-9- وزن خالي واگن نبايد از 9 تن كمتر باشد.

2چرخها و محورها

2-1- چرخها و محورها بايد طوقه (بانداژ) پيوسته داشته و يا يك تكه (يكپارچه ريختگي و يا نورد شده) باشند.(1)

جهت واگنهاي راه آهنهاي با عرض 1435 ميليمتر قطر چرخ بر روي دايره گردش نبايد كمتر از 840 ميليمتر براي چرخهاي با قطر اسمي 900 تا 1000 ميليمتر باشد.

760 ميليمتر براي قطر جديد840 ميليمتر باشد.

680 ميليمتر براي قطر جديد 760 ميليمتر باشد.

630 ميليمتر براي قطر جديد 680 ميليمتر باشد.

2-2- فاصله بين لبه هاي افقي طوقه ها (بانداژها) يا طوقه چرخها بايد براي راه آهنهاي با عرض خط1435 ميليمتر 3-/+ 1360 ميليمتر و براي راه آهنهاي با عرض خط 1520 ميليمتر 3-/+ 1440 ميليمتر باشد.

2-3- عرض طوقه (بانداژ) چرخ جهت واگنهاي با عرض 1520 ميليمتر نبايد كمتر از 127 ميليمتر و بيشتر از 140 ميليمتر و همچنين براي واگنهاي اروپايي با عرض 1435 ميليمتر كمتر از 133 ميليمتر و بيش از 140 ميليمتر باشد.

2-4- ضخامت طوقه (بانداژ) (بر روي دايره چرخش) با كسري سايش بايد:

2-4-1- براي ساير واگنها 30 ميليمتر باشد

براي چرخهاي نورد شده حداقل ضخامت قسمتهايي كه جايگزين طوقه (بانداژ) مي شود بايد در وجه داخلي خود علامت (فرو رفتگي) داشته باشد كه هميشه در معرض ديد باشد.

براي چرخهايي كه اين علامت را ندارد ضخامت قسمت جايگزين كننده طوقه (بانداژ) نبايد كمتر از 22 ميليمتر باشد.

2-5- ارتفاع نوك طوقه (بانداژ) و يا چرخ يك تكه (منوبلوك) از سطح دايره گردش مابين 25 الي 36 ميليمتر باشد (حداقل و حداكثر)

2-6- عرض طوقه (بانداژ) و يا طوقه چرخ يك تكه (منوبلوك) براي راه آهنهاي اروپايي 1435 ميليمتر كه در فاصله 10 ميليمتر به طرف بيرون از دايره گردش اندازه گيري مي شود، براي چرخهاي با قطر بيش از 840 ميليمتر نبايد كمتر از 22 ميليمتر و براي چرخهاي با قطر 630 الي 840 ميليمتر نبايد كمتر از 5/27 ميليمتر باشد.

فاصله از لبه خارجي طوقه (بانداژ) يك چرخ محورتا سطح بيروني چرخ كه در ارتفاع 10 ميليمتر پايين تر از دايره گردش اندازه گيري مي شود براي چرخهاي با قطر بيش از 840 ميليمتر بايد حداكثر 1426 ميليمتر و حداقل 1410 ميليمتر باشد و براي چرخهاي با قطر 840 ميليمتر 1435 ميليمتر باشد.

فاصله افقي بين وجه داخلي دو چرخ محور براي چرخهاي يك تكه (منوبلوك) براي چرخهاي با قطر كمتر از 840 ميليمتر بايد كمتر از 1359 ميليمتر، براي چرخهاي با قطر 840 ميليمتر 1357 ميليمتر و براي موارد ديگر كمتر از 1363 ميليمتر باشد.

حداقل اندازه شامل محورهاي مياني واگنهاي بدون بوژي و محورهاي مياني سه و چند محوره نمي باشد.

جهت واگنهاي خطوط 1520 ميليمتري، عرض طوقه چرخ كه در ارتفاع 18 ميليمتري نوك طوقه اندازه گيري مي شود حداقل 25 و حداكثر 33 ميليمتر مي باشد.

جهت واگنهاي چين وكره دموكراتيك عرض طوقه چرخ كه در ارتفاع 15 ميليمتري نوك طوقه اندازه گيري مي شودحداقل 2 ميليمتر و حداكثر 34 ميليمتر مي باشد.

تيزي طوقه چرخ مجاز نمي باشد. براي واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435ميليمتر اندازه «كيو آر» كه توسط اندازه گير (شابلون) روي طوقه اندازه گيري مي شود بايد بيش از 5/6 ميليمتر باشد. ضمناً درسطح هدايت كننده نوك طوقه تا 2 ميليمتر پايين تر از آن هيچ گونه تيزي نباشد. (پيوست 42 (پ.پ.و) ).

2-7- سايش بر روي دايره گردش طوقه و يا چرخ يك تكه (منوبلوك) بيش از 7 ميليمتر مجاز نمي باشد. اين مربوط به واگنهاي اروپايي با عرض 1435 ميليمتر نمي باشد.

2-8- معايب زير جهت چرخها و محورها مورد قبول نيست :

2-8-1- تركهاي طولي وعرضي بر روي هر قسمتي از محور

2-8-2- محلهاي ساييده شده بر روي محور كه داراي تيزي و يا فرو رفتگي 1 ميليمتر است.

2-8-3- تركها بر روي (بانداژ) و يا طوقه و مركز چرخ.

2-8-4- شكستگي (بانداژ) و يا طوقه.

2-8-5- شل شدن طوقه و چرخ بر روي محور و يا مركز چرخ (1)

علائم شل شدن طوقه (بانداژ) به شرح زير مي باشند:

2-8-5-1- صداي بم در موارد ضربه چكش به طوقه (بانداژ).

2-8-5-2- عدم تطابق گودالهاي كنترل (علامتهاي كنترل) بر روي طوقه(بانداژ) و در محور چرخ (اگر وجود داشته باشد).

2-8-5-3- شل شدن حلقه سفت كننده طوقه (بانداژ).

2-8-5-4- زنگ زدگي حدفاصل بين طوقه و محور چرخها در طول بيش از يك دوم محيط.

2-8-6- شكستن و يا ترك برداشتن ميله هاي چرخ.

2-8-7- بريدگيها بر روي سطح گردش طوقه (بانداژ) به طول بيش از 60 ميليمتر و عمق بيش از 1 ميليمتر.

2-8-8- خراشها بر روي توپي و يا سر محور.

2-8-9- خرد شدن سطح گردش طوقه (بانداژ) و يا چرخ يك تكه (منوبلوك) به طول 25 ميليمتر (به وجود آمدن حفره ها درسطح گردش چرخ) و يا به عمق 3 ميليمتر.

2-8-10- برش عمودي طوقه بيش از 18 ميليمتر.

2-8-11- تيزي طوقه (بانداژ) (1)

2-8-12- شل شدن حلقه تثبيت كننده طوقه (بانداژ) در درز و يا در فاصله كمتر از 100 ميليمتر از درز و يا در قسمت باقيمانده با طول كلي 550 ميليمتر.

2-8-13- تراكم فلز بر روي سطح گردش طوقه (بانداژ) (مانند جوش) به طول بيش از 60 ميليمتر و در ارتفاع بيش از 1 ميليمتر.

2-8-14- اصطكاك طوقه (بانداژ) يا طوقه چرخ به نگهدارنده جعبه ياتاقان.

2-8-15- آثار سايش دايره اي شكل بر روي سطح گردش در پايه طوقه به عمق بيش از 1 ميليمتر با شيب 1:7 بيش از 2 ميليمتر و يا با عرض 15 ميليمتر براي واگنهاي عرض خط 1520 ميليمتر.

2-8-16- افزايش موضعي عرض چرخ يك تكه (منوبلوك) بيش از 5 ميليمتر براي خط 1520 ميليمتر.

2-8-17- پوشش رنگي و يا آلودگي با انواع روغنها بر روي طوقه (بانداژ) چرخها و يا قسمتهاي چرخ يك تكه (منوبلوك) منع مي شود.

3بوژيها

3-1- خرابيهاي زير در بوژيها مورد قبول نيست.

3-1-1- فاصله بين سرسره ها ( Slip ) در مجموع نبايد بيش از 20 ميليمتر و كمتر از 2 ميليمتر باشد.

3-1-2- شكستن سرسره ها ( Slip ).

3-1-3- ترك در لبه فلنج پاشنه اگر اين ترك تا پيچ مي رسد، شكستن بيش از يك پيچ و يا پرچ كه پاشنه و كاسه مقعر ( زير پاشنه ) را سفت مي كند.

3-1-4- ترك و يا شكستگي تيرهاي شاسي.

3-1-5- ترك و يا برش پيچهاي ستوني و يا پيچهاي جعبه ياتاقان.

3-1-6- تركها در بستهاي بوژي و بر روي وجه جانبي بوژي ريخته گري و يا پرس شده.

3-1-7- فقدان و يا شكستن يك فنر لول بيروني از مجموعه فنرها در واگن حاوي بار. در واگنهاي خالي اين نوع خرابي فقط در هنگام برگشت به راه آهن مالك مجاز مي باشد.

3-2- جهت بوژيهاي نوع «Y-25» خط 1435 ميليمتر زير واگنهاي حاوي بار :

3-2-1- شكستن فنر لول بيروني.

3-2-2- شكستن و يا كجي فنر لول داخليواگنهاي خالي با فنر لول داخلي شكسته مي تواند با داشتن برچسب مطابق فرم 15a ( پ.پ.و ) در تركيب قطارها حركت كنند.

3-2-3- فقدان و يا شكستن بيش از يك گوشواره داخلي و يا بيروني خفه كننده. در موارد فقدان و يا شكستن يك گوشواره واگن مي تواند با داشتن برچسب مطابق فرم 15a ( پ.پ.و ) حركت كند.

3-2-4- تماس بيش از يك سيني خفه كننده با شاسي(1). در موارد تماس يك سيني با شاسي بوژي واگن مي تواند با داشتن برچسب 15a ( پ.پ.و ) حركت كند.

3-3- براي بوژيهاي نوع«ايكس 3×…4 اچ» خط 1520 ميليمتر واگنهاي حاوي بار وخالي :

3-3-1- ترك بر روي شاسي جانبي ريخته شده، تير ريخته شده بالاي فنرها كه در ديد بازديدكننده قرار مي گيرد ( اثرات نواقص ريخته گري كه بعد از تهيه تيرهاي بالاي فنرها به وقوع پيوسته است دال بر خرابي نمي باشد).

3-3-2- ترك در كاسه مقعره (زير پاشنه) كه در ديد بازديد كننده قرار دارد.

3-3-3- ترك در سرسره بالايي و يا پاييني و همچنين ترك جوش، شكستن و يا بريدگي جعبه سرسره، فقدان كلاهك سرسره بوژي، فقدان پيچ تثبيت كننده كلاهك سرسره.

3-3-4- مجموع فاصله ها بين سرسره ها در دو طرف بوژي بيش از 20 ميليمتر و كمتر از 2 ميليمتر.

نبودن فاصله بين سرسره هاي يك طرف بوژي مجاز مي باشد. نبود فاصله بين سرسره ها در راستاي قطرواگن مجاز نمي باشد در كل مجموع فاصله سرسره ها بايد در محدوده تعيين شده باشد.

3-3-5- برش پرچ صفحه اصطكاك، شكستن و يا ترك گوه ضربه گير (damper) وجود ترك بر روي جوش تكيه گاه گوه ضربه گير(Damper) بوژي مجاز نمي باشد.

3-3-6- برش بيش از يك پرچ و يا پيچ تثبيت كننده پاشنه و زيرپاشنه مجاز نيست.

4جعبه ياتاقانها، ياتاقانها، دسته هاي جعبه ياتاقان

4-1- جعبه ياتاقانها با روغن معمولي به اندازه مورد نياز توسط راه آهني كه در آن سير مي كند تأمين مي شود.

جعبه ياتاقانهايي كه داراي روغن كاري فصلي است بايد توسط راه آهن مالك با روغن تأمين شود. هنگام حركت اگر نياز به اضافه كردن روغن براي اين نوع ياتاقانها باشد، راه آهن استفاده كننده آن را با روغن معمولي تأمين مي نمايد.

4-2- گيره هاي جعبه ياتاقان بايد جوش داده شود و يا پرچ شود. به جاي پرچ مي توان از پيچ و مهره استفاده نمود بر روي اين نوع واگنها برچسب مطابق فرم پيوست 15a (پ.پ.و) زده مي شود.

4-3- خرابيهاي زير درجعبه ياتاقانها وياتاقانها و دسته هاي جعبه ياتاقانها مجاز نمي باشد:

4-3-1- ترك و يا شكستن جعبه ياتاقان كه باعث نشتي روغن مي گردد.

4-3-2-داغ شدن جعبه ياتاقان و يا خراش بر روي سر محور، جعبه ياتاقان زماني داغ شده به حساب مي آيد كه لمس آن با دست امكان پذير نمي باشد.

4-3-3- نشست و يا كجي جعبه ياتاقان.

4-3-4- شل شدن و يا ترك برداشتن دسته جعبه ياتاقان در يك چهارم مقطع آن و يا پيچش گيره جعبه ياتاقان.

4-3-5- كجي دسته جعبه ياتاقان مانع از حركت آن مي شود و يا باعث اصطكاك دسته به طوقه (بانداژ) مي گردد.

4-4- دسته هاي شل شده جعبه ياتاقانها نبايد جوش داده شود.

4-5- در هر وضعيت شانه هدايت كننده بايد هادي جعبه ياتاقان را تحت پوشش داشته باشد.

5فنرها و تعليق آنها

5-1- واگنهاي دو و سه محوره بايد تعليق فنري ورقي داشته باشد.

5-2- خرابيهاي زير در تعليق فنري و خود فنرها مجاز نمي باشد.

5-2-1- ترك ويا شكست بستها، حلقه ها، آويزها، پيچها، بستن بستها با بيش از دو پيچ به جاي پرچها.

5-2-2- ترك و يا شكستن بست يكي از فنرها، فنر پاييني در مواردي كه شكست در فاصله كمتر از يك چهارم طولي ورق از وسط فنرها باشد، فقدان قطعه شكسته شده فنر ورقي. اما شكستن ورق پاييني و فقدان قطعه شكسته آن در مواردي كه قسمت باقيمانده سفت و پايدار بر روي بستها قراردارد مجاز مي باشد.

5-2-3- خرابيهاي پينها، بستهاي فنرهاي بيضوي شكل.

5-2-4- ناهمگون بودن فنرها و همچنين عدم تناسب ظرفيت واگن با فنرها.

5-2-5- فنرهاي نشست كرده كه حالت ارتجاعي خود را از دست داده و باعث برخورد و ضربه زدن شاسي با قسمتهاي متحرك واگن مي گردد و يا باعث كجي بدنه مي شود.

فاصله بين بست فنر و تيرهاي واگن و يا بوژي كه احتمال برخورد آنها مي رود بايد بيش از :

5-2-5-1- پانزده ميليمتر براي واگنها با گوشواره هاي تعليق دوبل و يا واگنها با گوشواره هاي تعليق در از باشد.

5-2-5-2- ده ميليمتر براي واگنهاي ديگر با سيستم ساختمان قديمي باشد.

وجود خراشهاي گذشته بر روي تيرهاي واگن و يا بوژي و بستهاي فنر مجاز مي باشد.

5-2-6- براي راه آهنهايي با عرض 1435 ميليمتر به جز راه آهن چين و كره دموكراتيك جابه جايي ورقهاي فنربندي نسبت به يكديگر بيش از 10 ميليمتر مجاز نمي باشد.

5-2-7- شل شدن پينها اگر با ضربه چكش جابه جا مي شود.

5-2-8- تعمير ورقهاي فنر و يا فنر لول با جوش مجاز نيست.

6ضربه گيرهاي (تامپونهاي) واگنهاي قلاب زنجيري

6-1- واگنها بايد ضربه گيرهاي (تامپونهاي) انعطاف پذير داشته باشد.

6-2- ارتفاع محور ضربه گيرها (تامپونها) نسبت به سطح ريل بايد كمتر از 1065ميليمتر و بيش از 940 ميليمترباشد.

6-3- فاصله بين محورهاي دو ضربه گير (تامپون) بايد كمتر از 1760 ميليمتر و بيش از 1740 ميليمتر باشد. اين فاصله براي واگنها با عرض 1520 به جز راه آهن مغولستان كه تا 31/12/1922 ميلادي مطابق با 10/10/1301 هجري شمسي ساخته شده است بايد كمتر از 1790 و بيش از 1740 ميليمتر باشد.

6-4- قطر سينيهاي ضربه گيرها (تامپونها) بايد بيش از 370 ميليمتر باشد.

6-5- اگر به واگن از وسط خط راه آهن نگاه كنيم سيني دست چپي واگن بايد محدب و سيني دست راستي صاف باشد.

اگر براي هر دو سيني شعاع تحدب بالاي 1500 ميليمتر باشد محدب بودن آن قابل قبول است.

6-6- خرابيهاي زير در ضربه گيرها (تامپونها) مجاز نمي باشد:

6-6-1- فقدان و يا شكستن فنر لول، واشر فشار، مهره و يا پين نگهدارنده استوانك (سيلندر) ضربه گير (تامپون).

6-6-2- شكستن و يا كج شدن استوانك (سيلندر) ضربه گير (تامپون) كه از حركت آن در غلاف ممانعت مي كند.

6-6-3- ترك عرضي بالاي يك چهارم مقطع عرضي غلاف ضربه گير (تامپون) كه داراي دو نگهدارنده است، شكستن بيش از دونگهدارنده غلاف ترمز براي ضربه گيرهايي (تامپونهايي) كه چند نگهدارنده دارند شكستن گوشه هاي سيني و يا غلاف ضربه گير (تامپون).

6-6-4- نشست فنر لول بيش از 15 ميليمتر.

اگر ضربه گير(تامپون) استوانه اي مي باشد بر روي هر تير عرضي واگن نسبت فنر تا 15 ميليمتر مجاز مي باشد.

6-6-5- ترك غلاف به طول يك چهارم قطر آن مجاز نمي باشد.

7تجهيزات قلاب خودكار (اتوماتيك)

7-1- براي واگنهاي چين و كره دموكراتيك خرابيهاي زير در قلاب خودكار (اتوماتيك) مجاز نمي باشد.

7-1-1- ارتفاع محور طولي قلاب خودكار (اتوماتيك) نسبت به سطح ريل بيش از 890 ميليمتر و يا براي واگنهاي خالي كمتر از 835 ميليمتر و واگنهاي حاوي بار كمتر از 815 ميليمتر.

7-1-2- اختلاف ارتفاع بين محورهاي طولي دو قلاب يك واگن بيش از 35 ميليمتر مجاز نيست.

7-1-3- اختلاف ارتفاع محورهاي قلابهاي دو واگن متصل بيش از 75 ميليمتر مجاز نمي باشد.

7-1-4- فاصله بين دندانه هاي بزرگ و كوچك قلاب خودكار (اتوماتيك) در حالت متصل بيش از 130ميليمتر و در حالت باز بيش از 245 ميليمتر مجاز نيست.

7-1-5- تركها در بدنه، بست كشش و دندانه بزرگ قلاب خودكار (اتوماتيك) مجاز نيست.

7-1-6- فقدان مهره ها و پينهاي سفت كننده قسمتهاي قلاب خودكار (اتوماتيك).

7-1-7- شكست صفحه و يا زانوي تكيه گاهي قلاب خودكار (اتوماتيك).

7-2- براي واگنهاي با عرض خط 1520 خرابيهاي زير در قلاب خودكار (اتوماتيك) مورد قبول نمي باشد.

7-2-1- ارتفاع محور طولي قلاب خودكار (اتوماتيك) نسبت به سطح ريل كمتر از 950 ميليمتر براي واگنهاي باردار و بيش از 1080ميليمتر براي واگنهاي خالي.

7-2-2- اختلاف ارتفاع دو قلاب خودكار (اتوماتيك) چفت شده بيش از 100 ميليمتر.

7-2-3- خرابي ضامن قفل قلاب خودكار (اتوماتيك).

7-2-4- ترك در بدنه و بست اتصالات قلاب خودكار (اتوماتيك)، كجي وشكستگي قطعات آن.

7-2-5- فقدان و يا شل شدن مهره ها وپينهاي سفت كننده قطعات قلاب خودكار (اتوماتيك).

7-2-6- كوتاهي زنجير درايو جداكننده.

7-2-7- اهرم جداكننده اي كه داخل فضاي اتكا نمي رود. (Bracket )

7-2-8- دستگاه اصطكاك كه انعطاف پذيري خود را كاملاً از دست داده است.

7-2-9- ترك و يا شكست صفحه نگهدارنده، بست كششي، حلقه هاي اهرم، ضربه گير و يا زانوي تكيه گاهي

7-3- با توافق راه آهنهاي عضو ( پ.پ.و ) حركت مجموعه اي از واگنهايي كه واگنهاي دو طرف آن مجهز به قلاب زنجيري علاوه بر قلاب خودكار (اتوماتيك) و همچنين مجهز به ضربه گير (تامپون) از يك طرف هستند مجاز مي باشد.

8دستگاههاي كشش

8-1- واگنها در دوطرف خود بايد مجهز به دستگاههاي كشش انعطاف پذير يا قلاب زنجيري باشد.

مقاومت كشش پاره شدن دستگاه كشش با قلاب زنجير بايد بالاي 65 تن نيرو باشد.

براي واگنهاي ساخت بعد از اول ژوئيه 1949 ميلادي مطابق با يازدهم تيرماه 1328 هجري شمسي در قلاب زنجير 85 تن در دو سر قلاب 100 تن باشد.

8-2- ابعاد گيره زنجير قلاب در نقطه تماس با سر قلاب بايد به شرح زير باشد:

8-2-1- درجهت نيروي كشش حداكثر 40 ميليمتر.

8-2-2- درجهت عمود بر نيروي كشش حداكثر 36 ميليمتر.

8-3- واگنهاي تكي و يا واگنهاي انتهايي در مجموعه اي از واگنها كه دورتر از ايستگاه مرزي سير خواهد كرد بايد مجهز به قلاب دوگانه باشد.

8-4- خرابيهاي زير در دستگاههاي كشش مورد قبول نمي باشد.

8-4-1- تركهاي عرضي، شكستن قسمتهاي دستگاه كشش و قلاب.

8-4-2- فقدان جفت شدگي ها (كوپلينگ ها)، مهره ها، گوه ها، پيچ ها، اتصالات و پينهاي قلاب.

8-4-3- كجي سر قلاب، به طوري كه اجازه ندهد سر يك قلاب را به روي سر قلاب ديگر انداخت و يا كجي سر قلاب كه از حركت آزاد سر قلاب در واشر قلاب ممانعت كند. شكستن نوك سر قلاب كه طبق مقررات نتوان قلاب را پيچاند براي واگنهاي عرض 1520 ميليمتر به جز راه آهن مغولستان شكسته شدن نوك سر قلاب مورد قبول نيست.

8-4-4- كجي پيچ گوشواره و يا گيره قلاب كه اتصال درست واگنها را اجازه نمي دهدمجاز نيست.

8-4-5- خار ( گوه تثبيت ) كه سرو ته گذاشته شده است.

8-4-6- ترك پين دستگاه كشش كه از روزنه پرچ بيرون مي آيد.

9ترمز

9-1- واگنها بايد به ترمز خودكاري (اتوماتيكي) مجهز باشد كه با سيستم ترمز خودكار (اتوماتيك) راه آهنهايي كه در آنها سير خواهد كرد همخواني داشته باشد و يا مجهز به لوله حدفاصل همراه با لوله خرطومي دو طرف خود باشد. كليه شيرهاي انتهايي لوله ترمز اصلي كه در ساختمان واگن پيش بيني شده است بايد مجهز به لوله خرطومي باشد.

9-2- شيرهاي انتهاي واگنها به جز واگنهاي راه آهنهاي چين، كره دموكراتيك بايد روزنه اي جهت خروج هوا از لوله خرطومي را در موارد بسته شدن شير داشته باشد.

9-3- دستگيره هاي شيرهاي واگن براي ترمزهاي قطار بايد در وضعيت موازي با محور لوله اصلي باشد و ترمزهاي بسته شده اين دستگيره ها بايد عمود بر محور لوله اصلي ترمز باشد.

9-4- دستگيره هاي شيرهاي جداكننده براي ترمزهاي بسته بايد موارد زير را دارا باشد:

9-4-1- وضعيت عمود بر محور لوله هواي جدا شده براي راه آهنهاي چين و كره دموكراتيك با عرض خط 1520 ميليمتر.

9-4-2- وضعيت افقي براي ديگر راه آهنها.

9-4-3- در زاويه 45 درجه دسته سوپاپهاي سريع و تقسيم كننده هاي هوا.

9-5- واگنهايي كه داراي اتاقكهاي ترمزدستي مي باشد بايد مجهز به شير ترمز اضطراري باشد. ترمز دستي بايد طوري باشد كه با گرداندن دستگيره ترمز درجهت عقربه هاي ساعت عمل كند.

9-6- بالشتك ترمز بايد ساختماني داشته باشد كه به راحتي كفشكهاي ساييده شده عوض شود ضخامت كفشكهاي ترمز كه از طرف راه آهن تحويل دهنده تحويل داده مي شود بايد حداقل 10 ميليمتر باشد و براي راه آهن مغولستان 10 ميليمتر باشد. اندازه گيري در باريك ترين محل كفشك انجام مي گيرد.

9-7- واگنهاي ترمزدار كه با تعويض بوژي سير مي كند بايد مجهز به بالشتك يا كفشك ترمز متحرك باشد.

9-8- ساختمان اهرم بندي بايد طوري باشد كه با دست و يا خودكار (اتوماتيك) تنظيم شود.

9-9- اهرمها و ميله مثلثهاي ترمز بايد مجهز به گيره هايي باشد كه از افتادن به وسط خط جلوگيري كند.

9-10- بر روي تيرهاي عرضي ضربه گيرها (تامپونها) بايد گيره هايي پيش بيني شود كه بر روي آنها لوله خرطومي ها به طور آزاد آويخته شود.

9-11- خرابيهاي زير در ترمزها مجاز نمي باشد.

9-11-1- خرابيهاي قسمتهاي ترمز (سوپاپهاي هوا، استوانك هاي (سيلندرهاي) ترمز، شيرهاي انتهايي، مخزن احتياط، يدكي و غيره) كه از عمل كردن ترمز جلوگيري مي كنند.

9-11-2- وضعيت نادرست اهرمها كه باعث سايش آنها مي شود.

9-11-3- خرابيهاي اهرم بندي، ضامن ها، اتصالات غلتكها و آويزها كه باعث افتادن قطعات ترمز بر روي خط مي شود.

9-11-4- اضافه رزوه هاي ترمزدستي (اضافه دنده ها) كمتر از 75 ميليمتر در ترمزدستي كاملاً بسته باشد.

9-11-5- وجود كفشكهاي ترمز غير همجنس (چدني و غير فلزي) در يك واگن مجاز نمي باشد.

واگنهايي كه ترمز خودكار آنها حذف شده است و يا ترمز دستي آنها خراب است هنگام حركت در راه آهنهاي با عرض1435 ميليمتر بايد با برچسبهاي (ترمزخراب است) مطابق پيوست20 (پ.پ.و) مجهز شود كه بر روي تيرهاي طولي واگن چسبانده مي شود.

واگنها با خرابيهاي ذكر شده از راه آهن مالك قبول نمي شوند.

در موارد خرابيهاي ترمزدستي قسمت دست راست برچسب و در موارد خرابيهاي ترمز خودكار (اتوماتيك) قسمت دست چپ برچسب باز مي شود.

در موارد خرابي ترمز دستي، برچسب نزديك ترمز دستي حتي المقدور بر روي بدنه چسبانده مي شود.

9-11-6- خروج كفش ترمز از سطح گردش خارجي بيش از 10 ميليمتر.

9-12- در موارد تحويل واگن بدون لوله خرطومي و يا با لوله خرطومي خراب طرف تحويل دهنده بايد آن را عوض و جايگزين كند.

10شاسي واگن

10-1- شاسي واگن بايد تمام فلزي باشد.

10-2- خرابيهاي زير شاسي مجاز نمي باشد.

10-2-1- شكست و يا ترك در تيرهاي اصلي طولي، جانبي طولي، تيرهاي ضربه گير (تامپون)، تركها بر روي تيرهاي عرضي به ميزان بيش از (50%) مقطع آنها، ترك طولي بيش از 300 ميليمتر در تيرهاي قطري و عرضي.

10-2-2- شكست و يا ترك خوردگي تيرهاي عرضي.

10-2-3- تركهاي طولي در تيرهاي جانبي بين دسته نبشي فنرها بيش از 150 ميليمتر و در قسمتهاي ديگر تير بيش از 300 ميليمتر.

10-3- بر روي كليه واگنها به جز واگنهاي چين و كره دموكراتيك در دو طرف آنها بايد دستگيره هاي مخصوص براي مانورچيها تعبيه شود.

11بدنه واگن و واگنهاي مخزن دار

11-1- واگنهاي مسقف مي بايد مجهز به تجهيزات زير باشد:

11-1-1- درهايي كه برداشتن و يا بازكردن آنها بدون آسيب به مهر (پلمپ) راه آهن وگمرك امكان پذير نباشد.

11-1-28- چفت در.

11-1-3- حلقه بر روي درها و دريچه ها كه بستن قفل و يا مهرها (پلمپ ها) را امكان پذير سازد به جز دريچه هاي هوا كه از داخل بسته مي شود.

11-2- خرابيهاي زير در بدنه واگن مجاز نمي باشد:

11-2-1- بهم خوردگي اتصالات پايه ها با قفسه فلزي بدنه واگن.

11-2-2- خرابي پايه ها و يا تيرهاي در كه باعث خرابي و يا ريزش بار مي گردد و ايمني حركت قطارها را به مخاطره مي اندازد.

11-2-3- شكستن تيرچه هاي طاق سقف و هواكشها.

11-2-4- خرابيهاي ديوار، كف واگن كه باعث ريزش بار به وسط خط، آسيب ديدگي و خيس شدن بار و به سرقت رفتن آن مي شود.

11-2-5- فقدان و يا خرابي دريچه هاي تخليه، يا دستگاههاي مكانيكي خودكار تخليه واگن.

11-2-6- كجي بدنه به ميزان بيش از 75 ميليمتر.

11-2-7- خرابي سقف كه باعث نفوذ رطوبت و در نتيجه خرابي بار مي گردد.

11-2-8- فقدان درها، خرابي ريلهاي در و كجي آنها، آسيب ديدگي هادي در كه مي تواند باعث افتادن در بر روي خط گردد.

11-2-9- خرابيهاي گيره و حلقه هاي در و دريچه ها كه باعث باز شدن خود به خود آنها گردد.

11-2-10- خرابي تخته ها، ديواره لبه هاي جانبي و گيره هاي واگنهاي لبه كوتاه كه باعث افتادن لبه هاي واگن مي گردد و همچنين خارج از ابعاد قرار گرفتن آنها.

11-2-11- فقدان درب دريچه ها، حلقه هاي مهرها (پلمپ ها) و اتصالات در واگن مسقف، در موارد استثنايي، فقدان يك حلقه مهر (پلمپ) مجاز مي باشد به شرط اين كه خلاف مقررات گمركي نباشد.

11-2-12- فقدان ورقهاي ضدجرقه و يا وسايل مشابه بر روي ترمزها براي واگنها با كف چوبي، كه اين شرط فقط شامل واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر مي شود.

11-3- واگن مخزن دار.

11-3-1- مخزن دارهاي خالي كه به راه آهن مالك بر مي گردد نبايد به خاطر خرابيهاي مذكور در بندهاي 11-4-1، 11-4-3، .11-4-4 در صورتي كه ايمني حركت قطارها را به مخاطره نمي اندازد مورد قبول واقع نشود.

11-3-2- مخزن دارهايي كه بارهاي خطرناك در آنها بارگيري شده است و يا بعد از تخليه تميز نشده است اگر دريچه محافظ و يا پيچ دريچه را نداشته باشد مي تواند قبول نشود.

11-3-3- مخزن دارهايي كه در ساختمان آنها برق گير پيش بيني گرديده است در صورت آسيب و يا فقدان برق گيرها مي تواند قبول نشود.

11-4- خرابيهاي زير در واگنهاي مخزن دار مورد قبول نيست (1)

11-4-1- جابه جايي مخزنها

11-4-2- نشتي مخزنها و شل بودن شيرهاي تخليه و پركننده

11-4-3- تركها در محل درزها و دربستها به ميزان بيش از يك چهارم مقطع عرضي آنها.

11-4-4- ترك در درزهاي برش خورده كه مخزن را به شاسي پيوند مي زند.

11-4-5- شل بسته شدن دريچه هاي بارگيري و شيرهاي تخليه واگنهاي مخزن دار خالي و حاوي بار به جز واگنهاي داراي دستگاههاي تخليه خودكار (اتوماتيك) هوا مي باشند.

11-4-6- ترك تيرهاي عرضي زير مخزن به ميزان بيش از يك چهارم مقطع آنها.

12علائم و نوشته ها

واگنها بايد علائم و نوشته هاي واضح زير را داشته باشد:

12-1- راه آهنهايي كه براي واگنهاي خود كد دوازده گانه را به كار مي گيرد علائم و نوشته ها را مطابق يادداشت (ا.اس.جي.دي582) بر روي ديواره هاي جانبي واگنها از سمت چپ مي زنند در راه آهنهاي ديگر علائم و نوشته ها و كدهاي مربوطه كه نشان دهنده تملك راه آهن عضو قرارداد (پ.پ.و) مي باشد مطابق پيوست 23 و 23 (پ.پ.و) بر روي ديواره هاي جانبي واگن از سمت چپ درج مي شود.

اگر واگني با شماره نادرست مشاهده شود آن را با برچسب مطابق پيوست 15 آ (پ.پ. و) تجهيز مي نمايند.

12-2- وزن خالي واگن را بر روي ديوارهاي جانبي (به تن و يا كيلوگرم) از سمت چپ مطابق پيوست 36 (پ.پ.و) مي نويسد.

12-3- ظرفيت واگن را بر روي ديواره هاي جانبي از سمت چپ مطابق پيوست 26 (پ.پ.و) مي نويسند.

12-4- بر روي واگنهاي مسقف، مساحت كف را بر روي ديواره هاي جانبي از سمت چپ و يا بر روي ديواره هاي جلويي و عقبي مطابق پيوست شماره 37 (پ.پ.و) مي نويسند.

بر روي واگنهاي لبه كوتاه، طول را بر روي لبه هاي جانبي از سمت چپ و يا بر روي لبه هاي جلويي و عقبي مطابق پيوست 38 (پ.پ. و) مي نويسند.

بر روي واگنهاي مخزن دار، حجم مخزن و نوع بار مجاز بارگيري را در دو طرف چپ مخزن و يا بر روي تابلو مطابق پيوست 39 (پ.پ.و) مي نويسند.

12-5- تاريخ آخرين تعمير و يا بازديد در طرف راست بر روي تير طولي شاسي (مطابق شكل 1) پيوست 27 (پ.پ.و) و يا بر روي پايين بدنه (مطابق شكل2 (پ.پ.و)) پيوست 27 مي نويسند.

12-6- نوع ترمز خودكار (اتوماتيك) را در وسط تيرهاي طولي شاسي و يا برروي ديواره هاي جانبي پايين بدنه مي نويسند. (مطابق پيوستهاي 28 و 29 (پ.پ.و))

12-7- علامت «MC» بر روي واگنهاي با عرض خط 1520 ميليمتر به جز راه آهن مغولستان كه با ابعاد راه آهنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر مطابقت دارد.

12-7-1- علامت «MC-D» مطابق پيوست 30 (پ.پ.و) در واگنهايي كه ابعاد آنها با ابعاد «O-BM» مطابق مي باشد نوشته مي شود (نقشه م 1 ( پ.پ.و))

12-7-2- علامت «1 MC-» (پيوست 31 ( پ.پ.و)) بر روي واگنهايي كه ابعاد آنها با ابعاد «BM-1» مطابق مي باشد نوشته مي شود. (نقشه ي (پ.پ.و)).

12-8- بر روي واگنهايي كه داراي محورهاي باز شونده مي باشد علامت مطابق پيوست 35 (پ.پ.و) بر روي تيرهاي جانبي بوژي و جهت واگنهاي دو محوره بر روي تيرهاي جانبي شاسي درج مي گردد.

12-9- واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر و واگنهايي كه به اين راه آهنها تحويل داده مي شود اگر بر روي ديواره هاي بيروني خود نردبان داشته باشد كه آخرين پله هاي آنها بيش از 2000 ميليمتر از سطح ريل ارتفاع دارد با علامت پيكان به طول 175 ميليمتر درجهت پايين نشانه گذاري مي شود.

رنگ پيكان بايد زرد در زمينه سياه و قرمز در زمينه روشن باشد (پيوست 23 (پ.پ.و)).

12-10- در موارد روغن كاري متناوب جعبه ياتاقانها (كه توسط راه آهن مالك تعيين مي گردد) تاريخ آخرين روغن كاري بر روي ديواره هاي طرف راست و پايين آن مطابق پيوست 40 (پ.پ.و) نوشته مي شود.

12-11- علامت «S» يا «SS » كه در بند 1-8 اين پيوست به آن اشاره شده است بر روي ديواره هاي جانبي سمت چپ واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435ميليمتر درج مي شود.

12-12- برروي واگنهاي استيجاري و يا واگنهايي كه به اجاره داده شده است علامتهاي ديگر نيز نوشته مي شود.

12-12-1- علامت «P» مطابق پيوست 55 ( پ.پ.و) و كنار شماره واگن.

12-12-2- اسم و آدرس مالك (موجر) واگن با شماره فاكس و تلكس چنانچه در اختيار موجر (مالك) باشد.

12-12-3- اسم ايستگاه كه واگن در آن به ثبت رسيده است.

12-12-4- اسم كالاهايي كه حمل آن در واگن مجاز مي باشد. (جهت واگنهاي اختصاصي)

12-12-5- محدوديتهاي حمل ونقلي.

12-12-6- نوشته ( اجاره شد. .. ) كه زير آن خط كشيده شده است.

دستورالعملهاي اين قسمت در مورد حمل و نوع علامتها شامل راه آهنهاي چين وكره دموكراتيك نيز مي شود. علاوه بر اين بر روي واگنها نوشته و علامتهاي به كار گرفته شده در راه آهن مالك نوشته مي شود.

12-13- روي مخزن واگنهاي حمل گاز هاي مايع، فشرده و تحت فشار تاريخ بازرسي دوره اي مخزن نوشته مي شود ( ضميمه 56 (پ.پ.و) _

12-14- برروي واگنهاي با اجزاء جداشونده و نوشته اي طبق ضميمه (57) (پ.پ.و) درج مي شود.

13بازديدهاوتعميرات دوره اي

13-1- راه آهن مالك و راه آهني كه در آن واگن استيجاري به ثبت رسيده است نبايد واگنها را با تأخير تعميرات و بازديدها به راه آهنهاي كشورهاي ديگر تحويل دهد.

تعميرات و بازديدهاي دوره اي واگنها به نحو زير انجام مي پذيرد.

13-1-1- براي واگنهاي اروپايي با عرض خط 1435 ميليمتر.

13-1-1-1- براي واگنهايي كه مجهز به ياتاقانهاي غلتكي (رولبرينگي) است.

13-1-1-1-1- با علامت «SS » كه در سال بيش از 90000 كيلومتر طي مي كند – يك سال در ميان، واگنهاي ديگر دو سال در ميان.

13-1-1-1-2- بدون علامت «SS » با سوپاپهاي از نوع «KE»، «BOL»، «CH»، «O»، «WE»، «DK»، «WW»، «WA» تنظيم خودكار اهرم بندي با تعليق گوشواره هاي دوبل محورهاي تكي، با فنرهاي ورقي و يا با بوژيهاي فنرلولي و ضربه گيرهاي از نوع «UIC» ضربه گيرهاي (تامپونهاي) مطابق يادداشت (ا.س.ژ.د) «526– UIC» شش سال در ميان اگر واجد شرايط ذكر شده نيست چهارسال درميان.

13-1-1-2- براي واگنهايي كه مجهز به ياتاقانهاي اصطكاكي مي باشد هرسه سال يك بار.

13-1-2- براي واگنهاي ديگر تعميرات و بازديدهاي دوره اي به نحو زير انجام مي پذيرد.

13-1-2-1- براي واگنهايي كه مجهز به ياتاقانهاي غلتكي (رولبرينگي) است و اندازه سر محورهاي آنها 250×140 ميليمتر مي باشند كه در قطارهاي معمولي باري سير مي كند هر چهار سال يك بار و براي واگنهاي نوس از اولين تعمير بعد از پنج سال بهره برداري.

13-1-2-2- براي واگنهايي كه با قطارهاي مسافري و يا قطارهاي باري سريع با سرعتهاي بالاي 100 كيلومتر حركت مي كنند هر سال يك بار.

13-1-2-3- براي واگنهاي ديگر حداقل سه سال يك بار.

راه آهنهاي مالك مي توانند مدتهاي كوتاهتر جهت تعميرات تعيين كنند. تناوب تعميرات واگنها بايد با عدد مربوطه قبل از علامت «REV » مطابق .پيوست (27) (پ.پ.و) درج شود.

به راه آهن مالك و راه آهني كه واگن استيجاري به ثبت رسيده است اجازه داده مي شودكه مدت تعميرات دوره اي را سه ماه افزايش دهند به شرط اين كه واگنها واجد شرايط فني اين پيوست باشد.

تعميرات و بازديدهاي دوره اي بوژيهايي كه به كار گرفته مي شود درمدت زمانهاي تعيين شده جهت واگنها انجام مي پذيرد.

نوشته هاي در مورد محل و تاريخ تعمير و يا بازديد دوره اي بوژيها بر روي تيرهاي جانبي بوژي ثبت مي شود. بهره برداري از بوژيهايي كه تاريخ تعمير آنها گذشته است منع مي شود.

13-2- واگنهايي كه تاريخ تعمير آنها گذشته است به نحو زير از طرف راه آهن قبول مي شود:

13-2-1- اگر واگنها با گذشت چهارده روز از تاريخ تعمير دوره اي در مدت سه ماه توسط راه آهن استفاده كننده بارگيري و اعزام گرديده است.

13-2-2- اگر واگنهاي قابل بهره برداري به مقصد راه آهن مالك و يا به ايستگاه عبور (ترانزيت) درجهت راه آهن مالك بارگيري شده است.

13-2-3- اگر واگنها به صورت خالي به راه آهن مالك عودت مي شود تهيه برچسب طبق فرم ضميمه 15a ( پ.پ.و) انجام مي گردد.

13-3- واگنهايي كه جعبه ياتاقانهاي آنها بايد به تناوب روغن كاري شود در صورت منقضي شدن مدت روغن كاري و سير درجهت راه آهن مالك نبايد به راه آهنهاي كشورهاي ديگر تحويل شود.

سازمان همكاري راه آهنها

اُ.اس.جي.دي (OSJD)

فيش الف-1

چاپ چهارم

با تغييرات و اضافات، مصوب

سي امين اجلاس وزيران اُ.اس.جي.دي (OSJD)

در ويلنوس از 21 الي 24 خرداد 1381 (11 الي 14 ژوئن 2002 ميلادي)

تاريخ اعتبار: 10 تير 1381 (اول جولاي 2002)

ملاحظات: چاپ سوم مورخ 27 تيرماه 1372 (18 جولاي 1993 ميلادي) فاقد اعتبار مي باشد.

آئين نامه

سازمان همكاري راه آهنها

اُ.اس.جي.دي (OSJD)

ترجمه و تنظيم:

اداره كل امور بين الملل

راه آهن جمهوري اسلامي ايران

نهادهاي قوه مجريه، اداره كننده حمل و نقل ريلي، يا ارگانهاي مركزي راه آهنهاي دولتهاي: جمهوري آذربايجان، جمهوري بلاروس، جمهوري بلغارستان، جمهوري مجارستان، جمهوري سوسياليستي ويتنام، گرجستان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، جمهوري خلق چين، جمهوري دموكراتيك خلق كره، جمهوري قرقيزستان، جمهوري لتوني، جمهوري ليتواني، جمهوري مولداوي، مغولستان، جمهوري لهستان، فدراسيون روسيه، روماني، جمهوري اسلواكي، جمهوري تاجيكستان، تركمنستان، جمهوري ازبكستان، اكراين، جمهوري چك، جمهوري استوني كه داراي اختيار از دولت خود مي باشند (من بعد طرفين متعاهد ناميده مي شوند)،

باتوجه به اهميت توسعه ارتباطات بين المللي ريلي،

و با تأكيد بر لزوم ايجاد فضاي حمل و نقل ريلي يكنواخت در منطقه اروپا و آسيا،

و مساعدت در افزايش رقابت پذيري محورهاي ريلي بين قاره اي، در موارد ذيل توافق نمودند:

ماده 1كليات

1- طرفين متعاهد به فعاليت خود در سازمان همكاري راه آهنها بر اساس اين آئين نامه اُ.اس.جي.دي (OSJD) (من بعد آئين نامه ناميده مي شود) ادامه مي دهند.

2- اُ.اس.جي.دي (OSJD) عنوان اختصاري رسمي سازمان همكاري راه آهنها مي باشد.

3- اُ.اس.جي.دي (OSJD) سازمان بين المللي است كه بر اساس آئين نامه حاضر عمل مي نمايد.

4- اُ.اس.جي.دي (OSJD) نهاد حقوقي بين المللي است كه داراي صلاحيت حقوقي لازم براي اجراء فعاليتهاي خود مي باشد.

5- اُ.اس.جي.دي (OSJD) و نمايندگان آن از امتيازات و مصونيتها در كشورهاي عضو اُ.اس.جي.دي (OSJD) استفاده مي نمايند.

ماده 2حوزه هاي فعاليت

خط مشي هاي اصلي فعاليت اُ.اس.جي.دي (OSJD) عبارت است از:

1- توسعه و تكميل حمل و نقل بين المللي ريلي به ويژه در ارتباط بين اروپا و آسيا، من جمله حمل و نقل تركيبي.

2- تنظيم سياست حمل و نقلي توافقي در زمينه حمل و نقل بين المللي ريلي، تدوين استراتژي فعاليت حمل و نقل ريلي و استراتژي فعاليت اُ.اس.جي.دي (OSJD).

3- تكميل و به روز سازي حقوق حمل و نقل بين الملل، انجام امور مربوط به موافقتنامه ارتباط بين المللي مسافري اس.ام.پي.اس (SMPS)، موافقتنامه ارتباط بين المللي باري اس.ام.جي.اس (SMGS) و ساير اسناد حقوقي مرتبط با حمل و نقل بين المللي ريلي.

4- همكاري در زمينه مشكلات مربوط به جنبه هاي اقتصادي، اطلاع رساني، علمي- فني و زيست محيطي حمل و نقل ريلي.

5- تدوين راهكارهايي در زمينه افزايش رقابت پذيري راه آهنها در مقايسه با ساير انواع حمل ونقل.

6- همكاري در زمينه بهره برداري راه آهنها و مسائل فني مرتبط با توسعه حمل و نقل بين المللي ريلي در آينده.

7- همكاري با سازمانهاي بين المللي كه دست اندركار مسائل حمل و نقل ريلي، من جمله حمل و نقل تركيبي مي باشند.

فعاليت در ساير زمينه ها بر اساس تصميمات نهادهاي مديريتي اُ.اس.جي.دي (OSJD) امكان پذير مي باشد.

ماده 3عضويت در اُ.اس.جي.دي (OSJD)

1- نهادهاي قوه مجريه اداره كننده حمل و نقل ريلي، يا ارگانهاي مركزي راه آهنها كه اختيار از طرف دولتهاي خود دارند، اعضاء اُ.اس.جي.دي (OSJD) مي باشند.

عضو اُ.اس.جي.دي (OSJD) مي تواند ارگاني را به عنوان نماينده خود در اُ.اس.جي.دي (OSJD) منصوب نمايد.

2- امكان حضور ناظرين و مؤسسات وابسته در اُ.اس.جي.دي (OSJD) وجود دارد كه حقوق و وظايف آنها به وسيله قراردادها تعيين مي گردد.

3- اعطاء وضعيت ناظر بودن توسط اجلاس وزيران اُ.اس.جي.دي (OSJD) (من بعد اجلاس وزيران ناميده مي شود) طبق معرفي كميته اُ.اس.جي.دي (OSJD) (كه من بعد كميته ناميده مي شود) باتوجه به پيشنهاد كنفرانس مديران عامل (نمايندگان مسؤول) راه آهنهاي اُ.اس.جي.دي (OSJD) (من بعد كنفرانس ناميده مي شود) انجام مي گيرد.

4- اعطاء وضعيت مؤسسه وابسته بودن توسط كنفرانس با معرفي كميته انجام مي گيرد.

5- كميته قراردادهاي مربوط به وضعيت ناظر بودن را طبق دستور اجلاس وزيران و قرارداد وضعيت مؤسسه وابسته بودن را طبق دستور كنفرانس منعقد مي نمايد.

ماده 4ارگانهاي مديريتي

1- اجلاس وزيران عاليترين ارگان مديريتي اُ.اس.جي.دي (OSJD) مي باشد.

2- كنفرانس ارگان مديريتي در سطح راه آهنها (مؤسسات راه آهني) مي باشد.

3- اجلاس وزيران مسائل مربوط به حوزه هاي فعاليت اُ.اس.جي.دي (OSJD) به ويژه درخصوص بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (7) ماده (2) اين آئين نامه و همچنين مسائل مربوط به:

– گزارش فعاليتهاي اُ.اس.جي.دي (OSJD)،

– بودجه و ساختار سازماني كاركنان كميته،

– گزارش كميسيون بازرسي اُ.اس.جي.دي (OSJD) (من بعد كميسيون بازرسي ناميده مي شود)،

– پذيرش اعضاء جديد، ناظرين در اُ.اس.جي.دي (OSJD)،

– تغييرات و اضافات در آئين نامه اُ.اس.جي.دي (OSJD)،

را بررسي و باتوجه به پيشنهاد كنفرانس اتخاذ تصميم مي نمايد.

4- اعضاء اجلاس وزيران تصميمات متخذه توسط اجلاس وزيران را در محدوده حقوق تفويض شده طبق قوانين ملي دولتهاي خود اجراء مي نمايند. تصميمات مربوط به مسائل خارج از محدوده اختيارات، تفويض شده به آنها به تصويب دولت مربوطه خواهد رسيد.

5- اجلاس وزيران معمولاً يك بار در سال برگزار مي شود.

6- كنفرانس كارها را برنامه ريزي نموده و درمورد مسائل مربوط به حوزه هاي فعاليت اُ.اس.جي.دي (OSJD) در محدوده صلاحيت راه آهنها (مؤسسات راه آهني) بر اساس بندهاي (4)، (5)، .6)، (7) ماده(2) اين آئين نامه و همچنين در مورد اعطاء وضعيت مؤسسه وابسته بودن تصميم گيري مي نمايد.

7- نشست كنفرانس معمولاً يك بار در سال برگزار مي شود. كنفرانس مي تواند به كميسيونها، گروههاي كاري دائمي، اُ.اس.جي.دي (OSJD) و كميته جهت تصميم گيري مستقل در مورد برخي مسائلي كه در حيطه صلاحيت كنفرانس مي باشد تفويض اختيار نمايد.

8- اجلاس وزيران و كنفرانس در محدوده فعاليت خود در موارد زير تصميم گيري مي نمايند:

– در مورد ايجاد و تعداد ارگانهاي كاري و غيره، تعيين ساختار، برنامه كار، وظايف، مدت اعتبار و ترتيب كار آنها.

– درمورد انتصاب مديريت كميته و تقسيم بندي پستهاي رؤسا و كارشناسان كميسيونها و كارشناسان گروههاي كاري دائمي اُ.اس.جي.دي (OSJD)، بين اعضاء اُ.اس.جي.دي (OSJD) و در ساير زمينه هاي مربوط به فعاليت اُ.اس.جي.دي (OSJD).

9- اجلاس وزيران و كنفرانس مقررات تشريفات خود و همچنين ترتيب اتخاذ تصميم ها در چهارچوب كليه ارگانهاي اُ.اس.جي.دي (OSJD) كه در صلاحيت آنها مي باشند، من جمله ترتيب كار نشست نمايندگان ذي صلاح اعضاء اجلاس وزيران اُ.اس.جي.دي (OSJD) و اعضاء كنفرانس مديران عامل (نمايندگان مسؤول) راه آهنهاي اُ.اس.جي.دي (OSJD) را تعيين مي نمايند.

ماده 5ارگان اجرائي

1- كميته ارگان اجرائي اُ.اس.جي.دي (OSJD) مي باشد.

2- كميته فعاليت اُ.اس.جي.دي (OSJD) را در مدت زمان بين اجلاس وزيران و كنفرانس بر اساس ترتيب كار كميته اُ.اس.جي.دي (OSJD) عهده دار مي باشد.

3- كميته وظيفه امانتداري اين آئين نامه و همچنين قراردادها و موافقتنامه هاي منعقده در چهارچوب اُ.اس.جي.دي (OSJD) درصورتي كه ترتيب ديگري در اين اسناد تعيين نشده باشد را ايفاء مي نمايد.

4- هر عضو اُ.اس.جي.دي (OSJD) موظف به اعزام يك نفر نماينده به كميته مي باشد.

5- اجلاس وزيران باتوجه به پيشنهاد كنفرانس ترتيب كار كميته را تصويب مي نمايد.

ماده 6ارگانهاي كاري

ارگانهاي كاري عبارتند از :

– كميسيونها،

– گروههاي مشترك با ساير سازمانهاي بين المللي،

– گروههاي كاري،

– نشست نمايندگان اعضاء اُ.اس.جي.دي (OSJD)،

– ساير ارگانهايي كه طبق تصميم اجلاس وزيران و كنفرانس تشكيل مي گردند.

ماده 7رأي گيري

1- هر عضو اُ.اس.جي.دي (OSJD)، داراي يك رأي مي باشد.

2- تصميمات در سطح اجلاس وزيران درصورت اتفاق آراء اعضاء حاضر اجلاس وزيران اتخاذ مي شود. رأي گيري درخصوص اتخاذ تصميم اعمال مجازاتها براي مسائل عدم پرداخت حق عضويتها، بدون شركت عضوي كه حق عضويت خود را پرداخت ننموده است، انجام مي گيرد.

3- اتخاذ تصميمات در سطح كنفرانس با كسب دو سوم آراء اعضاء حاضر در كنفرانس انجام مي گيرد، به استثناء:

– عواقب مالي ناشي از موافقتنامه ها و قراردادهاي منعقده در چهارچوب اُ.اس.جي.دي (OSJD)، درصورتي كه در آنها چنين ترتيبي براي تصميم گيري پيش بيني شده باشد.

– تغييرات و اضافات در آئين نامه،

– تقسيم بندي حق عضويتها،

– بودجه كميته،

– پذيرش اعضاء جديد اُ.اس.جي.دي (OSJD)، كه در اين موارد اتخاذ تصميم به اتفاق آراء خواهد بود.

4- هنگام بررسي مسائل مرتبط با موافقتنامه هاي بين المللي و قراردادهاي اُ.اس.جي.دي (OSJD)، طرفين اين موافقتنامه ها و قراردادها حق اتخاذ تصميمات را دارند.

5- نحوه اتخاذ تصميمات پيش بيني شده در موافقتنامه ها و قراردادهاي مندرج در بند (4) اين ماده بايد با نحوه اتخاذ تصميمات در ارگانهاي اُ.اس.جي.دي (OSJD) مطابقت داشته باشد.

ماده 8مسائل مالي

1- تأمين مالي فعاليتهاي اُ.اس.جي.دي (OSJD) توسط اعضاء اُ.اس.جي.دي (OSJD) انجام مي گيرد.

2- بودجه كميته براي يك سال تنظيم و باتوجه به پيشنهادهاي كنفرانس به تصويب اجلاس وزيران مي رسد. گزارش مربوط به اجراء بودجه سال قبل به تأييد اجلاس وزيران مي رسد.

3- عضو اُ.اس.جي.دي (OSJD) موظف است حق عضويت خود را در دو قسط پرداخت نمايد: (30%) تا 9 آذر (30 نوامبر ميلادي) سال بودجه اي قبل و (70%) تا 11 فروردين (31 مارس ميلادي) سال بودجه اي.

4- ميزان و تقسيم بندي حق عضويتها هر سال باتوجه به پيشنهاد كنفرانس توسط اجلاس وزيران تعيين مي شود.

5- درصورت عدم پرداخت به موقع حق عضويت ساليانه مجازاتهاي زير مي تواند اعمال شود:

– محاسبه جريمه به ميزان (6%) ساليانه كه از اول جولاي سال بودجه اي محاسبه مي شود.

– محروميت از حق استفاده از بليط هاي اداري و يك بار مصرف رايگان اُ.اس.جي.دي (OSJD) كه عضو بدهكار اُ.اس.جي.دي (OSJD) در اختيار دارد.

– محروميت عضو بدهكار اُ.اس.جي.دي (OSJD) از حق رأي تعيين كننده در كليه ارگانهاي اُ.اس.جي.دي (OSJD).

– محروميت عضو بدهكار اُ.اس.جي.دي (OSJD) از داشتن نماينده در كميته، كه در اين صورت اعزام مجدد نماينده به كميته مي تواند فقط پس از پرداخت بدهي ها انجام پذيرد.

– تصميم گيري درخصوص اعمال مجازاتها در هر مورد مشخص با اجلاس وزيران مي باشد.

6- مديريت منابع مالي كميته با رئيس كميته و در غياب او با يكي از معاونين رئيس كميته مي باشد.

7- ارگانهاي مديريتي اُ.اس.جي.دي (OSJD) مي توانند صندوقهاي مالي براي اجراء كارهاي جداگانه به روشي كه مورد توافق اعضاء ذي نفع اُ.اس.جي.دي (OSJD) باشد را ايجاد نمايند.

ماده 9كميسيون بازرسي اُ.اس.جي.دي (OSJD)

1- به منظور اعمال كنترل در استفاده صحيح كميته از منابع مالي، كميسيون بازرسي تشكيل مي گردد كه در تركيب آن يك نماينده از هر سه عضو اُ.اس.جي.دي (OSJD) باتوجه به پيشنهاد كنفرانس توسط اجلاس وزيران تعيين مي شوند.

2- كميسيون بازرسي در فعاليت خود ترتيب كار كميسيون بازرسي اُ.اس.جي.دي (OSJD) كه توسط اجلاس وزيران تصويب گرديده را ملاك عمل قرار مي دهد. كميسيون بازرسي حداقل يك بار در سال بازرسي مستند فعاليتهاي مالي كميته را انجام مي دهد. رئيس كميسيون بازرسي رئيس كميته را از نتايج بازرسي مطلع و به اجلاس وزيران گزارش مي دهد.

ماده 10محل استقرار كميته

محل استقرار كميته در يكي از كشورهاي عضو اُ.اس.جي.دي (OSJD) مي باشد.

محل استقرار كميته توسط اجلاس وزيران هر پنج سال باتوجه به پيشنهاد كنفرانس تعيين مي شود.

مناسبات حقوقي في مابين اُ.اس.جي.دي (OSJD) و دولت محل استقرار كميته به وسيله قرارداد كه طبق تصويب اجلاس وزيران منعقد مي گردد مشخص مي شود.

ماده 11نحوه پذيرش اعضاء جديد و خاتمه عضويت در اُ.اس.جي.دي (OSJD)

1- پذيرش عضويت در اُ.اس.جي.دي (OSJD) توسط اجلاس وزيران بر اساس تقاضا و بر اساس معرفي كميته باتوجه به پيشنهاد كنفرانس انجام مي گيرد.

2- تقاضاي خروج از اُ.اس.جي.دي (OSJD) شش ماه قبل از انقضاء سال تقويمي براي رئيس كميته ارسال مي شود. در اين صورت عضويت از 11 دي ماه (اول ژانويه ميلادي) سال بعد خاتمه مي يابد.
3-
پذيرش اعضاء جديد در اُ.اس.جي.دي (OSJD) با موافقت كتبي كليه اعضاء اُ.اس.جي.دي (OSJD) مجاز مي باشد. اين درصورتي است كه از هيچ يك از اعضاء ظرف دو ماه از تاريخ ارسال تقاضاي كميته مخالفتي درخصوص پذيرش عضو جديد در اُ.اس.جي.دي (OSJD) دريافت نشود.

ماده 12زبانها
1-
زبانهاي كاري اُ.اس.جي.دي (OSJD) زبانهاي چيني و روسي مي باشد.
2-
هر عضو اُ.اس.جي.دي (OSJD) حق استفاده از ساير زبانها را دارد. در اين صورت او موظف به ترجمه به يكي از زبانهاي كاري مي باشد.
3-
در مناسبات بين الملل زبانهاي انگليسي و آلماني مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

ماده 13– مقررات نهايي
1-
در اين آئين نامه مي توان تغييرات و اضافاتي طبق مصوبه اجلاس وزيران باتوجه به پيشنهاد كنفرانس بر اساس بندهاي (3) و (4) .ماده (4) اين آئين نامه ايجاد نمود.
2 –
اين آئين نامه به زبانهاي چيني و روسي تنظيم شده است. متن هاي هر دو زبان داراي اعتبار يكسان مي باشد. درصورت تفاسير مختلف از متنها، توضيحات متن به زبان روسي انجام مي گيرد.

ماده 14اعتبار يافتن اين آئين نامه
آئين نامه حاضر از سال 1336 (1957 ميلادي) با كليه تغييرات و اضافات انجام شده تا 25 خرداد 1381 هجري شمسي مطابق با 14 ژوئن 2002 ميلادي كه تصويب گرديده و به ترتيب مقرر در تمام مدت معتبر بوده از 10 تيرماه 1381 هجري شمسي (اول جولاي 2002 ميلادي) داراي اعتبار مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن مقررات شامل بيست و شش ماده و پيوستها و آئين نامه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ونهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن

علي لاريجاني

رئيس مجلس شوراي اسلامي