قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانك (PIANC) مصوب 1391

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانك (PIANC) مصوب 1391,05,17

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانك (PIANC) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت كمك هزینه و هزینه‌های اشتراك اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره 1ـ هرگونه اصلاح در مواد (13)، (17) و (24) این اساسنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره 2ـ هرگونه كمك بر اساس ماده (10) این اساسنامه منوط به رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

اساسنامه انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانك (PIANC)

بخش 1ـ نام، مقر، هدف و مدت

ماده 1

نام اولیه «انجمن بین‌المللی دائمی همایشهای دریانوردی» كه در سال 1885 میلادی (1264 هجری شمسی) در بروكسل تأسیس شد به «پیانك» (PIANC) تغییر می‌یابد. این انجمن، انجمنی علمی و فنی غیرسیاسی و غیرانتفاعی بین‌المللی است كه طبق قوانین بلژیك و به طور خاص طبق مفاد عنوان 3 قانون 27 ژوئن 1921 میلادی (6/4/1300 هجری شمسی) در مورد انجمنهای غیرانتفاعی، انجمنها و بنیادهای غیرانتفاعی بین‌المللی (كه از این پس «قانون» نامیده می‌شود) تشكیل و اداره می‌شود. انجمن توسط حكومتهای ملی، فدرال و منطقه‌ای یا نهادهای نماینده آنها حمایت می‌شود و عضویت سازمانهای همكار و اشخاص حقیقی در آن آزاد است.

ماده 2

مقر انجمن در منطقه بروكسل بلژیك واقع شده است. مقر كنونی آن در بروكسل به نشانی 1000، بلوار دو روی آلبرت 2، 20، طبقه 11، قسمت 3 می‌باشد. این مقر، حسب تصمیم شورا می‌تواند به هر جایی در منطقه بروكسل منتقل شود. هر مورد از چنین نقل و انتقالی در ضمایم روزنامه رسمی بلژیك منتشر می‌شود.

ماده 3 (الف)

مقصود و اهداف انجمن، پیشبرد توسعه پایدار تمام انواع دریانوردی در سطح جهانی، از طرق زیر است:
الف ـ تعیین و انتشار بهترین رویه‌های جهانی (دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و استانداردها) و تأمین دسترسی به اطلاعات بین‌المللی، به منظور ارتقای تصمیم‌گیری‌ها براساس اطلاعات صحیح و بی‌طرف به صورت حرفه‌ای
ب ـ وجود چهارچوبی بین‌المللی برای تجزیه و تحلیل و بحث در مورد تمام جنبه‌های حمل و نقل دریایی از جمله: سیاستگذاری، مدیریت، طراحی، موارد اقتصادی، یكپارچگی با سایر شكلهای حمل و نقل، فناوری، ایمنی و محیط زیست
پ ـ سهیم شدن در مدیریت یكپارچه سامانه (سیستم)های آبهای قابل كشتیرانی
ت ـ تشخیص نیازهای خاص كشورهای با اقتصاد در حال گذر و فراهم كردن كمك و مشورت مناسب
ث ـ توسعه شبكه جامع متخصصین دریانوردی و بنادر و سایر ذی‌نفعان بین‌المللی
ج ـ همكاری نزدیك با دیگر انجمن‌ها در زمینه بنادر، آبراه‌ها، مدیریت مناطق ساحلی و موضوع‌های مرتبط
انجمن می‌تواند هر فعالیت دیگری را كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به هدف آن وابسته است برعهده بگیرد. برای دستیابی به این هدف، انجمن می‌تواند كمیسیون‌ها و گروه‌های كاری را تشكیل دهد.

ماده 3 (ب)

این اساسنامه با «قواعد و مقرراتی» تكمیل خواهد شد كه تا حد لزوم فرآیند داخلی را كه جهت نیل به این هدف باید دنبال شود، تعریف خواهد كرد.

ماده 3 (پ)

زبانهای رسمی انجمن انگلیسی و فرانسوی است. سایر زبانها ممكن است در صورت اقتضاء برای فعالیت‌های خاص مثل جلسات، فراهمایی (كنفرانس)‌ها و در انتشارات محلی خارج از كشورهای فرانسوی و انگلیسی زبان به‌كار روند.

ماده 4

انجمن برای مدت نامحدودی تأسیس شده است.

بخش 2ـ عضویت

ماده 5 

تعداد اعضاء نامحدود است؛ با این حال نباید كمتر از سه باشد.

ماده 6 

انجمن مركب از اعضای تخصصی، اعضای مورد تأیید و اعضای افتخاری است كه می‌توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

ماده 7 (الف)

اعضای تخصصی انجمن، كه دارای حق رأی در مجمع عمومی هستند عبارتند از:
ـ دولتهای ملی
ـ دولتهای منطقه‌ای دولت ملی
ـ بخشهای ملی یا دستگاههای ملی كشورهایی كه دولتهای آنها (دیگر) یك عضو تخصصی نیستند. این بخشهای ملی یا دستگاههای ملی همان حقوق و تكالیف اعضای دولتی را بعد از تأیید عضویت آنها توسط مجمع عمومی به‌دست خواهند آورد.
ـ سازمان‌های بین دولتی

ماده 7 (ب)

اعضای مورد تأیید، در مقام مشاور، نمایندگان گروههای ناحیه‌ای و اعضائی هستند كه به عنوان دارا بودن توانمندی شخصی، نام آنها ثبت شده و اعضای حقیقی یا حقوقی هستند كه حق عضویت سالانه را به انجمن پرداخت می‌كنند.

ماده 7 (پ)

اعضای افتخاری در مقام مشاور، تمام اشخاص تأیید شده توسط مجمع عمومی هستند كه خدمت برجسته یا حمایت قابل توجهی را برای انجمن ارائه داده‌اند.

ماده 8 

هر عضوی برای خروج از انجمن با تسلیم‌نامه مكتوب استعفاء به دبیركل، آزاد است. اخراج اعضاء، بعد از دعوت عضو مورد نظر برای ارائه دفاعیه خود، تنها به وسیله مجمع عمومی می‌تواند مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

ماده 9

اعضای مستعفی، اخراجی یا فوت شده، ورثه یا جانشینان قانونی آنها، هیچ حقی نسبت به دارایی‌های انجمن ندارند. آنها نمی‌توانند برای استرداد تمام یا بخشی از میزان حق عضویت، ادعایی را مطرح نمایند.

ماده 10

هزینه‌های سالانه كه اعضاء باید بپردازند، توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود. این مقدار می‌تواند برای اعضای تخصصی، مورد تأیید و افتخاری متفاوت باشد.
كمك هزینه سالانه اعضای تخصصی نمی‌تواند بیشتر از پنجاه‌هزار (000/50) یورو باشد.
كمك هزینه سالانه اعضای مورد تأیید نمی‌تواند بیشتر از بیست‌هزار (000/20) یورو باشد.
كمك هزینه سالانه اعضای افتخاری نمی‌تواند بیشتر از پانصد (500) یورو باشد.
اعضائی كه در پرداخت كمك هزینه یا هزینه‌های اشتراك خود برای دو سال كوتاهی كنند، از عضویت انجمن محروم می‌شوند.

ماده 11

اعضاء تحت هیچ شرایطی، در مورد تعهدات انجمن مسؤولیت شخصی ندارند.

بخش 3ـ مجمع عمومی

ماده 12

مجمع عمومی شامل تمام اعضاء است.
تنها اعضای تخصصی مذكور در ماده (7 (الف)) حق رأی دارند.
مجمع عمومی مركب از نمایندگی‌های كشورهایی است كه حداقل كمك هزینه را برای سال قبل پرداخته باشند. تعداد نماینده‌هایی كه هر كشور حق دارد به جلسه‌ای از مجمع عمومی بفرستد یك نماینده به عنوان رئیس و تعدادی نماینده است كه از طریق فرمول «(الف) + (ب) تقسیم بر (پ)» مشخص می‌شود.
در این فرمول (الف)، (ب) و (پ) عبارتند از:
الف ـ كمك هزینه واقعی پرداخت شده توسط دولت، بخش ملی یا دستگاه ملی
ب ـ مجموع حق عضویت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی آن كشور
پ ـ حداقل كمك هزینه
حداكثر تعداد نماینده‌هایی كه می‌توانند در جلسه‌ای از مجمع عمومی شركت كنند، ده نفر به علاوه رئیس هیأت نمایندگی است. در تعیین تعداد كل نماینده‌ها هر كسر یك‌دوم یا كمتر از آن نادیده گرفته می‌شود، هر كسر بیشتر از یك‌دوم به عنوان یك نماینده در نظر گرفته می‌‌شود.
اشخاص زیر نیز به مجمع عمومی دعوت می‌شوند:
ـ تمام اعضای كارگروه اجرائی
ـ نمایندگان كارگروه سازمان‌دهنده مجمع عمومی و همایشهای بعدی، به عنوان ناظر
ـ رؤسای گروههای كاری در صورت لزوم
انجمن، تنها یك نماینده ملی را در جلسات مجمع عمومی به رسمیت می‌شناسد. تنها رئیس نمایندگان هر هیأت نمایندگی ملی، یا جانشین او كه در جلسه شركت می‌كند، حق شركت در هر رأی‌گیری رسمی را دارد و این مسؤولیت رئیس هیأت نمایندگی است كه تعیین كند به چه طریقی آرای كل نمایندگان هیأت جمع شود. رئیس نمایندگان هر هیأت نمایندگی ملی باید ترتیب اخذ یك رأی را برای هر هیأت نمایندگی كه كشورش حق داشته به مجمع عمومی بفرستد، بدهد.
هر عضو تخصصی حق دارد تا در مجمع عمومی به وسیله عضو تخصصی دیگری نمایندگی شود.
هر عضو تخصصی می‌تواند به عنوان نماینده تنها یك عضو تخصصی دیگر اقدام كند.

ماده 13

مجمع عمومی برای موارد زیر صلاحیت دارد:
الف ـ اصلاحات اساسنامه
ب ـ تأیید قواعد و مقررات
پ ـ نصب و عزل اعضای شورا به پیشنهاد بخشهای ملی
ت ـ نصب رئیس، دبیر كل و چهار نائب رئیس طبق قواعد و مقررات
ث ـ تأیید طرح‌های راهبردی
ج ـ تصویب بودجه‌ها، حساب‌ها و گزارش‌های مدیریتی
چ ـ تأیید كمك هزینه‌ها و تعهدات پرداخت (حق عضویت‌ها)
ح ـ تأیید كمیسیون‌های جدید
خ ـ تأیید همایش‌ها
د ـ تأیید موافقت‌نامه‌های همكاری
ذ ـ نصب و عزل حسابرس‌ها
رـ بازپرداخت به اعضای شورا و حسابرسان
ز ـ اخراج اعضاء
س ـ انحلال داوطلبانه انجمن
ش ـ تغییر انجمن به یك سازمان با هدف اجتماعی

ماده 14

مجمع عمومی باید حداقل یك بار در نیمه اول هر سال برگزار شود. تمام اعضای تخصصی دعوت خواهند شد. اعضای تأییدشده و افتخاری می‌توانند در مقام مشاوره‌ای توسط شورا دعوت شوند. مجمع عمومی می‌تواند به طور فوق‌العاده بنا به درخواست رئیس یا دو تن از اعضای شورا تشكیل جلسه دهد. همچنین می‌تواند وقتی حداقل یك‌پنجم اعضای تخصصی نیز چنین درخواستی داشته باشند تشكیل جلسه دهد.

ماده 15

مجمع عمومی در روز، ساعت و مكان مشخص شده در دعوتنامه برگزار می‌شود. مجمع عمومی توسط شورا با یك نامه معمولی كه حداقل سی روز قبل از  جلسه و با ذكر دستور جلسه توسط رئیس امضاء می‌شود، برگزار می‌گردد. دستور جلسه توسط شورا تنظیم می‌شود. مدارك پشتیبان، به دعوتنامه پیوست می‌گردد.
هر پیشنهادی كه حداقل به امضای یك بیستم اعضای تأیید صلاحیت‌شده رسیده ‌باشد، باید در دستور جلسه قرار گیرد. مجمع عمومی می‌تواند در مورد مواردی كه در دستور جلسه قرار نگرفته ـ به جز تصمیم‌گیری‌های نیازمند اكثریتی خاص به نحو مقرر در ماده (17) ـ چنانچه یك سوم اعضای حاضر چنین درخواستی داشته باشند، تصمیم‌گیری نماید.

ماده 16

مجمع عمومی به ریاست رئیس برگزار و در حالتی كه او غایب باشد یا نتواند شركت كند، به ریاست نایب رئیس حاضر برگزار می‌شود. در حالت عدم امكان هریك از این موارد، مجمع عمومی با اكثریت نسبی تصمیم می‌گیرد چه كسی جلسه را مدیریت كند.

ماده 17

به جز در موارد خاص كه در قانون تصریح شده و بعداً فهرست آن ذكر می‌شود، در صورتی كه نیمی از اعضای تخصصی حاضر باشند یا نماینده داشته باشند، مجـمع عمومی می‌تواند با اكثریت نسبی آراء تصمیم‌گیری نماید. در صورت برابرشدن، رأی رئیس تعیین‌كننده است. در موارد خاص زیر كه اكثریت نسبی، كافی به مقصود نیست:
الف ـ بررسی و تغییر اساسنامه و مقررات مالی مشمول قواعد و مقررات، مجمع عمومی باید شامل حداقل دوسوم اعضای تخصصی، حاضر یا دارای نماینده باشد. تغییرات پیشنهادی باید در دعوتنامه‌ها كه برای اعضاء فرستاده می‌شود به وضوح اعلام شود. هر تغییری، به حداقل اكثریت دوسوم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده نیاز دارد. با این حال تغییرات مربوط به مقصود و اهداف انجمن تنها می‌تواند با رأی اكثریت چهارپنجم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده، تأیید شود.
در صورتی كه دوسوم اعضای تخصصی در جلسه اول حاضر نباشند یا نماینده نداشته باشند، جلسه دوم صرف‌نظر از تعداد اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده، برای تصمیم‌گیری تشكیل خواهد شد.
تغییرات به تأیید اكثریت دوسوم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده و برای تغییر هدف انجمن اكثریت چهارپنجم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده خواهد رسید.
این جلسه دوم حداكثر سی روز پس از نخستین جلسه برگزار خواهد شد.
اصلاحات اساسنامه به خدمات عمومی دادگستری فدرال تقدیم و طبق قانون در ضمایم روزنامه رسمی بلژیك منتشر می‌شود.
ب ـ انحلال انجمن، مستلزم رعایت الزاماتی مشابه شرایط تغییر اهداف انجمن است.
پ ـ برای اخراج یك عضو تخصصی به عللی غیر از موارد مذكور در ماده (10)، حضور اكثریت دوسوم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده ضروری است.

ماده 18

تصمیمات مجمع عمومی در قالب صورتجلسات، تنظیم، توسط رئیس امضاء و در دفتر ثبت مخصوص، ضبط می‌شود. هر عضوی می‌تواند یك نسخه از صورتجلسات را داشته باشد. خلاصه‌هایی كه باید در دادگاهی قانونی یا جای دیگر ارائه شود، به نحو معتبر توسط رئیس امضاء می‌شود.

بخش 4ـ شورا

ماده 19

انجمن به وسیله شورایی متشكل از حداقل ده شخص اداره می‌شودعضویت شورا به ترتیب زیر است:

الف ـ یك نماینده از هر دولت، بخش ملی یا دستگاه ملی: دولتها، بخشهای ملی یا دستگاههای ملی توسط یك رئیس هیأت نمایندگی یا جانشین او مورد نمایندگی قرار می‌گیرد. طول دوره انتخاب او و حداكثر تعداد دفعاتی كه او می‌تواند این خدمت را انجام دهد در مقررات ملی تعریف می‌شود.

ب ـ رئیس كه برای یك دوره چهارساله و برای حداكثر سه دوره انتخاب می‌شود. رئیس توسط مجمع عمومی از طریق اكثریت نسبی آرای اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده انتخاب می‌شود. اگر هیچ نامزدی چنین اكثریتی كسب نكند، دومین رأی‌گیری بین دو نامزدی كه بیشترین رأی را آورده‌اند انجام می‌شود. در صورت تساوی، رأی‌گیری دیگری انجام می‌شود تا یك نامزد اكثریت را به دست آورد. طول مدت تصدی ممكن است با استعفاء یا با رأی‌گیری در گردهمایی سالانه و یا یك جلسه فوق‌العاده تشكیل شده طبق ماده (14) كه دستور كار آن شامل توصیه خاصی برای پیشنهاد خاتمه باشد و در آن جلسه به سمع رئیس شخصاً رسانده باشند، خاتمه یابد.
این تصمیم همچنین می‌تواند در زمان غیبت او اگر دلیل احضار او بتواند ارائه شود، گرفته شود.

پ ـ چهار نائب رئیس كه برای یك دوره چهارساله انتخاب می‌شوند و فقط می‌تواند برای یك دوره خدمت كنند. آنها توسط توافق اجماعی یا با رأی اكثریت نسبی اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده در مجمع عمومی، انتخاب می‌شوند.
یك نائب رئیس حسب نظر مجمع هر سال می‌تواند جایگزین شود. در هر زمان باید حداقل یك نائب رئیس از هریك از سه منطقه آمریكای جنوبی و شمالی، اروپا و افریقا، آسیا و اقیانوسیه باشد.

ت ـ دبیركل كه برای یك دوره هشت ساله انتخاب می‌شود. او توسط توافق اجماعی یا با رأی اكثریت اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده در مجمع عمومی انتخاب می‌شود. انتخاب فقط بعد از یك دوره آزمایشی دوساله انجام می‌پذیرد. دبیركل برای دوره‌های چهارساله بعدی قابل انتخاب خواهد بود.

ث ـ رؤسای كمیسیون‌ها كه توسط مجمع برای یك دوره تصدی چهارساله برای انجام خدمت انتخاب می‌شوند و فقط برای سه دوره می‌توانند خدمت كنند.
بقیه اشخاصی كه در قواعد و مقررات داخلی مشخص شده‌اند می‌توانند برای شركت در جلسات شورا به عنوان ناظر دعوت شوند. ریاست شورا به عهده رئیس و در صورتی كه غایب باشد و یا نتواند حضور داشته باشد به عهده نائب رئیس ارشد حاضر است. در غیر این‌صورت مجمع با اكثریت نسبی تصمیم می‌گیرد كه چه كسی ریاست خواهد كرد.
افراد اشاره شده در بند (الف) اعضای با حق رأی هستند. رئیس عضوی است كه فقط در صورت تساوی آراء حق رأی دارد. اشخاص اشاره شده در بندهای (پ)، (ت) و (ث) اعضای بدون حق رأی هستند. اعضای خارج شده از شورا در اتمام دوره تصدی یا در صورت استعفاء، تا زمان جایگزینی مؤثر آنها در شورا حضور خواهند داشت.

ماده 20

وقتی رئیس یا دو نفر از اعضای شورا درخواست جلسه كنند، شورا تشكیل جلسه می‌دهد. دعوت‌نامه كه توسط رئیس امضاء می‌شود شامل دستوركار، روز، ساعت و مكان جلسه خواهد بود.

ماده 21

شورا تنها در صورتی كه اكثریت اعضاء حاضر باشند یا نماینده داشته باشند می‌تواند تصمیم‌گیری كند. تصمیم‌گیری تنها با رأی اكثریت نسبی بدون توجه به غایبین انجام می‌شود. هر عضو حاضر یا دارای نماینده یك رأی دارد. در صورت تساوی، رأی رئیس تعیین‌كننده است. هر عضو شورا می‌تواند از سوی عضوی دیگر نماینده شود. هر عضو شورا تنها می‌تواند به نمایندگی یكی از اعضای دیگر شورا عمل كند.

ماده 22

تصمیمات گرفته شده شورا در صورتجلسه ثبت، توسط رئیس امضاء و در دفتر ثبت مخصوص درج می‌شود. هر عضو می‌تواند تصویری از صورتجلسه را اخذ نماید. خلاصه‌ای از صورتجلسات كه باید در دادگاه یا هر جای دیگر ارائه شود به نحو معتبری توسط رئیس امضاء می‌شود.

ماده 23

شورا حق راهنمایی و مدیریت انجمن را دارد. شورا نماینده انجمن در اقدامات قضائی و سایر موارد است. شورا نماینده انجمن به عنوان خواهان یا خوانده در هر رسیدگی قضائی است و در مورد هرگونه اقدام و استدلالی كه باید در رسیدگی‌های قضائی انجام شود، تصمیم‌گیری می‌نماید. وكالت برای نمایندگی انجمن در دادگاه می‌تواند به دبیر كل داده شود. شورا برای هر اقدام از هر نوع كه مربوط به هر دو جنبه مدیریت و سیاستگذاری باشد صلاحیت دارد و به خصوص برای واگذاركردن هر مال منقول و غیرمنقولی، بدون هزینه یا در قبال مابه‌ازاء برای ثبت هر نوع رهن یا فك‌رهن، برای گرفتن یا دادن قرض و پیش‌بینی شرط، برای عهده‌دار شدن هر اقدام تجاری یا بانكی. شورا گزارش مدیریت خود را به مجمع عمومی ارائه می‌دهد.

ماده 24

شورا می‌تواند قواعد و مقرراتی را كه برای گرداندن انجمن لازم می‌داند وضع نماید و آنها را اصلاح كند. شورا این قواعد را جهت تأیید به مجمع عمومی تسلیم می‌كند.

ماده 25(الف) 

شورا می‌تواند مدیریت روزانه و مالی انجمن را با امضای مجاز حاكی از موافقت نسبت به این امر، به كارگروه اجرائی محول نماید. كارگروه اجرائی مركب از رئیس، دبیر كل، چهار نائب رئیس و رؤسای كمیسیون می‌باشد.

ماده 25(ب) 

كمیته اجرائی می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به رئیس و دبیركل محول كند.

ماده 25(پ) 

همچنین شورا می‌تواند تمامی اختیارات خاص خود را كه دقیقاً و با محدویت زمانی شرح داده شده به تمام نمایندگان منتخب خود محول كند. شورا می‌تواند پاداشی را كه ممكن است به این نمایندگان منتخب داده شود، وضع نماید.

ماده 26

فعالیت‌های الزام‌آور انجمن توسط رئیس امضاء می‌شود، مگر این كه به‌نحو دیگری توسط شورا مشخص شود. اعضای شورا هیچ تكلیف شخصی در ارتباط با تعهدات انجمن ندارند.

بخش 5 ـ دارایی‌ها ـ منابع

ماده 27

دارایی‌های انجمن شامل تمام اموال منقول یا غیرمنقولی می‌شود كه انجمن خریداری یا به عنوان هدیه جهت نیل به اهداف خود دریافت كرده است.
درآمد سازمان به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ كمك مالی اعطاء شده توسط دولتها، بخشهای ملی یا دستگاههای ملی
ب ـ هزینه اشتراك دریافتی از اعضای مورد تأیید و افتخاری
پ ـ وصیت اعضاء، طرفهای خصوصی یا هر شركتی كه مایل است از انجمن حمایت كند.
ت ـ هزینه مالی تعلق گرفته به سرمایه انجمن
ث ـ درآمد حاصل از اموال منقول كه توسط انجمن مدیریت شده یا متعلق به انجمن است.
ج ـ درآمد حاصله از تمام فعالیت‌های انجمن

بخش 6 ـ بودجه‌ها ـ حسابها

ماده 28‌

سال مالی اول ژانویه (یازده دی ماه) آغاز و در سی‌ویك دسامبر هر سال (ده دی ماه سال بعد) خاتمه می‌یابد. دفاتر و سوابق در آن تاریخ بسته می‌شوند.
شورا هر سال، گزارش مالی حسابهای درآمد و هزینه‌های خود را به همراه گزارشی از فعالیت و اظهاریه امور مالی انجمن در مورد امور مالی سال گذشته و گزارشی از بودجه سال بعد را جهت تأیید به مجمع عمومی ارائه می‌كند.
تأیید حسابها و گزارش مدیریتی توسط مجمع عمومی برابر است با رفع مسؤولیت شورا، اعضای شورا و حسابرس‌ها
حسابها به خدمات عمومی قضائی فدرال ارسال خواهد شد و وفق ضوابط قانونی در پرونده مربوط قرار داده می‌شود.

بخش 7ـ حسابرس‌ها

ماده 29

حسابهای انجمن توسط دو حسابرس كه توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند حسابرسی می‌شود. حسابرس‌ها نتایج حسابرسی خود را به مجمع عمومی گزارش می‌دهند.

بخش 8 ـ انحلال ـ تسویه

ماده 30

به جز در مواردی كه انحلال به طور قانونی یا به موجب تصمیم قضائی انجام می‌شود، تصمیم‌گیری در مورد انحلال تنها توسط مجمع عمومی طبق شرایط قانونی و وفق این اساسنامه می‌تواند اتخاذ شود. تصمیم انحلال باید دربردارنده انتخاب یك یا چند مدیر تسویه باشد؛ مگر آنكه آنها حسب درخواست فعال‌ترین طرف توسط مراجع قضائی مشخص شده باشند.

ماده 31(الف) 

صرف‌نظر از علت انحلال، دارایی‌های خاص انجمن منحل شده به‌یك یا چند انجمن غیرانتفاعی دارای هدف اجتماعی مشابه كه توسط مجمع عمومی مشخص می‌شود اختصاص داده خواهد شد. تحت هیچ شرایطی نمی‌توان دارایی‌ها را به‌اعضاء یا اعضای سابق اختصاص داد.

ماده 31(ب) 

هر آنچه كه صریحاً در این اساسنامه قید نشده است مشمول مقررات عنوان 3 قانون 27 ژوئن سال 1921 میلادی (6/4/1300 هجری‌شمسی) در مورد سازمانهای غیرانتفاعی، انجمنها و نهادهای بین‌المللی غیرانتفاعی است.
این اساسنامه در استوریل پرتغال در تاریخ 12 می 2006 میلادی (22/2/1385 هجری‌شمسی) مورد موافقت قرار گرفت.

قانون فوق مشـتمل بر ماده واحده منضـم به متن اساسنامه شامل سی ‌و یك ماده در جلسه علنی روز سه‌شنـبه مورخ هفـدهم مرداد ماه یكـهزار و سیـصد و نـود و یك مجلـس شورای اسـلامی تصـویب شـد و در تاریـخ 25/5/1391 به تأییـد شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی