قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمباوه مصوب 1395

قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمباوه مصوب 1395,06,10

ماده‌ واحدهموافقتنامه دوجانبه حمل‌ و‌ نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه مشتمل بر یك مقدمه و نوزده ماده و یك پیوست، به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می ‌شود.

تبصره 1 كلیه اصلاحات آتی موضوع ماده (14) موافقتنامه باید طبق اصول هفتاد و هفتم (77) و یكصد و بیست ‌و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردد.

تبصره 2 حل اختلاف از طریق داوری موضوع ماده (15)‌ این موافقتنامه منوط به رعایت اصل یكصد و سی ‌و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می ‌باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه‌ حمل‌ و نقل‌ هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه

مقدمه‌
دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت جمهوری زیمبابوه كه‌ عضو كنوانسیون‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ بین‌ المللی‌ مورخ‌ 16 آذرماه‌ 1323 هجری‌ شمسی‌ برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی‌ می ‌باشند، و از این‌ پس‌ «طرفهای‌ متعاهد» نامیده‌ می ‌شوند، با تمایل یكسان برای انعقاد موافقتنامه‌ ای به ‌منظور تأسیس‌ و بهره ‌برداری‌ از سرویس ‌های‌ هوایی‌‌ منظم بین‌ و ماورای‌ سرزمین‌ های‌ خود به‌ شرح‌ زیر موافقت‌ كردند:

ماده‌ 1 تعاریف‌
از نظر این‌ موافقتنامه‌، جز در صورتی‌ كه سیاق عبارت به گونه دیگری اقتضاء نماید:

الف‌ اصطلاح‌ «كنوانسیون‌» به‌ كنوانسیون‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ بین‌ المللی‌ كه‌ در تاریخ‌ 16 آذرماه‌ 1323 هجری‌ شمسی‌ برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی‌ در شیكاگو برای‌ امضاء مفتوح‌ گردید، اطلاق‌ می ‌شود، و شامل ضمائم كنوانسیون كه به موجب ماده (90) كنوانسیون مزبور به تصویب رسیده و نیز اصلاحات پیوست یا كنوانسیون به موجب مواد (90) و (94) آن تا حدودی كه موارد مزبور برای‌ طرفهای‌ متعاهد لازم ‌الاجراء شده‌ است‌، خواهد بود.

باصطلاح‌ «مقامات‌ هواپیمایی‌» درمورد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ «رئیس سازمان‌ هواپیمایی‌ كشوری‌» و هرشخص‌ یا سازمانی‌ كه‌ مجاز به‌ انجام‌ وظایف‌ فعلی‌ آن‌ سازمان‌ باشد اطلاق‌ می‌ گردد، و درمورد دولت‌ جمهوری زیمبابوه وزیر مسؤول در امور هوانوردی و یا هر شخص‌ یا سازمانی‌ كه‌ مجاز به‌ انجام‌ وظایف‌ فعلی‌ آن‌ مقام باشد، اطلاق‌ می‌ شود.

پ‌ اصطلاح‌ «شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین‌ شده» به‌ یك‌ یا چند شركت‌ هواپیمایی‌ اطلاق‌ می‌ شود كه‌ به‌ موجب‌ مفاد ماده‌ (3) این‌ موافقتنامه‌ تعیین‌ شوند و اجازه‌ فعالیت‌ بیابند.

ت‌ اصطلاح‌ «ظرفیت‌» درمورد هواپیما، به‌ میزان‌ بارگیری‌ مؤثر آن‌ هواپیما در یك‌ مسیر یا قسمتی‌ از مسیر و اصطلاح‌ «ظرفیت‌» درمورد «سرویس‌ مورد توافق‌» به‌ حاصل‌ ضرب‌ ظرفیت‌ هواپیما در چنین‌ سرویسی‌ در دفعات‌ پرواز هواپیمای‌ مزبور طی‌ زمان‌ معین‌ در تمام‌ یا قسمتی‌ از مسیر، اطلاق‌ می ‌شود.

ثاصطلاح‌ «سرزمین‌» درمورد هر یك از طرفهای متعاهد به مناطق خشكی و آبی كه تحت حاكمیت آن قرار دارد؛ اطلاق و شامل فضای محاذی آنها نیز می ‌شود.

ج‌ اصطلاحات‌ «سرویس‌ هوایی‌»، «سرویس‌ هوایی‌ بین‌ المللی‌»، «شركت‌ هواپیمایی‌» و «توقف‌ به‌ منظورهای‌ غیرحمل‌ و نقل‌» به ترتیب دارای‌ همان‌ معانی‌ است‌ كه‌ در ماده‌ (96) كنوانسیون‌ برای‌ آنها ذكر شده‌ است‌.

چ‌ اصطلاح‌ «نرخ‌» به‌ قیمتی‌ اطلاق‌ می‌ شود كه‌ برای‌ حمل‌ مسافر، بار همراه‌ و غیرهمراه‌ پرداخت‌ گردد و شامل‌ شرایطی‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ قیمتهای‌ مزبور اعمال‌ می ‌شود از جمله‌ قیمتها و شرایط‌ مقرر برای‌ نمایندگی‌ ها و سایر خدمات‌ جنبی‌ به‌ استثنای دستمزدها و شرایط‌ حمل‌ پست‌، می‌ باشد.

ح اصطلاح «جدول مسیر» به جدول پیوست این موافقتنامه و هرگونه اصلاحیه آن كه طبق مفاد ماده (14) موافقتنامه مورد توافق قرار گرفته است اطلاق می شود. «جدول مسیر» بخش لاینفك موافقتنامه را تشكیل می ‌دهد.
جز در صورتی ‌كه سیاق عبارت به گونه دیگری دلالت داشته باشد، كلماتی كه دربردارنده مفهوم مفرد می باشند، مفاهیم جمع را نیز شامل می شوند و بر عكس.
بدیهی است عناوین مواد این موافقتنامه به‌ هیچ ‌وجه معنای هریك از مقررات این موافقتنامه را محدود نمی ‌كند یا توسعه نمی ‌دهد.

ماده 2 اعطای‌ حقوق‌

هر طرف‌ متعاهد جهت‌ انجام‌ سرویس ‌های‌ هوایی‌ بین‌ المللی‌ منظم‌ به‌ وسیله‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ طرف‌ متعاهد دیگر حقوق‌ مشخص شده در این موافقتنامه را به شرح زیر به‌ طرف‌ متعاهد دیگر اعطاء می ‌نماید:

الفپرواز بدون‌ فرود از فراز سرزمین‌ طرف‌ متعاهد دیگر؛

بتوقف‌ در سرزمین‌ مذكور به‌ منظورهای‌ غیرحمل ‌و نقل‌؛

پتوقف‌ در سرزمین‌ مذكور به‌ منظور سوار و پیاده‌ كردن‌ مسافر، بارگیری‌ و تخلیه‌ بار و پست‌ در حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ در نقاط‌ مشخص‌ شده‌ برای آن مسیر در جدول‌ مسیر پیوست این‌ موافقتنامه‌.

2استفاده از حق آزادی پنجم پروازی منوط به موافقت مقامات صلاحیتدار طرف مقابل می ‌باشد.

3هیچ‌ یك‌ از مفاد این‌ موافقتنامه‌ نباید به‌ نحوی‌ تفسیر شود كه‌ به‌ شركت‌ هواپیمایی‌ یك‌ طرف‌ متعاهد این‌ حق‌ را اعطاء كند كه‌ در داخل‌ سرزمین‌ طرف‌ متعاهد دیگر از نقطه‌ای‌ به‌ نقطه‌ دیگر مبادرت‌ به‌ حمل‌ مسافر، بار و پست‌ در قبال‌ مزد یا كرایه‌ نماید.

4در مناطقی‌ كه‌ در آن‌ مخاصمات‌ مسلحانه‌ جریان‌ دارد و یا در اشغال‌ نظامی‌ است‌ یا در مناطقی‌ كه‌ تحت‌ تأثیر مخاصمات‌ مسلحانه‌ یا اشغال‌ نظامی‌ قرار گرفته،‌ انجام‌ سرویس‌ های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ منوط‌ به‌ تصویب‌ مقامهای‌ صلاحیتدار مربوطه خواهد بود.

ماده 3تعیین‌ و اجازه‌

1هر طرف‌ متعاهد حق‌ دارد با ارسال‌ اعلامیه‌ كتبی‌ به‌ طرف‌ متعاهد دیگر یك‌ یا چند شركت‌ هواپیمایی‌ را برای‌ انجام‌ سرویس‌ های‌ مورد توافق‌ در مسیرهای‌ مشخص ‌شده‌ تعیین‌، و هر شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین‌ شده‌ را حذف‌ كند یا تغییر دهد.

2پس‌ از دریافت‌ اعلامیه‌ مذكور مقامات‌ صلاحیتدار طرف‌ متعاهد دیگر باید با رعایت‌ مفاد بندهای‌ (3) و (4) این‌ ماده‌ اجازه‌ مقتضی‌ را بدون‌ تأخیر به‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین‌ شده‌ مزبور اعطاء كنند.

3مقامات‌ هواپیمایی‌ یك‌ طرف‌ متعاهد می‌ توانند از شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ طرف‌ متعاهد دیگر بخواهند كه‌ آنان‌ را مجاب‌ سازد كه‌ شرایط‌ مقرر در قوانین‌ و مقرراتی‌ را كه‌ معمولاً به‌ موجب‌ مفاد كنوانسیون‌ توسط‌ آن‌ مقامات‌ در مورد بهره‌ برداری از سرویس‌ های‌ هوایی‌ بین‌ المللی‌ اعمال‌ می ‌گردد، دارا می ‌باشد.

4هر طرف‌ متعاهد حق‌ دارد در هر مورد كه‌ مجاب‌ نشده‌ باشد كه مالكیت‌ عمده‌ و كنترل‌ مؤثر شركت‌ هواپیمایی مربوط‌ در اختیار طرف‌ متعاهد تعیین‌ كننده شركت (های) هواپیمایی یا اتباع‌ آن طرف‌ متعاهد است‌ از اعطای‌ اجازه‌ بهره‌ برداری‌ موضوع‌ بند (2) این‌ ماده‌ امتناع‌ ورزد یا هر شرطی‌ را كه‌ برای‌ اعمال‌ حقوق‌ مذكور در ماده‌ (2) این‌ موافقتنامه‌ توسط‌ آن‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ لازم‌ بداند، وضع‌ نماید.

5شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین شده‌ می‌ تواند در هر زمان‌ پس‌ از دریافت‌ اجازه‌ مندرج‌ در بندهای (1) و (2) این ماده،‌ بهره ‌برداری‌ از سرویس‌ های‌ مورد توافق‌ را آغاز كند.

ماده 4تعلیق‌ و لغو

1هر طرف‌ متعاهد می ‌تواند در موارد مشروح‌ زیر مجوز بهره‌ برداری‌ را لغو یا استفاده‌ از حقوق‌ مندرج‌ در ماده‌ (2) این‌ موافقتنامه‌ را در مورد شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ طرف‌ متعاهد دیگر معلق‌، یا هر شرطی‌ را كه‌ برای‌ استفاده‌ از این‌ حقوق‌ لازم‌ می‌ داند وضع‌ كند:

الفچنانچه‌ قانع‌ نشود كه‌ مالكیت‌ عمده‌ و كنترل‌ مؤثر شركت‌ هواپیمایی‌ مذكور در اختیار طرف‌ متعاهد تعیین‌ كننده شركت هواپیمایی یا اتباع طرف متعاهد مزبور‌ می ‌باشد؛ یا

بچنانچه‌ شركت‌ هواپیمایی‌ مذكور قوانین‌ و یا مقررات‌ طرف‌ متعاهدی‌ كه‌ این‌ حقوق‌ را اعطاء نموده‌ است‌ رعایت‌ نكند؛ یا

پچنانچه‌ شركت‌ هواپیمایی‌ مذكور در انجام‌ عملیات‌ بهره‌ برداری‌ از شرایط مقرر به موجب این‌ موافقتنامه‌ تخطّی‌ كند.

2اعمال حق لغو یا تعلیق‌ یا وضع‌ شرایط‌ مذكور در بند (1) این‌ ماده‌ جز در مواردی‌ كه‌ برای‌ جلوگیری‌ از نقض‌ بیشتر قوانین‌ و یا مقررات‌، فوریت‌ داشته‌ باشد، فقط‌ پس‌ از مشورت‌ با طرف‌ متعاهد دیگر صورت‌ خواهد گرفت‌. این‌ مشورت‌ بین‌ مقامات‌ هواپیمایی‌ پس‌ از دریافت‌ درخواست‌ انجام‌ آن‌ در اسرع‌ وقت‌ شروع‌ خواهد شد.

ماده 5شمول‌ قوانین‌ و مقررات‌

1قوانین‌ و مقررات‌ هر طرف‌ متعاهد در مورد ورود یا خروج‌ هواپیماهایی‌ كه‌ به‌ امر هوانوردی‌ بین‌ المللی‌ اشتغال‌ دارند و نیز قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ بهره‌ برداری‌ و هوانوردی‌ این‌ قبیل‌ هواپیماها مادام‌ كه‌ برفراز یا داخل‌ سرزمین‌ آن‌ طرف‌ متعاهد می ‌باشند، در مورد هواپیماهای‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین‌ شده‌ طرف‌ متعاهد دیگر اعمال‌ خواهد شد.

2قوانین‌ و مقررات‌ هر طرف‌ متعاهد كه‌ ناظر به‌ ورود، اقامت‌ موقت‌ و خروج‌ مسافران‌، خدمه‌، بار یا پست‌ از سرزمین‌ آن‌ می‌ باشد از قبیل‌ تشریفات‌ ورود و خروج‌، مهاجرت‌ و همچنین‌ مقررات‌ گمركی‌ و بهداشتی‌ در مورد مسافران‌، خدمه‌، بار یا محمولات‌ پستی‌ هواپیمای‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ طرف‌ متعاهد دیگر مادام‌ كه‌ در سرزمین‌ مذكور باشند اعمال‌ خواهد شد.

3هر طرف‌ متعاهد بنا به‌ تقاضای‌ طرف‌ متعاهد دیگر نسخه‌ ای‌ از قوانین‌ و مقررات‌ مذكور در این‌ ماده‌ را در اختیار آن‌ قرار خواهد داد.

4شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ هر طرف‌ متعاهد حق‌ دارد دفتر نمایندگی‌ خود را در سرزمین‌ طرف‌ متعاهد دیگر دایر نماید و یا اینكه‌ برای‌ خود عامل‌ كل‌ یا عامل‌ فروش‌ كل‌ تعیین‌ كند. نصب‌ عامل‌ كل‌ یا عامل‌ فروش‌ كل‌ براساس‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط حاكم هر طرف متعاهد صورت‌ خواهد گرفت‌.

5انتقال‌ درآمدهای‌ حاصله‌ توسط‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ هر طرف‌ متعاهد طبق‌ مقررات‌ تسعیر ارزهای‌ خارجی‌ جاری در هر دو كشور صورت‌ خواهد گرفت‌. طرفهای‌ متعاهد بیشترین‌ تلاش‌ خود را برای‌ تسهیل‌ انتقال‌ درآمدهای‌ حاصله‌ مزبور پس از كسر هزینه‌ ها به‌ عمل خواهند آورد.

ماده 6معافیت‌ از حقوق‌ گمركی‌، سود بازرگانی‌ و سایر عوارض‌

1هواپیماهای‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین‌ شده‌ طرف‌ متعاهدی‌ كه‌ سرویس‌ های‌ بین‌ المللی‌ را انجام‌ می ‌دهد و مواد سوختی‌، روغن‌ موتور، سایر مواد مصرفی‌ فنی‌، وسایل‌ یدكی‌، لوازم‌ مورد نیاز جاری‌ و خواربار موجود در هواپیماهای‌ شركت‌ هواپیمایی‌ یك‌ طرف‌ متعاهد كه‌ مجاز به‌ استفاده‌ از مسیرها و سرویس‌ های‌ موضوع‌ این‌ موافقتنامه‌ می ‌باشند به‌ هنگام‌ ورود یا خروج‌ از سرزمین‌ طرف‌ متعاهد دیگر براساس‌ عمل‌ متقابل‌ از پرداخت‌ حقوق‌ گمركی‌ و سود بازرگانی‌ و هزینه ‌های‌ بازرسی‌ و سایر عوارض‌ و هزینه‌ های‌ مشابه‌ ملی‌ و محلی‌ معاف‌ خواهند بود حتی‌ اگر مواد مذكور زمانی‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد یا به‌ مصرف‌ برسد كه‌ هواپیماهای‌ مزبور برفراز آن‌ سرزمین‌ در پرواز باشند.

2سوخت‌، روغن‌ موتور، سایر مواد مصرفی‌ فنی‌، وسایل‌ یدكی‌، لوازم‌ مورد نیاز جاری‌ و خواربار كه‌ توسط‌ یك‌ طرف‌ متعاهد یا اتباع‌ آن‌ به‌ سرزمین‌ طرف‌ متعاهد دیگر وارد شود و صرفاً به‌ منظور استفاده‌ در هواپیماهای‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین‌ شده‌ آن‌ طرف‌ متعاهد باشد براساس‌ عمل‌ متقابل‌ از پرداخت‌ حقوق‌ گمركی‌ و سود بازرگانی‌ و هزینه‌ های‌ بازرسی‌ و سایر عوارض‌ و هزینه‌ های‌ مشابه‌ ملی‌ و محلی‌ معاف‌ خواهد بود.

3سوخت‌، روغن‌ موتور، سایر مواد مصرفی‌ فنی‌، وسایل‌ یدكی‌، لوازم‌ مورد نیاز جاری‌ و خواربار كه بار هواپیماهای‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده یك‌ طرف‌ متعاهد می ‌شود و در سرویس‌ های‌ بین‌ المللی‌ مورد استفاده‌ قرار می ‌گیرد براساس‌ عمل‌ متقابل‌ از پرداخت‌ حقوق‌ گمركی‌ و سود بازرگانی‌، مالیات‌ ها و هزینه‌ های‌ بازرسی‌ و سایر عوارض‌ و هزینه ‌های مشابه ‌‌ملی‌ و محلی‌، معاف‌ خواهد بود.

4تجهیزات‌ هوابرد مورد نیاز جاری‌، و همچنین‌ مواد و كالاهای‌ نگاهداری ‌شده‌ در هواپیماهای‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین‌ شده‌ هر طرف‌ متعاهد تنها با موافقت‌ مقامات‌ گمركی‌ دیگر طرف‌ متعاهد در آن‌ سرزمین‌ قابل‌ تخلیه‌ است‌. در این‌ صورت‌ می‌ توان‌ آنها را تا زمانی‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ گمركی‌ مجدداً صادر می‌ شوند و یا ترتیب‌ دیگری‌ در مورد ان‌ [آن] داده‌ شود تحت‌ نظارت‌ مقامات‌ نامبرده‌ قرار داد.

5مسافران‌، اثاثیه‌ مسافران‌ و باری‌ كه‌ از سرزمین‌ یك‌ طرف‌ متعاهد در گذر (ترانزیت)‌ مستقیم‌ قرار دارند و از حریمی‌ كه‌ در فرودگاه‌ بدین‌ منظور اختصاص‌ یافته‌ خارج‌ نمی ‌شوند، فقط‌ مشمول‌ یك كنترل‌ ساده‌ خواهند بود. اثاثیه‌ مسافر و بار تا زمانی‌ كه‌ در گذر (ترانزیت)‌ مستقیم‌ است‌ از حقوق‌ گمركی‌ و سود بازرگانی‌ و هرگونه‌ مالیات‌ معاف‌ خواهد بود.

6اسناد رسمی‌ حاوی‌ آرم‌ رسمی‌ شركت‌ هواپیمایی‌ مانند برچسب‌ چمدان‌، بلیط‌ هواپیما، بارنامه‌، كارت‌ اجازه‌ ورود به‌ هواپیما و جدول‌ زمانبندی‌ كه‌ به‌ داخل‌ سرزمین‌ هر طرف‌ متعاهد برای‌ استفاده‌ اختصاصی‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ طرف‌ متعاهد دیگر وارد می ‌شود، از كلیه‌ حقوق‌ گمركی‌ و سود بازرگانی‌ و یا مالیات‌ ها براساس‌ عمل‌ متقابل‌ معاف‌ خواهد بود.

ماده 7تسهیلات‌ و هزینه‌ های‌ فرودگاهی‌

1هریك‌ از طرفهای‌ متعاهد در سرزمین‌ خود فرودگاه‌ یا فرودگاههایی‌ را جهت‌ استفاده شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ طرف‌ متعاهد دیگر در مسیرهای مشخص‌ شده‌ تعیین‌ خواهد كرد، و تسهیلات‌ ارتباطی‌، هوانوردی‌، هواشناسی‌ و سایر خدماتی‌ را كه‌ برای‌ بهره‌ برداری‌ سرویس‌ های‌ مورد توافق‌ لازم‌ است‌ در اختیار شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ طرف‌ متعاهد دیگر قرار خواهد داد.

2هریك‌ از طرفهای‌ متعاهد می ‌تواند در قبال‌ استفاده‌ هواپیماهای‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین‌ شده‌ طرف‌ متعاهد دیگر از فرودگاهها و سایر تأسیسات‌ آن‌ هزینه‌ های‌ عادلانه‌ و معقولی‌ دریافت‌ دارد، مشروط‌ بر آنكه‌ میزان‌ این‌ هزینه‌ ها از آنچه‌ شركتهای‌ حمل‌ و نقل‌ هوایی‌ كه‌ در سرویس‌ های‌ مشابه‌ بین‌ المللی‌ تردد می ‌كنند، برای‌ استفاده‌ از چنین‌ فرودگاه‌ و تأسیساتی‌ می ‌پردازند، تجاوز نكند.

ماده 8مقررات‌ ظرفیت‌ و تصویب‌ برنامه‌ های‌ پرواز

1شركتهای‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ طرفهای‌ متعاهد از رفتار عادلانه‌ و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای‌ انجام‌ سرویس ‌های‌ مورد توافق‌ در مسیرهای‌ مشخص‌ شده‌ از فرصتهای‌ متساوی‌ بهره‌مند باشند.

2در انجام‌ سرویس‌ های‌ مورد توافق‌، شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین‌ شده‌ هر طرف‌ متعاهد، منافع‌ شركت‌ هواپیمایی‌ طرف‌ دیگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا من‌ غیر حق‌ در سرویس ‌های‌ طرف‌ دیگر در تمام‌ یا قسمتی‌ از همان‌ مسیرها اثر نامطلوب‌ ایجاد نشود.

3هدف‌ اصلی‌ از برقراری‌ سرویس‌ های‌ مورد توافق‌ توسط‌ شركتهای‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ طرفهای‌ متعاهد، تأمین‌ ظرفیت‌ كافی‌ با ضریب‌ بار مناسب‌ جهت‌ رفع‌ نیازمندی ‌های‌ جاری‌ و پیش‌ بینی ‌شده‌ معقول‌ برای‌ حمل‌ مسافر و بار و پست‌ بین‌ سرزمین‌ طرف‌ متعاهد تعیین ‌كننده‌ شركت‌ هواپیمایی‌ و سرزمین‌ طرف‌ متعاهد دیگر می‌ باشد.

4شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ هر طرف‌ متعاهد همچنین‌ می‌ تواند با رعایت‌ اصول‌ مندرج‌ در بندهای‌ (1)، (2) و (3) این‌ ماده‌، ظرفیتی‌ را برای‌ رفع‌ نیازمندی‌ های‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌ سرزمین‌ های‌ كشورهای‌ ثالث‌ مندرج‌ در جدول‌ مسیر پیوست‌ این‌ موافقتنامه‌ و سرزمین‌ طرف‌ متعاهد دیگر تأمین‌ نماید.

5ظرفیتی كه عرضه می ‌شود شامل تعداد سرویس ‌ها و نوع هواپیماهای مورد استفاده شركتهای هواپیمایی تعیین ‌شده طرفهای متعاهد در سرویس‌ های مورد توافق، از سوی مقامهای هواپیمایی مورد توافق قرار خواهد گرفت.

6شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ هر طرف‌ متعاهد، حداكثر سی‌ روز قبل‌ از شروع‌ سرویس‌ ها در مسیرهای‌ مشخص‌ شده‌، برنامه‌ های‌ پرواز را برای‌ تصویب‌ به‌ مقامات‌ هواپیمایی‌ طرف‌ متعاهد دیگر تسلیم‌ خواهد نمود. در مورد تغییرات‌ بعدی‌ نیز به‌ همین‌ ترتیب‌ عمل‌ خواهد شد. در موارد خاص‌ می ‌توان‌ این‌ محدوده‌ زمانی‌ را با تصویب‌ مقامات‌ نامبرده‌ تغییر داد.

ماده 9شناسایی‌ گواهینامه‌ ها و پروانه‌ ها گواهینامه‌ های‌ قابلیت‌ پرواز و گواهینامه‌ های‌ صلاحیت‌ و پروانه‌ هایی‌ كه‌ توسط‌ یك‌ طرف‌ متعاهد صادر شده‌ یا اعتبار یافته‌ و هنوز به‌ قوت‌ خود باقی‌ باشد، برای‌ بهره ‌برداری‌ از مسیرها و سرویس‌ های‌ موضوع‌ این‌ موافقتنامه‌، توسط‌ طرف‌ متعاهد دیگر معتبر شناخته‌ خواهد شد، مشروط‌ بر اینكه‌ شرایط‌ صدور یا اعتبار گواهینامه‌ ها و پروانه‌ های‌ مزبور مساوی‌ یا بیش‌ از حداقل‌ استانداردهایی‌ باشد كه‌ به‌ موجب‌ كنوانسیون‌ وضع‌ شده‌ یا خواهد شد. در هر حال‌ هر طرف‌ متعاهد این‌ حق‌ را برای‌ خود محفوظ‌ می ‌دارد كه‌ در مورد پرواز از فراز سرزمین‌ خود از به ‌رسمیت شناختن گواهینامه‌ های‌ صلاحیت‌ و پروانه‌ هایی‌ كه‌ برای‌ اتباع‌ آن‌ توسط‌ طرف‌ متعاهد دیگر یا هر دولت‌ دیگری‌ صادر شده‌ یا معتبر شناخته ‌‌شده‌ خودداری‌ نماید.

ماده 10نرخهای‌ حمل‌ و نقل‌ هوایی

1هر طرف متعاهد به هر شركت هواپیمایی تعیین ‌شده اجازه می ‌دهد براساس ملاحظات بازرگانی بازار برای خدمات هوایی نرخ تعیین كند. هیچ یك از طرفهای متعاهد، شركتهای هواپیمایی تعیین‌ شده خود را ملزم نمی‌ نماید كه با شركتهای هواپیمایی تعیین ‌شده دیگر در مورد نرخهایی كه آنها اعمال یا اعمال آنها را برای خدمات مشمول این ترتیبات پیشنهاد می كنند، مشورت نمایند.

2هر طرف متعاهد می ‌تواند از شركت یا شركتهای هواپیمایی تعیین‌ شده خود اعلام یا ثبت هرگونه نرخ مقرر شده را بخواهد. هیچ ‌یك از طرفهای متعاهد خواهان اعلام یا ثبت نرخهایی نخواهد شد كه شركت یا شركتهای هواپیمایی تعیین ‌شده طرف متعاهد دیگر قرار است اعمال نمایند. این نرخها به قوت خود باقی می‌ ماند مگر آنكه متعاقباً به موجب بندهای (3) و (4) زیر تصویب نشوند.

3مداخله طرفهای متعاهد به موارد ذیل محدود می ‌شود:

الف ) حمایت از مصرف ‌كنندگان در مقابل نرخهای گزاف به علت سوء استفاده از قدرت بازار

ب ) پیشگیری از نرخهایی كه اعمال آنها رفتار ضدرقابتی تلقی می‌ شوند كه قطعاً، احتمالاً یا صراحتاً تأثیر بازدارنده، محدود كننده یا منحرف‌ كننده رقابت و یا حذف یك رقیب از مسیر را دارند.

4هر طرف متعاهد می‌ تواند بطور یكجانبه نرخهای ثبت‌ شده یا اعمال ‌شده توسط شركتهای هواپیمایی تعیین ‌شده خود را قبول ننماید. در هر حال چنین مداخله‌ ای تنها در صورتی انجام خواهد شد كه به نظر مقام هواپیمایی آن طرف متعاهد نرخ اعمال ‌شده یا پیشنهادی، مشمول هر یك از معیارهای مقرر در بند (3) فوق الذكر باشد.

5هیچ ‌یك از طرفهای متعاهد نباید به‌ طور یكجانبه جهت پیشگیری از اجرائی شدن یا تداوم نرخ اعمال‌ شده یا پیشنهادی برای اعمال توسط یك شركت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر اقدام نماید. چنانچه یك طرف متعاهد معتقد باشد كه هرگونه نرخی از این قبیل با ملاحظات مندرج در بند (3) فوق الذكر ناهماهنگ است، می ‌تواند درخواست مشاوره نماید و طرف متعاهد دیگر را از دلایل نارضایتی خود مطلع سازد. این مشاوره‌ ها باید پس از دریافت درخواست حداكثر ظرف مدت چهارده روز انجام شود. بدون توافق دوجانبه نرخ، قابل اعمال یا همچنان معتبر خواهد بود.

ماده 11امنیت‌ هوانوردی‌

1طرفهای‌ متعاهد حقوق‌ و تعهداتی‌ را كه‌ به‌ موجب‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ در قبال‌ یكدیگر درخصوص‌ حفظ‌ امنیت‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ در برابر اعمال‌ مداخله‌گرایانه‌ غیرقانونی‌ دارند، مورد تأكید قرار می دهند. طرفهای‌ متعاهد بدون‌ تحدید كلیت‌ حقوق‌ و تعهداتی‌ كه‌ به‌ موجب‌ حقوق‌ بین‌ الملل‌ به ‌عهده‌ دارند، به ‌ویژه‌ طبق‌ مفاد كنوانسیون‌ راجع‌ به‌ جرائم‌ و برخی‌ اعمال‌ ارتكابی‌ دیگر در هواپیما، امضاء شده‌ در توكیو به‌ تاریخ‌ 23 /6 /1342 هجری‌ شمسی‌ مطابق‌ با 14 سپتامبر 1963 میلادی‌، كنوانسیون‌ راجع‌ به‌ جلوگیری‌ از تصرف‌ غیرقانونی‌ هواپیما، امضاء شده‌ در لاهه‌ به‌ تاریخ‌ 25 /9 /1349 هجری‌ شمسی‌ مطابق‌ با 16 دسامبر 1970 میلادی‌ و كنوانسیون‌ راجع‌ به‌ جلوگیری‌ از اعمال‌ غیرقانونی‌ علیه‌ امنیت‌ هواپیمایی‌ كشوری،‌ امضاء شده‌ در مونترال‌ به‌ تاریخ‌ 1 /7 /1350 هجری ‌شمسی‌ مطابق‌ با 23 سپتامبر 1971 میلادی‌ عمل‌ خواهند كرد.

2طرفهای‌ متعاهد حسب‌ تقاضا، كلیه‌ مساعدت‌ های‌ لازم‌ را به‌ یكدیگر جهت‌ جلوگیری‌ از تصرف‌ غیرقانونی‌ هواپیماهای‌ كشوری و سایر اعمال‌ غیرقانونی‌ علیه‌ امنیت‌ این‌ هواپیماها، مسافران‌ و خدمه‌ آنها، فرودگاهها و تأسیسات‌ هوانوردی‌ و هر نوع‌ تهدید دیگر علیه‌ امنیت‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ ارائه‌ خواهند كرد.

3طرفهای‌ متعاهد باید در روابط‌ دوجانبه‌ خود طبق‌ مقررات‌ امنیت‌ هوانوردی‌ مصوب‌ سازمان‌ بین‌ المللی‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ كه‌ به‌ عنوان‌ ضمائم‌ كنوانسیون‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ بین‌ المللی‌ شناخته‌ شده اند تا حدودی‌ كه‌ مقررات‌ امنیتی‌ مزبور در مورد طرفها قابل‌ اجراء است‌ عمل‌ نمایند. طرفهای‌ متعاهد باید از متصدیان‌ هواپیماهایی‌ كه‌ محل‌ ثبت‌ آن‌ هواپیماها یا محل‌ اصلی‌ كار و یا اقامت‌ دائمی‌ متصدیان‌ آنها در سرزمین‌ وی‌ واقع‌ شده‌ و نیز از متصدیان‌ فرودگاههای‌ واقع‌ در سرزمین‌ خود بخواهد كه‌ مطابق‌ مقررات‌ امنیتی هوانوردی‌ مزبور عمل‌ كنند.

4هر طرف‌ متعاهد می ‌تواند از متصدیان‌ هواپیماها بخواهد كه‌ مقررات‌ امنیت‌ هوانوردی‌ مورد اشاره‌ در بند (3) فوق‌ را كه‌ طرف‌ متعاهد دیگر برای‌ ورود به‌ سرزمین‌ خود، خروج‌ از آن‌ یا در مدت‌ توقف‌ در آنجا مقرر كرده‌ است‌، رعایت‌ كنند. هر طرف‌ متعاهد باید اطمینان‌ حاصل‌ كند كه‌ در سرزمین خود‌ اقدامات‌ كافی‌ برای‌ حفاظت‌ از لوازم‌ همراه‌ مسافر، اثاثیه‌ مسافر، بار و خواربار هواپیما پیش‌ از سوار شدن‌ مسافران‌ یا بارگیری‌ و به‌ هنگام‌ آن‌ به‌ نحو مؤثر انجام‌ می ‌شود. همچنین‌ هر طرف‌ متعاهد باید هر درخواستی‌ را كه‌ طرف‌ متعاهد دیگر برای‌ انجام‌ اقدامات‌ معقول‌ امنیتی‌ ویژه‌ جهت‌ مقابله‌ با تهدیدی‌ خاص‌ به‌ عمل‌ آورد، با نظر مساعد مورد توجه‌ قرار دهد.

5هرگاه‌ هواپیمای‌ كشوری به‌ طور غیرقانونی‌ تصرف‌ شود و یا اعمال‌ غیرقانونی‌ دیگری‌ علیه‌ امنیت‌ این‌ هواپیما، مسافران‌ و خدمه‌ آن، فرودگاهها یا تأسیسات‌ هوانوردی‌ صورت‌ پذیرد، و یا تهدیدی‌ در این‌ مورد انجام‌ گیرد، طرفهای‌ متعاهد باید از طریق‌ تسهیل‌ ارتباطات‌ و اتخاذ تدابیر مناسب‌ دیگر به ‌منظور ختم‌ سریع‌ و بی‌ خطر حادثه‌ و یا خنثی‌ كردن‌ تهدید مزبور به‌ یكدیگر یاری‌ رسانند.

ماده 12ایمنی هوانوردی

1هر طرف متعاهد می‌ تواند در هر زمان در رابطه با استانداردهای ایمنی در زمینه‌ های مربوط به تأسیسات هوانوردی، خدمه پرواز، هواپیما و بهره برداری از هواپیما كه طرف متعاهد دیگر به ‌كار گرفته است، درخواست مشاوره نماید. چنین مشاوره‌ ای ظرف مدت سی روز از تاریخ درخواست مزبور انجام خواهد شد.

2در صورتی ‌كه پس از مشاوره مزبور یك طرف متعاهد ملاحظه كند كه طرف متعاهد دیگر استانداردهای ایمنی در زمینه‌ های مذكور در بند (1) را كه درآن زمان به موجب كنوانسیون وضع شده، به ‌طور مؤثر به كار نمی‌ گیرد یا اجراء نمی ‌كند، طرف متعاهد دیگر را از یافته‌ های مزبور و اقداماتی كه برای تطبیق با استانداردهای سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری ضروری به نظر می ‌رسد آگاه خواهد كرد. طرف متعاهد دیگر اقدام اصلاحی مناسب را در فرصت زمانی توافق‌ شده اعمال خواهد نمود.

3به موجب ماده (16) كنوانسیون توافق می ‌شود، هر نوع هواپیمایی كه توسط شركت هواپیمایی تعیین‌ شده یك طرف متعاهد یا از طرف آن، در سرویس‌ هایی از مبدأ سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعكس مورد بهره‌ برداری قرار گیرد، می‌ تواند مادامی كه در سرزمین طرف متعاهد دیگر مشمول بازرسی نماینده مجاز طرف متعاهد دیگر قرار گیرد، مشروط به اینكه این امر، منجر به تأخیر بدون دلیل در بهره برداری از هواپیما نگردد. علی ‌رغم تعهدات مندرج در ماده (33) كنوانسیون هدف از این بازرسی تأیید اعتبار اسناد هواپیمای مربوط ،گواهینامه خدمه و تطبیق تجهیزات و وضعیت هواپیما با استانداردهای وضع‌ شده در آن زمان به موجب كنوانسیون می ‌باشد.

4در صورتی كه اقدام فوری برای حصول اطمینان از ایمنی بهره‌ برداری شركت هواپیمایی تعیین ‌شده ضرورت داشته باشد، هر طرف متعاهد حق تغییر یا تعلیق فوری مجوز بهره‌ برداری شركت یا شركتهای هواپیمایی تعیین‌ شده طرف متعاهد دیگر را برای خود محفوظ می‌ دارد.

5هر اقدامی ازسوی یك طرف متعاهد طبق بند (4) فوق با از بین رفتن زمینه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد.

با توجه به بند (2) فوق اگر مشخص شود كه یك طرف متعاهد در وضعیت عدم تطابق با استانداردهای سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری قرار دارد، پس از گذشت فرصت زمانی مورد توافق، مراتب باید به اطلاع دبیر كل سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری برسد. مقام اخیرالذكر باید از تصمیم رضایت بخش بعدی درخصوص وضعیت نیز مطلع گردد.

ماده‌ 13 تسلیم‌ آمار
مقامات‌ هواپیمایی‌ هر طرف‌ متعاهد اطلاعات‌ و آمار مربوط‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ انجام‌‌ شده‌ در سرویس‌ های‌ مورد توافق‌ توسط‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ خود به‌ سرزمین‌ طرف‌ متعاهد دیگر یا از آن‌ سرزمین‌ را كه‌ معمولاً توسط‌ شركت‌ هواپیمایی‌ تعیین ‌شده‌ برای‌ مقامات‌ ملی هوانوردی‌‌ خود تهیه‌ و به‌ آنها ارائه‌ می ‌گردد. بنابر تقاضا در اختیار مقامات‌ هواپیمایی‌ طرف‌ متعاهد دیگر قرار خواهند داد. ارائه‌ هرگونه‌ اطلاعات‌ اضافی‌ آماری‌ حمل‌ و نقل‌ مورد درخواست‌ مقامات‌ هواپیمایی‌ یك‌ طرف‌ متعاهد از مقامات‌ هواپیمایی‌ طرف‌ متعاهد دیگر منوط‌ به‌ مذاكره‌ و توافق‌ متقابل طرفهای‌ متعاهد خواهد بود.

ماده 14مشاوره‌، تغییر و اصلاح‌

1هر طرف متعاهد یا مقامات‌ هواپیمایی آن می‌ توانند در هر زمان‌ از طرف متعاهد دیگر یا مقامات‌ هواپیمایی‌ آن تقاضای‌ مشاوره‌ كنند.

2مشاوره‌ مورد تقاضای یك طرف متعاهد یا‌ مقامات‌ هواپیمایی‌ انها [آنها] ظرف‌ مدت شصت‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ تقاضا آغاز خواهد شد.

3هرگونه‌ تغییر یا اصلاح‌ این‌ موافقتنامه‌ با رعایت‌ مفاد ماده‌ (19) این‌ موافقتنامه‌، به‌ مورد اجراء نهاده‌ خواهد شد.

4علی‌ رغم‌ مفاد بند (3) اصلاحات‌ جدول‌ مسیر پیوست‌ این‌ موافقتنامه‌ می‌ تواند، بطور مستقیم‌ بین‌ مقامات‌ هواپیمایی‌ طرفهای‌ متعاهد مورد توافق‌ قرار گیرد. این‌ اصلاحات‌ پس از تأیید از طریق مبادله‌ یادداشت‌ دیپلماتیك‌ لازم‌ الاجراء خواهد گردید.

ماده 15حل‌ اختلافات‌

1هرگاه‌ در مورد تفسیر یا اجرای‌ این‌ موافقتنامه‌ و پیوست‌ (های) آن‌ بین‌ طرفهای‌ متعاهد اختلافی‌ بروز نماید، طرفهای‌ متعاهد در مرحله‌ نخست‌ اهتمام‌ خواهند كرد كه‌ اختلاف‌ را از طریق‌ مذاكره‌ حل‌ و فصل‌ نمایند.

2هرگاه‌ طرفهای‌ متعاهد نتوانند اختلاف‌ را از طریق‌ مذاكره‌ حل‌ و فصل‌ كنند، می ‌توانند با توافق‌ موضوع‌ را جهت‌ كسب‌ نظر مشورتی‌ به‌ هر شخص‌ یا هیأتی‌ مثل سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری ارجاع‌ كنند.

3چنانچه‌ طرفهای‌ متعاهد به‌ موجب‌ بندهای‌ (1) و (2) فوق‌ در مورد حل‌ اختلاف‌ به‌ نتیجه‌ نرسند هر یك‌ از طرفهای‌ متعاهد می‌ تواند با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ خود، ضمن‌ ارسال‌ اطلاعیه‌ ای‌ برای‌ طرف‌ متعاهد دیگر موضوع‌ را به‌ هیأت‌ داوری‌ سه‌ نفره‌ ارجاع‌ نماید.

هریك‌ از طرفهای‌ متعاهد ظرف‌ مدت‌ شصت‌ روز از تاریخ‌ دریافت‌ اطلاعیه‌ ارجاع‌ اختلاف‌ به‌ داوری‌، نسبت‌ به‌ معرفی‌ یك‌ داور اقدام‌ می‌ كند. داور سوم كه ریاست هیأت داوری را به عهده خواهد داشت و از این پس سرداور نامیده خواهد شد ظرف مدت شصت روز از آخرین انتخاب توسط همان دو داور منتخب، انتخاب خواهد شد. چنانچه‌ هر یك‌ از طرفهای‌ متعاهد ظرف‌ مدت‌ مقرر داور خود را تعیین‌ نكند، و یا داوران‌ منتخب‌ ظرف‌ مدت‌ مذكور، در مورد انتخاب‌ سرداور به‌ توافق‌ نرسند، هر یك‌ از طرفهای‌ متعاهد می‌ تواند از رئیس‌ شورای‌ سازمان‌ بین‌ المللی‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ بخواهد كه‌ حسب‌ مورد داور طرف‌ ممتنع‌ یا سرداور را تعیین‌ نماید. سرداور باید در هر صورت‌ تابعیت‌ كشوری‌ را دارا باشد كه‌ در زمان‌ انتخاب‌ با طرفهای‌ متعاهد روابط‌ سیاسی‌ دارد.

در مواردی‌ كه‌ سرداور باید توسط‌ رئیس‌ شورای‌ سازمان‌ بین‌ المللی‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ تعیین‌ شود چنانچه‌ رئیس‌ شورای‌ سازمان‌ بین‌ المللی‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ از انجام‌ وظیفه‌ مذكور معذور یا تبعه‌ یكی‌ از طرفهای‌ متعاهد باشد، انتصاب‌ توسط‌ معاون‌ رئیس‌ انجام‌ خواهد شد، و چنانچه‌ معاون‌ رئیس‌ نیز از انجام‌ وظیفه‌ مذكور معذور یا تبعه‌ یكی‌ از طرفهای‌ متعاهد باشد، این‌ انتصاب‌ توسط‌ عضو ارشد شورا كه‌ تابعیت‌ هیچ‌ یك‌ از طرفهای‌ متعاهد را نداشته‌ باشد، انجام‌ خواهد شد.

6هیأت‌ داوری‌ با توجه‌ به‌ سایر مواردی‌ كه‌ طرفهای‌ متعاهد توافق‌ نموده‌ اند آیین‌ و محل‌ داوری‌ را تعیین‌ خواهد نمود.

7تصمیمات‌ هیأت‌ داوری‌ برای‌ طرفهای‌ متعاهد لازم‌ الاتباع‌ است‌.

8مخارج‌ داوری‌، شامل‌ هزینه‌ ها و دستمزدهای‌ داوران‌ به‌ نسبت‌ مساوی‌ توسط‌ طرفهای‌ متعاهد پرداخت‌ خواهد گردید. هر گونه‌ مخارجی‌ كه‌ توسط‌ شورای‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ در رابطه‌ با نصب‌ سرداور و یا داور طرف‌ ممتنع‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در بند (4) این‌ ماده‌ به ‌وجود آید به‌ عنوان‌ بخشی‌ از هزینه‌ های‌ داوری‌ محسوب‌ خواهد گردید.

ماده 16فسخ‌

1هر طرف‌ متعاهد می ‌تواند در هر زمان‌ قصد خود را مبنی‌ بر فسخ‌ این‌ موافقتنامه‌ طی‌ اطلاعیه‌ كتبی‌ به‌ طرف‌ متعاهد دیگر اعلام‌ نماید. این‌ اطلاعیه‌ همزمان‌ به‌ آگاهی‌ سازمان‌ بین‌ المللی‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ نیز خواهد رسید.

در این‌ صورت‌ موافقتنامه‌ دوازده‌ ماه‌ پس‌ از اعلام‌ دریافت‌ اطلاعیه‌ فسخ‌ توسط‌ طرف‌ متعاهد دیگر فسخ ‌شده‌ تلقی‌ خواهد شد، مگر آن‌ كه‌ اطلاعیه‌ فسخ‌ قبل‌ از انقضای‌ این‌ مدت‌ با تراضی‌ طرفهای‌ متعاهد مسترد شود. هرگاه‌ طرف‌ متعاهد دیگر دریافت‌ اطلاعیه‌ فسخ‌ را اعلام‌ نكند، اطلاعیه‌ مزبور چهارده‌ روز پس‌ از وصول‌ آن‌ توسط‌ سازمان‌ بین‌ المللی‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ دریافت ‌شده‌ تلقی‌ خواهد شد.

ماده‌ 17 مطابقت‌ با كنوانسیون‌ ها یا موافقتنامه‌ های‌ چند جانبه‌
چنانچه‌ كنوانسیون‌ یا موافقتنامه‌ چند جانبه‌ حمل‌ و نقل‌ هوایی‌ درمورد هر دو طرف‌ متعاهد لازم ‌الاجراء گردد، این‌ موافقتنامه‌ و پیوست (های)‌ آن‌ باید به‌ نحوی‌ اصلاح‌ شود كه‌ مفاد آن‌ با مقررات‌ كنوانسیون‌ یا موافقتنامه‌ مزبور انطباق‌ یابد.

ماده 18ثبت‌
این‌ موافقتنامه‌ و پیوست‌ (های) آن‌ و هرگونه‌ اصلاحیه‌ آن‌ نزد سازمان‌ بین‌ المللی‌ هواپیمایی‌ كشوری‌ به‌ ثبت‌ خواهد رسید.

ماده‌ 19 لازم‌ الاجراء شدن‌
این‌ موافقتنامه‌ از تاریخ‌ آخرین‌ اطلاعیه‌ هر طرف‌ متعاهد به‌ طرف‌ متعاهد دیگر مبنی‌ بر اینكه‌ الزامات قانون اساسی خود را برای‌ لازم‌ الاجراء شدن‌ این‌ موافقتنامه‌ به‌ عمل‌ آورده‌، به‌ مورد اجراء گذارده‌ خواهد شد.
با تأیید مفاد این‌ موافقتنامه‌، نمایندگان‌ تام‌ الاختیار امضاء كننده‌ زیر كه‌ از طرف‌ دولتهای‌ متبوع‌ خود مجاز می ‌باشند این‌ موافقتنامه‌ را در یك مقدمه و نوزده ماده و یك پیوست امضاء نمودند.

این‌ موافقتنامه‌ در تهران در تاریخ‌ 25 /7 /1391 هجری‌ شمسی‌ برابر با 16 اكتبر 2012 میلادی‌ در دو نسخه‌ اصلی‌ به‌ زبانهای‌ فارسی‌ و انگلیسی كه تمامی متون‌ دارای‌ اعتبار یكسان‌ می ‌باشند، تنظیم‌ گردید.

از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت جمهوری زیمبابوه

پیوست
-(
جدول مسیر)

1مسیرهایی كه ممكن است توسط شركت (های) هواپیمایی تعیین‌ شده جمهوری اسلامی ایران مورد بهره ‌برداری قرار گیرد:


نقاط مبدأ در ایران

نقاط واسط

نقاط مقصد در زیمبابوه

نقاط ماوراء

هر نقطه

هر نقطه

حراره

هر نقطه

2مسیرهایی كه ممكن است توسط شركت (های) هواپیمایی تعیین ‌شده دولت جمهوری زیمبابوه مورد بهره ‌برداری قرار گیرد:


نقاط مقصد در زیمبابوه

نقاط واسط

نقاط مبدأ در ایران

نقاط ماوراء

هر نقطه

هر نقطه

تهران

هر نقطه

تذكر:
1 –
هر شركت هواپیمایی تعیین‌ شده می ‌تواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص ‌شده در پیوست این موافقتنامه را در شرایطی مورد بهره برداری قرار دهد كه حق بهره‌ برداری از آزادی پنجم حمل و نقل بین این ‌گونه نقاط و سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال نگردد، مگر اینكه در این مورد بین دو طرف متعاهد توافقی به عمل آمده باشد.
2 –
از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هر یك از مسیرهای مشخص ‌شده می‌ توان به اختیار شركتهای هواپیمایی تعیین‌ شده در هر پرواز یا كلیه پروازها صرف‌ نظر نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده و یك پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم شهریور ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24 /6 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی