قانون راجع به آئین‌نامه احداث خطوط صنعتی و تجاری مصوب 1343

قانون راجع به آئین‌نامه احداث خطوط صنعتی و تجاری مصوب 1343,03,04

ماده واحده-  بوزارت راه اجازه داده میشود كه بنا بتقاضای مؤسسات صنعتی و تجاری یا سازمانهای دولتی از ایستگاهها یا نیم ایستگاههای‌ راه‌آهن دولتی ایران به محل مؤسسه متقاضی طبق آئین‌نامه‌ای كه بتصویب كمیسیون راه مجلسین خواهد رسید در احداث خطوط فرعی راه‌آهن اقدام‌ نماید. ‌

قانون بالا مشتمل بر یك ماده كه لایحه آن بموجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یكهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم و در جلسه روز‌یكشنبه ششم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه چهارم خرداد ماه یك هزار و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب مجلس سنا رسید
رئیس مجلس سنا-مهندس شریف امامی