قانون تأسيس شركت كشتيراني ايران و پاكستان مصوب 1371

قانون تأسيس شركت كشتيراني ايران و پاكستان مصوب 1371,11,27

ماده واحده به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به تأسيس شركت كشتيراني ايران و پاكستان اقدام نمايد.

تبصره 1 شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي طرف پاكستاني اساسنامه شركت مذكور را بر اساس قانون تجارت و‌اصلاحيه سال 1347 آن تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارد.

تبصره 2 از تاريخ تصويب اين قانون، قانون تأسيس شركت كشتيراني ايران و پاكستان مصوب 18/7/1364 لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 2 تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ 2/12/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

امضاء ء#رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري