قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و كانتینرها ، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی.پی.دبلیو (p.p.w) مصوب 1387

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات استفاده از واگن ها و كانتینرها ، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی.پی.دبلیو (p.p.w) مصوب 1387,02,29

ماده واحده– به دولت (راه آهن جمهوری اسلامی ایران) اجازه داده می شود به منظور تسهیل و انجام امور مربوط به حمل و نقل بین المللی كالا، عضویت مقررات استفاده از واگن ها و كانتینرها، مقررات استفاده از واگن ها در حمل و نقل بین المللی پی.پی.دبلیو(p.p.w) را پذیرفته و آئین نامه ها و مقررات تصویبی و تعرفه ها و ضمائم مربوط به آنها را اجراء نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم
مقررات استفاده از واگنها در حمل و نقل بین المللی پی.پی.دبلیو (p.p.w)

فصل اول ناوگان واگنهای مسافری

ماده 1ـ مقررات عمومی

1-1- این مقررات شامل كلیه ناوگان باری و مسافری، بارگنجها (كانتینرها)، تخته های حمل ونقلی راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) و همچنین واگنهای استیجاری یكی از راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) را كه به شخص ثالث جهت حمل ونقل بین المللی اجاره داده شده است می باشد. از این به بعد كلمات «واگنهای استیجاری» واگنهای اجاره داده شده را منظور خواهد كرد.

1-2- انتقال واگنهای راه آهن یك كشور به راه آهن كشور دیگر می تواند با عرض خط مساوی و یا نامساوی انجام پذیرد. انتقال واگنها با عرض خط متفاوت به نحو زیر انجام می پذیرد.
1-2-1-
بدون تعویض بوژی با عرض خط راه آهن كشور تحویل دهنده وقتی كه مقصد فقط ایستگاه مرزی راه آهن كشور همسایه میباشد.
1-2-2-
با تعویض بوژی وقتی كه بوژیهای واگنها عوض می شود، بوژیها به گیرنده و فرستنده و یا راه آهن مالك پس داده می شود. در مورد نحوه واگذاری و برگرداندن بوژیها طرفهای گیرنده، فرستنده و یا راه آهن مالك به توافق می رسد.
1-2-3-
در موارد به كارگیری محورهای انعطاف پذیر (قابل افزایش در عرض) طرفهای ذی نفع درمورد شرایط سیر اینگونه واگنها توافقنامه تهیه می كنند.

1-3- تعویض بوژی با توافق ادارات مركزی هر دو راه آهن در ایستگاههای مرزی و یا محلهای اختصاصی كه دارای تجهیزات مربوطه می باشد انجام می پذیرد.

1-4- تعویض بوژی واگنهای استیجاری بطور معمول توسط راه آهن تعویض كننده با شرط داشتن توافقنامه با موجر و یا راه آهن مالك انجام می گیرد.
جابه جایی واگن استیجاری بابوژیهای مستاجر و یا راه آهن گیرنده با شرط داشتن توافقنامه بین راه آهن تعویض كننده، موجر و یا گیرنده امكان پذیر است.
كرایه استفاده از بوژیها توسط موجر واگن و یا گیرنده بار بعد از امضاء قرارداد فی مابین پرداخت می شود. به دستور موجر و راه آهن دارنده نمایندگان آنها این قرارداد را تنظیم می كنند.

1-5- اگر راه آهنهای اعضاء قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) یكی به دیگری واگنها را تحویل دهد كه راه آهن گیرنده توافقنامه ای با راه آهن مالك نداشته باشد كرایه، خسارتهای وارده بر واگن و گم شدن آن را راه آهن گیرنده به راه آهن فرستنده به فرانك سوئیس مطابق قرارداد بین راه آهن فرستنده و راه آهن مالك پرداخت می كند.
این مقررات شامل بارگنجها (كانتینرها)، تخته ها و وسائل حمل ونقلی دیگر نیز می شود.

1-6- در موارد تحویل واگنها، بارگنجها (كانتینرها)، تخته ها (پالتها) و وسائل حمل ونقلی دیگر كه متعلق به اعضاء قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باشد به راه آهنهایی كه عضو این قرارداد نمی باشند برای بارگیری مجدد، تعویض آدرس گیرنده این مقررات فقط تا آخرین ایستگاه مرزی راه آهن عضو قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) كه بارگیری مجدد و تعویض آدرس می كند قوت دارد.
در موارد زیر این مقررات شامل واگنها، بارگنجها (كانتینرها) و وسائل حمل ونقل اعضاء قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی(پ.پ.و) نمی باشد:
1-6-1-
بارگیری واگن و یا بارگنج (كانتینر) به راه آهنی كه عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نمی باشد.
1-6-2-
برای سیر واگن و یا بارگنج (كانتینر) از یك راه آهن عضو قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به راه آهن دیگر عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) كه از راه آهن غیر عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) عبوری (ترانزیتی) عبور می نماید.
1-6-3-
در كل مسیر واگنهای باردار و خالی و یا بارگنجها (كانتینرها) در برگشت به راه آهن مالك كه از راه آهن غیرعضوقرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می گذرد.
1-6-4-
در موارد وجود قرارداد دیگر بین راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و).

1-7- كلیه محاسبات منتج از این مقررات، نظم و زمانبندی آنها برمبناء «مقررات محاسبه حمل ونقل مسافر و بار در ارتباطات بین المللی» انجام می پذیرد.
محاسبات را می توان برمبناء قراردادهای امضاء شده بین راه آهنهای مختلف نیز انجام داد.

1-8- راه آهنهای مختلف اعضاء قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می تواند بین خود توافقنامه های جداگانه ای جهت استفاده مشترك از واگنها، بارگنجها (كانتینرها)، تخته ها و وسائل حمل ونقل و همچنین تأسیس انبارهای قطعات یدكی واگنها داشته باشد، به شرط این كه قراردادهای مذكور ضد منافع دیگر اعضاء قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نباشد.

1– 9- مسائل مربوط به تغییرات و اضافات مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به جز مسائل مالی در جلسات كمیسیون بهره برداری اعضاء سازمان همكاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) هماهنگ و تصویب می شود.
مسائل ملی در كنفرانس مدیران راه آهنهای سازمان همكاری راه آهنها تصویب می شود.

ماده 2 ـ شرایط به كارگیری واگنها
2-1-
برای حمل ونقل بین المللی، واگنهای سالم كه با شرایط فنی پیوست شماره یك مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انطباق دارد مجاز می باشد. در حمل ونقل همراه با تعویض وسیله نقلیه، تنها واگنهای منطبق با ابعاد قطار راه آهن تحویل دهنده پذیرفته می شود. در موارد سیر در راه آهن جمهوری سوسیالیستی ویتنام و راه آهنهایی كه دارای عرض خط (1000) میلیمتر می باشد و راه آهن جمهوری خلق چین واگنهای به كارگرفته شده باید شرایط فنی خاص دیگری نیز داشته باشد كه بین طرفین مربوطه توافق می گردد.
2-2-
بارگذاری روی محور واگنها نباید بیش از اندازه های مجاز در راه آهنهای مسیر حركت آنها باشد.(رجوع به پاراگراف 14 فقره 3014)
2-3- 
واگنهایی كه در حمل ونقل بین المللی استفاده می گردد باید دارای بوژی باشد. شاسی، اتاق بار و بدنه واگن باید سازه های یكپارچه فلزی باشد.
در واگنهای راه آهن جمهوری سوسیالیستی ویتنام كه بر روی خطی با عرض (1000) میلیمتر حركت می كند بدنه و شاسی می تواند غیر فلزی باشد.
2-4-
جهت واگنهای صندلی دار و همچنین واگنهای خواب به جز واگنهای تركیبی و واگن رستورانهای صندلی دار كوپه های افراد سیگاری و غیر سیگاری ها مطابق با درجه واگن باید مجزا باشد.
(
رجوع به پیوست شماره 47 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و(1)))
2-5-
به خاطر رزرو جا در واگنهای (تركیبی) دارای صندلی و تختخواب دار بر روی هر جایگاه اتیكت با شماره مربوطه نوشته شود. جایگاهها مطابق پیوست 44 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) شماره گذاری می شود.

ماده 3ـ نحوه واگذاری واگنها
3-1-
تعداد و نحوه واگذاری واگنها جهت حمل ونقل منظم، شماره مسیرهای واگنهای جداگانه، سرعت موردنظر، حداقل نسبت ترمز و همچنین تعیین مسیرهایی كه واگنهای تركیبی با جایگاههای نشسته و یا خواب در آن حركت خواهد نمود و همین طور برای برنامه فصلی حركت قطارهای مسافری در كنفرانس مسؤولان ادارات واگن شركت كننده در چهارچوب سازمان همكاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) یا توافقنامه های دوطرفه تعیین می گردد.

اطلاعات مربوط به واگنها كه در حمل ونقل منظم سیر می كند باید در «برنامه مسیرهای واگنهای مسافری حمل ونقل بین المللی مستقیم» مشخص گردد كه بوسیله كمیته سازمان همكاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) برمبناء پیشنهادات راه آهنها تنظیم و توافق گردیده و چهارده روز قبل از اجراء برنامه جدید ابلاغ می شود.
3-2-
نحوه واگذاری و تعداد واگنها جهت حمل ونقل نامنظم و همچنین واگنهای اضافی جهت افزایش حجم حمل ونقل منظم (2) برای هر حالت معین توسط طرفین ذی نفع تعیین می شود.

ماده 4ـ تحویل واگنها

4-1- تحویل واگنها از یك راه آهن به راه آهن دیگر با شرایط زیر انجام می پذیرد :
4-1-1-
برای حمل ونقل مسافر در خطوط حمل ونقلی بدون تعویض قطار ـ در ایستگاههای مرزی تعیین شده در موافقتنامه های مرزی ریلی هر دو طرف.
4-1-2-
برای حمل ونقل مسافر در خطوط حمل ونقلی با تعویض قطار ـ در ایستگاههای مرزی راه آهن تحویل گیرنده با توافق طرفین تحویل واگنها می تواند همچنین در ایستگاههای مرزی راه آهن تحویل دهنده انجام پذیرد.

4-2- فقط واگنهای واجد شرایط فنی مندرج در پیوست شماره (1) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می تواند تحویل گردد كه از طرف راه آهن تحویل دهنده بازدید و از لحاظ فنی جهت حمل ونقل بین المللی قابل قبول شناخته شده باشد. راه آهن مالك ورود به كله گی واگن مسافری و كله گی واگن باری را برای تشخیص وضعیت فنی قطعات آنها كه در ایمنی حركت تأثیر دارد تأمین می كند. راه آهن مالك باید واگنهای خالی خود را بدون در نظر گرفتن وضعیت فنی آنها بپذیرد، واگنهای مذكور در پاراگراف 12 بند .(1-2-4) از این قاعده مستثنی می باشد. در صورت تحویل واگن آسیب دیده ( كه واجد شرایط مندرج در پیوست (1مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نمی باشد به راه آهن مالك و یا به راه آهن عبور (ترانزیت) جهت بازگرداندن به مالك وضعیت واگن باید مطابق فرم(1) (پیوست شماره2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و)) از طرف راه آهن گیرنده صورت جلسه گردد. این صورت جلسه توسط نمایندگان هر دو طرف امضاء می شود. این صورت جلسه كه به زبان كشور گیرنده تنظیم می شود باید ترجمه به زبان چینی یا روسی صورت جلسه از طرف راه آهن گیرنده در موارد زیر تنظیم گردد.
4-2-1-
به هنگام تحویل به راه آهن عبوری (ترانزیت) در سه نسخه كه هركدام از راه آهنها یك نسخه دریافت می كند نسخه های سوم صورتجلسه توسط راه آهن گیرنده، جمع آوری می گردد و ماهیانه توسط پست به حسابداری راه آهن مالك ارسال می گردد. (تا پانزدهم ماه آینده)
علاوه بر این راه آهنی كه در آن آسیب دیدگی واگن انجام گرفته باید برچسب مطابق پیوست شماره (15 a، 15 b) و مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) بر روی واگن بزند. مطابق با دستورالعمل شماره 12 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) این برچسب به زبان كشوری كه آسیب دیدگی در آن اتفاق افتاده است نوشته می شود، لیست خرابیها به زبان چینی و یا روسی اضافه می شود.

برچسب را در دوطرف واگن كنارگیره های تابلوی عنوان مسیر واگن و در صورتی كه امكان پذیر نباشد برروی تیرك طولی واگن می چسبانند. این برچسب تا رسیدن واگن به راه آهن مالك آن برداشته نمی شود.
4-2-2-
در موارد تحویل واگن آسیب دیده مستقیما از راه آهن وارد كننده آسیب به راه آهن مالك صورتجلسه در سه نسخه تنظیم گردیده، دو نسخه آن به راه آهن مالك و یك نسخه به راه آهن تحویل دهنده تحویل می شود. صورتجلسه توسط دو طرف امضاء می شود و مبناء محاسبات برای راه آهن واردكننده آسیب و راه آهن مالك می گردد. مسؤولیت مالی در مقابل لیست خرابیها و آسیبها برعهده راه آهن استفاده كننده واگن می باشد.
صورتجلسه مطابق فرم پیوست (2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) برای واگنهایی كه در راه آهنهای طرف سوم شركت می كند وبرای خرابیها دارای برچسبهای «M» یا «K » یا «L » مطابق «مقررات استفاده از واگنهای مسافری در حمل ونقل بین المللی»، «آر.آی.سی» (RIC) می باشد تنظیم نمی گردد.

4– 3- مدت زمان تحویل واگنها (بدون در نظر داشتن تعداد آنها در قطار) به میزان زیر تعیین شده است:
4-3-1-
بدون تعویض بوژی ظرف حداكثر 30 دقیقه
4-3-2-
با تعویض بوژی حداكثر ظرف 60 دقیقه
تحویل واگنها از یك راه آهن به دیگری با تنظیم اظهارنامه (مطابق پیوست سه مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و)) انجام می پذیرد كه در چهار نسخه توسط راه آهن واگذاركننده نوشته می شود، دو نسخه برای هرطرف.
این اظهارنامه ها باید شماره گذاری پیوسته از اول سال را دارا باشد.

4-4- لحظه واگذاری واگنها از زمان تحویل اظهارنامه های واگنها به نمایندگان طرف گیرنده حساب می شود.
اظهارنامه های واگنها قبل از تحویل توسط نمایندگان طرف واگذاركننده امضاء می شود.
نمایندگان طرف گیرنده بعد از بازدید و یا بعد از گذشت مدت تعیین شده برای بازدید واگن آنها را امضاء می كنند.
زمانهای واگذاری و بازدید واگنها توسط مهرهای تاریخدار طرفین تأیید می شود.
از لحظه امضاء اظهارنامه ها توسط نمایندگان طرف گیرنده واگنها تحویل داده به حساب می آید.

4– 5- به دلایل زیر واگنها قبول نمی شوند:
4-5-1-
اگر واگنها مطابق شرایط فنی مقررات حاضر نباشند (به پاراگراف (4) .بند 4-2 مراجعه شود).
4-5-2-
در موارد قطع حركت قطارها بین ایستگاههای مرزی و عدم امكان استفاده از خط طرف دیگر جهت تحویل، در این حالت طرفهای ذی نفع به موقع باید از وضعیت مطلع شوند.
4-5-3-
در شرایطی كه مدیریتهای راه آهنها قبول واگن را منع كرده در این مورد طرفهای ذی نفع را باید به موقع مطلع نمایند.
4-5-4-
در موارد عبور واگنها از منطقه ای كه در آنها قرنطینه طبی به خاطر امراض واگیر و مسری وجود دارد و هیچ گونه تأییدیه در مورد ضدعفونی شدن واگنها كسب نشده باشد.
4-5-5-
در مواردی كه راه آهن گیرنده اطلاع دارد كه از واگنها برای حمل مسافرها با امراض مسری و از واگنهای اسباب و اثاثیه برای حمل احشام استفاده شده است و ضدعفونی نگردیده است.

4– 6- برای كلیه حالتها كه نمایندگان طرف گیرنده از تحویل واگن خودداری می كنند صورتجلسه مطابق فرم پیوست (11) با اشاره به دلایل عدم قبول واگنها تنظیم می كنند كه در آن، زمان برگشت واگنها به طرف مقابل را ذكر می كنندواگنهای رد شده از لیست اظهارنامه حذف شده و در ردیف« ملاحظات »، شماره صورتجلسه مطابق .پیوست(11) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نوشته می شود و به علامت « ردشد » ممهور می گردد.
صورتجلسه به زبان كشور راه آهن گیرنده با ترجمه به زبان چینی و یا روسی و یا با توافق طرفین به زبان دیگر تنظیم می شود.
صورتجلسه در دو نسخه نوشته می شود كه هر طرف یكی از آنها را دریافت می كندواگنهایی كه رد شده به ایستگاه مرزی راه آهن فرستنده با لیست اظهارنامه جدید برگردانده می شود و روی لیست كلمه «غیرقبولیها» با اشاره به شماره صورتجلسه مربوطه نوشته می شود.

4-7- واگنهایی كه مقصد آنها تا اولین ایستگاه مرزی ورودی راه آهن دیگر می باشد از نظر فنی مورد تحویل قرار نمی گیرد. انتقال این واگنها با لیست اظهارنامه پیوست شماره (3) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می پذیرد.

ماده 5 ـ شرایط استفاده از واگنها
5-1-
براساس مقررات حاضر، از لحظه امضاء لیست واگنها توسط نمایندگان طرف گیرنده مسؤولیت راه آهن گیرنده در مقابل واگنها شروع می شود.
5-2-
راه آهن هر كشور موظف است از واگنهای كشورهای دیگر به خوبی حفاظت نموده و آنها را از نظر فنی سالم نگهدارد.
5-3- 
واگنهایی كه از راه آهنهای كشورهای دیگر تحویل گرفته می شود باید مطابق كاربرد تعیین شده آنها استفاده شود.
استفاده از واگنها به غیر از كاربرد تعیین شده (به كارگیری واگنهای خواب برای نشستن و یا تغییر مسیر حركت واگنها و غیره) می تواند تنها با داشتن توافق قبلی از راه آهن مالك انجام گیرد.
5-4-
شركت كننده های قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) موظفند حركت واگن را طبق برنامه كه بین طرفین ذی نفع به توافق رسیده تأمین نمایند.
5-5-
اگر واگنها با تأخیر به ایستگاهی كه باید به قطاردیگری متصل شود برسد (چه قبل از حركت و چه بعد از حركت قطار موردنظر) و انجام مانور باعث به تأخیر افتادن قطار شود این واگنها باید با اولین قطار مسافری كه از آن ایستگاه عزیمت می كند به مقصد تعیین شده ارسال گردد.
ایستگاه و یا راه آهن مذكور باید موضوع تغییرات انجام شده را بلافاصله به راه آهنهای در مسیر حركت، ایستگاههای مبدأ، مقصد مرزی و ایستگاههای تعویض بوژی كه در مسیر حركت می باشند توسط تلگرام اطلاع دهد.
در تلگرام تاریخ حذف واگن، شماره قطار، شماره واگن و شماره واگن جایگزین شده، شماره ردیف واگن در قطار و همچنین شماره قطار كه با آن واگن تأخیر كرده به مقصد خواهد رسید داده می شود ذكر می گردد. در ایستگاه مقصد واگنهایی كه با تأخیر رسیده است به قطار عادی خود متصل می گردد. اگر واگن تأخیری را نمی توان به قطار خود متصل نمود، واگن جایگزین در قطار باقی می ماند. اگر واگن جایگزین شده وجود نداشته باشد ایستگاه مقصد كمكی از واگنهای خود را به قطار متصل می نماید.
5-6-
راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می تواند با ناوگان واگنهای مسافری جهت حمل ونقل بین المللی و داخلی به یكدیگر كمك كند.
واگنهای واگذار شده طبق شرایطی كه بین طرفین ذی نفع توافق می گردد مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 6 ـ حذف واگنها از قطار
در موارد حذف واگن از قطار ایستگاه و یا راه آهنی كه این واگن را حذف كرده است باید موضوع را توسط تلگرام به ایستگاههای مبدأ، مقصد، راه آهن مالك، ایستگاههای مرزی و ایستگاه تعویض بوژی و راه آهنهای در مسیر حركت اطلاع دهد.
در تلگرام شماره واگن و راه آهن مالك و یا كد دوازده رقمی، نوع واگن، شماره مسیر عادی، شماره قطار، ردیف واگنها در قطار، تاریخ و اسم ایستگاهی كه واگن را جدا كرده است، دلایل واگن و همچنین اطلاعات در مورد برگشت واگن و یا متصل كردن آن به قطار دیگر آورده می شود.
واگنهای جداشده حتی المقدور با واگنهای از نوع مشابه جایگزین می شود. در این صورت تلگرافی به ایستگاههای مبدأ، مقصد، مرزی و ایستگاه تعویض بوژی با ذكر نوع واگن و تعداد جا در آن فرستاده می شود. در حالتهای استثنائی جایگزین كردن واگن درجه دو با واگن درجه یك مجاز می باشد. در این صورت كلمه درجه دو بر روی شیشه درهای ورودی واگن نوشته می شودواگنهایی كه از قطار عادی خود منفصل شده است بعد از رفع نواقص مربوطه باید در ایستگاههای مقصد به قطارهای خود متصل شود.
اگر تعمیر واگن منفصل شده امكان پذیر نمی باشد، راه آهن مالك آن باید واگن دیگری را جایگزین كند. اطلاعات مربوطه باید توسط تلگرام مخابره گردد.
اگر راه آهن استفاده كننده نمی تواند خرابیها را رفع كند و این خرابیها امنیت حركت را تهدید نمی كند. (به طور مثال: خرابی گرمایش- روشنایی و غیره) و واگن می تواند بدون تقلیل سرعت در قطارهای مسافری حركت كند باید آن را به صورت واگن خالی به راه آهن مالك اعاده نمود.
واگنهای جایگزین شده بعد از آزاد شدن با اولین قطار به راه آهن مالك برگردانده می شود. در این مورد به راه آهنهای در مسیر حركت تلگرام زده می شود. اطلاعات مربوطه باید در تلگرام ذكر شود.
آدرسهای تلگرافی راه آهنها در پیوست شماره (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مشخص شده است.

ماده 7 ـ پرداخت حق استفاده از واگنها و محاسبات دیگر
7-1-
جبران حق استفاده از واگن در مسیرهای برنامه ریزی شده و یا غیر برنامه ریزی شده باید به طریق استفاده متقابل از واگنهای طرف دیگر محاسبه گردد.
به هر طرف باید امكان استفاده متقابل جهت جبران واگنمحور- كیلومتر داده شود.
استفاده متقابل از واگنهای خدماتی، واگن رستورانها، واگن پست، واگن خواب و واگنهای مسیرهای غیر برنامه ای را كه برای افراد استفاده كننده از بلیط رایگان به كار گرفته می شوند (سالنهای خواب، واگنهای با صندلیهای نشسته و غیره) عملاً جهت جبران به حساب نمی آورند.
7-2-
برای محاسبه كاركرد واگن مسافری واحد محوركیلومتر انتخاب گردیده است واگنهای شش محوره مانند واگنهای چهار محوره در نظر گرفته می شود. محور واگن توشه 7/0 محور واگن مسافری منظور می گردد. محور واگنهای مخصوص حمل اتومبیلهای سواری 5/0 محور واگن مسافری حساب می شود.
واحد اندازه گیری كاركرد واگن تختخوابشو (COCUCHE) یا كوپه معادل 65% محور كیلومتر كاركرد واگن مسافری معمولی صندلی دار در نظر گرفته می شود.
7-3-
در محاسبه خدماتی كه باید جبران شوند كاركرد حقیقی واگنهای پر و خالی به حساب می آید.
7-4-
جهت كاركرد واگنهای خالی كه استفاده مفید ندارد، راه آهنی كه این كاركرد در آن صورت پذیرفته است خسارت كاركرد خالی را از راه آهنی كه این واگنها را فرستاده به میزانی كه بند (1) پاراگراف (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) آمده است دریافت می نماید.
7-5-
كاركردها باید جداگانه بین راه آهنهای ذی نفع در مسیر مربوطه جبران شود.
7-6-
راه آهنهایی كه دارای برنامه حركت قطارهای دوساله می باشند بدهی برحسب واگن محور-كیلومترها باید براساس بند (2) ضمیمه (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت.
7-7-
هزینه های مربوط به تعویض بوژی واگنهای مسافری توسط راه آهن تعویض كننده مطابق بند (3) پیوست شماره (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) متناسب با فاصله های طی شده مطابق تعرفه بین المللی به كارگرفته شده بین راه آهنهای ذی نفع تقسیم می شود.

ماده 8 ـ حركت واگنهای خالی
8-1-
بابت حركت واگنهای خالی كه در حمل ونقل برنامه ریزی شده ویا غیربرنامه ای پیش بینی شده است و همچنین واگنهای خالی حذف شده از قطارها در موارد عبور از راه آهنـــهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) كرایه دریافت نمی شود ولی كاركرد آن برحسب واگنمحور-كیلومتر مدنظر می باشد.
واگنها باید در تركیب قطارهای مسافری حركت كند ولی واگنهای دارای نواقص فنی استثنائاً می تواند تنها در تركیب قطارهای باری حركت كند.
8-2- 
واگنهای خالی كه به راه آهن مالك برگردانده می شود باید از مسیرهای تعیین شده با عبور از همان ایستگاههای مرزی كه در آنها تحویل داده شده بود برگردانده شود.
با توافق طرفین واگنهای مذكور می تواند از ایستگاههای مرزی غیر مسیر اولیه برگردانده شود. جهت این واگنها اظهارنامه حركت مطابق توافق طرفین ذی نفع تنظیم می گردد و به نشانی رئیس ایستگاه مرزی راه آهن مالك ارسال می شود. ایستگاه مربوطه در مورد حركت واگنهای خالی تلگرامی را به راه آهنهای در مسیر حركت و همچنین به ایستگاههای مبدأ، مقصد، مرزی و ایستگاه تعویض بوژی و راه آهن مالك ارسال می كند.

ماده 9 ـ بهره برداری از واگنها
9-1-
سرویس دهی در واگنهای مسافری به صورت زیر انجام می پذیرد :
9-1-1-
توسط پرسنل راه آهن مالك در واگنهای خواب و یا تركیبی در مسیرهایی كه واگنهای تركیبی مانند واگن خواب به كار گرفته می شود.
9-1-2-
در واگنهای صندلی دارتوسط پرسنل راه آهنی كه قطار در محدوده آن حركت می كند و یا با توافق طرفین توسط پرسنل راه آهن مالك واگن.
9-2-
راه آهنی كه واگن از آن عبور می كند باید واگن را با ذغال سنگ جهت گرمایش انفرادی همچنین گرمایش بخاری یا برقی و آب را مجاناً تأمین كند خدمه واگنها جهت ذغال سنگ درخواستی مطابق فرم پیوست (4) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) ارائه می دهند. درخواستها در سه نسخه نوشته می شود كه دو نسخه آن راراه آهن تجهیزكننده و یك نسخه (ته سوش) را راه آهن درخواست كننده دریافت می كند.
9-3-
راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) موظف است مجاناً و به موقع تلگرامهای اداری مربوط به سیر واگنها را در حمل ونقل بین المللی ارسال نماید.
ارسال مكاتبات مربوط به خدمات واگنها برای حركت برنامه ریزی شده و موردی توسط پست و مطابق مقررات رایج در هر كشور مربوطه انجام می گیرد.
9-4-
خدمه واگنها در مسائل مربوط به تجهیز واگنها با ارسال تلگرام اداری، درخواست كمك پزشكی و غیره باید به مسؤول ایستگاه مراجعه كنند.
9-5-
كلیه مسائل مربوط به سیر واگن رستورانها در حمل ونقل بین المللی باید در توافقنامه های جداگانه كه بین راه آهنهای ذی نفع امضاء می شود پیش بینی گردد.

ماده 10 ـ تجهیزات داخلی و ابزارآلات واگنها
10-1-
راه آهن مالك باید واگنهای خواب را با لوازم رختخواب، حوله و تجهیزات دیگر به میزان كافی برای برطرف ساختن نیاز های قطار مسافری در مسیر رفت و برگشت تأمین نماید.
10-2-
لیست تجهیزات داخلی و ابزارآلات واگن و ارزش آنها به فرانك سوئیس مطابق فرم پیوست (17) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نوشته و داخل واگن بر روی دیوار آن چسبانیده می شود.
لیست به زبان راه آهن مالك با ترجمه به زبان روسی در صورت سیر در راه آهن چین با ترجمه به زبان چینی نوشته می شود.
10-3-
مسؤولیت در قبال تجهیزات داخلی و ابزارآلات
10-3-1-
به عهده پرسنل راه آهن مالك می باشد. در صورت منفصل كردن واگن از قطار جهت تعمیر راه آهن استفاده كننده صورتجلسه ای در مورد تجهیزات واگن در دو نسخه تنظیم كرده و پرسنل راه آهن مالك را معاف می نماید.
بعد از تعمیر واگن راه آهن استفاده كننده براساس تلگرامی تحویل گرفتن واگن را اطلاع می دهد و آن را به پرسنل راه آهن مالك تحویل می دهد. اگر در واگن كمبودی مشاهده شود صورتجلسه طبق فرم پیوست(14) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تنظیم می گردد.
10-3-2-
در صورتی كه واگن توسط پرسنل راه آهن مالك همراهی نشود مسؤولیت برعهده راه آهنی است كه واگن در آن حركت می كند.
10-4-
در صورت تحویل واگنهای صندلی دار واگنهای اسباب بدون همراهی پرسنل راه آهن مالك، تحویل تجهیزات داخلی و ابزارآلات مطابق لیست انجام می پذیرد. اگر تجهیزات با لیست مربوطه مطابقت نداشته باشند راه آهن تحویل گیرنده صورتجلسه ای طبق فرم پیوست (14) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تنظیم می كند كه مبناء محاسبات قرار می گیرد. صورتجلسه به زبان راه آهن گیرنده با ترجمه به زبان چینی و یا روسی نوشته می شود.
صورتجلسه به صورت زیر تنظیم می گردد :
10-4-1-
در موارد تحویل به راه آهن عبوری (ترانزیت) صورتجلسه ای در سه نسخه تنظیم می گردد كه یك نسخه به طرفین و نسخه سوم را راه آهن تنظیم كننده صورتجلسه یك بار در ماه (تا پانزدهم ماه بعدی) به حسابداری راه آهن مالك توسط پست ارسال می نماید.
10-4-2-
در موارد تحویل به راه آهن دارنده در سه نسخه تنظیم می گردد كه یك نسخه جهت راه آهن تحویل دهنده و دو نسخه جهت راه آهن مالك می باشد.
در موارد تحویل واگنهای خواب، رستوران و خدماتی كه بدون همراهی پرسنل راه آهن مالك انجام می گیرد، تجهیزات و ابزارآلات با تنظیم صورتجلسه مطابق فرم پیوست (14) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به ترتیب مذكور در بندهای .(10-4-1 و 10-4-2) انجام می گردد. این صورتجلسه توسط پرسنل راه آهن گیرنده تنظیم می شود.

ماده 11ـ پاكسازی و ضدعفونی كردن واگنها
11-1-
راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) موظف است در ایستگاههای مبدأ و مقصد و همچنین در ایستگاههایی كه مطابق برنامه تمیز كردن واگنها پیش بینی شده است پاكسازی واگنها را انجام دهد. این راه آهنها باید آب، صابون مایع یا قالبی، كاغذ توالت و دستمال واگنها را تأمین كند.
11-2-
پاكسازی و ضدعفونی كردن واگنها باید توسط ادوات و موادی انجام پذیرد كه به واگنها و تجهیزات آن آسیب نرساند.
11-3- 
واگنهایی كه برای حمل افراد با امراض مسری و یا حیوانات استفاده شده است (جز حیوانات همراه مسافر) بعد از آزاد شدن باید مطابق مقررات بهداشتی كشور مربوطه ضدعفونی شود.
11-4-
در صورتی كه واگنها از مناطق قرنطینه طبی عبور كرده است قبل از تحویل به راه آهن دیگر باید ضدعفونی شود.
11-5-
جهت جلوگیری از بروز امراض مسری راه آهنها می تواند كابینها و توالتهای واگنها را مطابق دستورالعملهای بهداشتی كشور خود ضدعفونی كند. این بند شامل واگنهایی كه با پرسنل راه آهن مالك همراهی می شود نیز می گردد.
11-6-
پاكسازی و ضدعفونی كردن واگنها به حساب و یا تجهیزات راه آهنی انجام می گیرد كه واگنها در آن قرار دارد.

ماده 12ـ نگهداری و تعمیرات جاری واگنها

12-1- بازدیدها و تعمیرات دوره ای واگنها را راه آهن مالك انجام می دهد.

12-2- تعمیرات جاری واگنها ( بازدیدهای فنی، تعمیرات جاری، روغن كاری قطعات ساینده) و همچنین رفع نواقصی كه در حین بهره برداری بروز می نماید به حساب و توسط راه آهنی كه واگنها در آن قرار دارند انجام می پذیرد.
در تعمیرات مواد و قطعات یدكی باید از كیفیت مربوطه برخوردار باشد. تغییرات در ساختمان واگن مجاز نمی باشد.
راه آهن استفاده كننده مجاز می باشد تا خسارات ناچیزی را كه مخارج زیادی را به دنبال ندارد تعمیر نماید.
تعمیر جعبه یاتاقانها با یاتاقانهای بولبرینگی توسط راه آهنهای استفاده كننده منع می شود. جهت تراش چرخها فقط دریچه جعبه یاتاقان برداشته می شود. در صورت نیاز باید از راه آهن مالك محورهای واگنها با یاتاقانهای بولبرینگی را درخواست نمود.
اگر راه آهن استفاده كننده نمی تواند تعمیرات مربوطه را انجام دهد، واگن جهت تعمیر به حساب راه آهن استفاده كننده و با قیمتهایی كه در .پیوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) آمده است به راه آهن مالك فرستاده می شود.
در موارد آسیبهای سنگین واگن در حد تعمیرات اساسی، توسط راه آهن مالك به حساب راه آهن استفاده كننده انجام می گیرد.
اجرت تعمیرات با قیمت تمام شده اما حداكثر تا میزان شصت درصد (60%) ارزش خود واگن محاسبه می شودواگن به شدت آسیب دیده تا حدی تعمیر می شود كه بتواند به راه آهن مالك برسد. اگر راه آهن استفاده كننده نتواند تعمیرات خود را به نحوی انجام دهد كه واگن آسیب دیده بر روی چرخهای خود به راه آهن مالك برسد، راه آهن استفاده كننده واگن را بر روی واگن كفی (پلاتفرم) بارگیری می كند و به راه آهن مالك مطابق فرم مندرج در توافقنامه بین طرفین ذی نفع ارسال می نماید.
12-2-1-
بین راه آهنهای اروپایی و راه آهنهای دارای عرض (1520) میلیمتر دستورالعملهای زیر به كار گرفته می شود:
در موارد آسیب سنگین واگن و یا بوژی در حد تعمیرات اساسی، تعمیرات توسط راه آهن مالك به حساب راه آهن استفاده كننده انجام می پذیرد.
اجرت تعمیرات واگن و یا بوژی مطابق پیوست .(16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) بوده اما حداكثر تا میزان شصت درصد (60%) ارزش واگن و یا بوژی نو محاسبه می شود.
واگن آسیب دیده باید به نحوی تعمیر گردد كه قادر به رسیدن به راه آهن مالك باشد. اگر واگن و یا بوژی را نتوان تعمیر كرد راه آهن استفاده كننده، واگن و یا بوژی را بر روی واگن كفی (پلاتفرم) بارگیری كرده و مطابق توافقنامه های موجود بین طرفین به راه آهن مالك ارسال می نماید. اجرتی بابت حمل ونقل واگن و یا بوژی آسیب دیده گرفته نمی شود.

12-4- در موارد آسیب سنگین واگن و یا بوژی كه در آن بین تعمیر و یا خارج شدن واگن یا بوژی از رده شكی وجود داشته باشد، مسئله با توافق راه آهن مالك و راه آهن استفاده كننده برمبناء اطلاعاتی كه راه آهن استفاده كننده در مورد میزان خسارت واگن و یا بوژی ارسال می كند حل و فصل می شودواگن، بوژی و یا قسمتهایی از آنها فقط با داشتن موافقت از راه آهن مالك به آن برگردانده می شوند.

12-5- در صورت نیاز ، قطعات یدكی جهت تعمیرات را می توان از راه آهن مالك مطابق فرم .پیوست (18) از نشانی تعیین شده در پیوست (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) درخواست كرد.
در این درخواست اسامی و اندازه های قطعات ( در صورت نیاز كروكی آنها) ارسال می گردد شماره و نوع واگن آسیب دیده راه آهن مالك و همچنین آدرس درخواست كننده نوشته می شود. در درخواستهای جهت محورها و چرخهای واگن علاوه بر موارد فوق نوع چرخها، قطر آنها و فاصله بین وسط سرمحورها نوشته می شود.

12-6- قطعات یدكی از جمله فنرهای حلزونی، محورها، كمك فنرها، قلاب خودكار مجاناً از طرف راه آهن مالك ارسال می شود. این قطعات باید بدون عملیات اضافی قابل نصب باشد. قطعات یدكی دیگر به حساب راه آهن استفاده كننده توسط راه آهن مالك فرستاده می شود. محورها و فنرهای آسیب دیده صرف نظر از وضعیت فنی آنها باید به راه آهن مالك عودت داده شود. قطعات آسیب دیده دیگر به راه آهن مالك برگردانده نمی شود.
قطعات آسیب دیده برگشتی باید از همان ایستگاههای مرزی برگردانده شود كه قطعات سالم جهت تعویض آنها ارسال شده بود.
اگر قطعات آسیب دیده قابل عودت به راه آهن مالك برگردانده نشود راه آهن مالك شصت درصد (60%) ارزش قطعات را دریافت می كند. راه آهنی كه نتواند تحویل قطعات آسیب دیده را اثبات كند مبلغ خسارت را پرداخت می كند.
در موارد ارسال قطعات یدكی به راه آهن استفاده كننده، برروی آنها با رنگ روغنی علامت راه آهن مالك، شماره واگن مربوطه و مقصد آنها یعنی نام ایستگاه و راه آهن گیرنده نوشته می شود.
بر روی قطعات آسیب دیده كه به راه آهن مالك عودت می شود با رنگ روغنی علامت راه آهن مالك و شماره واگن كه از آنها این قطعات برداشته شده است و همچنین اسم ایستگاه و راه آهن گیرنده نوشته می شود.
اگر به خاطر كمبود جا علامتگذاری بر روی قطعات امكان پذیر نباشد نوشته ها را باید بر روی قطعه حلبی درج نموده و به قطعات ارسال وصل كرد.
بابت قطعات یدكی گم شده كه برای تعمیر واگن ارسال شده ولی به مقصد نرسیده است ارزش قطعات به صورت كامل دریافت می شود خسارت را راه آهنی كه قطعات را گم كرده و یا راه آهنی كه تحویل آنها را نمی تواند اثبات كند می پردازد.

12-7- قطعات یدكی مجاناً و حتی المقدور با سرعت بالا حمل می شود. برگشت قطعات آسیب دیده نیز مجاناً ولی با سرعت كم به نشانی هایی كه در پیوست شماره (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مشخص شده اند ارسال می گردد.

12-8- قطعات یدكی بدون مجوز و بدون أخذ عوارض گمركی و غیره حمل می شود.

12-9- ارسال قطعات یدكی و قطعات آسیب دیده طی بارنامه انجام می پذیرد. در بارنامه در ستون «عنوان بار» باید ذكر شود كه «به ازاء هرگونه عوارض گمركی واردات، صادرات و عبوری (ترانزیتی) معاف می باشد» علاوه براین در بارنامه شماره و نوع واگن كه برای آن قطعه ارسال می شود و یا شماره و نوع واگن كه از آن قطعه برداشته شده است درج می شود.

ماده 13ـ پرداخت خسارتها بابت واگنهای گم شده

13-1- واگنهایی كه آسیبهای وارده بر آنها باعث از رده خارج شدن آنها گردیده و واگنهایی كه به دلایل دیگر به مدت سه ماه به راه آهن مالك برگردانده نشده است جزو واگنهای گم شده به حساب می آید.

13-2- راه آهنی كه واگن را گم كرده است طی تلگرامی موضوع را به راه آهن مالك اطلاع می دهد. در این تلگرام شماره واگن، شماره قطار، نام مسیری كه در آن حركت می كرده و دلایل گم شدن واگن ذكر می گردد.
جهت واگنهایی كه فاقد كد دوازده گانه می باشند در تلگرام نوع واگن، تعداد محورهای آن و راه آهن مالك نوشته می شود.

13-3- راه آهن استفاده كننده موظف است به راه آهن مالك بابت واگن گم شده مطابق فهرست توافق شده ارزش واگنها، خسارت مربوطه را بپردازد.

با توافق طرفین ذی نفع می توان خسارت واگن گم شده را با واگن دیگرجبران نمود. در مواردی كه باتوافق راه آهن مالك راه آهن استفاده كننده واگن آسیب دیده را به راه آهن مالك ارسال می نماید كه سپس راه آهن مالك آن واگن آسیب دیده را از رده خارج شده محسوب نماید راه آهن استفاده كننده باید هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش واگن نو را به راه آهن مالك بپردازد، بین راه آهنهای اروپایی با عرض (1435) میلیمتر و راه آهنهای با عرض (1520) میلیمتر دستورالعمل به شرح زیر اعمال می گردد:
13-3-1-
بابت واگن گم شده راه آهن استفاده كننده باید مبلغی را به شرح زیر بپردازد:
13-3-1-1-
ارزش واگن برمبناء پیوست .(16 آ) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تعیین می گردد.
13-3-1-2-
از مبلغ جبرانی كه برمبناء .پاراگراف 13-3-1-1 گرفته شده ارزش محورهای واگن با چرخها صرف نظر از وضعیت فنی آنها ذكر می شود و ارزش محورها و چرخها مانند محور و چرخهای تازه به حساب می آید.
13-3-1-3-
بابت قطعات دیگر برگشتی براساس توافق یك ششم مبلغ جبران مطابق .پاراگرافهای 13-3-1-1 و 13-3-1-2 كسر می شود.
13-3-1-4-
اگر به راه آهن مالك هیچ كدام از قطعات واگن برگردانده نشده باشد كسریهای پاراگراف 13-3-1-2 و 13-3-1-3 در نظر گرفته نمی شود.
13-3-1-5-
از محاسبات انجام شده جهت هریك سال خدمت واگن (استهلاك) سه درصد (3%) ارزش آن كاسته می شود و این كسری نباید بیش از هفتاد و پنج درصد (75%) باشد سال ساخت و سال آسیب واگن روی هم رفته یك سال محسوب می شود.

13-4- در مواردی كه واگن در طی سه ماه به راه آهن مالك برگردانده نشده باشد راه آهن مالك صورتحسابی را بابت ارزش این واگن به راه آهنی كه واگن در آن گم شده محسوب می گردد ارائه می نماید.
بین راه آهنهای اروپایی با عرض (1435) میلیمتر و راه آهنهای با عرض (1520) میلیمتر دستورالعملهای زیر بكار گرفته می شود.
13-4-1-
اگر واگن مسافری در طی سه ماه از روز تحویل از سوی راه آهن مالك، به آن برگردانده نشود راه آهن مالك صورتحسابی به ارزش این واگن به راه آهن استفاده كننده ای كه واگن را برنگردانیده است مطابق پاراگراف 13-3-1 ارائه می كند.

13-5- اگر واگن گم شده پیدا شود و در طی یك سال بعد از گم شدن آن به راه آهن مالك برگردانده شود راه آهن مالك مبلغ دریافت شده را با كسر شش درصد (6%) سالانه برمی گرداند. این كسورات از لحظه گم شدن واگن ( دریافت ابلاغیه توسط راه آهن مالك) محاسبه می گردد.

13-6- بین راه آهنهای اروپایی با عرض (1435) میلیمتر و راه آهنهای با عرض (1520) میلیمتر دستورالعملهای زیر به كار گرفته می شوند :
بابت آسیبهای سنگین وارده به بوژیها، راه آهن استفاده كننده ارزش بوژی را باید بپردازد. میزان استهلاك بوژی معادل عمر واگن كه زیرآن تا لحظه سانحه قرار داشته است محاسبه می گردد. محاسبه برمبناء پاراگراف (19) بند 19-3-1-5 انجام می گردد.

فصل دوم – واگنهای باری

ماده 14ـ شرایط به كارگیری واگنها
14-1- 
واگنهای مناسب جهت بهره برداری و مطابق با شرایط فنی پیوست شماره (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مجاز به تردد در خطوط بین المللی در راه آهنها است.
در موارد حمل ونقل از یك وسیله به وسیله دیگر (ترانسشیپ)، واگنها باید با ابعاد قطار راه آهن تحویل دهنده مطابقت داشته باشد.
در موارد حركت در راه آهنهای جمهوری خلق چین، جمهوری سوسیالیستی ویتنام و دیگر راه آهنها كه دارای عرض خط (1000) میلیمتر می باشد واگنها باید واجد شرایط فنی دیگری نیز باشد كه طرفهای ذی نفع در مورد آنها به توافق می رسد.
14-2-
در حمل ونقل بین المللی واگنهای استیجاری و واگنهایی كه به اجاره داده شده است نیز می تواند به كار گرفته شود.
از نقطه نظر فنی این واگنها باید به صورت كامل با شرایط فنی پیوست شماره (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مطابقت داشته باشد. شرایط حركت این واگنها در حمل ونقل بین المللی در قسمت سوم پاراگرافهای (21) و (22) و (23) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تعیین شده است.
14-3-
بارگذاری روی محورهای واگنهای با عرض (1435) میلیمتر در حمل ونقل بین المللی (20) تن نیرو می باشد. به استثنای راه آهن جمهوری بلغارستان كه بارگذاری محوری جهت حمل ونقل بین المللی در آن 5/22 تن نیرو می باشد (1).
محدودیتهای داخلی بارگذاری محوری زیر (20) و یا (18) تن نیرو كه در بند (3) آمده است با توجیه فنی می تواند به صورت استثناء و فقط در گذرگاههای مرزی اعمال گردد. اگر یكی از راه آهنها در گذرگاههای مرزی مشخص نتواند واگنها یا بارگذاری محوری مجاز را قبول كند باید به راه آهنهای ذی نفع توسط تلگراف اطلاع دهد. در مورد رفع محدودیتها نیز باید به راه آهنهای ذی نفع اطلاع داده شود.
افزایش بارگذاری محوری بیش از (20) و (18)تن با كسب توافق كتبی و یا تلگراف از راه آهنهای ذی نفع امكان پذیر می باشد.

ماده 15ـ تحویل واگنها

15-1- تحویل واگنها از یك راه آهن به راه آهن دیگر به صورت زیر انجام می گیرد.
15-1-1-
در ارتباط بدون جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) در ایستگاههای مرزی كه طرفین ذی نفع آنها را در قراردادهای راه آهنی مرزی تعیین می كنند.
15-1-2-
در ارتباطات با جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) در ایستگاههای مرزی طرف گیرنده، با توافق طرفین این عملیات می تواند در ایستگاه مرزی طرف تحویل دهنده انجام پذیرد.

15-2- واگنهایی كه جهت تحویل ارائه می شود باید به صورت كامل با شرایط فنی پیوست .شماره (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مطابقت داشته باشد.
واگنها باید از قبل توسط راه آهن تحویل دهنده بازدید شده و از نظر فنی و تجاری جهت حمل ونقل بین المللی مناسب شناخته شود. راه آهن مالك موظف است واگنهای خالی خود را صرف نظر از وضعیت فنی آنها قبول كند.
در موارد تحویل واگن آسیب دیده و یا غیرقابل استفاده كه با شرایط فنی پیوست (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مطابقت ندارد به راه آهن مالك و یا به راه آهن عبور (ترانزیت) جهت برگشت به راه آهن مالك از طرف راه آهن گیرنده صورتجلسه ای مطابق فرم پیوست .(2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تنظیم شود. این صورتجلسه توسط نمایندگان هردو طرف امضاءگردیده ومبناء محاسبات بین راه آهن مالك و راه آهن واردكننده خسارت می شود.
مسؤولیت مالی در قبال خرابیهای وارده و برشمرده شده در صورتجلسه به عهده راه آهن استفاده كننده می باشد.
صورتجلسه به زبان راه آهن گیرنده با ترجمه به زبان چینی و یا روسی نوشته می شود.
صورتجلسه به شكل زیر تنظیم می شود :
15-2-1-
در موارد تحویل به راه آهن عبور (ترانزیت) در سه نسخه كه هریك از طرفین یك نسخه از آن را دریافت می كند. طرف گیرنده نسخه سوم را جمع آوری كرده و یك بار در ماه (تا پانزدهم ماه آینده) توسط پست به حسابداری راه آهن مالك می فرستد.

علاوه براین راه آهن واردكننده خسارات باید بر روی واگن برچسبی را مطابق فرم پیوست (15) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) بزند. برچسب به زبان كشور راه آهن واردكننده خسارات نوشته می شود و لیست خرابیها به زبان روسی و یا چینی ترجمه می شود.

بر روی واگنهای اروپایی با عرض (1435) میلیمتر و یا واگنهایی كه از روی خطوط مذكور حركت می كند برچسب مطابق فرم پیوست (15 آ) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نوشته می شود.

برچسب را در دوطرف واگن در كنار شبكه ها و یا بر روی نوار طولی واگن می چسباند. این برچسب تا رسیدن واگن به راه آهن مالك و یا راه آهن دارنده واگن استیجاری، از روی واگن برداشته نمی شود.

15-2-2- در موارد تحویل واگن آسیب دیده مستقیماً از راه آهن وارد آورنده آسیب به راه آهن مالك و یا راه آهن دارنده واگن استیجاری صورتجلسه در سه نسخه تنظیم می شود كه دو نسخه آن را راه آهن مالك و یا راه آهن دارنده واگن استیجاری و یك نسخه دیگر را راه آهن تحویل دهنده دریافت می كند.

در مورد واگنهایی كه در راه آهنهای ثالث حركت می كند و در مورد خرابیهای بروزكرده در شبكه این راه آهنها كه برچسبهای « M » یا «K » طبق مقررات مربوط به استفاده متقابل از واگنهای باری در ترافیك بین المللی(RIV ) دارد صورتجلسه پیوست(2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تنظیم نمی گردد.

15-3- تحویل واگنها از راه آهن یك كشور به راه آهن كشور دیگر با تنظیم بارنامه واگنی مطابق فرم پیوست شماره (3) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد. طرف تحویل دهنده این سند را در چهار نسخه تنظیم می كند كه دو نسخه آن را گیرنده و دو نسخه دیگر را طرف تحویل دهنده دریافت می كند.

بارنامه واگنی باید شماره گذاری مسلسل از اول سال داشته باشد.

در موارد تعویض بوژی در قسمت ملاحظات بارنامه واگنی نام راه آهن مالك و یا راه آهنی كه واگن استیجاری را در اختیار دارد و همچنین شماره بوژی (اگر وجود داشته باشد) قید می شود. تحویل و برگشت بوژیها جهت تعویض برای واگنها با تنظیم فیش پیوست شماره (15) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد.

15-4- واگنها از لحظه تسلیم بارنامه واگنی به نمایندگان طرف گیرنده «ارائه شده» به حساب می آید. نمایندگان طرف گیرنده واگنها را با بارنامه واگن مقایسه كرده و از آنها بازدید به عمل می آورد. مدت زمان بازدید فنی و تجاری صرف نظر از تعداد واگنها یك دقیقه جهت هر محور مجاز می باشد.

عملیات بازدید فنی و تجاری همزمان انجام می شود. جهت واگنهایی كه قبول نمی شود در ستون «ملاحظات» بارنامه واگنی كلمه «قبول نشده ها» نوشته می شود و این واگنها را از بارنامه خط می زند. بارنامه واگنها قبل از تسلیم توسط نمایندگان طرف تحویل دهنده امضاء گردیده و بر روی آنها مهر تاریخدار زده می شود. نمایندگان طرف گیرنده بعد از بازدید و یا منقضی شدن مدت پیش بینی شده جهت بازدید بارنامه را امضاء كرده و با مهر تاریخدار ممهور می كند.

در راه آهنهای اروپایی زمانهای تحویل واگنها توسط قراردادهای محلی مرزی تعیین می شود كه با برنامه حركت قطارها هماهنگی می گردد. در صورت تأخیر قطارها به تقصیر هریك از طرفین، زمان تحویل واگنها باید به مدت زمان تحویل اصلاح گردد.

تأخیرات باید در بارنامه واگنی با قید جداگانه نوشته شود. از لحظه امضاء و تأیید آن با مهر تاریخدار توسط نمایندگان طرف گیرنده واگنها تحویل داده حساب می شود.

در مسیر اولیه واگنها، راه آهن گیرنده باید آن را با برچسب مطابق پیوست شماره (10) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تجهیز كند برای واگنهایی كه به راه آهن مجاور سیر می كند نصب برچسب اجباری نیست به جز واگنهایی كه تعویض بوژی می شود.

بعد از برگشت واگن راه آهن مالك و یا راه آهنی كه واگن را اجاره كرده است برچسب مربوطه را می كند. این برچسبها در راه آهن جمهوری خلق چین و جمهوری دموكراتیك كره به كار گرفته نمی شود. تحویل واگنها بین راه آهنهای بلغارستان، لیتوانی، اوكراین، مولداوی، روسیه و كشورهای اروپایی به وقت اروپایی انجام می پذیرد.

15-5- واگنهای برگشتی باید از باقیمانده بارها كاملاً پاكسازی شود. راه آهنی كه بار را تخلیه كرده است موظف است واگنها را كاملاً تمیز كند. با توافق راه آهن گیرنده واگنها را می توان نیمه تمیز تحویل داد. راه آهن گیرنده حق دارد واگنهای تمیز نشده را قبول نكند. جهت واگنهای مخزندار كه در آنها بارهای خطرناك حمل می شود مقررات خاصی اعمال می گردد كه راه آهنهای مربوطه در مورد آنها جداگانه به توافق رسیده اند.

واگنهایی كه داخل آنها گوشت، ماهی و مرغ و پرندگان حمل شده است بعد از تخلیه باید شسته شودواگنهایی كه داخل آن احشام و یا بارهایی كه ممكن است عفونی گردد حمل شده است بعد از تخلیه باید شسته و ضدعفونی شود.

دریچه های واگن مخزندارهای حمل گاز مایع فقط توسط راه آهن مالك و یا مستأجر واگن گشوده می شودواگنهای مخزندار برای بارهای خارج از شرایط موافقتنامه های حمل ونقل كه راه آهنهای جداگانه عضو آن می باشد می تواند با داشتن باقیمانده بار به ارتفاع پنج سانتیمتر با دریچه های بالایی و شیرهای پائینی بسته تحویل شود.

شست وشو و ضدعفونی كردن واگنها برای حمل ونقل بدون جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) (حمل و نقل مستقیم)به عهده و به حساب راه آهن تخلیه كننده می باشدواگنهایی كه بعد از حمل احشام مرغ، بارهای بدبو و بارهایی كه ممكن است عفونت ایجاد نمایند شست وشو و ضدعفونی نشده است برای حمل ونقل بدون جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) قبول نمی شود.

در حمل ونقل با جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) (با ورود واگنهایی كه در راه آهن همسایه بارگیری می شود) اگر نیاز به شست وشو و ضدعفونی كردن باشد واگنها با درهای مهرشده (پلمپ شده) جهت شست وشو و ضدعفونی شدن به راه آهن بارگیری كننده برگردانده می شود.

در حمل ونقل با جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) اگر واگنهای كشور ثالث مشاهده گردد كه نیاز به شست وشو و ضدعفونی كردن داشته باشد و جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) در ایستگاه مرزی راه آهن گیرنده انجام می شود شست وشو و ضدعفونی كردن آنها برعهده راه آهن جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) كننده می باشد.

اگر راه آهن جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) كننده واگنها نتواند آنها را شست وشو و ضدعفونی كند واگنها با درهای مهر شده (پلمپ شده) به راه آهن هم جوار برگردانده می شود كه شست وشو و ضدعفونی كردن واگنها را به حساب راه آهن تخلیه كننده و براساس فهرست بهای مندرج در بندهای (4) و (5) .پیوست (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می دهد. در این موارد راه آهن گیرنده واگن جهت شست وشو و ضدعفونی كردن صورتجلسه ای را مطابق فرم (2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) در دو نسخه تنظیم می كند كه بعد از امضاء آن توسط نمایندگان دوطرف، هر كدام یك نسخه آن را دریافت می كنند.

اگر ترانسشیپمنت مطابق پاراگراف15-1 این مقررات در ایستگاه مرزی طرف تحویل دهنده انجام می پذیرد، شست وشو و ضدعفونی كردن واگنها با نیروها و تجهیزات طرف تحویل دهنده و به حساب طرف گیرنده و با فهرست بها كه در بالا به آن اشاره شد انجام می گیرد.

15-6- واگنهای حاوی بارهایی كه در توافقنامه های جداگانه بین چند راه آهن برشمرده شده اند در حمل ونقل بین المللی فقط با توافق قبلی طرفهای شركت كننده در حمل این بارها تحویل داده می شود. بر روی واگنهای حاوی بارهای با ابعاد غیراستاندارد در دو طرف واگن لوحه ای با چهارچوب قرمزرنگ نصب می شود و بر روی لوحه عبارت زیر نوشته می شود :

«توجه ! بار دارای ابعاد غیراستاندارد……. (نام اختصاری راه آهنها)»

در بعضی موارد این نوشته ها مستقیماً بر روی خود بار قرار می گیرد. این نوشته به زبان راه آهن فرستنده با ترجمه به یكی از زبانهای رسمی سازمان همكاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) (روسی یا چینی) و برای حمل در كشورهای زیر نوشته می شود.

جمهوری بلاروس- جمهوری بلغارستان- جمهوری مجارستان- جمهوری لتونی-جمهوری لیتوانی- جمهوری مولداوی- جمهوری لهستان- روسیه و جمهوری رومانی- جمهوری اسلواكی- اوكراین- جمهوری استونی- به زبان روسی، برای حمل ونقل به جمهوری ویتنام- جمهوری چین- جمهوری كره دموكراتیك و مغولستان به زبان چینی و یا روسی.

برای حمل ونقل به مغولستان و یا عبور (ترانزیت) از آن به زبان روسی و برای حمل ونقل بین كشورهای چین، ویتنام و جمهوری دموكراتیك كره و مغولستان به زبان چینی و روسی نیز نوشته می شود، بر روی تجهیزات، ماشین آلات و بارهایی از این قبیل در جعبه هایی كه ارتفاع آنها بیش از یك متر می باشد، فرستنده با رنگ غیرقابل شست وشو در مقاطع عرضی و طولی آنها علامت « مركز ثقل » مطابق با پیوست (48) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می گذارد و همچنین وزن ناخالص را ذكر می نماید.

15-7- واگنها به دلایل زیر قبول نمی شود :

15-7-1- اگر واگنها با شرایط این مقررات مطابقت نداشته باشد.

15-7-2- اگر حركت قطارها بین ایستگاههای مرزی در مسیر واگنها قطع شده باشد و امكان ارسال واگنها با راه آهن دیگر وجود نداشته باشد در این مورد طرفهای ذی نفع به موقع باید مطلع شود.

15-7-3- اگر ادارات مركزی راه آهنها بخواهد پذیرش واگنها را منع نماید باید چهار روز قبل از اجراء عدم پذیرش طرفهای ذی نفع را مطلع سازد.

15-7-4- اگر دلیلی جهت عدم پذیرش وجود داشته باشد و یا منع حمل ونقل موردنظر در قراردادهای بین المللی فی مابین طرفین اعلام شده باشد .

15-7-5- اگر مالك واگن استیجاری با راه آهن تعویض كننده بوژی قراردادی جهت تأمین بوژی، تعویض بوژی و پرداخت مربوطه نداشته باشد.

15-8- در موارد عدم پذیرش واگنها، طرفی كه از قبول كردن واگنها امتناع ورزیده صورتجلسه مطابق فرم پیوست شماره (11) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) را با اشاره به دلایل عدم قبول و تاریخ موردانتظار برگشت واگن به طرف فرستنده یا مدت زمان مورد نیاز جهت رفع نواقص، در دو نسخه تنظیم می كند كه هرطرف یك نسخه آن را دریافت می كندواگنهای قبول نشده با بارنامه های جدید واگنها به راه آهن فرستنده برگردانده می شود و در لیست واگنها نوشته می شود «غیرقبولیها» ضمناً شماره صورتجلسه نیز به نوشته ها اضافه می گردد.

در موارد برگشت واگنها دیرتر از وقت مقرر كه در صورتجلسه عدم قبولی قید شده است بابت روزهای تأخیر مبلغ مربوط به استفاده از واگن مطابق این مقررات دریافت می شود.

ماده 16ـ شرایط استفاده از واگنها

16-1- مسؤولیت و وظایف راه آهن گیرنده در مقابل واگنهای تحویل گرفته شده از لحظه امضاء بارنامه واگنها توسط نمایندگان آن راه آهن شروع می شود.

16-2- راه آهن هر كشور موظف است از واگنهای راه آهن كشور دیگر به خوبی مراقبت كند و آنها را از لحاظ فنی سالم نگهداری نماید.

16-3- واگنهای خالی و حاوی بار سایر راه آهنها باید فقط درجهت كاربرد تعیین شده برای آنها به كار گرفته شود.

استفاده از واگنها بعد از تخلیه آنها در حمل ونقل داخلی مجاز نمی باشد. موارد استثنائی در .پاراگراف 17-1-2 منظور گردیده است.

16-4- واگنهای اختصاصی فقط برای بارهای اختصاص داده شده به آنها به كارگرفته می شود. استفاده از واگنهای اختصاصی جهت بارهای دیگر و به خصوص بارهایی كه می تواند به واگن و یا تجهیزات آن آسیب برسانند فقط با داشتن مجوز راه آهن مالك امكان پذیر می باشد.

مخازن باید تا ظرفیت كامل و یا تا خط تعیین شده بارگیری شود. بارگیری بارهای خطرناك در مخازن باید مطابق شرایط تعیین شده در توافقنامه های طرفهای ذی نفع انجام گیرد.

مخزن خالی كه برای بارگیری از راه آهن مالك به راه آهن استفاده كننده فرستاده می شود باید در محل بارگیری مورد بازدید فنی بدنه، دریچه های بارگیری و شیرهای تخلیه قرار گیرد. اگر بر روی بدنه مخازن نشتی مشاهده گردد محل نشتی با گچ سفید علامتگذاری می شود. مخازن دارای این گونه نواقص با داشتن توافق تلگرامی با راه آهن مالك به حساب راه آهن مالك و راه آهن واردكننده آسیب توسط راه آهن استفاده كننده تعمیر می شود و یا خالی به راه آهن مالك برگردانده می شود. مخارج استفاده از مخازن در مدت زمان تعمیر آن و كرایه سیر مخازن خالی به حساب طرف مقصر پرداخت می شود. در صورتجلسه فرم پیوست (2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باید نام راه آهن مسؤول خسارات ذكر شود.

مخازن خالی اختصاصی با برچسب مطابق فرم پیوست .(15) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) و برگه همراه مطابق فرم پیوست .(19) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به راه آهن مالك برگردانده می شود. برای واگنها و مخازن خالی اختصاصی كه در تملك راه آهن نمی باشد بارنامه ای مطابق موافقتنامه بین طرفهای ذی نفع صادر می گردد.

مخازنی كه بارهای خطرناك و یا باقیمانده این بارها را حمل می كند در هر مورد باید با مقررات راه آهنهای شركت كننده جهت حمل ونقل بین المللی مطابقت داشته باشد و یا مطابق توافقنامه های دوطرفه و یا چندطرفه بین راه آهنها باشد.

16-5- تحویل واگنهای راه آهنهای شركت كننده در قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به راه آهن غیر عضو قرارداد بدون توافق راه آهن مالك در موارد زیر انجام می گیرد.

16-5-1- در صورت حمل مجدد بار

16-5-2- در مواردی كه گیرنده بارعضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نمی باشد ولی راه آهنی است مجاور راه آهن مالك.

16-5-3- در موارد بارگیری واگن به مقصد راه آهن غیر عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) كه مجاور راه آهن مالك است. در موارد دیگر جهت تحویل واگن باید توافق راه آهن مالك كسب گردد.

16-6- جهت حمل ونقل بین المللی اساساً واگنهای مورد نیاز از سوی راه آهن فرستنده بار عرضه می شودواگنهای عرضه شده با برچسبهای مطابق فرم پاراگراف .15-2 این مقررات مجهز شده و با برگه های مطابق .پیوست شماره (19) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) همراهی می شود.

این واگنها به راه آهنهای مجاور بدون برچسب و برگه های همراه تحویل می شودواگنها با شرایطی كه بین راه آهن مالك و راه آهن درخواست كننده توافق می شود به كارگرفته می شود. اگر واگنهای عرضه شده خالی به محل موردنظر سیر كرده و خالی به راه آهن مالك برگردانده شود راه آهن درخواست كننده باید در مقابل حركت خالی واگنها به كلیه راه آهنهای شركت كننده در حمل خالی واگنها خسارات واگن كیلومتر را مطابق پاراگراف (6) .پیوست (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت كند. مسافت طی شده با بار توسط این واگنها از كل مسافت حركت خالی كسر می شودواگنهای عرضه شده باید در كوتاهترین مسیرها حركت كند. در محاسبات كرایه حركت خالی واگنها، مبنای محاسبات طول كوتاهترین مسیر می باشد.

16-7- راه آهنهای اعضاء قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی(پ.پ.و) می تواند واگنها را به یكدیگر اجاره دهد.

شرایط اجاره، علامتگذاری واگنهای اجاره شده و شرایط دیگر در توافقنامه های فی مابین تعیین می گردد. وقتی كه این واگنها جهت اجاره اعزام می شود و بعد از گذشت مدت اجاره به راه آهن مالك برگردانده می شود باید مجهز به برچسبهای مطابق پاراگراف 15-2 این مقررات باشد و با فرم پیوست شماره (19) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) همراهی شود.

ماده 17ـ برگرداندن واگنها

17-1- واگنهایی كه جزو داراییهای راه آهنها می باشد بعد از تخلیه به راه آهن مالك حتی المقدور با بار برگردانده می شود. راه آهن استفاده كننده و یا راه آهن عبور(ترانزیت) می تواند درموارد زیر واگنهارا مجدداً بارگیری كند. چنانچه مقصدبار:

17-1-1- تا ایستگاه راه آهن مالك و یا دورتر از آن در حالت عبور از راه آهن مالك باشد.

17-1-2- تا ایستگاهی كه در نزدیكی راه آهن مالك قرار دارد.

واگنهای كمرشكن را فقط با داشتن مجوز از راه آهن مالك می توان مجدداً بارگیری نمود. مجوز را توسط تلگراف با ذكر شماره واگن، تاریخ اعزام وتاریخ رسیدن به ایستگاه مقصد درخواست می كند. راه آهن مقصد بار و یا راه آهنهای عبور (ترانزیت) می تواند واگنهای خالی را جهت بارگیری به هر نقطه شبكه خود با رعایت مفاد بند حاضر و همچنین پاراگرافهای شماره 16-3-2 و16-3-3 این مقررات ارسال نمایدواگنهای حاوی بار در برگشت به راه آهن مالك می تواند از هر ایستگاه مرزی عبورنمایدواگنهایی كه بوژیهای آنها تعویض گردیده و یا محورهای آنها عوض شده است باید به ایستگاه مرزی كه آنجا تعویض انجام گرفته برگردانده شود. اگر راه آهن واگنهای راه آهن دیگر را تحویل گیرد و سپس بوژیهای آنها را عوض كند و یا عرض محورها را تغییر دهد در برگشت این واگنها به راه آهن مالك نمایندگان طرف تحویل دهنده باید در بارنامه واگنها بنویسند :

«واگن با تعویض بوژی»

مخازن به صورت خالی و یا برچسبهایی كه طرفهای ذی نفع در مورد آنها به توافق می رسد برگردانده می شود.

17-2- واگنهای خالی در برگشت به راه آهن مالك باید از همان ایستگاههای مرزی عبور كند كه از طریق آنها تحویل گرفته شده بود. با توافق طرفهای ذی نفع واگنهای خالی را می توان از ایستگاههای مرزی دیگر برگرداند.

اگر واگنها طبق مفاد پاراگراف 17-1-2 این مقررات بارگیری شده است راه آهن مقصد بعد از تخلیه واگنها باید آنها را به ایستگاه مرزی وارد كننده ارسال نماید و یا از كوتاهترین مسیر به راه آهن مالك برگرداند.

اگر واگن برگشتی از كوتاهترین مسیر حركت خالی داشته باشد كه در بند 17-3 پیش بینی گردیده كرایه سیر خالی را راه آهن تخلیه كننده واگن كه این سیر را به وجود آورده است پرداخت می كند. این قاعده شامل واگنهای راه آهنهای غیرعضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نیز می شود.

17-3- اگر واگن خالی برگشتی به راه آهن مالك مسیر طولانی تر از سیر با بار را طی كند و یا از راه آهنی بگذرد كه در حمل ونقل واگن با بار شركت نكرده بود، راه آهنی كه از آن واگن خالی عبور می كند كرایه مسیر خالی را دریافت می كند. این كرایه را راه آهنی كه به تقصیر آن، واگن خالی حركت كرده است پرداخت می نماید.

جبران سیر خالی جهت هر واگن كیلومتر مطابق پاراگراف (6) پیوست (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) محاسبه می شود. در محاسبات بر واگن حاوی بار از راه آهن پرداخت كننده كسر می شود. سیر واگنهای خالی كه باید جبران شود در فرم پیوست (12) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) در نظر گرفته می شود. این فرم تنها در مواردی تنظیم می شود كه اختلاف سیر واگن خالی نسبت به سیر واگن حاوی بار بیش از پنجاه كیلومتر باشد.

این فرم همراه با صورتحساب استفاده از واگن به راه آهن مالك فرستاده می شود. راه آهن مالك بعد از محاسبه سیر خالی واگنها، فرم پیوست (12) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) را ظرف مدت چهارماه به راه آهن درخواست كننده جبران برمی گرداند.

فرم پر شده مبنای محاسبات جهت دریافت وجه از راه آهن مقصر می گردد. اگر راه آهن مقصر درطی مدت دوماه اعتراض نكند صورتحساب قابل قبول به شمار می آید.

اینگونه خسارات تنها در مواردی پرداخت می شود كه سیر واگن خالی جبران نشده بیش از پنجاه كیلومتر باشد اگر در برگشت واگن خالی متعلق به راه آهن غیر عضوقرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) بین راه آهنهایی كه از این مقررات استفاده نمی كند مسئله سیر خالی بوجود آمده است كه باید مبلغ آن پرداخت شود و توافقنامه ای نیز در این خصوص وجود نداشته باشد پرداخت به عهده راه آهن مقصر در سیر خالی می باشد.

17-4- در موارد ضروری راه آهن مالك حق دارد برگشت فوری واگنهای خود را درخواست كند در این موارد راه آهن استفاده كننده می تواند واگنها را فقط به مقصد راه آهن مالك و یا راه آهن عبور (ترانزیت) در مسیر راه آهن مالك بارگیری كند. اگر باری وجود نداشته باشد واگنهای خالی فوراً به راه آهن مالك برگردانده می شود. استفاده از این واگنها در حمل ونقل داخلی ممنوع است.

اگر ضرورت برگشت فوری واگنها برطرف شده باشد راه آهن درخواست كننده باید راه آهنهای ذی نفع را مطلع سازد.

ماده 18ـ نگهداری و تعمیرات جاری واگنها

18-1- بازدیدها و تعمیرات دوره ای واگنها طبق دستورالعملهای راه آهن مالك انجام می گیرد.

درمورد واگنهای استیجاری مطابق دستورالعملهای راه آهنی كه به آنها تعلق دارد انجام می پذیرد.

18-2- سرویس جاری واگنها (بازدیدهای فنی، تعمیرات جاری، روغن كاری قطعات) و رفع نواقصی كه در نتیجه بهره برداری به وجود آمده است توسط و به حساب راه آهنی كه واگنها بر روی آن قرار دارد انجام می گیرد. از جمله تعویض بولبرینگها، در تعمیرات باید از مواد و قطعات یدكی با كیفیت خوب استفاده گردد. تغییرات در ساختمان واگنها منع می شود.

واگنهای از ریل خارج شده حتی اگر ظاهراً آسیب هم ندیده باشد باید مورد بازدید قرار گیرد. محورهای واگنها با چرخهای مربوطه كه از ریل خارج شده باید به وسیله اندازه گیرها (شابلونها) حداقل در سه نقطه با زاویه های صد و بیست درجه و در فاصله بین وجه داخلی طوقه چرخها اندازه گیری شود. بعد از هر اندازه گیری واگنها به میزان یك سوم طول دایره چرخها جابه جا می شود. اگر اختلاف اندازه ها برای محورهای با بولبرینگهای لغزشی بیش از چهار میلیمتر و برای محورهای با بولبرینگهای غلتكی دو میلیمتر باشد محورها و چرخها را باید تعویض كرد.

راه آهنی كه سرمحور را بیش از حد تراش داده باشد باید بر روی جعبه یاتاقان با رنگ سفید علامت ضربدر بزند. تعمیر جعبه یاتاقانهای غلتكی (رولبرینگی) توسط راه آهن استفاده كننده منع می شود. جهت تراش چرخ می توان دریچه جعبه یاتاقانها را باز كرد.

در موارد ضروری می توان محورهای واگنها را با یاتاقانهای غلتكی (رولبرینگی) از راه آهن مالك درخواست نمود. اگر راه آهن استفاده كننده نتواند واگن را تعمیر كند آن را برای تعمیر به راه آهن مالك می فرستد. تعمیرات به حساب راه آهن استفاده كننده مطابق فهرست بهای مندرج در پیوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد.

18-3- در موارد آسیب دیدگی شدید واگن در حد تعمیرات اساسی، راه آهن مالك آن را به حساب راه آهن استفاده كننده انجام می دهد.

بهای تعمیرات برمبنای قیمت تمام شده اما حداكثر در حد شصت درصد (60%) زیر ارزش واگن تازه محاسبه می گرددواگن آسیب دیده باید توسط راه آهن استفاده كننده به حساب خود تا حدی تعمیر شود كه بتواند تا راه آهن مالك سیرنماید.

اگر راه آهن استفاده كننده نتواند واگن را طوری تعمیر كند كه بر روی چرخهای خود به راه آهن مالك برسد، باید واگن آسیب دیده را بر روی كفی (پلاتفرم) بارگیری كرده و به همراه بارنامه مطابق فرمی كه طرفهای ذی نفع در توافقنامه ها دارند به راه آهن مالك ارسال كند. كرایه ای بابت حمل واگن آسیب دیده دریافت نمی شود. بین راه آهنهای اروپایی با عرض (1435) میلیمتر و راه آهنهای با عرض (1520) میلیمتر قراردادهای زیر وجود دارد.

18-3-1- در موارد آسیب دیدگی واگن و یا بوژی تا حد تعمیرات اساسی، تعمیرات توسط راه آهن مالك و به حساب راه آهن استفاده كننده انجام می گیرد. ارزش تعمیرات واگن و یا بوژی مطابق پیوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) اما حداكثر در حد شصت درصد (60%) قیمت واگن و یا بوژی نو مطابق .پیوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) محاسبه می شود.

واگن با آسیب دیدگی شدید باید به حساب راه آهن استفاده كننده تا حدی تعمیر شود كه خود را به راه آهن مالك برساند.

اگر راه آهن استفاده كننده نتواند واگن را طوری تعمیر كند كه بر روی چرخهای خود به راه آهن مالك برسد، واگن و یا بوژی آسیب دیده را بر روی واگن كفی (پلاتفرم) بارگیری كرده و به همراه بارنامه مطابق فرمی كه طرفهای ذی نفع در توافقنامه ها دارند به راه آهن مالك ارسال می كند. كرایه ای بابت حمل واگن آسیب دیده و یا بوژی دریافت نمی شود.

18-4- اگر واگن و یا بوژی طوری آسیب دیده باشد كه شكی بین اقتصادی بودن تعمیر و یا از دور خارج كردن آن ویا برگشت آن به راه آهن مالك وجود داشته باشد مسأله با توافق راه آهن مالك حل و فصل می شود.

در این مورد راه آهن استفاده كننده میزان و نوع خسارت وارده بر واگن و یا بوژی را به راه آهن مالك اطلاع می دهدواگن و یا بوژی و یا قطعات آنها فقط با توافق راه آهن مالك برگردانده می شود.(1).

18-7- در موارد آسیب قطعات استاندارد (محورها با چرخها، ورقهای كمك فنرها، ضربه گیرها (تامپونها)، گیره های قلابها، قلابهای زنجیری) كه توسط راه آهن مالك با حرف «U» علامتگذاری شده است، راه آهن استفاده كننده می تواند آنها را با قطعات یدكی استاندارد خود جایگزین كند. اگر راه آهن استفاده كننده محورها و چرخهای آسیب دیده را جایگزین می كند واگن باید با برچسب مطابق پیوست (15 a) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تجهیز گردد. در موارد جایگزین كردن قطعات استاندارد نیازی به برچسب نمی باشد.

قطعه آسیب دیده تعویض شده باید به راه آهن مالك برگردانده شود. راه آهن مالك در اولین تعمیر محورها و چرخهای بیگانه را تعویض می كند اما قطعات استاندارد غیراصل (فابریك) قبل از اولین بازدید كلی تعویض می شود. قطعات استاندارد برگشتی هر سه ماه یك بار مجاناً به آدرسهای مطابق پیوست (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) برگردانده می شود.

قطعات استانداردآسیب دیده همراه بارنامه فرم كه در توافقنامه های موجود بین طرفهای ذی نفع ارسال می شود در ستون «اسم بار» تعداد ونوع قطعات استاندارد و شماره واگن مربوطه درج می شود. طرف گیرنده ورود قطعات را ثبت نموده و فرم را با تأیید به راه آهن فرستنده برمی گرداند.

در موارد وجود اختلاف در ارزش قطعات تعویضی، راه آهن تأمین كننده حق درخواست جبران دارد. راه آهن تأمین كننده، تعداد قطعات را كه راه آهن دیگر دریافت كرده است از قطعات استاندارد ارسالی كسر كرده و جبران را برمبنای فهرست بهای وارده در پیوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) محاسبه می كند.

راه آهن بستانكار تا یازده خرداد شمسی (اول ژوئن میلادی) هر سال صورتحساب (فاكتور) طلبهای خود را به راه آهن بدهكار می فرستد. راه آهن بدهكار در مدت سه ماه نظر خود را در این مورد اعلام می كند، در غیراین صورت، صورتحساب قبول شده به شمار می آید.

اگر راه آهن استفاده كننده در انبار خود قطعات استاندارد مربوطه را ندارد و یا نیازی به قطعات استاندارد نمی باشد باید مطابق .پاراگراف 18-8 عمل كرد.

18-8- در موارد ضروری قطعات یدكی موردنیاز جهت واگنهای آسیب دیده را می توان طبق پیوست (18) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) و آزادرسهای مندرج در پیوست (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) از راه آهن مالك درخواست نمود. در این درخواست اسامی و ابعاد قطعات یدكی (اگر نیاز است كروكی قطعات) شماره و نوع واگن آسیب دیده راه آهن مالك واگن و همچنین آدرس درخواست كننده نوشته می شود.

در درخواستهای مربوط به محورها و چرخها باید نوع محور، قطر چرخها، ابعاد سرمحورها و فاصله بین وسط دوسرمحور محورها نوشته شود. اگر بر روی واگنها با عرض (1435) میلیمتر كه دارای علامتهای «MC و RIV» نیز می باشد قطعات غیر اصل (فابریك) (محور و چرخها، كمك فنرها، ضربه گیر (تامپون)، سرقلاب، قلاب زنجیری) دارای علامت «U» نصب شده باشد دلیلی جهت قبول نكردن واگنها در ایستگاههای مرزی نیست. امتناع از قبول كردن واگن در مواردی امكان پذیر است كه راه آهن تحویل دهنده بخواهد واگنهای خود را بر روی چرخهای غیراصل (فابریك) تحویل دهد.

18-9- قطعات یدكی مانند محورها، چرخها، فنرها، فنرهای حلزونی، بوژیها، جعبه یاتاقانها، یاتاقانها، ضربه گیرها (تامپونها)، قلابهای خودكار كه از طرف راه آهن مالك جهت واگنهای تعمیری ارسال می شود باید سالم باشد و نیازی به عملیات اضافی بر روی آنها نباشد این قطعات رایگان واگذار می شود. قطعات یدكی دیگر جهت تعمیر واگنها توسط راه آهن مالك و به حساب راه آهن استفاده كننده واگذار می شود.

محورها، چرخها، فنرها، فنرهای حلزونی، بوژیها، جعبه یاتاقانها، یاتاقانها، ضربه گیرها (تامپونها)، قلابهای خودكار آسیب دیده صرف نظر از وضعیت آنها به راه آهن مالك برگردانده می شود.

قطعات آسیب دیده دیگر به راه آهن مالك برگردانده نمی شود. قطعات آسیب دیده از همان ایستگاههای مرزی برگردانده می شود كه قطعات سالم جایگزین عبور كرده بوده است.

اگر قطعات آسیب دیده به راه آهن مالك برگردانده نشود راه آهن مالك شصت درصد(60%) ارزش قطعات سالم را دریافت می كند. این مبلغ توسط راه آهنی كه نتواند تحویل قطعات مذكور را به اثبات برساند پرداخت می گردد. بر روی قطعات ارسالی به راه آهن مقصد با رنگ روغنی علامت راه آهن مالك، شماره واگن كه این قطعات برای آن فرستاده می شود، مقصد (ایستگاه و راه آهن مقصد) نوشته می شود. بر روی قطعات آسیب دیده اعزامی به راه آهن مالك با رنگ قرمز روغنی علامت راه آهن مالك، شماره واگنی كه از آن قطعات برداشته شده است ومقصد (ایستگاه و راه آهن مقصد) نوشته می شود.

اگر به خاطر كمبود جا این علامتها را نتوان برروی قطعه نوشت، بر روی پلاك فلزی نوشته و به قطعه متصل می كند.

بابت گم شدن قطعات یدكی كه برای تعمیر واگنها فرستاده می شود و به راه آهن مقصد نمی رسد باید خسارت پرداخت گردد. خسارت را راه آهن گم كننده قطعات و یا راه آهنی كه نمی تواند تحویل قطعات را اثبات كند پرداخت می نماید.

18-10- قطعات یدكی رایگان و حتی المقدور با سرعتهای بالا حمل می شود. دربرگشت قطعات آسیب دیده با سرعت كم و رایگان به آدرسهای وارد در پیوست 9 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) فرستاده می شود. قطعات یدكی و قطعات آسیب دیده بدون مجوز ورود وخروج و بدون دریافت عوارض گمركی و غیره حمل می شود.

اعزام قطعات یدكی و قطعات آسیب دیده با تنظیم بارنامه مطابق فرمی كه بین طرفهای ذی نفع در مورد آنها به توافق رسیده اند انجام می گیرد. در فرم مربوطه در ستون «اسم بار» جمله زیر «بار از هرگونه عوارض گمركی ورود، خروج و عبور (ترانزیت) آزاد می باشد» نوشته می شود. علاوه براین شماره و نوع واگن كه جهت آن قطعات اختصاص دارد و یا شماره واگن كه از آن قطعه آسیب دیده برداشته شده است در فرم نوشته می شود.

قطعات یدكی واگنهای استیجاری مطابق .پاراگراف 23-5 درخواست می شود.

مسؤولیت جهت سالم بودن دیگهای مخازن استیجاری، آرماتور آنها، سوپاپهای اطمینان و دیگر تجهیزات برعهده مالك مخازن استیجاری می باشد.

ماده 19ـ پرداخت خسارت بابت واگنهای گم شده

19-1- واگنهایی كه آسیبهای شدید دیده و باید از دور خارج شود و همچنین واگنهایی كه طی شش ماه به دلایل دیگربه راه آهن مالك برگردانده نشده است جزو واگنهای گم شده به حساب می آید.

19-2- راه آهنی كه واگن را گم كرده است راه آهن مالك را توسط تلگرام با ذكر شماره واگن و دلیل گم شدن آن مطلع می سازد. جهت واگنهایی كه فاقد كدگذاری دوازده گانه هستند در تلگرام نوع واگن، تعداد محورهای آن، وزن خالی، سال ساخت و نام راه آهن مالك نوشته می شود.

19-3- برای واگن گم شده، راه آهن استفاده كننده به راه آهن مالك قیمت واگن نو را مطابق پیوست (ب16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت می كند. با توافق طرفین ذی نفع، جبران خسارت می تواند به صورت جایگزینی با واگن از نوع مشابه انجام گیرد.

اگر با توافق راه آهن مالك، واگن آسیب دیده توسط راه آهن استفاده كننده به راه آهن مالك فرستاده شود و سپس راه آهن مالك واگن آسیب دیده را از داراییهای خود حذف كند، راه آهن استفاده كننده هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش واگن نو را مطابق پیوست (ب16) قسمت دوم مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به راه آهن مالك پرداخت می كند.

بین راه آهنهای اروپایی با عرض 1435 میلیمتر و راه آهنهای با عرض 1520 میلیمتر دستورالعملهای زیر به كار گرفته می شود :

19-3-1- جهت واگن گم شده راه آهن استفاده كننده به راه آهن مالك باید مبالغی را كه در زیر تعیین می گردد پرداخت كند.

19-3-1-1- مطابق پاراگراف (ب16) قسمت اول مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) وزن خالی در ارزش یك كیلوگرم واگن مشابه تازه ضرب می شود. برمبنای توافق طرفهای ذی نفع واگن گم شده را می توان با واگن مشابه دیگر تعویض كرد.

19-3-1-2- از مبلغ پرداختی كه در .بند 19-3-1-1 تعیین گردیده ارزش محورها و چرخهای برگردانیده شده صرف نظر از وضعیت آنها كسر می شود. در این صورت ارزش آنها مانند نو منظور می گردد.

19-3-1-3- جهت قطعات برگشتی دیگر برمبنای توافقنامه، یك ششم ارزش محاسبه شده در .بندهای 19-3-1-1 و 19-3-1-3 منظور نمی شود.

19-3-1-4- اگر به راه آهن مالك قطعات واگن برگردانده شود هزینه ها مطابق .بندهای 19-3-1-2 و 19-3-1-3 در نظر گرفته نمی شود.

19-3-1-5- از نتایج محاسبات جهت هر سال عمر واگن چهاردرصد (4%) از بابت استهلاك كسر می گردد ولی این مبلغ نباید از هشتاد درصد (80%) قیمت نو بیشتر باشد. سال ساخت و سال آسیب دیدگی روی هم رفته معادل یك سال در نظر گرفته می شود.

19-4- اگر شش ماه از تحویل واگن از راه آهن مالك به راه آهن دیگر بگذرد راه آهن مالك صورتحساب جهت واگن گم شده را به راه آهن گم كننده واگن ارائه می دهد.

بین راه آهنهای اروپایی با عرض 1435 میلیمتر و راه آهنهای با عرض 1520 میلیمتر دستورالعملهای زیر وجود دارد :

19-4-1- اگر واگن باری طی شش ماه بعد از تحویل، به راه آهن مالك برگردانده نشود، راه آهن مالك به راه آهن استفاده كننده كه واگن را برنگردانده صورتحسابی رامعادل ارزش واگن مطابق بند 19-3-1 ارائه می دهد.

19-5- محاسبات مربوط به حق استفاده از واگن از لحظه ارسال اظهاریه مبنی بر گم شدن واگن به راه آهن مالك در مورد گم شدن واگن و یا مرور شش ماه مذكور فوق قطع می شود.

19-6- اگر واگن گم شده در عرض یك سال بعد از گم شدن پیدا شود و به راه آهن مالك برگردانده شود، راه آهن مالك مبلغ دریافتی را با كسر شش درصد(6%) عودت می دهد. كسری از لحظه گم شدن واگن تا لحظه تحویل آن به راه آهن مالك محاسبه می گردد.

19-7- مقررات مربوط به گم شدن واگن استیجاری در پاراگراف 23-6 آمده است. نحوه محاسبات جهت گم شدن واگنها و آسیبهای وارده بر آنها در پاراگرافهای .23-8 و 23-9 آمده است.

ماده 20ـ محاسبات حق الاستفاده واگنها

20-1- راه آهن گیرنده واگنهای متعلق به راه آهن دیگر جهت استفاده از واگنهای مذكور باید متناسب با مدت استفاده مبالغی مطابق نرخهای ذكر شده در پاراگرافهای (7و8) پیوست شماره (46) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت كند. در ارتباط با تعویض بوژی در موارد استفاده از بوژیهای راه آهن دیگر، راه آهن مالك واگن به راه آهن مالك بوژی برای هر بوژی مبلغ پانزده درصد (15%) از فهرست بهای استفاده از واگنها را می پردازد، (پاراگراف 12 پیوست 46 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و)) كه این مبلغ نباید بیش از سی درصد(30%) جهت هر واگن صرف نظر از تعداد محورهای آن باشد. این مبلغ از لحظه تحویل واگن تا برگشت آن مورد محاسبه قرار می گیرد.

20-2- مبنای محاسبات جهت استفاده از واگنها روز و یا سرعت می باشد. اگر مبنای محاسبات بین راه آهنها به روز تعیین گردد روزتحویل وروز برگشت واگن روی هم رفته معادل یك روز منظور می شود.

اگر واگن تحویل شده همان روز برگردانده شود مبلغ استفاده از واگن یك روز محاسبه می گردد. این امر شامل واگنهایی كه در روز چند بار رفت و برگشت داشته اند نیز می شود. اگر مبنای محاسبات جهت استفاده از واگنها به ساعت منظور می شود محاسبات از ساعت بعد از تحویل شروع و با ساعت بعد از برگشت تمام می شود. به طور مثال از ساعت 00/23 تا 59/23، ساعت 24 منظور می گردد، از ساعت 00/0 تا ساعت 59/0 ساعت یك منظور می شود.

در موارد بروز اختلافات در محاسبات طرف تحویل دهنده و طرف تحویل گیرنده داده های طرف گیرنده در صورت اثبات مورد قبول می باشد.

20-3- راه آهن استفاده كننده در موارد زیر از پرداخت حق الاستفاده از واگنها معاف می باشد.

20-3-1- تا ده روز در موارد قطع حركت قطارها به دلایل بروز حوادث غیرمترقبه كه استفاده از خط دیگر را نیز غیر ممكن می سازد. در این مواقع راه آهن استفاده كننده از پرداخت غرامت تأخیر برزنتها نیز معاف می باشد. این موضوع توسط تلگرام تأیید می گردد.

20-3-2- در مواردی كه تأخیر واگنها به تقصیر راه آهن مالك اتفاق می افتد كه این نیز در بارنامه های واگنها قیدمی شود و تلگرامهای عدم قبول واگنها آن را تأیید می كند.

20-3-3- در مواردی كه تأخیر واگنها به تقصیر راه آهن تحویل گیرنده اتفاق می افتد در این صورت راه آهنی كه از قبول واگن امتناع ورزیده است باید مبلغی را كه راه آهن استفاده كننده بابت كل زمان عدم قبول واگن به راه آهن مالك پرداخت نموده است، بپردازد. این مسأله با درج یادداشتهای مربوطه در فهرست واگنی و تلگرافهای مربوط به امتناع از قبول قطار تأیید میگردد.

20-3-4- در موارد به كارگیری واگنهای خالی جهت تأمین فاصله حفاظ و یا جهت تأمین فشار ترمز (چنانچه این واگنها به هیچ وجه بارگیری نمی شود و حركت آنها در توافقنامه ها بین طرفهای ذی نفع پیش بینی گردیده باشد)، جهت به كارگیری واگنهای خدماتی كه كاركنان (پرسنل) (رئیس قطار، ترمزبان، واگن بان و غیره) را حمل می كنند، جهت به كارگیری واگنهای اختصاصی توریستی اگر بین طرفین در این مورد توافقنامه ای وجود دارد كه این مسأله در بارنامه های مربوطه واگنها با تأیید قید می شود.

20-3-5- در مواردتعمیر واگنها از روز درخواست قطعات یدكی تا رسیدن آنها از راه آهن مالك این موضوع به وسیله درخواست ارسال قطعات یدكی در بارنامه ها تأیید می شود.

20-3-6- در موارد آسیب دیدگی شدید واگن، از روز ارسال تلگرام به راه آهن مالك، این امر به وسیله تلگرام در مورد واگن آسیب دیده تأیید می شود.

در مواردی كه راه آهن استفاده كننده در بعضی از روزها شامل معافیت از پرداخت مطابق .پاراگرافهای 20-3-1 و 20-3-2 و 20-3-5 این قسمت بوده، جهت محاسبه حق استفاده از كل روزهای استفاده شده، روزهای معافیت از پرداخت را كسر نموده و برای بقیه روزها صورتحساب ارائه می كند. در مواردی كه تعداد روزهای كل با روزهای معاف شده از پرداخت برابر باشد مبلغ حق الاستفاده بابت یك روز مطابق فهرست بهای دوره اول حساب می شود.

20-3-7- بین راه آهنهای اروپایی با عرض 1435 میلیمتر و راه آهنهایی با عرض 1520 میلیمتر برای موارد زیر چنین مقرراتی در نظر گرفته شده است :

20-3-7-1- تا ده روز در موارد قطع حركت قطار به دلایل بروز حوادث غیرمترقبه كه استفاده از خط دیگر را نیز غیرممكن می سازد. در این مواقع راه آهن استفاده كننده، از پرداخت غرامت تأخیر برزنتها نیز معاف می باشد. این موارد توسط تلگرام تأیید می گردد.

20-3-7-2- در مواردی كه تأخیر واگنها به تقصیر راه آهن مالك و یا راه آهن گیرنده انجام می گیرد. در این موارد راه آهنی كه باعث تأخیر شده است غرامت كل تأخیر را به راه آهن مالك پرداخت می كند. این امر در بارنامه واگن قید می شود و توسط تلگرامهای عدم قبول، تأیید می گردد.

بارنامه مطابق فرم پیوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) كه در سه نسخه تنظیم می گردد مبنای محاسبات می شود. در این فرم شماره واگنها و مدت تأخیر نوشته می شود كه یك نسخه آن به حسابداری راه آهن مقصد مطابق مقررات محاسبات در حمل ونقل بین المللی مسافر و بار ارسال می گردد.

20-3-7-3- در موارد تعمیر واگنها بدون درخواست قطعات یدكی، از روز بعد از جداشدن واگن از قطار تا روز بهره برداری مجدد معافیت از پرداخت حق استفاده از واگنها منظور می گردد اما این مدت نباید بیش از هفت روز باشد این امر توسط اظهاریه در مورد حذف واگن از بهره برداری مطابق پیوست (43) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تأیید می شود.

20-3-7-4- در موارد به كارگیری واگنهای خالی به عنوان حائل یا حفاظ و یا جهت تأمین فشار ترمز (اگر این واگنها تنها بین ایستگاههای مرزی رفت و آمد می كند و به هیچ وجه بارگیری نمی شود و حركت آنها در توافقنامه ها بین طرفهای ذی نفع پیش بینی گردیده است)، جهت به كارگیری واگنهای خدماتی كه كاركنان (رئیس قطار، واگن بان و تكنیسین واگن) را حمل می كند، جهت به كارگیری واگنهای اختصاصی توریستی اگر بین طرفین در این مورد توافقنامه هایی وجود دارد كه این امر در بارنامه مربوطه قید می شود.

20-3-7-5- جهت واگنهای تعمیری كه برای آنها قطعات یدكی درخواست گردیده، از فردای روز واگذاری جهت تعمیر، تا روز رسیدن قطعات به علاوه دو روز این اقدام توسط اظهاریه مطابق پیوست (43) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) در مورد حذف واگن از بهره برداری و فرم درخواست قطعات یدكی تأیید می شود.

20-3-7-6- واگنها با آسیبهای سنگین از روز آسیب دیدگی. این موضوع باید توسط راه آهن استفاده كننده بوسیله تلگرام تأیید شود.

20-3-7-7- در مواردی كه در چهارچوب كمكهای متقابل، واگنها دو روز قبل از وقت مقرر تحویل داده شود. این مواردتوسط فرم مربوط و تلگرام تأیید می شود.

20-3-7-8- در موارد قبول واگن با نواقص نامرئی كه بعداً بارگیری و یا تخلیه آن امكان پذیر نمی شود و تشخیص این نواقص در حین تحویل در ایستگاه ممكن نمی گردد (پیوست 11ـ آ مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و)) این موضوع توسط صورتجلسه كه در مورد وضعیت فنی واگن حاوی بار و خالی تنظیم می شود تأیید می گردد.

در مواردی كه راه آهن استفاده كننده در بعضی از روزها شامل معافیت از پرداخت مطابق .پاراگرافهای 20-3-7-5 و20-3-7-1 و20-3-7-2 این قسمت بوده، جهت محاسبه حق استفاده از كلیه روزهای استفاده شده، روزهای معاف شدن از پرداخت را كسر نموده و برای بقیه روزها صورتحساب صادر می كنند. در مواردی كه تعداد كل روزها برابر با روزهای معاف شده از پرداخت باشد حق استفاده جهت یك روز مطابق فهرست بهای دوره اول حساب می شود.

20-3-8- قبل از 48 ساعت-بابت استفاده از واگنهای خالی متصل شده :

20-4- هر راه آهن حق دارد مطابق .پاراگراف 17-4 از راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) درخواست اعاده سریع واگنهای خود را نماید. این كار توسط مخابره تلگراف از طرف مالك واگن انجام می گیرد. در تقاضای برگشت واگنها، شماره واگنها در مواردی كه فقط برگشت تعدادی از واگنها درخواست می شود و تاریخ شروع عملیات برگشت واگنها ذكر می شود را می توان هرسال و برای تعداد روزهای كمتر از نود روز استفاده نمود. در موارد عدم اجراء درخواست عودت سریع واگنها جهت استفاده از واگنها كه در .پاراگراف20-1 پیش بینی شده است حق استفاده از روز یازدهم دو برابر محاسبه می شود.

این حق استفاده از روز دریافت اظهاریه توسط راه آهن استفاده كننده شروع و با اظهاریه لغو درخواست عودت سریع واگنها تمام می شود. راه آهنی كه اظهاریه عودت سریع واگنها را دریافت می كند تاریخ دریافت اظهاریه را به راه آهن درخواست كننده اعلام می كند (1).

20-5- محاسبه جهت واگنهای راه آهنهای بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی و اسلواكی كه به راه آهنهای بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، لیتوانی، لتونی، مولداوی، روسیه، اوكراین، تاجیكستان و استونی تحویل داده می شود در طول مدت حضور واگنها در این راه آهنها مستقیماً بین راه آهن مالك وراه آهن استفاده كننده انجام می گیرد.

به همین ترتیب محاسبات جهت واگنهای راه آهنهای بلاروس، لیتوانی، لتونی، مولداوی، روسیه، اوكراین و استونی كه به راه آهنهای بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، اسلواكی عبوری از راه آهنهای ذكر شده تحویل داده می شود انجام می گیرد.

فصل سوم – واگنهای باری خصوصی

ماده 21– مقررات عمومی

21-1- در حمل ونقل بین المللی به كارگیری واگنهای باری خصوصی به عبارت دیگر واگنهایی كه متعلق به افراد حقیقی و یا حقوقی هستند كه در یكی از راه آهنهای عضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) ثبت شده است و همچنین واگنهای راه آهنها كه به شخص ثالث اجاره داده شده است و واجد شرایط فنی مندرج در پیوست 5 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) و دارای علامت «پ» هستند مجاز می باشد. از این به بعد افراد حقیقی یا حقوقی كه در بالا به آنها اشاره شد «مالك واگن» و واگنهای باری استیجاری «واگنهای استیجاری» نامیده خواهد شد.

21-2- واگنهای استیجاری و واگنهایی كه به اجاره داده شده است باید شماره دوازده گانه داشته باشد و بر روی آنها علامت و نوشته های پیش بینی شده در پاراگراف 21-10 و قسمت دوازدهم پیوست (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) و همچنین یادداشت پ581 مربوط به سازمان همكاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) باشد(1)

21-3- تصمیم گیری در مورد به كارگیری واگنهای استیجاری در حمل ونقل بین المللی با راه آهنی است كه این واگنها نزد وی ثبت شده است.

21-3-1- در مواردی كه مشخصات فنی واگنهای استیجاری دارای انحرافاتی نسبت به شرایط مندرج در پیوست (5) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باشد.

راه آهنی كه در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است جهت شرایط سیر و مبادله آنها قبلاً باید توافقهای لازم را از سایر راه آهنهای ذی ربط كسب نماید.

21-4- اگر واگنهایی كه از طرف راه آهن به شخص ثالث اجاره داده شده است براساس .پاراگراف 21-1 می باشد، این واگنها باید مانند واگن استیجاری به اسم موجر ثبت و علامتگذاری شود.

21-5- اگر به یك راه آهن، مجموعه واگنهای استیجاری جهت ثبت ارسال شود كه قبلاً در ناوگان راه آهن دیگر بوده است، مسأله باید با توافق راه آهنی كه قبلاً واگنها جزو ابواب جمعی آن به ثبت رسیده است باشد.

21-6- راه آهنی كه در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است باید هماهنگی های لازم را در مورد مسائل مربوط به آسیب دیدگی، تعمیرات، گم شدن واگن و قطعات آن و حذف آن از دارایی را با مالك واگن به عمل آورد.

21-7- مبلغی جهت حضور واگن استیجاری و واگن اجاره داده شده در راه آهن استفاده كننده پرداخت نمی شود.

ماده 22ـ تبادل واگنهای خصوصی

22-1- شرایط به كارگیری واگنهای خصوصی مطابق ماده (14) مقررات حاضر می باشد.

22-2- تحویل واگنهای خصوصی و امتناع از قبول آنها مطابق ماده (15) این مقررات انجام می گیرد.

ماده 23ـ نگهداری واگنهای خصوصی (مسؤولیت)

23-1- مقررات عمومی

23-1-1- به پاراگراف (18) این مقررات مراجعه شود.

در زمان حمل ونقل، نگهداری جاری واگنهای استیجاری به عهده راه آهنی می باشد كه واگنها در خطوط آن راه آهن قرار دارد. شرایط نگهداری مشابه واگنهای خود راه آهن مذكور می باشد.

23-2- تمیز كردن، شست وشو و ضدعفونی كردن

23-2-1- تمیز كردن، شست وشو و ضدعفونی كردن واگنهای استیجاری مطابق ماده (15) این مقررات انجام می گیرد.

23-2-2- تمیز كردن داخل مخازن و واگنهای اختصاصی دیگر جزو وظایف راه آهنها نمی باشد.

23-3- قسمتهای باز شونده واگنهای استیجاری.

23-3-1- قسمتهای باز شونده واگنهای خصوصی به آن دسته از اجزاء واگن اطلاق می شود كه محكم به واگن نصب نشده است و در بهره برداری به صورت موقت برداشته وسپس به محل خود برگردانده می شود. فهرست این قطعات در ضمیمه (57) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) آمده است.

23-3-2- قسمتهای واگنهای خصوصی باید دارای علامت مالك واگن و كد راه آهنی كه در آن به ثبت رسیده است باشد.

23-3-3- تعداد و نوع قسمتهای باز شونده واگنهای خصوصی در دو طرف واگن با علامتهای اختصاصی خود باید نوشته شود. طبق ضمیمه مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مسؤولیت جهت فقدان و یا آسیب قطعات بازشونده واگنهای خصوصی فقط در مواردی به وجود می آید كه آنها در دو طرف واگن درج شده است و حل و فصل مسأله مطابق پاراگراف ماده 23-8-4 انجام می پذیرد. پرداخت خسارتها مطابق پاراگرافهای ماده های 23-8-1 و 23-9-2 انجام می گیرد.

23-3-4- قطعات بازشونده واگنهای خصوصی باید مجدداً درمحلهای تعیین شده خود قرارگیرد. اگر بار امكان دهد پایه های متحركه در گیره های خود قرار می گیرد. زنجیرهای پایه های طرف مقابل باید به هم بسته شود و یا به روش دیگر محكم شده باشد.

اگر بار امكان نمی دهد كه قسمتهای باز شونده واگنهای استیجاری در محلهای خود نصب شود آنها را داخل واگن طوری قرار می دهد كه به سادگی به چشم دیده شود.

آنها را باید طوری بست كه گم نشود و یا با افتادن از واگن ایمنی حركت قطارها را به مخاطره نیندازد. اگر واگنهای خصوصی دارای جعبه های مخصوص جهت نگهداری پایه باشد پایه ها را در آنها قرار می دهند.

در زمان تحویل، نبود قطعات قابل برداشت واگنهای خصوصی و یا فقدان این قطعات كه ایمنی حركت قطارها را به مخاطره نمی اندازد، نباید دلیلی برای امتناع از قبول واگن گردد. كمبود قطعات قابل برداشت با تنظیم فرم پیوست (2) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) ثبت می شود كه به امضاء دوطرف می رسد.

واگن با برچسب طبق فرم ضمیمه (15a) یا (15b) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مجهز می گردد.

23-3-5- قطعات قابل برداشت نباید از واگن مربوطه جدا شود. اگر آنها برداشته و جدا شود، راه آهنی كه آنها را برداشته رایگان قطعات را با تنظیم اسناد حمل برطبق فرم موجود در موافقتنامه فی مابین راه آهن ذی نفع به راه آهنی كه واگن خصوصی در آن به ثبت رسیده است برگشت می دهد و مطابق آدرسهای مندرج در پیوست (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) ارسال می نماید. در نامه همراه قطعات، لیست قطعات و شماره واگنی كه از آن قطعات برداشته شده است نوشته می شود.

23-3-6- راه آهن استفاده كننده جهت گم شدن قطعات قابل برداشت واگنهای خصوصی، به راه آهنی كه واگن خصوصی در آن به ثبت رسیده مبلغی به ارزش قطعات نو پرداخت می كند.

23-4- واگنهای استیجاری آسیب دیده، آسیبهای سنگین واگنهای استیجاری و یا بوژیها.

23-4-1- واگنهای استیجاری آسیب دیده

23-4-1-1- اگر واگن خالی استیجاری آسیب دیده قابل بهره برداری بعدی نباشد و از قطار منفصل شود راه آهن استفاده كننده باید واگن را به حالت قابل حركت درآورده و آن را برای حمل ونقل آماده سازدواگنهای خالی استیجاری آسیب دیده كه نمی تواند بر روی چرخهای خود حركت كند از این قاعده مستثنی است (رجوع به پاراگراف 23-4-2-2).

در مواردی كه ارزش تعمیرات واگن استیجاری برای راه آهن استفاده كننده ارزان تر از فهرست بهای مندرج در پیوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باشد، راه آهن استفاده كننده می تواند تعمیرات را انجام دهد.

ـ واگن خالی استیجاری را جهت حمل ونقل آماده سازد.

ـ خرابیهایی را كه مشكلی برای بارگیری ندارد اما اشكالاتی برای بهره برداری بعدی ایجاد می نماید رفع كند.

این دستورالعمل شامل واگن استیجاری حاوی بار كه دارای خرابیهای مشابه نیز می باشد كه بهره برداری بعدی آن امكان پذیر نمی باشد و باید برای تعمیر تخلیه شود یا بدون تخلیه بار تعمیر گردد. اگر مسؤولیت خرابیها با راه آهن نبوده هزینه تعمیر واگن استیجاری توسط مالك واگن پرداخت می شود.

مقررات فوق شامل تعمیرات دوره ای واگنهای استیجاری نمی باشد.

23-4-1-1-1- خرابیها تا حد 500 فرانك سوئیس را راه آهن كشف كننده خرابیها انجام می دهد.

تعمیرات بالای مبلغ ذكر شده را می توان تنها با توافق راه آهنی كه واگن استیجاری در آن ثبت گردیده انجام داد. این بند مربوط به بازدیدهای جاری نمی شود.

23-4-1-2- راه آهن استفاده كننده می تواند علاوه بر عملیاتی كه در پاراگراف .23-4-1-1-1 آمده است، با داشتن موافقت راه آهنی كه در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است و همچنین مالك واگن عملیات دیگر نیز انجام دهد. اگر راه آهن مقصر آسیبهای وارده بر واگن نباشد تعمیرات به حساب مالك واگن انجام می گیرد.

23-4-1-3- تغییرات در ساختمان واگن استیجاری بدون داشتن توافق از مالك واگن و راه آهنی كه این واگن در آن به ثبت رسیده است ممنوع می باشد.

23-4-1-4- چنانچه هنگام حمل واگنهای استیجاری برروی فرابر (فریبوت)، پذیرش آنها تنها پس از عبور صورت پذیرد در آن صورت راه آهن تحویل گیرنده باید این واگنها را مطابق .پاراگراف 23-4-1-1 نگهداری كند.

23-4-1-5- واگنهای استیجاری كه جهت تعمیرات به واحدهای تعمیراتی راه آهنی مطابق .پاراگرافهای 23-4-1-1 و 23-4-1-2 ارسال می شود باید تاحدی كه برای بازرسی، تعمیرات واستقرار ظرف این واگن لازم است تمیز شود. هزینه های تمیزكردن واگنها را مالك واگن می پردازد. مشروط به این كه این تمیزی مربوط به آسیب دیدگی نباشد كه مسؤولیت آن با راه آهنی است كه آسیب را وارد نموده است.

23-4-1-6- اگر واگنهای خصوصی دارای خرابیهایی باشد كه رفع نشده باشد و این خرابیها مانعی برای بارگیری آنها و ایمنی حركت قطارها ایجاد نمی كند باید با برچسبهای پیوستهای (15a) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) مجهز شود تا بر روی فرم مربوطه خرابیهای موجود اشاره شود.

23-4-1-7- واگنهای خصوصی آسیب دیده حاوی بار و یا خالی كه خرابی آنها را راه آهن استفاده كننده مطابق پاراگرافهای23-4-.1-1 و 23-4-1-2 نمی تواند رفع كند اما این واگنها قادرند بر روی چرخهای خود حركت كنند باید با برچسبهای پیوست (15b) مجهز شود.

23-4-2- واگنهای استیجاری با آسیبهای سنگین.

23-4-2-1- اگر بدنه، شاسی و بوژیهای واگنهای استیجاری طوری آسیب ببیند كه واگن نتواند بر روی چرخهای خود حركت كند و وجود این واگن در قطار حتی در انتخاب آن ایمنی حركت را به مخاطره می اندازد واگن دارای آسیب سنگین به شمار خواهد آمد. در واگنهای استیجاری بوژی دار (دارای بیش از چهار محور) هر بوژی، شاسی و بدنه جداگانه بررسی می شود. هر بوژی را باید مانند واگن دومحوره در نظر داشت.

23-4-2-2- وقتی واگن با بوژی دارای آسیب سنگین مطابق پاراگراف 23-4-1-2 تعمیر گردیده باید پاراگرافهای 23-4-1-3 و 23-4-1-7 رعایت شود.

23-4-2-3- تصمیم گیری در مورد تعمیر واگن با آسیب سنگین و یا بوژی با آسیب سنگین با راه آهنی است كه در آن واگن به ثبت رسیده است و آن راه آهن باید تصمیم خود را توجیه كند.

23-4-2-4- اگر راه آهن استفاده كننده، تعمیرات واگن استیجاری با آسیبهای سنگین (و یا بوژی با آسیبهای سنگین) را انجام نمی دهد باید به راه آهنی كه واگن استیجاری در آن به ثبت رسیده است اطلاعات زیر را بدهد : میزان خرابیها، وزن خالی و ساخت واگن، ضمناً توافق مربوط به برگشت واگن و یا بوژی را درخواست كندواگنهای استیجاری و یا قطعات آنها فقط با موافقت راه آهنی كه واگن در آن به ثبت رسیده است، برگردانده می شود.

راه آهنی كه در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است توافق خود را به راه آهنهای عبوری (ترانزیتی) ابلاغ می كند. عدم كسب این توافق می تواند دلیلی جهت عدم قبول واگن استیجاری (یا بوژی) گردد.

23-4-2-5- بعد از دریافت توافقنامه كه در پاراگراف 23-4-2-4- به آن اشاره شد راه آهن استفاده كننده واگن آسیب دیده را (یا بوژی را) روی واگن دیگر بارگیری كرده و به ایستگاهی كه راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری درخواست نموده است می فرستد. هزینه های بارگیری واگن استیجاری با آسیبهای شدید به نحو زیر پرداخت می شود.

ـ توسط راه آهن استفاده كننده اگر مسؤولیت آسیب دیدگی با آن است.

ـ توسط مالك واگن اگر مسؤولیت آسیب به عهده آن باشد.

واگن استیجاری آسیب دیده كه مطابق پاراگراف .23-4-2-3 تعمیر گردید می تواند بر روی چرخهای خود به راه آهنی كه در آن ثبت شده است اعزام گردد.

درموارد زیر واگن (و یا بوژی) استیجاری آسیب دیده به نحو زیر برگردانده می شود:

ـ رایگان طبق بارنامه اگر مقصر راه آهن باشد.

ـ با اجرت، اگر مقصر مالك واگن است و یا هنوز مقصر تشخیص داده نشده باشد.

اگر بعداً مشخص شود كه مقصر راه آهن می باشد اجرت دریافت شده به مالك واگن برگردانده می شود

23-4-2-6- اگر واگن خصوصی آسیب دیده (و یا بوژی) روی واگن دیگر بارگیری می شود راه آهن استفاده كننده باید بر روی آن برچسب قرمز رنگ مطابق پیوست (15- و) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نصب نماید. اگر واگن خصوصی آسیب دیده برروی چرخهای خود برگردانده می شود بر روی آن برچسب پیوست (15– و) به رنگ آبی مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) چسبانده می شود.

23-4-2-7- تصمیم گیری در مورد این كه واگن خصوصی می تواند در شبكه راه آهنهای دیگر همسایه بدون خطر ایمنی حركت كند با اولین راه آهن گیرنده واگن می باشد.

23-5- قطعات یدكی

23-5-1- قطعات یدكی موردنیاز برای تعمیر واگن استیجاری از راه آهنی كه در آن واگن به ثبت رسیده است با تنظیم فرم مطابق پیوست (18) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) درخواست می شود درخواستها به زبان روسی یا چینی نوشته می شود و به آدرسهای مندرج در پیوست (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) فرستاده می شود.

23-5-1-1- قطعات یدكی را به صورت آماده جهت نصب می فرستند. قطعات یدكی را باید به صورت فوری ارسال نمود و اگر ابعاد آنها اجازه می دهد با سرعتهای بالا و اگر ارسال قطعات به صورت فوری امكان پذیر نیست، درخواست كننده را در اولین فرصت باید مطلع ساخت.

23-5-1-2- قطعات یدكی آسیب دیده صرف نظر از وضعیت آنها باید به راه آهنی كه واگن استیجاری در آن به ثبت رسیده است برگردانده شود. آدرسها مطابق پیوست شماره (9) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می باشد.

23-5-1-3- مدارك مربوط به قطعات یدكی واگن استیجاری در موارد ارسال باید در پاكت پلاستیكی قرار گیرد و به قطعات وصل شود.

23-5-1-4- قطعات یدكی جهت تعمیر قطعات آسیب دیده و برگشتی، بدون أخذ مجوز و عوارض گمركی و غیره رایگان و اگر امكان است با سرعت بالا حمل می شود. مطابق ماده (18).

23-5-1-5- ارزش قطعات ارسالی جهت تعمیر و یا قطعات آسیب دیده در موارد گم شدن و نرسیدن به راه آهن مقصد توسط راه آهنی پرداخت می شود كه نتواند تحویل قطعات را به راه آهن همسایه اثبات كند. ارزش مانند قطعات تازه دریافت می شود.

23-5-1-6- استفاده از قطعات واگنهای دیگر منع می شود مگر این كه واگن دیگر متعلق به راه آهنی است كه واگن آسیب دیده استیجاری در آن به ثبت رسیده است و آن راه آهن توافق خود را اعلام كرده است.

23-6- گم شدن واگنهای استیجاری.

23-6-1- اگر سه ماه از وقت مقرر برای رسیدن واگن استیجاری به گیرنده بگذرد واگن گم شده به حساب می آید. راه آهنی كه در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است با درخواست مالك واگن باید درجستجوی واگن گم شده شركت كند.

23-6-2- اگر راه آهنی نتواند واگنی را كه برای حمل ونقل قبول شده بود در اختیار مالك بگذارد اما در شبكه آن قرار نداشته به درخواست مالك، راه آهن اقداماتی را جهت یافتن واگن انجام می دهد. اگر بعد از درخواست سه ماه بگذرد و راه آهن قادر نباشد واگن را تحویل مالك بدهد واگن استیجاری گم شده به حساب می آید.

23-6-3- مهلت سه ماه پیش بینی شده در .بندهای 23-6-1 و 23-6-2 درمواردی كه واگن استیجاری آسیب دیده و یا به دلایلی كه راه آهن در آن مقصر نیست به میزان مربوطه افزوده می شود.

23-6-4- راه آهنی كه در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است راه آهنی را كه برای آخرین بار در آن واگن قرار داشته در مورد گم شدن واگن مطلع می سازد.

23-6-5- راه آهنی كه در شبكه آن برای آخرین بار واگن استیجاری قرار داشته باید خسارت واگن را به راه آهن ثبت كننده واگن از روز تحویل (پاراگراف 23-8) پرداخت كند. صورتحساب را باید تا هشت ماه بعد از دریافت اظهاریه مطابق پاراگراف 23-4-6 پرداخت نمود.

23-6-6- اگر واگن استیجاری گم شده بعد از پرداخت خسارت پیدا شود و راه آهنی كه در آن واگن ثبت شده است در این مورد مالك واگن را مطلع سازد، مالك واگن می تواند در مدت شش ماه به شرط بازپرداخت خسارت، برگشت واگن را به صورت مجانی به ایستگاه مربوطه درخواست كند. مالك واگن درصد مربوط به تأخیر واگن را از مبلغ پرداختی كسر می نماید.

اگر واگن به خود مالك برگردانده شود راه آهنی كه در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است باید خسارت دریافتی را به راه آهن پرداخت كننده خسارت برگرداند.

23-6-7- راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری و راه آهنی كه باید واگن را برمی گرداند طی پنج سال به جستجو ادامه می دهد. در این مدت شماره واگن استیجاری شده به واگن دیگر واگذار نمی شود.

23-7- پرداخت هزینه های تعمیر واگنهای استیجاری.

23-7-1- اگر راه آهن استفاده كننده مطابق پاراگراف 23-4 واگن استیجاری را تعمیر و یا تجهیز كند صورتحساب مربوطه را به راه آهنی كه در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است ارائه می كند، به جز عملیاتی كه باید به حساب خود انجام دهد.

23-7-2- در صورتحساب ارائه شده به راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری، هزینه های واقعی تعمیرات (هزینه های كلی و فرعی) و همچنین عوارض مسیر حمل را كه در بارنامه مربوطه منظور نگردیده است درج می نماید باوجود این در صورتی كه هزینه های تعمیرات كمتر از مبلغ مندرج در پیوست شماره (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می باشد صرف نظر از مسؤولیت آسیبها به عهده راه آهن استفاده كننده خواهد بود.

23-7-3- راه آهن استفاده كننده برای تنظیم صورتحساب از پیوست شماره (51) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) استفاده می كند. صورتحسابها باید در دو نسخه تنظیم شود و دارای شرح آسیب و عملیات انجام شده باشد صورتحسابها و پیوست (51) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باید روشن و دقیق تنظیم گردد كه راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری بتواند مسؤولیت آسیبها را تعیین و در صورت نیاز درجهت تعمیر در حمل واگن استیجاری آسیب دیده و همچنین جبران از دور خارج شدن واگن تصمیم بگیرد.

23-7-4- فرم پیوست (51) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) همراه با صورتحساب تعمیرات باید زودتر از شش ماه بعد از تشخیص آسیب به راه آهنی كه واگن استیجاری در آن ثبت شده است بفرستد. اگر مدت شش ماه مذكور رعایت نگردد آن وقت راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری می تواند از آن صرف نظر كند به جز مواردی كه راه آهن استفاده كننده با ذكر دلایلی درخواست افزایش این مدت زمان را كرده باشد.

23-7-5- راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری كه فرم پیوست (51) و صورتحساب را دریافت می كند در مدت دو ماه دریافت آنها را تأیید كرده و باید نشان دهد كه در كدام ماه مبلغ هزینه ها پرداخت خواهد شد و همچنین ذكر كند كه نمی تواند این مسأله را فوراً حل و فصل كند.

23-8- مبلغ خسارتهایی كه توسط راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری تقسیم می شود در مواردی كه خرابیها ناچیز است و یا مبلغ خسارت كه توسط راه آهن استفاده كننده به راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری در موارد آسیبهای سنگین مطابق پاراگراف (23-9) پرداخت می شود به نحو زیر تعیین می گردد.

23-8-1- در صورتی كه تعمیرات واگن استیجاری (و یا بوژی) انجام می گیرد هزینه تعمیرات كه از هزینه های حقیقی اصلی و اضافی تشكیل می شود با در نظر داشتن كلیه خرابیهای به وجود آمده تا برگشت به راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری محاسبه گردد. در مواردی كه منظور واگن آسیب دیده شدید (و یا بوژی) است كه باید به طرف واحد تعمیراتی به صورت بارگیری شده بر روی واگن دیگر حمل گردد هزینه های مربوط به تخلیه و بارگیری كه راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری انجام داده است باید در هزینه های تعمیراتی منظور گردد. اگر مبلغ كلی هزینه بیش از مبلغ پرداختی جهت واگن گم شده باشد (ارزش واگن بدون ارزش قطعاتی كه می تواند مورد استفاده قرار گیرد) باید كوچكترین آنها را جهت پرداخت منظور نمود.

23-8-2- اگر واگن استیجاری (و یا بوژی) از دور خارج می گردد جبران هزینه ها مطابق .پاراگراف 23-8-2 محاسبه می شود. اگر مبلغ كل مطابق پاراگراف .23-8-1-1 كمتر از مبلغ خسارت از دور خارج شدن واگن است مبلغ كل باید مطابق پاراگراف 23-8-.1-1 محاسبه شود. به خصوص در مواردی كه واگن استیجاری (و یا بوژی) به خاطر آسیبهای وارده تعمیر نشود بلكه به دلایلی دیگر.

23-8-3- در موارد از دور خارج شدن واگن استیجاری (و یا بوژی) و یا در مواردی كه در .پاراگراف 23-8-1-1 ذكر شده است ارزش تجدید اموال واگن استیجاری (و یا بوژی) به نحو زیر تعیین می گردد :

23-8-2-1- مبنای ارزش واگن (یا بوژی) از ارزش یك كیلوگرم واگن جدید (یا بوژی) مطابق پیوست (16ب) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) ضرب در وزن خالی واگن خصوصی (و یا بوژی)محاسبه می گردد. در ارتباط با چین، كره، مغولستان، بلاروس، لتونی، لیتوانی، مولداوی، روسیه، اوكراین و استونی مبناء عبارت است از ارزش واگن نوع مشابه طبق جدول (16 ب) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و).

23-8-2-2- بابت هرسال استهلاك واگن چهار در صد از ارزش واگن خصوصی (یا بوژی) كسر می شود. اما حداكثر تا سقف هشتاد درصد(80%) در محاسبات عمر مفید سال ساخت وآسیب دیدگی و یا سال گم شدن روی هم رفته یك سال در نظر گرفته می شود.

23-8-2-3- مابه التفاوت بین ارزش واگن مطابق 23-8-2-1و مبلغ استهلاك كه در 23-8-2-2 آمده است ارزش واگن خصوصی (و یا بوژی) را برای لحظه آسیب دیدگی ویا گم شدن تعیین می كند.

23-8-2-4- ارزش قطعات واگنی كه در صورت از دور خارج شدن آن قابل استفاده می باشد از حاصل ضرب وزن این قطعات در بهای یك كیلوگرم كه از تقسیم ارزش واگن (مطابق پاراگراف 23-8-.2-3) بر وزن خالص واگن (یا بوژی) به دست می آید منتج می گردد.

23-8-2-5- اگرراه آهن ثبت كننده واگن خصوصی قطعات واگن را برای استفاده مجددقبول می كند، مابه التفاوت محاسبات مطابق .پاراگرافهای 23-8-2-3و 23-8-2-4 مبلغ خسارتهای پرداختی را تعیین می كند. در غیراین صورت مبلغ محاسبه شده مطابق پاراگراف 23-8-2-3 پرداخت می گردد.

23-8-4- اگر محورها و چرخهای واگن استیجاری كه با تقصیر راه آهن استفاده كننده آسیب دیده است و قابل تعمیر نیست به راه آهن ثبت كننده واگن برگردانده شود باید حمل آنها رایگان و تا ایستگاهی كه راه آهن ثبت كننده واگن تعیین می كند انجام پذیرد.

23-8-5- اگر قسمتهای قابل برداشت واگن استیجاری كه در دو طرف آن نشان داده شده است گم شود و مسؤولیت این امر با راه آهن باشد صورتحسابی جهت ارزش این قطعات ارائه می شود كه دیگر خسارتها را منتفی می كند.

23-9- ارائه و تقسیم هزینه های تعمیر واگنهای استیجاری و پرداخت خسارتها جهت آسیبهای وارده.

23-9-1- اگر در طی مدتی كه واگن استیجاری تحویل حمل ونقل راه آهن گردیده است واگن و یا قطعات آن آسیب ببیند و یا گم شود راه آهنی كه در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است با توافق راه آهن استفاده كننده میزان مسؤولیتها را بین راه آهنها توزیع می كند و هماهنگی های لازم درجهت پرداخت خسارتهای درخواستی مالك واگن را به عمل می آورد.

23-9-2- در موارد آسیب و یا گم شدن واگن استیجاری و یا قطعات آن، هزینه هایی كه براساس آن راه آهن استفاده كننده صورتحسابی را به راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری ارائه می دهد به نحو زیر تقسیم می گردد:

23-9-2-1- اگر در حمل ونقل بین المللی واگن استیجاری و یا قسمتهای قابل برداشت آن آسیب دیده است و كشف این آسیبها در هنگام تحویل امكان پذیر نبوده (آسیبهای غیرآشكار)، راه آهن ثبت كننده واگن مبلغ هزینه های مربوطه را كه به حساب راه آهنهای مسیر پرداخت گردیده است برحسب تن كیلومترهای تعرفه ای طی شده، بین راه آهنهای شركت كننده در حمل این واگن تقسیم می كند. در این موارد سهم پرداختی توسط یك راه آهن نباید بیش از شصت و پنج درصد (65%) كل ارزش تعمیرات باشد. اگر در حمل ونقل بیش از دو راه آهن شركت داشتــه اند مابقی هزینه های تعمیـر بین آنها با روش مشابه تقسیم می گردد.

23-9-2-2- حق تقسیم هزینه با گذشت دو سال بعد از ارائه درخواست جبران خسارتها ساقط می شود. این حق همچنین با گذشت دو سال بعد از انقضاء هشت ماهی كه در آن درخواست تازه جهت پیگیری درخواست اولیه نباشد ساقط می شود، این مدت اعتبار حق را در شرایطی می توان تمدید كرد كه راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری اعلام كند كه به دلایلی كه در كنترل ایشان نیست بررسی علت آسیب امكان پذیر نبوده و این اعلام باید قبلاً ازمنقضی شدن زمان تعیین شده انجام پذیرد.

اگر تقسیم هزینه در طی فرصت بعدی نیز امكان پذیر نباشد، راه آهنی كه تقسیم را انجام می دهد دلایل تأخیر در این امر را اطلاع می دهد، اگر این مسأله با انقضاء دوسال آخر به اطلاع طرفین مقابل نرسد حق تقسیم به صورت كامل ساقط می شود. راه آهنی كه ثبت كننده واگن استیجاری است تأییدیه های مبنی بر پرداخت هزینه ها را جمع آوری كرده و سهم راه آهنهای شركت كننده را به ارز پرداخت می كند. راه آهن ثبت كننده بلافاصله پس از پرداخت خسارت، راه آهنهای دیگر را مطلع ساخته و تاریخ ومیزان خسارت پرداختی و سهم هریك از راه آهنها در آن را توسط فرم تقسیم مطابق پیوست (53) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) اعلام می كند. فرم تقسیم درجهت مسیر حمل ونقل انجام شده ارسال می گردد، اگر یادداشتی در مورد بیمه در بارنامه وجود دارد در فرم تقسیم اسم و آدرس شركت بیمه و همچنین مبلغ بیمه مشخص می شود. اگر یكی از عملیات تعمیراتی ارزانتر از ارزش تعیین شده در پیوست (16) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باشد پرداخت هزینه آن به حساب راه آهن استفاده كننده انجام می گیرد.

23-9-2-3- اگر آسیب بر روی خطوط داخلی راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری و یا در خطوط خارج از قرارداد حمل ونقل به واگن رسیده باشد هزینه پرداختی به حساب راه آهن كه می تواند شامل هزینه های حمل خود واگن آسیب دیده نیز باشد توسط راه آهن استفاده كننده پرداخت می شود.

اگر واگن استیجاری (و یا بوژی) توسط راه آهن استفاده كننده تعمیر نمی شود راه آهن ثبت كننده واگن صورتحساب هزینه های تعمیراتی را مطابق .پیوست (52) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) به آن راه آهن ارائه می دهد، در تقسیم و پرداخت مبلغ فوق، مفاد .پاراگرافهای 23-7-3 و 23-7-5 اعمال می گردد.

23-9-3- اگر واگن استیجاری (و یا بوژی) طوری آسیب ببیند كه باید به واگن دیگر بارگیری شود و آسیب وارده به تقصیر راه آهنی است كه در مقابل راه آهن ثبت كننده واگن مسؤولیت دارد، راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری حق دارد مطابق پاراگراف 23-8 از راه آهنی كه در آن آسیب شدید به واگن (یا بوژی) رسیده است درخواست خسارت نماید.

23-9-4- راه آهنی كه واگن استیجاری را به ثبت رسانده فرم مطابق پیوست (52) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) را به همراه صورتحسابهای مطابق پاراگرافهای 23-.9-3 و 23-9-2 در مدتهای تعیین شده زیر ارسال نماید :

23-9-4-1- برای واگنهای آسیب دیده

23-9-4-1-1- در طی شش ماه بعد از برگشت واگن به راه آهن ثبت كننده آن اگر واگن در راه آهن دیگر آسیب دیده و جهت تعمیر به راه آهن ثبت كننده واگن ارسال گردیده است.

23-9-4-1-2- در طی شش ماه بعد از دریافت فرم پیوست (52) با صورتحساب مربوطه اگر واگن استیجاری در راه آهن دیگر آسیب دیده وهمان جا تعمیر شده است.

23-9-4-1-3- در طی شش ماه بعد از منفصل شدن واگن استیجاری اگر آن واگن در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) در خود راه آهن ثبت كننده آسیب دیده و در آنجا تعمیر شده است.

23-9-4-1-4- اگر بعد از گذشت شش ماه مدارك مربوطه ارائه نگردد راه آهنهایی كه باید خسارت را پرداخت كنند می توانند از قبول مدارك امتناع ورزند به جز مواردی كه راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری به موقع بااشاره به دلایل تأخیر، درخواست تمدید مدتهای مذكور را بنماید.

23-9-4-2- برای واگنهای (یا بوژیهای) استیجاری با آسیبهای شدید.

23-9-4-2-1- در طی هشت ماه بعد از برگشت واگن (و یا بوژی) استیجاری با آسیبهای شدید به راه آهن ثبت كننده آن.

23-9-4-2-2- در طی هشت ماه از تاریخ اعلام راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری مبنی بر عدم قبول واگن (و یا بوژی) با آسیبهای شدید.

23-9-4-2-3- اگر راه آهن استفاده كننده فرم پیوست (54) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) را ارسال نكرده است و یا اطلاعات موردنیاز جهت بررسی مسأله از طرف راه آهن ثبت كننده واگن كافی نیست مدت زمانهای فوق الذكر از لحظه رسیدن اطلاعات دقیق به راه آهن ثبت كننده واگن شروع می شود.

23-9-5- راه آهنهای استفاده كننده در قبال آسیب دیدگی یا گم شدن قطعات قابل برداشت كه در دو طرف واگن علامتگذاری نشده باشد مسؤولیتی ندارند (مانند ابزارآلات، شیلنگهای تخلیه وغیره).

23-9-6- راه آهن استفاده كننده در مواردی كه تقصیر آن اثبات شود و یا در موارد زیر در مقابل راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری مسؤولیت دارد:

ـ برای شكستن ظرفهای سفالی، شیشه و غیره اگر این خرابیها همزمان با آسیبهای دیگر وارده بر واگن كه مسؤولیت آنها با راه آهن می باشد، به وقوع پیوسته است.

ـ برای خرابیهای ظرفهایی كه دارای پوشش داخلی (لعابی) می باشد اگر برروی ظرفها آسیبهایی وجود داشته باشد، مسؤولیت این خرابیها با راه آهن می باشد.

هزینه های تعمیراتی این نوع خرابیها مانند تعمیر خود واگن آسیب دیده مدنظر قرارمی گیرد و مطابق پاراگرافهای 23-9-2 و 23-9-3 محاسبه می شود.

23-10- پرداخت خسارتهای ناشی از خواب (توقف) واگن آسیب دیده استیجاری.

23-10-1- اگر واگن استیجاری به علت آسیب دیدگی كه راه آهن مسؤول آن می باشد از قطار منفصل شده باشد :

– در طول مدت اعتبار قرارداد حمل ونقل اگر واگن بعد از تعمیر به ایستگاه اولیه فرستاده نشده است.

ـ به ایستگاه مقصد

ـ در ایستگاههای دیگر

در این صورت راه آهن ثبت كننده واگن استیجاری خسارتها را به مالك واگن پرداخت می كند به شرط این كه می توانست واگن را تعمیر كند. میزان پرداختها طبق فیش سازمان همكاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) به شماره (P.O 1/4) شرایط ثبت وبهره برداری واگنهای خصوصی در زیر تعیین گردیده است:

ـ واگنهای یخچالدار بوژی دار با ظرفیت بالای (30) تن.

ـ واگنهای بوژی دار جهت حمل گاز.

ـ واگنهای باری دوطبقه جهت حمل ماشینهای سواری.

ـ واگنهای باری با چهار محور مستقل و با ظرفیت بالای چهل تن.

نرخهای جبران از دست رفته برای سایر واگنهای خصوصی از برگه (فیش) فوق الذكر آمده است.

هزینه ها به شكل زیر پرداخت می شود.

ـ از روز ششم منفصل شدن واگن.

از روز ششم بعد از منقضی شدن قرارداد حمل ونقل چنانچه واگن استیجاری قبل از سپری شدن مدت قرارداد جدا شده باشد تا آخرین روز تعمیر و یا اگر خود مالك واگن را تعمیر می كند و یا تعمیر را به مؤسسه دیگر واگذار می كند تا روز مقرر جهت تعمیر، اما نباید بیشتر از چهارده روز باشد.

اگرمدت تعمیر بیش از چهارده روز باشد پرداختهای فوق الذكر به شكل زیر انجام می پذیرد:

ـ از روز اول منفصل شدن واگن.

ـ از روز اول بعد از انقضاء قرارداد حمل ونقل وقتی كه واگن در ظرف مدت اعتبار قرارداد منفصل شده است.

23-10-2- پرداخت خسارت بابت در آمد از دست رفته بهتر است همزمان با پرداخت هزینه های تعمیراتی انجام گیرد كه در پاراگراف 23-9 عنوان شده است.

فصل چهارم ملحقات و تجهیزات جانبی بارگنجها (كانتینرها) و تخته ها (پالتها)

ماده 24ـ ملحقات و تجهیزات جانبی

24-1- تجهیزات جانبی مندرج در پیوست (6) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می تواند همراه بار تا ایستگاه مقصد و یا ایستگاه تخلیه و بارگیری همراه باشد به شرط اینكه از طرف راه آهن گیرنده سریعاً برگردانده شود. لوازم مخصوصی كه جزو واگن می باشد و دارای شماره است (تخته ها ی حفاظتی چوبی جهت درهای واگن، پایه ها) جزو ملحقات و تجهیزات جانبی به حساب نمی آید. مسؤولیت راه آهن استفاده كننده در مقابل قطعات مذكور براساس پاراگراف (18مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) می باشد.

24-2- تجهیزات جانبی باید دارای اتیكت كشور مالك باشد و برزنتها علاوه بر این باید دارای شماره و اندازه در متر مربع باشد، بر روی ملحقات و تجهیزات جانبی می تواند علامتها و نوشته های مربوط به راه آهن مالك وجود داشته باشد.

24-3- تحویل تجهیزات جانبی در ایستگاههای مرزی براساس فهرست تحویل مطابق فرم پیوست (7) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) كه طرف تحویل دهنده آنها در چهار نسخه تنظیم می كند انجام می گیرد. هر طرف دو نسخه از فرم را دریافت می كند.

علاوه براین جهت برزنتها لیست مشخصات همراه مطابق فرم پیوست (13) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) در ایستگاههای مبدأ تنظیم می گردد. جهت تجهیزات جانبی دیگر كه در واگن وجود دارند فقط یك لیست همراه با تعیین تعداد تجهیزات تهیه می شود، لیست همراه تا برگشت تجهیزات به راه آهن مالك با آنها حركت می كند.

شماره لیست همراه در ستون «عنوان» فرم بارنامه نوشته می شود، جهت لیستهای گمشده راه آهن تحویل دهنده، لیستهای همراه جدید تنظیم می كند. بر روی لیستهای جدید نوشته می شود «مدارك المثنی به جای گم شده».

در موارد سیر تجهیزات جانبی تا ایستگاه مرزی راه آهن مجاور كه عملیات جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) بارها آنجا انجام می گیرد، تهیه لیست همراه ضروری نیست.

اگر لیست دارای اطلاعات مغایر با وضعیت حقیقی تجهیزات می باشد و یا كسری دارد، در ستون «ملاحظات» لیست همراه وضعیت موجود تجهیزات نوشته و با امضاء، تاریخ و مهر ایستگاه تأیید می گردد. نوشته های ایستگاه مبدأ دست نخورده می ماند. برای راه آهنهای خط 1520 میلیمتر به استثناء مغولستان ایستگاه مبدأ عبارت است از مبادله مرزی.

24-4- كنترل ماهانه تحویل تجهیزات جانبی بجز برزنتها توسط ایستگاههای مرزی طرفین مطابق فرم تراز نامه های پیوست (8) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد. ترازنامه ها جداگانه برای تجهیزات جانبی هر راه آهن تنظیم می گردند.

فرمهای ترازنامه ماهیانه توسط راه آهن تحویل دهنده در چهار نسخه و در تاریخ پنجم ماه بعدی تنظیم می گردد كه هرطرف دو نسخه آن را دریافت می كند. ترازنامه های ماهانه را رؤسای ایستگاههای مرزی امضاء كرده و به مهر تاریخدار ایستگاهها تأیید می كنند.

طرفها به طور جداگانه برای هر راه آهن مالك ترازنامه كنترل را در یك نسخه تنظیم می كنند، نتایج تحویل انتقال روزانه و باقیمانده آن بین نمایندگان دو طرف توافق می گردد. برمبناء ترازنامه ها كه در ایستگاههای مرزی تنظیم می شود طرف گیرنده باقیمانده تجهیزات جانبی هر راه آهن مالك را تعیین می كند.

برمبناء باقیمانده های روزانه ترازنامه ماهانه تهیه می گردد و تا سی ام ماه بعدی به پیوست یك نسخه ترازنامه های روزانه ایستگاههای مرزی به راه آهن مالك ارسال می كنند. كنترل برزنتها با شمارش و برطبق لیست انجام می گیرد.

24-5- در مواردی كه در نتیجه آسیب دیدگی واگن، بارها به واگن دیگر منتقل می شود، تجهیزات جانبی همراه بار تا ایستگاه مقصد و یا ایستگاه مرزی كه آنجا جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) انجام خواهد شد سیر می كند، در این مورد موضوع عملیات جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) و شماره واگن كه با آن تجهیزات سیر می كند در لیست همراه قید می شود.

24-6- تجهیزات جانبی متعلق به یك راه آهن باید بلافاصله بعد از تخلیه بار در مقصد و یا عملیات جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) در ایستگاههای مرزی از سوی راه آهن مقصد به راه آهن مالك برگردانده شود. راه آهن مقصد و راه آهنهای عبور(ترانزیت) این تجهیزات را در برگشت فقط برای بارهای به مقصد راه آهن مالك می تواننداستفاده كنند.

تجهیزات جانبی كه متعلق به فرستنده ها می باشد جزو بار است و در تر از نامه ها در نظرگرفته نمی شود. بعد از رسیدن تجهیزات جانبی به مقصد كه متعلق به فرستنده می باشد آنها را در اختیار گیرنده بار می گذارند.

24-7- تجهیزات جانبی كه برای بارگیری در برگشت استفاده می شود می تواند از هر ایستگاه مرزی عبور كند، تجهیزات جانبی كه در برگشت استفاده نمی شود باید از كوتاه ترین مسیر به راه آهن مالك برگردانده شود.

تجهیزات جانبی كه در تملك راه آهن می باشد مجاناً و حتی الامكان با سرعت بالا برگردانده می شود. در راه برگشت، تجهیزات جانبی با تنظیم لیست مطابق .24-3 به عنوان خرده بار یا بار دربست، بسته به تعداد آنها حمل می شود.

برزنتها در هنگام استفاده نشدن باید خشك و با طناب بسته شود و طوری چیده باشند كه نشانه راه آهن و شماره برزنت دیده شود. طنابها و سیمها نیز داخل برزنت گذاشته شود. برزنتهایی كه در راه آهن مالك به صورت عبور (ترانزیت) از چند راه آهن عودت داده می شود باید توسط راه آهن استفاده كننده مهر (پلمپ) شود.

در تحویل این برزنتها از یك راه آهن عبوری(ترانزیتی) به راه آهن عبوری(ترانزیتی) دیگر وضعیت آنها مدنظر قرار نمی گیرد فقط مهرها (پلمپها) كنترل می شود. به جز آخرین راه آهن تحویل دهنده (كه با راه آهن مالك تحویل می دهد) كه با نماینده راه آهن مالك وضعیت برزنتها را بررسی می كنند.

اگر برزنتها داخل واگن حمل می شود مهر (پلمپ) كردن خود واگن كافی می باشد، در تحویل این برزنتها از یك راه آهن عبوری(ترانزیتی) به راه آهن عبوری(ترانزیتی) دیگر فقط مهر (پلمپ) كنترل می شود به جز آخرین راه آهن عبوری (ترانزیتی) كه برزنتها را به راه آهن مالك تحویل می دهد كه نمایندگان دوطرف وضعیت برزنتها را نیز كنترل می كنند. اگر آسیبهایی در ابعاد برزنت مشاهده شود كه در ماده 24-13 به آنها اشاره شده است نمایندگان دو طرف در صد آسیب را تعیین كرده و آن را در كلیه نسخه های لیست همراه و لیست تحویل قید می كنند.

در لیست همراه و لیست تحویل از روی مهرها (پلمپها) اسم راه آهن شماره مهر (پلمپ) تاریخ و ایستگاه فرستنده برزنت نوشته می شود. این اطلاعات از طرف تحویل دهنده امضاء می شود و با مهرهای تاریخدار ایستگاههای مرزی دو طرف تأیید می شود.

24-8- تجهیزات جانبی كه برای حمل بار در واگنها مطابق بند 15-5 استفاده شده بود (پاراگرافهای 5 و 6) در ارتباطات حمل ونقل مستقیم به حساب راه آهن گیرنده شست وشو و ضدعفونی شده و تحویل داده می شود، راه آهن گیرنده تجهیزات جانبی حق دارد از پذیرش تجهیزات جانبی شسته نشده و ضدعفونی نشده امتناع ورزد.

24-9- تجهیزات جانبی در حمل ونقل بین المللی بدون دریافت حق استفاده، تحویل می شود. جهت هرروز تأخیر بیشتر از حد مقرر برزنتها، راه آهن استفاده كننده به راه آهن مالك هزینه های مندرج در بند 9 پیوست 46 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت می نماید.

طبق فرم، برزنتها می تواند چهارده روز در راه آهن مقصد و شش روز در هر راه آهن عبوری (ترانزیتی) از پرداخت حق التأخیر معاف باشد.

برای راه آهنهای با عرض 1520 میلیمتر و راه آهن چین برزنتها باید در راه آهن مقصد و راه آهنهای عبور (ترانزیت) روزانه 200 كیلومتر طی كنند و در ایستگاههای تخلیه و یا ایستگاههای كه در آن جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) انجام می گردد حداكثر شش روز توقف منظور می شود. فاصله طی شده برزنتها در راه آهن مقصد در لیست همراه توسط ایستگاه مقصد تأیید می شود. در موارد محاسبه مدت حركت برزنتها، روز تحویل گرفتن و روز تحویل دادن آن روی هم رفته یك روز محاسبه می شود.

24-10- تجهیزات جانبی كه در مدت چهارماه به راه آهن مالك برگردانده نشده است گم شده به حساب می آید.

راه آهن استفاده كننده باید راه آهن مالك را در مورد گم شدن تجهیزات جانبی مطلع سازد و هزینه های آنها را مطابق فهرست بهای مندرج در .پیوست 6 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت كند.

اگر راه آهن استفاده كننده در مورد گم شدن تجهیزات جانبی به راه آهن مالك اطلاع ندهد، راه آهن مالك صورتحساب تجهیزات گم شده را به راه آهن استفاده كننده می فرستد. هزینه های تجهیزات جانبی كه در فهرست بها مشخص نشده است مطابق نرخهای راه آهن مالك پرداخت می شود.

تجهیزات جانبی گم شده از لیست ترازنامه حذف می شود.

24-11- راه آهن فرستنده بار باید آن را با تجهیزات جانبی سالم ارسال نماید و راه آهن استفاده كننده باید تجهیزات را خوب نگهداری نموده و سالم برگرداند.

24-12- در مواردی كه تجهیزات جانبی آسیب می بیند راه آهن استفاده كننده باید آن را با نیروهای خود و به حساب خود تعمیر كند.

24-13- اگر تجهیزات جانبی از طرف راه آهن استفاده كننده به صورت آسیب دیده برگردانده شود میزان آسیبها در لیست تحویل و لیست همراه قید می شود.

میزان آسیبها و مبالغ هزینه های مربوطه به شكل زیر می باشد:

24-13-1- برزنتها

در موارد آسیب بین 10 الی 25% – 10% قیمت برزنتها در موارد آسیب بین 25 الی 60%- 25% قیمت برزنتها

24-13-2- تجهیزات جانبی دیگر.

در موارد آسیب 25 الی 60%- 35% قیمت آنها

اگر تجهیزات جانبی بیش از 60% آسیب ببیند آنها گم شده به حساب می آید.

تعمیر برزنتها با آسیب كمتر از 10% و تجهیزات كمتر از 25% به حساب راه آهن مالك انجام می پذیرد.

24-14- در صد آسیب تجهیزات جانبی توسط نمایندگان طرفین تحویل دهنده و گیرنده در محل تحویل انجام می گیرد. تعداد تجهیزات از كار افتاده در لیست مبادله نوشته می شود. علاوه براین در مورد تجهیزات آسیب دیده در لیست همراه و در ستون «ملاحظات» در صد آسیب و نام راه آهنی كه در آن آسیب رخ داده است درج می شود. این ملاحظات با امضاء نمایندگان طرفین تحویل دهنده و گیرنده تأیید می شوند و برروی آنها مهر تاریخ دار ایستگاههای مرزی زده می شود.

24-15- صورتحساب جهت تجهیزات آسیب دیده، گم شده و یا به تأخیر افتاده فرستاده می شود.

24-16- اگر تجهیزات جانبی گم شده در مدت یك سال از روز گم شدن پیدا شود و به راه آهن مالك برگردانده شود راه آهن مالك هزینه های دریافتی با كسر 6% برمی گرداند، 6% مذكور از لحظه اطلاع دادن در مورد گم شدن تجهیزات تا لحظه برگشت آنها محاسبه می شود.

ماده 25ـ بارگنجها (كانتینرها)

25-1- در حمل ونقل بین المللی، بارگنجهای (كانتینرهای) زیر مورد قبول می باشد:

ـ با حجم زیر 3 متر مكعب و با وزن ناخالص 5/2 الی 5 تن [بارگنجهای (كانتینرهای) متوسط]

ـ با حجم 1 الی 3 متر مكعب با وزن ناخالص 5/2 تن [بارگنجهای (كانتینرهای) كوچك]

بارگنجهای (كانتینرهای) دیگر من جمله بارگنجهای (كانتینرهای) اختصاصی (یخچالدار، حمل مشتقات نفتی، سیمان و غیره)

در مواردی مورد قبول می باشد كه طرفهای شركت كننده در حمل ونقل بین خود توافقنامه ای در این رابطه داشته باشند.

بارگنجهای (كانتینرهای) متوسط از كلیه ایستگاههای باز (مفتوح) برای حمل ونقل بارگنجی (كانتینری) می تواند ارسال شود اما مقصد باید به ایستگاههایی كه لیست آنها در توافقنامه توسط راه آهنهای شركت كننده تعیین گردیده باشند.

بارگنجهای (كانتینرهای) كوچك می تواند بین كلیه ایستگاههای باز (مفتوح) جهت عملیات باری حمل شود به استثناء:

ـ بارگنجهای (كانتینرهای) كوچك با وزن ناخالص 5/1 تن و در ارتباطات از راه آهن بلغارستان و لهستان با وزن بیش از 25/1 تن.

ـ بارگنجهای (كانتینرهای) كوچك با جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیپ) به مقصــد راه آهنها با عرض 1520 میلیمتر و راه آهن چین. این بارگنجها (كانتینرها) فقط به ایستگاههایی كه لیست آنها در توافقنامه راه آهنهای شركت كننده در حمل ونقل درج شده است فرستاده می شود.

حمل بارگنجهای (كانتینرهای) كوچك و متوسط به راه آهن ویتنام ممنوع می باشد.

بارگنجها (كانتینرها) باید مناسب برای جابه جایی توسط جرثقیل باشد. علاوه براین بارگنجهای (كانتینرهای) كوچك باید مجهز به دستگاه گردان (غل دهنده) باشد.

بارگنجها (كانتینرها) باید سلامتی بارهای داخل آن را تأمین كند.

25-2- بارگنجها (كانتینرها) باید دارای علامتها و نوشته های زیر باشد:

25-2-1- نام راه آهن مالك

25-2-2- شماره

25-2-3- ظرفیت

25-2-4- وزن خالی

25-2- 5- حجم برحسب مترمربع

علاوه براین بر روی بارگنجها (كانتینرها) علامتها و نوشته هایی كه راه آهن مالك تعیین كرده است درج می گردد.

25-3- ایستگاه مبدأ جهت هر بارگنج (كانتینر) لیست همراه را تنظیم می كند كه تا برگشت بارگنج (كانتینر) به راه آهن مالك همراه بارگنج (كانتینر) سیر می كند(1) لیست همراه مطابق پیوست 13 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) تهیه می گردد.

در لیست همراه بارگنج (كانتینر) در ستون بارگنج (كانتینر) شماره آن و راه آهن مالك، در ستون «ملاحظات» نوع بارگنج (كانتینر) (فلزی یا چوبی) ظرفیت و حجم در ستون «عنوان بار» خالی و یا حاوی بار بودن آن قید می شود به لیست همراه شماره و زنجیره (سریال) داده می شود.

داخل بارنامه در ستون «اسم بارها» شماره لیست همراه نوشته می شود.

اگر به دلایلی ایستگاه اعزام كننده، لیست همراه بارگنج (كانتینر) را تنظیم نكرده باشد و یا لیست گم شده باشد ایستگاه مرزی تحویل دهنده موظف است لیست جدیدی با قید «المثنی» تنظیم نماید.

25-4- تحویل بارگنج (كانتینر) از یك راه آهن به راه آهن دیگر با تنظیم لیست تحویل انجام می گیرد كه مطابق فرم پیوست (7مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) نوشته می شود.

لیست تحویل توسط راه آهن تحویل دهنده در چهار نسخه نوشته می شود كه هر طرف دو نسخه از آن را دریافت می كند.

بارگنجها (كانتینرها) بعد از امضاء و زدن مهر تاریخدار در لیست تحویل توسط نمایندگان طرف گیرنده تحویل داده به حساب می آید.

25-5- بازدیدهای فنی و تجاری بارگنجها (كانتینرها) كه بر روی واگنهای مسطح قرار دارد یا مطابق پاراگراف ماده 15-4 همزمان با بازدید واگن و به صورت جداگانه كه در توافقنامه های مرزی پیش بینی گردیده انجام می پذیرد. بازدید بارگنجها (كانتینرها) كه در واگنهای مسقف بارگیری شده است مطابق مقررات مرزی انجام می پذیرد.

ایستگاه مرزی حق دارد بارگنجهای (كانتینرهای) تمیز نشده و ضدعفونی نشده را قبول نكند. در مواردی كه در پاراگراف ماده 15-.5 (بند 5 و 6) مشخص شده است بارگنجها (كانتینرها) باید ضدعفونی شود.

25-6- تحویل بارگنجها (كانتینرها) از یك راه آهن به راه آهن دیگر در موارد زیر كه ایمنی حركت و همچنین سلامتی بار به مخاطره می افتد منع می شود :

25-6-1- آسیبهای دیوارها، درها، سقف و كف بارگنج (كانتینر) كه امكان دسترسی به بار را فراهم می كند.

25-6-2- خرابیهای كلید و گیره های درها كه ورود به داخل بارگنج (كانتینر) را بدون آسیب به مهر (پلمپ) امكان پذیر می نماید.

25-6-3- خرابیهای سقف، پاره شدن ورقها، سوراخها و جدا شدن دیوارها در لبه ها.

25-6-4- خرابیهای حلقه های كششی و گیره ها.

25-6-5- قطع شدن نوار كششی.

خرابیهای ذكر شده را راه آهنی كه این آسیبها در آن به وقوع پیوسته است به حساب خود و بدون تغییر در ساختمان بارگنج (كانتینر) انجام می دهد.

تعمیرات دوره ای بارگنجها (كانتینرها) در راه آهن مالك بارگنجها (كانتینرها) انجام می پذیرد. بارگنجهای (كانتینرهای) اختصاصی را می توان جهت تعمیر با توافق جداگانه به راه آهن مالك ارسال نمود.

اگر به راه آهن مالك و یا راه آهن ترانزیت كانتینر آسیب دیده كوچك و یا متوسط تحویل داده می شود وضعیت آن در صورت جلسه ای مطابق فرم .پیوست 2 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) منعكس می شود. این صورتجلسه توسط طرف گیرنده تنظیم و از طرف نمایندگان هردو طرف امضاء می شود. مسؤولیت جهت خرابیها و كمبودهای مندرج در صورتجلسه برعهده راه آهن استفاده كننده می باشد. صورتجلسه مزبور مبناء محاسبات بین راه آهن استفاده كننده و راه آهن مالك قرار می گیرد. محاسبات بین راه آهنهای بلاروس، بلغارستان، مجارستان، لتونی، لیتوانی، مولداوی، لهستان، روسیه، رومانی، اسلواكی، اوكراین و استونی مطابق فرم پیوست 16 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می پذیرد.

25-7- راه آهنهای مقصد و یا عبور (ترانزیت) می توانند بارگنجها (كانتینرها) را مطابق 25-1 مجدداً به ایستگاههای راه آهن مالك و یا ایستگاههای راه آهن مسیر اگر نزدیكتر از راه آهن مالك قرار دارند بارگیری كنند. تحویل بارگنجها (كانتینرها) به راه آهن غیرعضو قرارداد مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) با كسب اجازه از راه آهن مالك امكان پذیر می باشد.

25-8- بارگنجهای (كانتینرهای) خالی باید مطابق لیست همراه اولیه به راه آهن مالك مجاناً و حتی الامكان با سرعت بالا برگردانده شود.

25-9- مدت گردش بارگنجها (كانتینرها) به شرح زیر تعیین گردیده است.

25-9-1- در راه آهن مقصد دوازده شبانه روز.

25-9-2- در راه آهن عبور (ترانزیت)، شش شبانه روز در یك جهت اگر بارگنجها (كانتینرها) فاصله های طولانی را طی می كند (یعنی بیش از 500 كیلومتر رفت و برگشت) مبناء محاسبات 130 كیلومتر در روز منظور می گردد.

روز تحویل و روز قبول روی هم رفته یك روز به حساب می آید.

25-10- در مواردی كه گردش بارگنجها (كانتینرها) بیش از زمانهای مقرر شود راه آهن مقصد و راه آهنهای عبور (ترانزیت) خسارت تأخیرات را مطابق بندهای 10 و 11 پیوست 46 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) و به راه آهن مالك پرداخت می كنند.

25-11- اگر بارگنج (كانتینر) آتش بگیرد و از بین رود، بشكند و یا بعد از گذشت شش ماه از مدتهای مقرر در بند 25-13 به راه آهن مالك برگردانده نشود گم شده به حساب می آید.

در مورد هر بارگنج (كانتینر) گم شده راه آهن استفاده كننده راه آهن مالك را با ذكر اسم راه آهن مالك و شماره بارگنج (كانتینر) مطلع می سازد.

25-12- راه آهن مالك در عرض سی روز بعد از دریافت اطلاعیه در مورد گم شدن بارگنج (كانتینر) به راه آهن گم كننده بارگنج (كانتینر) صورتحساب ارزش بارگنج (كانتینر) را ارائه می دهد.

اگر پیش از انقضاء مهلت مذكور در بند ماده .25-11 از راه آهن استفاده كننده اطلاعیه ای در مورد گم شدن بارگنج (كانتینر) نرسیده باشد راه آهن مالك صورتحساب مربوطه را به راه آهن گم كننده بارگنج (كانتینر) ارائه می كند. خسارتهای بابت بارگنجهای (كانتینرهای) گم شده مطابق نرخهای مندرج در پیوست 6 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) محاسبه می شود.

با توافق راه آهن مالك بارگنج (كانتینر) گم شده را می توان با بارگنج (كانتینر) دیگر جایگزین كرد.

25-13- در مورد گم شدن بارگنج (كانتینر)، پرداخت هزینه های تأخیر از روز ارسال اطلاعیه و اگر اطلاعیه ای وجود نداشته باشد بعد از ده ماه از مهلتهای تعیین شده در .بند 25-12 قطع می شود.

25-14- اگر بارگنجها (كانتینرها) در مدت یك سال از روز گم شدن پیدا شود و به راه آهن مالك برگردانده شود راه آهن مالك خسارتهای دریافتی را با كسر 6% برمی گرداند.

این 6% از روز اطلاع یافتن در مورد گم شدن بارگنج (كانتینر) تا روز برگشت محاسبه می گردد.

ماده 26ـ تخته ها (پالتها)

26-1- جهت گردش در حمل ونقل بین المللی باری، تخته های (پالتهای) زیر مجاز است:

26-1-1- تخته های (پالتهای) چهار طرف چوبی با ابعاد 800×1200 میلیمتر.

26-1-2- تخته های (پالتهای) جعبه ای فولادی چهار طرفه با ابعاد 1200×800 میلیمتر.

تخته ها (پالتها) باید واجد شرایط فنی زیر كه در یادداشتهای سازمان همكاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) آمده است باشد:

برای تخته های (پالتهای) مسطح چوبی با ظرفیت 1000 كیلوگرم مطابق یادداشت (1/591 P.O) سازمان همكاری راه آهنها (ا.اس.جی.دی)

برای تخته های (پالتهای) جعبه ای فولادی روباز در حمل ونقل بین المللی با مساحت كف 200×800 مطابق یادداشت (1 / 591 P.O) سازمان همكاری راه آهنها (اُ.اس.جی.دی) در ارتباطات بین اعضاء ناوگان اروپایی تخته ها (پالتها) باید واجد شرایط فنی ناوگان اروپایی باشد.

26-2- تخته ها (پالتها) فقط به ایستگاههایی فرستاده می شود كه لیست آنها در «مقررات حمل بار توسط تخته ها (پالتها)» آمده است (پیوست توافقنامه كه راه آهنهای جداگانه ای در حمل بار در آن شركت دارند).

26-3- تحویل تخته های (پالتهای) حاوی بار و خالی از یك راه آهن به راه آهن دیگر به صورت تبادل پایاپای، با ارزش برابر جداگانه برای هر نوع انجام می پذیرد.

در موقع تحویل، تخته ها (پالتها) باید قابل استفاده و عاری از معایب مندرج در پیوست 45 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) باشد.

26-4- تحویل تخته های (پالتهای) خالی و حاوی بار در ایستگاههای مرزی با تنظیم لیست تحویل مطابق پیوست (7) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد. این لیست توسط طرف تحویل دهنده در چهار نسخه تنظیم می شود و هرطرف دو نسخه آن را دریافت می كند.

از لحظه امضاء لیست تحویل توسط نمایندگان طرف گیرنده و با زدن مهر تاریخ دار تخته ها (پالتها) تحویل داده به شمار می آید.

اطلاعات در مورد تعداد و نوع تخته ها (پالتها) تحویل داده شده از پیوست لیست برداشته می شوند. حمل ونقل تخته های (پالتهای) خالی بابت تسویه حساب بین راه آهنهای مجاور مجاناً و با تنظیم بارنامه مطابق توافقنامه ای كه طرفهای شركت كننده حمل ونقل آن را قبول كرده اند انجام می گیرد.

بارنامه ها فقط برای تخته های (پالتهای) خالی و فقط بین ایستگاههای نزدیك مرزی كه تسویه حساب بین آنها انجام می پذیرد، تنظیم می شود.

26-5- كنترل ماهیانه تحویل تخته ها (پالتها) براساس نوع آنها توسط ایستگاههای مرزی دوطرف مطابق ترازنامه های فرم (8) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) انجام می گیرد.

ترازنامه ماهیانه توسط طرف تحویل دهنده در تاریخ اول ماه بعدی در چهار نسخه تنظیم می شود كه هرطرف دو نسخه آن را دریافت می كند.

ترازنامه ها توسط نمایندگان دو طرف امضاء می شود و با مهر تاریخدار ایستگاههای مرزی تأیید می شود.

برای كنترل روزانه تحویل تخته ها (پالتها) هر طرف ترازنامه روز را در یك نسخه تنظیم نموده و نتیجه تحویل روزانه تخته ها (پالتها) بین نمایندگان دو طرف و برای انواع آنها توافق می گردد.

برمبنای ترازنامه های روزانه كه در ایستگاههای مرزی تنظیم می شود بدهی متقابل برای انواع مختلف تخته ها (پالتها) تعیین می گردد.

26-6- بدهی ماهیانه باید به صورت پایاپای تا آخر ماه تسویه گردد.

اگر در طی این مدت بدهی تسویه نگردد بدهكاری را باید با نرخهای مندرج در پیوست (6) مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) پرداخت نمود.

26-7- برمبنای بدهیهای روزانه گزارش جامع آخر ماه تنظیم می شود كه یك نسخه از ترازنامه های ایستگاههای مرزی پیوست آن می گردد كه در آن میزان بدهی با امضاء نمایندگان دوطرف تأیید می شود.

این گزارش به راه آهن بدهكار فرستاده می شود كه اقدامات لازم را جهت تسویه نمودن بدهیهای خود به عمل آورد.

تخته هایی (پالتهایی) كه بدهی بابت آنها پرداخت شده است از ترازنامه خط زده می شود.

26-8- محاسبه هزینه تخته های (پالتهای) تسویه نشده به صورت پایاپای، مطابق «مقررات محاسبات» انجام می گیرد.

26-9- محاسبه و تبادل تخته ها (پالتها) بین راه آهنهای عضو قراردادمقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) كه در ضمن عضو ناوگان تخته های (پالتهای) اروپا می باشد مشمول «توافقنامه و مقررات تبادل تخته های (پالتهای) مسطح با ابعاد 1200×800 در حمل ونقل بین المللی» می گردد.

پیوست 1

(مربوط به بندهای 4-2و 2-1)

مشخصات فنی جهت ناوگان واگنهای مسافری در حمل ونقل بین المللی

1– مقررات عمومی

1-1- مقطع عرض واگنها باید مطابق ابعاد راه آهنها در كل طول مسیر باشد(نقشه1) عبور واگنهای خارج از ابعاد یك و یا چند راه آهن می تواند با كسب مجوز قبلی از طرف راه آهن فرستنده با تعیین مسیر حركت انجام پذیرد.

1-2- فاصله كلیه قسمتهای قلاب و تجهیزات اتصال (زنجیر قلابها، لوله خرطومی و غیره) در موارد غیر كاری نباید كمتر از 140 میلیمتر از سطح ریل باشد اگر احتمال آن می رود كه بعضی از قسمتها فاصله ای كمتر از رقم ذكر شده خواهد داشت باید گیره های مربوطه جهت جلوگیری از افتادن قسمتها تعبیه گردد.

1-3- نزدیكی اجزاء برق نسبت به سطح بالای ریل نباید كمتر از 100 میلیمتر باشد.

1-4- فاصله محورهای بوژی باید كمتر از 2000 میلیمتر باشد واگنها باید قابلیت عبور از قوسهای با شعاع 150 متر داشته باشد.

1-5- واگنهایی كه در حمل ونقل بین المللی مورد قبول واقع شده است و مطابق ابعاد راه آهنهای اروپایی با عرض 1435 میلیمتر باشد، باید علامت «MC» داشته باشدواگنهایی كه مطابق ابعاد «O-BM» است باید علامت «MC-O» و واگنهایی كه مطابق ابعاد «BM-1» است باید علامت «MC-1ت» داشته باشد. علامتهای ذكر شده با رنگ سفید در وسط دوطرف واگن نوشته می شود (1).

1-6- واگنهای مجهز به قلاب زنجیری جهت كار مسؤول اتصال باید فاصله 400 میلیمتر آزاد بین وجه جانبی قلاب و سینی ضربه گیر (تامپون) داشته باشد.

فاصله آزاد در طول بین سطح ضربه ای سینی ضربه گیر (تامپون) و تیرسر ضربه گیر (تامپون) حداقل 300 میلیمتر باشد. دیوارهای جلویی واگن در فاصله بین ضربه گیر (تامپون) و قلاب زنجیری در ارتفاع 2000 میلیمتر نباید اجزاء برجسته داشته باشد.

1-7- به خاطر ویژگیهای ساختمان واگنهای چینی و كره دموكراتیك، مسأله در مورد اتصال واگنهایی كه مسیر مستقیم (بدون جابه جایی مسافر از واگن به واگن دیگر) باید بین طرفهای ذی نفع توافق گردد.

2ـ چرخها و محورها

2-1- چرخها باید طوقه (بانداژ) پیوسته داشته و یا نورد یك پارچه (مونوبلوك) و یاتاقان غلتكی (رولر برینگی) باشد. مركز محورهای طوقه (بانداژ) چرخها باید دیسكی و فولادی باشد.

پوشش رنگی و یا وجود انواع روغنها برروی طوقه طوقه ها (بانداژها) و یا چرخهای نورد یك پارچه (مونوبلوك) منع می گردد.

2-2- فاصله افقی بین بدنه داخلی یك چرخ تا بدنه داخلی چرخ دیگر برای راه آهنهای با عرض 1435 میلیمتر باید 3-/+ 1360 میلیمتر و برای راه آهن با عرض 1520 میلیمتر 3-/+ 1440 میلیمتر می باشد.

در راه آهنهای چین و كره دموكراتیك این فاصله برای چرخهای با عرض 127 الی 135 میلیمتر باید 3-/+ 1353 میلیمتر و برای چرخهای با عرض 136 میلیمتر و بالا 3-/+ 1353 میلیمتر باشد.

2-3- حداقل وحداكثرعرض طوقه (بانداژ) چرخ نورد یك پارچه (مونوبلوك) 130 و140 میلیمتر می باشد.

2-4- ضخامت طوقه (بانداژ) بر روی دایره گردش باید بیش از 35 میلیمتر باشد. به روی چرخهای نورد یك پارچه (مونوبلوك) حداقل ضخامت قسمتهایی كه جایگزین طوقه (بانداژ) شده است با فرورفتگی در طرف بیرونی چرخ حكاكی می گردد كه همیشه باید دیده شود.

2-5- ارتفاع نوك طوقه (بانداژ) و یا چرخ نورد یك پارچه (مونوبلوك) نسبت به سطح دایره چرخش باید بین 25 الی 36 میلیمتر باشد (حداقل و حداكثر)

2-6- عرض طوقه (بانداژ) و طوقه چرخ نورد یك پارچه (مونوبلوك) برای راه آهنهای اروپایی 1435 میلیمتری كه در فاصله 10 میلیمتر به طرف بیرون از دایره گردش اندازه گیری می شود باید كمتر از 22 باشد.

فاصله از وجه بیرونی طوقه یك چرخ تا وجه بیرونی چرخ دیگر كه در ارتفاع 10 میلیمتر پایین تر از دایره چرخش اندازه گیری می شود باید حداكثر 1426 و حداقل 1410 میلیمتر باشد.

حداقل فاصله شامل محورهای میانی واگنهای بدون بوژی و یا محورهای میانی بوژی نمی گردد.

جهت واگنهای خطوط 1520 میلیمتری عرض طوقه (بانداژ) چرخ كه در ارتفاع 18 میلیمتری نوك طوقه (بانداژ) اندازه گیری می شود حداقل 23 و حداكثر25 میلیمتر می باشد.

جهت واگنهای چین و كره دموكراتیك عرض طوقه چرخ كه در ارتفاع 15 میلیمتری نوك آن اندازه گیری می شود حداقل 23 میلیمتر و حداكثر 24 می باشد.

تیزی طوقه (بانداژ) چرخ مجاز نمی باشد برای واگنهای اروپایی و با عرض خط 1435 میلیمتر اندازه (PR) كه به وسیله اندازه گیر (شابلون) روی طوقه (بانداژ) اندازه گیری می شود باید بیش از 5/6 میلیمتر باشد. ضمناً درسطح نوك هدایت كننده طوقه تا دو میلیمتر پایین تر از آن هیچگونه برآمدگی نوك تیز نباشد (پیوست 42 مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و))

2-7- سایش طوقه (بانداژ) بر روی دایره گردش چرخ برای قطارهایی با سرعت تا 100كیلومتر در ساعت حداكثر 6 میلیمتر و برای واگنهایی كه با سرعتهای بالای 100كیلومتر در ساعت حركت می كنند حداكثر 5 میلیمتر مجاز می باشد.

این مورد شامل واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر نمی شود.

2-8- معایب زیر جهت چرخها و محورها مورد قبول نیست:

2-8-1- تركهای طولی و عرضی بر روی هر قسمتی از محور.

2-8-2- محلهای ساییده شده بر روی محوری كه دارای تیزی و یا فرورفتگی با عمق (1) میلیمتر است.

سایش محور از طرف میله های ترمز مجاز نمی باشد.

2-8-3- تركها بر روی (بانداژ) و یا طوقه و مركز چرخ.

2-8-4- شكستگی (بانداژ) یا طوقه.

2-8-5- شل شدن طوقه (بانداژ) و چرخ بر روی محور و یا مركز چرخ(1).

علائم شل شدن طوقه (بانداژ) به شرح زیر می باشد:

2-8-5-1- صدای بم در اثر ضربه چكش به طوقه (بانداژ)

2-8-5-2- عدم تطبیق گودالهای كنترل بر روی طوقه (بانداژ) و در محور چرخ (اگر وجود داشته باشد)

2-8-5-3- شل شدن حلقه سفت كننده طوقه (بانداژ)

2-8-5-4- زنگ زدگی بین طوقه (بانداژ) و محور چرخها در طول بیش از یك سوم محیط.

2-8-6- بریدگی چرخ نورد یك پارچه (مونوبلوك) و طوقه (بانداژ) به عمق (1) میلیمتر و یا در طول 60 میلیمتر.

2-8-7- خردشدن سطح گردش طوقه و یا چرخ نورد یك پارچه (مونوبلوك) درطول 25میلیمتر (به وجودآمدن حفره ها درسطح گردش چرخ) ویا درعمق 3 میلیمتر.

2-8-8- برش عمودی طوقه بالای 18 میلیمتر.

2-8-9- تیزی طوقه (بانداژ) (2)

2-8-10- تراكم فلز بر روی سطح گردش طوقه (بانداژ) (مانند جوش) باید در طول كمتر از 60 میلیمتر و در ارتفاع بیش از 1 میلیمتر.

2-8-11- برای چرخهایی كه طوقه (بانداژ) با فشار (پرس) روی چرخ قرار گرفته مجاز نمی باشد.

2-8-11-1- وجود وسایل جابه جایی عرضی طوقه (بانداژ) نسبت به مركز چرخ (این در مواردی است كه حلقه ضامن، شل شده، ترك خورده و یا تغییر شكل یافته باشد).

2-8-11-2- وجود ترك در حلقه ضامن، اگر برای سفت كردن حلقه ضامن (تثبیت كننده) گره ای پیش بینی شده است نبود بست و اتصالات (فیكساتور) قابل قبول نیست. بر روی چرخها نباید آثاری از جابه جایی نسبت به محور مشاهده شود. نشت روغن بین محور چرخها و توپی هسته چرخها دال بر جابه جایی چرخ نسبت به محور نمی باشد و نیاز ی به دلایل دیگر جهت اثبات دارد.

3بوژیها و فنرها

3-1- خرابیهای زیر در بوژیها و فنرها مجاز نمی باشد:

3-1-1- فاصله بین سرسره ها در مجموع برای دوطرف نباید بیش از 6 میلیمتر و كمتر از 2 میلیمتر باشد، برای واگنهای عرض خط 1520 میلیمتر بر روی بوژیها «EEN KB3-» این فاصله ها باید صفر باشد.

3-1-2- شكستن سرسره ها

3-1-3- شكستن پاشنه و زیر پاشنه بوژی (یاتاقان تحتانی نافی)

3-1-4- تركها در قطعات تعلیق فنری و مبدی و دسته نگهدارنده ضربه گیرهای هیدرولیكی گیره های حفاظتی و همچنین خرابیهای دیگر در گیره ها و اتصالات آنها.

3-1-5- تركها بر روی جعبه یاتاقانها و خرابیهای در اتصالات آنها.

3-1-6- شكستن و یا ترك برداشتن ورقهای فنرها و یا شكستن فنرلولها.

شل شدن و یا ترك برداشتن بستهای ورقهای فنرها، برای راه آهنها با عرض 1435میلیمتر به جز راه آهن چین و كره دموكراتیك، شكستن یكی از ورقهای فنر در فاصله یك چهارم طول ورق از وسط فنر و یا گم شدن قطعه شكسته ورق. شكستن و یا ترك خوردن ورق زیری در هر منطقه آن.

3-1-7- شكستن و یا تركهای عرضی بر روی شاه تیرهای شاسی بوژی.

3-1-8- تركهای تكیه گاههای مثلثی شكل بالایی جعبه یاتاقانها.

3-1-9- فاصله بین فك ها و جعبه یاتاقانهای بوژی دومحوره نباید بیش از 8 میلیمتر در طول و در عرض باشد. این فضا در فاصله 100 میلیمتری از زیری چانه اندازه گیری می شود.

3-1-10- در راه آهنهای با عرض 1435 میلیمتر به جز راه آهن چین و كره دموكراتیك جابه جایی یكی از تیغه های فنر بیش از 10 میلیمتر.

ـ جعبه یاتاقانها

4-1- خرابیهای زیر برای جعبه یاتاقانها مجاز نمی باشد :

4-1-1- ترك بدنه جعبه یاتاقانها

4-1-2- شكستن شانه هدایت كننده

4-1-3- گرم شدن جعبه یاتاقان، جعبه وقتی داغ شده به حساب می آید كه لمس آن با دست امكان پذیر نمی باشد.

4-1-4- نشست و یا كجی جعبه یاتاقان كه باعث تماس آن با محور می گردد.

4-2- در هر وضعیت، شانه هدایت كننده باید هادی جعبه یاتاقان را تحت پوشش داشته باشد.

4-3- فقدان یا خرابی سیستم باید هادی جعبه یاتاقان را تحت پوشش داشته باشد.

ـ دستگاههای ضربه گیر (تامپون)

5-1- واگنها باید با ضربه گیر (تامپون) انعطاف پذیر مجهز گردند.

5-2- ارتفاع محور ضربه گیر (تامپون) از سطح ریل نباید بیش از 1115 میلیمتر و كمتر از 1000 میلیمتر برای راه آهنهای با عرض 1520 میلیمتر به جز راه آهن مغولستان و نباید بیش از 1060 و كمتر از 980 میلیمتر برای راه آهنهای با عرض 1435 میلیمتر باشد. برای واگنهای دو طبقه مختص حمل ماشینهای سواری در موارد حركت با قطارهای مسافری با حداكثر بار نباید كمتر از 960 میلیمتر باشد.

5-3- فاصله محور به محور ضربه گیرها (تامپونها) نباید بیش از 1760 و كمتر از 1740 میلیمتر باشد. برای واگنهای راه آهنهای بلاروس، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، لیتوانی، تاجیكستان، لتونی، مولداوی، روسیه، اوكراین و استونی با ابعاد «BM-1» این فاصله نباید بیش از 1790 و كمتر از 1740 میلیمتر باشد.

5-4- قطر سینی های ضربه گیر (تامپون) باید بیش از 370 میلیمتر باشد.

5-5- سینی ضربه گیر (تامپون) سمت چپ (اگر از وسط خط به واگن نگاه كنیم) باید برآمدگی داشته باشد و سمت راستی مسطح باشد. وجود هردو سینی های ضربه گیر (تامپون) برآمده در شرایطی كه این برآمدگی دارای قطر كمتر از 1500 میلیمتر نباشد.

5-6- خرابیهای زیر برای ضربه گیرها (تامپونها) مجاز نمی باشد:

5-6-1- نبود فنر لول، واشر، مهره و پین كه استوانك (سیلندر) ضربه گیر (تامپون) را نگه می دارند.

5-6-2- شكستن پنجه و یا گوشواره غلاف ضربه گیر (تامپون).

5-6-3- شكستن فنر لول ضربه گیر (تامپون).

5-6-4- ترك غلاف ضربه گیر (تامپون) در طول یك چهارم دایره آن.

ـ دستگاه كشش

6-1- واگنها باید با دستگاههای كشش انعطاف پذیر و یا قلاب زنجیری مجهز شود.

6-2- در موارد سیر، در راه آهنهای با عرض 1520 میلیمتر به جز راه آهن مغولستان تا ایستگاه مرزی واگنها باید دارای قلاب زنجیری كه جوابگوی قلاب دوگانه را تأمین می كند باشد.

6-3- خرابیهای زیر در دستگاههای كشش مورد قبول نمی باشد:

6-3-1- تركهای عرض، شكستن قسمتهای دستگاه كشش و قلاب.

6-3-2- فقدان پیچها، مهره ها، گوه های اتصالات و پینهای قلاب.

6-3-3- كجی سرقلاب، به طوری كه اجازه ندهد سر یك قلاب را به روی سرقلاب دیگر انداخت و یا كجی سرقلاب كه از حركت آزادسرقلاب در واشر قلاب ممانعت می كند.

6-3-4- كجی پیچ دستگاه انتقال نیرو و یا بازوی زنجیر قلاب كه مانع پیچ كردن قلابهای دو واگن می شود.

6-4- ابعاد بازوی زنجیر قلاب در نقطه تماس با سرقلاب باید به شرح زیر باشد:

6-4-1- درجهت نیروی كشش، كمتر از 40 میلیمتر.

6-4-2- درجهت عمود بر كشش، كمتر از 36 میلیمتر.

6-5- مقاومت كششی در حد برش.

6-5-1- برای واگنهای ساخته شده بعد از اول ژانویه 1949 (یازدهم دی ماه 1327) ـ 85 تن برای قلاب زنجیری و 100 تن برای قلاب كششی«ROD».

6-5-2- برای واگنهای دیگر ـ 65 تن برای دستگاه كشش.

ـ دستگاه قلاب خودكار (اتوماتیك)

7-1- برای واگنهای چین وكره دموكراتیك خرابیهای قلاب خودكار (اتوماتیك) به شرح زیرموردقبول نمی باشد.

7-1-1- ارتفاع محور طولی قلاب خودكار (اتوماتیك) از سطح ریل كمتر از 830 میلیمتر و یا بیش از 890 میلیمتر.

7-1-2- اختلاف ارتفاع دو قلاب خودكار (اتوماتیك) یك واگن نسبت به دیگری بیش از 25 میلیمتر و اختلاف ارتفاع محورهای طولی قلابهای خودكار (اتوماتیك) دو واگن مجاور بیش از 60 میلیمتر.

7-1-3- فاصله بین دندانه های بزرگ و كوچك قلاب خودكار (اتوماتیك) در حالت بسته بیش از 130 میلیمتر و در حالت باز بیش از 245 میلیمتر.

7-1-4- ترك در بدنه، بست اتصال و دندانه بزرگ قلاب خودكار (اتوماتیك).

7-1-5- نبود پیچها و پینهایی كه قسمتهای قلاب خودكار (اتوماتیك) را تثبیت می كند.

7-2- برای واگنهای با عرض خط 1520میلیمتر خرابیهای زیر در قلاب خودكار (اتوماتیك) مورد قبول نمی باشد.

7-2-1- ارتفاع محور طولی قلاب خودكار (اتوماتیك) نسبت به سطح ریل كمتر از 980 میلیمتر در واگنهای مسافری حامل مسافر و بیش از 1080میلیمتر برای واگنهای مسافری خالی.

7-2-2- خرابی ضامن قلاب خودكار (اتوماتیك).

7-2-3- ترك در بدنه و بست اتصال قلاب خودكار (اتوماتیك)، كجی و شكستگی قطعات آن.

7-2-4- فقدان و یا شل شدن پیچها و پینهای تثبیت كننده قطعات قلاب خودكار (اتوماتیك).

7-2-5- كوتاهی زنجیر دستگاه ( درایو) جداكننده.

7-2-6- اهرم انفصالی كه داخل فضای اتكاء نمی رود.

7-2-7- دستگاه اصطكاك كه انعطاف خود را كاملاً از دست داده است.

7-3- تردد واگنها روی خطوط راه آهنی 1520میلیمتر كه دارای اختلاف ارتفاع بین محورهای طولی قلابهای خودكار (اتوماتیك) لوكوموتیو و واگن اول بیش از 100 میلیمتر باشد و بین محورهای طولی قلابهای خودكار (اتوماتیك) واگنهای مجاور بیش از 70 میلیمتر مجاز نمی باشد.

7-4- با توافق راه آهنهای عضو مقررات استفاده از واگنها در حمل ونقل بین المللی (پ.پ.و) رفت و آمد مجموعه ای از واگنهایی مجاز نمی باشد كه واگنهای انتهایی دو طرف مجموعه مجهز به قلاب زنجیری (پیچی) علاوه بر قلاب خودكار (اتوماتیك) هستندواگنهای دو طرف مجهز به ضربه گیر (تامپون) نیز می شود.

ـ ترمزها

8-1- واگنها باید به ترمز خودكار (اتوماتیك) مجهز باشند كه با سیستم ترمز خودكار (اتوماتیك) راه آهنهایی كه در آنها سیر خواهد كرد مطابقت داشته باشد.

كلیه شیرهای انتهایی لوله اصلی هوا كه در ساختمان واگن پیش بینی شده است باید مجهز به لوله خرطومی باشد.

8-2- شیرهای انتهای واگنها به جز واگنهای چین و كره دموكراتیك باید روزنه جهت تخلیه هوا از لوله خرطومی را در موارد بسته شدن شیر داشته باشد.

8-3- دستگیره های شیرهای واگن در وضعیت ترمزهای باز باید موازی با محور خط اصلی باشد و در وضعیت ترمزهای بسته باید عمود بر محور لوله های هوای جداشده باشد.

8-4- دستگیره های شیرهای جداكننده برای دستگاههای ترمزهای بسته باید موارد زیر را دارا باشد.

8-4-1- وضعیت عمود بر محور لوله هوای جداشده برای راه آهنهای چین وكره دموكراتیك با عرض خط 1520میلیمتر.

8-4-2- وضعیت افقی برای دیگر راه آهنها.

8-4-3- وضعیت 45 درجه سوپاپهای سریع العمل و تقسیم كننده های هوا.

8-5- لوله اصلی هوا باید مجهز به شیرهای ترمز اضطراری هوا باشد كه در داخل واگنها و در دید خوب و در دسترس باشد. نزدیك شیرهای ترمز اضطراری، مقررات استفاده از شیرها باید بر روی تابلو نوشته شود. این شیرها باید مهر و موم (پلمپ) شود.

8-6- صرف نظر از وجود ترمز خودكار (اتوماتیك) كلیه واگنها باید مجهز به ترمزدستی نیز باشد كه جدا از ترمز خودكار (اتوماتیك) به كار گرفته می شود.

ترمزدستی باید طوری تعبیه شده باشد كه با گرداندن فرمان ترمز درجهت عقربه های ساعت ترمز عمل كند.

8-7- لنت ترمز باید ساختمانی داشته باشد كه به راحتی كفشكهای ساییده شده آن عوض شود.

8-8- ساختمان اهرم بندی باید طوری باشد كه با دست یا خودكار (اتوماتیك) تنظیم شود.

8-9- اهرمها و میله مثلثها باید مجهز به گیره هایی باشد كه از افتادن آنها بر روی خط جلوگیری كند.

8-10- برروی تیرهای عرضی ضربه گیرها (تامپونها) باید گیره هایی پیش بینی شود كه برروی آنها لوله خرطومی ها به صورت آزاد آویخته شود.

8-11- خرابیهای زیر در ترمزها مجاز نمی باشد:

8-11-1- خرابیهای قسمتهای ترمز ( سوپاپها، استوانك های (سیلندرهای) ترمز، شیرهای انتهایی، مخزن احتیاط و غیره) كه از عمل كردن آن جلوگیری می كند.

8-11-2- وضعیت نادرست اهرمها كه باعث سایش آنها می شود.

8-11-3- خرابیهای اهرم بندی، شفتها، حفاظها، آویزها كه باعث افتادن قطعات ترمز به وسط خط می شود.

8-11-4- ضخامت كفشكهای ترمز كه از طرف راه آهن مالك تحویل داده می شود باید بیش از 20میلی متر باشد انداره گیری در باریك ترین محل كفشك انجام می گیرد.

8-11-5- خروج كفش ترمز از سطح گردش خارجی چرخ.

8-11-6- برای واگنها با ترمزهای دیسكی – خرابی دستگاه اخطاركننده ترمز.

8-12- با توافق طرفهای ذی نفع در حمل ونقل بین المللی می توان از كفشكهای غیرفلزی تركیبی (كومپوزیت) استفاده نمود.

8-13- در موارد تحویل واگن بدون لوله خرطومی و یا با لوله خرطومی خراب طرف تحویل دهنده باید آن را عوض و جایگزین كند.

8-14- اگر در واگنها لوله های فشار اضافی وجود دارد اتصالات آنها باید به صورت آئینه ای انجام گیرد.

9بدنه و شاسی

9-1- برای راحتی و ایمنی عبور مسافرها از یك واگن به واگن دیگر آنها باید مجهز به پلهای متحرك، حفاظهای مفصلی (آكاردئونی) و دیگر تجهیزات ایمنی باشد.

9-2- درهای جانبی كله گی های واگن و درهای كوپه ها باید بستهای مطمئن داشته باشد. علاوه بر این درهای كوپه های خواب و تركیبی باید گیره های مخصوص داشته باشد كه از باز شدن كامل درها از طرف راهرو جلوگیری نمایند. برای واگنهای مسافری كه درهای خروجی آنها به طرف بیرون باز می شود باید قفلهای خودكار (اتوماتیك) دوبل (دومرحله ای) پیش بینی شود.

9-3- كلیه درها و پنجره ها باید سالم باشد و به راحتی باز شود.

9-4- سقف واگن نباید آسیب داشته باشد.

9-5- بدنه واگن در دو طرف انتهایی باید گیره هایی جهت نصب فانوس داشته باشد علاوه بر این دستگیره مخصوص جهت مانورچیها در دو طرف واگن باید وجود داشته باشد واگنها همچنین باید در انتهای خود دارای فانوسهای برقی باشد.

هنگام حركت در راه آهنهای چین و كره دموكراتیك نیازی به گیره فانوس و دستگیره مخصوص و مانورچیها نیست.

9-6- تیرآهنهای طولی و عرضی و همچنین شاه تیر طولی وسط واگن نباید شكستگی و یا ترك داشته باشند.

9-7- انحراف شاسی بیش از 50میلیمتر مجاز نمی باشد.

9-8- در هنگام حمل ونقل مسافر اگر واگن توسط خدمه همراهی شود درهای آن با كلید اهرمی شكل كه قاعده آن. …×9 میلیمتر، قاعده داخلی آن 6/6 میلیمتر و ارتفاع آن 22 میلیمتر می باشد بسته می شود. (رجوع به پیوست 41 (پ.پ.و))

10 گرمایش و برق رسانی

10-1- واگنها باید مجهز به یكی از تأسیسات گرمایشی زیر باشد:

10-1-1- گرمایش برقی و یا دستگاههای تهویه مطبوع بدون دستگاه گرمایش انفرادی.

10-1-2- گرمایش برقی و بخاری بدون دستگاه گرمایش مستقل.

10-1-3- دستگاه گرمایش مستقل با سیستم طولی لوله بخاری وسیستم برقی طولی.

10-1-4- گرمایش بخار بدون دستگاه مستقل گرمایش.

10-2- قبل از این كه با مواردی كه در .بندهای 10-1-1 و 10-1-4 آمده است به كار گرفته شود باید موافقت طرفهای دیگری كه در حمل ونقل شركت خواهند كرد را گرفت.

10-3- سیستم گرمایش بخار و سیستم گرمایش برقی واگنهایی كه در راه آهنهای با عرض خط 1435 میلیمتر حركت می كنند باید سالم باشد.

10-4- واگنهای راه آهنهای چین وكره دموكراتیك باید دستگاه گرمایش مستقل داشته باشد.

10-5- واگنهایی كه در راه آهنها با عرض خط 1435 میلیمتر حركت می كند و مجهز به دستگاه مستقل گرمایش نیست اما دارای گرمایش برقی است باید به سیستم شبكه برقی طولی مجهز شود كه هم گرمایش و هم تهویه هوا را تأمین كند. لیست مسیرهای مربوطه در پیوست 21 (پ.پ.و) درج شده است.

10-6- در موارد سیر واگنهای با گرمایش برق در مسیرهای مختلف كه دارای فشارهای متفاوت است، تجهیزات برقی باید مجهز به كلیدهای (سوئیچ های) ولتاژ و شدت برق باشد.

10-7- جهت گرمایش و تهویه هوا، كلیه ولتاژها و انواع برقهایی كه برای برق رسانی پیش بینی شده اند مجاز می باشد. (رجوع به بند 10-.-3 )

10-8- واگنهایی كه گرمایش، تهویه هوا، شبكه برق، شبكه لوله بخار آنها خراب است از راه آهن مالك قبول نمی شود.

10-9- سیستم گرمایش باید برای طول مدت زمان استفاده از نیمه اول شهریور تا اواسط خرداد- نیمه اول تیرماه (از اول سپتامبر تا اول ژوئن) سالم و قابل استفاده باشدواگنهای راه آهنها با عرض خط 1520 میلیمتر به جز راه آهن مغولستان كه مجهز به دستگاههای مستقل گرمایش است می تواند به صورت قطار كامل از روی راه آهنهایی با عرض 1435 میلیمتر بدون داشتن شبكه بخار و برقی طولی حركت كند. حركت واگنهای فوق الذكر به صورت تكی و یا در تركیب مجموعه واگنها می تواند با داشتن توافق بین طرفهای ذی نفع انجام پذیرد.

10-10- اتصالات گرمایش بخار بین واگنها كه آسیب دیده اند و یا مفقود شده اند پس از آن كه از راه آهن تحویل دهنده به راه آهن استفاده كننده واگذار شده است توسط راه آهن استفاده كننده با اتصالات خود جایگزین می شود. این واگن و قسمتهای بازشده گرمایش بخار با برچسبهای فرم 15و15a (پ.پ.و ) تجهیز می شود. بعد از رسیدن واگن به راه آهن مالك اتصالات گرمایش بخار بیگانه از واگن برداشته می شود و با لیست همراه مطابق پیوست 19 (پ.پ.و ) به راه آهن استفاده كننده به طور رایگان و بدون هیچ گونه عوارض گمركی و غیره برگردانده می شود.

10-11- واگنها می تواند تجهیزات برقی و الكترونیكی دیگر را نیز داشته باشد. مانند:

10-11-1- هواكشها.

10-11-2- دستگاههای بستن و قفل كردن درها.

10-11-3- آب گرم كنهای آب غیر شرب.

10-11-4- دستگاههای تهویه مطبوع.

10-11-5- ترمزهای ریلی آهن ربایی.

10-11-6- دستگاههای ضد لغزش.

10-12- انرژی رسانی واگنها جهت تأمین موارد زیر می باشد :

10-12-1- گرمایش برقی – توسط شبكه برق.

10-12-2- تهویه هوا توسط سیستم برق رسانی و یا ژنراتورهایی كه توسط محورهای واگن كار می كند.

10-12-3- گرمایش بخار – از داخل لوله سرتاسری.

10-12-4- گرمایش مستقل انفرادی – از دستگاهی كه داخل واگن تعبیه شده است.

10-12-5- روشنایی، شارژ باطریها و دیگر تجهیزات برقی و الكترونیكی از شبكه برق و یا از ژنراتوری كه توسط محورهای واگن كار می كند.

10-13- هر واگن باید باطری برق داشته باشد كه در موارد توقف و یا از كار افتادن شبكه برق رسانی عمل كند و تجهیزات مربوطه را به جز گرمایش تغذیه كند.

10-14- جهت برق رسانی ولتاژ و بسامدهای (فركانسهای) زیر مجاز می باشند.

10-14-1- 1000ولت جریان متناوب 3/162 هرتز.

10-14-2- 1000ولت جریان متناوب 50 هرتز.

10-14-3-1500ولت جریان متناوب 50 هرتز.

10-14-4- 1500ولت جریان مستقیم.

10-14- 5- 3000ولت جریان مستقیم.

11روشنایی و تهویه هوا

11-1- واگنها باید با روشنایی برق و دستگاه تهویه هوا مجهز باشد. كروكی سیستم برق باید نزدیك تابلو برق نصب شود.

11-2- كلیه دستگاههای روشنایی و تهویه هوا باید سالم باشد. در موارد خرابی روشنایی و عدم امكان اصلاح آن در سیر واگن به طور اضطراری می توان تا برگشت به راه آهن مالك از شمع استفاده نمود.

واگنهای دارای خرابی روشنایی و تهویه هوا از راه آهن مالك قبول نمی شود.

در مقصد (كه برگشت از آنجا شروع خواهد شد) باطریها به اندازه مورد نیاز برگشت شارژ می شوند.

11-3- واگنها باید ذخیره لامپ و قطعات اصلی جهت تعمیر روشنایی را داشته باشند.

12توالتها

12-1- واگنهای مسافری باید دارای توالت با ذخیره آب برای دستشویی و توالت باشد.

12-2- كلیه لوازم توالتها باید سالم باشد.

13علامتها و نوشته ها

13-1- واگنها باید نوشته ها و علامتهای روشن زیر را داشته باشد:

13-1-1- علامت راه آهن مالك كه بر روی دیواره های جانبی بدنه مطابق پیوستهای 22و23 (پ.پ.و) زده می شود.

13-1-2- راه آهنهایی كه واگنهای آنها دارای كد دوازده گانه می باشد شماره و نوع واگن بر روی دیواره جانبی و یا بر روی تیر طولی واگن نوشته می شود. در راه آهنهای دیگر شماره و نوع واگن در طرف چپ و یا وسط واگن زده می شود.

اگر واگنی با شماره نادرست مشاهده شود باید آن را با برچسب فرم 15a ( پ.پ.و) تجهیز نمود.

13-1-3- تعداد جا ( پیوست 34 ( پ.پ.و ) ) برای واگنهای تركیبی جداگانه تعداد جاهای درجه یك و دو نوشته می شود.

13-1-4- وزن خالی به تن و یا كیلوگرم (پیوست 25 (پ.پ.و) ) بر روی واگن و در مورد واگن توشه ظرفیت ( پیوست 26(پ.پ.و) ) نوشته می شود.

13-1-5- محل و تاریخ آخرین تعمیر دوره ای واگن بر روی شاه تیر شاسی در طرف راست مطابق (پیوست 27 (پ.پ.و) و شكلهای 1و2 ) نوشته می شود.

13-1-6- نوع ترمز خودكار (اتوماتیك) مطابق پیوستهای 28و29 (پ.پ.و ) درج می شود.

13-1-7- علائم «MC» بر روی واگنهای با عرض خط 1520میلیمتر جهت واگنهایی است كه ابعاد آنها مطابق با خطوط اروپایی با عرض 1435 میلیمتر می باشند.

علامت «MC-O» ( پیوست 30(پ.پ.و) بر روی واگنهایی است كه قواره (گاباری) آنها مطابق با قواره (گاباری) «O-BM» می باشد (نقشه 1ژ(پ.پ.و)).

علامت «MC-1» ( پیوست 31( پ.پ.و) برروی واگنهایی است كه قواره (گاباری) آنها مطابق قواره (گاباری) «I-BM» است (نقشه یك «e» (پ.پ.و)).

13-1-8- علامتهای درجه واگن (به جز واگنهای راه آهنهایی با عرض 1520میلیمتر و راه آهن چین و كره دموكراتیك).

13-1-9- واگنهایی كه دارای كفش ترمزهای غیرفلزی است علامت «كا» را در وسط دیوارهای جانبی واگن مطابق پیوست 32 (پ.پ.و) دارد.

13-1-10- واگنهایی كه بر روی دیوارهای دو طرف بیرونی آنها نردبان وجود دارد كه ارتفاع نردبان بیش از 2000 میلیمتر بالاتر از سطح ریل هست باید نزدیكی نردبان علامت پیكان درجهت پائین بطول بیش از 170 میلیمتر داشته باشد رنگ علامت پیكان بر روی زمینه روشن، قرمز و بر روی زمینه سیاه، زرد باشد (رجوع شود به پیوست 33 (پ.پ.و )).

بر روی واگنهای راه آهن چین این علامت بر روی خطوط برقی به كار گرفته می شود.

13-1-11- طول بوژی (Rigin base) مطابق .پیوست 34 (پ.پ.و ) بر روی تیرهای جانبی شاسی آن و طول واگن بر روی دیوارهای جانبی آن نوشته می شود.

13-1-12- اگر واگن مجهز به چرخها و محورهای باز شونده (به جای تعویض بوژی به كار گرفته می شود)(1) باید بر روی تیرهای جانبی شاسی بوژی علامت مطابق پیوست 35 (پ.پ.و) داشته باشد. علاوه بر این بر روی واگنها علامتهای خاص راه آهن مالك نوشته می شود.

اگر تیروهای جانبی واگن توسط دیوارهای آن پوشیده می شود نوشته های مربوطه بر روی دیوارهای جانبی زده می شودمقررات ذكر شده در این بند در مورد محل و نوع نوشته شامل راه آهنهای چین و كره دموكراتیك نمی گردد.

13-2- بر روی دیوار جانبی واگن تابلویی قابل برداشت با نام مسیر حركت آویخته می شود.

در داخل واگن و در راهروهای دوطرف جدول سیر واگن نوشته می شود.

13-3- داخل واگن در محلهای مورد نظر نوشته هایی جهت استفاده از وسائل توالت، گرمایش، دستگیره ترمز اضطراری و همچنین شماره كوپه و جا نوشته می شود.

نوشته ها به زبان راه آهن مالك و با ترجمه به زبان روسی نوشته می شود.

جدول سیر واگن با حروف لاتین و روسی نوشته می شود. در موارد سیر در راه آهنهای چین، كره دموكراتیك نوشته ها باید ترجمه به زبان چینی نیز داشته باشد.

13-4- بر روی بدنه بیرونی واگن شماره زنجیره (سریال) واگن كه درجدول «BMPC»(1) درج می شود.

داخل واگن بالای جدول سیر واگن شماره واگن درج می شود.

14بازدیدها و تعمیرات دوره ای

واگنهایی كه زمان مقرر تعمیرات آنها گذشته است نباید توسط راه آهن مالك به راه آهنهای دیگر تحویل داده شود. مدت زمان سیر بین بازدیدها و تعمیرات دوره ای واگنهای مسافری تا سرعت 120 كیلومتر در ساعت هر 18 ماه وبرای سرعتهای بالای 120كیلومتر در ساعت تا160كیلومتر در ساعت هر 12 ماه تعیین می گردد.

جهت واگنهای باری كه با قطارهای مسافری حركت می كند مدت زمانهای مذكور مطابق پیوست 5 (پ.پ.و) بند 13 تعیین می گردد.

تعمیرات دوره ای بوژی ها كه جهت تعویض بوژی استفاده می شود مطابق با مدت زمان تعمیرات واگنها انجام می گیرد. تاریخ و محل تعمیر و بازدید بر روی قاب و درب یاتاقان طرفین بوژی درج می شود. بهره برداری از بوژیهایی كه مدت زمان بازدید و تعمیر آنها گذشته است منع می شود.

پیوست شماره 2 مربوط به ماده های 4و15و16و25

صورتجلسه شماره

تاریخ

تحویل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واگن كانتینر) آسیب دیده

كه جهت تعمیر به راه آهن مالك اعزام می شود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ایستگاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به راه آهن تحویل ـــــــــ

واگن آسیب دیدهكانتینر ) شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد محور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوع واگن كانتینر ) 1و2 ـــــــــــــــ

ظرفیت وضعیت فنی واگن كانتینر) 1و2

قبول كرده تحویل داده

نماینده راه آهن گیرنده نماینده راه آهن تحویل دهنده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-.امضاء .امضاء

مهر راه آهن مهر راه آهن

گیرنده تحویل دهنده

1 ) نشان داده شودواگن باری یا مسافری

2 ) جهت واگنهایی كه دارای كد دوازده گانه ای باشد نوشتن نشانه (آرم) راه آهن و شماره واگن الزامی نیست فقط كد مربوطه نوشته می شود.

پیوست شماره 3

مربوط به ماده های 14و15

محل

عملیات

ماه

شرایط و تاریخ

تعداد

( در مركز جمع آوری اطلاعات نوشته می شود )

لیست مشخصات واگن شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

واگنهای تحویل داده شده از راه آهن ــــــــــــــــــــــــــــــ.به راه آهن ــــــــــــــــــــ

در ایستگاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شماره قطارـــــــــــــــــــــــ

ماه ـــــــــــــــــــــــــــــــــ روز ـــــــــــــــــــــــــــــــــ سال ـــــــــــــــــ

شمارش

اسم اختصاری راه آهن

شمارش واگن

نوع واگن

تعداد محور

دارای بار و یا خالی

ایستگاه مقصد

ملاحظات

اسم

كد

اسم

كد

جمع دارای بار ـــــــــــــــــــــــــــ. خالی ـــــــــــــــــــــــــــ كل ـــــــــــــــــــــــــــــواگنها

لیست مشخصه واگن به نماینده طرف گیرنده در ساعت ـــــــــــــــــــــــــ داده شده:

داده شده : قبول كردم:

نماینده طرف تحویل دهنده نماینده طرف گیرنده

.-امضاءــــــــــــــــــــ .امضاءــــــــــــــــــ

مهر راه آهن تحویل دهنده مهر راه آهن گیرنده

پیوست 4 جهت بند 9، 2.

راه آهن ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

درخواست شماره

واگن خواب

جهت ذغال سنگ ــــــــــــــــــــ شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رستوران

تقاضای تحویل دارم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ كیلوگرم ذغال

خدمه سالن خواب

.-امضاء ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

مسؤول رستوران

فامیل

تاریخ ــــــــــــــــــ

تحویل داده شده ـــــــــــــــ راه آهن ـــــــــــ اسم انبار

ذغال ـــــــــــــــــــ كیلوگرم ـــــــــــــــــــ میزان با حروف

-.امضاء مسؤول انبارــــــــــــــــــــــ فامیل

تاریخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهر انبار سوخت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذغال تحویل گرفته شد ـــــــــــــــــــــ كیلوگرم ـــــــــــــــــــــــــــ مقدار با حروف

خدمه واگن خواب

.-امضاء ــــــــ مسؤول رستوران ـــــــــ

ــــــــــــــــــــ مهر راه آهن امضاءها فامیل

پیوست 5

مربوط به بندهای (21-3-1، 21-2، 21-1، 15-2، 14–2، 14-1)

مشخصات فنی جهت ناوگان واگنهای باری در حمل ونقل بین المللی

1كلیات

1-1- مقطع عرضی واگنها باید مطابق ابعاد راه آهنها در كل طول مسیر باشد (نقشه1) عبور واگنهای خارج از ابعاد یك و چند راه آهن می تواند با كسب قبلی مجوز از راه آهن فرستنده با تعیین مسیرحركت انجام پذیرد.

عبور بارهای خارج از ابعاد راه آهنهای با عرض 1520میلیمتر ابتدا باید هماهنگ شود (نقشه شماره 1.د)

1-2- كلیه قسمتهای قلاب و تجهیزات اتصال (زنجیر، قلابها، لوله خرطومی و غیره) در وضعیت غیركاری نباید كمتر از 140 میلیمتر از سطح ریل باشد. اگر احتمال آن می رود كه بعضی از قسمتها فاصله ای كمتر از رقم ذكر شده داشته باشد باید گیره های مربوطه جهت جلوگیری از افتادن این قسمتها تعبیه گردد.

1-3- فاصله محوری واگنها باید به شكل زیر باشد:

1-3-1- برای واگنهایی كه در راه آهنهای با عرض 1435 میلیمتر حركت می كند حداكثر فاصله بین دو محور مجاور باید:

برای واگنهای بدون بوژی 9000 میلیمتر باشد.

برای واگنهای بوژی دار 17500 میلیمتر باشد.

واگنهای بوژی دار با فاصله محوری بیش از 1400 میلیمتر بین محورهای داخلی آن نباید از روی تپه های مانوری تفكیك شود.

تعدادی از این واگنها كه می تواند از روی تپه های مانوری تفكیك شود باید دارای علامت مطابق پیوست 49 (پ.پ.و) باشد.

1-3-2- برای واگنهایی كه بر روی راه آهنهای با عرض 1520میلیمتر حركت می كند بیش از 3800 میلیمتر و كمتر از 5500 میلیمتر باشد.

برای واگنهایی كه با فاصله محوری بیش از 5500 میلیمتر در خط 1520میلیمتری و بیش از 4500 میلیمتر در خط 1435 میلیمتر و یا برای واگنهایی كه بدون بوژی و دارای بیش از 2 محور است چرخها باید امكان حركت واگنها بدون اشكالات با شعاع 150 متر را فراهم نماید. فاصله بین محورهای یك بوژی نباید كمتر از 1500 میلیمتر باشد.

بوژیها باید امكان حركت آزاد را در قوسهای با شعاع 150 متر داشته باشد.

1-5- واگنهایی كه در حمل ونقل بین المللی قابل قبول واقع شده است و مطابق ابعاد راه آهنهای اروپایی با عرض 1435 میلیمتر می باشد باید علامت«ام سی» داشته باشد.

واگنهای مطابق ابعاد «O-BM» باید علامت «MC-O» را و واگنهای مطابق ابعاد «BM-1» علامت «1MC- » را داشته باشد.

برای واگنهای اروپایی كه دارای كد دوازده گانه می باشد علامتهای ذكر شده در دیواره های جانبی واگنها و برای واگنهای بدون دیواره در تیرهای طولی واگنها، پشت یا زیر اهرم تغییر حالت واگنها، نوشته می شود.

بر روی واگنهایی كه بین راه آهنهای چین، روسیه، كره دموكراتیك، ویتنام و مغولستان رفت و آمد می كند علامتهای دیگری كه بین این راه آهنها توافق حاصل گردیده به كار برده می شود.

1-6- واگنهای مجهز به قلاب زنجیری جهت كار تكنیسین اتصال باید فاصله 400 میلیمتر آزاد بین وجه جانبی قلاب و سینی ضربه گیر (تامپون) داشته باشد. فاصله آزاد در طول بین سطح سینی ضربه گیر (تامپون) و قلاب زنجیری در ارتفاع 2000میلیمتر نباید اجزاء برجسته داشته باشد.

1-7- به خاطرویژگیهای ساختمان واگنهای چین و كره دموكراتیك مسأله اتصال واگنها جهت سیر مستقیم بدون جابه جایی از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانسشیب ) طرفهای ذی نفع باید به توافق برسند.

1-8- واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر كه قادر به حركت تا سرعت 100كیلومتر در ساعت می باشد دارای علامت «S» و یا «X» و واگنهایی كه قادر به حركت با سرعت 120كیلومتر می باشد با علامت «SS» ویا «XX» نشانه گذاری می شود.

واگنهایی كه هیچ یك از علامتهای بالا را ندارد با رعایت استانداردهای مجاز بارگیری باید واجد شرایط حركت قطارها با سرعت 90 كیلومتر در ساعت باشد.

1-9- وزن خالی واگن نباید از 9 تن كمتر باشد.

2چرخها و محورها

2-1- چرخها و محورها باید طوقه (بانداژ) پیوسته داشته و یا یك تكه (یكپارچه ریختگی و یا نورد شده) باشند.(1)

جهت واگنهای راه آهنهای با عرض 1435 میلیمتر قطر چرخ بر روی دایره گردش نباید كمتر از 840 میلیمتر برای چرخهای با قطر اسمی 900 تا 1000 میلیمتر باشد.

760 میلیمتر برای قطر جدید840 میلیمتر باشد.

680 میلیمتر برای قطر جدید 760 میلیمتر باشد.

630 میلیمتر برای قطر جدید 680 میلیمتر باشد.

2-2- فاصله بین لبه های افقی طوقه ها (بانداژها) یا طوقه چرخها باید برای راه آهنهای با عرض خط1435 میلیمتر 3-/+ 1360 میلیمتر و برای راه آهنهای با عرض خط 1520 میلیمتر 3-/+ 1440 میلیمتر باشد.

2-3- عرض طوقه (بانداژ) چرخ جهت واگنهای با عرض 1520 میلیمتر نباید كمتر از 127 میلیمتر و بیشتر از 140 میلیمتر و همچنین برای واگنهای اروپایی با عرض 1435 میلیمتر كمتر از 133 میلیمتر و بیش از 140 میلیمتر باشد.

2-4- ضخامت طوقه (بانداژ) (بر روی دایره چرخش) با كسری سایش باید:

2-4-1- برای سایر واگنها 30 میلیمتر باشد

برای چرخهای نورد شده حداقل ضخامت قسمتهایی كه جایگزین طوقه (بانداژ) می شود باید در وجه داخلی خود علامت (فرو رفتگی) داشته باشد كه همیشه در معرض دید باشد.

برای چرخهایی كه این علامت را ندارد ضخامت قسمت جایگزین كننده طوقه (بانداژ) نباید كمتر از 22 میلیمتر باشد.

2-5- ارتفاع نوك طوقه (بانداژ) و یا چرخ یك تكه (منوبلوك) از سطح دایره گردش مابین 25 الی 36 میلیمتر باشد (حداقل و حداكثر)

2-6- عرض طوقه (بانداژ) و یا طوقه چرخ یك تكه (منوبلوك) برای راه آهنهای اروپایی 1435 میلیمتر كه در فاصله 10 میلیمتر به طرف بیرون از دایره گردش اندازه گیری می شود، برای چرخهای با قطر بیش از 840 میلیمتر نباید كمتر از 22 میلیمتر و برای چرخهای با قطر 630 الی 840 میلیمتر نباید كمتر از 5/27 میلیمتر باشد.

فاصله از لبه خارجی طوقه (بانداژ) یك چرخ محورتا سطح بیرونی چرخ كه در ارتفاع 10 میلیمتر پایین تر از دایره گردش اندازه گیری می شود برای چرخهای با قطر بیش از 840 میلیمتر باید حداكثر 1426 میلیمتر و حداقل 1410 میلیمتر باشد و برای چرخهای با قطر 840 میلیمتر 1435 میلیمتر باشد.

فاصله افقی بین وجه داخلی دو چرخ محور برای چرخهای یك تكه (منوبلوك) برای چرخهای با قطر كمتر از 840 میلیمتر باید كمتر از 1359 میلیمتر، برای چرخهای با قطر 840 میلیمتر 1357 میلیمتر و برای موارد دیگر كمتر از 1363 میلیمتر باشد.

حداقل اندازه شامل محورهای میانی واگنهای بدون بوژی و محورهای میانی سه و چند محوره نمی باشد.

جهت واگنهای خطوط 1520 میلیمتری، عرض طوقه چرخ كه در ارتفاع 18 میلیمتری نوك طوقه اندازه گیری می شود حداقل 25 و حداكثر 33 میلیمتر می باشد.

جهت واگنهای چین وكره دموكراتیك عرض طوقه چرخ كه در ارتفاع 15 میلیمتری نوك طوقه اندازه گیری می شودحداقل 2 میلیمتر و حداكثر 34 میلیمتر می باشد.

تیزی طوقه چرخ مجاز نمی باشد. برای واگنهای اروپایی با عرض خط 1435میلیمتر اندازه «كیو آر» كه توسط اندازه گیر (شابلون) روی طوقه اندازه گیری می شود باید بیش از 5/6 میلیمتر باشد. ضمناً درسطح هدایت كننده نوك طوقه تا 2 میلیمتر پایین تر از آن هیچ گونه تیزی نباشد. (پیوست 42 (پ.پ.و) ).

2-7- سایش بر روی دایره گردش طوقه و یا چرخ یك تكه (منوبلوك) بیش از 7 میلیمتر مجاز نمی باشد. این مربوط به واگنهای اروپایی با عرض 1435 میلیمتر نمی باشد.

2-8- معایب زیر جهت چرخها و محورها مورد قبول نیست :

2-8-1- تركهای طولی وعرضی بر روی هر قسمتی از محور

2-8-2- محلهای ساییده شده بر روی محور كه دارای تیزی و یا فرو رفتگی 1 میلیمتر است.

2-8-3- تركها بر روی (بانداژ) و یا طوقه و مركز چرخ.

2-8-4- شكستگی (بانداژ) و یا طوقه.

2-8-5- شل شدن طوقه و چرخ بر روی محور و یا مركز چرخ (1)

علائم شل شدن طوقه (بانداژ) به شرح زیر می باشند:

2-8-5-1- صدای بم در موارد ضربه چكش به طوقه (بانداژ).

2-8-5-2- عدم تطابق گودالهای كنترل (علامتهای كنترل) بر روی طوقه(بانداژ) و در محور چرخ (اگر وجود داشته باشد).

2-8-5-3- شل شدن حلقه سفت كننده طوقه (بانداژ).

2-8-5-4- زنگ زدگی حدفاصل بین طوقه و محور چرخها در طول بیش از یك دوم محیط.

2-8-6- شكستن و یا ترك برداشتن میله های چرخ.

2-8-7- بریدگیها بر روی سطح گردش طوقه (بانداژ) به طول بیش از 60 میلیمتر و عمق بیش از 1 میلیمتر.

2-8-8- خراشها بر روی توپی و یا سر محور.

2-8-9- خرد شدن سطح گردش طوقه (بانداژ) و یا چرخ یك تكه (منوبلوك) به طول 25 میلیمتر (به وجود آمدن حفره ها درسطح گردش چرخ) و یا به عمق 3 میلیمتر.

2-8-10- برش عمودی طوقه بیش از 18 میلیمتر.

2-8-11- تیزی طوقه (بانداژ) (1)

2-8-12- شل شدن حلقه تثبیت كننده طوقه (بانداژ) در درز و یا در فاصله كمتر از 100 میلیمتر از درز و یا در قسمت باقیمانده با طول كلی 550 میلیمتر.

2-8-13- تراكم فلز بر روی سطح گردش طوقه (بانداژ) (مانند جوش) به طول بیش از 60 میلیمتر و در ارتفاع بیش از 1 میلیمتر.

2-8-14- اصطكاك طوقه (بانداژ) یا طوقه چرخ به نگهدارنده جعبه یاتاقان.

2-8-15- آثار سایش دایره ای شكل بر روی سطح گردش در پایه طوقه به عمق بیش از 1 میلیمتر با شیب 1:7 بیش از 2 میلیمتر و یا با عرض 15 میلیمتر برای واگنهای عرض خط 1520 میلیمتر.

2-8-16- افزایش موضعی عرض چرخ یك تكه (منوبلوك) بیش از 5 میلیمتر برای خط 1520 میلیمتر.

2-8-17- پوشش رنگی و یا آلودگی با انواع روغنها بر روی طوقه (بانداژ) چرخها و یا قسمتهای چرخ یك تكه (منوبلوك) منع می شود.

3بوژیها

3-1- خرابیهای زیر در بوژیها مورد قبول نیست.

3-1-1- فاصله بین سرسره ها ( Slip ) در مجموع نباید بیش از 20 میلیمتر و كمتر از 2 میلیمتر باشد.

3-1-2- شكستن سرسره ها ( Slip ).

3-1-3- ترك در لبه فلنج پاشنه اگر این ترك تا پیچ می رسد، شكستن بیش از یك پیچ و یا پرچ كه پاشنه و كاسه مقعر ( زیر پاشنه ) را سفت می كند.

3-1-4- ترك و یا شكستگی تیرهای شاسی.

3-1-5- ترك و یا برش پیچهای ستونی و یا پیچهای جعبه یاتاقان.

3-1-6- تركها در بستهای بوژی و بر روی وجه جانبی بوژی ریخته گری و یا پرس شده.

3-1-7- فقدان و یا شكستن یك فنر لول بیرونی از مجموعه فنرها در واگن حاوی بار. در واگنهای خالی این نوع خرابی فقط در هنگام برگشت به راه آهن مالك مجاز می باشد.

3-2- جهت بوژیهای نوع «Y-25» خط 1435 میلیمتر زیر واگنهای حاوی بار :

3-2-1- شكستن فنر لول بیرونی.

3-2-2- شكستن و یا كجی فنر لول داخلیواگنهای خالی با فنر لول داخلی شكسته می تواند با داشتن برچسب مطابق فرم 15a ( پ.پ.و ) در تركیب قطارها حركت كنند.

3-2-3- فقدان و یا شكستن بیش از یك گوشواره داخلی و یا بیرونی خفه كننده. در موارد فقدان و یا شكستن یك گوشواره واگن می تواند با داشتن برچسب مطابق فرم 15a ( پ.پ.و ) حركت كند.

3-2-4- تماس بیش از یك سینی خفه كننده با شاسی(1). در موارد تماس یك سینی با شاسی بوژی واگن می تواند با داشتن برچسب 15a ( پ.پ.و ) حركت كند.

3-3- برای بوژیهای نوع«ایكس 3×…4 اچ» خط 1520 میلیمتر واگنهای حاوی بار وخالی :

3-3-1- ترك بر روی شاسی جانبی ریخته شده، تیر ریخته شده بالای فنرها كه در دید بازدیدكننده قرار می گیرد ( اثرات نواقص ریخته گری كه بعد از تهیه تیرهای بالای فنرها به وقوع پیوسته است دال بر خرابی نمی باشد).

3-3-2- ترك در كاسه مقعره (زیر پاشنه) كه در دید بازدید كننده قرار دارد.

3-3-3- ترك در سرسره بالایی و یا پایینی و همچنین ترك جوش، شكستن و یا بریدگی جعبه سرسره، فقدان كلاهك سرسره بوژی، فقدان پیچ تثبیت كننده كلاهك سرسره.

3-3-4- مجموع فاصله ها بین سرسره ها در دو طرف بوژی بیش از 20 میلیمتر و كمتر از 2 میلیمتر.

نبودن فاصله بین سرسره های یك طرف بوژی مجاز می باشد. نبود فاصله بین سرسره ها در راستای قطرواگن مجاز نمی باشد در كل مجموع فاصله سرسره ها باید در محدوده تعیین شده باشد.

3-3-5- برش پرچ صفحه اصطكاك، شكستن و یا ترك گوه ضربه گیر (damper) وجود ترك بر روی جوش تكیه گاه گوه ضربه گیر(Damper) بوژی مجاز نمی باشد.

3-3-6- برش بیش از یك پرچ و یا پیچ تثبیت كننده پاشنه و زیرپاشنه مجاز نیست.

4جعبه یاتاقانها، یاتاقانها، دسته های جعبه یاتاقان

4-1- جعبه یاتاقانها با روغن معمولی به اندازه مورد نیاز توسط راه آهنی كه در آن سیر می كند تأمین می شود.

جعبه یاتاقانهایی كه دارای روغن كاری فصلی است باید توسط راه آهن مالك با روغن تأمین شود. هنگام حركت اگر نیاز به اضافه كردن روغن برای این نوع یاتاقانها باشد، راه آهن استفاده كننده آن را با روغن معمولی تأمین می نماید.

4-2- گیره های جعبه یاتاقان باید جوش داده شود و یا پرچ شود. به جای پرچ می توان از پیچ و مهره استفاده نمود بر روی این نوع واگنها برچسب مطابق فرم پیوست 15a (پ.پ.و) زده می شود.

4-3- خرابیهای زیر درجعبه یاتاقانها ویاتاقانها و دسته های جعبه یاتاقانها مجاز نمی باشد:

4-3-1- ترك و یا شكستن جعبه یاتاقان كه باعث نشتی روغن می گردد.

4-3-2-داغ شدن جعبه یاتاقان و یا خراش بر روی سر محور، جعبه یاتاقان زمانی داغ شده به حساب می آید كه لمس آن با دست امكان پذیر نمی باشد.

4-3-3- نشست و یا كجی جعبه یاتاقان.

4-3-4- شل شدن و یا ترك برداشتن دسته جعبه یاتاقان در یك چهارم مقطع آن و یا پیچش گیره جعبه یاتاقان.

4-3-5- كجی دسته جعبه یاتاقان مانع از حركت آن می شود و یا باعث اصطكاك دسته به طوقه (بانداژ) می گردد.

4-4- دسته های شل شده جعبه یاتاقانها نباید جوش داده شود.

4-5- در هر وضعیت شانه هدایت كننده باید هادی جعبه یاتاقان را تحت پوشش داشته باشد.

5فنرها و تعلیق آنها

5-1- واگنهای دو و سه محوره باید تعلیق فنری ورقی داشته باشد.

5-2- خرابیهای زیر در تعلیق فنری و خود فنرها مجاز نمی باشد.

5-2-1- ترك ویا شكست بستها، حلقه ها، آویزها، پیچها، بستن بستها با بیش از دو پیچ به جای پرچها.

5-2-2- ترك و یا شكستن بست یكی از فنرها، فنر پایینی در مواردی كه شكست در فاصله كمتر از یك چهارم طولی ورق از وسط فنرها باشد، فقدان قطعه شكسته شده فنر ورقی. اما شكستن ورق پایینی و فقدان قطعه شكسته آن در مواردی كه قسمت باقیمانده سفت و پایدار بر روی بستها قراردارد مجاز می باشد.

5-2-3- خرابیهای پینها، بستهای فنرهای بیضوی شكل.

5-2-4- ناهمگون بودن فنرها و همچنین عدم تناسب ظرفیت واگن با فنرها.

5-2-5- فنرهای نشست كرده كه حالت ارتجاعی خود را از دست داده و باعث برخورد و ضربه زدن شاسی با قسمتهای متحرك واگن می گردد و یا باعث كجی بدنه می شود.

فاصله بین بست فنر و تیرهای واگن و یا بوژی كه احتمال برخورد آنها می رود باید بیش از :

5-2-5-1- پانزده میلیمتر برای واگنها با گوشواره های تعلیق دوبل و یا واگنها با گوشواره های تعلیق در از باشد.

5-2-5-2- ده میلیمتر برای واگنهای دیگر با سیستم ساختمان قدیمی باشد.

وجود خراشهای گذشته بر روی تیرهای واگن و یا بوژی و بستهای فنر مجاز می باشد.

5-2-6- برای راه آهنهایی با عرض 1435 میلیمتر به جز راه آهن چین و كره دموكراتیك جابه جایی ورقهای فنربندی نسبت به یكدیگر بیش از 10 میلیمتر مجاز نمی باشد.

5-2-7- شل شدن پینها اگر با ضربه چكش جابه جا می شود.

5-2-8- تعمیر ورقهای فنر و یا فنر لول با جوش مجاز نیست.

6ضربه گیرهای (تامپونهای) واگنهای قلاب زنجیری

6-1- واگنها باید ضربه گیرهای (تامپونهای) انعطاف پذیر داشته باشد.

6-2- ارتفاع محور ضربه گیرها (تامپونها) نسبت به سطح ریل باید كمتر از 1065میلیمتر و بیش از 940 میلیمترباشد.

6-3- فاصله بین محورهای دو ضربه گیر (تامپون) باید كمتر از 1760 میلیمتر و بیش از 1740 میلیمتر باشد. این فاصله برای واگنها با عرض 1520 به جز راه آهن مغولستان كه تا 31/12/1922 میلادی مطابق با 10/10/1301 هجری شمسی ساخته شده است باید كمتر از 1790 و بیش از 1740 میلیمتر باشد.

6-4- قطر سینیهای ضربه گیرها (تامپونها) باید بیش از 370 میلیمتر باشد.

6-5- اگر به واگن از وسط خط راه آهن نگاه كنیم سینی دست چپی واگن باید محدب و سینی دست راستی صاف باشد.

اگر برای هر دو سینی شعاع تحدب بالای 1500 میلیمتر باشد محدب بودن آن قابل قبول است.

6-6- خرابیهای زیر در ضربه گیرها (تامپونها) مجاز نمی باشد:

6-6-1- فقدان و یا شكستن فنر لول، واشر فشار، مهره و یا پین نگهدارنده استوانك (سیلندر) ضربه گیر (تامپون).

6-6-2- شكستن و یا كج شدن استوانك (سیلندر) ضربه گیر (تامپون) كه از حركت آن در غلاف ممانعت می كند.

6-6-3- ترك عرضی بالای یك چهارم مقطع عرضی غلاف ضربه گیر (تامپون) كه دارای دو نگهدارنده است، شكستن بیش از دونگهدارنده غلاف ترمز برای ضربه گیرهایی (تامپونهایی) كه چند نگهدارنده دارند شكستن گوشه های سینی و یا غلاف ضربه گیر (تامپون).

6-6-4- نشست فنر لول بیش از 15 میلیمتر.

اگر ضربه گیر(تامپون) استوانه ای می باشد بر روی هر تیر عرضی واگن نسبت فنر تا 15 میلیمتر مجاز می باشد.

6-6-5- ترك غلاف به طول یك چهارم قطر آن مجاز نمی باشد.

7تجهیزات قلاب خودكار (اتوماتیك)

7-1- برای واگنهای چین و كره دموكراتیك خرابیهای زیر در قلاب خودكار (اتوماتیك) مجاز نمی باشد.

7-1-1- ارتفاع محور طولی قلاب خودكار (اتوماتیك) نسبت به سطح ریل بیش از 890 میلیمتر و یا برای واگنهای خالی كمتر از 835 میلیمتر و واگنهای حاوی بار كمتر از 815 میلیمتر.

7-1-2- اختلاف ارتفاع بین محورهای طولی دو قلاب یك واگن بیش از 35 میلیمتر مجاز نیست.

7-1-3- اختلاف ارتفاع محورهای قلابهای دو واگن متصل بیش از 75 میلیمتر مجاز نمی باشد.

7-1-4- فاصله بین دندانه های بزرگ و كوچك قلاب خودكار (اتوماتیك) در حالت متصل بیش از 130میلیمتر و در حالت باز بیش از 245 میلیمتر مجاز نیست.

7-1-5- تركها در بدنه، بست كشش و دندانه بزرگ قلاب خودكار (اتوماتیك) مجاز نیست.

7-1-6- فقدان مهره ها و پینهای سفت كننده قسمتهای قلاب خودكار (اتوماتیك).

7-1-7- شكست صفحه و یا زانوی تكیه گاهی قلاب خودكار (اتوماتیك).

7-2- برای واگنهای با عرض خط 1520 خرابیهای زیر در قلاب خودكار (اتوماتیك) مورد قبول نمی باشد.

7-2-1- ارتفاع محور طولی قلاب خودكار (اتوماتیك) نسبت به سطح ریل كمتر از 950 میلیمتر برای واگنهای باردار و بیش از 1080میلیمتر برای واگنهای خالی.

7-2-2- اختلاف ارتفاع دو قلاب خودكار (اتوماتیك) چفت شده بیش از 100 میلیمتر.

7-2-3- خرابی ضامن قفل قلاب خودكار (اتوماتیك).

7-2-4- ترك در بدنه و بست اتصالات قلاب خودكار (اتوماتیك)، كجی وشكستگی قطعات آن.

7-2-5- فقدان و یا شل شدن مهره ها وپینهای سفت كننده قطعات قلاب خودكار (اتوماتیك).

7-2-6- كوتاهی زنجیر درایو جداكننده.

7-2-7- اهرم جداكننده ای كه داخل فضای اتكا نمی رود. (Bracket )

7-2-8- دستگاه اصطكاك كه انعطاف پذیری خود را كاملاً از دست داده است.

7-2-9- ترك و یا شكست صفحه نگهدارنده، بست كششی، حلقه های اهرم، ضربه گیر و یا زانوی تكیه گاهی

7-3- با توافق راه آهنهای عضو ( پ.پ.و ) حركت مجموعه ای از واگنهایی كه واگنهای دو طرف آن مجهز به قلاب زنجیری علاوه بر قلاب خودكار (اتوماتیك) و همچنین مجهز به ضربه گیر (تامپون) از یك طرف هستند مجاز می باشد.

8دستگاههای كشش

8-1- واگنها در دوطرف خود باید مجهز به دستگاههای كشش انعطاف پذیر یا قلاب زنجیری باشد.

مقاومت كشش پاره شدن دستگاه كشش با قلاب زنجیر باید بالای 65 تن نیرو باشد.

برای واگنهای ساخت بعد از اول ژوئیه 1949 میلادی مطابق با یازدهم تیرماه 1328 هجری شمسی در قلاب زنجیر 85 تن در دو سر قلاب 100 تن باشد.

8-2- ابعاد گیره زنجیر قلاب در نقطه تماس با سر قلاب باید به شرح زیر باشد:

8-2-1- درجهت نیروی كشش حداكثر 40 میلیمتر.

8-2-2- درجهت عمود بر نیروی كشش حداكثر 36 میلیمتر.

8-3- واگنهای تكی و یا واگنهای انتهایی در مجموعه ای از واگنها كه دورتر از ایستگاه مرزی سیر خواهد كرد باید مجهز به قلاب دوگانه باشد.

8-4- خرابیهای زیر در دستگاههای كشش مورد قبول نمی باشد.

8-4-1- تركهای عرضی، شكستن قسمتهای دستگاه كشش و قلاب.

8-4-2- فقدان جفت شدگی ها (كوپلینگ ها)، مهره ها، گوه ها، پیچ ها، اتصالات و پینهای قلاب.

8-4-3- كجی سر قلاب، به طوری كه اجازه ندهد سر یك قلاب را به روی سر قلاب دیگر انداخت و یا كجی سر قلاب كه از حركت آزاد سر قلاب در واشر قلاب ممانعت كند. شكستن نوك سر قلاب كه طبق مقررات نتوان قلاب را پیچاند برای واگنهای عرض 1520 میلیمتر به جز راه آهن مغولستان شكسته شدن نوك سر قلاب مورد قبول نیست.

8-4-4- كجی پیچ گوشواره و یا گیره قلاب كه اتصال درست واگنها را اجازه نمی دهدمجاز نیست.

8-4-5- خار ( گوه تثبیت ) كه سرو ته گذاشته شده است.

8-4-6- ترك پین دستگاه كشش كه از روزنه پرچ بیرون می آید.

9ترمز

9-1- واگنها باید به ترمز خودكاری (اتوماتیكی) مجهز باشد كه با سیستم ترمز خودكار (اتوماتیك) راه آهنهایی كه در آنها سیر خواهد كرد همخوانی داشته باشد و یا مجهز به لوله حدفاصل همراه با لوله خرطومی دو طرف خود باشد. كلیه شیرهای انتهایی لوله ترمز اصلی كه در ساختمان واگن پیش بینی شده است باید مجهز به لوله خرطومی باشد.

9-2- شیرهای انتهای واگنها به جز واگنهای راه آهنهای چین، كره دموكراتیك باید روزنه ای جهت خروج هوا از لوله خرطومی را در موارد بسته شدن شیر داشته باشد.

9-3- دستگیره های شیرهای واگن برای ترمزهای قطار باید در وضعیت موازی با محور لوله اصلی باشد و ترمزهای بسته شده این دستگیره ها باید عمود بر محور لوله اصلی ترمز باشد.

9-4- دستگیره های شیرهای جداكننده برای ترمزهای بسته باید موارد زیر را دارا باشد:

9-4-1- وضعیت عمود بر محور لوله هوای جدا شده برای راه آهنهای چین و كره دموكراتیك با عرض خط 1520 میلیمتر.

9-4-2- وضعیت افقی برای دیگر راه آهنها.

9-4-3- در زاویه 45 درجه دسته سوپاپهای سریع و تقسیم كننده های هوا.

9-5- واگنهایی كه دارای اتاقكهای ترمزدستی می باشد باید مجهز به شیر ترمز اضطراری باشد. ترمز دستی باید طوری باشد كه با گرداندن دستگیره ترمز درجهت عقربه های ساعت عمل كند.

9-6- بالشتك ترمز باید ساختمانی داشته باشد كه به راحتی كفشكهای ساییده شده عوض شود ضخامت كفشكهای ترمز كه از طرف راه آهن تحویل دهنده تحویل داده می شود باید حداقل 10 میلیمتر باشد و برای راه آهن مغولستان 10 میلیمتر باشد. اندازه گیری در باریك ترین محل كفشك انجام می گیرد.

9-7- واگنهای ترمزدار كه با تعویض بوژی سیر می كند باید مجهز به بالشتك یا كفشك ترمز متحرك باشد.

9-8- ساختمان اهرم بندی باید طوری باشد كه با دست و یا خودكار (اتوماتیك) تنظیم شود.

9-9- اهرمها و میله مثلثهای ترمز باید مجهز به گیره هایی باشد كه از افتادن به وسط خط جلوگیری كند.

9-10- بر روی تیرهای عرضی ضربه گیرها (تامپونها) باید گیره هایی پیش بینی شود كه بر روی آنها لوله خرطومی ها به طور آزاد آویخته شود.

9-11- خرابیهای زیر در ترمزها مجاز نمی باشد.

9-11-1- خرابیهای قسمتهای ترمز (سوپاپهای هوا، استوانك های (سیلندرهای) ترمز، شیرهای انتهایی، مخزن احتیاط، یدكی و غیره) كه از عمل كردن ترمز جلوگیری می كنند.

9-11-2- وضعیت نادرست اهرمها كه باعث سایش آنها می شود.

9-11-3- خرابیهای اهرم بندی، ضامن ها، اتصالات غلتكها و آویزها كه باعث افتادن قطعات ترمز بر روی خط می شود.

9-11-4- اضافه رزوه های ترمزدستی (اضافه دنده ها) كمتر از 75 میلیمتر در ترمزدستی كاملاً بسته باشد.

9-11-5- وجود كفشكهای ترمز غیر همجنس (چدنی و غیر فلزی) در یك واگن مجاز نمی باشد.

واگنهایی كه ترمز خودكار آنها حذف شده است و یا ترمز دستی آنها خراب است هنگام حركت در راه آهنهای با عرض1435 میلیمتر باید با برچسبهای (ترمزخراب است) مطابق پیوست20 (پ.پ.و) مجهز شود كه بر روی تیرهای طولی واگن چسبانده می شود.

واگنها با خرابیهای ذكر شده از راه آهن مالك قبول نمی شوند.

در موارد خرابیهای ترمزدستی قسمت دست راست برچسب و در موارد خرابیهای ترمز خودكار (اتوماتیك) قسمت دست چپ برچسب باز می شود.

در موارد خرابی ترمز دستی، برچسب نزدیك ترمز دستی حتی المقدور بر روی بدنه چسبانده می شود.

9-11-6- خروج كفش ترمز از سطح گردش خارجی بیش از 10 میلیمتر.

9-12- در موارد تحویل واگن بدون لوله خرطومی و یا با لوله خرطومی خراب طرف تحویل دهنده باید آن را عوض و جایگزین كند.

10شاسی واگن

10-1- شاسی واگن باید تمام فلزی باشد.

10-2- خرابیهای زیر شاسی مجاز نمی باشد.

10-2-1- شكست و یا ترك در تیرهای اصلی طولی، جانبی طولی، تیرهای ضربه گیر (تامپون)، تركها بر روی تیرهای عرضی به میزان بیش از (50%) مقطع آنها، ترك طولی بیش از 300 میلیمتر در تیرهای قطری و عرضی.

10-2-2- شكست و یا ترك خوردگی تیرهای عرضی.

10-2-3- تركهای طولی در تیرهای جانبی بین دسته نبشی فنرها بیش از 150 میلیمتر و در قسمتهای دیگر تیر بیش از 300 میلیمتر.

10-3- بر روی كلیه واگنها به جز واگنهای چین و كره دموكراتیك در دو طرف آنها باید دستگیره های مخصوص برای مانورچیها تعبیه شود.

11بدنه واگن و واگنهای مخزن دار

11-1- واگنهای مسقف می باید مجهز به تجهیزات زیر باشد:

11-1-1- درهایی كه برداشتن و یا بازكردن آنها بدون آسیب به مهر (پلمپ) راه آهن وگمرك امكان پذیر نباشد.

11-1-28- چفت در.

11-1-3- حلقه بر روی درها و دریچه ها كه بستن قفل و یا مهرها (پلمپ ها) را امكان پذیر سازد به جز دریچه های هوا كه از داخل بسته می شود.

11-2- خرابیهای زیر در بدنه واگن مجاز نمی باشد:

11-2-1- بهم خوردگی اتصالات پایه ها با قفسه فلزی بدنه واگن.

11-2-2- خرابی پایه ها و یا تیرهای در كه باعث خرابی و یا ریزش بار می گردد و ایمنی حركت قطارها را به مخاطره می اندازد.

11-2-3- شكستن تیرچه های طاق سقف و هواكشها.

11-2-4- خرابیهای دیوار، كف واگن كه باعث ریزش بار به وسط خط، آسیب دیدگی و خیس شدن بار و به سرقت رفتن آن می شود.

11-2-5- فقدان و یا خرابی دریچه های تخلیه، یا دستگاههای مكانیكی خودكار تخلیه واگن.

11-2-6- كجی بدنه به میزان بیش از 75 میلیمتر.

11-2-7- خرابی سقف كه باعث نفوذ رطوبت و در نتیجه خرابی بار می گردد.

11-2-8- فقدان درها، خرابی ریلهای در و كجی آنها، آسیب دیدگی هادی در كه می تواند باعث افتادن در بر روی خط گردد.

11-2-9- خرابیهای گیره و حلقه های در و دریچه ها كه باعث باز شدن خود به خود آنها گردد.

11-2-10- خرابی تخته ها، دیواره لبه های جانبی و گیره های واگنهای لبه كوتاه كه باعث افتادن لبه های واگن می گردد و همچنین خارج از ابعاد قرار گرفتن آنها.

11-2-11- فقدان درب دریچه ها، حلقه های مهرها (پلمپ ها) و اتصالات در واگن مسقف، در موارد استثنایی، فقدان یك حلقه مهر (پلمپ) مجاز می باشد به شرط این كه خلاف مقررات گمركی نباشد.

11-2-12- فقدان ورقهای ضدجرقه و یا وسایل مشابه بر روی ترمزها برای واگنها با كف چوبی، كه این شرط فقط شامل واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر می شود.

11-3- واگن مخزن دار.

11-3-1- مخزن دارهای خالی كه به راه آهن مالك بر می گردد نباید به خاطر خرابیهای مذكور در بندهای 11-4-1، 11-4-3، .11-4-4 در صورتی كه ایمنی حركت قطارها را به مخاطره نمی اندازد مورد قبول واقع نشود.

11-3-2- مخزن دارهایی كه بارهای خطرناك در آنها بارگیری شده است و یا بعد از تخلیه تمیز نشده است اگر دریچه محافظ و یا پیچ دریچه را نداشته باشد می تواند قبول نشود.

11-3-3- مخزن دارهایی كه در ساختمان آنها برق گیر پیش بینی گردیده است در صورت آسیب و یا فقدان برق گیرها می تواند قبول نشود.

11-4- خرابیهای زیر در واگنهای مخزن دار مورد قبول نیست (1)

11-4-1- جابه جایی مخزنها

11-4-2- نشتی مخزنها و شل بودن شیرهای تخلیه و پركننده

11-4-3- تركها در محل درزها و دربستها به میزان بیش از یك چهارم مقطع عرضی آنها.

11-4-4- ترك در درزهای برش خورده كه مخزن را به شاسی پیوند می زند.

11-4-5- شل بسته شدن دریچه های بارگیری و شیرهای تخلیه واگنهای مخزن دار خالی و حاوی بار به جز واگنهای دارای دستگاههای تخلیه خودكار (اتوماتیك) هوا می باشند.

11-4-6- ترك تیرهای عرضی زیر مخزن به میزان بیش از یك چهارم مقطع آنها.

12علائم و نوشته ها

واگنها باید علائم و نوشته های واضح زیر را داشته باشد:

12-1- راه آهنهایی كه برای واگنهای خود كد دوازده گانه را به كار می گیرد علائم و نوشته ها را مطابق یادداشت (ا.اس.جی.دی582) بر روی دیواره های جانبی واگنها از سمت چپ می زنند در راه آهنهای دیگر علائم و نوشته ها و كدهای مربوطه كه نشان دهنده تملك راه آهن عضو قرارداد (پ.پ.و) می باشد مطابق پیوست 23 و 23 (پ.پ.و) بر روی دیواره های جانبی واگن از سمت چپ درج می شود.

اگر واگنی با شماره نادرست مشاهده شود آن را با برچسب مطابق پیوست 15 آ (پ.پ. و) تجهیز می نمایند.

12-2- وزن خالی واگن را بر روی دیوارهای جانبی (به تن و یا كیلوگرم) از سمت چپ مطابق پیوست 36 (پ.پ.و) می نویسد.

12-3- ظرفیت واگن را بر روی دیواره های جانبی از سمت چپ مطابق پیوست 26 (پ.پ.و) می نویسند.

12-4- بر روی واگنهای مسقف، مساحت كف را بر روی دیواره های جانبی از سمت چپ و یا بر روی دیواره های جلویی و عقبی مطابق پیوست شماره 37 (پ.پ.و) می نویسند.

بر روی واگنهای لبه كوتاه، طول را بر روی لبه های جانبی از سمت چپ و یا بر روی لبه های جلویی و عقبی مطابق پیوست 38 (پ.پ. و) می نویسند.

بر روی واگنهای مخزن دار، حجم مخزن و نوع بار مجاز بارگیری را در دو طرف چپ مخزن و یا بر روی تابلو مطابق پیوست 39 (پ.پ.و) می نویسند.

12-5- تاریخ آخرین تعمیر و یا بازدید در طرف راست بر روی تیر طولی شاسی (مطابق شكل 1) پیوست 27 (پ.پ.و) و یا بر روی پایین بدنه (مطابق شكل2 (پ.پ.و)) پیوست 27 می نویسند.

12-6- نوع ترمز خودكار (اتوماتیك) را در وسط تیرهای طولی شاسی و یا برروی دیواره های جانبی پایین بدنه می نویسند. (مطابق پیوستهای 28 و 29 (پ.پ.و))

12-7- علامت «MC» بر روی واگنهای با عرض خط 1520 میلیمتر به جز راه آهن مغولستان كه با ابعاد راه آهنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر مطابقت دارد.

12-7-1- علامت «MC-D» مطابق پیوست 30 (پ.پ.و) در واگنهایی كه ابعاد آنها با ابعاد «O-BM» مطابق می باشد نوشته می شود (نقشه م 1 ( پ.پ.و))

12-7-2- علامت «1 MC-» (پیوست 31 ( پ.پ.و)) بر روی واگنهایی كه ابعاد آنها با ابعاد «BM-1» مطابق می باشد نوشته می شود. (نقشه ی (پ.پ.و)).

12-8- بر روی واگنهایی كه دارای محورهای باز شونده می باشد علامت مطابق پیوست 35 (پ.پ.و) بر روی تیرهای جانبی بوژی و جهت واگنهای دو محوره بر روی تیرهای جانبی شاسی درج می گردد.

12-9- واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر و واگنهایی كه به این راه آهنها تحویل داده می شود اگر بر روی دیواره های بیرونی خود نردبان داشته باشد كه آخرین پله های آنها بیش از 2000 میلیمتر از سطح ریل ارتفاع دارد با علامت پیكان به طول 175 میلیمتر درجهت پایین نشانه گذاری می شود.

رنگ پیكان باید زرد در زمینه سیاه و قرمز در زمینه روشن باشد (پیوست 23 (پ.پ.و)).

12-10- در موارد روغن كاری متناوب جعبه یاتاقانها (كه توسط راه آهن مالك تعیین می گردد) تاریخ آخرین روغن كاری بر روی دیواره های طرف راست و پایین آن مطابق پیوست 40 (پ.پ.و) نوشته می شود.

12-11- علامت «S» یا «SS » كه در بند 1-8 این پیوست به آن اشاره شده است بر روی دیواره های جانبی سمت چپ واگنهای اروپایی با عرض خط 1435میلیمتر درج می شود.

12-12- برروی واگنهای استیجاری و یا واگنهایی كه به اجاره داده شده است علامتهای دیگر نیز نوشته می شود.

12-12-1- علامت «P» مطابق پیوست 55 ( پ.پ.و) و كنار شماره واگن.

12-12-2- اسم و آدرس مالك (موجر) واگن با شماره فاكس و تلكس چنانچه در اختیار موجر (مالك) باشد.

12-12-3- اسم ایستگاه كه واگن در آن به ثبت رسیده است.

12-12-4- اسم كالاهایی كه حمل آن در واگن مجاز می باشد. (جهت واگنهای اختصاصی)

12-12-5- محدودیتهای حمل ونقلی.

12-12-6- نوشته ( اجاره شد. .. ) كه زیر آن خط كشیده شده است.

دستورالعملهای این قسمت در مورد حمل و نوع علامتها شامل راه آهنهای چین وكره دموكراتیك نیز می شود. علاوه بر این بر روی واگنها نوشته و علامتهای به كار گرفته شده در راه آهن مالك نوشته می شود.

12-13- روی مخزن واگنهای حمل گاز های مایع، فشرده و تحت فشار تاریخ بازرسی دوره ای مخزن نوشته می شود ( ضمیمه 56 (پ.پ.و) _

12-14- برروی واگنهای با اجزاء جداشونده و نوشته ای طبق ضمیمه (57) (پ.پ.و) درج می شود.

13بازدیدهاوتعمیرات دوره ای

13-1- راه آهن مالك و راه آهنی كه در آن واگن استیجاری به ثبت رسیده است نباید واگنها را با تأخیر تعمیرات و بازدیدها به راه آهنهای كشورهای دیگر تحویل دهد.

تعمیرات و بازدیدهای دوره ای واگنها به نحو زیر انجام می پذیرد.

13-1-1- برای واگنهای اروپایی با عرض خط 1435 میلیمتر.

13-1-1-1- برای واگنهایی كه مجهز به یاتاقانهای غلتكی (رولبرینگی) است.

13-1-1-1-1- با علامت «SS » كه در سال بیش از 90000 كیلومتر طی می كند – یك سال در میان، واگنهای دیگر دو سال در میان.

13-1-1-1-2- بدون علامت «SS » با سوپاپهای از نوع «KE»، «BOL»، «CH»، «O»، «WE»، «DK»، «WW»، «WA» تنظیم خودكار اهرم بندی با تعلیق گوشواره های دوبل محورهای تكی، با فنرهای ورقی و یا با بوژیهای فنرلولی و ضربه گیرهای از نوع «UIC» ضربه گیرهای (تامپونهای) مطابق یادداشت (ا.س.ژ.د) «526– UIC» شش سال در میان اگر واجد شرایط ذكر شده نیست چهارسال درمیان.

13-1-1-2- برای واگنهایی كه مجهز به یاتاقانهای اصطكاكی می باشد هرسه سال یك بار.

13-1-2- برای واگنهای دیگر تعمیرات و بازدیدهای دوره ای به نحو زیر انجام می پذیرد.

13-1-2-1- برای واگنهایی كه مجهز به یاتاقانهای غلتكی (رولبرینگی) است و اندازه سر محورهای آنها 250×140 میلیمتر می باشند كه در قطارهای معمولی باری سیر می كند هر چهار سال یك بار و برای واگنهای نوس از اولین تعمیر بعد از پنج سال بهره برداری.

13-1-2-2- برای واگنهایی كه با قطارهای مسافری و یا قطارهای باری سریع با سرعتهای بالای 100 كیلومتر حركت می كنند هر سال یك بار.

13-1-2-3- برای واگنهای دیگر حداقل سه سال یك بار.

راه آهنهای مالك می توانند مدتهای كوتاهتر جهت تعمیرات تعیین كنند. تناوب تعمیرات واگنها باید با عدد مربوطه قبل از علامت «REV » مطابق .پیوست (27) (پ.پ.و) درج شود.

به راه آهن مالك و راه آهنی كه واگن استیجاری به ثبت رسیده است اجازه داده می شودكه مدت تعمیرات دوره ای را سه ماه افزایش دهند به شرط این كه واگنها واجد شرایط فنی این پیوست باشد.

تعمیرات و بازدیدهای دوره ای بوژیهایی كه به كار گرفته می شود درمدت زمانهای تعیین شده جهت واگنها انجام می پذیرد.

نوشته های در مورد محل و تاریخ تعمیر و یا بازدید دوره ای بوژیها بر روی تیرهای جانبی بوژی ثبت می شود. بهره برداری از بوژیهایی كه تاریخ تعمیر آنها گذشته است منع می شود.

13-2- واگنهایی كه تاریخ تعمیر آنها گذشته است به نحو زیر از طرف راه آهن قبول می شود:

13-2-1- اگر واگنها با گذشت چهارده روز از تاریخ تعمیر دوره ای در مدت سه ماه توسط راه آهن استفاده كننده بارگیری و اعزام گردیده است.

13-2-2- اگر واگنهای قابل بهره برداری به مقصد راه آهن مالك و یا به ایستگاه عبور (ترانزیت) درجهت راه آهن مالك بارگیری شده است.

13-2-3- اگر واگنها به صورت خالی به راه آهن مالك عودت می شود تهیه برچسب طبق فرم ضمیمه 15a ( پ.پ.و) انجام می گردد.

13-3- واگنهایی كه جعبه یاتاقانهای آنها باید به تناوب روغن كاری شود در صورت منقضی شدن مدت روغن كاری و سیر درجهت راه آهن مالك نباید به راه آهنهای كشورهای دیگر تحویل شود.

سازمان همكاری راه آهنها

اُ.اس.جی.دی (OSJD)

فیش الف-1

چاپ چهارم

با تغییرات و اضافات، مصوب

سی امین اجلاس وزیران اُ.اس.جی.دی (OSJD)

در ویلنوس از 21 الی 24 خرداد 1381 (11 الی 14 ژوئن 2002 میلادی)

تاریخ اعتبار: 10 تیر 1381 (اول جولای 2002)

ملاحظات: چاپ سوم مورخ 27 تیرماه 1372 (18 جولای 1993 میلادی) فاقد اعتبار می باشد.

آئین نامه

سازمان همكاری راه آهنها

اُ.اس.جی.دی (OSJD)

ترجمه و تنظیم:

اداره كل امور بین الملل

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

نهادهای قوه مجریه، اداره كننده حمل و نقل ریلی، یا ارگانهای مركزی راه آهنهای دولتهای: جمهوری آذربایجان، جمهوری بلاروس، جمهوری بلغارستان، جمهوری مجارستان، جمهوری سوسیالیستی ویتنام، گرجستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری خلق چین، جمهوری دموكراتیك خلق كره، جمهوری قرقیزستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی، جمهوری مولداوی، مغولستان، جمهوری لهستان، فدراسیون روسیه، رومانی، جمهوری اسلواكی، جمهوری تاجیكستان، تركمنستان، جمهوری ازبكستان، اكراین، جمهوری چك، جمهوری استونی كه دارای اختیار از دولت خود می باشند (من بعد طرفین متعاهد نامیده می شوند)،

باتوجه به اهمیت توسعه ارتباطات بین المللی ریلی،

و با تأكید بر لزوم ایجاد فضای حمل و نقل ریلی یكنواخت در منطقه اروپا و آسیا،

و مساعدت در افزایش رقابت پذیری محورهای ریلی بین قاره ای، در موارد ذیل توافق نمودند:

ماده 1كلیات

1- طرفین متعاهد به فعالیت خود در سازمان همكاری راه آهنها بر اساس این آئین نامه اُ.اس.جی.دی (OSJD) (من بعد آئین نامه نامیده می شود) ادامه می دهند.

2- اُ.اس.جی.دی (OSJD) عنوان اختصاری رسمی سازمان همكاری راه آهنها می باشد.

3- اُ.اس.جی.دی (OSJD) سازمان بین المللی است كه بر اساس آئین نامه حاضر عمل می نماید.

4- اُ.اس.جی.دی (OSJD) نهاد حقوقی بین المللی است كه دارای صلاحیت حقوقی لازم برای اجراء فعالیتهای خود می باشد.

5- اُ.اس.جی.دی (OSJD) و نمایندگان آن از امتیازات و مصونیتها در كشورهای عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) استفاده می نمایند.

ماده 2حوزه های فعالیت

خط مشی های اصلی فعالیت اُ.اس.جی.دی (OSJD) عبارت است از:

1- توسعه و تكمیل حمل و نقل بین المللی ریلی به ویژه در ارتباط بین اروپا و آسیا، من جمله حمل و نقل تركیبی.

2- تنظیم سیاست حمل و نقلی توافقی در زمینه حمل و نقل بین المللی ریلی، تدوین استراتژی فعالیت حمل و نقل ریلی و استراتژی فعالیت اُ.اس.جی.دی (OSJD).

3- تكمیل و به روز سازی حقوق حمل و نقل بین الملل، انجام امور مربوط به موافقتنامه ارتباط بین المللی مسافری اس.ام.پی.اس (SMPS)، موافقتنامه ارتباط بین المللی باری اس.ام.جی.اس (SMGS) و سایر اسناد حقوقی مرتبط با حمل و نقل بین المللی ریلی.

4- همكاری در زمینه مشكلات مربوط به جنبه های اقتصادی، اطلاع رسانی، علمی- فنی و زیست محیطی حمل و نقل ریلی.

5- تدوین راهكارهایی در زمینه افزایش رقابت پذیری راه آهنها در مقایسه با سایر انواع حمل ونقل.

6- همكاری در زمینه بهره برداری راه آهنها و مسائل فنی مرتبط با توسعه حمل و نقل بین المللی ریلی در آینده.

7- همكاری با سازمانهای بین المللی كه دست اندركار مسائل حمل و نقل ریلی، من جمله حمل و نقل تركیبی می باشند.

فعالیت در سایر زمینه ها بر اساس تصمیمات نهادهای مدیریتی اُ.اس.جی.دی (OSJD) امكان پذیر می باشد.

ماده 3عضویت در اُ.اس.جی.دی (OSJD)

1- نهادهای قوه مجریه اداره كننده حمل و نقل ریلی، یا ارگانهای مركزی راه آهنها كه اختیار از طرف دولتهای خود دارند، اعضاء اُ.اس.جی.دی (OSJD) می باشند.

عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) می تواند ارگانی را به عنوان نماینده خود در اُ.اس.جی.دی (OSJD) منصوب نماید.

2- امكان حضور ناظرین و مؤسسات وابسته در اُ.اس.جی.دی (OSJD) وجود دارد كه حقوق و وظایف آنها به وسیله قراردادها تعیین می گردد.

3- اعطاء وضعیت ناظر بودن توسط اجلاس وزیران اُ.اس.جی.دی (OSJD) (من بعد اجلاس وزیران نامیده می شود) طبق معرفی كمیته اُ.اس.جی.دی (OSJD) (كه من بعد كمیته نامیده می شود) باتوجه به پیشنهاد كنفرانس مدیران عامل (نمایندگان مسؤول) راه آهنهای اُ.اس.جی.دی (OSJD) (من بعد كنفرانس نامیده می شود) انجام می گیرد.

4- اعطاء وضعیت مؤسسه وابسته بودن توسط كنفرانس با معرفی كمیته انجام می گیرد.

5- كمیته قراردادهای مربوط به وضعیت ناظر بودن را طبق دستور اجلاس وزیران و قرارداد وضعیت مؤسسه وابسته بودن را طبق دستور كنفرانس منعقد می نماید.

ماده 4ارگانهای مدیریتی

1- اجلاس وزیران عالیترین ارگان مدیریتی اُ.اس.جی.دی (OSJD) می باشد.

2- كنفرانس ارگان مدیریتی در سطح راه آهنها (مؤسسات راه آهنی) می باشد.

3- اجلاس وزیران مسائل مربوط به حوزه های فعالیت اُ.اس.جی.دی (OSJD) به ویژه درخصوص بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (7) ماده (2) این آئین نامه و همچنین مسائل مربوط به:

– گزارش فعالیتهای اُ.اس.جی.دی (OSJD)،

– بودجه و ساختار سازمانی كاركنان كمیته،

– گزارش كمیسیون بازرسی اُ.اس.جی.دی (OSJD) (من بعد كمیسیون بازرسی نامیده می شود)،

– پذیرش اعضاء جدید، ناظرین در اُ.اس.جی.دی (OSJD)،

– تغییرات و اضافات در آئین نامه اُ.اس.جی.دی (OSJD)،

را بررسی و باتوجه به پیشنهاد كنفرانس اتخاذ تصمیم می نماید.

4- اعضاء اجلاس وزیران تصمیمات متخذه توسط اجلاس وزیران را در محدوده حقوق تفویض شده طبق قوانین ملی دولتهای خود اجراء می نمایند. تصمیمات مربوط به مسائل خارج از محدوده اختیارات، تفویض شده به آنها به تصویب دولت مربوطه خواهد رسید.

5- اجلاس وزیران معمولاً یك بار در سال برگزار می شود.

6- كنفرانس كارها را برنامه ریزی نموده و درمورد مسائل مربوط به حوزه های فعالیت اُ.اس.جی.دی (OSJD) در محدوده صلاحیت راه آهنها (مؤسسات راه آهنی) بر اساس بندهای (4)، (5)، .6)، (7) ماده(2) این آئین نامه و همچنین در مورد اعطاء وضعیت مؤسسه وابسته بودن تصمیم گیری می نماید.

7- نشست كنفرانس معمولاً یك بار در سال برگزار می شود. كنفرانس می تواند به كمیسیونها، گروههای كاری دائمی، اُ.اس.جی.دی (OSJD) و كمیته جهت تصمیم گیری مستقل در مورد برخی مسائلی كه در حیطه صلاحیت كنفرانس می باشد تفویض اختیار نماید.

8- اجلاس وزیران و كنفرانس در محدوده فعالیت خود در موارد زیر تصمیم گیری می نمایند:

– در مورد ایجاد و تعداد ارگانهای كاری و غیره، تعیین ساختار، برنامه كار، وظایف، مدت اعتبار و ترتیب كار آنها.

– درمورد انتصاب مدیریت كمیته و تقسیم بندی پستهای رؤسا و كارشناسان كمیسیونها و كارشناسان گروههای كاری دائمی اُ.اس.جی.دی (OSJD)، بین اعضاء اُ.اس.جی.دی (OSJD) و در سایر زمینه های مربوط به فعالیت اُ.اس.جی.دی (OSJD).

9- اجلاس وزیران و كنفرانس مقررات تشریفات خود و همچنین ترتیب اتخاذ تصمیم ها در چهارچوب كلیه ارگانهای اُ.اس.جی.دی (OSJD) كه در صلاحیت آنها می باشند، من جمله ترتیب كار نشست نمایندگان ذی صلاح اعضاء اجلاس وزیران اُ.اس.جی.دی (OSJD) و اعضاء كنفرانس مدیران عامل (نمایندگان مسؤول) راه آهنهای اُ.اس.جی.دی (OSJD) را تعیین می نمایند.

ماده 5ارگان اجرائی

1- كمیته ارگان اجرائی اُ.اس.جی.دی (OSJD) می باشد.

2- كمیته فعالیت اُ.اس.جی.دی (OSJD) را در مدت زمان بین اجلاس وزیران و كنفرانس بر اساس ترتیب كار كمیته اُ.اس.جی.دی (OSJD) عهده دار می باشد.

3- كمیته وظیفه امانتداری این آئین نامه و همچنین قراردادها و موافقتنامه های منعقده در چهارچوب اُ.اس.جی.دی (OSJD) درصورتی كه ترتیب دیگری در این اسناد تعیین نشده باشد را ایفاء می نماید.

4- هر عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) موظف به اعزام یك نفر نماینده به كمیته می باشد.

5- اجلاس وزیران باتوجه به پیشنهاد كنفرانس ترتیب كار كمیته را تصویب می نماید.

ماده 6ارگانهای كاری

ارگانهای كاری عبارتند از :

– كمیسیونها،

– گروههای مشترك با سایر سازمانهای بین المللی،

– گروههای كاری،

– نشست نمایندگان اعضاء اُ.اس.جی.دی (OSJD)،

– سایر ارگانهایی كه طبق تصمیم اجلاس وزیران و كنفرانس تشكیل می گردند.

ماده 7رأی گیری

1- هر عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD)، دارای یك رأی می باشد.

2- تصمیمات در سطح اجلاس وزیران درصورت اتفاق آراء اعضاء حاضر اجلاس وزیران اتخاذ می شود. رأی گیری درخصوص اتخاذ تصمیم اعمال مجازاتها برای مسائل عدم پرداخت حق عضویتها، بدون شركت عضوی كه حق عضویت خود را پرداخت ننموده است، انجام می گیرد.

3- اتخاذ تصمیمات در سطح كنفرانس با كسب دو سوم آراء اعضاء حاضر در كنفرانس انجام می گیرد، به استثناء:

– عواقب مالی ناشی از موافقتنامه ها و قراردادهای منعقده در چهارچوب اُ.اس.جی.دی (OSJD)، درصورتی كه در آنها چنین ترتیبی برای تصمیم گیری پیش بینی شده باشد.

– تغییرات و اضافات در آئین نامه،

– تقسیم بندی حق عضویتها،

– بودجه كمیته،

– پذیرش اعضاء جدید اُ.اس.جی.دی (OSJD)، كه در این موارد اتخاذ تصمیم به اتفاق آراء خواهد بود.

4- هنگام بررسی مسائل مرتبط با موافقتنامه های بین المللی و قراردادهای اُ.اس.جی.دی (OSJD)، طرفین این موافقتنامه ها و قراردادها حق اتخاذ تصمیمات را دارند.

5- نحوه اتخاذ تصمیمات پیش بینی شده در موافقتنامه ها و قراردادهای مندرج در بند (4) این ماده باید با نحوه اتخاذ تصمیمات در ارگانهای اُ.اس.جی.دی (OSJD) مطابقت داشته باشد.

ماده 8مسائل مالی

1- تأمین مالی فعالیتهای اُ.اس.جی.دی (OSJD) توسط اعضاء اُ.اس.جی.دی (OSJD) انجام می گیرد.

2- بودجه كمیته برای یك سال تنظیم و باتوجه به پیشنهادهای كنفرانس به تصویب اجلاس وزیران می رسد. گزارش مربوط به اجراء بودجه سال قبل به تأیید اجلاس وزیران می رسد.

3- عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) موظف است حق عضویت خود را در دو قسط پرداخت نماید: (30%) تا 9 آذر (30 نوامبر میلادی) سال بودجه ای قبل و (70%) تا 11 فروردین (31 مارس میلادی) سال بودجه ای.

4- میزان و تقسیم بندی حق عضویتها هر سال باتوجه به پیشنهاد كنفرانس توسط اجلاس وزیران تعیین می شود.

5- درصورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالیانه مجازاتهای زیر می تواند اعمال شود:

– محاسبه جریمه به میزان (6%) سالیانه كه از اول جولای سال بودجه ای محاسبه می شود.

– محرومیت از حق استفاده از بلیط های اداری و یك بار مصرف رایگان اُ.اس.جی.دی (OSJD) كه عضو بدهكار اُ.اس.جی.دی (OSJD) در اختیار دارد.

– محرومیت عضو بدهكار اُ.اس.جی.دی (OSJD) از حق رأی تعیین كننده در كلیه ارگانهای اُ.اس.جی.دی (OSJD).

– محرومیت عضو بدهكار اُ.اس.جی.دی (OSJD) از داشتن نماینده در كمیته، كه در این صورت اعزام مجدد نماینده به كمیته می تواند فقط پس از پرداخت بدهی ها انجام پذیرد.

– تصمیم گیری درخصوص اعمال مجازاتها در هر مورد مشخص با اجلاس وزیران می باشد.

6- مدیریت منابع مالی كمیته با رئیس كمیته و در غیاب او با یكی از معاونین رئیس كمیته می باشد.

7- ارگانهای مدیریتی اُ.اس.جی.دی (OSJD) می توانند صندوقهای مالی برای اجراء كارهای جداگانه به روشی كه مورد توافق اعضاء ذی نفع اُ.اس.جی.دی (OSJD) باشد را ایجاد نمایند.

ماده 9كمیسیون بازرسی اُ.اس.جی.دی (OSJD)

1- به منظور اعمال كنترل در استفاده صحیح كمیته از منابع مالی، كمیسیون بازرسی تشكیل می گردد كه در تركیب آن یك نماینده از هر سه عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) باتوجه به پیشنهاد كنفرانس توسط اجلاس وزیران تعیین می شوند.

2- كمیسیون بازرسی در فعالیت خود ترتیب كار كمیسیون بازرسی اُ.اس.جی.دی (OSJD) كه توسط اجلاس وزیران تصویب گردیده را ملاك عمل قرار می دهد. كمیسیون بازرسی حداقل یك بار در سال بازرسی مستند فعالیتهای مالی كمیته را انجام می دهد. رئیس كمیسیون بازرسی رئیس كمیته را از نتایج بازرسی مطلع و به اجلاس وزیران گزارش می دهد.

ماده 10محل استقرار كمیته

محل استقرار كمیته در یكی از كشورهای عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) می باشد.

محل استقرار كمیته توسط اجلاس وزیران هر پنج سال باتوجه به پیشنهاد كنفرانس تعیین می شود.

مناسبات حقوقی فی مابین اُ.اس.جی.دی (OSJD) و دولت محل استقرار كمیته به وسیله قرارداد كه طبق تصویب اجلاس وزیران منعقد می گردد مشخص می شود.

ماده 11نحوه پذیرش اعضاء جدید و خاتمه عضویت در اُ.اس.جی.دی (OSJD)

1- پذیرش عضویت در اُ.اس.جی.دی (OSJD) توسط اجلاس وزیران بر اساس تقاضا و بر اساس معرفی كمیته باتوجه به پیشنهاد كنفرانس انجام می گیرد.

2- تقاضای خروج از اُ.اس.جی.دی (OSJD) شش ماه قبل از انقضاء سال تقویمی برای رئیس كمیته ارسال می شود. در این صورت عضویت از 11 دی ماه (اول ژانویه میلادی) سال بعد خاتمه می یابد.
3-
پذیرش اعضاء جدید در اُ.اس.جی.دی (OSJD) با موافقت كتبی كلیه اعضاء اُ.اس.جی.دی (OSJD) مجاز می باشد. این درصورتی است كه از هیچ یك از اعضاء ظرف دو ماه از تاریخ ارسال تقاضای كمیته مخالفتی درخصوص پذیرش عضو جدید در اُ.اس.جی.دی (OSJD) دریافت نشود.

ماده 12زبانها
1-
زبانهای كاری اُ.اس.جی.دی (OSJD) زبانهای چینی و روسی می باشد.
2-
هر عضو اُ.اس.جی.دی (OSJD) حق استفاده از سایر زبانها را دارد. در این صورت او موظف به ترجمه به یكی از زبانهای كاری می باشد.
3-
در مناسبات بین الملل زبانهای انگلیسی و آلمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 13– مقررات نهایی
1-
در این آئین نامه می توان تغییرات و اضافاتی طبق مصوبه اجلاس وزیران باتوجه به پیشنهاد كنفرانس بر اساس بندهای (3) و (4) .ماده (4) این آئین نامه ایجاد نمود.
2 –
این آئین نامه به زبانهای چینی و روسی تنظیم شده است. متن های هر دو زبان دارای اعتبار یكسان می باشد. درصورت تفاسیر مختلف از متنها، توضیحات متن به زبان روسی انجام می گیرد.

ماده 14اعتبار یافتن این آئین نامه
آئین نامه حاضر از سال 1336 (1957 میلادی) با كلیه تغییرات و اضافات انجام شده تا 25 خرداد 1381 هجری شمسی مطابق با 14 ژوئن 2002 میلادی كه تصویب گردیده و به ترتیب مقرر در تمام مدت معتبر بوده از 10 تیرماه 1381 هجری شمسی (اول جولای 2002 میلادی) دارای اعتبار می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن مقررات شامل بیست و شش ماده و پیوستها و آئین نامه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی