قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی مصوب 1379

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی مصوب 1379,10,20

ماده واحده موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی مشتمل بر یك مقدمه و هجده ماده و یك‌ ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
‌رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در بخش ارجاع به داوری الزامی می‌باشد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
‌موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی

مقدمه
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی كه از این پس «‌طرفهای متعاهد» خوانده می‌شوند و عضو كنوانسیون هواپیمایی كشوری‌ می‌باشند، با تمایل یكسان به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور تأسیس و بهره‌برداری از سرویسهای هوایی منظم فی ‌مابین و ماورای سرزمینهای خود، نسبت‌ به موارد زیر موافقت نمودند:

ماده 1 تعاریف:
1-
به جز در مواردی كه فحوای عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید، از لحاظ این موافقتنامه:
‌الف – اصطلاح «‌كنوانسیون» به كنوانسیون هواپیمایی كشوری بین‌المللی كه در تاریخ 16/9/1323هجری شمسی مطابق با هفتم دسامبر 1944‌میلادی در شیكاگو برای امضاء مفتوح گردید، اطلاق می‌شود و شامل هر الحاقیه‌ای كه بموجب ماده (90) كنوانسیون مزبور و هر اصلاحیه الحاقیه یا‌ كنوانسیونی كه بموجب مواد (90) و (94) آن تصویب شده است، تا جایی كه این موارد برای هر دو طرف متعاهد نافذ باشد خواهد بود.
ب – اصطلاح «‌مقامهای هواپیمایی» در مورد جمهوری اسلامی ایران به «‌رئیس سازمان هواپیمایی كشوری» و هر شخص یا مقامی كه مجاز به انجام‌ وظایف فعلی آن سازمان یا وظایف مشابه آن باشد و در مورد دولت جمهوری اسلونی، اداره هواپیمایی كشوری وزارت حمل و نقل و ارتباطات، و هر‌شخص یا مقامی كه مجاز به انجام وظایف فعلی و یا وظایف مشابه آن باشد اطلاق می‌شود.
پ – اصطلاح «‌شركت هواپیمایی تعیین شده» به یك شركت هواپیمایی كه به موجب مفاد ماده (3) موافقتنامه حاضر تعیین شده و اجازه فعالیت یافته ‌باشد اطلاق می‌گردد.
ت – اصطلاح «‌ظرفیت» در مورد یك هواپیما به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما در یك مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح «‌ظرفیت» در مورد «‌سرویس‌توافق شده» به ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی ضربدر دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر اطلاق می‌شود.
ث – اصطلاح «‌سرزمین» در مورد یك كشور به مناطق خاكی و آبهای سرزمینی مجاور آن كه تحت حاكمیت و سلطه آن كشور است اطلاق می‌شود
ج – اصطلاحات «‌سرویس هوایی»، «‌سرویس هوایی بین‌المللی»، «‌شركت هواپیمایی» و «‌توقف به منظورهای غیر حمل و نقل» به ترتیب دارای همان ‌معانی است كه در ماده (96) كنوانسیون به آنها داده شده است.
چ – اصطلاح «‌نرخ» به قیمتی كه باید برای حمل مسافر، بار همراه و غیر همراه پرداخت گردد و شرایطی كه به موجب آن قیمتها اعمال می‌شود، از جمله‌ قیمتها و شرایط مقرر برای آژانس (‌نمایندگی) و سایر خدمات جنبی به استثنای دستمزدها و شرایط حمل پست اطلاق می‌شود.
2-
بدیهی است كه عناوین مواد موافقتنامه حاضر معانی هیچ یك از مقررات آن را به نحوی از انحاء محدود نمی‌كند یا توسعه نمی‌دهد.
3-
ضمیمه جزء لاینفك موافقتنامه حاضر می‌باشد و هر اشاره‌ای به موافقتنامه شامل ضمیمه خواهد بود، مگر اینكه به صراحت به گونه دیگری توافق‌شده باشد.

ماده 2 اعطای حقوق:
1-
هر طرف متعاهد حقوق مصرحه در این موافقتنامه را جهت انجام سرویسهای هوایی بین‌المللی منظم به وسیله شركت هواپیمایی تعیین شده طرف‌ متعاهد دیگر به شرح زیر به طرف متعاهد دیگر اعطا می‌نماید:
‌الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر.
ب – توقف در سرزمین مذكور به منظورهای غیر حمل و نقل.
پ – توقف در سرزمین مذكور در نقاطی كه برای آن مسیر در جدول مسیر پیوست موافقتنامه حاضر مشخص گردیده است به منظور سوار و پیاده كردن ‌مسافر، بار و پست در حمل و نقل بین‌المللی، چنین سرویسها و مسیرهایی از این به بعد به ترتیب «‌سرویسهای مورد توافق» و «‌مسیرهای مشخص»‌خوانده می‌شود.
2-
استفاده از آزادی پنجم حقوق حمل و نقل مشروط به موافقت شركت هواپیمایی تعیین شده كشور اعطاء كننده و تصویب مقامهای هواپیمایی طرفهای ‌متعاهد می‌باشد.
3-
هیچ یك از مفاد این موافقتنامه به نحوی تلقی نخواهد شد كه شركت هواپیمایی یك طرف متعاهد محق باشد در سرزمین طرف متعاهد دیگر در‌قبال مزد یا كرایه مسافر، اثاثیه مسافر، بار و پست به مقصد نقطه دیگری در سرزمین طرف متعاهد دیگر حمل كند.
4-
در مناطق جنگی یا تحت اشغال نظامی یا در مناطقی كه بدین‌گونه تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، انجام این قبیل سرویسها منوط به تصویب مقامهای ‌ذی‌صلاح مربوط خواهد بود.

ماده 3 تعیین و اجازه:
1-
هر طرف متعاهد حق دارد یك شركت هواپیمایی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص تعیین و مراتب را كتباً به طرف‌ متعاهد دیگر اعلام نماید.
2-
پس از دریافت اعلامیه تعیین، مقامهای هواپیمایی طرف متعاهد دیگر با رعایت مفاد بندهای (3) و (4) ماده حاضر به شركت هواپیمایی تعیین شده ‌بدون تأخیر اجازه مربوط را اعطا خواهند كرد.
3-
مقامهای هواپیمایی یك طرف متعاهد می‌توانند از شركتی كه توسط طرف متعاهد دیگر تعیین شده بخواهند كه مقامهای مزبور را قانع سازند شرایط‌ مقرر در قوانین و مقرراتی را كه معمولاً برای انجام سرویسهای هوایی بین‌المللی طبق مفاد كنوانسیون توسط مقامهای مزبور اعمال می‌گردد، حایز باشد.
4-
هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد كه طرف متعاهد مزبور قانع نشده باشد كه مالكیت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپیمایی مربوط در دست ‌طرف متعاهدی كه شركت هواپیمایی را تعیین نموده یا اتباع طرف متعاهد مزبور است از اعطای اجازه بهره‌برداری موضوع بند (2) این ماده امتناع ورزد‌ و یا هر شرطی را كه برای اعمال حقوق مشخص شده در ماده (2) موافقتنامه حاضر توسط آن شركت هواپیمایی تعیین شده لازم بداند وضع نماید.
5-
در هر زمان پس از آنكه مفاد بندهای (1) و (2) این ماده به مرحله عمل درآمده باشد شركت هواپیمایی كه بدین نحو تعیین شده و اجازه كسب نموده ‌است می‌تواند بهره‌برداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز كند مشروط بر آنكه بهره‌برداری از این سرویسها مادامی كه نرخی مطابق مفاد ماده (10) این ‌موافقتنامه در مورد سرویسهای مزبور وضع و لازم‌الاجرا نگردیده انجام نپذیرد.

ماده 4 تعلیق و لغو:
1-
هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروح ذیل اجازه بهره‌برداری صادره را لغو یا استفاده از حقوق مشخص شده در ماده (2) این موافقتنامه را در‌مورد شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق نماید یا هر شرطی را كه ممكن است برای استفاده از این حقوق لازم بداند وضع نماید:
‌الف – در هر موردی كه قانع نشده باشد مالكیت عمده و كنترل مؤثر آن شركت هواپیمایی در دست طرف متعاهدی كه شركت مذكور را تعیین نموده یا ‌اتباع طرف متعاهد مزبور است، یا
ب – در موردی كه شركت هواپیمایی مذكور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی را كه این حقوق را اعطا نموده است رعایت نكند، یا
پ – در موردی كه شركت هواپیمایی مذكور به هر نحوی از انحاء عملیات بهره‌برداری را مطابق مقررات موافقتنامه حاضر انجام ندهد.
2-
جز در مواردی كه لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذكور در بند (1) این ماده به صورت فوری برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات لازم ‌باشد، اعمال این حق فقط پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر انجام خواهد گرفت. چنین مشورتی بین مقامهای هواپیمایی به محض دریافت ‌درخواست مشورت آغاز خواهد شد.

ماده 5 شمول قوانین و مقررات:
1-
قوانین و مقررات یك طرف متعاهد كه ناظر به ورود یا خروج هواپیماهایی كه به امر هوانوردی بین‌المللی اشتغال دارند از سرزمین آن یا ناظر به ‌بهره‌برداری و هوانوردی چنین هواپیماهایی حین پرواز برفراز یا در داخل سرزمین طرف متعاهد مذكور می‌باشد نسبت به هواپیماهای شركت هواپیمایی‌تعیین شده طرف متعاهد دیگر مجری خواهد بود.
2-
قوانین و مقررات یك طرف متعاهد كه در سرزمین خود ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافران و كاركنان و بار یا پست از سرزمین آن است از‌ قبیل تشریفات ورود و خروج و مهاجرت و همچنین مقررات گمركی و بهداشتی در مورد مسافران و كاركنان و اثاثیه مسافر و بار یا پست حمل شده ‌توسط هواپیمای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در زمانی كه در سرزمین مذكور باشد اعمال خواهد شد.
3-
هر طرف متعاهد نسخه‌هایی از قوانین و مقررات مربوط مندرج در این ماده را بنا بر تقاضا در اختیار طرف متعاهد دیگر خواهد گذاشت.
4-
هیچ یك از طرفهای متعاهد نباید بین شركت هواپیمایی تعیین شده خود و شركت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر در خصوص اعمال قوانین و‌مقررات و قوانین پیش‌بینی شده در این ماده تبعیض قایل شوند.
5-
شركت هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد براساس قوانین و مقررات جاری هریك از دو طرف متعاهد و با توجه به اصل عمل متقابل مجاز‌خواهد بود نمایندگی‌های خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دایر نماید. این نمایندگی‌ها می‌تواند شامل كاركنان بازرگانی، عملیاتی و فنی اعم از ‌كاركنان مأمور یا محلی باشند. در صورت نصب عامل كل یا عامل فروش كل، نصب عامل یاد شده براساس قوانین و مقررات مربوط جاری هر طرف ‌متعاهد صورت خواهد گرفت.
6-
انتقال درآمدهای حاصله توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد طبق مقررات تسعیر ارزهای خارجی قابل اجرا در دو كشور صورت‌ خواهد گرفت. طرفها همه امكانات خود را برای تسهیل در انتقال چنین درآمدهایی پس از كسر مخارج به كار خواهند گرفت.

ماده 6 معافیت از حقوق گمركی، سود بازرگانی و سایر عوارض:
1-
هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد كه سرویسهای بین‌المللی را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند و همچنین مواد سوختی و‌روغن موتور و سایر مواد مصرفی فنی و وسایل یدكی و لوازم مورد نیاز جاری و خواربار موجود در هواپیماهای شركت هواپیمایی یك طرف متعاهد كه ‌مجاز به استفاده از مسیرها و سرویسهای موضوع موافقتنامه حاضر می‌باشند به هنگام ورود یا خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس عمل‌ متقابل از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض یا هزینه‌های ملی معاف خواهند بود حتی اگر مواد مذكور زمانی‌ مورد استفاده قرار گیرد یا به مصرف برسد كه هواپیماهای مزبور بر فراز آن سرزمین در پرواز باشند.
2-
سوخت و روغن موتور و مواد مصرفی فنی و وسایل یدكی و لوازم مورد نیاز جاری و خواربار وارد شده به سرزمین یك طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن كه صرفاً به منظور استفاده در هواپیماهای طرف متعاهد اخیرالذكر می‌باشند براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی و‌سود بازرگانی و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های ملی معاف خواهند بود.
3-
سوخت و روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی و وسایل یدكی و لوازم مورد نیاز جاری و خواربار كه در سرزمین یك طرف متعاهد بار هواپیماهای ‌شركت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر می‌شوند و در سرویس‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی‌ و سود بازرگانی و مالیاتها و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های ملی معاف خواهند بود.
4-
لوازم جاری هوانوردی و همچنین مواد و لوازم نگاهداری شده در هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت‌ مقامهای گمركی سرزمین طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است.
‌در این صورت می‌توان این مواد را تا زمانی كه طبق مقررات گمركی مجدداً صادر شود و یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامهای ‌نامبرده قرار داد.
5-
مسافران، اثاثیه مسافر و باری كه از سرزمین یك طرف متعاهد در گذر مستقیم می‌باشند و از حریمی كه در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته ‌خارج نمی‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده‌ای خواهند بود. اثاثیه مسافر و باری كه درگذر مستقیم است از حقوق گمركی و سود بازرگانی و سایر مالیاتهای‌ مشابه معاف خواهد بود.
6-
اسناد رسمی حاوی نشانه رسمی شركت هواپیمایی مانند برچسب چمدان، بلیت هواپیما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمانبندی‌ كه به داخل سرزمین هر طرف متعاهد برای استفاده اختصاصی شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد شده باشد از كلیه حقوق گمركی و‌ سود بازرگانی و یا مالیاتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.

ماده 7 هزینه‌های فرودگاهی:
1-
هریك از طرفهای متعاهد می‌تواند برای استفاده از فرودگاهها و سایر تأسیسات تحت كنترل خود هزینه‌های عادلانه و مناسبی را وضع نموده یا‌ اجازه وضع آن را بدهد.
2-
با این وجود هریك از طرفهای متعاهد موافقت دارد كه این هزینه‌ها از آنچه هواپیماهای ملی آن طرف متعاهد كه در سرویسهای مشابه بین‌المللی ‌تردد می‌نمایند و برای استفاده از این فرودگاهها و تأسیسات می‌پردازند تجاوز نكند.

ماده 8 مقررات ظرفیت و تصویب برنامه‌های پرواز:
1-
شركتهای هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد از رفتار عادلانه و متساوی برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویسهای مورد توافق در‌مسیرهای مشخص از فرصتهای متساوی بهره‌مند باشند.
2-
در انجام سرویسهای مورد توافق، شركتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد منافع شركت هواپیمایی طرف دیگر را منظور نظر خواهد داشت ‌تا من‌غیرحق در سرویسهای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در تمامی یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.
3-
هدف اصلی سرویسهای مورد توافق كه توسط شركت هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد انجام می‌شود تأمین ظرفیت كافی با ضریب بار‌مناسب برای رفع نیازمندیهای جاری و پیش‌بینی شده معقول حمل مسافر و بار و پست بین سرزمین طرف متعاهد تعیین‌كننده شركت هواپیمایی و‌سرزمین طرف متعاهد دیگر است.
4-
با در نظر گرفتن اصول مندرج در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده، شركت هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد همچنین می‌تواند ظرفیتی را‌برای برآورده كردن نیازمندیهای حمل و نقل بین سرزمینهای كشورهای ثالث مندرج در جدول مسیرهای ضمیمه موافقتنامه حاضر و سرزمین طرف ‌متعاهد دیگر تأمین نماید.
5-
ظرفیتی كه عرضه می‌شود از جمله تعداد سرویسها و نوع هواپیمای مورد استفاده شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای ‌مورد توافق براساس توصیه شركتهای هواپیمایی تعیین شده مورد تصویب مقامهای هواپیمایی قرار خواهد گرفت. شركتهای هواپیمایی تعیین شده چنین ‌توصیه‌ای را پس از شور لازم بین خود و رعایت اصول مندرج در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده به عمل خواهند آورد.
6-
در صورت عدم توافق بین شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد، مسایل مشروح در بند (5) فوق از طریق توافق بین مقامهای هواپیمایی‌ دو طرف متعاهد حل و فصل خواهد گردید، تا زمانی كه این توافق حاصل نگردیده، ظرفیت عرضه شده توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده بدون ‌تغییر باقی خواهد ماند.
7-
شركت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد، حداكثر سی (30) روز قبل از شروع سرویس‌ها در مسیرهای مشخص، برنامه‌های پرواز را به ‌مقامهای هواپیمایی طرف متعاهد دیگر برای تصویب تسلیم خواهد نمود. در مورد تغییرات بعدی نیز از همین قرار عمل خواهد شد. این محدودیت‌ زمانی را می‌توان در موارد خاص با تصویب مقامهای نامبرده كاهش داد.

ماده 9 شناسایی گواهینامه‌ها و پروازها:
‌گواهینامه‌های قابلیت پرواز و گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هایی كه توسط یك طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی ‌باشد، توسط طرف متعاهد دیگر برای بهره‌برداری از مسیرها و سرویسهای موضوع موافقتنامه حاضر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر اینكه شرایط ‌صدور یا اعتبار این گواهینامه‌ها و پروازها مساوی یا بیش از حداقل استانداردهایی باشد كه به موجب كنوانسیون وضع شده یا خواهد شد. در هر حال ‌هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد كه در مورد پروانه‌ها از فراز سرزمین خود از شناسایی گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هائی كه‌ جهت اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا اعتبار یافته خودداری نماید.

ماده 10 نرخهای حمل و نقل هوایی:
1-
نرخهای مورد اجرا توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده در سرویسهای مورد توافق در سطح معقولی خواهد بود كه با توجه به كلیه عوامل مربوط ‌از جمله هزینه بهره‌برداری و سود معقول و خصوصیات سرویس و نرخهای شركتهای هواپیمایی دیگر كه در تمام یا قسمتی از همان مسیرها سرویسهای‌ منظم انجام می‌دهند وضع می‌شود.
2-
نرخهای موضوع بند (1) این ماده براساس قواعد ذیل تعیین می‌گردد:
‌الف – هرگاه شركتهای هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد عضو یك اتحادیه بین‌المللی شركتهای هواپیمایی یا ساز و كار تعیین نرخ باشند و یك ‌قطعنامه نرخ ناظر بر سرویسهای مورد توافق از قبل وجود داشته باشد، نرخها براساس این قطعنامه بین شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد ‌توافق خواهد شد.
ب – هرگاه قطعنامه‌ای درباره نرخ ناظر بر سرویسهای مورد توافق وجود نداشته باشد یا یك یا هیچ یك از شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای ‌متعاهد عضو اتحادیه شركتهای هواپیمایی موضوع بند (‌الف) فوق نباشد، شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد در مورد نرخهایی كه برای‌ سرویسهای مورد توافق اعمال می‌گردد بین خود توافق خواهند نمود.
پ – نرخهایی كه بدین ترتیب مورد توافق قرار می‌گیرد لااقل سی روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجرا برای تصویب به مقامهای هواپیمایی طرفها تسلیم ‌خواهد گردید. این محدودیت زمانی به شرط موافقت مقامهای مذكور قابل كاهش است.
ت – در صورتی كه شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد نتوانند درباره نرخهای قابل اجرا به توافق برسند یا در صورتی كه یك طرف متعاهد ‌شركت هواپیمایی خود را به منظور انجام سرویسهای مورد توافق تعیین ننموده باشد و یا چنانچه در فاصله پانزده (15) روز اول از دوره سی (30) روزه‌موضوع بند (پ) این ماده، مقامهای هواپیمایی یك طرف متعاهد عدم رضایت خود را از هریك از نرخهای توافق شده بین شركتهای هواپیمایی طرفهای‌ متعاهد طبق بندهای (‌الف) و (ب) این ماده به مقامهای هواپیمایی طرف متعاهد دیگر اعلام دارد، مقامهای هواپیمایی طرفهای متعاهد اهتمام خواهند ‌نمود در مورد نرخهای مناسب به توافق برسند لیكن هیچ نرخی قبل از تصویب مقامهای هواپیمایی هر طرف متعاهد به موقع اجرا در نخواهد آمد.
3-
نرخهای تعیین شده به موجب مفاد این ماده تا زمانی كه نرخهای جدید تعیین نشده باشد، به قوت خود باقی خواهد ماند.
4-
مقامهای هواپیمایی هر طرف متعاهد می‌باید بیشترین تلاش خود را در جهت حصول اطمینان از اینكه شركتهای هواپیمایی تعیین شده از تعرفه‌هایی‌ كه توسط مقامهای هواپیمایی طرفهای متعاهد به ثبت رسیده پیروی نموده و اینكه هیچ شركت هواپیمایی نمی‌تواند به طور غیرقانونی بخشی از چنین ‌تعرفه‌هایی را بطور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت هیچ عنوانی مشمول تخفیف نماید مبذول كنند.

ماده 11 امنیت هوانوردی:
1-
طرفهای متعاهد در راستای حقوق و تعهدات خود به‌موجب حقوق بین‌الملل تأكید می‌نمایند كه تعهد آنان در قبال یكدیگر برای حفظ امنیت‌هواپیمایی كشوری در برابر اعمال مداخله غیرقانونی جزء لاینفكی از این موافقتنامه را تشكیل می‌دهد.
‌طرفهای متعاهد بدون تحدید كلیت حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل، به‌ویژه مطابق با مفاد كنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال‌ ارتكابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توكیو به تاریخ 23/6/1342هجری شمسی مطابق با 14 سپتامبر 1963 میلادی، كنوانسیون راجع به جلوگیری‌ از تصرف غیرقانونی هواپیما امضاء شده در لاهه به تاریخ 25/9/1349هجری شمسی مطابق با 16 دسامبر 1970 میلادی و كنوانسیون راجع به‌ جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی كشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی مطابق با 23 سپتامبر 1971‌میلادی عمل خواهند كرد.
2-
طرفهای متعاهد كلیه مساعدتهای لازم را جهت جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیماهای كشوری و سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت این‌ هواپیماها، مسافران و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسیسات هوانوردی و هرنوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمایی كشوری را بنا بر تقاضا در مورد یكدیگر‌به عمل خواهند آورد.
3-
طرفهای متعاهد باید در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی تعیین شده از سوی سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری كه به عنوان‌ ضمایم كنوانسیون هواپیمایی كشوری بین‌المللی شناخته شده‌اند تا حدودی كه این مقررات امنیتی در مورد طرفها قابل اجراست عمل نمایند. آنها ‌می‌باید از گردانندگان هواپیماهایی كه محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی كار و یا اقامت دایم آنها در سرزمین طرفها می‌باشد و نیز گردانندگان ‌فرودگاههای واقع در سرزمینهای خود بخواهند كه طبق مقررات امنیت هوانوردی مزبور عمل نمایند.
4-
هرطرف متعاهد موافقت دارد كه می‌توان از این گردانندگان هواپیماها درخواست نمود تا مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند (3) فوق را كه ‌از طرف متعاهد دیگر از لحاظ ورود به سرزمین خود، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده رعایت كنند. هر طرف متعاهد باید اطمینان‌ حاصل كند كه در سرزمین او اقدامات كافی برای حفاظت از هواپیماها و بازرسی مسافران، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثیه مسافر، بار و خواربار هواپیما ‌قبل و در زمان سوار شدن مسافران یا بارگیری به نحو مؤثر معمول می‌شود. هر طرف متعاهد همچنین باید با هر درخواست طرف متعاهد دیگر برای‌ انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با یك تهدید خاص برخورد مثبت داشته باشد.
5-
هنگامی كه حادثه یا خطر بروز حادثه تصرف غیرقانونی هواپیماهای كشوری یا دیگر اعمال غیرقانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافران و خدمه‌آن، فرودگاهها یا تأسیسات هوانوردی رخ دهد، طرفهای متعاهد باید با تسهیل ارتباطات و دیگر اقدامات مناسب به‌منظور پایان سریع و امن حادثه مزبور‌یا خطر وابسته به آن یكدیگر را یاری نمایند.

ماده 12 تسلیم آمار:
‌مقامهای هواپیمایی هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرویسهای مورد توافق توسط شركت هواپیمایی تعیین شده ‌خود را به صوب سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین را به قسمی كه معمولاً توسط شركت هواپیمایی تعیین شده برای مقامهای هواپیمایی ملی ‌خود تهیه و به‌آنها ارائه می‌گردد بنا بر تقاضا در اختیار مقامهای هواپیمایی طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد. كلیه اطلاعات اضافی آماری حمل و نقل‌مورد درخواست مقامهای هواپیمایی یك طرف متعاهد از مقامهای هواپیمایی طرف متعاهد دیگر در صورت تقاضا مورد شور و توافق بین دو طرف ‌متعاهد قرار خواهد گرفت.

ماده 13 مشاوره و اصلاحات:
1-
هرطرف متعاهد یا مقامهای هواپیمایی آن می‌توانند در هر زمان از طرف متعاهد دیگر یا مقامهای هواپیمایی آن تقاضای مشاوره نمایند.
2-
مشاوره مورد تقاضای یك طرف متعاهد یا مقامهای هواپیمایی آن در فاصله شصت (60) روز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد، مگر اینكه ‌طرفهای متعاهد به‌گونه دیگری توافق كرده باشند.
3-
هرنوع اصلاح موافقتنامه حاضر، پس از آنكه دو طرف متعاهد انجام تشریفات قانونی اساسی خود مربوط به انعقاد و لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه‌های ‌بین‌المللی را به یكدیگر اطلاع داده باشند لازم‌الاجرا خواهد شد.
4-
علی‌رغم مفاد بند (3)، اصلاحات وارده برجدول مسیر ضمیمه موافقتنامه حاضر ممكن است مستقیماً بین مقامهای هواپیمایی طرفهای متعاهد‌ مورد توافق قرار گیرد، این اصلاحات پس از تأیید از طریق تبادل یادداشت سیاسی لازم‌الاجرا خواهد گردید.

ماده 14 حل اختلافات:
1-
هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه و ضمیمه (‌ضمایم) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست ‌اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را از طریق مذاكره حل و فصل نمایند.
2-
هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاكره حل و فصل نمایند، می‌توانند توافق نمایند موضوع را جهت كسب نظر مشورتی به هر‌شخص یا هیأتی ارجاع كنند.
3-
چنانچه طرفهای متعاهد نتوانند به موجب بندهای (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتیجه برسند، طبق قوانین مربوط به خود اختلاف به یك‌ دیوان سه نفره ارجاع خواهد شد كه هر طرف متعاهد یك داور را معین خواهد كرد و دو داور تعیین شده در باره داور سوم توافق خواهند نمود. هر یك از‌طرفهای متعاهد ظرف شصت (60) روز پس از وصول تقاضای ارجاع اختلاف به دیوان داوری، از طریق مجرای سیاسی به تعیین داور خود مبادرت‌خواهد نمود و داور سوم نیز ظرف شصت (60) روز بعد از آن تعیین خواهد شد. چنانچه هریك از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین‌ نكند، و یا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد داور سوم به توافق نرسند، بنا به تقاضای هریك از طرفهای متعاهد، رئیس شورای سازمان ‌بین‌المللی هواپیمایی كشوری بر حسب مورد داور یا داورها را تعیین خواهد نمود مشروط بر اینكه چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی ‌كشوری از اتباع هر طرف متعاهد باشد، از نایب رئیس ارشد شورا و در صورتی كه نامبرده نیز چنین ملیتی داشته باشد، از عضو ارشد شورا كه در چنین ‌وضع تابعیتی نباشد، درخواست خواهد شد كه حسب مورد داور یا داورها را تعیین نماید.
‌در هر حال داور سوم از اتباع یك دولت ثالث خواهد بود و به عنوان رئیس دیوان داوری عمل خواهد كرد.
4-
دیوان داوری آیین‌نامه كار خود را تعیین خواهد نمود.
5-
طرفهای متعاهد تعهد می‌نمایند تصمیم‌های متخذه به موجب ماده حاضر را رعایت كنند.
6-
مخارج دیوان داوری، از جمله دستمزدها و مخارج داوران به نسبت مساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم خواهد گردید. هرگونه مخارجی كه توسط رئیس شورا در ارتباط با دستورالعمل‌های بند (3) این ماده به‌وجود آید به‌عنوان بخشی از هزینه‌های دیوان داوری محسوب خواهد گردید.

ماده 15 فسخ:
1-
هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان قصد خود را مبنی ‌بر فسخ این موافقتنامه كتباً به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این اعلام همان زمان به اطلاع‌ سازمان بین‌المللی هواپیمای كشوری خواهد رسید.
2-
در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از دریافت اعلام فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ خواهد شد، مگر آنكه اعلام فسخ قبل از انقضای این‌ مدت با تراضی طرفها پس گرفته شود. در صورت عدم اعلام وصول از سوی طرف متعاهد دیگر، اعلام فسخ چهارده روز پس از وصول آن به سازمان‌بین‌المللی هواپیمایی كشوری دریافت شده تلقی خواهد شد.

ماده 16 مطابقت با كنوانسیونهای چندجانبه:
‌چنانچه كنوانسیون عمومی یا موافقتنامه چند جانبه حمل و نقل هوایی در مورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجرا گردد، این موافقتنامه و ضمیمه (‌ضمائم)‌آن به نحوی اصلاح خواهد شد تا با مقررات كنوانسیون یا موافقتنامه مزبور تطبیق نماید.

ماده 17 ثبت:
‌این موافقتنامه و ضمیمه (‌ضمائم) آن و كلیه اصلاحات آن نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری به ثبت خواهد رسید.

ماده 18 لازم‌الاجراشدن:
‌این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر دایر بر رعایت الزامات قانون اساسی خود درباره لازم‌الاجراشدن این‌ موافقتنامه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
‌بنا به مراتب فوق، نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌كننده زیر كه از طرف دولتهای متبوعه خود مجاز می‌باشند، موافقتنامه حاضر را در یك مقدمه و (18) ‌ماده و یك ضمیمه امضاء نمودند.
‌این موافقتنامه در تهران در تاریخ 21/2/1378 هجری شمسی برابر با 11 مه 1999 میلادی در سه نسخه اصلی به زبانهای فارسی، انگلیسی و ‌اسلونیایی كه هر سه متن دارای اعتبار یكسان می‌باشند، تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراء، متن انگلیسی ملاك عمل‌است.
‌از طرف از طرف
‌دولت جمهوری اسلامی ایران‌ دولت جمهوری اسلونی

ضمیمه
‌جدول مسیر (1)
‌الف – مسیرهایی كه ممكن است توسط شركت هواپیمایی تعیین شده جمهوری اسلونی مورد بهره‌برداری قرارگیرد:
‌نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماورا
لیوبلیانا در آینده تعیین خواهد شد تهران در آینده تعیین خواهد شد

‌جدول مسیر (2)
ب – مسیرهایی كه ممكن است توسط شركت هواپیمایی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران مورد بهره‌برداری قرارگیرد:
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماورا
تهران در آینده تعیین خواهد شد لیوبلیانا در آینده تعیین خواهد شد

تذكر
1-
هر شركت هواپیمایی تعیین شده می‌تواند نقاط واسط و نقاط ماورای مشخص شده در ضمیمه موافقتنامه حاضر را به شرطی مورد بهره‌برداری قرار‌دهد كه حق آزادی پنجم بین این گونه نقاط و سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال نگردد مگر اینكه در این مورد بین مقامهای ذی‌صلاح دو طرف متعاهد‌براساس توصیه‌های شركتهای هواپیمایی تعیین شده توافقی به عمل آمده باشد.
2-
از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هریك از مسیرهای مشخص می‌توان به اختیار شركتهای هواپیمایی تعیین شده در هر پرواز یا كلیه پروازها صرفنظر‌نمود.
3-
تعداد پروازها و انواع هواپیماهای شركتهای هواپیمایی تعیین شده به شرط تأیید مقامهای هواپیمایی دو طرف متعاهد بین شركتهای هواپیمایی تعیین‌شده مورد توافق قرار خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه هجده ماده و یك ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم ‌دی ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1379به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی