قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌ المللی مسافر و كالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب 1395

قانون موافقتنامه حمل و نقل بین‌ المللی مسافر و كالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب 1395,06,10

ماده واحده لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و كالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یك‌ مقدمه و سیزده ماده به‌ شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌ شود.

تبصره در اجرای مواد (11) و (12) این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول یكصد و سی و نهم (139)، هفتاد و هفتم (77) و یكصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مسافر و كالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
دولت‌ جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان كه‌ از این‌ پس‌ «طرفها» نامیده ‌می ‌شوند؛ با تمایل‌ به‌ كمك به توسعه حمل و نقل جاده‎ای بین‌ دو كشور در جهت منافع‌ اقتصادی دو دولت؛ در موارد زیر به توافق رسیدند:

ماده 1
دامنه‌ شمول‌

هدف این‌ موافقتنامه‌، ساماندهی حمل و نقل بین ‎المللی كالا و یا مسافر از طریق جاده بین كشور طرفها و نیز حمل و نقل گذری از طریق قلمرو آنها و حمل و نقل به كشورهای ثالث‌ و بالعكس توسط وسایل نقلیه ثبت شده در كشور یكی از طرفها است. این موافقتنامه تأثیری بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر موافقتنامه ‎های بین ‎المللی كه كشور طرفها عضو آنها هستند، نمی ‎گذارد.

ماده 2
تعاریف‌

از نظر‌ این‌ موافقتنامه‌ :

1متصدی حمل‌ ونقل» عبارت است از هر شخص‌ حقیقی یا حقوقی ثبت شده در قلمرو كشور هر یك‌ از طرفها كه‌ بر اساس قوانین‌ ملی كشور مربوط ، مجاز به‌ انجام حمل‌ و نقل‌ بین‌ المللی جاده‎ ای كالا و مسافر می ‎باشد.

2– «وسیله‌ نقلیه‌ باری» عبارت است از هر وسیله‌ نقلیه موتوری یا تركیبی از وسایل نقلیه كه در قلمرو كشور یك طرف ثبت ‌شده و صرفاً برای حمل و نقل جاده‌ ای كالا مجهز شده است.

3– «وسیله نقلیه‌ مسافربری» عبارت است از هر وسیله نقلیه موتوری ثبت شده در قلمرو كشور یك طرف كه با بیش از نه صندلی از جمله صندلی راننده جهت حمل و نقل مسافر طراحی و ساخته شده است.

4– «حمل و نقل منظم مسافر» عبارت است از هر خدمتی كه حمل و نقل زمان ‌بندی شده مسافران در مسیرهای مشخص كه مسافران در نقاط از پیش تعیین ‌شده پیاده و سوار می ‎شوند را فراهم می‎ كند.

5– «پروانه» عبارت است از سندی كه توسط مقامهای صلاحیتدار طرفها صادر می‎ گردد و به‌ وسیله نقلیه، حق انجام حمل و نقل دو جانبه و گذری در قلمرو كشور طرفها و حمل و نقل به كشورهای ثالث و بالعكس را می‎ دهد.

6– «مقامهای صلاحیتدار» عبارت است از:
از طرف جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی
از طرف جمهوری قزاقستان: وزارت سرمایه‌ گذاری و توسعه
درصورت تغییر اسامی رسمی و وظایف مقامهای صلاحیتدار، طرفها به‌ موقع از طریق مجاری دیپلماتیك مطلع خواهند شد.

ماده 3
حمل‌ ونقل منظم‌ مسافر

1حمل و نقل منظم مسافر منوط به مجوز می ‎باشد.

2هیچ ‌گونه مجوزی برای حمل و نقل منظم مسافر به ‌صورت‌ گذری مورد نیاز نمی ‎باشد.

3مجوز برای حمل و نقل منظم مسافر براساس درخواست ارسالی توسط متصدی حمل و نقل به مقامهای صلاحیتدار كشور محل ثبت آن، كه شامل اسنادی طبق قوانین ملی و مدارك زیر باشد، صادر می ‌گردد:

الف ) جدول مسیر منظم

ب ) جدول زمان ‌بندی مسیر منظم با ذكر نقاط شروع و پایان، نقاط مرزی، مقصد و تعداد سفر

4درصورتی كه با درخواست مخالفت نگردد، مقام صلاحیتدار یك طرف، اسناد ضروری را به مقامهای صلاحیتدار طرف دیگر طبق قوانین ملی خود ارسال خواهد نمود.

ماده 4
حمل و نقل نامنظم مسافر

1هیچ مجوزی برای حمل ونقل نامنظم مسافر كه طی آن گروه واحدی از مسافران توسط وسیله نقلیه واحدی حمل می‌ گردند، نیاز نخواهد بود.
هیچ مجوزی نیز در موارد زیر مورد نیاز نخواهد بود:

الف ) در سفری كه در قلمرو كشور محل ثبت وسیله نقلیه شروع و در قلمرو كشور طرف دیگر خاتمه یابد، مشروط بر آنكه وسیله نقلیه به‌ صورت خالی به كشور محل ثبت باز گردد.

ب ) جایگزینی وسیله نقلیه مسافربری كه غیر قابل بهره‌ برداری شده است.

2عملیات حمل ونقل نامنظم مسافر به موجب سند كنترل ‌شده (فهرست مسافران ) انجام خواهد شد.

3در طول عملیات حمل و نقل نامنظم مسافر، سوار نمودن مسافران اضافی ممنوع می ‌باشد ( به‌ استثنای مسافرانی كه در اسناد كنترل‌ شده قید ‌شده‌ اند).

ماده 5
حمل‌ و نقل‌ كالا

1حمل و نقل بین ‎المللی جاده‎ای كالا بین كشور دوطرف یا به‌ صورت گذری از قلمرو آنها یا به كشورهای ثالث یا بالعكس به موجب مجوز انجام خواهد گردید.

2هر مجوز جهت استفاده یك وسیله نقلیه باری و یك سفر رفت و برگشت معتبر خواهد بود.

3مقامهای صلاحیتدار كشور طرفها سالانه و به ‌طور متقابل تعدادی مجوز را برای حمل و نقل كالا مبادله و اعتبار آنها را تعیین می‎ كنند.

ماده 6
ممنوعیت حمل و نقل داخلی

مفاد این‌ موافقتنامه‌ به‌ متصدیان‌ حمل كشور هر یك‌ از طرفها اجازه‌ نخواهد داد مسافر یا كالا را بین نقاطی در قلمرو كشور طرف‌ دیگر حمل نمایند.

ماده 7
اوزان و ابعاد

1در ارتباط‌ با اوزان و ابعاد وسایل‌ نقلیه، هرطرف‌ تعهد می ‌نماید شرایط‌ محدود كننده‌ تری ‌نسبت‌ به‌ شرایط‌ اعمال‌ شده‌ در مورد وسایل‌ نقلیه‌ ثبت ‌‌شده‌ در قلمرو خود در خصوص‌ وسایل‌ نقلیه‌ ثبت‌ شده‌ در قلمرو كشور طرف‌ دیگر وضع‌ ننماید.

2رانندگان وسایل نقلیه كشور هر یك از طرفها ملزم‌ به‌ رعایت‌ قوانین‌ ملی كشور طرف‌ دیگر در ارتباط‌ با اوزان و ابعاد وسایل‌ نقلیه‌ به هنگام‌ ورود به‌ قلمرو آن‌ طرف‌ می ‌باشند.

3اگر وزن‌ یا ابعاد وسیله‌ نقلیه‌ ثبت‌ شده‌ در كشور هر طرف‌ از حداكثر وزن‌ یا ابعاد مجاز در قلمرو كشور طرف‌ دیگر تجاوز نماید، مجوز ویژه‌ای مورد نیاز می ‌باشد. متصدی حمل‌ باید مجوز ویژه را از مقام‌ صلاحیتدار كشور ‌طرف‌ دیگر، قبل‌ از ورود به‌ قلمرو آن‌ أخذ نماید.

ماده 8
عوارض و مالیات‌ها

طبق این موافقتنامه، حمل و نقل كالا و مسافر كه توسط متصدی حمل كشور یك طرف در قلمرو كشور طرف دیگر انجام شده است همچنین وسیله نقلیه‌ای كه این حمل و نقل را انجام می دهد از پرداخت مالیات‎ها، عوارض و سایر هزینه‌های اعمال شده بر تملك وسایل نقلیه به‌استثنای عوارض جاده‎ها، پلها و تونلها معاف خواهند بود.
موارد زیر از پرداخت حقوق گمركی و مالیات‌ها معاف می ‌باشند:

الف ) قطعات یدكی وارد شده به منظور تعمیر وسیله نقلیه؛ قطعات یدكی جایگزین شده به مقامهای صلاحیتدار تحویل یا در كشور اخیر منهدم می ‎گردد. قطعات یدكی استفاده نگردیده به كشور مبدأ طرف مربوط صدور مجدد خواهد شد.

ب ) سوخت موجود در مخازن استاندارد وسیله نقلیه كه به صورت فنی به سامانه(سیستم) سوخت موتور درحین سفر متصل گردیده است.

پ ) روغن موجود برای استفاده وسیله نقلیه

ت ) ورود موقت وسیله نقلیه به داخل قلمرو كشور طرف دیگر

ماده 9
اجرای قوانین ملی

متصدیان‌، رانندگان و خدمه‌ وسایل‌ نقلیه‌ باید به هنگام‌ اجرای عملیات‌ در قلمرو كشور طرف‌ دیگر، قوانین‌ ملی در آن‌ كشور را رعایت‌ نمایند.

ماده 10
تخلفات

درصورت هرگونه تخلف از مفاد این موافقتنامه توسط راننده یا خدمه یك وسیله نقلیه در قلمرو كشور طرف دیگر، طرف اخیر اقداماتی را طبق قوانین ملی كشور متبوع خود اتخاذ و طرف دیگر را مطلع خواهد نمود.

ماده 11
كمیسیون مشترك

به ‌منظور حل و فصل مشكلات و مسائل مربوط به اجرای این موافقتنامه كه نمی ‌توان آنها را به‌ طور مستقیم بین مقامهای صلاحتیدار دو طرف حل و فصل نمود، كمیسیون مشترك تشكیل می‎ گردد. كمیسیون مشترك بنا به درخواست مقامهای صلاحیتدار و به ‌طور متناوب در قلمرو كشور هر یك از طرفها متشكل از نمایندگان مقامهای صلاحیتدار دو طرف تشكیل جلسه خواهد داد. كمیسیون مشترك می ‎تواند الحاقات و اصلاحات این موافقتنامه را توصیه نماید.

ماده 12
الحاقات و اصلاحات

الحاقات و اصلاحات این موافقتنامه با موافقت متقابل بین طرفها می‎ تواند صورت پذیرد كه جزء لاینفك موافقتنامه تلقی و در تشریفات (پروتكل‌ های) جداگانه تنظیم و طبق ماده (13) این موافقتنامه لازم‌ الاجراء می ‎گردد.

ماده 13
لازم‌ الاجراء شدن و اعتبار

1این موافقتنامه سی ‌روز پس از تاریخ دریافت آخرین یادداشت كتبی طرفها از طریق مجاری دیلپماتیك [دیپلماتیك] مبنی بر انجام تشریفات بین دولتی ضروری برای لازم‎ الاجراء شدن آن، لازم‎ الاجراء می ‎گردد.

2این موافقتنامه برای یك دوره نامحدود منعقد شده است و معتبر باقی می ‌ماند مگر اینكه یكی از طرفها یك یادداشت كتبی شش‌ ماهه از طریق مجاری دیپلماتیك از طرف دیگر مبنی بر قصد فسخ آن دریافت نماید.

این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، قزاقی، انگلیسی و روسی در شهر آستانه در تاریخ 18 شهریور 1393 برابر با 9 سپتامبر 2014 به امضاء رسید. كلیه متون از اعتبار یكسان برخوردار می ‌باشد. درصورت بروز اختلاف در تفسیر و اجرای این موافقتنامه، طرفها متن انگلیسی را ملاك قرار خواهند ‌داد.

از طرف
دولت‌ جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت جمهوری قزاقستان

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و یك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24 /6 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی