قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك مصوب 1384

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك مصوب 1384,01,17

ماده واحده موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك، مشتمل بر يك مقدمه، بيست و يك ماده و يك پيوست به شرح ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك

مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك كه عضو كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين‌المللي مورخ شانزدهم آذر ماه 1323 هجري شمسي برابر با هفتم دسامبر 1994 ميلادي مي باشند و از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند، به منظور تأسيس و بهره‌برداري از سرويسهاي هوايي في ‌مابين و ماوراي سرزمينهاي خود به شرح زير موافقت كردند:

ماده 1 تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:

الف اصطلاح «كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ شانزدهم آذر ماه 1323 هجري شمسي برابر با هفتم دسامبر 1944 ميلادي در شيكاگو براي امضاء مفتوح گرديد، اطلاق مي شود و شامل اصلاحات كنوانسيون كه به موجب ماده (94) آن تصويب شده و براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء گرديده و نيز ضمائم كنوانسيون و اصلاحات آنها كه به موجب ماده (90) آن به تصويب رسيده و براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء شده است، خواهد بود.

ب اصطلاح «مقامات هواپيمائي» در مورد جمهوري اسلامي ايران به «سازمان هواپيمائي كشوري» و هر شخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن سازمان باشد اطلاق مي گردد و در مورد جمهوري چك به وزارت حمل و نقل و هر شخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن وزارتخانه باشد، اطلاق مي شود.

ج اصطلاح «شركت هواپيمائي تعيين شده» به يك يا چند شركت هواپيمائي اطلاق مي شود كه به موجب مفاد ماده (3) اين موافقتنامه تعيين شوند و اجازه فعاليت بيابند.

د اصطلاح «ظرفيت» در مورد هواپيما، به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از مسير و اصطلاح «ظرفيت» در مورد «سرويس مورد توافق» به حاصلضرب ظرفيت هواپيما در چنين سرويسي در دفعات پرواز هواپيماي مزبور طي زمان معين در تمام يا قسمتي از مسير، اطلاق مي شود.

هـ – اصطلاح «سرزمين» در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد به مناطق خشكي و آبي كه تحت حاكميت آن قرار دارد، اطلاق و شامل فضاي محاذي آنها نيز مي شود.

و اصطلاحات «سرويس هوايي»، «سرويس هوايي بين‌المللي»، «شركت هواپيمائي» و «توقف به منظورهاي غير حمل و نقل» داراي همان معاني است كه در ماده (96) كنوانسيون براي آنها ذكر شده است.

ز اصطلاح «نرخ» به قيمتي اطلاق مي شود كه براي حمل مسافر، بار همراه و غير همراه پرداخت گردد و شامل شرايطي كه به موجب آن قيمتهاي مزبور اعمال مي شود از جمله قيمتها و شرايط مقرر براي نمايندگيها و ساير خدمات جنبي به استثناء دستمزدها و شرايط حمل پست، مي باشد.

ح اصطلاح «پيوست» به پيوست اين موافقتنامه يا اصلاحيه‌اي اطلاق مي گردد كه بر اساس مفاد ماده (16) اين موافقتنامه تنظيم شده باشد. پيوست جزء لاينفك اين موافقتنامه را تشكيل داده و همه ارجاعات به موافقتنامه شامل پيوست خواهد بود مگر در مواردي كه صراحتا” به گونه‌اي ديگر توافق شده باشد.

ماده 2 اعطاي حقوق

هر طرف متعاهد جهت انجام سرويسهاي هوايي بين‌المللي منظم بوسيله شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر حقوق زير را به طرف متعاهد ديگر اعطاء مي نمايد:
الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمين طرف متعاهد ديگر؛
ب – توقف در سرزمين مذكور به منظورهاي غير حمل و نقل؛
ج – توقف در سرزمين مذكور به منظور سوار و پياده كردن مسافر، بارگيري و تخليه بار و پست در حمل و نقل بين‌المللي در نقاط مشخص شده در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه؛
د – سوار و پياده كردن مسافر، بار همراه، بار غير همراه و بارگيري و تخليه بار از جمله پست به طور جداگانه يا بصورت تركيبي در سرزمين كشورهاي ثالث در نقاط مشخص شده در پيوست به نقاطي در سرزمين طرف متعاهد ديگر كه در پيوست مشخص شده است يا بالعكس.

شركتهاي هواپيمائي هر طرف متعاهد به غير از آنهائي كه طبق ماده (3) اين موافقتنامه تعيين گرديده‌اند همچنين مي توانند از حقوقي كه در جزءهاي (الف) و (ب) بند (1) اين ماده مشخص شده است نيز بهره‌مند گردند.

هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسير شود كه به شركت هواپيمائي يك طرف متعاهد اين حق را اعطاء كند كه در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر از نقطه‌اي به نقطة ديگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد يا كرايه نمايد.

در مناطقي كه در آن مخاصمات مسلحانه جريان دارد و يا در اشغال نظامي است و نيز در مناطقي كه تحت تأثير مخاصمات مسلحانه يا اشغال نظامي قرار گرفته انجام سرويسهاي موضوع اين ماده منوط به تصويب مقامهاي صلاحيتدار مربوط خواهد بود.

ماده 3 تعيين و اجازه

هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلاميه كتبي به طرف متعاهد ديگر يك يا چند شركت هواپيمائي را براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده تعيين و هر شركت هواپيمائي تعيين شده را حذف كند يا تغيير دهد.

پس از دريافت اعلاميه مذكور در بند (1) مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر بايد با رعايت مفاد بندهاي (3) و (4) اين ماده اجازه مقتضي را بدون تأخير به شركت هواپيمائي تعيين شده مزبور اعطاء كنند.

مقامات هواپيمائي يك طرف متعاهد ميتوانند از شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر بخواهند كه آنان را مجاب سازد كه شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولا” به موجب مفاد كنوانسيون توسط آن مقامات در مورد سرويسهاي هوائي بين‌المللي اعمال مي گردد، دارا مي باشد.

مقامات هواپيمائي هر طرف متعاهد حق دارند در هر مورد كه مجاب نشده باشند مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمائي تعيين شده متعلق و در اختيار طرف متعاهد ديگر يا اتباع آن است از اعطاي اجازه بهره‌برداري موضوع بند (2) اين ماده امتناع ورزد و يا هر شرطي را كه براي اعمال حقوق مذكور در ماده (2) اين موافقتنامه توسط آن شركت هواپيمائي تعيين شده لازم بداند، وضع نمايد.

شركت هواپيمائي تعيين شده مي تواند در هر زمان پس از دريافت اجازه مندرج در بند (2) فوق بهره‌برداري از سرويسهاي مورد توافق را آغاز كند مشروط بر آنكه نرخي مطابق ضوابط مواد (10) و (12) اين موافقتنامه در مورد سرويسهاي مزبور وضع شده و مجري باشد.

ماده 4 تعليق و لغو

مقامات هواپيمائي هر طرف متعاهد مي تواند در موارد مشروح زير مجوز بهره‌برداري را لغو يا استفاده از حقوق مندرج در ماده (2) اين موافقتنامه را در مورد شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر معلق، يا هر شرطي را كه براي استفاده از اين حقوق لازم مي داند وضع كند:
الف – چنانچه قانع نشود كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمائي مذكور متعلق و در اختيار طرف متعاهد ديگر يا اتباع وي مي باشد؛ يا
ب – چنانچه شركت هواپيمائي مذكور قوانين و يا مقررات طرف متعاهدي كه اين حقوق را اعطاء نموده است، رعايت نكند؛ يا
ج – چنانچه شركت هواپيمائي مذكور در انجام عمليات بهره‌برداري از مفاد اين موافقتنامه تخطي كند.

لغو يا تعليق يا وضع شرايط مذكور در بند (1) اين ماده جز در مواردي كه براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات و يا مفاد اين موافقتنامه فوريت داشته باشد، فقط پس از مشورت با مقامات هواپيمائي طرف متعاهد ديگر صورت خواهد گرفت.
اين مشورت بين مقامات هواپيمائي پس از دريافت درخواست انجام آن در خلال مدت شصت روز شروع خواهد شد.

ماده 5 شمول قوانين و مقررات

قوانين و مقررات هر طرف متعاهد در مورد ورود يا خروج هواپيمائي كه به امر هوانوردي بين‌المللي اشتغال دارند و نيز قوانين و مقررات مربوط به بهره‌برداري و هوانوردي اين قبيل هواپيماها مادام كه بر فراز يا داخل سرزمين آن طرف متعاهد مي باشند، در مورد هواپيماهاي شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر اعمال خواهد شد.

قوانين و مقررات هر طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرين، خدمه، بار يا پست از سرزمين آن مي باشد از قبيل تشريفات ورود و خروج، مهاجرت و همچنين مقررات گمركي، قرنطينه، سلامت و بهداشت در مورد مسافرين، خدمه، بار يا محمولات پستي هواپيماي شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر مادام كه در سرزمين مذكور باشند اعمال خواهد شد.

هر طرف متعاهد بنا به تقاضاي طرف متعاهد ديگر نسخه‌اي از قوانين و مقررات مذكور در اين ماده را در اختيار آن قرار خواهد داد.

ماده 6 نمايندگي شركت هواپيمائي

شركت هواپيمائي يك طرف متعاهد مجاز خواهد بود كه نماينده و كاركنان فني، بازرگاني و ديگر متخصصين خود را كه به طور معقول براي برقراري سرويسهاي مورد توافق نياز دارد، بر اساس عمل متقابل وارد سرزمين طرف متعاهد ديگر نموده و ابقاء نمايد.

ايجاد نمايندگي و استخدام كاركنان با رعايت قوانين و مقررات جاري در سرزمين طرف متعاهد ديگر صورت خواهد پذيرفت.

شركتهاي هواپيمائي طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات جاري سرزمين متبوع خود اين حق را خواهند داشت كه بمنظور توسعه حمل و نقل هوايي و فروش سرويسهاي حمل و نقل هوايي، دفتر يا دفاتري را در سرزمين طرف متعاهد ديگر تأسيس نمايند.

ماده 7 انتقال درآمدها

با ثبت نزد مقامات هواپيمائي يكي از طرفهاي متعاهد و با ثبت بازرگاني مناسب و بر اساس قوانين و مقررات ملي مربوط طرف متعاهد مذكور، شركت يا شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر محق خواهند بود تا بطور آزادانه سرويسهاي حمل و نقل هوايي خود را در سرزمين طرف متعاهد اول به طور مستقيم يا به اختيار خود از طريق نمايندگان خود به فروش برسانند و هر شخص آزاد خواهد بود تا چنين سرويسهاي حمل و نقلي را با پول رايج محلي يا با هر ارز قابل تبديل كه به واسطه مقررات تبديل ارز قابل اجرا در آن سرزمين مجاز شمرده مي شود، خريداري نمايد.

شركت هواپيمائي تعيين شده طرفهاي متعاهد حق دارد مازاد دريافتهاي حاصله در سرزمين طرف متعاهد ديگر را پس از كسر مخارج محلي به ارز قابل تسعير، تبديل و به سرزمين خود انتقال دهد تبديل و انتقال بايد بدون محدوديت و بر اساس نرخ متداول تبديل ارز خارجي در بازار كه براي اين گونه معاملات در روز انتقال قابل اجرا مي باشد، صورت پذيرد. در صورتي كه نظام نرخ متداول تبديل ارز خارجي در بازار داير نشده باشد، تبديل و انتقال بايد بدون محدوديت و بر اساس نرخ رسمي تبديل كه در روز انتقال قابل اجراء مي باشد، صورت پذيرد. انتقال حقيقي بايد بدون تأخير صورت گرفته و نبايد مشمول هيچ گونه هزينه‌اي به استثناي هزينه‌هاي عادي خدماتي كه توسط بانك براي معاملات مزبور اخذ مي گردد، شود.

در صورتي كه پرداختها بين طرفهاي متعاهد به واسطه يك موافقتنامه مخصوص برنامه ريزي شده است، چنين موافقتنامه‌اي بايد به موقع اجرا گذارده شود.

ماده 8 معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض

هواپيماهاي شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهدي كه سرويسهاي بين‌المللي را انجام مي دهد و مواد سوختي، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خوار و بار موجود در هواپيماهاي شركت هواپيمائي يك طرف متعاهد كه مجاز به استفاده از مسيرها و سرويسهاي موضوع اين موافقتنامه مي باشند به هنگام ورود يا خروج از سرزمين طرف متعاهد ديگر بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي مشابه ملي و محلي معاف خواهند بود حتي اگر مواد مذكور زماني مورد استفاده قرار گيرد يا به مصرف برسد كه هواپيماهاي مزبور بر فراز آن سرزمين در پرواز باشند.

سوخت، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خوار و بار كه توسط يك طرف متعاهد يا اتباع آن به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد شود و صرفا” به منظور استفاده در هواپيماهاي شركت هواپيمائي تعيين شده آن طرف متعاهد باشد بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي مشابه ملي و محلي معاف خواهد بود.

سوخت، روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خوار و بار كه در سرزمين يك طرف متعاهد بار هواپيماهاي شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر مي شود و در سرويسهاي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي گيرد بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، مالياتها و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي مشابه ملي و محلي، معاف خواهد بود.

تجهيزات هوانوردي مورد نياز جاري و همچنين مواد و كالاهاي نگاهداري شده در هواپيماهاي شركت هواپيمائي تعيين شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمركي طرف متعاهد ديگر در آن سرزمين قابل تخليه است. در اين صورت مي توان آنها را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجددا” صادر مي شوند و يا ترتيب ديگري در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.

مسافران، اثاثيه مسافران و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در ترانزيت مستقيم قرار دارند و از حريمي كه در فرودگاه بدين منظور اختصاص يافته خارج نمي شوند بجز براي جلوگيري از قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان، فقط مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود. اثاثيه مسافر و بار تا زماني كه در ترانزيت مستقيم است از حقوق گمركي و سود بازرگاني و هرگونه ماليات معاف خواهد بود.

اسناد رسمي حاوي آرم رسمي شركت هواپيمائي مانند برچسب چمدان، ‌بليط هواپيما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول زمانبندي كه به داخل سرزمين هر طرف متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر وارد مي شود، از كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني و يا مالياتها بر اساس عمل متقابل معاف خواهد بود.

ماده 9 تسهيلات و هزينه‌هاي فرودگاهي

هر يك از طرفهاي متعاهد در سرزمين خود فرودگاه يا فرودگاههائي را جهت استفاده شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر در مسير مشخص شده تعيين خواهد كرد و تسهيلات ارتباطي، هوانوردي، هواشناسي و ساير خدماتي را كه براي بهره‌برداري سرويسهاي مورد توافق لازم است در اختيار شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.

هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در قبال استفاده هواپيماهاي شركت هواپيمائي تعيين شده طرف متعاهد ديگر از فرودگاهها، مسيرهاي هوايي، سرويسهاي حمل و نقل هوايي و ساير تأسيسات آن هزينه‌هاي عادلانه و معقولي دريافت دارد، مشروط بر آن كه ميزان اين هزينه‌ها از آنچه شركتهاي حمل و نقل هوايي آنكه در سرويسهاي مشابه بين‌المللي تردد مي كنند، براي استفاده از چنين فرودگاه و تأسيساتي مي پردازند، تجاوز نكند.

ماده 10 مقررات ظرفيت و تصويب برنامه‌هاي پرواز

شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرفهاي متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده از فرصتهاي متساوي بهره‌مند باشند.

در انجام سرويسهاي مورد توافق، شركت هواپيمائي تعيين شده هر طرف متعاهد، منافع شركت هواپيمائي طرف ديگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا من غير حق در سرويسهاي طرف ديگر در تمام يا قسمتي از همان مسيرها اثر نامطلوب ايجاد نشود.

هدف اصلي از برقراري سرويسهاي مورد توافق توسط شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرفهاي متعاهد، تأمين ظرفيت كافي با ضريب بار مناسب جهت رفع نيازمنديهاي جاري و پيش‌بيني شده معقول براي حمل مسافر و بار و پست بين سرزمين طرف متعاهد تعيين كننده شركت هواپيمائي و سرزمين طرف متعاهد ديگر مي باشد.

شركت هواپيمائي تعيين شده هر طرف متعاهد همچنين مي تواند با رعايت اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده، ظرفيتي را براي رفع نيازمنديهاي حمل و نقل بين سرزمينهاي كشورهاي ثالث مندرج در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه و سرزمين طرف متعاهد ديگر تأمين نمايد.

ظرفيتي كه عرضه مي شود شامل تعداد سرويسها و نوع هواپيماهاي مورد استفاده شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرفهاي متعاهد در سرويسهاي مورد توافق ميتواند از سوي شركتهاي هواپيمائي تعيين شده پيشنهاد و برنامه‌ريزي شود. پيشنهاد فوق پس از مذاكره و تبادل نظر بين شركتهاي هواپيمائي تعيين شده با رعايت اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده ممكن است ارائه گردد. ظرفيت مذكور با تصويب مقامات هواپيمائي طرفهاي متعاهد تعيين و اجرا خواهد شد.

در صورت عدم توافق بين شركتهاي هواپيمائي تعيين شده توسط طرفهاي متعاهد مسائل مندرج در بند (5) از طريق توافق بين مقامات هواپيمائي دو طرف متعاهد حل و فصل خواهد گرديد. تا زماني كه اين توافق حاصل نگرديده، ظرفيت عرضه شده توسط شركتهاي هواپيمائي تعيين شده بدون تغيير باقي خواهد ماند.

شركت هواپيمائي تعيين شده هر طرف متعاهد، حد اكثر سي روز قبل از شروع سرويسها در مسيرهاي مشخص شده، برنامه‌هاي پرواز از جمله اعتبار آن، نوع هواپيما و تعداد را براي تصويب به مقامات هواپيمائي طرف متعاهد ديگر تسليم خواهد نمود. در مورد تغييرات بعدي نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد. در موارد خاص مي توان اين محدوده زماني را با تصويب مقامات نامبرده تغيير داد.

اگر يك شركت هواپيمائي تعيين شده علاوه بر پروازهائي كه در برنامه پروازي مي باشد، تمايل به برقراري پروازهاي اضافه داشته باشد، بايد از مقامات هواپيمائي طرف متعاهد ديگر درخواست مجوز نمايد. چنين درخواستي بايد معمولا” حد اقل يك هفته قبل از انجام چنين پروازهائي ارائه گردد.

ماده 11 شناسائي گواهينامه‌ها و پروانه‌ها
گواهينامه‌هاي قابليت پرواز و گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هائي كه توسط يك طرف متعاهد صادر شده يا اعتبار يافته و هنوز به قوت خود باقي باشد، براي بهره‌برداري از مسيرها و سرويسهاي موضوع اين موافقتنامه، توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر اينكه شرايط صدور يا اعتبار گواهينامه‌ها و پروانه‌هاي مزبور مساوي يا بيش از حد اقل استانداردهائي باشد كه به موجب كنوانسيون وضع شده يا خواهد شد. در هر حال هر طرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمين خود از شناسائي گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هائي كه براي اتباع آن توسط طرف متعاهد ديگر يا هر دولت ديگري صادر شده يا معتبر شناخته شده، خودداري نمايد.

ماده 12 نرخهاي حمل و نقل هوايي

نرخهاي مورد اجراء توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در سرويسهاي مورد توافق در سطح معقولي خواهد بود كه با توجه به كليه عوامل مربوط از جمله هزينه بهره‌برداري و سود معقول و خصوصيات سرويس و نرخ هاي شركت هاي هواپيمايي ديگر كه در تمام يا قسمتي از همان مسيرها سرويس هاي منظم انجام مي دهند، وضع مي گردد.

مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد بايد نرخهاي غير قابل قبولي را كه به طور غير معقول تبعيض‌ آميز، من غير حق بالا يا بدليل سوء استفاده از وضعيت غالب محدود كننده، يا به صورت مصنوعي بدليل يارانه يا حمايت مستقيم يا غير مستقيم پايين مي باشد و يا به شكسته شدن نرخ منتج مي شود را مورد رسيدگي قرار دهند.

نرخ هاي موضوع بند (1) اين ماده بر اساس قواعد زير تعيين مي گردد:

الف در صورتي كه شركتهاي هواپيمائي تعيين شده دو طرف متعاهد عضو يك اتحاديه بين‌المللي شركتهاي هواپيمائي با مكانيسم تعيين نرخ باشند و يك قطعنامه نرخ، راجع به سرويسهاي مورد توافق از قبل وجود داشته باشد، نرخها بر اساس اين قطعنامه بين شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرفهاي متعاهد برقرار خواهد شد.

ب در صورتي كه هيچ كدام از شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرفهاي متعاهد يا يكي از آنها عضو اتحاديه شركتهاي هواپيمائي نباشند و يا قطعنامه نرخ مندرج در جزء (الف) فوق وجود نداشته باشد شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرفهاي متعاهد در مورد نرخهائي كه براي سرويسهاي مورد توافق اعمال مي گردد بين خود توافق خواهند كرد.

ج نرخهائي كه به ترتيب مندرج در جزءهاي (الف) و (ب) فوق مورد توافق قرار مي گيرد لااقل سي روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجراء براي تصويب به مقامات هواپيمائي طرفهاي متعاهد تسليم خواهد گرديد. اين محدوده زماني با موافقت مقامات مذكور قابل تغيير است.

د در صورتي كه شركتهاي هواپيمائي تعيين شده طرفهاي متعاهد نتوانند درباره نرخهاي قابل اجرا به توافق برسند يا در صورتي كه يك طرف متعاهد شركت هواپيمائي خود را به منظور انجام سرويسهاي مورد توافق تعيين ننموده باشد و يا چنانچه در فاصله پانزده روز اول از دوره سي روزه موضوع جزء (ج) اين ماده، مقامات هواپيمائي يك طرف متعاهد عدم رضايت خود را از هر يك از نرخهاي توافق شده بين شركتهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد طبق جزءهاي (الف) و (ب) اين ماده به مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر اعلام دارند، مقامات هواپيمائي طرفهاي متعاهد اهتمام خواهند نمود در مورد نرخهاي مناسب به توافق برسند. بطور كلي هيچ نرخي قبل از تصويب مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد به مورد اجراء گذارده نخواهد شد با وجود اين در صورتي كه ظرف مدت پانزده روز ياد شده، هيچكدام از مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد عدم رضايت خود را نسبت به نرخهاي توافق شده بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده اعلام ندارند، نرخهاي مزبور تصويب شده تلقي خواهد شد.

نرخهاي تعيين شده به موجب اين ماده تا زماني كه نرخهاي جديد تعيين نشده باشد، بقوت خود باقي خواهد ماند.

ماده 13 امنيت هوانوردي

طرفهاي متعاهد حقوق و تعهداتي را كه به موجب حقوق بين‌الملل در قبال يكديگر در خصوص حفظ امنيت هواپيمائي كشوري در برابر اعمال مداخله گرايانه غير قانوني دارند، مورد تأكيد قرار مي دهند.
طرفهاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهداتي كه به موجب حقوق بين‌الملل بعهده دارند، بويژه طبق مفاد كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما امضاء شده در توكيو به تاريخ 1342/6/23 هجري شمسي مطابق با چهاردهم سپتامبر 1963 ميلادي، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما امضاء شده در لاهه به تاريخ 1349/9/25 هجري شمسي مطابق با شانزدهم دسامبر 1970 ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمائي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ 1350/7/1 هجري شمسي مطابق با بيست و سوم سپتامبر 1971 ميلادي و هر كنوانسيون ديگر مرتبط با امنيت هواپيمائي كشوري كه طرفهاي متعاهد عضو آن باشند، عمل خواهند كرد.

طرفهاي متعاهد حسب تقاضا، كليه مساعدتهاي لازم را به يكديگر جهت جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيماهاي كشوري و ساير اعمال غير قانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافرين و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسيسات هوانوردي و هر نوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمائي كشوري ارائه خواهند كرد.

طرفهاي متعاهد بايد در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنيت هوانوردي مصوب سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري كه به عنوان ضمائم كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين‌المللي شناخته شده‌اند تا حدودي كه مقررات امنيتي مزبور در مورد طرفهاي متعاهد قابل اجراء است عمل نمايند. هر يك از طرفهاي متعاهد بايد از متصديان هواپيماهائي كه محل ثبت آن هواپيماها يا محل اصلي كار و يا اقامت دائمي متصديان آنها در سرزمين وي واقع شده و نيز از متصديان فرودگاههاي واقع در سرزمين خود بخواهد كه مطابق مقررات هوانوردي مزبور عمل كنند.

هر طرف متعاهد مي تواند از متصديان هواپيماها بخواهد كه مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند (3) فوق را كه طرف متعاهد ديگر براي ورود به سرزمين خود، خروج از آن يا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده است، رعايت كنند. هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه در سرزمين آن اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيماها و بازرسي مسافران، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه مسافر،‌ بار و خوار و بار هواپيما پيش از سوار شدن مسافران يا بارگيري و به هنگام آن به نحو مؤثر انجام مي شود. همچنين هر طرف متعاهد بايد هر درخواستي را كه طرف متعاهد ديگر براي انجام اقدامات امنيتي ويژه معقول جهت مقابله با تهديدي خاص به عمل آورد، با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد.

هرگاه هواپيماهاي كشوري به طور غير قانوني تصرف شود و يا اعمال غير قانوني ديگري عليه امنيت اين هواپيماها، مسافرين و خدمه آنها، فرودگاهها يا تأسيسات هوانوردي صورت پذيرد و يا تهديدي در اين مورد انجام گيرد، طرفهاي متعاهد بايد از طريق تسهيل ارتباطات و اتخاذ تدابير مناسب ديگر به منظور ختم سريع و بي‌خطر حادثه و يا خنثي كردن تهديد مزبور به يكديگر ياري رسانند.

ماده 14 ايمني هوانوردي

هر طرف متعاهد مي تواند در هر زمان در رابطه با استانداردهاي ايمني در هر مورد مربوط به خدمه پرواز، هواپيما يا فعاليت پروازي آنها كه طرف متعاهد ديگر تصويب نموده درخواست مشاوره نمايد. چنين مشاوره‌اي ظرف مدت سي روز از درخواست مزبور انجام خواهد شد.

در صورتي كه پس از مشاوره مزبور يك طرف متعاهد ملاحظه كند كه طرف متعاهد ديگر استانداردهاي ايمني را در هر يك از موارد مزبور كه دست كم برابر با حداقل استانداردهاي وضع شده در آن زمان به موجب كنوانسيون شيكاگو است به طور مؤثر حفظ و اجرا نمي كند، طرف متعاهد نخست، طرف متعاهد ديگر را از يافته‌هاي مزبور و اقداماتي كه براي تطبيق با حد اقل استانداردهاي مزبور ضروري به نظر مي رسد مطلع خواهند نمود و طرف متعاهد ديگر اقدام اصلاحي مناسب را اتخاذ خواهد نمود.

ماده 15 تسليم آمار
مقامات هواپيمائي هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرويسهاي مورد توافق توسط شركت هواپيمائي تعيين شده خود به سرزمين طرف متعاهد ديگر يا از آن سرزمين را كه معمولا” توسط شركت هواپيمائي تعيين شده براي مقامات هواپيمائي ملي خود تهيه و به آنها ارائه مي گردد، بنا بر تقاضا در اختيار مقامات هواپيمائي طرف متعاهد ديگر قرار خواهند داد. ارائه هرگونه اطلاعات اضافي آماري حمل و نقل مورد درخواست مقامات هواپيمائي يك طرف متعاهد از مقامات هواپيمائي طرف متعاهد ديگر منوط به مذاكره و توافق طرفهاي متعاهد خواهد بود.

ماده 16 مشاوره، تغيير و اصلاح

طرفهاي متعاهد جهت حسن اجراي اين موافقتنامه از طريق مقامات هواپيمائي خود با يكديگر همكاري لازم معمول خواهند داشت و به اين منظور مقامات هواپيمائي يك طرف متعاهد ميتوانند در هر زمان از مقامات هواپيمائي طرف متعاهد ديگر تقاضاي مشاوره كنند.

مشاوره مورد تقاضاي مقامات هواپيمائي هر طرف متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت تقاضا آغاز خواهد شد.

هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان كه لازم بداند خواستار تغيير يا اصلاح مفاد اين موافقتنامه شود و در اين صورت طرفهاي متعاهد بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت تقاضاي مذاكره توسط طرف متعاهد ديگر در اين خصوص به مذاكره بپردازند.

هرگونه تغيير يا اصلاح اين موافقتنامه با رعايت مفاد ماده (21) اين موافقتنامه، به مورد اجراء نهاده خواهد شد.

علي‌رغم مفاد بند (4) اصلاحات جدول مسير پيوست اين موافقتنامه، مي تواند به طور مستقيم بين مقامات هواپيمائي طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد. اين اصلاحات با مبادله يادداشت از طريق ديپلماتيك لازم‌الاجراء خواهد گرديد.

ماده 17 حل اختلافات

هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست (پيوستهاي) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.

هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل كنند، ميتوانند با توافق موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر شخص يا هيأتي ارجاع كنند.

چنانچه طرفهاي متعاهد به موجب بندهاي (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه نرسند هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر موضوع را به هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ارجاع اختلاف به داوري، نسبت به معرفي يك داور اقدام مي كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند از رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.
سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري تعيين شود چنانچه رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.

هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.

مخارج داوري، شامل هزينه‌ها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد گرديد. هرگونه مخارجي كه توسط شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري در رابطه با نصب سرداور و يا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (3) اين ماده بوجود آيد بعنوان بخشي از هزينه‌هاي داوري محسوب خواهد گرديد.

ماده 18 فسخ
هر طرف متعاهد مي تواند در هر زمان قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه طي اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين اطلاعيه همزمان به آگاهي سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري نيز خواهد رسيد و در اين صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از اعلام دريافت اطلاعيه فسخ توسط طرف متعاهد ديگر فسخ شده تلقي خواهد شد، مگر آن كه اطلاعيه فسخ قبل از انقضاي اين مدت با تراضي طرفهاي متعاهد مسترد شود. هرگاه طرف متعاهد ديگر دريافت اطلاعيه فسخ را اعلام نكند، اطلاعيه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري دريافت شده تلقي خواهد شد.

ماده 19 مطابقت با كنوانسيونها يا موافقتنامه‌هاي چند جانبه
چنانچه كنوانسيون يا موافقتنامه چندجانبه حمل و نقل هوايي در مورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجراء گردد، اين موافقتنامه و پيوست، (پيوستهاي) آن بايد از طريق مذاكره به شرح مندرج در ماده (16) به نحوي اصلاح شود كه مفاد آن با مقررات كنوانسيون يا موافقتنامه مزبور انطباق يابد.

ماده 20 ثبت
اين موافقتنامه و پيوست (پيوستهاي) آن و هرگونه اصلاحيه آن نزد سازمان بين‌المللي هواپيمائي كشوري به ثبت خواهد رسيد.

ماده 21 لازم‌الاجراء شدن
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
با تأييد مفاد اين موافقتنامه، نمايندگان تام‌الاختيار امضاءكننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و يك ماده و يك پيوست در پراگ در تاريخ هجدهم آذر 1382 هجري شمسي برابر با نهم دسامبر 2003 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، چك و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي باشد، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف …………………………………..از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران………… دولت جمهوري چك

پيوست
1 –
مسيرهائي كه ممكن است توسط شركت(هاي) هواپيمائي تعيين شده دولت جمهوري اسلامي ايران مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نقاط مبدأ

نقاط واسط

نقاط مقصد

نقاط ماوراء

هر نقطه درجمهوري اسلامي ايران

آنكارا،استارا،وين ، رم،ميلان نقاط بيشتري كه بعدأ تعيين خواهد شد

هر نقطه درجمهوري چك

استوني،لتوني،نقاط بيشتري كه بعدأ تعيين خواهد شد


2 –
مسيرهائي كه ممكن است توسط شركت (هاي) هواپيمائي تعيين شده دولت جمهوري چك مورد بهره‌برداري قرار گيرد.


نقاط مبدأ

نقاط واسط

نقاط مقصد

نقاط ماوراء

هر نقطه درجمهوري چك

هرنقطه كه بعدأ تعيين خواهد شد

هر نقطه درجمهوري اسلامي ايران

هرنقطه كه بعدأ تعيين خواهد شد


تذكر:
1 –
از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هر يك از مسيرهاي مشخص شده مي توان به اختيار شركتهاي هواپيمائي تعيين شده در هر پرواز يا كليه پروازها صرفنظر نمود.
2 –
تعدا پروازها و انواع هواپيماهاي شركتهاي هواپيمائي تعيين شده منوط به تأييد مقامات هواپيمائي دو طرف متعاهد خواهد بود.
3 –
مسيرها ممكن است در هر جهت مورد بهره‌برداري قرار گيرند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يك ماده و يك پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/1/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل