قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌ المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب 1395

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌ المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب 1395,06,10

ماده واحده لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مشتمل بر يك‌ مقدمه و سيزده ماده به‌ شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌ شود.

تبصره در اجراي مواد (11) و (12) اين موافقتنامه به ترتيب رعايت اصول يكصد و سي و نهم (139)، هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
دولت‌ جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان كه‌ از اين‌ پس‌ «طرفها» ناميده ‌مي ‌شوند؛ با تمايل‌ به‌ كمك به توسعه حمل و نقل جاده‎اي بين‌ دو كشور در جهت منافع‌ اقتصادي دو دولت؛ در موارد زير به توافق رسيدند:

ماده 1
دامنه‌ شمول‌

هدف اين‌ موافقتنامه‌، ساماندهي حمل و نقل بين ‎المللي كالا و يا مسافر از طريق جاده بين كشور طرفها و نيز حمل و نقل گذري از طريق قلمرو آنها و حمل و نقل به كشورهاي ثالث‌ و بالعكس توسط وسايل نقليه ثبت شده در كشور يكي از طرفها است. اين موافقتنامه تأثيري بر حقوق و تعهدات طرفها ناشي از ساير موافقتنامه ‎هاي بين ‎المللي كه كشور طرفها عضو آنها هستند، نمي ‎گذارد.

ماده 2
تعاريف‌

از نظر‌ اين‌ موافقتنامه‌ :

1متصدي حمل‌ ونقل» عبارت است از هر شخص‌ حقيقي يا حقوقي ثبت شده در قلمرو كشور هر يك‌ از طرفها كه‌ بر اساس قوانين‌ ملي كشور مربوط ، مجاز به‌ انجام حمل‌ و نقل‌ بين‌ المللي جاده‎ اي كالا و مسافر مي ‎باشد.

2– «وسيله‌ نقليه‌ باري» عبارت است از هر وسيله‌ نقليه موتوري يا تركيبي از وسايل نقليه كه در قلمرو كشور يك طرف ثبت ‌شده و صرفاً براي حمل و نقل جاده‌ اي كالا مجهز شده است.

3– «وسيله نقليه‌ مسافربري» عبارت است از هر وسيله نقليه موتوري ثبت شده در قلمرو كشور يك طرف كه با بيش از نه صندلي از جمله صندلي راننده جهت حمل و نقل مسافر طراحي و ساخته شده است.

4– «حمل و نقل منظم مسافر» عبارت است از هر خدمتي كه حمل و نقل زمان ‌بندي شده مسافران در مسيرهاي مشخص كه مسافران در نقاط از پيش تعيين ‌شده پياده و سوار مي ‎شوند را فراهم مي‎ كند.

5– «پروانه» عبارت است از سندي كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرفها صادر مي‎ گردد و به‌ وسيله نقليه، حق انجام حمل و نقل دو جانبه و گذري در قلمرو كشور طرفها و حمل و نقل به كشورهاي ثالث و بالعكس را مي‎ دهد.

6– «مقامهاي صلاحيتدار» عبارت است از:
از طرف جمهوري اسلامي ايران: وزارت راه و شهرسازي
از طرف جمهوري قزاقستان: وزارت سرمايه‌ گذاري و توسعه
درصورت تغيير اسامي رسمي و وظايف مقامهاي صلاحيتدار، طرفها به‌ موقع از طريق مجاري ديپلماتيك مطلع خواهند شد.

ماده 3
حمل‌ ونقل منظم‌ مسافر

1حمل و نقل منظم مسافر منوط به مجوز مي ‎باشد.

2هيچ ‌گونه مجوزي براي حمل و نقل منظم مسافر به ‌صورت‌ گذري مورد نياز نمي ‎باشد.

3مجوز براي حمل و نقل منظم مسافر براساس درخواست ارسالي توسط متصدي حمل و نقل به مقامهاي صلاحيتدار كشور محل ثبت آن، كه شامل اسنادي طبق قوانين ملي و مدارك زير باشد، صادر مي ‌گردد:

الف ) جدول مسير منظم

ب ) جدول زمان ‌بندي مسير منظم با ذكر نقاط شروع و پايان، نقاط مرزي، مقصد و تعداد سفر

4درصورتي كه با درخواست مخالفت نگردد، مقام صلاحيتدار يك طرف، اسناد ضروري را به مقامهاي صلاحيتدار طرف ديگر طبق قوانين ملي خود ارسال خواهد نمود.

ماده 4
حمل و نقل نامنظم مسافر

1هيچ مجوزي براي حمل ونقل نامنظم مسافر كه طي آن گروه واحدي از مسافران توسط وسيله نقليه واحدي حمل مي‌ گردند، نياز نخواهد بود.
هيچ مجوزي نيز در موارد زير مورد نياز نخواهد بود:

الف ) در سفري كه در قلمرو كشور محل ثبت وسيله نقليه شروع و در قلمرو كشور طرف ديگر خاتمه يابد، مشروط بر آنكه وسيله نقليه به‌ صورت خالي به كشور محل ثبت باز گردد.

ب ) جايگزيني وسيله نقليه مسافربري كه غير قابل بهره‌ برداري شده است.

2عمليات حمل ونقل نامنظم مسافر به موجب سند كنترل ‌شده (فهرست مسافران ) انجام خواهد شد.

3در طول عمليات حمل و نقل نامنظم مسافر، سوار نمودن مسافران اضافي ممنوع مي ‌باشد ( به‌ استثناي مسافراني كه در اسناد كنترل‌ شده قيد ‌شده‌ اند).

ماده 5
حمل‌ و نقل‌ كالا

1حمل و نقل بين ‎المللي جاده‎اي كالا بين كشور دوطرف يا به‌ صورت گذري از قلمرو آنها يا به كشورهاي ثالث يا بالعكس به موجب مجوز انجام خواهد گرديد.

2هر مجوز جهت استفاده يك وسيله نقليه باري و يك سفر رفت و برگشت معتبر خواهد بود.

3مقامهاي صلاحيتدار كشور طرفها سالانه و به ‌طور متقابل تعدادي مجوز را براي حمل و نقل كالا مبادله و اعتبار آنها را تعيين مي‎ كنند.

ماده 6
ممنوعيت حمل و نقل داخلي

مفاد اين‌ موافقتنامه‌ به‌ متصديان‌ حمل كشور هر يك‌ از طرفها اجازه‌ نخواهد داد مسافر يا كالا را بين نقاطي در قلمرو كشور طرف‌ ديگر حمل نمايند.

ماده 7
اوزان و ابعاد

1در ارتباط‌ با اوزان و ابعاد وسايل‌ نقليه، هرطرف‌ تعهد مي ‌نمايد شرايط‌ محدود كننده‌ تري ‌نسبت‌ به‌ شرايط‌ اعمال‌ شده‌ در مورد وسايل‌ نقليه‌ ثبت ‌‌شده‌ در قلمرو خود در خصوص‌ وسايل‌ نقليه‌ ثبت‌ شده‌ در قلمرو كشور طرف‌ ديگر وضع‌ ننمايد.

2رانندگان وسايل نقليه كشور هر يك از طرفها ملزم‌ به‌ رعايت‌ قوانين‌ ملي كشور طرف‌ ديگر در ارتباط‌ با اوزان و ابعاد وسايل‌ نقليه‌ به هنگام‌ ورود به‌ قلمرو آن‌ طرف‌ مي ‌باشند.

3اگر وزن‌ يا ابعاد وسيله‌ نقليه‌ ثبت‌ شده‌ در كشور هر طرف‌ از حداكثر وزن‌ يا ابعاد مجاز در قلمرو كشور طرف‌ ديگر تجاوز نمايد، مجوز ويژه‌اي مورد نياز مي ‌باشد. متصدي حمل‌ بايد مجوز ويژه را از مقام‌ صلاحيتدار كشور ‌طرف‌ ديگر، قبل‌ از ورود به‌ قلمرو آن‌ أخذ نمايد.

ماده 8
عوارض و ماليات‌ها

طبق اين موافقتنامه، حمل و نقل كالا و مسافر كه توسط متصدي حمل كشور يك طرف در قلمرو كشور طرف ديگر انجام شده است همچنين وسيله نقليه‌اي كه اين حمل و نقل را انجام مي دهد از پرداخت ماليات‎ها، عوارض و ساير هزينه‌هاي اعمال شده بر تملك وسايل نقليه به‌استثناي عوارض جاده‎ها، پلها و تونلها معاف خواهند بود.
موارد زير از پرداخت حقوق گمركي و ماليات‌ها معاف مي ‌باشند:

الف ) قطعات يدكي وارد شده به منظور تعمير وسيله نقليه؛ قطعات يدكي جايگزين شده به مقامهاي صلاحيتدار تحويل يا در كشور اخير منهدم مي ‎گردد. قطعات يدكي استفاده نگرديده به كشور مبدأ طرف مربوط صدور مجدد خواهد شد.

ب ) سوخت موجود در مخازن استاندارد وسيله نقليه كه به صورت فني به سامانه(سيستم) سوخت موتور درحين سفر متصل گرديده است.

پ ) روغن موجود براي استفاده وسيله نقليه

ت ) ورود موقت وسيله نقليه به داخل قلمرو كشور طرف ديگر

ماده 9
اجراي قوانين ملي

متصديان‌، رانندگان و خدمه‌ وسايل‌ نقليه‌ بايد به هنگام‌ اجراي عمليات‌ در قلمرو كشور طرف‌ ديگر، قوانين‌ ملي در آن‌ كشور را رعايت‌ نمايند.

ماده 10
تخلفات

درصورت هرگونه تخلف از مفاد اين موافقتنامه توسط راننده يا خدمه يك وسيله نقليه در قلمرو كشور طرف ديگر، طرف اخير اقداماتي را طبق قوانين ملي كشور متبوع خود اتخاذ و طرف ديگر را مطلع خواهد نمود.

ماده 11
كميسيون مشترك

به ‌منظور حل و فصل مشكلات و مسائل مربوط به اجراي اين موافقتنامه كه نمي ‌توان آنها را به‌ طور مستقيم بين مقامهاي صلاحتيدار دو طرف حل و فصل نمود، كميسيون مشترك تشكيل مي‎ گردد. كميسيون مشترك بنا به درخواست مقامهاي صلاحيتدار و به ‌طور متناوب در قلمرو كشور هر يك از طرفها متشكل از نمايندگان مقامهاي صلاحيتدار دو طرف تشكيل جلسه خواهد داد. كميسيون مشترك مي ‎تواند الحاقات و اصلاحات اين موافقتنامه را توصيه نمايد.

ماده 12
الحاقات و اصلاحات

الحاقات و اصلاحات اين موافقتنامه با موافقت متقابل بين طرفها مي‎ تواند صورت پذيرد كه جزء لاينفك موافقتنامه تلقي و در تشريفات (پروتكل‌ هاي) جداگانه تنظيم و طبق ماده (13) اين موافقتنامه لازم‌ الاجراء مي ‎گردد.

ماده 13
لازم‌ الاجراء شدن و اعتبار

1اين موافقتنامه سي ‌روز پس از تاريخ دريافت آخرين يادداشت كتبي طرفها از طريق مجاري ديلپماتيك [ديپلماتيك] مبني بر انجام تشريفات بين دولتي ضروري براي لازم‎ الاجراء شدن آن، لازم‎ الاجراء مي ‎گردد.

2اين موافقتنامه براي يك دوره نامحدود منعقد شده است و معتبر باقي مي ‌ماند مگر اينكه يكي از طرفها يك يادداشت كتبي شش‌ ماهه از طريق مجاري ديپلماتيك از طرف ديگر مبني بر قصد فسخ آن دريافت نمايد.

اين موافقتنامه در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، قزاقي، انگليسي و روسي در شهر آستانه در تاريخ 18 شهريور 1393 برابر با 9 سپتامبر 2014 به امضاء رسيد. كليه متون از اعتبار يكسان برخوردار مي ‌باشد. درصورت بروز اختلاف در تفسير و اجراي اين موافقتنامه، طرفها متن انگليسي را ملاك قرار خواهند ‌داد.

از طرف
دولت‌ جمهوري اسلامي ايران
از طرف
دولت جمهوري قزاقستان

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24 /6 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني