قانون راجع به تأسیس شركتهای سهامی حمل و نقل ‌مصوب 1361

قانون راجع به تأسیس شركتهای سهامی حمل و نقل مصوب 1361,12,09با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود كه نسبت به تأسیس شركتهای حمل و نقل مشروحه زیر اقدام نماید:
الف – شركتهای سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران، به منظور اعمال نظارت و رفع تنگناهای مربوط به حمل و نقل كالاهای اساسی و مواد‌فاسد شدنی و انجام عملیات حمل و نقل كانتینری و تركیبی.
ب – شركت سهامی حمل و نقل بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران – به منظور اعمال نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتی از‌كالاهای صادراتی و وارداتی كشور.

تبصره 1 – شركت بند الف حداكثر تا ظرفیت 800 دستگاه كامیون و شركت بند ب حداكثر تا ظرفیت 500 دستگاه كامیون قابل توسعه می‌باشند.

تبصره 2 اساسنامه‌های شركتهای فوق‌الذكر و اصلاحات بعدی آنها در حدود این قانون و مصوبات شوری عالی اداری به پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 3 مجمع عمومی شركت‌های فوق‌الذكر، هیأت عامل سازمان حمل و نقل و پایانه‌های كشور بوده و ریاست مجمع با ریاست سازمان مذكور‌است.

تبصره 4 – شركتهای فوق‌الذكر مكلفند مابه‌التفاوت حاصل از فروش دارائیهای مازاد و ارزش دفتری آنها را بعنوان تعهدات دولت و جزء سرمایه‌شركت منظور نمایند.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه نهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و شصت و یك با حضور شورای محترم نگهبان به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی