قانون تأسيس شركت سهامي خاص تأمين ماشين آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري مصوب 1367

قانون تأسيس شركت سهامي خاص تأمين ماشين آلات و تجهيزات راهسازي و راهداريمصوب 1367,10,25با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

ماده واحده (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)بمنظور تأمين تسهيلات و تدارك ماشين آلات پروژه‌هاي عمراني بخش راه و شهرسازي (‌بويژه پروژه‌هاي راهسازي و راهداري)،‌ تمركز سرمايه‌گذاري و بهبود نظام بهره‌برداري از ماشين آلات مذكور و نيز سازماندهي امور مربوط به كسب دانش فني و مهارت حرفه‌اي براي ساخت ‌قطعات و لوازم و تعميرات ماشين آلات مذكور به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود شركتي دولتي تحت عنوان شركت تأمين ماشين آلات و ‌تجهيزات راهسازي و راهداري وابسته به وزارت مذكور تأسيس نمايد. ‌
اين شركت جايگزين سيستم اجاره ماشين آلات وزارت راه و شهرسازي موضوع قانون مصوب 9/12/1360 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)مجمع عمومي شركت مركب از وزراي راه و شهرسازي، برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي بوده و رياست آن بعهده وزير راه و‌ شهرسازي ميباشد.

تبصره 2 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)اساسنامه و آئيننامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي شركت بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تأييد مجمع عمومي شركت در‌ چهارچوب اين قانون و قانون تجارت بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌
اساسنامه و آئيننامه استخدامي قبل از تصويب هيأت وزيران بايد به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز برسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و پنجم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 5/11/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي