قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چك مصوب 1384

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چك مصوب 1384,01,17

ماده واحده موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چك، مشتمل بر یك مقدمه، بیست و یك ماده و یك پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چك

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چك كه عضو كنوانسیون هواپیمائی كشوری بین‌المللی مورخ شانزدهم آذر ماه 1323 هجری شمسی برابر با هفتم دسامبر 1994 میلادی می باشند و از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند، به منظور تأسیس و بهره‌برداری از سرویسهای هوایی فی ‌مابین و ماورای سرزمینهای خود به شرح زیر موافقت كردند:

ماده 1 تعاریف
از نظر این موافقتنامه:

الف اصطلاح «كنوانسیون» به كنوانسیون هواپیمائی كشوری بین‌المللی كه در تاریخ شانزدهم آذر ماه 1323 هجری شمسی برابر با هفتم دسامبر 1944 میلادی در شیكاگو برای امضاء مفتوح گردید، اطلاق می شود و شامل اصلاحات كنوانسیون كه به موجب ماده (94) آن تصویب شده و برای طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء گردیده و نیز ضمائم كنوانسیون و اصلاحات آنها كه به موجب ماده (90) آن به تصویب رسیده و برای طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء شده است، خواهد بود.

ب اصطلاح «مقامات هواپیمائی» در مورد جمهوری اسلامی ایران به «سازمان هواپیمائی كشوری» و هر شخص یا سازمانی كه مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان باشد اطلاق می گردد و در مورد جمهوری چك به وزارت حمل و نقل و هر شخص یا سازمانی كه مجاز به انجام وظایف فعلی آن وزارتخانه باشد، اطلاق می شود.

ج اصطلاح «شركت هواپیمائی تعیین شده» به یك یا چند شركت هواپیمائی اطلاق می شود كه به موجب مفاد ماده (3) این موافقتنامه تعیین شوند و اجازه فعالیت بیابند.

د اصطلاح «ظرفیت» در مورد هواپیما، به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما در یك مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح «ظرفیت» در مورد «سرویس مورد توافق» به حاصلضرب ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر، اطلاق می شود.

هـ – اصطلاح «سرزمین» در مورد هر یك از طرفهای متعاهد به مناطق خشكی و آبی كه تحت حاكمیت آن قرار دارد، اطلاق و شامل فضای محاذی آنها نیز می شود.

و اصطلاحات «سرویس هوایی»، «سرویس هوایی بین‌المللی»، «شركت هواپیمائی» و «توقف به منظورهای غیر حمل و نقل» دارای همان معانی است كه در ماده (96) كنوانسیون برای آنها ذكر شده است.

ز اصطلاح «نرخ» به قیمتی اطلاق می شود كه برای حمل مسافر، بار همراه و غیر همراه پرداخت گردد و شامل شرایطی كه به موجب آن قیمتهای مزبور اعمال می شود از جمله قیمتها و شرایط مقرر برای نمایندگیها و سایر خدمات جنبی به استثناء دستمزدها و شرایط حمل پست، می باشد.

ح اصطلاح «پیوست» به پیوست این موافقتنامه یا اصلاحیه‌ای اطلاق می گردد كه بر اساس مفاد ماده (16) این موافقتنامه تنظیم شده باشد. پیوست جزء لاینفك این موافقتنامه را تشكیل داده و همه ارجاعات به موافقتنامه شامل پیوست خواهد بود مگر در مواردی كه صراحتا” به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.

ماده 2 اعطای حقوق

هر طرف متعاهد جهت انجام سرویسهای هوایی بین‌المللی منظم بوسیله شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حقوق زیر را به طرف متعاهد دیگر اعطاء می نماید:
الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر؛
ب – توقف در سرزمین مذكور به منظورهای غیر حمل و نقل؛
ج – توقف در سرزمین مذكور به منظور سوار و پیاده كردن مسافر، بارگیری و تخلیه بار و پست در حمل و نقل بین‌المللی در نقاط مشخص شده در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه؛
د – سوار و پیاده كردن مسافر، بار همراه، بار غیر همراه و بارگیری و تخلیه بار از جمله پست به طور جداگانه یا بصورت تركیبی در سرزمین كشورهای ثالث در نقاط مشخص شده در پیوست به نقاطی در سرزمین طرف متعاهد دیگر كه در پیوست مشخص شده است یا بالعكس.

شركتهای هواپیمائی هر طرف متعاهد به غیر از آنهائی كه طبق ماده (3) این موافقتنامه تعیین گردیده‌اند همچنین می توانند از حقوقی كه در جزءهای (الف) و (ب) بند (1) این ماده مشخص شده است نیز بهره‌مند گردند.

هیچ یك از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود كه به شركت هواپیمائی یك طرف متعاهد این حق را اعطاء كند كه در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه‌ای به نقطة دیگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد یا كرایه نماید.

در مناطقی كه در آن مخاصمات مسلحانه جریان دارد و یا در اشغال نظامی است و نیز در مناطقی كه تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه یا اشغال نظامی قرار گرفته انجام سرویسهای موضوع این ماده منوط به تصویب مقامهای صلاحیتدار مربوط خواهد بود.

ماده 3 تعیین و اجازه

هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلامیه كتبی به طرف متعاهد دیگر یك یا چند شركت هواپیمائی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده تعیین و هر شركت هواپیمائی تعیین شده را حذف كند یا تغییر دهد.

پس از دریافت اعلامیه مذكور در بند (1) مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر باید با رعایت مفاد بندهای (3) و (4) این ماده اجازه مقتضی را بدون تأخیر به شركت هواپیمائی تعیین شده مزبور اعطاء كنند.

مقامات هواپیمائی یك طرف متعاهد میتوانند از شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر بخواهند كه آنان را مجاب سازد كه شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را كه معمولا” به موجب مفاد كنوانسیون توسط آن مقامات در مورد سرویسهای هوائی بین‌المللی اعمال می گردد، دارا می باشد.

مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهد حق دارند در هر مورد كه مجاب نشده باشند مالكیت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپیمائی تعیین شده متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن است از اعطای اجازه بهره‌برداری موضوع بند (2) این ماده امتناع ورزد و یا هر شرطی را كه برای اعمال حقوق مذكور در ماده (2) این موافقتنامه توسط آن شركت هواپیمائی تعیین شده لازم بداند، وضع نماید.

شركت هواپیمائی تعیین شده می تواند در هر زمان پس از دریافت اجازه مندرج در بند (2) فوق بهره‌برداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز كند مشروط بر آنكه نرخی مطابق ضوابط مواد (10) و (12) این موافقتنامه در مورد سرویسهای مزبور وضع شده و مجری باشد.

ماده 4 تعلیق و لغو

مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهد می تواند در موارد مشروح زیر مجوز بهره‌برداری را لغو یا استفاده از حقوق مندرج در ماده (2) این موافقتنامه را در مورد شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق، یا هر شرطی را كه برای استفاده از این حقوق لازم می داند وضع كند:
الف – چنانچه قانع نشود كه مالكیت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپیمائی مذكور متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع وی می باشد؛ یا
ب – چنانچه شركت هواپیمائی مذكور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی كه این حقوق را اعطاء نموده است، رعایت نكند؛ یا
ج – چنانچه شركت هواپیمائی مذكور در انجام عملیات بهره‌برداری از مفاد این موافقتنامه تخطی كند.

لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذكور در بند (1) این ماده جز در مواردی كه برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات و یا مفاد این موافقتنامه فوریت داشته باشد، فقط پس از مشورت با مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر صورت خواهد گرفت.
این مشورت بین مقامات هواپیمائی پس از دریافت درخواست انجام آن در خلال مدت شصت روز شروع خواهد شد.

ماده 5 شمول قوانین و مقررات

قوانین و مقررات هر طرف متعاهد در مورد ورود یا خروج هواپیمائی كه به امر هوانوردی بین‌المللی اشتغال دارند و نیز قوانین و مقررات مربوط به بهره‌برداری و هوانوردی این قبیل هواپیماها مادام كه بر فراز یا داخل سرزمین آن طرف متعاهد می باشند، در مورد هواپیماهای شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد شد.

قوانین و مقررات هر طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرین، خدمه، بار یا پست از سرزمین آن می باشد از قبیل تشریفات ورود و خروج، مهاجرت و همچنین مقررات گمركی، قرنطینه، سلامت و بهداشت در مورد مسافرین، خدمه، بار یا محمولات پستی هواپیمای شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مادام كه در سرزمین مذكور باشند اعمال خواهد شد.

هر طرف متعاهد بنا به تقاضای طرف متعاهد دیگر نسخه‌ای از قوانین و مقررات مذكور در این ماده را در اختیار آن قرار خواهد داد.

ماده 6 نمایندگی شركت هواپیمائی

شركت هواپیمائی یك طرف متعاهد مجاز خواهد بود كه نماینده و كاركنان فنی، بازرگانی و دیگر متخصصین خود را كه به طور معقول برای برقراری سرویسهای مورد توافق نیاز دارد، بر اساس عمل متقابل وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر نموده و ابقاء نماید.

ایجاد نمایندگی و استخدام كاركنان با رعایت قوانین و مقررات جاری در سرزمین طرف متعاهد دیگر صورت خواهد پذیرفت.

شركتهای هواپیمائی طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات جاری سرزمین متبوع خود این حق را خواهند داشت كه بمنظور توسعه حمل و نقل هوایی و فروش سرویسهای حمل و نقل هوایی، دفتر یا دفاتری را در سرزمین طرف متعاهد دیگر تأسیس نمایند.

ماده 7 انتقال درآمدها

با ثبت نزد مقامات هواپیمائی یكی از طرفهای متعاهد و با ثبت بازرگانی مناسب و بر اساس قوانین و مقررات ملی مربوط طرف متعاهد مذكور، شركت یا شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر محق خواهند بود تا بطور آزادانه سرویسهای حمل و نقل هوایی خود را در سرزمین طرف متعاهد اول به طور مستقیم یا به اختیار خود از طریق نمایندگان خود به فروش برسانند و هر شخص آزاد خواهد بود تا چنین سرویسهای حمل و نقلی را با پول رایج محلی یا با هر ارز قابل تبدیل كه به واسطه مقررات تبدیل ارز قابل اجرا در آن سرزمین مجاز شمرده می شود، خریداری نماید.

شركت هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد حق دارد مازاد دریافتهای حاصله در سرزمین طرف متعاهد دیگر را پس از كسر مخارج محلی به ارز قابل تسعیر، تبدیل و به سرزمین خود انتقال دهد تبدیل و انتقال باید بدون محدودیت و بر اساس نرخ متداول تبدیل ارز خارجی در بازار كه برای این گونه معاملات در روز انتقال قابل اجرا می باشد، صورت پذیرد. در صورتی كه نظام نرخ متداول تبدیل ارز خارجی در بازار دایر نشده باشد، تبدیل و انتقال باید بدون محدودیت و بر اساس نرخ رسمی تبدیل كه در روز انتقال قابل اجراء می باشد، صورت پذیرد. انتقال حقیقی باید بدون تأخیر صورت گرفته و نباید مشمول هیچ گونه هزینه‌ای به استثنای هزینه‌های عادی خدماتی كه توسط بانك برای معاملات مزبور اخذ می گردد، شود.

در صورتی كه پرداختها بین طرفهای متعاهد به واسطه یك موافقتنامه مخصوص برنامه ریزی شده است، چنین موافقتنامه‌ای باید به موقع اجرا گذارده شود.

ماده 8 معافیت از حقوق گمركی، سود بازرگانی و سایر عوارض

هواپیماهای شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهدی كه سرویسهای بین‌المللی را انجام می دهد و مواد سوختی، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی، وسایل یدكی، لوازم مورد نیاز جاری و خوار و بار موجود در هواپیماهای شركت هواپیمائی یك طرف متعاهد كه مجاز به استفاده از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه می باشند به هنگام ورود یا خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های مشابه ملی و محلی معاف خواهند بود حتی اگر مواد مذكور زمانی مورد استفاده قرار گیرد یا به مصرف برسد كه هواپیماهای مزبور بر فراز آن سرزمین در پرواز باشند.

سوخت، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی، وسایل یدكی، لوازم مورد نیاز جاری و خوار و بار كه توسط یك طرف متعاهد یا اتباع آن به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد شود و صرفا” به منظور استفاده در هواپیماهای شركت هواپیمائی تعیین شده آن طرف متعاهد باشد بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های مشابه ملی و محلی معاف خواهد بود.

سوخت، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی، وسایل یدكی، لوازم مورد نیاز جاری و خوار و بار كه در سرزمین یك طرف متعاهد بار هواپیماهای شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر می شود و در سرویسهای بین‌المللی مورد استفاده قرار می گیرد بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی، مالیاتها و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های مشابه ملی و محلی، معاف خواهد بود.

تجهیزات هوانوردی مورد نیاز جاری و همچنین مواد و كالاهای نگاهداری شده در هواپیماهای شركت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمركی طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است. در این صورت می توان آنها را تا زمانی كه طبق مقررات گمركی مجددا” صادر می شوند و یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.

مسافران، اثاثیه مسافران و باری كه از سرزمین یك طرف متعاهد در ترانزیت مستقیم قرار دارند و از حریمی كه در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی شوند بجز برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان، فقط مشمول كنترل ساده‌ای خواهند بود. اثاثیه مسافر و بار تا زمانی كه در ترانزیت مستقیم است از حقوق گمركی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

اسناد رسمی حاوی آرم رسمی شركت هواپیمائی مانند برچسب چمدان، ‌بلیط هواپیما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمانبندی كه به داخل سرزمین هر طرف متعاهد برای استفاده اختصاصی شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد می شود، از كلیه حقوق گمركی و سود بازرگانی و یا مالیاتها بر اساس عمل متقابل معاف خواهد بود.

ماده 9 تسهیلات و هزینه‌های فرودگاهی

هر یك از طرفهای متعاهد در سرزمین خود فرودگاه یا فرودگاههائی را جهت استفاده شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در مسیر مشخص شده تعیین خواهد كرد و تسهیلات ارتباطی، هوانوردی، هواشناسی و سایر خدماتی را كه برای بهره‌برداری سرویسهای مورد توافق لازم است در اختیار شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.

هر یك از طرفهای متعاهد می تواند در قبال استفاده هواپیماهای شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر از فرودگاهها، مسیرهای هوایی، سرویسهای حمل و نقل هوایی و سایر تأسیسات آن هزینه‌های عادلانه و معقولی دریافت دارد، مشروط بر آن كه میزان این هزینه‌ها از آنچه شركتهای حمل و نقل هوایی آنكه در سرویسهای مشابه بین‌المللی تردد می كنند، برای استفاده از چنین فرودگاه و تأسیساتی می پردازند، تجاوز نكند.

ماده 10 مقررات ظرفیت و تصویب برنامه‌های پرواز

شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده از فرصتهای متساوی بهره‌مند باشند.

در انجام سرویسهای مورد توافق، شركت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد، منافع شركت هواپیمائی طرف دیگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا من غیر حق در سرویسهای طرف دیگر در تمام یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.

هدف اصلی از برقراری سرویسهای مورد توافق توسط شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد، تأمین ظرفیت كافی با ضریب بار مناسب جهت رفع نیازمندیهای جاری و پیش‌بینی شده معقول برای حمل مسافر و بار و پست بین سرزمین طرف متعاهد تعیین كننده شركت هواپیمائی و سرزمین طرف متعاهد دیگر می باشد.

شركت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد همچنین می تواند با رعایت اصول مندرج در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده، ظرفیتی را برای رفع نیازمندیهای حمل و نقل بین سرزمینهای كشورهای ثالث مندرج در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه و سرزمین طرف متعاهد دیگر تأمین نماید.

ظرفیتی كه عرضه می شود شامل تعداد سرویسها و نوع هواپیماهای مورد استفاده شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق میتواند از سوی شركتهای هواپیمائی تعیین شده پیشنهاد و برنامه‌ریزی شود. پیشنهاد فوق پس از مذاكره و تبادل نظر بین شركتهای هواپیمائی تعیین شده با رعایت اصول مندرج در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده ممكن است ارائه گردد. ظرفیت مذكور با تصویب مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد تعیین و اجرا خواهد شد.

در صورت عدم توافق بین شركتهای هواپیمائی تعیین شده توسط طرفهای متعاهد مسائل مندرج در بند (5) از طریق توافق بین مقامات هواپیمائی دو طرف متعاهد حل و فصل خواهد گردید. تا زمانی كه این توافق حاصل نگردیده، ظرفیت عرضه شده توسط شركتهای هواپیمائی تعیین شده بدون تغییر باقی خواهد ماند.

شركت هواپیمائی تعیین شده هر طرف متعاهد، حد اكثر سی روز قبل از شروع سرویسها در مسیرهای مشخص شده، برنامه‌های پرواز از جمله اعتبار آن، نوع هواپیما و تعداد را برای تصویب به مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر تسلیم خواهد نمود. در مورد تغییرات بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. در موارد خاص می توان این محدوده زمانی را با تصویب مقامات نامبرده تغییر داد.

اگر یك شركت هواپیمائی تعیین شده علاوه بر پروازهائی كه در برنامه پروازی می باشد، تمایل به برقراری پروازهای اضافه داشته باشد، باید از مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر درخواست مجوز نماید. چنین درخواستی باید معمولا” حد اقل یك هفته قبل از انجام چنین پروازهائی ارائه گردد.

ماده 11 شناسائی گواهینامه‌ها و پروانه‌ها
گواهینامه‌های قابلیت پرواز و گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هائی كه توسط یك طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد، برای بهره‌برداری از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه، توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر اینكه شرایط صدور یا اعتبار گواهینامه‌ها و پروانه‌های مزبور مساوی یا بیش از حد اقل استانداردهائی باشد كه به موجب كنوانسیون وضع شده یا خواهد شد. در هر حال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسائی گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هائی كه برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا معتبر شناخته شده، خودداری نماید.

ماده 12 نرخهای حمل و نقل هوایی

نرخهای مورد اجراء توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق در سطح معقولی خواهد بود كه با توجه به كلیه عوامل مربوط از جمله هزینه بهره‌برداری و سود معقول و خصوصیات سرویس و نرخ های شركت های هواپیمایی دیگر كه در تمام یا قسمتی از همان مسیرها سرویس های منظم انجام می دهند، وضع می گردد.

مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد باید نرخهای غیر قابل قبولی را كه به طور غیر معقول تبعیض‌ آمیز، من غیر حق بالا یا بدلیل سوء استفاده از وضعیت غالب محدود كننده، یا به صورت مصنوعی بدلیل یارانه یا حمایت مستقیم یا غیر مستقیم پایین می باشد و یا به شكسته شدن نرخ منتج می شود را مورد رسیدگی قرار دهند.

نرخ های موضوع بند (1) این ماده بر اساس قواعد زیر تعیین می گردد:

الف در صورتی كه شركتهای هواپیمائی تعیین شده دو طرف متعاهد عضو یك اتحادیه بین‌المللی شركتهای هواپیمائی با مكانیسم تعیین نرخ باشند و یك قطعنامه نرخ، راجع به سرویسهای مورد توافق از قبل وجود داشته باشد، نرخها بر اساس این قطعنامه بین شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد برقرار خواهد شد.

ب در صورتی كه هیچ كدام از شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد یا یكی از آنها عضو اتحادیه شركتهای هواپیمائی نباشند و یا قطعنامه نرخ مندرج در جزء (الف) فوق وجود نداشته باشد شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد در مورد نرخهائی كه برای سرویسهای مورد توافق اعمال می گردد بین خود توافق خواهند كرد.

ج نرخهائی كه به ترتیب مندرج در جزءهای (الف) و (ب) فوق مورد توافق قرار می گیرد لااقل سی روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجراء برای تصویب به مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد تسلیم خواهد گردید. این محدوده زمانی با موافقت مقامات مذكور قابل تغییر است.

د در صورتی كه شركتهای هواپیمائی تعیین شده طرفهای متعاهد نتوانند درباره نرخهای قابل اجرا به توافق برسند یا در صورتی كه یك طرف متعاهد شركت هواپیمائی خود را به منظور انجام سرویسهای مورد توافق تعیین ننموده باشد و یا چنانچه در فاصله پانزده روز اول از دوره سی روزه موضوع جزء (ج) این ماده، مقامات هواپیمائی یك طرف متعاهد عدم رضایت خود را از هر یك از نرخهای توافق شده بین شركتهای هواپیمایی طرفهای متعاهد طبق جزءهای (الف) و (ب) این ماده به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر اعلام دارند، مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد اهتمام خواهند نمود در مورد نرخهای مناسب به توافق برسند. بطور كلی هیچ نرخی قبل از تصویب مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد به مورد اجراء گذارده نخواهد شد با وجود این در صورتی كه ظرف مدت پانزده روز یاد شده، هیچكدام از مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد عدم رضایت خود را نسبت به نرخهای توافق شده بین شركتهای هواپیمایی تعیین شده اعلام ندارند، نرخهای مزبور تصویب شده تلقی خواهد شد.

نرخهای تعیین شده به موجب این ماده تا زمانی كه نرخهای جدید تعیین نشده باشد، بقوت خود باقی خواهد ماند.

ماده 13 امنیت هوانوردی

طرفهای متعاهد حقوق و تعهداتی را كه به موجب حقوق بین‌الملل در قبال یكدیگر در خصوص حفظ امنیت هواپیمائی كشوری در برابر اعمال مداخله گرایانه غیر قانونی دارند، مورد تأكید قرار می دهند.
طرفهای متعاهد بدون تحدید كلیت حقوق و تعهداتی كه به موجب حقوق بین‌الملل بعهده دارند، بویژه طبق مفاد كنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتكابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توكیو به تاریخ 1342/6/23 هجری شمسی مطابق با چهاردهم سپتامبر 1963 میلادی، كنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما امضاء شده در لاهه به تاریخ 1349/9/25 هجری شمسی مطابق با شانزدهم دسامبر 1970 میلادی و كنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمائی كشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1350/7/1 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم سپتامبر 1971 میلادی و هر كنوانسیون دیگر مرتبط با امنیت هواپیمائی كشوری كه طرفهای متعاهد عضو آن باشند، عمل خواهند كرد.

طرفهای متعاهد حسب تقاضا، كلیه مساعدتهای لازم را به یكدیگر جهت جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیماهای كشوری و سایر اعمال غیر قانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسیسات هوانوردی و هر نوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمائی كشوری ارائه خواهند كرد.

طرفهای متعاهد باید در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی مصوب سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری كه به عنوان ضمائم كنوانسیون هواپیمائی كشوری بین‌المللی شناخته شده‌اند تا حدودی كه مقررات امنیتی مزبور در مورد طرفهای متعاهد قابل اجراء است عمل نمایند. هر یك از طرفهای متعاهد باید از متصدیان هواپیماهائی كه محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی كار و یا اقامت دائمی متصدیان آنها در سرزمین وی واقع شده و نیز از متصدیان فرودگاههای واقع در سرزمین خود بخواهد كه مطابق مقررات هوانوردی مزبور عمل كنند.

هر طرف متعاهد می تواند از متصدیان هواپیماها بخواهد كه مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند (3) فوق را كه طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین خود، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده است، رعایت كنند. هر طرف متعاهد باید اطمینان حاصل كند كه در سرزمین آن اقدامات كافی برای حفاظت از هواپیماها و بازرسی مسافران، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثیه مسافر،‌ بار و خوار و بار هواپیما پیش از سوار شدن مسافران یا بارگیری و به هنگام آن به نحو مؤثر انجام می شود. همچنین هر طرف متعاهد باید هر درخواستی را كه طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با تهدیدی خاص به عمل آورد، با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد.

هرگاه هواپیماهای كشوری به طور غیر قانونی تصرف شود و یا اعمال غیر قانونی دیگری علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاهها یا تأسیسات هوانوردی صورت پذیرد و یا تهدیدی در این مورد انجام گیرد، طرفهای متعاهد باید از طریق تسهیل ارتباطات و اتخاذ تدابیر مناسب دیگر به منظور ختم سریع و بی‌خطر حادثه و یا خنثی كردن تهدید مزبور به یكدیگر یاری رسانند.

ماده 14 ایمنی هوانوردی

هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان در رابطه با استانداردهای ایمنی در هر مورد مربوط به خدمه پرواز، هواپیما یا فعالیت پروازی آنها كه طرف متعاهد دیگر تصویب نموده درخواست مشاوره نماید. چنین مشاوره‌ای ظرف مدت سی روز از درخواست مزبور انجام خواهد شد.

در صورتی كه پس از مشاوره مزبور یك طرف متعاهد ملاحظه كند كه طرف متعاهد دیگر استانداردهای ایمنی را در هر یك از موارد مزبور كه دست كم برابر با حداقل استانداردهای وضع شده در آن زمان به موجب كنوانسیون شیكاگو است به طور مؤثر حفظ و اجرا نمی كند، طرف متعاهد نخست، طرف متعاهد دیگر را از یافته‌های مزبور و اقداماتی كه برای تطبیق با حد اقل استانداردهای مزبور ضروری به نظر می رسد مطلع خواهند نمود و طرف متعاهد دیگر اقدام اصلاحی مناسب را اتخاذ خواهد نمود.

ماده 15 تسلیم آمار
مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرویسهای مورد توافق توسط شركت هواپیمائی تعیین شده خود به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا از آن سرزمین را كه معمولا” توسط شركت هواپیمائی تعیین شده برای مقامات هواپیمائی ملی خود تهیه و به آنها ارائه می گردد، بنا بر تقاضا در اختیار مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر قرار خواهند داد. ارائه هرگونه اطلاعات اضافی آماری حمل و نقل مورد درخواست مقامات هواپیمائی یك طرف متعاهد از مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر منوط به مذاكره و توافق طرفهای متعاهد خواهد بود.

ماده 16 مشاوره، تغییر و اصلاح

طرفهای متعاهد جهت حسن اجرای این موافقتنامه از طریق مقامات هواپیمائی خود با یكدیگر همكاری لازم معمول خواهند داشت و به این منظور مقامات هواپیمائی یك طرف متعاهد میتوانند در هر زمان از مقامات هواپیمائی طرف متعاهد دیگر تقاضای مشاوره كنند.

مشاوره مورد تقاضای مقامات هواپیمائی هر طرف متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد.

هر یك از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان كه لازم بداند خواستار تغییر یا اصلاح مفاد این موافقتنامه شود و در این صورت طرفهای متعاهد باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت تقاضای مذاكره توسط طرف متعاهد دیگر در این خصوص به مذاكره بپردازند.

هرگونه تغییر یا اصلاح این موافقتنامه با رعایت مفاد ماده (21) این موافقتنامه، به مورد اجراء نهاده خواهد شد.

علی‌رغم مفاد بند (4) اصلاحات جدول مسیر پیوست این موافقتنامه، می تواند به طور مستقیم بین مقامات هواپیمائی طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات با مبادله یادداشت از طریق دیپلماتیك لازم‌الاجراء خواهد گردید.

ماده 17 حل اختلافات

هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طریق مذاكره حل و فصل نمایند.

هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاكره حل و فصل كنند، میتوانند با توافق موضوع را جهت كسب نظر مشورتی به هر شخص یا هیأتی ارجاع كنند.

چنانچه طرفهای متعاهد به موجب بندهای (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتیجه نرسند هر یك از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به هیأت داوری سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یك سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یك از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه ارجاع اختلاف به داوری، نسبت به معرفی یك داور اقدام می كند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند كرد. چنانچه هر یك از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نكند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذكور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یك از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
سرداور باید در هر صورت تابعیت كشوری را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.

در مواردی كه سرداور باید توسط رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری تعیین شود چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری از انجام وظیفه مذكور معذور یا تبعه یكی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذكور معذور یا تبعه یكی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعیت هیچ یك از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.

هیأت داوری با توجه به سایر مواردی كه طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.

مخارج داوری، شامل هزینه‌ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد گردید. هرگونه مخارجی كه توسط شورای سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری در رابطه با نصب سرداور و یا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (3) این ماده بوجود آید بعنوان بخشی از هزینه‌های داوری محسوب خواهد گردید.

ماده 18 فسخ
هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه طی اطلاعیه كتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این اطلاعیه همزمان به آگاهی سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری نیز خواهد رسید و در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از اعلام دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ شده تلقی خواهد شد، مگر آن كه اطلاعیه فسخ قبل از انقضای این مدت با تراضی طرفهای متعاهد مسترد شود. هرگاه طرف متعاهد دیگر دریافت اطلاعیه فسخ را اعلام نكند، اطلاعیه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری دریافت شده تلقی خواهد شد.

ماده 19 مطابقت با كنوانسیونها یا موافقتنامه‌های چند جانبه
چنانچه كنوانسیون یا موافقتنامه چندجانبه حمل و نقل هوایی در مورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجراء گردد، این موافقتنامه و پیوست، (پیوستهای) آن باید از طریق مذاكره به شرح مندرج در ماده (16) به نحوی اصلاح شود كه مفاد آن با مقررات كنوانسیون یا موافقتنامه مزبور انطباق یابد.

ماده 20 ثبت
این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای) آن و هرگونه اصلاحیه آن نزد سازمان بین‌المللی هواپیمائی كشوری به ثبت خواهد رسید.

ماده 21 لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این كه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
با تأیید مفاد این موافقتنامه، نمایندگان تام‌الاختیار امضاءكننده زیر كه از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در یك مقدمه و بیست و یك ماده و یك پیوست در پراگ در تاریخ هجدهم آذر 1382 هجری شمسی برابر با نهم دسامبر 2003 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، چك و انگلیسی كه هر سه متن دارای اعتبار یكسان می باشد، تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.
از طرف …………………………………..از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران………… دولت جمهوری چك

پیوست
1 –
مسیرهائی كه ممكن است توسط شركت(های) هواپیمائی تعیین شده دولت جمهوری اسلامی ایران مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نقاط مبدأ

نقاط واسط

نقاط مقصد

نقاط ماوراء

هر نقطه درجمهوری اسلامی ایران

آنكارا،استارا،وین ، رم،میلان نقاط بیشتری كه بعدأ تعیین خواهد شد

هر نقطه درجمهوری چك

استونی،لتونی،نقاط بیشتری كه بعدأ تعیین خواهد شد


2 –
مسیرهائی كه ممكن است توسط شركت (های) هواپیمائی تعیین شده دولت جمهوری چك مورد بهره‌برداری قرار گیرد.


نقاط مبدأ

نقاط واسط

نقاط مقصد

نقاط ماوراء

هر نقطه درجمهوری چك

هرنقطه كه بعدأ تعیین خواهد شد

هر نقطه درجمهوری اسلامی ایران

هرنقطه كه بعدأ تعیین خواهد شد


تذكر:
1 –
از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هر یك از مسیرهای مشخص شده می توان به اختیار شركتهای هواپیمائی تعیین شده در هر پرواز یا كلیه پروازها صرفنظر نمود.
2 –
تعدا پروازها و انواع هواپیماهای شركتهای هواپیمائی تعیین شده منوط به تأیید مقامات هواپیمائی دو طرف متعاهد خواهد بود.
3 –
مسیرها ممكن است در هر جهت مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یك ماده و یك پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/1/31 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل