قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمباوه مصوب 1395

قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمباوه مصوب 1395,06,10

ماده‌ واحدهموافقتنامه دوجانبه حمل‌ و‌ نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده و يك پيوست، به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي ‌شود.

تبصره 1 كليه اصلاحات آتي موضوع ماده (14) موافقتنامه بايد طبق اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست ‌و پنجم (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گردد.

تبصره 2 حل اختلاف از طريق داوري موضوع ماده (15)‌ اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل يكصد و سي ‌و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه دوجانبه‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه

مقدمه‌
دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت جمهوري زيمبابوه كه‌ عضو كنوانسيون‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ بين‌ المللي‌ مورخ‌ 16 آذرماه‌ 1323 هجري‌ شمسي‌ برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي‌ مي ‌باشند، و از اين‌ پس‌ «طرفهاي‌ متعاهد» ناميده‌ مي ‌شوند، با تمايل يكسان براي انعقاد موافقتنامه‌ اي به ‌منظور تأسيس‌ و بهره ‌برداري‌ از سرويس ‌هاي‌ هوايي‌‌ منظم بين‌ و ماوراي‌ سرزمين‌ هاي‌ خود به‌ شرح‌ زير موافقت‌ كردند:

ماده‌ 1 تعاريف‌
از نظر اين‌ موافقتنامه‌، جز در صورتي‌ كه سياق عبارت به گونه ديگري اقتضاء نمايد:

الف‌ اصطلاح‌ «كنوانسيون‌» به‌ كنوانسيون‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ بين‌ المللي‌ كه‌ در تاريخ‌ 16 آذرماه‌ 1323 هجري‌ شمسي‌ برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي‌ در شيكاگو براي‌ امضاء مفتوح‌ گرديد، اطلاق‌ مي ‌شود، و شامل ضمائم كنوانسيون كه به موجب ماده (90) كنوانسيون مزبور به تصويب رسيده و نيز اصلاحات پيوست يا كنوانسيون به موجب مواد (90) و (94) آن تا حدودي كه موارد مزبور براي‌ طرفهاي‌ متعاهد لازم ‌الاجراء شده‌ است‌، خواهد بود.

باصطلاح‌ «مقامات‌ هواپيمايي‌» درمورد جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ «رئيس سازمان‌ هواپيمايي‌ كشوري‌» و هرشخص‌ يا سازماني‌ كه‌ مجاز به‌ انجام‌ وظايف‌ فعلي‌ آن‌ سازمان‌ باشد اطلاق‌ مي‌ گردد، و درمورد دولت‌ جمهوري زيمبابوه وزير مسؤول در امور هوانوردي و يا هر شخص‌ يا سازماني‌ كه‌ مجاز به‌ انجام‌ وظايف‌ فعلي‌ آن‌ مقام باشد، اطلاق‌ مي‌ شود.

پ‌ اصطلاح‌ «شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين‌ شده» به‌ يك‌ يا چند شركت‌ هواپيمايي‌ اطلاق‌ مي‌ شود كه‌ به‌ موجب‌ مفاد ماده‌ (3) اين‌ موافقتنامه‌ تعيين‌ شوند و اجازه‌ فعاليت‌ بيابند.

ت‌ اصطلاح‌ «ظرفيت‌» درمورد هواپيما، به‌ ميزان‌ بارگيري‌ مؤثر آن‌ هواپيما در يك‌ مسير يا قسمتي‌ از مسير و اصطلاح‌ «ظرفيت‌» درمورد «سرويس‌ مورد توافق‌» به‌ حاصل‌ ضرب‌ ظرفيت‌ هواپيما در چنين‌ سرويسي‌ در دفعات‌ پرواز هواپيماي‌ مزبور طي‌ زمان‌ معين‌ در تمام‌ يا قسمتي‌ از مسير، اطلاق‌ مي ‌شود.

ثاصطلاح‌ «سرزمين‌» درمورد هر يك از طرفهاي متعاهد به مناطق خشكي و آبي كه تحت حاكميت آن قرار دارد؛ اطلاق و شامل فضاي محاذي آنها نيز مي ‌شود.

ج‌ اصطلاحات‌ «سرويس‌ هوايي‌»، «سرويس‌ هوايي‌ بين‌ المللي‌»، «شركت‌ هواپيمايي‌» و «توقف‌ به‌ منظورهاي‌ غيرحمل‌ و نقل‌» به ترتيب داراي‌ همان‌ معاني‌ است‌ كه‌ در ماده‌ (96) كنوانسيون‌ براي‌ آنها ذكر شده‌ است‌.

چ‌ اصطلاح‌ «نرخ‌» به‌ قيمتي‌ اطلاق‌ مي‌ شود كه‌ براي‌ حمل‌ مسافر، بار همراه‌ و غيرهمراه‌ پرداخت‌ گردد و شامل‌ شرايطي‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ قيمتهاي‌ مزبور اعمال‌ مي ‌شود از جمله‌ قيمتها و شرايط‌ مقرر براي‌ نمايندگي‌ ها و ساير خدمات‌ جنبي‌ به‌ استثناي دستمزدها و شرايط‌ حمل‌ پست‌، مي‌ باشد.

ح اصطلاح «جدول مسير» به جدول پيوست اين موافقتنامه و هرگونه اصلاحيه آن كه طبق مفاد ماده (14) موافقتنامه مورد توافق قرار گرفته است اطلاق مي شود. «جدول مسير» بخش لاينفك موافقتنامه را تشكيل مي ‌دهد.
جز در صورتي ‌كه سياق عبارت به گونه ديگري دلالت داشته باشد، كلماتي كه دربردارنده مفهوم مفرد مي باشند، مفاهيم جمع را نيز شامل مي شوند و بر عكس.
بديهي است عناوين مواد اين موافقتنامه به‌ هيچ ‌وجه معناي هريك از مقررات اين موافقتنامه را محدود نمي ‌كند يا توسعه نمي ‌دهد.

ماده 2 اعطاي‌ حقوق‌

هر طرف‌ متعاهد جهت‌ انجام‌ سرويس ‌هاي‌ هوايي‌ بين‌ المللي‌ منظم‌ به‌ وسيله‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ طرف‌ متعاهد ديگر حقوق‌ مشخص شده در اين موافقتنامه را به شرح زير به‌ طرف‌ متعاهد ديگر اعطاء مي ‌نمايد:

الفپرواز بدون‌ فرود از فراز سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر؛

بتوقف‌ در سرزمين‌ مذكور به‌ منظورهاي‌ غيرحمل ‌و نقل‌؛

پتوقف‌ در سرزمين‌ مذكور به‌ منظور سوار و پياده‌ كردن‌ مسافر، بارگيري‌ و تخليه‌ بار و پست‌ در حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ در نقاط‌ مشخص‌ شده‌ براي آن مسير در جدول‌ مسير پيوست اين‌ موافقتنامه‌.

2استفاده از حق آزادي پنجم پروازي منوط به موافقت مقامات صلاحيتدار طرف مقابل مي ‌باشد.

3هيچ‌ يك‌ از مفاد اين‌ موافقتنامه‌ نبايد به‌ نحوي‌ تفسير شود كه‌ به‌ شركت‌ هواپيمايي‌ يك‌ طرف‌ متعاهد اين‌ حق‌ را اعطاء كند كه‌ در داخل‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر از نقطه‌اي‌ به‌ نقطه‌ ديگر مبادرت‌ به‌ حمل‌ مسافر، بار و پست‌ در قبال‌ مزد يا كرايه‌ نمايد.

4در مناطقي‌ كه‌ در آن‌ مخاصمات‌ مسلحانه‌ جريان‌ دارد و يا در اشغال‌ نظامي‌ است‌ يا در مناطقي‌ كه‌ تحت‌ تأثير مخاصمات‌ مسلحانه‌ يا اشغال‌ نظامي‌ قرار گرفته،‌ انجام‌ سرويس‌ هاي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ منوط‌ به‌ تصويب‌ مقامهاي‌ صلاحيتدار مربوطه خواهد بود.

ماده 3تعيين‌ و اجازه‌

1هر طرف‌ متعاهد حق‌ دارد با ارسال‌ اعلاميه‌ كتبي‌ به‌ طرف‌ متعاهد ديگر يك‌ يا چند شركت‌ هواپيمايي‌ را براي‌ انجام‌ سرويس‌ هاي‌ مورد توافق‌ در مسيرهاي‌ مشخص ‌شده‌ تعيين‌، و هر شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين‌ شده‌ را حذف‌ كند يا تغيير دهد.

2پس‌ از دريافت‌ اعلاميه‌ مذكور مقامات‌ صلاحيتدار طرف‌ متعاهد ديگر بايد با رعايت‌ مفاد بندهاي‌ (3) و (4) اين‌ ماده‌ اجازه‌ مقتضي‌ را بدون‌ تأخير به‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين‌ شده‌ مزبور اعطاء كنند.

3مقامات‌ هواپيمايي‌ يك‌ طرف‌ متعاهد مي‌ توانند از شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ طرف‌ متعاهد ديگر بخواهند كه‌ آنان‌ را مجاب‌ سازد كه‌ شرايط‌ مقرر در قوانين‌ و مقرراتي‌ را كه‌ معمولاً به‌ موجب‌ مفاد كنوانسيون‌ توسط‌ آن‌ مقامات‌ در مورد بهره‌ برداري از سرويس‌ هاي‌ هوايي‌ بين‌ المللي‌ اعمال‌ مي ‌گردد، دارا مي ‌باشد.

4هر طرف‌ متعاهد حق‌ دارد در هر مورد كه‌ مجاب‌ نشده‌ باشد كه مالكيت‌ عمده‌ و كنترل‌ مؤثر شركت‌ هواپيمايي مربوط‌ در اختيار طرف‌ متعاهد تعيين‌ كننده شركت (هاي) هواپيمايي يا اتباع‌ آن طرف‌ متعاهد است‌ از اعطاي‌ اجازه‌ بهره‌ برداري‌ موضوع‌ بند (2) اين‌ ماده‌ امتناع‌ ورزد يا هر شرطي‌ را كه‌ براي‌ اعمال‌ حقوق‌ مذكور در ماده‌ (2) اين‌ موافقتنامه‌ توسط‌ آن‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ لازم‌ بداند، وضع‌ نمايد.

5شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين شده‌ مي‌ تواند در هر زمان‌ پس‌ از دريافت‌ اجازه‌ مندرج‌ در بندهاي (1) و (2) اين ماده،‌ بهره ‌برداري‌ از سرويس‌ هاي‌ مورد توافق‌ را آغاز كند.

ماده 4تعليق‌ و لغو

1هر طرف‌ متعاهد مي ‌تواند در موارد مشروح‌ زير مجوز بهره‌ برداري‌ را لغو يا استفاده‌ از حقوق‌ مندرج‌ در ماده‌ (2) اين‌ موافقتنامه‌ را در مورد شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ طرف‌ متعاهد ديگر معلق‌، يا هر شرطي‌ را كه‌ براي‌ استفاده‌ از اين‌ حقوق‌ لازم‌ مي‌ داند وضع‌ كند:

الفچنانچه‌ قانع‌ نشود كه‌ مالكيت‌ عمده‌ و كنترل‌ مؤثر شركت‌ هواپيمايي‌ مذكور در اختيار طرف‌ متعاهد تعيين‌ كننده شركت هواپيمايي يا اتباع طرف متعاهد مزبور‌ مي ‌باشد؛ يا

بچنانچه‌ شركت‌ هواپيمايي‌ مذكور قوانين‌ و يا مقررات‌ طرف‌ متعاهدي‌ كه‌ اين‌ حقوق‌ را اعطاء نموده‌ است‌ رعايت‌ نكند؛ يا

پچنانچه‌ شركت‌ هواپيمايي‌ مذكور در انجام‌ عمليات‌ بهره‌ برداري‌ از شرايط مقرر به موجب اين‌ موافقتنامه‌ تخطّي‌ كند.

2اعمال حق لغو يا تعليق‌ يا وضع‌ شرايط‌ مذكور در بند (1) اين‌ ماده‌ جز در مواردي‌ كه‌ براي‌ جلوگيري‌ از نقض‌ بيشتر قوانين‌ و يا مقررات‌، فوريت‌ داشته‌ باشد، فقط‌ پس‌ از مشورت‌ با طرف‌ متعاهد ديگر صورت‌ خواهد گرفت‌. اين‌ مشورت‌ بين‌ مقامات‌ هواپيمايي‌ پس‌ از دريافت‌ درخواست‌ انجام‌ آن‌ در اسرع‌ وقت‌ شروع‌ خواهد شد.

ماده 5شمول‌ قوانين‌ و مقررات‌

1قوانين‌ و مقررات‌ هر طرف‌ متعاهد در مورد ورود يا خروج‌ هواپيماهايي‌ كه‌ به‌ امر هوانوردي‌ بين‌ المللي‌ اشتغال‌ دارند و نيز قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ بهره‌ برداري‌ و هوانوردي‌ اين‌ قبيل‌ هواپيماها مادام‌ كه‌ برفراز يا داخل‌ سرزمين‌ آن‌ طرف‌ متعاهد مي ‌باشند، در مورد هواپيماهاي‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين‌ شده‌ طرف‌ متعاهد ديگر اعمال‌ خواهد شد.

2قوانين‌ و مقررات‌ هر طرف‌ متعاهد كه‌ ناظر به‌ ورود، اقامت‌ موقت‌ و خروج‌ مسافران‌، خدمه‌، بار يا پست‌ از سرزمين‌ آن‌ مي‌ باشد از قبيل‌ تشريفات‌ ورود و خروج‌، مهاجرت‌ و همچنين‌ مقررات‌ گمركي‌ و بهداشتي‌ در مورد مسافران‌، خدمه‌، بار يا محمولات‌ پستي‌ هواپيماي‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ طرف‌ متعاهد ديگر مادام‌ كه‌ در سرزمين‌ مذكور باشند اعمال‌ خواهد شد.

3هر طرف‌ متعاهد بنا به‌ تقاضاي‌ طرف‌ متعاهد ديگر نسخه‌ اي‌ از قوانين‌ و مقررات‌ مذكور در اين‌ ماده‌ را در اختيار آن‌ قرار خواهد داد.

4شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ هر طرف‌ متعاهد حق‌ دارد دفتر نمايندگي‌ خود را در سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر داير نمايد و يا اينكه‌ براي‌ خود عامل‌ كل‌ يا عامل‌ فروش‌ كل‌ تعيين‌ كند. نصب‌ عامل‌ كل‌ يا عامل‌ فروش‌ كل‌ براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط حاكم هر طرف متعاهد صورت‌ خواهد گرفت‌.

5انتقال‌ درآمدهاي‌ حاصله‌ توسط‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ هر طرف‌ متعاهد طبق‌ مقررات‌ تسعير ارزهاي‌ خارجي‌ جاري در هر دو كشور صورت‌ خواهد گرفت‌. طرفهاي‌ متعاهد بيشترين‌ تلاش‌ خود را براي‌ تسهيل‌ انتقال‌ درآمدهاي‌ حاصله‌ مزبور پس از كسر هزينه‌ ها به‌ عمل خواهند آورد.

ماده 6معافيت‌ از حقوق‌ گمركي‌، سود بازرگاني‌ و ساير عوارض‌

1هواپيماهاي‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين‌ شده‌ طرف‌ متعاهدي‌ كه‌ سرويس‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ را انجام‌ مي ‌دهد و مواد سوختي‌، روغن‌ موتور، ساير مواد مصرفي‌ فني‌، وسايل‌ يدكي‌، لوازم‌ مورد نياز جاري‌ و خواربار موجود در هواپيماهاي‌ شركت‌ هواپيمايي‌ يك‌ طرف‌ متعاهد كه‌ مجاز به‌ استفاده‌ از مسيرها و سرويس‌ هاي‌ موضوع‌ اين‌ موافقتنامه‌ مي ‌باشند به‌ هنگام‌ ورود يا خروج‌ از سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر براساس‌ عمل‌ متقابل‌ از پرداخت‌ حقوق‌ گمركي‌ و سود بازرگاني‌ و هزينه ‌هاي‌ بازرسي‌ و ساير عوارض‌ و هزينه‌ هاي‌ مشابه‌ ملي‌ و محلي‌ معاف‌ خواهند بود حتي‌ اگر مواد مذكور زماني‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد يا به‌ مصرف‌ برسد كه‌ هواپيماهاي‌ مزبور برفراز آن‌ سرزمين‌ در پرواز باشند.

2سوخت‌، روغن‌ موتور، ساير مواد مصرفي‌ فني‌، وسايل‌ يدكي‌، لوازم‌ مورد نياز جاري‌ و خواربار كه‌ توسط‌ يك‌ طرف‌ متعاهد يا اتباع‌ آن‌ به‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر وارد شود و صرفاً به‌ منظور استفاده‌ در هواپيماهاي‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين‌ شده‌ آن‌ طرف‌ متعاهد باشد براساس‌ عمل‌ متقابل‌ از پرداخت‌ حقوق‌ گمركي‌ و سود بازرگاني‌ و هزينه‌ هاي‌ بازرسي‌ و ساير عوارض‌ و هزينه‌ هاي‌ مشابه‌ ملي‌ و محلي‌ معاف‌ خواهد بود.

3سوخت‌، روغن‌ موتور، ساير مواد مصرفي‌ فني‌، وسايل‌ يدكي‌، لوازم‌ مورد نياز جاري‌ و خواربار كه بار هواپيماهاي‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده يك‌ طرف‌ متعاهد مي ‌شود و در سرويس‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ مورد استفاده‌ قرار مي ‌گيرد براساس‌ عمل‌ متقابل‌ از پرداخت‌ حقوق‌ گمركي‌ و سود بازرگاني‌، ماليات‌ ها و هزينه‌ هاي‌ بازرسي‌ و ساير عوارض‌ و هزينه ‌هاي مشابه ‌‌ملي‌ و محلي‌، معاف‌ خواهد بود.

4تجهيزات‌ هوابرد مورد نياز جاري‌، و همچنين‌ مواد و كالاهاي‌ نگاهداري ‌شده‌ در هواپيماهاي‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين‌ شده‌ هر طرف‌ متعاهد تنها با موافقت‌ مقامات‌ گمركي‌ ديگر طرف‌ متعاهد در آن‌ سرزمين‌ قابل‌ تخليه‌ است‌. در اين‌ صورت‌ مي‌ توان‌ آنها را تا زماني‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ گمركي‌ مجدداً صادر مي‌ شوند و يا ترتيب‌ ديگري‌ در مورد ان‌ [آن] داده‌ شود تحت‌ نظارت‌ مقامات‌ نامبرده‌ قرار داد.

5مسافران‌، اثاثيه‌ مسافران‌ و باري‌ كه‌ از سرزمين‌ يك‌ طرف‌ متعاهد در گذر (ترانزيت)‌ مستقيم‌ قرار دارند و از حريمي‌ كه‌ در فرودگاه‌ بدين‌ منظور اختصاص‌ يافته‌ خارج‌ نمي ‌شوند، فقط‌ مشمول‌ يك كنترل‌ ساده‌ خواهند بود. اثاثيه‌ مسافر و بار تا زماني‌ كه‌ در گذر (ترانزيت)‌ مستقيم‌ است‌ از حقوق‌ گمركي‌ و سود بازرگاني‌ و هرگونه‌ ماليات‌ معاف‌ خواهد بود.

6اسناد رسمي‌ حاوي‌ آرم‌ رسمي‌ شركت‌ هواپيمايي‌ مانند برچسب‌ چمدان‌، بليط‌ هواپيما، بارنامه‌، كارت‌ اجازه‌ ورود به‌ هواپيما و جدول‌ زمانبندي‌ كه‌ به‌ داخل‌ سرزمين‌ هر طرف‌ متعاهد براي‌ استفاده‌ اختصاصي‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ طرف‌ متعاهد ديگر وارد مي ‌شود، از كليه‌ حقوق‌ گمركي‌ و سود بازرگاني‌ و يا ماليات‌ ها براساس‌ عمل‌ متقابل‌ معاف‌ خواهد بود.

ماده 7تسهيلات‌ و هزينه‌ هاي‌ فرودگاهي‌

1هريك‌ از طرفهاي‌ متعاهد در سرزمين‌ خود فرودگاه‌ يا فرودگاههايي‌ را جهت‌ استفاده شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ طرف‌ متعاهد ديگر در مسيرهاي مشخص‌ شده‌ تعيين‌ خواهد كرد، و تسهيلات‌ ارتباطي‌، هوانوردي‌، هواشناسي‌ و ساير خدماتي‌ را كه‌ براي‌ بهره‌ برداري‌ سرويس‌ هاي‌ مورد توافق‌ لازم‌ است‌ در اختيار شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ طرف‌ متعاهد ديگر قرار خواهد داد.

2هريك‌ از طرفهاي‌ متعاهد مي ‌تواند در قبال‌ استفاده‌ هواپيماهاي‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين‌ شده‌ طرف‌ متعاهد ديگر از فرودگاهها و ساير تأسيسات‌ آن‌ هزينه‌ هاي‌ عادلانه‌ و معقولي‌ دريافت‌ دارد، مشروط‌ بر آنكه‌ ميزان‌ اين‌ هزينه‌ ها از آنچه‌ شركتهاي‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ كه‌ در سرويس‌ هاي‌ مشابه‌ بين‌ المللي‌ تردد مي ‌كنند، براي‌ استفاده‌ از چنين‌ فرودگاه‌ و تأسيساتي‌ مي ‌پردازند، تجاوز نكند.

ماده 8مقررات‌ ظرفيت‌ و تصويب‌ برنامه‌ هاي‌ پرواز

1شركتهاي‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ طرفهاي‌ متعاهد از رفتار عادلانه‌ و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند براي‌ انجام‌ سرويس ‌هاي‌ مورد توافق‌ در مسيرهاي‌ مشخص‌ شده‌ از فرصتهاي‌ متساوي‌ بهره‌مند باشند.

2در انجام‌ سرويس‌ هاي‌ مورد توافق‌، شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين‌ شده‌ هر طرف‌ متعاهد، منافع‌ شركت‌ هواپيمايي‌ طرف‌ ديگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا من‌ غير حق‌ در سرويس ‌هاي‌ طرف‌ ديگر در تمام‌ يا قسمتي‌ از همان‌ مسيرها اثر نامطلوب‌ ايجاد نشود.

3هدف‌ اصلي‌ از برقراري‌ سرويس‌ هاي‌ مورد توافق‌ توسط‌ شركتهاي‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ طرفهاي‌ متعاهد، تأمين‌ ظرفيت‌ كافي‌ با ضريب‌ بار مناسب‌ جهت‌ رفع‌ نيازمندي ‌هاي‌ جاري‌ و پيش‌ بيني ‌شده‌ معقول‌ براي‌ حمل‌ مسافر و بار و پست‌ بين‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهد تعيين ‌كننده‌ شركت‌ هواپيمايي‌ و سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر مي‌ باشد.

4شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ هر طرف‌ متعاهد همچنين‌ مي‌ تواند با رعايت‌ اصول‌ مندرج‌ در بندهاي‌ (1)، (2) و (3) اين‌ ماده‌، ظرفيتي‌ را براي‌ رفع‌ نيازمندي‌ هاي‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌ سرزمين‌ هاي‌ كشورهاي‌ ثالث‌ مندرج‌ در جدول‌ مسير پيوست‌ اين‌ موافقتنامه‌ و سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر تأمين‌ نمايد.

5ظرفيتي كه عرضه مي ‌شود شامل تعداد سرويس ‌ها و نوع هواپيماهاي مورد استفاده شركتهاي هواپيمايي تعيين ‌شده طرفهاي متعاهد در سرويس‌ هاي مورد توافق، از سوي مقامهاي هواپيمايي مورد توافق قرار خواهد گرفت.

6شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ هر طرف‌ متعاهد، حداكثر سي‌ روز قبل‌ از شروع‌ سرويس‌ ها در مسيرهاي‌ مشخص‌ شده‌، برنامه‌ هاي‌ پرواز را براي‌ تصويب‌ به‌ مقامات‌ هواپيمايي‌ طرف‌ متعاهد ديگر تسليم‌ خواهد نمود. در مورد تغييرات‌ بعدي‌ نيز به‌ همين‌ ترتيب‌ عمل‌ خواهد شد. در موارد خاص‌ مي ‌توان‌ اين‌ محدوده‌ زماني‌ را با تصويب‌ مقامات‌ نامبرده‌ تغيير داد.

ماده 9شناسايي‌ گواهينامه‌ ها و پروانه‌ ها گواهينامه‌ هاي‌ قابليت‌ پرواز و گواهينامه‌ هاي‌ صلاحيت‌ و پروانه‌ هايي‌ كه‌ توسط‌ يك‌ طرف‌ متعاهد صادر شده‌ يا اعتبار يافته‌ و هنوز به‌ قوت‌ خود باقي‌ باشد، براي‌ بهره ‌برداري‌ از مسيرها و سرويس‌ هاي‌ موضوع‌ اين‌ موافقتنامه‌، توسط‌ طرف‌ متعاهد ديگر معتبر شناخته‌ خواهد شد، مشروط‌ بر اينكه‌ شرايط‌ صدور يا اعتبار گواهينامه‌ ها و پروانه‌ هاي‌ مزبور مساوي‌ يا بيش‌ از حداقل‌ استانداردهايي‌ باشد كه‌ به‌ موجب‌ كنوانسيون‌ وضع‌ شده‌ يا خواهد شد. در هر حال‌ هر طرف‌ متعاهد اين‌ حق‌ را براي‌ خود محفوظ‌ مي ‌دارد كه‌ در مورد پرواز از فراز سرزمين‌ خود از به ‌رسميت شناختن گواهينامه‌ هاي‌ صلاحيت‌ و پروانه‌ هايي‌ كه‌ براي‌ اتباع‌ آن‌ توسط‌ طرف‌ متعاهد ديگر يا هر دولت‌ ديگري‌ صادر شده‌ يا معتبر شناخته ‌‌شده‌ خودداري‌ نمايد.

ماده 10نرخهاي‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي

1هر طرف متعاهد به هر شركت هواپيمايي تعيين ‌شده اجازه مي ‌دهد براساس ملاحظات بازرگاني بازار براي خدمات هوايي نرخ تعيين كند. هيچ يك از طرفهاي متعاهد، شركتهاي هواپيمايي تعيين‌ شده خود را ملزم نمي‌ نمايد كه با شركتهاي هواپيمايي تعيين ‌شده ديگر در مورد نرخهايي كه آنها اعمال يا اعمال آنها را براي خدمات مشمول اين ترتيبات پيشنهاد مي كنند، مشورت نمايند.

2هر طرف متعاهد مي ‌تواند از شركت يا شركتهاي هواپيمايي تعيين‌ شده خود اعلام يا ثبت هرگونه نرخ مقرر شده را بخواهد. هيچ ‌يك از طرفهاي متعاهد خواهان اعلام يا ثبت نرخهايي نخواهد شد كه شركت يا شركتهاي هواپيمايي تعيين ‌شده طرف متعاهد ديگر قرار است اعمال نمايند. اين نرخها به قوت خود باقي مي‌ ماند مگر آنكه متعاقباً به موجب بندهاي (3) و (4) زير تصويب نشوند.

3مداخله طرفهاي متعاهد به موارد ذيل محدود مي ‌شود:

الف ) حمايت از مصرف ‌كنندگان در مقابل نرخهاي گزاف به علت سوء استفاده از قدرت بازار

ب ) پيشگيري از نرخهايي كه اعمال آنها رفتار ضدرقابتي تلقي مي‌ شوند كه قطعاً، احتمالاً يا صراحتاً تأثير بازدارنده، محدود كننده يا منحرف‌ كننده رقابت و يا حذف يك رقيب از مسير را دارند.

4هر طرف متعاهد مي‌ تواند بطور يكجانبه نرخهاي ثبت‌ شده يا اعمال ‌شده توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين ‌شده خود را قبول ننمايد. در هر حال چنين مداخله‌ اي تنها در صورتي انجام خواهد شد كه به نظر مقام هواپيمايي آن طرف متعاهد نرخ اعمال ‌شده يا پيشنهادي، مشمول هر يك از معيارهاي مقرر در بند (3) فوق الذكر باشد.

5هيچ ‌يك از طرفهاي متعاهد نبايد به‌ طور يكجانبه جهت پيشگيري از اجرائي شدن يا تداوم نرخ اعمال‌ شده يا پيشنهادي براي اعمال توسط يك شركت هواپيمايي طرف متعاهد ديگر اقدام نمايد. چنانچه يك طرف متعاهد معتقد باشد كه هرگونه نرخي از اين قبيل با ملاحظات مندرج در بند (3) فوق الذكر ناهماهنگ است، مي ‌تواند درخواست مشاوره نمايد و طرف متعاهد ديگر را از دلايل نارضايتي خود مطلع سازد. اين مشاوره‌ ها بايد پس از دريافت درخواست حداكثر ظرف مدت چهارده روز انجام شود. بدون توافق دوجانبه نرخ، قابل اعمال يا همچنان معتبر خواهد بود.

ماده 11امنيت‌ هوانوردي‌

1طرفهاي‌ متعاهد حقوق‌ و تعهداتي‌ را كه‌ به‌ موجب‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ در قبال‌ يكديگر درخصوص‌ حفظ‌ امنيت‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ در برابر اعمال‌ مداخله‌گرايانه‌ غيرقانوني‌ دارند، مورد تأكيد قرار مي دهند. طرفهاي‌ متعاهد بدون‌ تحديد كليت‌ حقوق‌ و تعهداتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ حقوق‌ بين‌ الملل‌ به ‌عهده‌ دارند، به ‌ويژه‌ طبق‌ مفاد كنوانسيون‌ راجع‌ به‌ جرائم‌ و برخي‌ اعمال‌ ارتكابي‌ ديگر در هواپيما، امضاء شده‌ در توكيو به‌ تاريخ‌ 23 /6 /1342 هجري‌ شمسي‌ مطابق‌ با 14 سپتامبر 1963 ميلادي‌، كنوانسيون‌ راجع‌ به‌ جلوگيري‌ از تصرف‌ غيرقانوني‌ هواپيما، امضاء شده‌ در لاهه‌ به‌ تاريخ‌ 25 /9 /1349 هجري‌ شمسي‌ مطابق‌ با 16 دسامبر 1970 ميلادي‌ و كنوانسيون‌ راجع‌ به‌ جلوگيري‌ از اعمال‌ غيرقانوني‌ عليه‌ امنيت‌ هواپيمايي‌ كشوري،‌ امضاء شده‌ در مونترال‌ به‌ تاريخ‌ 1 /7 /1350 هجري ‌شمسي‌ مطابق‌ با 23 سپتامبر 1971 ميلادي‌ عمل‌ خواهند كرد.

2طرفهاي‌ متعاهد حسب‌ تقاضا، كليه‌ مساعدت‌ هاي‌ لازم‌ را به‌ يكديگر جهت‌ جلوگيري‌ از تصرف‌ غيرقانوني‌ هواپيماهاي‌ كشوري و ساير اعمال‌ غيرقانوني‌ عليه‌ امنيت‌ اين‌ هواپيماها، مسافران‌ و خدمه‌ آنها، فرودگاهها و تأسيسات‌ هوانوردي‌ و هر نوع‌ تهديد ديگر عليه‌ امنيت‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ ارائه‌ خواهند كرد.

3طرفهاي‌ متعاهد بايد در روابط‌ دوجانبه‌ خود طبق‌ مقررات‌ امنيت‌ هوانوردي‌ مصوب‌ سازمان‌ بين‌ المللي‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ كه‌ به‌ عنوان‌ ضمائم‌ كنوانسيون‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ بين‌ المللي‌ شناخته‌ شده اند تا حدودي‌ كه‌ مقررات‌ امنيتي‌ مزبور در مورد طرفها قابل‌ اجراء است‌ عمل‌ نمايند. طرفهاي‌ متعاهد بايد از متصديان‌ هواپيماهايي‌ كه‌ محل‌ ثبت‌ آن‌ هواپيماها يا محل‌ اصلي‌ كار و يا اقامت‌ دائمي‌ متصديان‌ آنها در سرزمين‌ وي‌ واقع‌ شده‌ و نيز از متصديان‌ فرودگاههاي‌ واقع‌ در سرزمين‌ خود بخواهد كه‌ مطابق‌ مقررات‌ امنيتي هوانوردي‌ مزبور عمل‌ كنند.

4هر طرف‌ متعاهد مي ‌تواند از متصديان‌ هواپيماها بخواهد كه‌ مقررات‌ امنيت‌ هوانوردي‌ مورد اشاره‌ در بند (3) فوق‌ را كه‌ طرف‌ متعاهد ديگر براي‌ ورود به‌ سرزمين‌ خود، خروج‌ از آن‌ يا در مدت‌ توقف‌ در آنجا مقرر كرده‌ است‌، رعايت‌ كنند. هر طرف‌ متعاهد بايد اطمينان‌ حاصل‌ كند كه‌ در سرزمين خود‌ اقدامات‌ كافي‌ براي‌ حفاظت‌ از لوازم‌ همراه‌ مسافر، اثاثيه‌ مسافر، بار و خواربار هواپيما پيش‌ از سوار شدن‌ مسافران‌ يا بارگيري‌ و به‌ هنگام‌ آن‌ به‌ نحو مؤثر انجام‌ مي ‌شود. همچنين‌ هر طرف‌ متعاهد بايد هر درخواستي‌ را كه‌ طرف‌ متعاهد ديگر براي‌ انجام‌ اقدامات‌ معقول‌ امنيتي‌ ويژه‌ جهت‌ مقابله‌ با تهديدي‌ خاص‌ به‌ عمل‌ آورد، با نظر مساعد مورد توجه‌ قرار دهد.

5هرگاه‌ هواپيماي‌ كشوري به‌ طور غيرقانوني‌ تصرف‌ شود و يا اعمال‌ غيرقانوني‌ ديگري‌ عليه‌ امنيت‌ اين‌ هواپيما، مسافران‌ و خدمه‌ آن، فرودگاهها يا تأسيسات‌ هوانوردي‌ صورت‌ پذيرد، و يا تهديدي‌ در اين‌ مورد انجام‌ گيرد، طرفهاي‌ متعاهد بايد از طريق‌ تسهيل‌ ارتباطات‌ و اتخاذ تدابير مناسب‌ ديگر به ‌منظور ختم‌ سريع‌ و بي‌ خطر حادثه‌ و يا خنثي‌ كردن‌ تهديد مزبور به‌ يكديگر ياري‌ رسانند.

ماده 12ايمني هوانوردي

1هر طرف متعاهد مي‌ تواند در هر زمان در رابطه با استانداردهاي ايمني در زمينه‌ هاي مربوط به تأسيسات هوانوردي، خدمه پرواز، هواپيما و بهره برداري از هواپيما كه طرف متعاهد ديگر به ‌كار گرفته است، درخواست مشاوره نمايد. چنين مشاوره‌ اي ظرف مدت سي روز از تاريخ درخواست مزبور انجام خواهد شد.

2در صورتي ‌كه پس از مشاوره مزبور يك طرف متعاهد ملاحظه كند كه طرف متعاهد ديگر استانداردهاي ايمني در زمينه‌ هاي مذكور در بند (1) را كه درآن زمان به موجب كنوانسيون وضع شده، به ‌طور مؤثر به كار نمي‌ گيرد يا اجراء نمي ‌كند، طرف متعاهد ديگر را از يافته‌ هاي مزبور و اقداماتي كه براي تطبيق با استانداردهاي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري ضروري به نظر مي ‌رسد آگاه خواهد كرد. طرف متعاهد ديگر اقدام اصلاحي مناسب را در فرصت زماني توافق‌ شده اعمال خواهد نمود.

3به موجب ماده (16) كنوانسيون توافق مي ‌شود، هر نوع هواپيمايي كه توسط شركت هواپيمايي تعيين‌ شده يك طرف متعاهد يا از طرف آن، در سرويس‌ هايي از مبدأ سرزمين طرف متعاهد ديگر يا بالعكس مورد بهره‌ برداري قرار گيرد، مي‌ تواند مادامي كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر مشمول بازرسي نماينده مجاز طرف متعاهد ديگر قرار گيرد، مشروط به اينكه اين امر، منجر به تأخير بدون دليل در بهره برداري از هواپيما نگردد. علي ‌رغم تعهدات مندرج در ماده (33) كنوانسيون هدف از اين بازرسي تأييد اعتبار اسناد هواپيماي مربوط ،گواهينامه خدمه و تطبيق تجهيزات و وضعيت هواپيما با استانداردهاي وضع‌ شده در آن زمان به موجب كنوانسيون مي ‌باشد.

4در صورتي كه اقدام فوري براي حصول اطمينان از ايمني بهره‌ برداري شركت هواپيمايي تعيين ‌شده ضرورت داشته باشد، هر طرف متعاهد حق تغيير يا تعليق فوري مجوز بهره‌ برداري شركت يا شركتهاي هواپيمايي تعيين‌ شده طرف متعاهد ديگر را براي خود محفوظ مي‌ دارد.

5هر اقدامي ازسوي يك طرف متعاهد طبق بند (4) فوق با از بين رفتن زمينه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد.

با توجه به بند (2) فوق اگر مشخص شود كه يك طرف متعاهد در وضعيت عدم تطابق با استانداردهاي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري قرار دارد، پس از گذشت فرصت زماني مورد توافق، مراتب بايد به اطلاع دبير كل سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري برسد. مقام اخيرالذكر بايد از تصميم رضايت بخش بعدي درخصوص وضعيت نيز مطلع گردد.

ماده‌ 13 تسليم‌ آمار
مقامات‌ هواپيمايي‌ هر طرف‌ متعاهد اطلاعات‌ و آمار مربوط‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ انجام‌‌ شده‌ در سرويس‌ هاي‌ مورد توافق‌ توسط‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ خود به‌ سرزمين‌ طرف‌ متعاهد ديگر يا از آن‌ سرزمين‌ را كه‌ معمولاً توسط‌ شركت‌ هواپيمايي‌ تعيين ‌شده‌ براي‌ مقامات‌ ملي هوانوردي‌‌ خود تهيه‌ و به‌ آنها ارائه‌ مي ‌گردد. بنابر تقاضا در اختيار مقامات‌ هواپيمايي‌ طرف‌ متعاهد ديگر قرار خواهند داد. ارائه‌ هرگونه‌ اطلاعات‌ اضافي‌ آماري‌ حمل‌ و نقل‌ مورد درخواست‌ مقامات‌ هواپيمايي‌ يك‌ طرف‌ متعاهد از مقامات‌ هواپيمايي‌ طرف‌ متعاهد ديگر منوط‌ به‌ مذاكره‌ و توافق‌ متقابل طرفهاي‌ متعاهد خواهد بود.

ماده 14مشاوره‌، تغيير و اصلاح‌

1هر طرف متعاهد يا مقامات‌ هواپيمايي آن مي‌ توانند در هر زمان‌ از طرف متعاهد ديگر يا مقامات‌ هواپيمايي‌ آن تقاضاي‌ مشاوره‌ كنند.

2مشاوره‌ مورد تقاضاي يك طرف متعاهد يا‌ مقامات‌ هواپيمايي‌ انها [آنها] ظرف‌ مدت شصت‌ روز از تاريخ‌ دريافت‌ تقاضا آغاز خواهد شد.

3هرگونه‌ تغيير يا اصلاح‌ اين‌ موافقتنامه‌ با رعايت‌ مفاد ماده‌ (19) اين‌ موافقتنامه‌، به‌ مورد اجراء نهاده‌ خواهد شد.

4علي‌ رغم‌ مفاد بند (3) اصلاحات‌ جدول‌ مسير پيوست‌ اين‌ موافقتنامه‌ مي‌ تواند، بطور مستقيم‌ بين‌ مقامات‌ هواپيمايي‌ طرفهاي‌ متعاهد مورد توافق‌ قرار گيرد. اين‌ اصلاحات‌ پس از تأييد از طريق مبادله‌ يادداشت‌ ديپلماتيك‌ لازم‌ الاجراء خواهد گرديد.

ماده 15حل‌ اختلافات‌

1هرگاه‌ در مورد تفسير يا اجراي‌ اين‌ موافقتنامه‌ و پيوست‌ (هاي) آن‌ بين‌ طرفهاي‌ متعاهد اختلافي‌ بروز نمايد، طرفهاي‌ متعاهد در مرحله‌ نخست‌ اهتمام‌ خواهند كرد كه‌ اختلاف‌ را از طريق‌ مذاكره‌ حل‌ و فصل‌ نمايند.

2هرگاه‌ طرفهاي‌ متعاهد نتوانند اختلاف‌ را از طريق‌ مذاكره‌ حل‌ و فصل‌ كنند، مي ‌توانند با توافق‌ موضوع‌ را جهت‌ كسب‌ نظر مشورتي‌ به‌ هر شخص‌ يا هيأتي‌ مثل سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري ارجاع‌ كنند.

3چنانچه‌ طرفهاي‌ متعاهد به‌ موجب‌ بندهاي‌ (1) و (2) فوق‌ در مورد حل‌ اختلاف‌ به‌ نتيجه‌ نرسند هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد مي‌ تواند با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ خود، ضمن‌ ارسال‌ اطلاعيه‌ اي‌ براي‌ طرف‌ متعاهد ديگر موضوع‌ را به‌ هيأت‌ داوري‌ سه‌ نفره‌ ارجاع‌ نمايد.

هريك‌ از طرفهاي‌ متعاهد ظرف‌ مدت‌ شصت‌ روز از تاريخ‌ دريافت‌ اطلاعيه‌ ارجاع‌ اختلاف‌ به‌ داوري‌، نسبت‌ به‌ معرفي‌ يك‌ داور اقدام‌ مي‌ كند. داور سوم كه رياست هيأت داوري را به عهده خواهد داشت و از اين پس سرداور ناميده خواهد شد ظرف مدت شصت روز از آخرين انتخاب توسط همان دو داور منتخب، انتخاب خواهد شد. چنانچه‌ هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد ظرف‌ مدت‌ مقرر داور خود را تعيين‌ نكند، و يا داوران‌ منتخب‌ ظرف‌ مدت‌ مذكور، در مورد انتخاب‌ سرداور به‌ توافق‌ نرسند، هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد مي‌ تواند از رئيس‌ شوراي‌ سازمان‌ بين‌ المللي‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ بخواهد كه‌ حسب‌ مورد داور طرف‌ ممتنع‌ يا سرداور را تعيين‌ نمايد. سرداور بايد در هر صورت‌ تابعيت‌ كشوري‌ را دارا باشد كه‌ در زمان‌ انتخاب‌ با طرفهاي‌ متعاهد روابط‌ سياسي‌ دارد.

در مواردي‌ كه‌ سرداور بايد توسط‌ رئيس‌ شوراي‌ سازمان‌ بين‌ المللي‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ تعيين‌ شود چنانچه‌ رئيس‌ شوراي‌ سازمان‌ بين‌ المللي‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ از انجام‌ وظيفه‌ مذكور معذور يا تبعه‌ يكي‌ از طرفهاي‌ متعاهد باشد، انتصاب‌ توسط‌ معاون‌ رئيس‌ انجام‌ خواهد شد، و چنانچه‌ معاون‌ رئيس‌ نيز از انجام‌ وظيفه‌ مذكور معذور يا تبعه‌ يكي‌ از طرفهاي‌ متعاهد باشد، اين‌ انتصاب‌ توسط‌ عضو ارشد شورا كه‌ تابعيت‌ هيچ‌ يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد را نداشته‌ باشد، انجام‌ خواهد شد.

6هيأت‌ داوري‌ با توجه‌ به‌ ساير مواردي‌ كه‌ طرفهاي‌ متعاهد توافق‌ نموده‌ اند آيين‌ و محل‌ داوري‌ را تعيين‌ خواهد نمود.

7تصميمات‌ هيأت‌ داوري‌ براي‌ طرفهاي‌ متعاهد لازم‌ الاتباع‌ است‌.

8مخارج‌ داوري‌، شامل‌ هزينه‌ ها و دستمزدهاي‌ داوران‌ به‌ نسبت‌ مساوي‌ توسط‌ طرفهاي‌ متعاهد پرداخت‌ خواهد گرديد. هر گونه‌ مخارجي‌ كه‌ توسط‌ شوراي‌ سازمان‌ بين‌المللي‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ در رابطه‌ با نصب‌ سرداور و يا داور طرف‌ ممتنع‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در بند (4) اين‌ ماده‌ به ‌وجود آيد به‌ عنوان‌ بخشي‌ از هزينه‌ هاي‌ داوري‌ محسوب‌ خواهد گرديد.

ماده 16فسخ‌

1هر طرف‌ متعاهد مي ‌تواند در هر زمان‌ قصد خود را مبني‌ بر فسخ‌ اين‌ موافقتنامه‌ طي‌ اطلاعيه‌ كتبي‌ به‌ طرف‌ متعاهد ديگر اعلام‌ نمايد. اين‌ اطلاعيه‌ همزمان‌ به‌ آگاهي‌ سازمان‌ بين‌ المللي‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ نيز خواهد رسيد.

در اين‌ صورت‌ موافقتنامه‌ دوازده‌ ماه‌ پس‌ از اعلام‌ دريافت‌ اطلاعيه‌ فسخ‌ توسط‌ طرف‌ متعاهد ديگر فسخ ‌شده‌ تلقي‌ خواهد شد، مگر آن‌ كه‌ اطلاعيه‌ فسخ‌ قبل‌ از انقضاي‌ اين‌ مدت‌ با تراضي‌ طرفهاي‌ متعاهد مسترد شود. هرگاه‌ طرف‌ متعاهد ديگر دريافت‌ اطلاعيه‌ فسخ‌ را اعلام‌ نكند، اطلاعيه‌ مزبور چهارده‌ روز پس‌ از وصول‌ آن‌ توسط‌ سازمان‌ بين‌ المللي‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ دريافت ‌شده‌ تلقي‌ خواهد شد.

ماده‌ 17 مطابقت‌ با كنوانسيون‌ ها يا موافقتنامه‌ هاي‌ چند جانبه‌
چنانچه‌ كنوانسيون‌ يا موافقتنامه‌ چند جانبه‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ درمورد هر دو طرف‌ متعاهد لازم ‌الاجراء گردد، اين‌ موافقتنامه‌ و پيوست (هاي)‌ آن‌ بايد به‌ نحوي‌ اصلاح‌ شود كه‌ مفاد آن‌ با مقررات‌ كنوانسيون‌ يا موافقتنامه‌ مزبور انطباق‌ يابد.

ماده 18ثبت‌
اين‌ موافقتنامه‌ و پيوست‌ (هاي) آن‌ و هرگونه‌ اصلاحيه‌ آن‌ نزد سازمان‌ بين‌ المللي‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ به‌ ثبت‌ خواهد رسيد.

ماده‌ 19 لازم‌ الاجراء شدن‌
اين‌ موافقتنامه‌ از تاريخ‌ آخرين‌ اطلاعيه‌ هر طرف‌ متعاهد به‌ طرف‌ متعاهد ديگر مبني‌ بر اينكه‌ الزامات قانون اساسي خود را براي‌ لازم‌ الاجراء شدن‌ اين‌ موافقتنامه‌ به‌ عمل‌ آورده‌، به‌ مورد اجراء گذارده‌ خواهد شد.
با تأييد مفاد اين‌ موافقتنامه‌، نمايندگان‌ تام‌ الاختيار امضاء كننده‌ زير كه‌ از طرف‌ دولتهاي‌ متبوع‌ خود مجاز مي ‌باشند اين‌ موافقتنامه‌ را در يك مقدمه و نوزده ماده و يك پيوست امضاء نمودند.

اين‌ موافقتنامه‌ در تهران در تاريخ‌ 25 /7 /1391 هجري‌ شمسي‌ برابر با 16 اكتبر 2012 ميلادي‌ در دو نسخه‌ اصلي‌ به‌ زبانهاي‌ فارسي‌ و انگليسي كه تمامي متون‌ داراي‌ اعتبار يكسان‌ مي ‌باشند، تنظيم‌ گرديد.

از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف
دولت جمهوري زيمبابوه

پيوست
-(
جدول مسير)

1مسيرهايي كه ممكن است توسط شركت (هاي) هواپيمايي تعيين‌ شده جمهوري اسلامي ايران مورد بهره ‌برداري قرار گيرد:


نقاط مبدأ در ايران

نقاط واسط

نقاط مقصد در زيمبابوه

نقاط ماوراء

هر نقطه

هر نقطه

حراره

هر نقطه

2مسيرهايي كه ممكن است توسط شركت (هاي) هواپيمايي تعيين ‌شده دولت جمهوري زيمبابوه مورد بهره ‌برداري قرار گيرد:


نقاط مقصد در زيمبابوه

نقاط واسط

نقاط مبدأ در ايران

نقاط ماوراء

هر نقطه

هر نقطه

تهران

هر نقطه

تذكر:
1 –
هر شركت هواپيمايي تعيين‌ شده مي ‌تواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص ‌شده در پيوست اين موافقتنامه را در شرايطي مورد بهره برداري قرار دهد كه حق بهره‌ برداري از آزادي پنجم حمل و نقل بين اين ‌گونه نقاط و سرزمين طرف متعاهد ديگر اعمال نگردد، مگر اينكه در اين مورد بين دو طرف متعاهد توافقي به عمل آمده باشد.
2 –
از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هر يك از مسيرهاي مشخص ‌شده مي‌ توان به اختيار شركتهاي هواپيمايي تعيين‌ شده در هر پرواز يا كليه پروازها صرف‌ نظر نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده و يك پيوست در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24 /6 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني