قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان مصوب 1380

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان مصوب 1380,11,24

ماده واحده موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان، مشتمل بر یك مقدمه و نوزده ماده و‌یك پیوست با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش ارجاع به داوری به شرح ضمیمه تصویب و اجازه ‌مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
‌موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان

مقدمه
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان با تمایل یكسان به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور تأسیس و بهره‌برداری از سرویسهای هوائی‌منظم بین سرزمینهای خود و ماوراء این سرزمینها، نسبت به موارد زیر موافقت نمودند:

ماده 1 تعاریف
‌به جز در مواردی كه فحوای عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید، از لحاظ این موافقتنامه:
‌الف – اصطلاح «‌كنوانسیون شیكاگو» به كنوانسیون هواپیمائی كشوری بین‌المللی كه در تاریخ 16/9/1323هجری شمسی مطابق با هفتم دسامبر1944 در شیكاگو برای امضاء مفتوح گردید، اطلاق می‌شود و شامل هر الحاقیه‌ای كه به موجب ماده (90) كنوانسیون مزبور و هر اصلاحیه الحاقیه یا‌كنوانسیونی كه به موجب مواد (90) و (94) آن تصویب شده است، تا جائی كه این موارد برای هر دو طرف متعاهد نافذ باشد، خواهد بود.
ب – اصطلاح «‌مقامات هواپیمائی» در مورد جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود به «‌رئیس سازمان هواپیمائی كشوری» و هر شخص یا سازمانی كه‌ مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان یا وظایف مشابه آن باشد و در مورد دولت جمهوری مجارستان وزارت حمل و نقل، ارتباطات و مدیریت آن و‌هر شخص یا مقامی كه مجاز به انجام وظایف فعلی آن وزارت یا وظایف مشابه آن باشد.
ج – اصطلاح «‌موافقتنامه» به این موافقتنامه، ضمیمه آن و هرگونه اصلاحاتی كه به آن وارد گردد اطلاق می‌شود.
‌د – اصطلاح «‌ضمیمه» به ضمیمه پیوست این موافقتنامه و هرگونه اصلاحاتی كه به آن وارد گردد اطلاق می‌شود.
‌هـ – اصطلاح «‌شركت هواپیمائی تعیین شده» اطلاق می‌شود به یك شركت هواپیمائی كه به موجب ماده (3) موافقتنامه حاضر تعیین شده و اجازه‌فعالیت یافته باشد.
‌و – اصطلاح «‌ظرفیت» در مورد یك هواپیما اطلاق می‌شود به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما در یك مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح «‌ظرفیت» در‌مورد «‌سرویس توافق شده» اطلاق می‌شود به ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی ضربدر دفعات پرواز چنین هواپیما طی زمان معین و در تمام یا قسمتی ‌ازمسیر.
‌ز – اصطلاح «‌نرخ‌های حمل و نقل» اطلاق می‌شود به لیستی كه بایستی برای حمل مسافران، اثاثیه و بار توسط شركتهای هواپیمائی اخذ شود و نیز‌شرایطی كه تحت آن این قیمتها دریافت می‌گردد، از جمله قیمتها و شرایط مقرر برای خدمات نمایندگیها و خدمات كمكی دیگری كه شركت حمل كننده ‌درارتباط با حمل و نقل هوائی ارائه می‌دهد اما دستمزدها و شرایط حمل بسته‌های پستی از این قاعده مستثنی می‌باشد.
ح – اصطلاح «‌سرزمین» در مورد یك كشور اطلاق می‌شود به مناطق خاكی و آبهای سرزمینی مجاور آن كه تحت حاكمیت و سلطه آن كشور است.
ط – اصطلاح «‌سرویس هوائی» «‌سرویس هوائی بین‌المللی»، «‌شركت هواپیمائی» و «‌توقف به منظورهای غیرحمل و نقل» به ترتیب دارای همان معانی‌است كه در ماده (96) كنوانسیون برای آنها ذكر شده است.
ی – اصطلاح «‌هزینه استفاده كننده» اطلاق می‌شود به هزینه‌ای كه شركتهای هواپیمائی برای استفاده از فرودگاه، تسهیلات هوانوردی و امنیت‌هوانوردی و اموال یا تسهیلات پرداخت می‌نمایند.
‌بدیهی است كه عناوین ارائه شده برای موافقتنامه حاضر معانی هیچ یك از مقررات آن را به نحوی از انحاء محدود نمی‌كند یا توسعه نمی‌دهد.

ماده 2 اعطای حقوق
1 –
هر یك از طرفهای متعاهد حقوق مندرج در این موافقتنامه را جهت انجام سرویسهای هوائی بین‌المللی منظم به وسیله شركت هواپیمائی تعیین‌شده طرف متعاهد دیگر به شرح زیر به طرف متعاهد دیگر اعطاء می‌نماید:
‌الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر،
ب – توقف در سرزمین مذكور به منظورهای غیرحمل و نقل، و
ج – توقف در سرزمین مذكور در نقاطی كه برای آن مسیر در جدول مسیر پیوست موافقتنامه حاضر مشخص گردیده است به منظور سوار و پیاده كردن ‌مسافر بار و پست در حمل و نقل بین‌المللی.
2 –
استفاده از آزادی پنجم حقوق حمل و نقل مشروط به موافقت شركت هواپیمائی تعیین شده كشور اعطاء كننده می‌باشد.
3 –
هیچ یك از مفاد این موافقتنامه به نحوی تلقی نخواهد شد كه در نتیجه شركت هواپیمائی یكی از طرفین محق باشد در سرزمین طرف متعاهد دیگر‌در قبال مزد یا كرایه مسافر، بار و پست به مقصد نقطه دیگری در سرزمین طرف متعاهد دیگر حمل كند.
4 –
در مناطق جنگی یا تحت اشغال نظامی یا در مناطقی كه این عملیات در جریان است، انجام این قبیل سرویسها منوط به تصویب مقامات ذی ‌صلاح‌خواهد بود.

ماده 3 تعیین و اجازه
1 –
هر یك از طرفهای متعاهد حق دارد یك شركت هواپیمائی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخصه تعیین و مراتب را كتباً به‌طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
2 –
پس از دریافت اعلامیه تعیین، مقامات ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر با رعایت مفاد بندهای (3) و (4) ماده حاضر به شركت هواپیمائی تعیین شده‌بدون تأخیر اجازه مقتضی را اعطاء خواهند كرد.
3 –
مقامات هواپیمائی یك طرف متعاهد ممكن است لازم بدانند شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مقامات مزبور را قانع سازند شرایط‌ مقرر در قوانین و مقرراتی را كه معمولاً برای سرویسهای هوائی بین‌المللی انجام می‌گردد طبق مفاد كنوانسیون توسط مقامات مزبور اعمال می‌گردد حائز‌می‌باشد.( 1)
4 –
هر یك از طرفهای متعاهد حق دارد در هر مورد كه طرف متعاهد مزبور قانع نشده باشد كه مالكیت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپیمائی مربوطه در‌دست طرف متعاهدی كه شركت هواپیمائی را تعیین نموده یا اتباع طرف متعاهد مزبور است از اعطای اجازه بهره‌برداری موضوع بند (2) این ماده امتناع ‌ورزد یا هر شرطی را كه برای اعمال حقوق مشخصه در ماده (2) موافقتنامه حاضر توسط آن شركت هواپیمائی تعیین شده لازم بداند وضع نماید.
5 –
در هر زمان پس از آن كه مفاد بندهای (1) و (2) این ماده به مرحله عمل در آمده باشد شركت هواپیمائی كه بدین نحو تعیین شده و اجازه كسب‌نموده است می‌تواند بهره‌برداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز كند مشروط بر آن كه بهره‌برداری از این سرویسها مادامی كه تعرفه‌ای مطابق مفاد ماده(11) موافقتنامه حاضر در مورد سرویسهای مزبور لازم‌الاجراء نگردیده، انجام نپذیرد.

1 –به نظر می رسد ترجمه بند (3) ماده (3) نارسا می باشد

ماده 4 تعلیق و لغو
1 –
هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروحه ذیل اجازه بهره‌برداری صادره را لغو یا استفاده از حقوق مشخصه در ماده (2) این موافقتنامه‌را در مورد شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق نماید یا هر شرطی را كه ممكن است برای استفاده از این حقوق لازم باشد وضع‌نماید:
‌الف – در هر موردی كه قانع نشده باشد مالكیت عمده و كنترل مؤثر آن شركت هواپیمائی در دست طرف متعاهدی كه شركت هواپیمائی را تعیین نموده‌یا اتباع طرف متعاهد مزبور است یا
ب – در موردی كه شركت هواپیمائی مذكور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی را كه این حقوق را اعطاء نموده است رعایت نكند.
ج – در موردی كه شركت هواپیمائی مذكور به هر نحوی از انحاء عملیات بهره‌برداری را مطابق شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر انجام ندهد.
2 –
جز در مواردی كه لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذكور در بند (1) این ماده به ‌صورت فوری برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و مقررات لازم باشد‌اعمال این حق فقط پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر انجام خواهد گرفت. مشورت بین مقامات هواپیمائی پس از دریافت درخواست، در اسرع وقت‌انجام خواهد شد.

ماده 5 هزینه‌های استفاده كننده
‌هر یك از طرفهای متعاهد می‌تواند برای استفاده از فرودگاهها و سایر تأسیسات تحت كنترل خود هزینه‌های عادلانه و مناسبی را وضع نموده یا اجازه‌وضع آن را بدهد. در هر حال هر یك از طرفهای متعاهد موافقت دارد كه این هزینه‌ها از آنچه هواپیماهای ملی آن طرف متعاهد كه در سرویسهای مشابه ‌بین‌المللی تردد می‌نمایند و برای استفاده از این فرودگاهها و تأسیسات می‌پردازند تجاوز نكند.

ماده 6 شمول قوانین و مقررات
1 –
قوانین و مقررات یك طرف متعاهد كه ناظر به ورود یا خروج هواپیمائی كه به امر هوانوردی بین‌المللی اشتغال دارد یا ناظر به بهره‌برداری و‌هوانوردی چنین هواپیمائی حین پرواز بر فراز یا در داخل سرزمین طرف متعاهد مذكور می‌باشد نسبت به هواپیمای شركت هواپیمائی تعیین شده طرف‌ متعاهد دیگر مجری خواهد بود.
2 –
قوانین و مقررات یك طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج اقامت مسافرین و كاركنان و بار یا پست از سرزمین آن می‌باشد از قبیل‌ تشریفات ورود و خروج و مهاجرت و هم‌چنین مقررات گمركی و بهداشتی در مورد مسافرین و كاركنان و بار یا پست حمل شده توسط هواپیمای‌ شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در زمانی كه در سرزمین مذكور باشد اعمال خواهد شد.
3 –
هر یك از طرفهای متعاهد نسخه‌هائی از قوانین و مقررات مربوطه مندرج در این ماده را بنا بر تقاضا دراختیار طرف متعاهد دیگر خواهد گذاشت.

ماده 7 مسائل بازرگانی
1 –
شركت هواپیمائی تعیین شده یك طرف متعاهد، مجاز خواهد بود كه نمایندگیهای خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دائر نماید، دفاتر هر یك از‌شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد كه در سرزمین دیگر طرف متعاهد گشوده می‌گردد می‌توانند مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهد‌دیگر به فروش خدمات حمل و نقل هوائی مبادرت ورزند.
‌در صورت معرفی نمایندگی كل یا نمایندگی كل فروش، این نمایندگی بایستی با توجه به قوانین و مقررات مربوط حاكم هر یك از طرفهای متعاهد‌منصوب گردد.
2 –
شركت هواپیمائی تعیین شده یك طرف متعاهد می‌تواند براساس قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر، كاركنان مورد نیاز خویش را جهت امور‌حمل و نقل هوائی به كشور طرف مقابل وارد و حفظ نماید.
3 –
انتقال درآمدهای حاصله توسط شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد طبق مقررات تسعیر ارزهای خارجی قابل اجراء در دو كشور‌صورت خواهد گرفت. طرفین همه امكانات خود را برای تسهیل در انتقال چنین درآمدهائی پس از كسر مخارج به كار خواهند گرفت.

ماده 8 معافیت از حقوق گمركی و سایر عوارض
1 –
هواپیمای شركت هواپیمائی تعیین شده یك طرف متعاهد در سرویسهای بین‌المللی پرواز می‌نماید و هم‌چنین مواد سوختی و روغن موتور و سایر‌مواد مصرفی فنی و وسائل یدكی و لوازم مورد نیاز جاری و خوار و بار (‌غذا، نوشیدنی، دخانیات) موجود در هواپیمای شركت هواپیمائی یك طرف‌متعاهد كه مجاز به استفاده از مسیرها و سرویسهای موضوع موافقتنامه حاضر می‌باشد به هنگام ورود یا خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس‌عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های ملی معاف خواهند بود حتی اگر مواد مذكور‌زمانی مورد استفاده قرار گیرد یا به مصرف برسد كه این هواپیما بر فراز آن سرزمین در پرواز باشد.
2 –
سوخت و روغن موتور و مواد مصرفی فنی و وسائل یدكی و لوازم مورد نیاز جاری و خوار و بار (‌غذا، نوشیدنی، دخانیات) وارد شده به سرزمین‌یك طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن كه صرفاً به منظور استفاده در هواپیمای طرف متعاهد اخیرالذكر می‌باشد براساس عمل متقابل از‌پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های ملی معاف خواهد بود.
3 –
سوخت و روغن موتور و سایر مواد مصرفی فنی و وسائل یدكی و لوازم مورد نیاز جاری و خوار و بار (‌غذا، نوشیدنی، دخانیات) كه در سرزمین‌یك طرف متعاهد بار هواپیمای شركت هواپیمائی طرف متعاهد دیگر می‌شود و در سرویسهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد براساس عمل‌ متقابل از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و مالیاتها و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های ملی معاف خواهد بود.
4 –
لوازم جاری هوانوردی و هم‌چنین مواد و لوازم نگاهداری شده در هواپیمای شركت هواپیمائی تعیین شده هر یك از طرفهای متعاهد تنها با موافقت‌مقامات گمركی سرزمین طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است. در این صورت می‌توان این مواد را تا زمانی كه طبق مقررات گمركی مجددا ً‌صادر شود و یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت نامبرده قرار داد.
5 –
مسافرین، اثاثیه مسافر و باری كه از سرزمین یك طرف متعاهد در ترانزیت مستقیم می‌باشند و از حریمی كه در فرودگاه آن طرف بدین منظور‌اختصاص یافته خارج نمی‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده‌ای خواهند بود. اثاثیه مسافر و باری كه در ترانزیت مستقیم است از حقوق گمركی و سایر‌مالیاتهای مشابه معاف خواهد بود.
6 –
اسناد رسمی حاوی آرم شركت هواپیمائی مانند برچسب چمدان، بلیط هواپیما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمان‌بندی كه به ‌داخل سرزمین هر یك از طرفهای متعاهد برای استفاده اختصاصی شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد شده باشد از كلیه مالیاتها و یا‌حقوق گمركی و سود بازرگانی براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.

ماده 9 مقررات ظرفیت و تصویب برنامه‌های پرواز
1 –
شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفین متعاهد از رفتار عادلانه و متساوی برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویسهای مورد توافق در‌مسیرهای مشخصه از فرصتهای متساوی بهره‌مند باشند.
2 –
در انجام سرویسهای مورد توافق، شركتهای هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد منافع شركت هواپیمائی طرف دیگر را منظور نظر خواهد داشت‌ تا من‌غیرحق در سرویسهای طرف دیگر در تمامی یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.
3 –
هدف اصلی از برقراری سرویسهای مورد توافق كه توسط شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد انجام می‌شود تأمین ظرفیت كافی با‌ضریب بار مناسب برای رفع نیازمندیهای پیش‌بینی شده معقول و جاری حمل مسافر و بار و پست بین سرزمین طرف متعاهد تعیین كننده شركت‌هواپیمائی و سرزمین طرف متعاهد دیگر است.
4 –
با رعایت اصول مندرج در بندهای (1) و (2) و (3) این ماده، شركت هواپیمائی تعیین شده یك طرف متعاهد همچنین می‌تواند ظرفیتی را برای‌برآورد كردن نیازمندیهای حمل و نقل بین سرزمینهای كشورهای ثالث مندرج در جدول مسیرهای ضمیمه موافقتنامه حاضر و سرزمین طرف متعاهد‌دیگر تأمین نماید.
5 –
ظرفیتی كه عرضه می‌شود از جمله تعداد سرویسها و نوع هواپیمای مورد استفاده شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای‌مورد توافق قبل از تسلیم برنامه پرواز برای تصویب مقامات هواپیمائی، مورد موافقت شركتهای تعیین شده قرار خواهد گرفت.
6 –
در صورت عدم توافق بین شركتهای هواپیمائی تعیین شده دو طرف متعاهد، مسائل مشروحه در بند (5) فوق از طریق توافق بین مقامات هواپیمائی‌دو طرف متعاهد حل و فصل خواهد گردید. تا زمانی كه این توافق حاصل نگردیده، ظرفیت عرضه شده توسط شركتهای هواپیمائی تعیین شده بدون‌تغییر باقی خواهد ماند.
7 –
شركت هواپیمائی تعیین شده هر یك از طرفهای متعاهد، حداكثر سی روز قبل از شروع سرویسها در مسیرهای مشخصه، برنامه‌های پرواز را به‌مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر برای تصویب تسلیم خواهد نمود. در مورد تغییرات بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. این محدودیت‌زمانی را می‌توان درموارد خاص با تصویب مقامات نامبرده كاهش داد.

ماده 10 شناسائی گواهینامه‌ها و پروانه‌ها
‌گواهینامه‌های قابلیت پرواز و گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هائی كه توسط یك طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی‌باشد توسط طرف متعاهد دیگر برای بهره‌برداری از مسیرها و سرویسهای موضوع موافقتنامه حاضر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر این كه شرایط‌ صدور یا معتبر ساختن این گواهینامه‌ها و پروانه‌های مزبور مساوی یا بیش از حداقل معیارها باشد كه به موجب كنوانسیون وضع شده یا خواهد شد. در‌هر حال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسائی گواهینامه‌های صلاحیت و‌پروانه‌هائی كه جهت اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا اعتبار یافته خودداری نماید.

ماده 11 نرخهای حمل و نقل هوائی
1 –
نرخ‌های مورد اجراء توسط شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق در سطح معقولی خواهد بود كه با توجه به‌كلیه عوامل مربوطه ازجمله هزینه بهره‌برداری و سود معقول و خصوصیات سرویس و نرخ‌های شركتهای هواپیمائی دیگر كه در تمام یا قسمتی از همان‌ مسیرها سرویسهای منظم انجام می‌دهند وضع می‌گردد.
2 –
نرخ‌های موضوع جزء (1) این ماده براساس قواعد ذیل تعیین می‌گردد:
‌الف – هرگاه شركتهای هواپیمائی تعیین شده دو طرف متعاهد عضو یك اتحادیه بین‌المللی شركتهای هواپیمائی با مكانیسم تعیین نرخ باشند و یك‌قطعنامه نرخ راجع به سرویسهای مورد توافق از قبل وجود داشته باشد، نرخها براساس این قطعنامه بین شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد‌توافق خواهد شد.
ب – هرگاه قطعنامه‌ای درباره نرخ ناظر بر سرویسهای مورد توافق وجود نداشته باشد یا یك یا هیچ یك از شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای‌ متعاهد عضو اتحادیه شركتهای هواپیمائی موضوع جزء (‌الف) فوق نباشند، شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد در مورد نرخ‌هائی كه برای ‌سرویسهای مورد توافق اعمال می‌گردد بین خود توافق خواهند نمود.
ج – نرخ‌ها لااقل سی روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجراء برای تصویب به مقامات هواپیمائی طرفین تسلیم خواهد گردید. این محدودیت زمانی به شرط‌ موافقت مقامات مذكور قابل كاهش است.
‌د – در صورتی كه شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفین متعاهد نتوانند درباره نرخهای قابل اجراء به توافق برسند یا در صورتی كه یك طرف متعاهد‌شركت هواپیمائی خود را به منظور انجام سرویسهای مورد توافق تعیین ننموده باشد و یا چنانچه در فاصله پانزده روز اول از دوره سی روزه موضوع‌ جزء (ج) این ماده، مقامات هواپیمائی یك طرف متعاهد عدم رضایت خود را از هر یك از نرخ‌های توافق شده بین شركتهای هواپیمائی طرفین متعاهد ‌طبق جزء‌های (‌الف) و (ب) این ماده به مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر اعلام دارد، مقامات هواپیمائی طرفین متعاهد اهتمام خواهند نمود در‌مورد نرخ‌های مناسب به توافق برسند لیكن هیچ نرخی قبل از تصویب مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهد به موقع اجراء در نخواهد آمد.
3 –
نرخ‌های تعیین شده به موجب مفاد این ماده تا زمانی كه نرخ‌های جدید تعیین نشده باشد، به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده 12 امنیت هوانوردی
1 –
طرفهای متعاهد در راستای حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل تأكید می‌نمایند كه تعهد آنان در قبال یكدیگر برای حفظ امنیت‌هواپیمائی كشوری دربرابر اعمال مداخله غیرقانونی جزء لاینفكی از این موافقتنامه را تشكیل می‌دهد. طرفهای متعاهد بدون تحدید كلیت حقوق و‌تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل، به ویژه مطابق با مفاد كنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتكابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توكیو‌به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مطابق با 14 سپتامبر 1963 میلادی كنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما امضاء شده در‌لاهه به تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی مطابق با شانزدهم دسامبر 1970 میلادی و كنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت‌هواپیمائی كشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی مطابق با 23 سپتامبر 1971 میلادی عمل خواهند كرد.
2 –
طرفهای متعاهد كلیه مساعدتهای لازم را جهت جلوگیری از تصرف غیرقانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاهها و‌تأسیسات هوانوردی و هرنوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمائی كشوری را بنابر تقاضا در مورد یكدیگر به عمل آورد.
3 –
طرفهای متعاهد باید در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی تعیین شده از سوی سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری كه به عنوان ‌ضمائم كنوانسیون هواپیمائی كشوری بین‌المللی شناخته شده‌اند تا حدودی كه این مقررات امنیتی در مورد طرفین قابل اجراء است عمل نمایند. آنها‌می‌باید از گردانندگان هواپیماهائی كه محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی كار و یا اقامت دائم آنها در سرزمین آنها می‌باشد و نیز گردانندگان‌ فرودگاههای واقع در سرزمینهای خود بخواهند كه طبق مقررات امنیت هوانوردی مزبور عمل نمایند.
4 –
هر یك از طرفهای متعاهد موافقت دارد كه می‌توان از این گردانندگان هواپیماها درخواست نمود تا مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند (3)‌فوق را كه طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین خود، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده رعایت كنند. هر یك از طرفهای متعاهد باید‌اطمینان حاصل كند كه در سرزمین او اقدامات كافی برای حفاظت از هواپیماها و بازرسی، مسافرین، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثیه مسافر، بار و‌خواربار هواپیما قبل و در زمان سوار شدن مسافرین یا بارگیری به نحو مؤثر معمول می‌شود. هر طرف متعاهد هم‌چنین باید با هر درخواست طرف‌ متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با یك تهدید خاص برخورد مثبت داشته باشد.
5 –
هنگامی كه حادثه یا خطر بروز حادثه تصرف غیرقانونی هواپیماهای كشوری یا دیگر اعمال غیر قانونی علیه امنیت این هواپیماها مسافرین و خدمه‌ آن فرودگاهها یا تأسیسات هوانوردی رخ دهد، طرفین متعاهد باید با تسهیل ارتباطات و دیگر اقدامات مناسب به منظور پایان سریع و امن حادثه مزبور یا‌خطر وابسته به آن یكدیگر را یاری نمایند.

ماده 13 تسلیم آمار
‌مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرویسهای مورد توافق توسط شركت هواپیمائی تعیین شده ‌خود را به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین را به قسمی كه معمولاً توسط شركت هواپیمائی تعیین شده برای مقامات هواپیمائی ملی خود‌تهیه می‌گردد بنابر تقاضا دراختیار مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. كلیه اطلاعات اضافی آماری حمل و نقل مورد درخواست‌مقامات هواپیمائی یك طرف متعاهد از مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر در صورت تقاضا منوط به مذاكره و توافق بین طرفهای متعاهد خواهد‌بود.

ماده 14 مشاوره و اصلاحات
1 –
هر یك از طرفهای متعاهد یا مقامات هواپیمائی آن می‌توانند در هر زمان از طرف متعاهد دیگر یا مقامات هواپیمائی آن تقاضای مشاوره نمایند.
2 –
مشاوره مورد تقاضای یك طرف متعاهد یا مقامات هواپیمائی آن در فاصله شصت روز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3 –
هر نوع اصلاح در موافقتنامه حاضر، پس از آن كه طرفهای متعاهد انجام تشریفات قانون اساسی خود مربوط به انعقاد و لازم‌الاجراء شدن‌موافقتنامه‌های بین‌المللی را به یكدیگر اطلاع داده باشند لازم‌الاجراء خواهد شد.
4 –
علی‌رغم مفاد بند (3) اصلاحات وارده بر جداول مسیر ضمیمه موافقتنامه حاضر ممكن است مستقیماً بین مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد‌مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات پس از تأیید از طریق تبادل یادداشت دیپلماتیك لازم‌الاجراء خواهد گردید.

ماده 15 حل اختلافات
1 –
هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه و ضمیمه (‌ضمائم) آن بین طرفین متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست‌اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را از طریق مذاكره حل و فصل نمایند.
2 –
هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاكره حل و فصل نمایند، می‌توانند توافق نمایند موضوع را جهت كسب نظر مشورتی به هر‌شخص یا هیأتی ارجاع كنند.
3 –
چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند به موجب بندهای (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتیجه برسند، طبق قوانین و مقررات مربوط اختلاف به‌یك دیوان داوری سه نفره ارجاع خواهد شد كه هر طرف متعاهد یك داور را معین خواهد كرد و دو داور تعیین شده درباره داور سوم توافق خواهند‌ نمود. هر یك از طرفهای متعاهد ظرف شصت روز پس از وصول تقاضای ارجاع اختلاف به دیوان داوری، از طریق مجرای دیپلماتیك نسبت به تعیین‌داور خود مبادرت خواهد نمود و داور سوم نیز ظرف شصت روز بعد از آن تعیین خواهد شد. چنانچه هر یك از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور‌خود را تعیین نكند، بنابه تقاضای هر یك از طرفهای متعاهد رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری بر حسب مورد داور یا داورها را تعیین‌ خواهد نمود مشروط بر این كه چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری از اتباع هر طرف متعاهد باشد، از نایب رئیس ارشد شورا و‌در صورتی كه نامبرده نیز چنین ملیتی داشته باشد، از عضو مقدم شورا كه در چنین وضع تابعیتی نباشد، درخواست خواهد شد كه حسب مورد داور یا‌داورها را تعیین نماید.
‌در هر حال داور سوم باید در هر صورت تابعیت كشوری را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
4 –
دیوان داوری آیین‌نامه كار خود را تعیین خواهد نمود.
5 –
طرفهای متعاهد تعهد می‌نمایند تصمیمات متخذه به موجب ماده حاضر را رعایت كنند.
6 –
مخارج دیوان داوری شامل هزینه‌ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد تقسیم خواهد گردید. هرگونه مخارجی كه‌توسط رئیس شورا در رابطه با دستورالعملهای بند (3) این ماده به وجود آید به عنوان بخشی از هزینه‌های دیوان داوری محسوب خواهد گردید.

ماده 16 فسخ
‌هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه طی اطلاعیه كتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این اعلام همزمان‌به اطلاع سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری خواهد رسید.
‌در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از دریافت اعلام فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ خواهد شد، مگر آن كه اعلام فسخ قبل از انقضای این‌مدت با تراضی طرفین پس گرفته شود. در صورت عدم اعلام وصول از سوی طرف متعاهد دیگر، اعلام فسخ چهارده روز پس از وصول آن به سازمان‌بین‌المللی هواپیمائی كشوری دریافت شده تلقی خواهد شد.

ماده 17 مطابقت با كنوانسیونهای چند جانبه
‌چنانچه كنوانسیون یا موافقتنامه چند جانبه حمل و نقل هوائی در مورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجراء گردد، این موافقتنامه و ضمیمه (‌ضمائم) آن به‌نحوی اصلاح خواهد شد تا با مقررات چنین كنوانسیون یا موافقتنامه‌ای تطبیق نماید.

ماده 18 ثبت
‌این موافقتنامه و ضمیمه (‌ضمائم) آن و كلیه اصلاحات وارده بر آن نزد سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری به ثبت خواهد رسید.

ماده 19 لازم‌الاجراء شدن
‌این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یك از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر دایر بر این كه اقدامات لازم را طبق مقررات قانون اساسی خود‌درباره لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است، به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌بنا به مراتب نمایندگان تام‌الاختیار امضاء كننده زیر كه از طرف دولتهای متبوعه خود مجاز می‌باشند موافقتنامه حاضر را امضاء نمودند.
‌این موافقتنامه در تاریخ 5/1/1373 هجری شمسی برابر با 25/3/1994 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی كه هر سه متن‌دارای اعتبار یكسان می‌باشند، در بوداپست تنظیم گردید كه در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرا متن انگلیسی ملاك عمل است.
از طرف ‌دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری مجارستان

ضمیمه موافقتنامه

جدول مسیرها

‌الف – مسیرهائی كه قرار است توسط شركت هواپیمائی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در دو مسیر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

نقاط مبداء نقاط واسط مقصد نقاط ماوراء
نقاطی در ایران بعداً موافقت خواهد شد ‌بوداپست بعداً موافقت خواهد شد

ب – مسیرهائی كه قرار است توسط شركت هواپیمائی تعیین شده جمهوری مجارستان در دو مسیر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

نقاط مبداء نقاط واسط مقصد نقاط ماوراء
‌نقاطی درمجارستان بعداً موافقت خواهد شد تهران بعداً موافقت خواهد شد

تذكر
‌شروع عملیات پرواز توسط هر یك از شركتهای هواپیمائی تعیین شده منوط به موافقتنامه بازرگانی بین آنها خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده و یك پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم‌ بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/12/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی