قانون تأسیس شركت سهامی خاص تأمین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری مصوب 1367

قانون تأسیس شركت سهامی خاص تأمین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداریمصوب 1367,10,25با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده واحده (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)بمنظور تأمین تسهیلات و تدارك ماشین آلات پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی (‌بویژه پروژه‌های راهسازی و راهداری)،‌ تمركز سرمایه‌گذاری و بهبود نظام بهره‌برداری از ماشین آلات مذكور و نیز سازماندهی امور مربوط به كسب دانش فنی و مهارت حرفه‌ای برای ساخت ‌قطعات و لوازم و تعمیرات ماشین آلات مذكور به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود شركتی دولتی تحت عنوان شركت تأمین ماشین آلات و ‌تجهیزات راهسازی و راهداری وابسته به وزارت مذكور تأسیس نماید. ‌
این شركت جایگزین سیستم اجاره ماشین آلات وزارت راه و شهرسازی موضوع قانون مصوب 9/12/1360 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)مجمع عمومی شركت مركب از وزرای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی بوده و ریاست آن بعهده وزیر راه و‌ شهرسازی میباشد.

تبصره 2 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)اساسنامه و آئیننامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شركت بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شركت در‌ چهارچوب این قانون و قانون تجارت بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌
اساسنامه و آئیننامه استخدامی قبل از تصویب هیأت وزیران باید به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور نیز برسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه بیست و پنجم دیماه یكهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ 5/11/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی