قانون موافقتنامه دو جانبه سرويسهاي هوايي بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي هلند مصوب 1383

قانون موافقتنامه دو جانبه سرويسهاي هوايي بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي هلند مصوب 1383,07,26

ماده واحده – موافقتنامه دو جانبه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت پادشاهي هلند، مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده و يك پيوست به شرح‌ ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه دو جانبه سرويسهاي هوايي بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران
و دولت پادشاهي هلند
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي هلند برايسرويسهاي هوايي منظم في ‌ما بين و ماوراء سرزمينهاي مربوطه: ‌

مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي هلند كه عضو كنوانسيون هواپيمائي ‌كشوري بين‌المللي مورخ شانزدهم آذرماه 1323 هجري شمسي برابر با هفتم دسامبر 1944‌ميلادي مي‌باشند و از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با تمايل به كمك به توسعه‌ هواپيمائي كشوري بين ‌المللي، ‌و با تمايل به جايگزيني موافقتنامه مورخ سي و يكم اكتبر 1949 (1328/8/9) كه در‌تاريخهاي 1346/11/23 و 1346/12/23 هجري شمسي برابر با دوازدهم فوريه و سيزدهم ‌مارس 1968 ميلادي با تبادل ياد داشت اصلاح گرديد، به منظور بهبود سرويسهاي هوايي ‌تأسيس شده بين و ماوراء سرزمينهاي مربوط خود، به شرح زير موافقت نمودند:

ماده 1 تعاريف
‌از لحاظ اين موافقتنامه:

الف اصطلاح «كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين ‌المللي كه در تاريخ ‌شانزدهم آذر ماه 1323 هجري شمسي برابر با هفتم دسامبر 1944 ميلادي در شيكاگو براي‌ امضاء مفتوح گرديد، اطلاق مي‌شود و شامل هر پيوست كه به موجب ماده (90) كنوانسيون ‌تصويب شده و نيز اصلاحات كنوانسيون يا پيوستها به موجب مواد (90) و (94) آن تا حدي ‌كه پيوستها و اصلاحات مزبور براي طرفهاي متعاهد لازم ‌الاجراء شده يا به وسيله آنها تنفيذ ‌گرديده است، خواهد بود.

ب اصطلاح «‌مقامات هواپيمائي» در مورد جمهوري اسلامي ايران به «سازمان ‌هواپيمائي كشوري» و در مورد دولت پادشاهي هلند به «‌وزير حمل و نقل، اشتغال عمومي و‌مديريت آب» يا در هر دو مورد به هر شخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن‌مقامات باشد، اطلاق مي‌شود.

ج اصطلاح « شركت هواپيمايي تعيين شده» به شركت هواپيمايي اطلاق مي‌شود كه‌به موجب مفاد ماده (3) اين موافقتنامه تعيين شده و اجازه فعاليت بيابد.

د اصطلاح «‌سرزمين» در هر يك از طرفهاي متعاهد به مناطق تحت حاكميت آنها‌اطلاق مي‌گردد.

هـ – اصطلاحات «‌سرويس هوايي»، «‌سرويس هوايي بين‌المللي»، «‌شركت‌هواپيمايي» و «‌توقف به منظورهاي غير حمل و نقل» به ترتيب داراي همان معاني است كه در‌ماده (96) كنوانسيون براي آنها ذكر شده است.

و اصطلاح «‌سرويس مورد توافق» و «‌مسير مشخص شده» به ترتيب به سرويس‌هوايي بين‌المللي براساس ماده (2) اين موافقتنامه و مسيري كه در پيوست اين موافقتنامه‌مشخص گرديده، اطلاق مي‌گردد.

ز اصطلاح «‌خوار و بار» به موادي كه به سادگي مصرف مي‌شوند و براي استفاده يا‌فروش در هواپيما در طول پرواز مي‌باشند، اطلاق مي‌گردد.

ح اصطلاح «‌موافقتنامه» به اين موافقتنامه، پيوست آن كه در اجراي آن تنظيم شده و‌هرگونه اصلاحات اين موافقتنامه يا پيوست آن اطلاق مي‌گردد.

ط اصطلاح «‌نرخ» به مبالغي اطلاق مي‌گردد كه مستقيماً توسط شركت هواپيمائي يا ‌از طريق نمايندگيهاي آنها در مورد هر شخص يا مؤسسه‌اي براي حمل مسافرين (‌و اثاثيه‌آنها) و بار (به استثناي پست) در حمل و نقل هوايي وضع مي‌گردد و شامل موارد زير‌مي‌باشد:
1 –
شرايط حاكم بر قابليت حصول و اعمال نرخ، و
2 –
هزينه‌ها و شرايط خدمات جانبي براي حمل و نقل مذكور كه توسط شركت‌هواپيمايي ارائه مي‌گردد.

ي اصطلاح «‌تعويض هواپيما» به بهره ‌برداري از يكي از سرويسهاي مورد توافق‌ توسط شركت هواپيمايي تعيين شده اطلاق مي‌گردد به گونه‌اي كه يك يا چند بخش از مسير‌با هواپيمايي با ظرفيت متفاوت نسبت به آنچه در بخش ديگر مورد استفاده قرار گرفته، انجام ‌پذيرد.

ك اصطلاح «‌ظرفيت» به تركيب تعداد پرواز در هفته و شكل نوع هواپيما كه در تمام ‌يا قسمتي از مسير كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده به عموم ارائه مي‌گردد، اطلاق‌مي‌شود. ‌

ماده 2 اعطاي حقوق

هر طرف متعاهد جهت انجام حمل و نقل هوايي بين‌المللي منظم توسط شركت‌هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر حقوق زير را به استثناي مواردي كه در پيوست به ‌گونه ديگري مشخص گرديده است به طرف متعاهد ديگر اعطاء مي‌نمايد:
‌الف – حق پرواز بدون فرود از فراز سرزمين خود،
ب – حق توقف در سرزمين خود به منظورهاي غير حمل و نقل، و
ج – حق توقف در سرزمين خود در حين بهره‌برداري از سرويس مورد توافق در‌مسير مشخص شده به منظور سوار و پياده كردن مسافر، بارگيري و تخليه بار و پست در‌حمل و نقل بين‌المللي به طور جداگانه يا توأم.

هيچ يك از موارد بند (1) اين ماده نبايد به نحوي تفسير شود كه به شركت‌هواپيمايي يك طرف متعاهد اين حق را اعطاء نمايد كه در حمل و نقل هوايي بين نقاطي در‌سرزمين طرف متعاهد ديگر مشاركت نمايد.

هر طرف متعاهد مي‌تواند به شرط تصويب مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ‌ديگر و با در نظر گرفتن ماده (8) اين موافقتنامه حقوقي را براي رفع نياز حمل و نقل بين ‌سرزمينهاي كشورهاي ثالث در بهره‌برداري از جدول مسير پيوست اين موافقتنامه و‌سرزمين طرف متعاهد ديگر پيش‌بيني نمايد.

در موارد بروز جنگ، عمليات جنگي يا شورش و در معرض خطر قرار گرفتن‌ اجراي بي‌خطر عمليات هواپيمايي كشوري، مقامات صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد ‌مي‌توانند تقاضاي مجوز اضافي براي بهره‌ برداري از مسير مصوب قبلي در سرزمين خود يا‌بر فراز آن نمايند.

ماده 3 تعيين و اجازه

هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلاميه كتبي از طريق ديپلماتيك به طرف ‌متعاهد ديگر يك شركت هواپيمايي را براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي‌ مشخص شده در پيوست تعيين و شركت هواپيمايي ديگري را به عنوان جايگزين شركت ‌هواپيمايي تعيين شده قبلي معرفي نمايد.

پس از دريافت اعلاميه مذكور، هر طرف متعاهد بايد با رعايت مفاد اين ماده‌ مجوزهاي بهره ‌برداري مقتضي را بدون تأخير به شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد‌ ديگر اعطاء كند.

پس از مجوز بهره‌برداري طبق بند (2) اين ماده، شركت هواپيمايي تعيين شده ‌مي‌تواند در هر زمان بهره‌برداري از تمام يا قسمتي از سرويسهاي مورد توافق را آغاز نمايد ،‌مشروط بر اين كه مقررات اين موافقتنامه را رعايت نمايد و نرخ‌هايي براي سرويسهاي‌مذكور طبق مفاد ماده (5) اين موافقتنامه وضع شده و عملاً مجري باشد.

هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد كه مجاب نشده باشد مالكيت عمده و‌كنترل مؤثر شركت هواپيمايي تعيين شده متعلق و در اختيار طرف متعاهد تعيين كننده‌شركت هواپيمايي يا اتباع آن يا هر دو است از اعطاي مجوز بهره‌برداري موضوع بند (2) اين‌ ماده امتناع ورزد، يا اين مجوز را تحت شرايطي كه براي اعمال حقوق مذكور در ماده (2) اين‌موافقتنامه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده لازم بداند، اعطاء نمايد.

ماده 4 تعليق و لغو مجوز

هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروح زير از اعطاي مجوز بهره‌برداري‌مندرج در ماده (3) اين موافقتنامه در مورد شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر‌خود داري كرده يا مجوزهاي مزبور را لغو يا معلق نمايد يا شرايطي را وضع نمايد:
‌الف – چنانچه شركت هواپيمايي مذكور نتواند مقامات هواپيمايي آن طرف متعاهد را‌ مجاب نمايد كه شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي كه به طور معمول و به صورت معقول به ‌منظور بهره‌برداري از سرويسهاي هوايي بين‌المللي توسط مقامات مذكور مطابق كنوانسيون ‌اعمال مي‌گردد، دارا مي‌باشد.
ب – چنانچه شركت هواپيمايي مذكور، قوانين و يا مقررات آن طرف متعاهد را‌ رعايت ننمايد.
ج – چنانچه قانع نشود كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمايي مذكور‌متعلق و در اختيار طرف متعاهد تعيين كننده شركت هواپيمايي يا اتباع وي يا هر دو باشد.
‌د – چنانچه شركت هواپيمايي مذكور، در انجام عمليات بهره‌برداري از شرايط اينموافقتنامه تخطي نمايد.

حقوق مشخص شده در بند (1) اين ماده، جز در مواردي كه براي جلوگيري از‌نقض بيشتر قوانين و مقررات فوق‌الذكر، اقدام فوري ضرورت داشته باشد، فقط پس از‌مشورت با مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر صورت خواهد گرفت.
چنين مشورتي‌ظرف مدت شصت روز پس از دريافت درخواست آغاز خواهد شد، مگر اين كه طرفهاي ‌متعاهد به گونه ديگري توافق كنند.

ماده 5 نرخها

هر طرف متعاهد نرخهايي را كه قرار است براي حمل و نقل هوايي براساس ‌ملاحظات بازرگاني در بازار توسط هر شركت هواپيمايي تعيين شده وضع شود، معتبر‌خواهد دانست.
مداخله طرفهاي متعاهد به موارد زير محدود خواهد شد:
‌الف – ممانعت از رويه‌ها يا نرخهاي غيرمنطقي تبعيض‌آميز.
ب – حمايت از مصرف ‌كنندگان در قبال نرخهايي كه به طور غيرمنطقي زياد بوده و يا‌به دليل سوء استفاده از موقعيت غالب، محدود كننده هستند.

هر طرف مي‌تواند مقرر كند نرخهايي كه قرار است توسط شركتهاي هواپيمايي‌طرف متعاهد ديگر از سرزمين آن يا بالعكس به مورد اجرا گذاشته شود نزد مقامات ‌هواپيمايي آن به ثبت برسد يا اطلاعيه‌اي براي آنها ارسال شود ممكن است مقرر شود ارسال‌اطلاعيه يا ثبت توسط شركتهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد حداكثر سي روز قبل از تاريخ‌پيشنهادي اجرا انجام پذيرد، در موارد خاص، ارسال اطلاعيه يا ثبت مي‌تواند در مدت زمان‌كوتاهتر از حد معمول صورت پذيرد. هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد از شركتهاي ‌هواپيمايي طرف متعاهد ديگر خواستار ارسال اطلاعيه يا ثبت نرخهاي مورد اجرا براي‌ پروازهاي دربستي شود كه در اختيار عموم قرار مي‌گيرد مگر اين كه اين امر به‌صورت غير‌تبعيض ‌آميز براي اهداف اطلاعاتي ضرورت داشته باشد.

هيچ ‌يك از طرفهاي متعاهد نبايد به صورت يك طرفه اقدامي جهت ممانعت از‌شروع يا ادامه نرخهاي پيشنهادي كه توسط :
‌الف – شركت هواپيمايي هر طرف متعاهد براي حمل و نقل هوايي بين‌المللي بين ‌سرزمينهاي طرف متعاهد يا، ب – شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد براي حمل و نقل هوايي بين‌المللي بين ‌سرزمين طرف متعاهد ديگر و ساير كشورها به مورد اجرا گذاشته شده يا خواهد شد ازجمله ‌در هر دو مورد حمل و نقل در داخل شبكه پروازي يك شركت يا چند شركت به‌عمل آورد.‌چنانچه هر طرف متعاهد بر اين نظر باشد كه چنين نرخي با ملاحظات مندرج در بند (1) اين‌ماده تناقض دارد، مي‌تواند درخواست مشاوره نمايد و طرف متعاهد ديگر را از دلايل عدم ‌رضايت خود در اسرع وقت مطلع نمايد.
اين مشاوره‌ها حداكثر سي روز پس از دريافت ‌درخواست انجام خواهد شد و طرفهاي متعاهد در ارائه اطلاعات لازم براي دستيابي به راه‌ حل منطقي موضوع، همكاري خواهند نمود
درصورتي كه طرفها در رابطه با نرخي كه براي‌آن اطلاعيه عدم رضايت ارائه شده است به توافق برسند، هر طرف متعاهد بايد نهايت سعي‌ خود را جهت اجراي آن توافق به كار گيرد. بدون وجود چنين توافق دوجانبه‌اي، نرخ به‌مورد اجراء در خواهد آمد يا اجراي آن ادامه خواهد يافت.

ماده 6 فعاليتهاي بازرگاني

شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد مجاز خواهد بود: ‌
الف – به منظور گسترش حمل و نقل هوايي و فروش بليطهاي هوايي (‌ازجمله حق‌فروش و صدور هر نوع بليط و يا بارنامه هوايي، از طريق فروش بليطها و بارنامه‌هاي خود و‌ساير شركتهاي حمل و نقل) همچنين ساير تسهيلات ضروري براي اجراي حمل و نقل‌ هوايي دفاتري را در سرزمين طرف متعاهد ديگر تأسيس نمايد.
ب – در سرزمين طرف متعاهد ديگر مستقيماً و به صلاحديد آن شركت هواپيمايي ‌از طريق نمايندگي خود اقدام به فروش بليط حمل و نقل هوايي نمايد

شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد مجاز خواهد بود كاركنان‌ مديريتي، بازرگاني، عملياتي و فني خود را كه ممكن است در ارتباط با انجام حمل و نقل‌هوايي لازم داشته باشد، به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد نموده و نگهداري نمايد.

نياز به اين گروه از كاركنان با اختيار شركت هواپيمايي تعيين شده از طريق كاركنان ‌خود يا با استفاده از خدمات هر سازمان، شركت يا شركت هواپيمايي مرتفع شود كه در‌سرزمين طرف متعاهد ديگر عمليات پروازي انجام مي‌دهد و مجاز به انجام خدمات مزبور‌در سرزمين آن طرف متعاهد باشد.

فعاليتهاي فوق مي‌بايست طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر انجام پذيرد.

ماده 7 تعويض هواپيما 1 – هر شركت هواپيمايي تعيين شده مي‌تواند در كليه يا در هر يك از پروازها در‌سرويسهاي مورد توافق و با اختيار خود، هواپيما را در سرزمين طرف متعاهد ديگر يا در هر‌نقطه‌اي در مسيرهاي مشخص شده تعويض نمايد، مشروط به اين‌كه:
‌الف – هواپيمايي كه در نقطه ماوراء تعويض هواپيما مورد استفاده قرار مي‌گيرد ،‌حسب مورد با برنامه هواپيمايي كه وارد يا خارج مي‌شود هماهنگ باشد؛
ب – درصورت تعويض هواپيما در سرزمين طرف متعاهد ديگر، زماني كه بيش از‌يك هواپيما در ماوراء نقطه تعويض مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، حداكثر يك هواپيما‌ مي‌تواند با همان ظرفيت باشد و هيچ يك از هواپيماها نبايد بزرگتر از هواپيمايي باشد كه در‌قسمتهاي آزادي سوم و چهارم مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
2 –
به منظور عمليات پروازي تعويض هواپيما، شركت هواپيمايي تعيين شده‌ مي‌تواند از تجهيزات خود و با رعايت مقررات داخلي از تجهيزات اجاره‌اي استفاده نمايد و‌همچنين مي‌تواند براساس ترتيبات بازرگاني با شركت هواپيمايي ديگري اقدام نمايد.
3 –
شركت هواپيمايي تعيين شده مي‌تواند از شماره‌هاي پروازي متفاوت يا يكسان‌ براي بخشهاي عمليات پروازي تعويض هواپيماي خود استفاده نمايد. ‌

ماده 8 رقابت عادلانه، ظرفيت و برنامه‌هاي پرواز

شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد براي مشاركت در حمل و نقلهوايي بين‌المللي موضوع اين موافقتنامه از فرصت عادلانه و مساوي برخوردار خواهند‌بود.

در انجام سرويسهاي مورد توافق، شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف‌ متعاهد، منافع شركت هواپيمايي طرف متعاهد ديگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا ‌من ‌غير حق در سرويسهاي طرف متعاهد ديگر در تمام يا قسمتي از همان مسيرها اثر‌نامطلوب ايجاد نشود.

با درنظرگرفتن بند (2) فوق، هدف اصلي منافع شركت هواپيمايي هر طرف ‌متعاهد ارائه ظرفيت مناسب براي رفع نيازمنديهاي حمل و نقل مسافر، بار و پست در‌مسيرهاي مورد توافق خواهد بود، به گونه‌اي كه ازلحاظ اقتصادي عملي باشد.

هر يك از طرفهاي متعاهد كليه اقدامات مناسب را در حيطه صلاحيت خود براي ‌رفع كليه اشكال روشهاي رقابتي غير عادلانه يا تبعيض‌آميز كه بر وضعيت رقابتي شركت‌هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر تأثير نامطلوب مي‌گذارد، اتخاذ خواهد نمود.

ظرفيتي كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد عرضه مي‌شود ‌منوط به توافق بين مقامات هواپيمايي دو طرف متعاهد خواهد بود. تا زماني كه اين توافق‌بين مقامات هواپيمايي دو طرف متعاهد حاصل نگرديده، ظرفيت مصوب قبلي قابل اجراء‌خواهد بود.

شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد سي روز قبل، جدول زمانبنديسرويسهاي مورد نظر خود را با مشخص كردن مسير، تعداد دفعات، زمان بهره‌برداري، نوع‌هواپيما، وضعيت و تعداد صندليهايي كه قرار است در اختيار عموم قرار گيرد به مقامات‌هواپيمايي طرف متعاهد ديگر اعلام خواهد نمود. در موارد خاص، اين محدوده زماني‌سي‌روزه را مي‌توان با تصويب مقامات هواپيمايي هر طرف متعاهد كاهش داد.

شركت هواپيمايي تعيين شده مي‌تواند درخواستهاي مجوز انجام پروازهاي ‌اضافي يا تغيير در جدول زمانبندي مصوب را به طور مستقيم جهت تصويب به مقامات‌هواپيمايي طرف متعاهد ديگر ارائه نمايد.

ماده 9 ماليات، حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه‌ها

هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد كه سرويس هوايي ‌بين ‌المللي را انجام مي‌دهد همچنين لوازم مورد نياز جاري، وسايل يدكي، مواد سوختي ،‌روغن موتور، خواروبار موجود در هواپيما (‌ شامل مواد مصرفي) و نيز آگهي‌ها و مواد‌ تبليغاتي كه در هواپيماي مزبور نگهداري مي‌شود براساس عمل متقابل از پرداخت كليه ‌حقوق گمركي، سود بازرگاني، هزينه‌هاي بازرسي و عوارض و هزينه‌هاي مشابه ملي و‌محلي به هنگام ورود به سرزمين طرف متعاهد ديگر معاف خواهند بود، مشروط بر اين ‌كه‌ تجهيزات و مواد مزبور تا زماني كه مجدداً صادر شوند در هواپيما باقي بمانند.

در ارتباط با لوازم مورد نياز جاري، وسايل يدكي، مواد سوختي و روغن موتور و‌خواروبار موجود در هواپيما كه توسط يا از طرف شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف ‌متعاهد وارد سرزمين طرف متعاهد ديگر مي‌شود يا بار هواپيمايي مي‌شود كه توسط شركت‌هواپيمايي تعيين شده مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد و صرفاً به منظور استفاده در‌هواپيمايي مي‌باشد كه سرويس‌هاي هوايي بين‌المللي را انجام مي‌دهد، هيچ‌گونه عوارض و‌هزينه‌اي از جمله حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه‌هاي بازرسي وضع شده در سرزمين‌طرف متعاهد نخست اعمال نخواهد شد، حتي اگر قرار باشد لوازم مزبور در فواصل‌مسافرت هوايي انجام شده بر فراز سرزمين طرف متعاهدي كه در آن لوازم ياد شده بار‌هواپيما شده مورد استفاده قرار گيرد.
مواد فوق‌الذكر را مي‌توان تحت كنترل و نظارت ‌مقامات گمركي قرار داد. مفاد اين بند نمي‌تواند به‌گونه‌اي تفسير شود كه يك طرف متعاهد را‌مشمول تعهد بازپرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني نمايد كه تاكنون در مورد اقلام‌فوق‌الذكر وضع شده است.

تجهيزات جاري مورد نياز هواپيما، وسايل يدكي، مواد سوختي، روغن موتور و‌خواروبار نگهداري شده در هواپيماي هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمركي آن‌ طرف متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر قابل تخليه است و مقامات ياد شده مي‌توانند ‌مقرر كنند كه اين‌گونه كالاها تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر شوند يا ترتيب ‌ديگري در مورد آن داده شود تحت نظارت آنها قرار گيرد.

اثاثيه و باري كه در ترانزيت مستقيم قرار دارد از حقوق گمركي، سود بازرگاني و‌ساير مالياتهاي مشابه معاف خواهد بود.

هر طرف متعاهد بايد هزينه‌هاي معقولي را كه به منظور استفاده از فرودگاه، ‌تأسيسات فرودگاهي و ساير تأسيسات مربوط به حمل و نقل هوايي هواپيمايي كشوري‌بين‌المللي كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر وضع شده است،‌رسيدگي نمايد، مشروط بر آن كه ميزان اين هزينه‌ها از آنچه ساير شركتهاي هواپيمايي كه در‌سرويسهاي هوايي بين‌المللي مشابه تردد مي‌كنند و براي استفاده از فرودگاهها، تأسيسات ‌فرودگاهي و ساير تأسيسات مشابه مربوط به حمل و نقل هوايي هواپيمايي كشوري در همان‌موقعيت مي‌پردازند، تجاوز نكند.

دستمزدها و هزينه‌هاي اعمال شده در سرزمين هر طرف متعاهد نسبت به ‌بهره‌برداري شركت هواپيمايي طرف متعاهد ديگر براي استفاده از فرودگاهها و ساير‌تأسيسات هوانوردي در سرزمين طرف متعاهد نخست نبايد از آنچه كه در مورد بهره ‌برداري‌ هر شركت هواپيمايي ديگري در بهره ‌برداريهاي مشابه اعمال مي‌شود بيشتر باشد. ‌

ماده 10 ارائه آمار
‌مقامات هواپيمايي هر طرف متعاهد اطلاعات و يا آمار مربوط به حمل و نقل در‌سرويسهاي مورد توافق توسط شركت هواپيمايي تعيين شده خود بين سرزمينهاي طرفهاي ‌متعاهد را بنابر تقاضا و قابليت حصول آن در نظامهاي اجرايي آن طرف متعاهد به مقامات‌هواپيمايي طرف متعاهد ديگر ارائه خواهند داد.

ماده 11 انتقال درآمد

شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد مجاز خواهد بود كه خدمات ‌حمل و نقل هوايي را در سرزمين‌هاي دو طرف متعاهد به طور مستقيم يا از طريق نمايندگي ‌به پول رايج مقرر در قوانين و مقررات طرف متعاهد مربوط به فروش رساند.

شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد مجاز خواهد بود با در نظر گرفتن‌ قوانين و مقررات هر طرف متعاهد دريافتهاي مازاد بر مخارج در سرزميني كه در آن فروش‌انجام گرفته را از آن سرزمين به سرزمين خود انتقال دهد.
انتقال خالص شامل عوايد حاصل ‌از فروش خدمات حمل و نقل هوايي و خدمات جنبي يا تكميلي خواهد بود كه به ‌طور ‌مستقيم يا از طريق عاملان انجام شده و سود بازرگاني معمول حاصله به عوايد مزبور كه‌ به ‌صورت سپرده، در انتظار انتقال است، تعلق مي‌گيرد.

شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد بايد حداكثر ظرف مدت شصت‌ روز از تاريخ درخواست، براي انتقال مذكور به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تسعير براي‌ تبديل به پول رايج محلي در زمان فروش، تأييديه دريافت نمايد.
شركت هواپيمايي تعيين ‌شده هر طرف متعاهد مجاز خواهد بود به محض دريافت تأييديه انتقال حقيقي را انجام‌دهد.

ماده 12 شمول قوانين، مقررات و دستورالعملها

قوانين، مقررات و دستورالعملهاي هر طرف متعاهد در مورد ورود يا خروج ‌هواپيماهايي كه به انجام سرويسهاي هوايي بين ‌المللي اشتغال دارند يا قوانين، مقررات و‌دستورالعملهاي مربوط به بهره‌برداري و هوانوردي اين قبيل هواپيماها توسط شركت‌هواپيمايي طرف متعاهد ديگر به هنگام ورود و تا زمان خروج از سرزمين مذكور رعايت‌خواهد شد.

قوانين، مقررات و دستورالعملهاي هر طرف متعاهد كه مربوط به مهاجرت، ‌گذرنامه يا ساير مدارك مجاز سفر، ورود، ترخيص، گمرك و قرنطينه است توسط يا از طرف‌ خدمه پرواز، مسافرين، بار و پستي كه توسط هواپيماي شركت هواپيمايي طرف متعاهد‌ ديگر حمل مي‌شود به هنگام ورود و تا زمان خروج از سرزمين طرف متعاهد مذكور رعايت ‌خواهد شد.

مسافرين، اثاثيه مسافر و باري كه از سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد در‌ترانزيت مستقيم مي‌باشند و از حريمي كه در فرودگاه بدين ‌منظور اختصاص يافته خارج ‌نمي‌شوند بجز در رابطه با اقدامات امنيتي در مقابله با خشونت و هواپيما ربايي، مشمول ‌كنترل ساده‌اي خواهند بود.

هر طرف متعاهد تسهيلات ارتباطي، هوانوردي و هواشناسي و ساير خدماتي را ‌كه جهت بهره ‌برداري بي‌ خطر از سرويسهاي مورد توافق لازم باشد براي شركت هواپيمايي‌طرف متعاهد ديگر فراهم خواهد نمود.

هيچ‌ يك از طرفهاي متعاهد در اعمال مقررات گمركي، مهاجرت، قرنطينه و‌مقررات مشابه يا استفاده از فرودگاهها، راههاي هوايي و خدمات حمل و نقل هوايي و‌تأسيسات مربوط تحت كنترل خود نبايد ترجيحي بيشتر از آنچه كه به شركت هواپيمايي‌تعيين شده طرف متعاهد ديگر ارائه مي‌كند به ساير شركتهاي هواپيمايي اعطاء نمايد.

هر طرف متعاهد بنا به تقاضاي طرف متعاهد ديگر نسخه‌اي از قوانين، مقررات و‌دستورالعملهاي موضوع اين موافقتنامه را در اختيار آن قرار خواهد داد

ماده 13 شناسايي گواهينامه‌ها و پروانه‌ها
‌گواهينامه‌هاي قابليت پرواز و گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه توسط يك‌ طرف متعاهد صادر شده يا براساس عمل متقابل ارائه شده و هنوز اعتبار دارد، براي‌ بهره‌برداري از سرويسهاي مورد توافق در جدول مسير، توسط طرف متعاهد ديگر معتبر‌شناخته خواهد شد، مشروط بر اين كه شرايط صدور گواهينامه‌ها و پروانه‌هاي مزبور يا ارائه ‌آنها براساس عمل متقابل، مساوي يا بيش از حداقل شرايطي باشد كه به موجب كنوانسيون‌ وضع شده يا خواهد شد.
‌در هر حال هر طرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در مورد پرواز‌از فراز سرزمين خود از شناسايي گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه براي اتباع آن‌توسط طرف متعاهد ديگر صادر شده، خودداري نمايد.

ماده 14 ايمني
‌هر طرف متعاهد مي‌تواند در رابطه با استانداردهاي ايمني اداره و اجرا شده توسط‌ طرف متعاهد ديگر در مورد تسهيلات هوانوردي، خدمه، هواپيما، نظارت فني و‌بهره‌برداري شركت هواپيمايي كه سرويسهاي حمل و نقل هوايي مورد توافق بين مقامات‌هواپيمايي دو طرف متعاهد را انجام مي‌دهد تقاضاي مشاوره فني نمايد
در صورتي كه پس‌از چنين مشاوره فني، يك طرف متعاهد تشخيص دهد كه طرف متعاهد ديگر الزامات و‌استانداردهاي ايمني در اين زمينه‌ها را كه دست كم مساوي حداقل استانداردهايي است كه‌ممكن است طبق كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي (چاپ دوم – 1988 ميلادي برابر‌با 1376 هجري شمسي) وضع شود به طور مؤثر اداره يا اجرا نمي‌كند، يافته‌هاي مزبور و‌اقداماتي را كه براي تطابق با حداقل استانداردهاي مزبور ضروري تشخيص مي‌دهد به‌ آگاهي طرف متعاهد ديگر خواهد رساند و طرف متعاهد ديگر اقدام اصلاحي مناسب را‌اتخاذ خواهد كرد. ‌

ماده 15 امنيت هوانوردي

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مساعدتهاي لازم را جهت جلوگيري از تصرف‌ غيرقانوني هواپيماها و ساير اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيماها، مسافرين و خدمه آن ،‌فرودگاهها و تأسيسات هوانوردي و هر نوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمايي كشوري به‌يكديگر ارائه دهند.

هر طرف متعاهد موافقت مي‌كند كه مقررات كلي و بدون تبعيض امنيتي قابل اجرا ‌را كه طرف متعاهد ديگر براي ورود به سرزمين خود مقرر كرده رعايت و اقدامات مناسبي را‌جهت بازرسي مسافرين و لوازم همراه آنها اتخاذ نمايد.
همچنين هر طرف متعاهد بايد هر‌درخواستي را كه طرف متعاهد ديگر براي انجام اقدامات امنيتي ويژه جهت مقابله با تهديد ‌خاص براي هواپيماي خود يا مسافرين آن به عمل مي‌آورد با نظر مساعد مورد توجه قرار‌دهد.

طرفهاي متعاهد بايد طبق مقررات امنيت هوانوردي قابل اجراي مصوب سازمان‌ بين‌المللي هواپيمايي كشوري عمل نمايند.
چنانچه يك طرف متعاهد از چنين مقرراتي ‌تخطي كند طرف متعاهد ديگر مي‌تواند تقاضاي مشاوره با آن طرف متعاهد نمايد.
مشاوره‌مذكور ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت درخواست شروع خواهد شد مگر اين كه‌ طرفهاي متعاهد به گونه ديگري توافق نمايند.
عدم دستيابي به توافق رضايتبخش مي‌تواند ‌زمينه را براي اعمال ماده (17) اين موافقتنامه ايجاد نمايد.

طرفهاي متعاهد طبق مفاد كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي‌ ديگر در هواپيما امضاء شده در توكيو به تاريخ 1342/6/23 هجري شمسي مطابق با‌چهاردهم سپتامبر 1963 ميلادي، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني‌هواپيما امضاء شده در لاهه به تاريخ 1349/9/29 هجري شمسي مطابق با شانزدهم دسامبر1970 ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي ‌كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ 1350/7/1 هجري شمسي مطابق با بيست و سوم ‌سپتامبر 1971 ميلادي تا حدودي كه طرفهاي متعاهد هر دو عضو اين كنوانسيونها باشند، ‌عمل خواهند كرد.

هرگاه حادثه يا خطر بروز حادثه تصرف غيرقانوني هواپيماها يا ديگر اعمال‌غيرقانوني عليه امنيت هواپيماها، مسافرين و خدمه، فرودگاهها يا تأسيسات هوانوردي رخ‌ دهد، طرفهاي متعاهد بايد ازطريق تسهيل ارتباطات به منظور ختم سريع و بي ‌خطر حادثه‌مزبور يا تهديد وابسته به آن يكديگر را ياري رسانند.

ماده 16 مشاوره و تغيير

در قالب روح همكاري نزديك، مقامات هواپيمايي دو طرف متعاهد هر ‌از چند گاهي به منظور حصول اطمينان از اجرا و رعايت رضايتمندانه مفاد اين موافقتنامه با ‌يكديگر مشورت خواهند نمود.

هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند به منظور اصلاح اين موافقتنامه يا پيوست آن ‌درخواست مشاوره نمايد. مشاوره مذكور ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت تقاضا ‌توسط طرف متعاهد ديگر آغاز خواهد شد، مگر اين كه به‌گونه ديگري توافق شود، مشاوره‌مذكور مي‌تواند ازطريق مذاكره يا مكاتبه انجام پذيرد.

هرگونه تغيير در اين موافقتنامه كه مورد توافق طرفهاي متعاهد قرار گرفته است از‌تاريخي كه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي از طريق ياد داشتهاي ديپلماتيك تكميل الزاماتقانون اساسي مربوط خود را به اطلاع يكديگر رسانده باشند به مورد اجراء نهاده خواهد شد.

علي‌رغم مفاد بند (3) فوق، هرگونه تغيير در پيوست اين موافقتنامه مي‌بايست ‌كتباً بين مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد و در تاريخي كه توسط ‌مقامات مزبور مشخص خواهد شد، لازم‌ الاجراء خواهد گرديد.

ماده 17 حل اختلافات

هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز‌نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره ‌حل و فصل نمايند.

هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل كنند، ‌مي‌توانند به منظور تسهيل حل و فصل احتمالي با توافق، موضوع را جهت كسب نظر‌مشورتي به طرف ثالثي ارجاع كنند

چنانچه طرفهاي متعاهد به موجب بندهاي (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به‌ نتيجه نرسند هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ‌ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره‌مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و داور سوم كه سرداور خواهد بود و با توافق دو‌داور انتخاب شده است و داراي تابعيت هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد نباشد و تابعيت كشوري‌ را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط ديپلماتيك دارد، ارجاع نمايد.
‌هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه داوري ‌از طريق پست سفارشي، داور خود را معرفي خواهد كرد و سرداور ظرف مدت شصت روز ‌از تاريخ انتخاب داور توسط هر طرف متعاهد تعيين خواهد شد.
چنانچه هر يك از طرفهاي ‌متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور ‌در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ‌شوراي سازمان بين‌المللي هوانوردي كشوري (‌ايكائو) بخواهد كه حسب مورد داور طرف‌ ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.

معاون رئيس يا عضو ارشد شوراي ايكائو كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد ‌را نداشته باشد، حسب مورد در غياب يا عدم صلاحيت رئيس ايكائو جانشين وي در انجام ‌وظيفه داوري او، موضوع بند (3) اين ماده، خواهد شد.

هيأت داوري با توجه به مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آئين‌نامه‌ها و‌محل داوري خود را تعيين خواهد نمود.

تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم ‌الاتباع است.

مخارج داوري، شامل هزينه‌ها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي توسط ‌طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد گرديد.
هرگونه مخارجي كه توسط ايكائو در رابطه با ‌نصب سرداور و يا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (3) اين ماده به وجود آيد به ‌عنوان‌ بخشي از هزينه‌هاي داوري محسوب خواهد گرديد.

ماده 18 فسخ
‌هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان تصميم خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه طي ‌اطلاعيه كتبي از طريق ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
اين اطلاعيه همزمان به ‌آگاهي سازمان بين ‌المللي هواپيمائي كشوري نيز خواهد رسيد. در اين صورت موافقتنامه ‌دوازده ماه پس از اعلام دريافت اطلاعيه فسخ توسط طرف متعاهد ديگر فسخ خواهد شد،‌مگر آن كه اطلاعيه فسخ قبل از انقضاي اين مدت با تراضي طرفهاي متعاهد مسترد شود.‌هر گاه طرف متعاهد ديگر دريافت اطلاعيه فسخ را اعلام نكند، اطلاعيه مزبور چهارده روز‌پس از وصول آن توسط سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري دريافت شده تلقي خواهد‌شد.

ماده 19 ثبت نزد ايكائو
‌اين موافقتنامه نزد سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري به ثبت خواهد رسيد.

ماده 20 قابليت اعمال كنوانسيونها و موافقتنامه‌هاي چند جانبه
1 –
مفاد كنوانسيون در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.
2 –
چنانچه كنوانسيون يا موافقتنامه چند جانبه‌اي در رابطه با هر موضوع اينموافقتنامه توسط هر دو طرف متعاهد پذيرفته شود و به مورد اجراء درآيد، مفاد مربوط آنموافقتنامه جايگزين مفاد مربوط اين موافقتنامه خواهد شد.
3 –
طرفهاي متعاهد مي‌توانند به منظور تعيين نمودن نتايج لغو موافقتنامه و توافق ‌در مورد اصلاحات ضروري موافقتنامه با يكديگر مشاوره نمايند.

ماده 21 قابليت اعمال موافقتنامه 
اين موافقتنامه در مورد پادشاهي هلند (‌كه شامل سرزمين در اروپا، آنتيلز هلند و اروپا‌مي‌باشد) فقط در سرزمين اروپا اعمال خواهد شد.

ماده 22 لازم ‌الاجراء شدن
‌اين موافقتنامه به طور موقت از روز سي ‌ام پس از تاريخ امضاء آن اعمال خواهد شد و‌در اولين روز از ماه دوم پس از تاريخي كه طرفهاي متعاهد كتباً يكديگر را مطلع كنند كه ‌تشريفات اساسي مورد نياز در كشورهاي متبوع خود را رعايت كرده‌اند، به مورد اجراء ‌گذاشته خواهد شد.
‌با تأييد مفاد اين موافقتنامه، امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز‌مي‌باشند اين موافقتنامه را كه شامل بيست و دو ماده و يك پيوست مي‌باشد، امضاء نمودند.
‌اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 1382/6/12 هجري شمسي برابر با 2003/9/3 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، هلندي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار‌يكسان مي‌باشد، تنظيم گرديد. درصورت بروز هرگونه تناقض، متن انگليسي ملاك خواهد‌بود.
‌از طرف ‌از طرف ‌دولت جمهوري اسلامي ايران ‌دولت پادشاهي هلند

پيوست جدول مسير
جدول 1
‌مسيرهائي كه قرار است توسط شركت هواپيمايي تعيين شده دولت جمهوري‌اسلامي ايران مورد بهره‌برداري قرار گيرد:
‌نقاط مبدا ‌نقاط واسط ‌نقاط مقصد ‌نقاط ماوراء ‌ـ‌
‌نقاطي در ايران ‌تمام نقاط آمستردام ‌تمام نقاط
جدول 2
‌مسيرهائي كه قرار است توسط شركت هواپيمايي تعيين شده دولت پادشاهي هلند ‌مورد بهره‌برداري قرار گيرد
‌نقاط مبداء ‌نقاط واسط ‌نقاط مقصد ‌نقاط ماوراء ‌ـ‌
نقاطي در هلند تمام نقاط ‌تهران ‌تمام نقاط

تذكر
1 –
هر شركت هواپيمائي تعيين شده مي‌تواند جدول مسير را به صورت بالعكس نيز‌مورد بهره‌برداري قرار دهد.
2 –
بنا به انتخاب شركت هواپيمايي تعيين شده مي‌توان نقاط مربوط را در هر‌مرحله‌اي اضافه، حذف يا به كار گرفت.
3 –
هر شركت هواپيمايي تعيين شده مي‌تواند هر نوع هواپيمايي را با هر شكلي در‌هنگام بهره‌برداري از سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده مورد استفاده قرار‌دهد.
4 –
هر نقطه در جدول مسير مورد توافق مي‌تواند بدون آزادي پنجم حقوق حمل ‌و نقل به كار گرفته شود. در هر حال آزادي پنجم حقوق حمل و نقل تنها به شرط موافقت ‌مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد مي‌تواند اعمال شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و دو‌ماده و يك پيوست در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مهر ماه يكهزار و سيصد‌و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/8/6 به تأييد شوراي ‌نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل