قانون راجع به تأسيس شركتهاي سهامي حمل و نقل ‌مصوب 1361

قانون راجع به تأسيس شركتهاي سهامي حمل و نقل مصوب 1361,12,09با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده – به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود كه نسبت به تأسيس شركتهاي حمل و نقل مشروحه زير اقدام نمايد:
الف – شركتهاي سهامي حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران، به منظور اعمال نظارت و رفع تنگناهاي مربوط به حمل و نقل كالاهاي اساسي و مواد‌فاسد شدني و انجام عمليات حمل و نقل كانتينري و تركيبي.
ب – شركت سهامي حمل و نقل بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران – به منظور اعمال نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتي از‌كالاهاي صادراتي و وارداتي كشور.

تبصره 1 – شركت بند الف حداكثر تا ظرفيت 800 دستگاه كاميون و شركت بند ب حداكثر تا ظرفيت 500 دستگاه كاميون قابل توسعه مي‌باشند.

تبصره 2 اساسنامه‌هاي شركتهاي فوق‌الذكر و اصلاحات بعدي آنها در حدود اين قانون و مصوبات شوري عالي اداري به پيشنهاد وزارت راه وشهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 3 مجمع عمومي شركت‌هاي فوق‌الذكر، هيأت عامل سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور بوده و رياست مجمع با رياست سازمان مذكور‌است.

تبصره 4 – شركتهاي فوق‌الذكر مكلفند مابه‌التفاوت حاصل از فروش دارائيهاي مازاد و ارزش دفتري آنها را بعنوان تعهدات دولت و جزء سرمايه‌شركت منظور نمايند.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه نهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك با حضور شوراي محترم نگهبان به ‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي