قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌ المللي جلوگيري از آلودگي دريا‌ ناشي‌ از كشتي‌ ها 1973 (‌مارپل 78 / 1973) مصوب 1380

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌ المللي جلوگيري از آلودگي دريا‌ ناشي‌ از كشتي‌ ها 1973 (‌مارپل 78 / 1973) مصوب 1380,10,26

ماده واحده به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌ شود به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌ المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي‌ از كشتي‌ ها 1973 (‌مارپل 78 /1973) و ضمائم شماره‌ هاي (1)، (2) و (5) پروتكل مزبور به شرح پيوست ملحق شود و اسناد آن را مبادله نمايد.

تبصره 1 اجازه الحاق مزبور شامل ضمائم سوم و چهارم پروتكل نمي‌ باشد و اين امر هنگام ابلاغ الحاق توسط دولت به طور صريح اعلام خواهد شد.

تبصره 2 ارجاع اختلاف‌ هاي ناشي از اجراي اين پروتكل به مصالحه يا داوري با تصويب مراجع ذي‌ صلاح قانوني خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن پروتكل و ضمائم شماره‌ هاي (1)، (2) و (5) آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست ‌و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون‌ اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي- ‌مهدي كروبي