قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب 1391

قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب 1391/05/11

شماره ۳۰۶۱۲/۸۳     ۶/۶/۱۳۹۱
جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۹۱۱۸۹/۴۵۲۱۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۰ در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین حدود مسؤولیت شركتهای هواپیمایی ایرانی كه با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۱۱۵۹۲۴                                                                            ۱۹/۶/۱۳۹۱
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری
«
قانون تعیین حدود مسئوولیت شركتهای هواپیمایی ایرانی» كه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یكهزار و سیصد و نود و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۰۶۱۲/۸۳ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تعیین حدود مسؤولیت شركتهای هواپیمایی ایرانی

ماده۱

مسؤولیت شركتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، فقط در حدود مسؤولیت مقرر در پروازهای بین‌المللی مذكور در قانون اجازه الحاق دولت ایران به كنوانسیون مربوط به یكسان‌سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی ورشو مورخ ۱۲ اكتبر۱۹۲۹ میلادی مطابق با ۲۰ مهر ۱۳۰۸ هجری شمسی و تشریفات (پروتكل) اصلاحی لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ میلادی مطابق با ۵ مهر ۱۳۳۴ هجری شمسی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۴ مجلس و در پروازهای داخلی در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل و نقل بار و اثاثیه محدود به مسؤولیت مندرج در كنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتكل) اصلاحی لاهه است.
تبصره ـ مبالغ مندرج در كنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتكل) اصلاحی لاهه، مذكور در ماده (۱) به ترتیب معادل ۸۳۰۰ و ۱۶۶۰۰ واحد صندوق بین‌المللی پول (SDR) است.

ماده۲

اولیای دم متوفیان و یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و فوت مجاز به مطالبه دیه و سایر خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامی و از بابت خسارات وارده بر بار و اثاثیه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده براساس این قانون می‌باشند.

ماده۳

مفاد این قانون به دعاوی مطرح‌شده در مراجع قضائی‌كه منتهی به صدور رأی قطعی نگردیده است، تسری می‌یابد.
ماده۴

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون تعیین حدود مسؤولیت شركتهای هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخل كشور مصوب ۱۹/۸/۱۳۶۴» لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مردادماه یكهزار و سیصد و نود و یك مجلس‌ شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی