قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مصوب 1386

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مصوب 1386,05,16

ماده واحده موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس، مشتمل بر یك مقدمه، بیست و دو ماده و یك پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری تونس

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس (كه از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند) و عضو كنوانسیون هواپیمایی كشوری بین المللی هستند كه از هفتمین روز دسامبر 1944 میلادی برابر با 16 آذر ماه 1323 هجری شمسی برای امضاء مفتوح می باشد؛ با تصدیق اهمیت حمل و نقل هوایی به عنوان وسیله ایجاد و ارتقای دوستی، تفاهم و همكاری میان مردم دو كشور؛ با تمایل به كمك به پیشرفت هواپیمایی كشوری بین المللی؛ با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور ایجاد و بهره برداری از حمل و نقل هوایی بین و ماورای سرزمینهای خود به شرح زیر توافق كرده اند:

ماده 1تعاریف
از نظر این موافقتنامه، مگر این كه سیاق عبارت به گونه دیگری مقرر دارد:

اصطلاح «مقام هواپیمایی» در مورد جمهوری اسلامی ایران به رئیس سازمان هواپیمایی كشوری و در مورد جمهوری تونس به مدیر كل هواپیمایی كشوری وزارت فن آوری های ارتباطی و حمل و نقل و در هر یك از دو مورد هر شخص یا نهادی كه مجاز به انجام وظایف فعلی آن كه مرتبط با این موافقتنامه باشد، اطلاق می گردد.

اصطلاح «خدمات مورد توافق» به خدمات هوایی بین المللی منظم در مسیر های مشخص شده در پیوست این موافقتنامه برای حمل و نقل مسافرین، بار همراه و غیرهمراه و پست طبق حقوق ظرفیت مورد توافق و «مسیر مشخص شده» به مسیر مشخص شده در پیوست این موافقتنامه اطلاق می گردد.

اصطلاح «موافقتنامه» به این موافقتنامه، پیوست تنظیم شده در اجرای آن و هر اصلاح موافقتنامه یا پیوست اطلاق می گردد.

اصطلاح «خدمت هوایی»، «خدمت هوایی بین المللی» و «شركت هواپیمایی» و «توقف به منظورهای غیرحمل و نقل» به ترتیب دارای همان معانی است كه برای آنها در ماده (96) كنوانسیون ذكر شده است.

اصطلاح « لوازم مورد نیاز جاری » به اقلامی غیر از خوار بار و وسایل یدكی با ماهیت قابل جابه جایی به منظور استفاده در داخل هواپیما به هنگام پرواز، از جمله تجهیزات كمك های اولیه و نجات اطلاق می شود.

اصطلاح «كنوانسیون» به كنوانسیون هواپیمایی كشوری بین المللی اطلاق می شود كه برای امضاء در شیكاگو در هفتمین روز دسامبر 1944 میلادی (برابر با 16 آذر ماه 1323هجری شمسی) مفتوح گردید و شامل موارد زیر می باشد:
هر ضمیمه یا اصلاحیه آن كه مطابق ماده(90) كنوانسیون به تصویب رسیده، تا حدی كه چنین ضمیمه یا اصلاحیه ای برای هر دو طرف متعاهد نافذ شده است؛ و
هر اصلاحیه ای كه مطابق بند(الف) ماده(94) كنوانسیون لازم الاجرا شده است و به وسیله هر دو طرف متعاهد به تصویب رسیده باشد.

اصطلاح «شركت هواپیمایی تعیین شده» به یك یا چند شركت هواپیمایی اطلاق می شود كه به موجب 2ماده(3) (تعیین و اجازه) این موافقتنامه برای بهره برداری از خدمات مورد توافق تعیین شوند و اجازه فعالیت بیابند؛

اصطلاح «وسایل یدكی» به اقلامی با ماهیت تعمیراتی یا جایگزینی برای گنجاندن در هواپیما، از جمله موتورها اطلاق می شود.

اصطلاح «نرخ» به قیمتی اطلاق می شود كه برای حمل مسافرین، بار همراه و غیرهمراه پرداخت گردد و شامل شرایطی كه به موجب آن قیمتهای مزبور اعمال می شود از جمله قیمتها و شرایط مقرر برای نمایندگی ها و سایر خدمات جنبی به استثنای دستمزدها و شرایط حمل پست می باشد.

10 اصطلاح «سرزمین» در رابطه با یك كشور دارای همان معنی است كه برای آن در ماده(2) كنوانسیون ذكر شده است .

11 اصطلاح «ظرفیت» در مورد هواپیما به میزان بارگیری موثر آن هواپیما در یك مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح «ظرفیت» در مورد «خدمت مورد توافق» به حاصل ضرب ظرفیت هواپیما در چنین خدمتی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر، اطلاق می شود.

ماده 2 اعطاء حقوق

هر طرف متعاهد، حقوق مشخص شده در این موافقتنامه را به طرف متعاهد دیگر اعطاء می كند تا شركتهای هواپیمایی تعیین شده آن قادر به برقراری و بهره برداری از خدمات هوایی بین المللی مشخص شده در پیوست این موافقتنامه باشند .

شركتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد با رعایت مفاد این موافقتنامه از حقوق زیر بهره مند خواهند شد:
الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر؛
ب – توقف در آن سرزمین به منظور های غیر حمل و نقل؛ و
پ ـ فرود درسرزمین طرف متعاهد دیگر به منظور سوار و پیاده كردن مسافر ، بارگیری وتخلیه بار و پست در حمل و نقل بین المللی هنگام بهره برداری از خدمت مورد توافق.

شركتهای هواپیمایی هر طرف متعاهد، غیر از آنهایی كه به موجب ماده (3) (تعیین و اجازه) تعیین شده اند، نیز از حقوق مشخص شده در جزء های (الف) و (ب) .بند (2) بهره مند خواهند شد.

مفاد بند (2) نباید به نحوی تفسیر شود كه به شركت هواپیمایی یك طرف متعاهد این حق را اعطاء كند كه در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه ای به نقطه دیگر مبادرت به حمل مسافر و بار و پست در مقابل مزد یا كرایه نماید.

استفاده از حقوق حمل و نقل در نقاط واسط و ماوراء مندرج در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه مشروط به توافق قبلی میان مقامات هواپیمایی دو طرف متعاهد می باشد.

اگر به دلیل مخاصمات مسلحانه، بلایای طبیعی، آشوب های سیاسی یا تحولات مخرب، شركتهای هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد نتوانند از خدمتی در مسیر عادی خود بهره برداری نمایند، بهره برداری از خدمت مزبور منوط به تصویب دو طرف متعاهد می باشد.

ماده 3 تعیین و اجازه

1هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلامیه كتبی به طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیك یك یا چند شركت هواپیمایی را برای انجام خدمات مورد توافق در مسیرهای مشخص شده تعیین، و هر شركت هواپیمایی تعیین شده به صورت كتبی را حذف كند یا تغییر دهد.

2خدمات مورد توافق در هر زمان، به طور كامل یا بخشی می تواند شروع شود، مشروط بر این كه :
الف- طرف متعاهدی كه حقوق به آن اعطاء شده به موجب بند (1) این ماده، شركت هواپیمایی را برای مسیر مشخص شده، تعیین كرده باشد؛
ب- طرف متعاهدی كه حقوق را اعطاء می كند، با رعایت مفاد بند(4) (تعلیق و لغو) اجازه بهره برداری مقتضی را بدون تأخیر به شركت هواپیمایی مربوط اعطاء كرده باشد؛
پ- نرخی مطابق ماده(10) (نرخها) وضع شده و مجری باشد؛
ت- برنامه پروازی طبق ماده (11) (برنامه پروازی) ارائه شده و به تصویب رسیده باشد.

3به منظور اعطای اجازه بهره برداری مقتضی مندرج در بند (2) ، مقام هواپیمایی یك طرف متعاهد می تواند از شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر بخواهد كه او را مجاب سازد كه شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را كه معمولاً به موجب مفاد كنوانسیون توسط آن مقامات در مورد بهره برداری از خدمات هوایی بین المللی اعمال می گردد، دارا می باشد.

4هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد كه مجاب نشده باشد مالكیت عمده و كنترل مؤثر شركتهای هواپیمایی تعیین شده متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن است، از پذیرش تعیین شركتهای هواپیمایی و اعطای اجازه بهره برداری موضوع .بند (2) این ماده امتناع ورزد یا هر شرطی را كه برای اعمال حقــوق مذكور در ماده .(2) این موافقتنامه توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده لازم بداند، وضع نماید.

ماده 4 تعلیق و لغو

مقام هواپیمایی هر طرف متعاهد حق دارد در موارد زیر در مورد شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر از اعطای اجازه مورد اشاره در ماده(3) (تعیین و اجازه) خودداری نموده، یا چنین اجازه ای را لغو یا معلق كند یا در هر زمان به طور موقت یا دائمی شرایطی را وضع كند:
الف) چنانچه شركت هواپیمایی مذكور دارای شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی كه به طور معمول توسط مقام هواپیمایی آن طرف متعاهد مطابق با كنوانسیون اعمال می شود، نباشد یا آنها را رعایت نكنند؛
ب) چنانچه مقام هواپیمایی آن طرف متعاهد قانع نشود كه مالكیت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپیمایی مذكور متعلق به طرف متعاهد تعیین كننده شركت هواپیمایی یا اتباع وی می باشد؛ یا
پ) چنانچه شركت هواپیمایی مذكور در انجام عملیات بهره برداری از شرایط مقرر به موجب این موافقتنامه تخطی كند.

حقوق مذكور در بند (1) این ماده جز در مواردی كه برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و مقررات فوق الذكر فوریت داشته باشد، فقط بعد از مشورت با مقام هواپیمایی طرف متعاهد دیگر طبق ماده(17) (مشاوره) صورت خواهد گرفت.

ماده 5 شمول قوانین و مقررات

قوانین و مقررات یك طرف متعاهد در مورد ورود، توقف یا خروج هواپیمایی كه به ارائه خدمات هوایی بین المللی اشتغال دارد یا قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و هوانوردی هواپیمای مزبور در مورد هواپیمای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر به هنگام ورود، توقف یا خروج و در زمانی كه در سرزمین طرف متعاهد نخست است، اعمال خواهد شد.

قوانین و مقررات هر طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرین، خدمه پروازی، بار همراه و غیرهمراه یا پست از سرزمین آن می باشد (از جمله قوانین و مقررات مربوط به ورود، ترخیص، امنیت هوانوردی، مهاجرت، گذرنامه، گمرك، قرنطینه و اقدامات بهداشتی یا در مورد پست، مقررات پستی) توسط یا از طرف مسافرین، خدمه پروازی ، بار همراه و غیرهمراه یا محمولات پستی شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر هنگام ورود، توقف و خروج و مادام كه در سرزمین طرف متعاهد نخست باشد، رعایت خواهد شد.

مسافرین، بار همراه و غیرهمراه و پست كه از سرزمین هر یك از طرفهای متعاهد در گذر (ترانزیت) مستقیم هستند و از حریمی كه در فرودگاه برای این منظور اختصاص یافته خارج نمی شوند، جز در مورد اقدامات امنیتی، كنترل مواد مخدر یا در شرایط ویژه، مشمول كنترل ساده ای خواهند بود.

هیچ یك از طرفهای متعاهد نمی تواند در اجرای قوانین و مقررات پیش بینی شده در این ماده، هیچ ترجیحی را به شركت هواپیمایی خود یا سایر شركتهای هواپیمایی نسبت به شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اعطاء نماید.

هر طرف متعاهد بنا به تقاضای طرف متعاهد دیگر نسخه ای از قوانین و مقررات مربوط مذكور در این ماده را در اختیار آن قرار خواهد داد.

ماده 6شناسایی گواهینامه ها و پروانه ها


الف- گواهینامه های قابلیت پرواز و گواهینامه های صلاحیت و پروانه هایی كه توسط یك طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد برای بهره برداری از خدمات مورد توافق، توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد مشروط بر این كه شرایط صدور یا اعتبار گواهینامه ها یا پروانه های مذكور به موجب یا مطابق با حداقل استاندارد هایی باشد كه به موجب كنوانسیون وضع شده است.
ب- در هر حال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد كه در مورد پرواز های متعهد شده مطابق حقوق اعطائی به موجب بند (2) ماده(2) (اعطای حقوق) از شناسایی گواهینامه های صلاحیت و پروانه هایی كه برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر صادر شده، خودداری نماید.

چنانچه امتیازها یا شرایط پروانه ها یا گواهینامه های صادره یا معتبر شناخته شده به وسیله یك طرف متعاهد تفاوت نسبت به استانداردهای مقرر در كنوانسیون را، اعم از آن كه تفاوت مزبور به سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری اعلام شده یا نشده باشد، تجویز كرده باشد مقام هواپیمایی طرف متعاهد دیگر می تواند بدون لطمه وارد آوردن به حقوق طرف متعاهد نخست طبق ماده(17)(مشاوره) درخواست مشورت با مقام هواپیمایی طرف متعاهد نخست را به منظور قانع شدن خودشان در مورد این كه رویه مورد نظر برای آنها قابل قبول است، بنماید.

ماده 7 معافیت از حقوق گمركی، سود بازرگانی و سایر عوارض

هواپیمای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهدی كه خدمات مورد توافق را انجام می دهد و لوازم مورد نیاز جاری،مواد سوختی ، روغن موتور (از جمله سیالات هیدرولیك)، مواد مصرفی فنی، وسایل یدكی (از جمله موتورها)، خواربار موجود در هواپیماها (ازجمله غذا، آشامیدنی، نوشابه، دخانیات و سایر تولیدات برای فروش یا استفاده مسافرین در طول پرواز به میزان محدود) و سایر اقلامی كه صرفاً در رابطه با بهره برداری هواپیمایی یا ارائه خدمت در هواپیما، مورد نظر بوده یا استفاده می شود به هنگام ورود به قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس عمل متقابل از پرداخت تمامی حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف خواهد بود مشروط بر این كه این لوازم، مواد و خوار بار تا زمانی كه صدور مجدد گردد یا زمانی به مصرف برسد كه هواپیماهای مذكور برفراز آن سرزمین در خدمت مورد توافق در پرواز باشد.

موارد زیر نیز از پرداخت حق الزحمه ها، عوارض و هزینه های محلی یا ملی به استثنای پرداخت هزینه خدمات ارائه شده معاف خواهد بود:
الف- خوارباری كه در سرزمین یك طرف متعاهد برای استفاده در هواپیمای مورد بهره برداری در خدمت بین المللی توسط شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر بار هواپیما شده است، در حدودی كه ممكن است توسط مقامات مجاز طرف متعاهد نخست تعیین شود.
ب- وسایل یدكی هواپیما (از جمله موتورها) و لوازم مورد نیاز جاری كه برای نگهداری یا تعمیر هواپیمایی كه خدمات مورد توافق را مورد بهره برداری قرار می دهد به سرزمین یك طرف متعاهد وارد می شود.
پ- مواد سوختی، روغن موتور (از جمله سیالات هیدرولیك) در نظر گرفته شده برای شركتهای هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد به منظور تدارك هواپیمایی كه خدمات مورد توافق را مورد بهره برداری قرار می دهد حتی اگر مواد مذكور در قسمتی از سفر انجام شده بر فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر كه در آن مواد مزبور، بار هواپیما شده است مورد استفاده قرار گیرد؛ و
ت- مسافرین، بار همراه و غیرهمراه و پست كه از سرزمین یك طرف متعاهد در گذر (ترانزیت) مستقیم قرار دارند و از حریمی كه در فرودگاه برای این منظور اختصاص یافته خارج نمی شوند فقط مشمول كنترل ساده ای خواهند بود. بار همراه و غیرهمراه و محمولات پستی زمانی كه در گذر (ترانزیت) مستقیم است از حقوق گمركی، سود بازرگانی و هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

موارد موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) فوق در صورت نیاز می تواند تحت كنترل یا نظارت گمركی قرار گیرد.

لوازم مورد نیاز جاری و همچنین وسایل یدكی (از جمله موتورها)، خواربار موجود در هواپیما، مواد سوختی، روغن موتور (از جمله سیالات هیدرولیك) و سایر موارد مذكور در بند(1) این ماده كه معمولاً در هواپیمای مورد بهره برداری شركت هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد نگهداری می شود فقط با موافقت مقامات گمركی طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است. در این صورت می توان آنها را تا زمانی كه طبق تشریفات و قوانین گمركی آن طرف متعاهد مجدداً صادر شود یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.

اسناد رسمی حاوی آرم رسمی شركت هواپیمایی مانند برچسب چمدان، بلیط هواپیما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمان بندی كه به داخل سرزمین هر طرف متعاهد برای استفاده اختصاصی شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد می شود، از حقوق گمركی و سود بازرگانی و یا مالیات ها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.

ماده 8 مقررات ظرفیت و بهره برداری از خدمات مورد توافق

شركتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام هر خدمت مورد توافق از فرصتهای مساوی بهره مند باشند و هر طرف متعاهد تمامی اقدامات مقتضی در چهارچوب صلاحیت خود را جهت حذف تمامی اشكال رویه های عطف به ماسبق شونده یا رقابتی غیر منصفانه و تبعیض آمیز كه وضعیت رقابت شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر را در اعمال حقوق مقرر خود در این موافقتنامه به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار می دهد، انجام خواهد داد.

در انجام خدمات مورد توافق، شركتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد منافع شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا من غیر حق در خدمات طرف متعاهد دیگر در تمام یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.

ظرفیت ارائه شده به وسیله شركتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد به طور برابر بر روی هر مسیر مورد توافق تسهیم خواهد شد و رابطه نزدیك با نیازمندی های عمومی برای حمل و نقل در هر مسیر مورد توافق را در نظر خواهد داشت و هدف اصلی از برقراری آن، تأمین ظرفیت كافی با ضریب بار مناسب جهت رفع نیازمندی های جاری و پیش بینی شده معقول برای حمل مسافر و بار همراه و غیرهمراه و پست از سرزمین طرف متعاهد تعیین كننده شركت هواپیمایی یا به مقصد آن سرزمین می باشد.

ظرفیتی كه می تواند مطابق با این ماده به وسیله شركتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد در مسیر مورد توافق عرضه شود مورد موافقت شركتهای هواپیمایی تعیین شده دو طرف متعاهد قرار خواهد گرفت و قبل از آن كه شركتهای هواپیمایی تعیین شده مربوط خدمات مورد توافق را آغاز كنند و پس از آن طبق نیازمندیهای حمل و نقل پیش بینی شده به تصویب مقامات هواپیمایی دو طرف متعاهد خواهد رسید.

شركتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد همچنین می توانند با رعایت اصول مندرج در این ماده ظرفیتی را برای رفع نیازمندیهای حمل و نقل بین سرزمینهای كشورهای ثالث مندرج در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه و سرزمین طرف متعاهد دیگر تأمین نمایند.

ماده 9 فعالیت های تجاری

1شركت هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد اجازه خواهد داشت تا براساس عمل متقابل در سرزمین طرف متعاهد دیگر برای ارتقای سطح و فروش خدمات حمل و نقل هوایی طبق قوانین و مقررات داخلی آن كشور نسبت به تأسیس دفاتر اقدام نماید.

شركت هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد اجازه خواهد داشت تا كاركنان مدیریتی، تجاری، عملیاتی و فنی مورد نیاز خود را در ارتباط با انجام حمل و نقل هوایی به سرزمین طرف متعاهد دیگر آورده و مستقر نماید . نیاز به استفاده از خدمات كاركنان به اختیار شركت هواپیمایی تعیین شده می تواند از طریق كاركنان خود آن شركت یا استفاده از خدمات هر سازمان، شركت یا شركت هواپیــمایی دیگر فعال در سـرزمین طرف متعاهد دیگر كه جهت اجرای خدمات مزبور در سرزمین آن طرف متعاهد مطابق با قوانین و مقررات داخلی مجاز می باشد، رفع گردد.

هر طرف متعاهد به شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر این حق را اعطاء می نماید تابه فروش خدمات حمل و نقل هوایی در آن سرزمین به طور مستقیم و به صلاحدید آن شركت هواپیمایی، از طریق دفاتر نمایندگی خود اقدام نماید. هر شركت هواپیمایی تعیین شده حق خواهد داشت خدمات حمل و نقل مزبور را بفروشد و هر شخصی آزاد خواهد بود تا خدمات مزبور را طبق مقررات تسعیر ارز خارجی جاری خریداری نماید.

شركتهای هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد حق خواهند داشت تا هزینه های محلی در سرزمین طرف متعاهد دیگر را با پول محلی یا مطابق با مقررات تسعیر ارز خارجی لازم الاجراء با پولهای قابل تسعیر پرداخت نمایند.

فعالیت های موضوع بندهای (1) تا (4) این ماده مطابق با قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر انجام خواهد شد.

ماده 10 نرخها

نرخها برای خدمت مورد توافق در سطح معقولی خواهد بود كه با توجه به تمامی عوامل مربوط از جمله هزینه بهره برداری و سود معقول و خصوصیات خدمت و نرخهای سایر شركتهای هواپیمایی برای هر قسمتی از مسیرهای مشخص شده وضع می گردد.

نرخها مطابق با مقررات زیر تعیین خواهد شد:

الف نرخهای موضوع بند(1) این ماده همراه با میزان كارمزد نمایندگی مورد استفاده در رابطه با آنها در صورت امكان میان شركتهای هواپیمایی تعیین شده مربوط در مورد هر یك از مسیرهای مشخص شده و قسمتهای آن توافق خواهد شد و این توافق در صورت امكان از طریق مقررات تعیین نرخهای انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) حاصل خواهد شد.

ب نرخهایی كه به این ترتیب مورد توافق قرار می گیرد حداقل (45) روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجراء، برای تصویب به مقامات هواپیمایی دو طرف متعاهد تسلیم خواهد گردید. در موارد ویژه، این محدوده زمانی می تواند با موافقت مقامات مذكور كاهش یابد.

پ این تصویب می تواند به طور صریح اعلام شود، چنانچه هیچ یك از مقامات هواپیمایی به طور صریح در مدت (30) روز از زمان تسلیم مطابق بند (ب) این ماده عدم موافقت را اعلام نكند، نرخهای مزبور تصویب شده تلقی می گردد. در موردی كه دوره زمانی برای تسلیم به گونه ای كه در بند (ب) این ماده پیش بینی شده كاهش یابد مقامات هواپیمایی می توانند موافقت كنند كه دوره زمانی برای اعلام عدم موافقت، كمتر از (30) روز باشد.

ت چنانچه مطابق بند(الف) این ماده یا در طول مدت زمان قابل اجراء طبق بند(پ) این ماده، یك مقام هواپیمایی به مقام هواپیمایی دیگر یادداشت عدم موافقت خود با نرخ مورد توافق مطابق مفاد بند(پ) این ماده را بدهد، مقامات هواپیمایی دو طرف متعاهد سعی خواهند كرد تا نرخ را از طریق موافقت دو جانبه تعیین نمایند.

ث چنانچه مقامات هواپیمایی در مورد نرخ تسلیم شده به آنها به موجب .بند(ب) این ماده یا تعیین هر نرخی به موجب بند(ت) این ماده نتواننــد توافق كنند، اختلاف طبــق مفاد ماده (19) (حل اختلافات) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ج نرخهای تعیین شده به موجب مفاد این ماده تا زمانی كه نرخ جدیدی تعیین نشده باشد، به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده 11 برنامه پروازی
1 –
شركتهای هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد (30) روز قبل از شروع پرواز ها، برنامه پروازی خدمات مورد نظر خود را با تصریح تعداد پرواز، نوع هواپیما، تركیب و تعداد صندلی هایی كه برای عموم موجود است، به مقام هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تسلیم خواهد نمود.
2 –
تغییرات بعدی برنامه پروازی مصوب شركت هواپیمایی تعیین شده باید برای تصویب به مقام هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تسلیم شود.
3 –
چنانچه شركت هواپیمایی تعیین شده تمایل داشته باشد كه پرواز های اضافی را نسبت به موارد تحت پوشش برنامه پروازی مصوب انجام دهد، اجازه قبلی مقام هواپیمایی طرف متعاهد مربوط را خواهد گرفت.

ماده 12 تسلیم آمار
مقام هواپیمایی هر طرف متعاهد در صورت تقاضا آمارهای دوره ای یا بیانیه های آماری دیگری را كه ممكن است به طور معقول به منظور تجدید نظر در بهره برداری از خدمت مورد توافق از جمله (و نه منحصراً) بیانیه های آماری مربوط به حمل و نقل انجام شده به وسیله شركت هواپیمایی تعیین شده خود میان نقاطی در سرزمین طرف متعاهد دیگر و سایر نقاط در مسیرهای مشخص شده نیاز باشد، به مقام هواپیمایی طرف متعاهد دیگر ارائه خواهد داد یا موجب خواهد شد تا شركت هواپیمایی تعیین شده آن، موارد مزبور را ارائه دهد.

ماده 13 انتقال دریافتی ها
هر طرف متعاهد به شركتهای هواپیمایی طرف متعاهد دیگر حق انتقال اضافه دریافت های حاصله در مورد حمل مسافرین، بار و پست توسط شركتهای هواپیمایی در سرزمین طرف متعاهد نخست پس از كسر هزینه، به صورت پولهای رایج قابل تسعیر مطابق با مقررات تسعیر ارز خارجی لازم الاجراء را اعطاء خواهد كرد.

ماده 14 هزینه های فرودگاهی و هزینه های مشابه
1 –
هر طرف متعاهد حداكثر تلاش خود را به كار خواهد گرفت تا اطمینان یابد هزینه های استفاده از فرودگاه عمومی و دیگر تأسیسات ناوبری هوایی كه به وسیله مقامات صلاحیتدار خود برای شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وضع شده یا اجازه وضع آن داده شده، عادلانه و معقول است.
2 –
هیچ یك از طرفهای متعاهد هزینه هایی را كه بیشتراز هزینه های وضع شده برای شركتهای هواپیمایی تعیین شده خود كه خدمات هوایی بین المللی مشابه را با استفاده از هواپیمای مشابه و تأسیسات و خدمات مربوط مورد بهره برداری قرار می دهند، می باشد در مورد شركتهای هواپیمایی تعیین طرف متعاهد دیگر وضع نخواهد كرد یا اجازه وضع آنها را نخواهد داد.
3 –
هر یك از طرفهای متعاهد در سرزمین خود فرودگاه یا فرودگاههایی را جهت استفاده شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در مسیر های مشخص شده تعیین خواهد كرد و تسهیلات ارتبــاطی، هوانوردی، هواشناســی و سایر خــدماتی را كه بـرای بهره برداری از خدمات مورد توافق لازم است در اختیار شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.

ماده 15 امنیت هوانوردی

طرفهای متعاهد در راستای حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بین الملل، تأكید می نمایند كه حقوق و تعهدات آنها در روابط متقابل خود در خصوص حفظ امنیت هواپیمایی كشوری در برابر اعمال مداخله گرایانه غیر قانونی جزءلاینفك این موافقتنامه را تشكیل می دهد. طرفهای متعاهد بدون تحدید كلیت حقوق و تعهداتی كه به موجب حقوق بین الملل به عهده دارند ، به ویژه طبق مفاد كنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتكابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توكیو به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مطابق با 14 سپتامبر 1963 میلادی ، كنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما امضاء شده در لاهه به تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی مطابق با 16 دسامبر 1970 میلادی و كنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی كشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی مطابق با 23 سپتامبر 1971 میلادی و پروتكل تكمیلی آن راجع به جلوگیری از اعمال خشونت آمیز غیر قانونی در فرودگاههایی كه در خدمت هواپیمایی كشوری بین المللی هستند امضاء شده در مونترال به تاریخ 4/12/1367 هجری شمسی مطابق با 24 فوریه 1988 میلادی عمل خواهند كرد.

طرفهای متعاهد حسب تقاضا تمامی مساعدتهای لازم را به یكدیگر جهت جلوگیری از اعمال تصرف غیر قانونی هواپیماهای كشوری و سایر اعمال غیر قانونی علیه ایمنی این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاه ها و تأسیسات هوانوردی و هر نوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمایی كشوری ارائه خواهند كرد.

طرفین متعاهد باید در روابط دو جانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی مصوب سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری كه به عنوان ضمایم كنوانسیون هواپیمایی كشوری بین المللی شناخته شده اند تا حدودی كه مقررات امنیتی مزبور در مورد طرفهای متعاهد قابل اجراء است، عمل نمایند. آنها باید از متصدیان هواپیماهایی كه محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی كار و یا اقامت دائمی متصدیان آنها در سرزمین وی واقع شده و نیز از متصدیان فرودگاههای واقع در سرزمین خود بخواهند كه مطابق مقررات امنیت هوانوردی مذكور عمل كنند.

هر طرف متعاهد می تواند از متصدیان هواپیماها بخواهد كه مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند (3) این ماده را كه طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین خود، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده است، رعایت كنند. هر طرف متعاهد باید اطمینان حاصل كند كه در سرزمین آن اقدامات كافی برای حفاظت از هواپیماها و بازرسی مسافران، خدمه پروازی، لوازم همراه مسافر، بار همراه و غیرهمراه و خوار بار هواپیما پیش از سوار شدن مسافران یا بارگیری و به هنگام آن به نحو مؤثر انجام می شود. همچنین هر طرف متعاهد باید هر درخواستی را كه طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با تهدیدی خاص به عمل می آورد، با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد.

هرگاه هواپیما های كشوری به طور غیر قانونی تصرف شود و یا اعمال غیر قانونی دیگری علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه پروازی آنها، فرودگاه ها یا تأسیسات هوانوردی صورت پذیرد، طرفهای متعاهد باید از طریق تسهیل ارتباطات و تدابیر مناسب دیگر به منظور ختم سریع و بی خطر حادثه و یا خنثی كردن تهدید مزبور به یكدیگر یاری رسانند.

ماده 16 ایمنی هوانوردی

هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان در رابطه با استانداردهای ایمنی در هر زمینه مرتبط با خدمه پروازی، هواپیما بهره برداری از آن كه طرف متعاهد دیگر به كار گرفته است، تقاضای مشاوره نماید. چنین مشاوره ای ظرف مدت (30) روز از تاریخ درخواست مزبور انجام خواهد شد.

چنانچه یك طرف متعاهد بعد از این مشاوره ملاحظه كند كه طرف متعاهد دیگر استانداردهای ایمنی را در هر زمینه ای كه حداقل معادل با كمترین استانداردهای وضع شده در آن زمان طبق كنوانسیون هستند به طور مؤثر حفظ و اجراء نمی نماید، طرف متعاهد نخست، طرف متعاهد دیگر را از یافته های مزبور و اقداماتی كه برای تطبیق با آن حداقل استانداردها ضروری به نظر می رسد آگاه خواهد كرد و طرف متعاهد دیگر در مدت (30) روز یا مدت بیشتری كه ممكن است مورد توافق قرار گیرد، اقدام مقتضی را به عمل می آورد، در غیر این صورت ماده (4) این موافقتنامه (تعلیق و لغو) را اعمال خواهد كرد.

علی رغم تعهدات مندرج در ماده (33) كنوانسیون، موافقت می شود كه هر هواپیمایی كه توسط شركت هواپیمایی یك طرف متعاهد در خدماتی از مبدأ سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعكس مورد بهره برداری قرار می گیرد، می تواند مادامی كه در سرزمین طرف متعاهد دیگر است مشمول بازرسی نماینـــدگان مجاز طرف متعاهد دیگر در داخل و اطراف هواپیما (كه در این ماده «بازرسی پلكانی» نامیده می شود) قرار گیرد تا طبق كنوانسیون اعتبار اسناد هواپیما و خدمه پروازی آن و شرایط ظاهری هواپیما و لوازم آن بررسی شود مشروط براین كه این امر منجر به تأخیر بدون دلیل نگردد.

هرگاه بازرسی پلكانی یا مجموعه ای از بازرسی های پلكانی منجر به موارد زیر شود:
الف- نگرانی های جدی مبنی بر این كه هواپیما یا بهره برداری از هواپیما سازگار با حداقل استانداردهای برقرار شده به موجب كنوانسیون در آن زمان نمی باشد، یا
ب- نگرانی های جدی مبنی بر عدم به كارگیری و اجرای موثر استانداردهای ایمنی برقرار شده به موجب كنوانسیون در آن زمان؛
طرف متعاهد انجام دهنده بازرسی از نظر ماده (33) كنوانسیون مختار خواهد بود تا نتیجه بگیرد كه الزاماتی كه به موجب آنها گواهینامه یا پروانه های مربوط به هواپیما یا خدمه پروازی آن هواپیما صادر یا معتبر شناخته شده یا الزاماتی كه به موجب آنها هواپیمای مزبور مورد بهره برداری قرار می گیرد مساوی یا بالاتر از حداقل استانداردهای برقرار شده به موجب كنوانسیون نیست.

در صورتی كه نماینده شركت هواپیمایی یك طرف متعاهد از دسترسی به هواپیمای مورد بهره برداری توسط آن شركت جهت انجام بازرسی پلكانی طبق بند (3) فوق جلوگیری به عمل آورد، طرف متعاهد دیگر مختار خواهد بود تا استنباط نماید كه نگرانی های جدی موضوع بند (4) فوق ایجاد شده و به نتایج اشاره شده در آن بند برسد.

در صورتی كه هر طرف متعاهد در نتیجه بازرسی پلكانی ، مجموعه ای از بازرسی های پلكانی، جلوگیری از دسترسی به هواپیما برای بازرسی پلكانی، مشاوره یا هر ترتیب دیگر به این نتیجه برسد كه اقدام فوری برای ایمنی عملیات شركت هواپیمایی ضروری است، طرف متعاهد مزبور این حق را محفوظ می دارد كه اجازه بهره برداری شركت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر را به فوریت معلق نماید یا تغییر دهد.

هر اقدامی توسط یك طرف متعاهد مطابق با بند (2) یا (6) فوق با از بین رفتن زمینه اتخاذ آن اقدام، متوقف خواهد شد.

ماده 17 مشاوره
1 –
طرفهای متعاهد جهت حسن اجرای این موافقتنامه از طریق مقامات هواپیمایی خود با یكدیگر همكاری لازم را معمول خواهند داشت . هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان در مورد اجراء تفسیر، اعمال یا اصلاح یا رعایت این موافقتنامه تقاضای مشاوره با طرف متعاهد دیگر را بنماید.
2 –
این مشاوره كه می تواند از طریق مذاكره یا مكاتبه باشد، در مدت شصت روز از تاریخی كه یك طرف متعاهد تقاضا را دریافت می نماید، انجام خواهد شد مگر این كه طرفهای متعاهد طور دیگری موافقت كرده باشند.

ماده 18 اصلاح موافقتنامه
1-
چنانچه هر طرف متعاهد اصلاح و یا تغییر مفاد این موافقتنامه را مطلوب بداند، این اصلاح مطابق با مفاد ماده(17)(مشاوره) مورد توافق قرار خواهد گرفت و مطابق با مفاد ماده(22) (لازم الاجراء شدن) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
2 –
علی رغم مفاد بند(1)، اصلاحات پیوست این موافقتنامه می تواند به طور مستقیم میان مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد مورد موافقت قرار گیرد. این اصلاحات از تاریخی كه مورد موافقت قرار گرفته است اعمال و وقتی كه از طریق دیپلماتیك تایید گردد لازم الاجراء خواهد شد.
3 –
چنانچه موافقتنامه دو جانبه یا چند جانبه حمل و نقل هوایی در مورد هر دو طرف متعاهد لازم الاجراء گردد، این موافقتنامه و پیوست آن باید از طریق مذاكره موضوع ماده(17)(مشاوره) به نحوی اصلاح شود كه مفاد آن با مقررات موافقتنامه یا كنوانسیون مزبور انطباق یابد.

ماده 19 حل اختلافات

هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طریق مذاكره حل و فصل نمایند.

هرگاه مقامات هواپیمایی نتوانند اختلاف را حل و فصل نمایند، اختلاف را می توان از طریق مذاكرات دیپلماتیك حل و فصل نمود. در زمان این مذاكرات، وضعیت موجود حفظ خواهد گردید.


الف- چنانچه اختلاف طبق بندهای (1) و (2) حل و فصل نگردد، به تقاضای هر یك از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات داخلی جهت تصمیم گیری به هیأت داوری سه نفره ارجاع خواهد شد.
ب- هر طرف متعاهد نسبت به معرفی یك داور اقدام می كند و داوران منتخب به صورت مشترك داور سوم را انتخاب خواهند كرد كه به عنوان سرداور هیأت داوری فعالیت خواهد داشت.
پ- هر طرف متعاهد داور خود را در مدت (60) روز از تاریخ دریافت یادداشت از طریق دیپلماتیك از طرف متعاهد دیگر كه متقاضی داوری اختلاف از طریق هیأت داوری است، انتخاب خواهد كرد و داور سوم فردی با تابعیت كشور ثالث خواهد بود كه در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط دیپلماتیك دارد و باید در مدت (30) روز بعد انتخاب گردد.
ت- چنانچه هر طرف متعاهد در مدت مقرر داور خود را تعیین نكند یا هر گاه داور سوم در مدت مذكور انتخاب نشود، هر یك از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری بخواهد كه حسب مورد داور را تعیین نماید. در صورتی كه رئیس، تبعه یكی از طرفهای متعاهد باشد، می توان از معاون شورای سازمان بین المللی هواپیمای كشوری درخواست نمود. در این صورت داور یا داوران منتخب رئیس یا معاون یادشده، حسب مورد نباید تابعیت یا اقامت دائمی كشورهای طرفهای متعاهد این موافقتنامه را داشته باشند.

هیأت داوری در مورد حدود صلاحیت خود مطابق با این موافقتنامه تصمیم گیری خواهد كرد و آئین كار خود را تدوین خواهد نمود.

طرفهای متعاهد با رعایت تصمیم نهایی هیأت داوری، هزینه های موقتی داوری را به نسبت مساوی پرداخت خواهند كرد.

مخارج داوری از جمله هزینه ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد گردید.

هرگاه و مادامی كه هر طرف متعاهد تصمیم مورد نظر در بند(6) این ماده را رعایت ننماید، طرف متعاهد دیگر می تواند حقوق یا امتیازاتی را كه براساس این موافقتنامه به طرف متعاهد قاصر اعطاء كرده است، محدود، معلق یا لغو نماید.

ماده 20 ثبت موافقتنامه و اصلاحیه
این موافقتنامه و اصلاحیه های بعدی آن از جانب طرفهای متعاهد به منظور ثبت به سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری تسلیم خواهد شد.

ماده 21 فسخ موافقتنامه
1-
هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه طی یادداشت كتبی از طریق دیپلماتیك به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این یادداشت كتبی همزمان به آگاهی سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری (ایكائو) خواهد رسید. موافقتنامه یك سال پس از تاریخ دریافت یادداشت توسط طرف متعاهد دیگر فسخ شده تلقی خواهد شد مگر آن كه یادداشت فسخ قبل از انقضای این مدت با موافقت دو جانبه مسترد شود.
2 –
هر گاه طرف متعاهد دیگر دریافت یادداشت فسخ را اعلام نكند، یادداشت مذكور چهارده (14) روز پس از وصول آن به سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری دریافت شده تلقی خواهد شد.

ماده 22 لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه یكی از دو طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این كه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
با تأیید مفاد این موافقتنامه، نمایندگان تام الاختیار امضاءكننده زیر كه از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تونس در تاریخ هجدهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و یك هجری شمسی برابر با هفتم فوریه 2003 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و عربی و انگلیسی كه تمامی متون دارای اعتبار یكسان می باشد، تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر و یا اجرای موافقتنامه، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
احمد خرم
وزیر راه و ترابری
از طرف
دولت جمهوری تونس
الصادق رابح
وزیر فن آوریهای ارتباطی و حمل و نقل
پیوست
جدول مسیر
برای شركتهای هواپیمایی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران

نقاط خروج نقاط واسط نقاطی در جمهوری تونس نقاط ماوراء
نقاطی در جمهوری اسلامی ایران نقاط، بعداً مشخص خواهد گردید نقاطی در جمهوری تونس نقاط، بعداً مشخص خواهد گردید

برای شركتهای هواپیمایی تعیین شده جمهوری تونس

نقاط خروج نقاط واسط نقاطی در جمهوری اسلامی ایران نقاط ماوراء
نقاطی در جمهوری تونس نقاط، بعداً مشخص خواهد گردید نقاطی در جمهوری اسلامی ایران نقاط، بعداً مشخص خواهد گردید

نكاتی در مورد مسیرهای مورد بهره برداری شركتهای هواپیمایی تعیین شده:
1-
هر نقطه ای در مسیرهای بالا را می توان بنابه انتخاب شركت هواپیمایی مربوط در هر یا تمامی پرواز ها حذف كرد مشروط بر این كه هر خدمت در سرزمین كشور تعیین كننده شركت هواپیمایی شروع یا خاتمه یابد.
2-
نقاط واسط و ماوراء با موافقت دو جانبه بین مقامات هواپیمایی دو طرف متعاهد مشخص خواهد گردید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده،منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده و یك پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی _ غلامعلی حدادعادل