قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسیون بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی دریا‌ ناشی‌ از كشتی‌ ها 1973 (‌مارپل 78 / 1973) مصوب 1380

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسیون بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی دریا‌ ناشی‌ از كشتی‌ ها 1973 (‌مارپل 78 / 1973) مصوب 1380,10,26

ماده واحده به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌ شود به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسیون بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی‌ از كشتی‌ ها 1973 (‌مارپل 78 /1973) و ضمائم شماره‌ های (1)، (2) و (5) پروتكل مزبور به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را مبادله نماید.

تبصره 1 اجازه الحاق مزبور شامل ضمائم سوم و چهارم پروتكل نمی‌ باشد و این امر هنگام ابلاغ الحاق توسط دولت به طور صریح اعلام خواهد شد.

تبصره 2 ارجاع اختلاف‌ های ناشی از اجرای این پروتكل به مصالحه یا داوری با تصویب مراجع ذی‌ صلاح قانونی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن پروتكل و ضمائم شماره‌ های (1)، (2) و (5) آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ‌و ششم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.‌

رئیس مجلس شورای اسلامی- ‌مهدی كروبی