قانون راجع به آئين‌نامه احداث خطوط صنعتي و تجاري مصوب 1343

قانون راجع به آئين‌نامه احداث خطوط صنعتي و تجاري مصوب 1343,03,04

ماده واحده) بوزارت راه اجازه داده ميشود كه بنا بتقاضاي مؤسسات صنعتي و تجاري يا سازمانهاي دولتي از ايستگاهها يا نيم ايستگاههاي‌ راه‌آهن دولتي ايران به محل مؤسسه متقاضي طبق آئين‌نامه‌اي كه بتصويب كميسيون راه مجلسين خواهد رسيد در احداث خطوط فرعي راه‌آهن اقدام‌ نمايد. ‌

قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم و در جلسه روز‌يكشنبه ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد
رئيس مجلس سنا-مهندس شريف امامي