قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمكراتیك خلق الجزایر مصوب 1387

قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمكراتیك خلق الجزایر مصوب 1387,08,07

ماده واحده- موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمكراتیك خلق الجزایر مشتمل بر یك مقدمه، بیست و دوماده و یك پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره اعمال حكم ماده(18) این موافقتنامه در ارجاع موارد اختلاف به داوری، مستلزم رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمكراتیك خلق الجزایر

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت دمكراتیك خلق الجزایر كه عضو كنوانسیون هواپیمایی كشوری بین المللی مورخ16آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر1944میلادی می باشند و از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، به منظور تأسیس و بهره برداری از سرویسهای هوایی منظم فی مابین و ماوراء سرزمینهای خود به شرح زیر موافقت كردند:

ماده 1تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
الف – اصطلاح «كنوانسیون» به كنوانسیون هواپیمایی كشوری بین المللی كه در تاریخ 16 آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی در شیكاگو برای امضاء مفتوح گردید اطلاق می شود و شامل اصلاحات كنوانسیون كه به موجب ماده(94) آن تصویب شده وبرای طرفهای متعاهد لازم الاجراء گردیده و نیز ضمائم كنوانسیون و اصلاحات آنها كه به موجب ماده(90) آن به تصویب رسیده و برای طرفهای متعاهد لازم الاجراء شده است، خواهد بود.
ب – اصطلاح « مقامات هواپیمایی» در مورد جمهوری اسلامی ایران به «سازمان هواپیمایی كشوری» و هرشخص یا سازمانی كه مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان باشد اطلاق می گردد و در مورد دولت جمهوری دمكراتیك خلق الجزایر به وزیر مسؤول در هواپیمایی كشوری و یا هر شخص یا سازمانی كه مجاز به انجام وظایف فعلی آن وزیر باشد، اطلاق می شود.
پ – اصطلاح« شركت هواپیمایی تعیین شده» به یك یا چندشركت هواپیمایی اطلاق می شود كه به موجب مفاد ماده(3) این موافقتنامه تعیین شوند و اجازه فعالیت بیابند.
ت – اصطلاح «ظرفیت» در مورد هواپیما، به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما در یك مسیر یا قسمتی از مسیر، اطلاق می شود.
ث – اصطلاح« ظرفیت» در مورد یك سرویس مورد توافق به حاصلضرب ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین و در تمام یا قسمتی از مسیر، اطلاق می گردد.
ج – اصطلاح« سرزمین» در مورد یك كشور دارای همان معنی و مفهومی است كه در ماده(2) كنوانسیون ذكر شده است.
چ – اصطلاحات «سرویس هوایی» ، «سرویس هوایی بین المللی» ، «شركت هواپیمایی» و «توقف به منظورهای غیرحمل و نقل» دارای همان معانی است كه در ماده(96) كنوانسیون برای آنها ذكر شده است.
ح – اصطلاح« نرخ» به قیمتی اطلاق می شود كه برای حمل مسافر، بارهمراه و غیرهمراه پرداخت گردد و شامل شرایطی كه به موجب آن قیمت های مزبور اعمال می شود از جمله قیمت ها و شرایط مقرر برای نمایندگی ها و سایر خدمات جنبی به استثناء دستمزدها و شرایط حمل پست، می باشد.
خ – اصطلاح «هزینه مصرف كننده» به هزینه ای اطلاق می شود كه توسط مقامات صلاحیتدار در مورد شركتهای هواپیمایی وضع شده یا اجازه وضع آن توسط مقامات مزبور برای تدارك اموال یا تأسیسات فرودگاهی از جمله تأسیسات و خدمات مربوط به هواپیما، خدمه آن، مسافرین و بارداده شده است.
د – اصطلاح« پیوست» به پیوست این موافقتنامه و یا هر اصلاح دیگری كه مطابق با مفاد ماده(17) این موافقتنامه انجام شود، اطلاق می گردد. پیوست جزء لاینفك این موافقتنامه بوده و تمام ارجاعات به موافقتنامه ، ارجاعات به ضمیمه را نیز به جز در موردی كه صریحاً به گونه ای دیگر پیش بینی شده، شامل خواهد شد.

ماده 2اعطاء حقوق
1-
هر طرف متعاهد جهت انجام سرویسهای هوایی بین المللی منظم به وسیله شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حقوق زیر را به طرف متعاهد دیگر اعطاء می نماید:
الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر؛
ب – توقف در سرزمین مذكور به منظورهای غیرحمل و نقل؛
پ- توقف در سرزمین مذكور به منظور سوار و پیاده كردن مسافر، بارگیری و تخلیه بار و پست در حمل و نقل بین المللی در نقاط مشخص شده در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه.
2-
استفاده از حقوق حمل و نقل در نقاط واسط و ماوراء مندرج در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه مشروط به مذاكره و موافقت شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد و تصویب مقامات هواپیمایی آنها خواهد بود.
3-
هیچ یك از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود كه به شركت هواپیمایی یك طرف متعاهد این حق را اعطاء كند كه در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه ای به نقطه دیگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد یا كرایه نماید.
4-
در مناطقی كه در آن مخاصمات مسلحانه جریان دارد و یا در اشغال نظامی است و نیز در مناطقی كه تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه یا اشغال نظامی قرارگرفته انجام سرویسهای موضوع این ماده منوط به تصویب مقامهای صلاحیتدار مربوط خواهد بود.

ماده 3تعیین واجازه شركتهای هواپیمایی
1-
هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلامیه كتبی به طرف متعاهد دیگر یك یا چند شركت هواپیمایی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده تعیین و هر شركت هواپیمایی تعیین شده را حذف كند یا تغییر دهد.
2-
پس از دریافت اعلامیه مذكور در بند(1) مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر باید با رعایت مفاد بندهای(3)و(4) این ماده اجازه مقتضی را بدون تأخیر به شركت هواپیمایی تعیین شده مزبور اعطاء كنند.
3-
مقامات هواپیمایی یك طرف متعاهد می توانند از شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر بخواهند كه آنان را مجاب سازد كه شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را كه معمولاً به موجب مفاد كنوانسیون توسط آن مقامات در مورد سرویسهای هوایی بین المللی اعمال می گردد، دارا می باشد.
4-
هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد كه مجاب نشده باشد مالكیت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپیمایی تعیین شده متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع را كه از اعطاء اجازه بهره برداری موضوع بند(2) این ماده امتناع ورزد و یا هرشرطی را كه برای اعمال حقوق مذكور در ماده(2) این موافقتنامه توسط آن شركت هواپیمایی تعیین شده لازم بداند، وضع نماید.
5-
شركت هواپیمایی تعیین شده می تواند در هرزمان پس از دریافت اجازه مندرج در بند(2) فوق بهره برداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز كند مشروط بر آن كه نرخی مطابق ضوابط ماده(10) این موافقتنامه در مورد سرویسهای مزبور وضع شده و مجری باشد.

ماده 4تعلیق و لغو
1-
هر طرف متعاهد می تواند در موارد مشروح زیر مجوز بهره برداری را لغو یا استفاده از حقوق مندرج در ماده(2) این موافقتنامه را در مورد شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق، یا هر شرطی را كه برای استفاده از این حقوق لازم می داند وضع كند:
الف – چنانچه قانع نشود كه مالكیت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپیمایی مذكور متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع وی می باشد؛ یا
ب – چنانچه شركت هواپیمایی مذكور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی كه این حقوق را اعطاء نموده است رعایت نكند؛ یا
پ – چنانچه شركت هواپیمایی مذكور در انجام عملیات بهره برداری از مفاد این موافقتنامه تخطّی كند.
2-
لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذكور در بند(1) این ماده جز در مواردی كه برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات و یا مفاد این موافقتنامه فوریت داشته باشد، فقط پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر صورت خواهد گرفت.
این مشورت بین مقامات هواپیمایی پس از دریافت درخواست انجام آن در اسرع وقت شروع خواهد شد.

ماده 5شمول قوانین و مقررات
1-
قوانین و مقررات هر طرف متعاهد در مورد ورود یا خروج هواپیماهایی كه به امر هوانوردی بین المللی اشتغال دارند و نیز قوانین و مقررات مربوط به بهره برداری و هوانوردی این قبیل هواپیماها مادام كه بر فراز یا داخل سرزمین آن طرف متعاهد می باشند، در مورد هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد شد.
2-
قوانین و مقررات هر طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرین، خدمه، بار یا پست از سرزمین آن می باشد از قبیل تشریفات ورود و خروج، مهاجرت و همچنین مقررات گمركی و بهداشتی در مورد مسافرین، خدمه، بار یا محمولات پستی هواپیمایی شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مادام كه در سرزمین مذكور باشند اعمال خواهد شد.
3-
هر طرف متعاهد بنابه تقاضای طرف متعاهد دیگر نسخه ای از قوانین و مقررات مذكور در این ماده را در اختیار آن قرار خواهد داد.

ماده 6معافیت از حقوق گمركی، سودبازرگانی و سایر عوارض
1-
هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهدی كه سرویسهای بین المللی را انجام می دهد و مواد سوختی ، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی، وسایل یدكی، لوازم مورد نیاز جاری و خواروبار موجود در هواپیماهای شركت هواپیمایی یك طرف متعاهد كه مجاز به استفاده از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه می باشد به هنگام ورود یا خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی و سودبازرگانی و هزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های مشابه ملی و محلی معاف خواهد بود حتی اگر مواد مذكور زمانی مورد استفاده قرار گیرد یا به مصرف برسد كه هواپیماهای مزبور برفراز آن سرزمین در پرواز باشند.
2-
سوخت، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی ، وسایل یدكی، لوازم موردنیاز جاری و خواروبار كه توسط یك طرف متعاهد یا اتباع آن به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد شود و صرفاً به منظور استفاده در هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده آن طرف متعاهد باشد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی و سودبازرگانی و هزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های مشابه ملی و محلی معاف خواهد بود.
3-
سوخت، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی، وسایل یدكی، لوازم موردنیاز جاری و خواروبار كه در سرزمین یك طرف متعاهد بار هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر می شود و در سرویسهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی و سودبازرگانی، مالیاتها و هزینه های بازرسی و سایر عوارض و هزینه های مشابه ملی و محلی معاف خواهد بود.
4-
تجهیزات هوانوردی موردنیازجاری، و همچنین مواد وكالاهای نگاهداری شده در هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمركی طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است در این صورت می توان آنها را تا زمانی كه طبق مقررات گمركی مجدداً صادر می شوند و یا ترتیب دیگری در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.
5-
مسافران، اثاثیه مسافران و باری كه از سرزمین یك طرف متعاهد در عبور (ترانزیت) مستقیم قرار دارند و از حریمی كه در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی شوند، فقط مشمول كنترل ساده ای خواهند بود. اثاثیه مسافر و بار تا زمانی كه در عبور (ترانزیت) مستقیم است از حقوق گمركی و سودبازرگانی و هرگونه مالیات معاف خواهد بود.
6-
اسناد رسمی حاوی آرم رسمی شركت هواپیمایی مانند برچسب چمدان، بلیط هواپیما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپیما و جدول زمانبندی كه به داخل سرزمین هر طرف متعاهد برای استفاده اختصاصی شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر وارد می شود، از كلیه حقوق گمركی و سودبازرگانی و یا مالیاتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.

ماده 7تسهیلات فرودگاهی و هزینه های مصرف كننده
1-
هریك از طرفهای متعاهد در سرزمین خود فرودگاه یا فرودگاههایی را جهت استفاده شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر در مسیر مشخص شده تعیین خواهد كرد و تسهیلات ارتباطی ، هوانوردی، هواشناسی و سایرخدماتی را كه برای بهره برداری سرویسهای مورد توافق لازم است در اختیار شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
2-
هریك از طرفهای متعاهد می تواند در قبال استفاده هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر از فرودگاهها و سایر تأسیسات آن هزینه های بهره برداری عادلانه و معقولی دریافت دارد، مشروط بر آن كه میزان این هزینه ها از آنچه شركتهای حمل و نقل هوایی آن كه در سرویسهای مشابه بین المللی تردد می كنند و برای استفاده از چنین فرودگاه و تأسیساتی می پردازند، تجاوز نكند.

ماده 8مقررات تعیین ظرفیت و تصویب برنامه های پروازی
1-
شركتهای هواپیمایی تعیین شده هرطرف متعاهد جهت بهره برداری از سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده مابین سرزمینهای متبوعشان از فرصت عادلانه و برابر بهره مند خواهند بود.
2-
در بهره برداری از سرویسهای مورد توافق، جز در مواردی كه به گونه ای دیگر میان شركتهای هواپیمایی تعیین شده توافق می گردد و با رعایت مفاد این ماده، ظرفیت به طور مساوی مابین شركتهای هواپیمایی مذكور دوطرف متعاهد، تقسیم خواهد شد.
3-
ظرفیت كلی كه برای هریك از مسیرهای مشخص شده تخصیص داده می شود، باید مطابق با نیازهای معقول حمل و نقلی پیش بینی شده باشد.
4-
شركت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد همچنین می تواند با رعایت اصول مندرج در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده، ظرفیتی را برای رفع نیازمندیهای حمل و نقل بین سرزمینهای كشورهای ثالث مندرج در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه و سرزمین طرف متعاهد دیگر تأمین نماید.
5-
ظرفیتی كه عرضه می شود شامل تعداد سرویسها و نوع هواپیماهای مورد استفاده شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق می تواند از سوی شركتهای هواپیمایی تعیین شده پیشنهاد شود. پیشنهاد فوق پس از مذاكره و تبادل نظر بین شركتهای هواپیمایی تعیین شده با رعایت اصول مندرج در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده ارائه خواهد شد. ظرفیت مذكور با تصویب مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد تعیین و اجراء خواهد شد.
6-
درصورت عدم توافق بین شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد، مسائل مندرج در بند (5) از طریق توافق بین مقامات هواپیمایی دوطرف متعاهد حل وفصل خواهد گردید. تا زمانی كه این توافق حاصل نگردیده، ظرفیت عرضه شده توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده بدون تغییر باقی خواهد ماند.
7-
شركت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد باید حداكثر شصت روز قبل از شروع پروازها در مسیرهای مشخص شده، برنامه های پروازی را برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تسلیم نماید. درمورد تغییرات بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد. در موارد خاص می توان این محدوده زمانی را با تصویب مقامات نامبرده تغییر داد.

ماده 9نمایندگی
شركتهای هواپیمایی تعیین شده هر دوطرف متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:
الف- تأسیس دفاتر نمایندگی در راستای ارتقاء حمل و نقل هوایی و فروش بلیط هواپیما و همچنین سایر تسهیلات مورد نیاز جهت تدارك حمل و نقل هوایی.
ب- انتقال و ابقاء كاركنان بخشهای مدیریتی، فروش، فنی، عملیاتی و دیگر متخصصین مورد نیاز جهت تأمین حمل و نقل هوایی، به سرزمین طرف متعاهد دیگر بر اساس قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در ارتباط با ورود، اقامت و استخدام.
پ- اشتغال به فروش خدمات حمل و نقل هوایی به طور مستقیم و درصورت صلاحدید شركت هواپیمایی مربوطه از طریق نمایندگی های آن.

ماده 10شناسایی گواهینامه ها و پروانه ها
گواهینامه های قابلیت پرواز و گواهینامه های صلاحیت و پروانه هایی كه توسط یك طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد، برای بهره برداری از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه، توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر این كه شرایط صدور یا اعتبار گواهینامه ها و پروانه های مزبور مساوی یا بیش از حداقل استانداردهایی باشد كه به موجب كنوانسیون وضع شده یا خواهد شد. در هر حال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد كه درمورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسایی گواهینامه های صلاحیت و پروانه هایی كه برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا معتبر شناخته شده خودداری نماید.

ماده 11نرخهای حمل و نقل هوایی
1-
نرخهای مورد اجراء توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد در سرویسهای مورد توافق در سطح معقولی خواهد بود كه باتوجه به كلیه عوامل مربوط از جمله هزینه بهره برداری و سود معقول و خصوصیات سرویس و نرخهای شركتهای هواپیمایی دیگر كه در تمام یا قسمتی از همان مسیرها سرویسهای منظم انجام می دهند، وضع می گردد.
2-
نرخهای موضوع بند (1) این ماده بر اساس قواعد زیر تعیین می گردد:
الف- درصورتی كه شركتهای هواپیمایی تعیین شده دوطرف متعاهد عضو یك اتحادیه بین المللی شركتهای هواپیمایی با مكانیسم تعیین نرخ باشد و یك قطعنامه نرخ، راجع به سرویسهای مورد توافق از قبل وجود داشته باشد، نرخها بر اساس این قطعنامه بین شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد توافق خواهد شد.
ب- درصورتی كه هیچ كدام از شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد یا یكی از آنها عضو اتحادیه شركتهای هواپیمایی نباشند و یا قطعنامه نرخ مندرج در جزء «الف» فوق وجود نداشته باشد شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد درمورد نرخهایی كه برای سرویسهای مورد توافق اعمال می گردد بین خود توافق خواهند كرد.
پ- نرخهایی كه بر اساس جزءهای «الف» و «ب» فوق مورد توافق قرار می گیرد حداقل باید شصت روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجراء، برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد تسلیم گردد. این محدوده زمانی با موافقت مقامات مذكور قابل تغییر است.
ت- در صورتی كه شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد نتوانند درباره نرخهای قابل اجراء به توافق برسند یا درصورتی كه یك طرف متعاهد شركت هواپیمایی خود را به منظور انجام سرویسهای مورد توافق تعیین ننموده باشد و یا چنانچه در فاصله سی روز اول از دوره شصت روزه موضوع جزء «پ» این بند، مقامات هواپیمایی یك طرف متعاهد عدم رضایت خود را از هریك از نرخ های توافق شده بین شركتهای هواپیمایی طرفهای متعاهد طبق جزءهای «الف» و «ب» این بند به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر اعلام دارند، مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد اهتمام خواهند نمود درمورد نرخ های مناسب جهت اجراء به توافق برسند. به طور كلی هیچ نرخی قبل از تصویب مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد به مورد اجراء گذارده نخواهد شد. با وجود این در صورتی كه ظرف مدت سی روز فوق الذكر، هیچ كدام از مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد عدم رضایت خود را نسبت به نرخهای توافق شده بین شركتهای هواپیمایی تعیین شده اعلام ندارند، نرخهای مزبور تصویب شده تلقی خواهد شد.
3-
نرخهای تعیین شده به موجب این ماده تا زمانی كه نرخهای جدید تعیین نشده باشد، به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده 12انتقال مازاد دریافتی
هر طرف به شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حق انتقال مازاد دریافتی حاصل از حمل مسافر، بار همراه، پست و بار در سرزمین خود را پس از كسر مخارج و هزینه ها با ارزهای قابل تسعیر به نرخ رسمی اعطاء خواهد كرد مشروط بر آن كه طبق مقررات حاكم به تسعیر ارزهای خارجی در سرزمین هرطرف متعاهد صورت گیرد.

ماده 13امنیت هوانوردی
1-
طرفهای متعاهد حقوق و تعهداتی را كه به موجب حقوق بین الملل در قبال یكدیگر درخصوص حفظ امنیت هواپیمایی كشوری در برابر اعمال مداخله گرایانه غیرقانونی دارند، مورد تأكید قرار می دهند.
طرفهای متعاهد بدون تحدید كلیت حقوق و تعهداتی كه به موجب حقوق بین الملل به عهده دارند، به ویژه طبق مفاد كنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتكابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توكیو به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مطابق با 14 سپتامبر 1963 میلادی، كنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما امضاء شده در لاهه به تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی مطابق با 16 دسامبر 1970 میلادی و كنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی كشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی مطابق با 23 سپتامبر 1971 میلادی عمل خواهند كرد.
2-
طرفهای متعاهد حسب تقاضا، كلیه مساعدتهای لازم را به یكدیگر جهت جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیماهای كشوری و سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسیسات هوانوردی و هرنوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمایی كشوری ارائه خواهند كرد.
3-
طرفهای متعاهد باید در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی مصوب سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری كه به عنوان ضمائم كنوانسیون هواپیمایی كشوری بین المللی شناخته شده اند تا حدودی كه مقررات امنیتی مزبور در مورد طرفهای متعاهد قابل اجراء است عمل نمایند. هریك از طرفهای متعاهد باید از متصدیان هواپیماهایی كه محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی كار و یا اقامت دائمی متصدیان آنها در سرزمین وی واقع شده و نیز از متصدیان فرودگاههای واقع در سرزمین خود بخواهد كه مطابق مقررات هوانوردی مزبور عمل كنند.
4-
هر طرف متعاهد می تواند از متصدیان هواپیماها بخواهد كه مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند (3) فوق را كه طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین خود، خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده است، رعایت كنند. هر طرف متعاهد باید اطمینان حاصل كند كه در سرزمین آن اقدامات كافی برای حفاظت از هواپیماها و بازرسی مسافران، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثیه مسافر، بار و خواروبار هواپیما پیش از سوار شدن مسافران یا بارگیری و به هنگام آن به نحو مؤثر انجام می شود. همچنین هرطرف متعاهد باید هر درخواستی را كه طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با تهدیدی خاص به عمل آورد، با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد.
5-
هرگاه هواپیماهای كشوری به طور غیرقانونی تصرف شود و یا اعمال غیرقانونی دیگری علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاهها یا تأسیسات هوانوردی صورت پذیرد و یا تهدیدی در این مورد انجام گیرد، طرفهای متعاهد باید ازطریق تسهیل ارتباطات و اتخاذ تدابیر مناسب دیگر به منظور ختم سریع و بی خطر حادثه و یا خنثی كردن تهدید مزبور به یكدیگر یاری رسانند.

ماده 14ایمنی هوانوردی
1-
هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان در رابطه با استانداردهای ایمنی در زمینه های مربوط به تأسیسات هوانوردی، خدمه پرواز، هواپیما و بهره برداری از هواپیما كه طرف متعاهد دیگر به كار گرفته است، درخواست مشاوره نماید. چنین مشاوره ای ظرف مدت سی روز از تاریخ درخواست مزبور انجام خواهد شد.
2-
درصورتی كه پس از مشاوره مزبور یك طرف متعاهد ملاحظه كند استانداردهای ایمنی در زمینه های موضوع بند (1) كه در آن زمان به موجب كنوانسیون وضع شده به طور مؤثر توسط طرف متعاهد دیگر به كار گرفته یا اجراء نمی شود، طرف متعاهد دیگر را از یافته های مزبور و اقداماتی كه برای تطبیق با استانداردهای ایكائو ضروری به نظر می رسد آگاه خواهد كرد. طرف متعاهد دیگر اقدام اصلاحی مناسب را در فرصت زمانی توافق شده اتخاذ خواهد نمود.
3-
همچنین به موجب ماده (16) كنوانسیون توافق می شود هرنوع هواپیمایی كه توسط شركت هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد یا از طرف آن درسرویسهایی از مبدأ سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعكس مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند مادامی كه در سرزمین طرف متعاهد دیگر است، مشمول بازرسی نمایندگان مجاز طرف متعاهد دیگر قرار گیرد، مشروط بر این كه این امر منجر به تأخیر بدون دلیل در بهره برداری از هواپیما نگردد. علی رغم تعهدات مندرج در ماده (33) كنوانسیون هدف این بازرسی، تأیید اعتبار اسناد هواپیمای مربوط، گواهینامه خدمه و تطبیق تجهیزات و وضعیت هواپیما با استانداردهای وضع شده در آن زمان به موجب كنوانسیون می باشد.
4-
هر طرف متعاهد حق تعلیق یا تغییر فوری مجوز بهره برداری شركت یا شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر را درصورتی كه اقدام فوری برای حصول اطمینان از ایمنی بهره برداری شركت یا شركتهای هواپیمایی تعیین شده ضروری باشد برای خود محفوظ می دارد.
5-
هر اقدامی از سوی یك طرف متعاهد طبق بند (4) فوق با از بین رفتن زمینه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد.
6-
با توجه به بند (2) فوق اگر مشخص شود كه با پایان یافتن فرصت زمانی توافق شده، یك طرف متعاهد در حالت عدم مطابقت با استانداردهای ایكائو باقی مانده است، دبیركل ایكائو باید از این موضوع و نیز تصمیم رضایت بخش بعدی نسبت به موقعیت مطلع گردد.

ماده 15تسلیم آمار
1-
مقامات هواپیمایی یك طرف متعاهد بنا بر تقاضا، آمار دوره ای یا اعلامیه های دیگر آماری را كه به طور معقول و به منظور بازنگری ظرفیت تعیین شده در سرویسهای مورد توافق توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد اول درخواست می شود، در اختیار مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر قرار خواهند داد.
2-
اعلامیه مزبور كلیه اطلاعات مورد درخواست جهت تعیین میزان حمل و نقل انجام شده توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده در سرویسهای مورد توافق و نقاط مبدأ و مقصد این حمل و نقل را شامل می گردد. ارائه هرگونه اطلاعات اضافی آماری حمل و نقل مورد درخواست مقامات هواپیمایی یك طرف متعاهد از مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر منوط به مذاكره و توافق طرفهای متعاهد خواهد بود.

ماده 16مشاوره
1-
هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان خواستار مشاوره بین مقامات ذی صلاح طرفهای متعاهد جهت تفسیر، اعمال و یا تغییر این موافقتنامه و پیوست آن شود.
2-
این مشاوره در طی مدت زمان حداكثر شصت روز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3-
تغییرات احتمالی كه در این موافقتنامه ایجاد می شود، با رعایت مفاد ماده (22) این موافقتنامه و پس از تأیید از طریق مبادله یادداشت بین نمایندگی های سیاسی، به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 17تغییر و اصلاح
1-
چنانچه هریك از دوطرف متعاهد تغییر یا اصلاح مفاد این موافقتنامه را مطلوب بداند، چنین تغییر یا اصلاحی، چنانچه طرفهای متعاهد درمورد آن توافق كرده باشند و درصورت ضرورت پس از مشورت طبق ماده (16) این موافقتنامه با رعایت مفاد ماده (22) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
2-
علی رغم مفاد بند (1)، جدول مسیر پیوست این موافقتنامه می تواند درصورت ضرورت بر اساس ترتیبات دوجانبه یا جهت مطابقت با هركنوانسیون و یا موافقتنامه چندجانبه ای كه ممكن است برای هر دو طرف متعاهد تعهدآور باشد، توسط مقامات هواپیمایی اصلاح گردد. هریك از طرفهای متعاهد باید طرف متعاهد دیگر را طبق مفاد بند (2) ماده (16) این موافقتنامه از قصد خود مطلع سازد.

ماده 18حل اختلافات
1-
هرگاه درمورد تفسیر یا اجراء این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را ازطریق مذاكره حل و فصل نمایند.
2-
هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را ازطریق مذاكره حل و فصل كنند، می توانند با توافق موضوع را جهت كسب نظر مشورتی به هر شخص یا هیأتی ارجاع كنند.
3-
چنانچه طرفهای متعاهد به موجب بندهای (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتیجه نرسند هریك از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به هیأت داوری سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یك سرداور ارجاع نماید.
درصورت ارجاع امر به داوری، هریك از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه ارجاع اختلاف به داوری، نسبت به معرفی یك داور اقدام می كند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند كرد. چنانچه هریك از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نكند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذكور، درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریك از طرفهای متعاهد می تواند از رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
سرداور باید در هرصورت تابعیت كشوری را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
4-
در مواردی كه سرداور باید توسط رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری تعیین شود چنانچه رئیس شورای سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری از انجام وظیفه مذكور معذور یا تبعه یكی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذكور معذور یا تبعه یكی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعیت هیچ یك از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
5-
هیأت داوری باتوجه به سایر مواردی كه طرفهای متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
6-
تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
7-
مخارج داوری، شامل هزینه ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد گردید. هرگونه مخارجی كه توسط شورای سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری در رابطه با نصب سرداور و یا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (3) این ماده به وجود آید به عنوان بخشی از هزینه های داوری محسوب خواهد گردید.
8-
درصورتی و تا مادامی كه هریك از دو طرف متعاهد نتواند تصمیم اتخاذ شده به موجب این ماده را اجراء نماید، طرف متعاهد دیگر می تواند هرگونه حقوق یا مزایایی را كه به موجب این موافقتنامه غیاباً در اختیار طرف متعاهد اول و یا شركتهای هواپیمایی تعیین شده آن قرار داده است محدود، متوقف یا لغو نماید.

ماده 19فسخ
هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه طی اطلاعیه كتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این اطلاعیه همزمان به آگاهی سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری نیز خواهد رسید و در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از اعلام دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ شده تلقی خواهد شد، مگر آن كه اطلاعیه فسخ قبل از انقضاء این مدت با تراضی طرفهای متعاهد مسترد شود. هرگاه طرف متعاهد دیگر دریافت اطلاعیه فسخ را اعلام نكند، اطلاعیه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری دریافت شده تلقی خواهد شد.

ماده 20مطابقت با كنوانسیونها یا موافقتنامه های چندجانبه
چنانچه كنوانسیون یا موافقتنامه چندجانبه حمل و نقل هوایی در مورد هردوطرف متعاهد لازم الاجراء گردد، این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای) آن باید از طریق مذاكره به شرح مندرج در ماده (17) به نحوی اصلاح شود كه مفاد آن با مقررات كنوانسیون یا موافقتنامه مزبور انطباق یابد.

ماده 21ثبت
این موافقتنامه و پیوست (پیوستهای) آن و هرگونه اصلاحیه آن نزد سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری به ثبت خواهد رسید.

ماده 22لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ اطلاع دادن طرفهای متعاهد به یكدیگر مبنی بر این كه تشریفات لازم داخلی و قانونی لازم را برای لازم الاجراء شدن موافقتنامه انجام داده اند، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
با تأیید مفاد این موافقتنامه، نمایندگان امضاء كننده زیر كه از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را در تاریخ مشخص شده زیر امضاء نمودند.
این موافقتنامه در یك مقدمه و (22) ماده و یك پیوست در الجزیره در تاریخ 16 مردادماه 1386 هجری شمسی برابر با 7 اوت 2007 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی كه هرسه متن دارای اعتبار یكسان می باشد، تنظیم گردید. درصورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
منوچهر متكی
وزیر امور خارجه
از طرف دولت جمهوری دمكراتیك خلق الجزایر
مراد مدلسی
وزیرامورخارجه

تذكر
1-
هر شركت هواپیمایی تعیین شده می تواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص شده در پیوست موافقتنامه حاضر را در شرایطی مورد بهره برداری قرار دهد كه حق بهره برداری از آزادی پنجم حمل و نقل بین این گونه نقاط و سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال نگردد مگر این كه در این مورد بین دوطرف متعاهد بر اساس توصیه های شركتهای هواپیمایی تعیین شده توافقی به عمل آمده باشد.
2-
از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هریك از مسیرهای مشخص شده می توان به اختیار شركتهای هواپیمایی تعیین شده در هر پرواز یا كلیه پروازها صرف نظر نمود.

پیوست
1-
مسیرهایی كه ممكن است توسط شركت(های) هواپیمایی تعیین شده جمهوری اسلامی ایران مورد بهره برداری قرار گیرد.


نقاط مبدأ

نقاط واسط

نقاط مقصد

نقاط ماوراء

تهران

نقاطی كه بعداً مشخص می شود

الجزیره

نقاطی كه بعداً مشخص می شود


2-
مسیرهایی كه ممكن است توسط شركت(های) هواپیمایی تعیین شده دولت جمهوری دموكراتیك خلق الجزایر مورد بهره برداری قرار گیرد.


نقاط مبدأ

نقاط واسط

نقاط مقصد

نقاط ماوراء

الجزیره

نقاطی كه بعداً مشخص می شود

تهران

نقاطی كه بعداً مشخص می شود

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دوماده و یك پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم آبان ماه یكهزار و سیصدو هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/8/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی