قانون موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مصوب 1386

قانون موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مصوب 1386,05,31

ماده واحده – موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده و يك پيوست به شرح ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا

مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا كه عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي مورخ 16 آذرماه 1323 هجري شمسي برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي مي باشند، و از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور تأسيس سرويسهاي هوايي براساس فرصتهاي عادلانه و برابر و عمل متقابل بين و ماوراي سرزمينهاي خود به شرح زير موافقت كردند:

ماده 1 تعاريف
از نظر اين موافقتنامه اصطلاحات زير داراي معاني به شرح ذيل مي‌باشند:
1- «
كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ 16 آذرماه 1323 هجري شمسي برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي در شيكاگو براي امضاء مفتوح گرديد، اطلاق مي‌شود، وشامل اصلاحات كنوانسيون كه به موجب ماده(90) آن كنوانسيون تصويب شده و اصلاحات ضمائم يا كنوانسيون كه به موجب مواد(90) و (94) آن تا حدودي كه ضمائم و اصلاحات مزبور براي طرفهاي متعاهد لازم الاجراء شده است، خواهد بود.
2- «
موافقتنامه» به اين موافقتنامه، ضميمه آن و هر پروتكل يا اسناد مشابه كه اين موافقتنامه يا ضميمه را اصلاح نمايد اطلاق مي شود.
3- «
مقامات هواپيمايي» در مورد دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان هواپيمايي كشوري و هرشخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن سازمان باشد اطلاق مي گردد، و در مورد دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا به مؤسسه ملي هواپيمايي كشوري و هرشخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن مقام باشد، اطلاق مي شود.
4- «
شركت هواپيمايي تعيين شده» به يك يا چند شركت هواپيمايي اطلاق مي‌شود كه به موجب ماده(3) اين موافقتنامه (تعيين و اجازه شركتهاي هواپيمايي) تعيين شده و اجازه فعاليت بيابند.
5- «
سرويس هوايي»، «سرويس هوايي بين‌المللي»، «شركت هواپيمايي» و «توقف به منظورهاي غيرحمل و نقل» داراي همان معاني است كه در ماده‌(96) كنوانسيون براي آنها ذكر شده است.
6- «
ظرفيت» در مورد هواپيما، به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از مسير و در مورد سرويس مورد توافق به حاصل ضرب ظرفيت هواپيما در چنين سرويسي در دفعات پرواز هواپيماي مزبور طي زمان معين در تمام يا قسمتي از مسير، اطلاق مي شود.
7- «
سرويسهاي مورد توافق» به سرويسهاي هوايي بين‌المللي منظمي اطلاق مي‌گردد كه ممكن است براساس مفاد اين موافقتنامه در مسيرهاي تعيين شده تأسيس شود.
8- «
مسيرهاي تعيين شده» به مسيرهايي اطلاق مي‌گردد كه در ضميمه اين موافقتنامه مشخص گرديده اند.
9- «
نرخ» به قيمتي اطلاق مي‌شود كه براي حمل مسافر، بارهمراه و غيرهمراه پرداخت گردد و شامل شرايطي كه به موجب آن قيمتهاي مزبور اعمال مي شود از جمله قيمتها و شرايط مقرر براي نمايندگيها و ساير خدمات جنبي به اسثثناء دستمزدها و شرايط حمل پست، مي باشد.
10- «
هزينه ‌هاي مصرف‌ كننده» به هزينه‌ها و نرخهايي اطلاق مي شود كه توسط يك طرف متعاهد براي طرف متعاهد ديگر براي استفاده از فرودگاهها، تسهيلات هوانوردي و ديگر خدمات مرتبط وضع مي گردد.
11- «
سرزمين» براي كشور داراي همان معاني است كه در ماده(2) كنوانسيون ذكر شده است.

ماده 2اعطاي حقوق
1-
هر طرف متعاهد درمورد سرويسهاي هوايي مورد توافق خود حقوق زير را به طرف متعاهد ديگر اعطاء مي نمايد:
الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمين خود.
ب – توقف در سرزمين خود به منظورهاي غيرحمل و نقل.
پ – توقف در سرزمين خود به منظور سوار و پياده كردن مسافر، بارگيري و تخليه بار به صورت تركيبي يا جداگانه در نقاط مشخص شده در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه.
2-
هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به نحوي تفسيرشود كه به شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد اين حق را اعطاء كند كه در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر از نقطه‌اي به نقطه ديگر مبادرت به حمل مسافر، بار ازجمله پست در قبال مزد يا كرايه نمايد.
3-
استفاده از حقوق حمل ونقل در نقاط واسط و ماوراء مندرج در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه مشروط به مذاكره و موافقت شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد و تصويب مقامات هواپيمايي آنها خواهد بود.
4-
در مناطقي كه در آن مخاصمات مسلحانه جريان دارد و يا در اشغال نظامي است و نيز در مناطقي كه تحت تأثير مخاصمات مسلحانه يا اشغال نظامي قرار گرفته انجام سرويسهاي موضوع اين ماده منوط به تصويب مقامهاي صلاحيتدار مربوط خواهد بود.

ماده 3 تعيين و اجازه شركتهاي هواپيمايي

1هرطرف متعاهد حق دارد يك يا چند شركت هواپيمايي را براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده تعيين، و هر شركت هواپيمايي تعيين شده را حذف كند يا تغيير دهد چنين تعيين، حذف يا تغييري به‌صورت كتبي توسط مقامات هواپيمايي انجام خواهد شد.

2پس از دريافت چنين تعييني، طرف متعاهد ديگر بايد با رعايت مفاد .بندهاي(3) و (4) اين ماده اجازه بهره‌برداري مقتضي را بدون تأخير به شركت هواپيمايي تعيين شده مزبور اعطاء كند.

3مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد مي‌توانند از شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر بخواهند كه آنان را مجاب سازد كه شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً به موجب مفاد كنوانسيون توسط آن مقامات در مورد سرويسهاي هوايي بين‌المللي اعمال مي گردد، دارا مي باشد.

4هر طرف متعاهد حق دارد در هر يك از موارد زير كه مجاب نشده باشد، از اعطاي اجازه بهره‌برداري موضوع بند(2) اين ماده امتناع ورزد و يا هر شرطي را كه براي اعمال حقوق مذكور در ماده(2) (اعطاي حقوق) اين موافقتنامه توسط آن شركت هواپيمايي تعيين شده لازم بداند، وضع نمايد.
الف – مالكيت عمده و كنترل موثر آن شركت هواپيمايي در اختيار طرف متعاهد تعيين‌كننده و يا اتباع آن باشد.
ب – تأسيس و مكان اصلي آن شركت هواپيمايي در سرزمين طرف متعاهد تعيين‌كننده باشد.
پ – طرف متعاهد تعيين‌كننده كنترل مؤثر قانوني آن شركت هواپيمايي را داشته و آن را اعمال مي كند.

5شركت هواپيمايي كه براين اساس تعيين شده و اجازه يافته است، مي‌تواند درهر زمان بهره‌برداري از سرويسهاي مورد توافق را آغاز كند مشروط برآنكه نرخي مطابق مفاد ماده(7) اين موافقتنامه در مورد سرويسهاي مزبور وضع شده و مجري باشد.

ماده 4 تعليق و لغو اجازه بهره‌برداري

1هر طرف متعاهد مي‌تواند در موارد مشروح زير مجوز بهره‌برداري را لغو يا استفاده از حقوق مندرج در ماده(2) (اعطاي حقوق) اين موافقتنامه را در مورد شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر معلق، يا هر شرطي را كه براي استفاده از اين حقوق لازم مي داند وضع كند:
الف – چنانچه قانع نشود كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمايي مذكور متعلق و در اختيار طرف متعاهد تعيين‌كننده يا اتباع وي مي‌باشد.
ب – چنانچه قانع نشود كه طرف متعاهد تعيين‌كننده كنترل مؤثر قانوني شركت هواپيمايي تعيين شده را به‌عهده داشته و آن را اعمال مي نمايد،
پ – چنانچه شركت هواپيمايي مذكور قوانين و يا مقررات طرف متعاهدي كه اين حقوق را اعطاء نموده است رعايت نكند،
ت – چنانچه شركت هواپيمايي مذكور در انجام عمليات بهره‌برداري از مفاد اين موافقتنامه تخطي كند.

2لغو يا تعليق يا وضع شرايط مذكور در بند(1) اين ماده جزدر مواردي كه براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات و يا مفاد اين موافقتنامه فوريت داشته باشد، فقط پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر صورت خواهدگرفت.
اين مشورت بين مقامات هواپيمايي پس از دريافت درخواست انجام آن در اسرع وقت شروع خواهدشد.

ماده 5 معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض

1هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين‌شده هرطرف متعاهد كه سرويسهاي بين‌المللي را انجام مي‌دهند، همچنين لوازم مورد نياز جاري آنها، مواد سوختي و روغن موتور، و خواربار موجود در هواپيما (شامل غذا، آشاميدني، دخانيات) به هنگام ورود به سرزمين طرف متعاهد ديگر براساس عمل متقابل از پرداخت كليه حقوق گمركي، سود بازرگاني، هزينه‌هاي بازرسي و ساير هزينه‌هاي مشابه معاف خواهند بود به شرط آنكه لوازم و مواد مزبور تا زماني كه بازگردانده شوند يا در قسمتي از سفر كه برفراز آن سرزمين صورت مي‌گيرد به مصرف برسند، در هواپيما باقي بمانند.

2موارد زير براساس عمل متقابل، از عوارض و هزينه‌هاي مشابه به استثناي هزينه‌هاي مشابه سرويس انجام شده نيز معاف خواهند بود :
الف – خواربار موجود در هواپيما كه با محدوديت در نظر گرفته شده توسط مقامات هواپيمايي طرف متعاهد مذكور، براي استفاده در هواپيماي طرف متعاهد ديگر كه سرويس هوايي بين‌المللي را انجام مي دهد، وارد سرزمين يك طرف متعاهد مي شود.
ب – لوازم يدكي و لوازم مورد نياز جاري كه به منظور نگهداري و بهره‌برداري از هواپيماهايي كه توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر در سرويسهاي هوايي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، وارد سرزمين هر طرف متعاهد مي‌شوند.
پ – سوخت و روغن موتور كه در سرزمين يك طرف متعاهد براي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر كه سرويسهاي هوايي بين‌المللي را انجام مي دهد، تهيه مي‌گردد حتي اگر اين مواد قرار است در قسمتي از پرواز برفراز سرزمين طرف متعاهدي كه در آن بارگيري شده‌اند به مصرف برسد.
ت – لوازم تبليغاتي و اسناد شركت هواپيمايي كه فاقد ارزش تجاري مي‌باشند و توسط شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر مورد مصرف قرار مي گيرند.
ث – تجهيزات اداري كه به منظور استفاده در دفاتر شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر وارد سرزمين هر طرف متعاهد مي گردد مشروط به اينكه چنين تجهيزاتي به مدت سه (3) سال از تاريخ ورود آن به آن سرزمين در اختيار آن دفاتر باشد. دراين موارد اصل عمل متقابل اعمال مي گردد.
كالاها و مواد موضوع بندهاي(الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث) فوق كه به آنها اشاره گرديده، تحت نظارت يا كنترل گمرك خواهند بود.

3تجهيزات هوانوردي مورد نياز جاري، و همچنين مواد و كالاهاي نگاهداري شده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمركي طرف متعاهد ديگر در آن سرزمين قابل تخليه است. در اين صورت مي توان آنها را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر مي‌شوند و يا ترتيب ديگري در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.

4اسناد رسمي حاوي آرم رسمي شركت هواپيمايي مانند برچسب چمدان، بليط هواپيما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول زمانبندي كه به داخل سرزمين هر طرف متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر وارد مي شود، از كليه حقوق گمركي و سودبازرگاني و يا مالياتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.

5مسافران، اثاثيه مسافران و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در عبور(ترانزيت) مستقيم قراردارند و ازحريمي كه در فرودگاه بدين منظور اختصاص يافته خارج نمي شوند، فقط مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود. اثاثيه مسافرو بار تا زماني كه در عبور(ترانزيت) مستقيم است از حقوق گمركي و سود بازرگاني و هرگونه ماليات معاف خواهد بود.

ماده 6 مقررات ظرفيت و تصويب برنامه‌هاي پرواز

1شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد از فرصتهاي عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا از سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده بين سرزمينهاي متبوع خود بهره برداري نمايند.

2در انجام سرويسهاي مورد توافق، شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد، منافع شركت هواپيمايي طرف متعاهد ديگر را مورد نظر قرارخواهد داد تا من غيرحق در سرويسهاي طرف ديگر در تمام يا قسمتي از همان مسيرها اثرنامطلوب ايجاد نشود.

3هدف اصلي از برقراري سرويسهاي مورد توافق توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد، تأمين ظرفيت كافي با ضريب بارمناسب جهت رفع نيازمنديهاي جاري و پيش بيني شده معقول براي حمل مسافر و بارو پست بين سرزمين طرف متعاهد تعيين‌كننده شركت هواپيمايي و سرزمين طرف متعاهد ديگر مي باشد.

4ظرفيت كلي پيشنهاد شده توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد در سرويسهاي مورد توافق بايد قبل از شروع سرويس و بعد از آن به اقتضاء ترافيك پيش بيني شده، توسط مقامات هواپيمايي برقرار يا تصويب گردد.

5شركت هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد همچنين مي‌تواند با رعايت اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده، ظرفيتي را براي رفع نيازمنديهاي حمل‌ونقل بين سرزمينهاي كشورهاي ثالث مندرج در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه و سرزمين طرف متعاهد ديگر تأمين نمايد.

6ظرفيتي كه عرضه مي شود شامل تعداد سرويسها و نوع هواپيماهاي مورد استفاده شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در سرويسهاي مورد توافق مي‌تواند از سوي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده پيشنهاد شود. پيشنهاد فوق پس از مذاكره و تبادل نظر بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده با رعايت اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده ارائه خواهدشد. ظرفيت مذكور با تصويب مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد تعيين و اجراء خواهد شد.

7در صورت عدم توافق بين شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده طرفهاي متعاهد، مسائل مندرج در بند(5) فوق از طريق توافق بين مقامات هواپيمايي دو طرف متعاهد حل‌وفصل خواهد گرديد. تازماني كه اين توافق حاصل نگرديده، ظرفيت عرضه شده توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده بدون تغيير باقي خواهدماند.

8هر يك از طرفهاي متعاهد بايد اقدامات لازم در محدوده اختيارات خود را اتخاذ نمايد تا هرگونه تبعيض يا فعاليتهاي رقابتي غيرعادلانه كه تأثير عكس برموقعيت رقابتي شركت هواپيمايي طرف متعاهد ديگر كه از مسيرهاي تعيين شده يا بخشي از آن بهره‌برداري مي نمايد، دارد را حذف نمايند.

9شركت‌هاي هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد، حداكثر سي (30) روز قبل از شروع سرويسها در مسيرهاي مشخص شده، برنامه‌هاي پرواز شامل نوع هواپيماي مورد استفاده و همچنين ظرفيت را براي تصويب به مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر تسليم خواهند نمود. در مورد تغييرات بعدي نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد. در موارد خاص مي توان اين محدوده زماني را با تصويب مقامات نامبرده تغيير داد.

ماده 7 نرخها

1نرخ‌هاي مورد اجراء توسط شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد به منظور حمل و نقل به سرزمين طرف متعاهد ديگريا بالعكس در سطح معقولي خواهد بود كه با توجه به كليه عوامل مربوط از جمله هزينه بهره برداري و سود معقول، خصوصيات سرويس و نرخ‌هاي شركتهاي هواپيمايي ديگر كه از مسير مشابه در تمام يا قسمتي از همان مسيرها، بهره‌برداري مي نمايند و شرايط بازار، وضع مي ‌گردد.

2نرخ‌هاي موضوع بند(1) اين ماده در صورت امكان بعد از مشورت با شركتهاي هواپيمايي ديگر كه از تمام يا بخشي از آن مسير بهره‌ برداري مي نمايند، بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر دو طرف متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت و چنين موافقتي در صورت امكان با استفاده از دستورالعمل مكانيسم تعيين نرخ انجمن بين‌المللي حمل‌ونقل هوايي (ياتا) صورت خواهد گرفت يا در صورتي كه هر يك از شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد عضو انجمن شركتهاي هواپيمايي نباشند يا هنگامي كه هيچ دستورالعمل تعيين نرخ وجود ندارد، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر دو طرف متعاهد درمورد نرخهاي مسيرهاي مورد توافق، بين يكديگر به توافق خواهند رسيد.

3نرخهاي مورد توافق حداقل چهل و پنج (45) روز قبل از تاريخ پيشنهادي براي لازم الاجراء شدن، براي تصويب مقامات هواپيمائي هر دو طرف متعاهد ارائه خواهد شد. در مواقع خاص ممكن است اين مدت براساس تصميم مقامات هواپيمايي، كاهش يابد.

4اين تصويب ممكن است با صراحت اعلام گردد. اگر هيچ‌يك از مقامات هواپيمايي عدم تصويب خود را در خلال سي (30) روز از تاريخ ارائه نرخها، با صراحت اعلام ننمايد براساس بند(2) اين ماده، اين نرخها تصويب شده تلقي خواهند شد. درصورتي كه مدت تعيين شده براي ارائه نرخها، همانگونه كه در بند(3) ذكر گرديده بود، كاهش يافته باشد، مقامات هواپيمايي ممكن است توافق نمايند مدتي كه در خلال آن عدم تصويب بايد اعلام گردد، مي‌بايد كمتر از سي (30) روز باشد.

5اگرامكان توافق درمورد نرخي طبق بند(2) اين ماده وجود نداشته باشد، يا اگر در خلال مدت قابل اجراء طبق بند(4) اين ماده، يك طرف متعاهد اعلاميه عدم تصويب نرخ توافق شده براساس مفاد بند(2) اين ماده را ارائه نمايد، مقامات هواپيمايي دو طرف متعاهد، بعد از مشورت با مقامات هواپيمايي هركشور ديگري كه نظر آنها مورد قبول مي‌باشد، مي ‌بايد نرخ را براساس توافق مشترك وضع نمايند.

6اگرمقامات هواپيمايي نتوانند درمورد نرخي كه طبق بند(3) اين ماده به آنها ارائه گرديده، يا درمورد تعيين نرخ براساس بند(5) اين ماده، به توافق برسند، اين اختلاف مي ‌بايد طبق مفاد ماده(16) (حل اختلاف) اين موافقتنامه حل و فصل گردد.

7نرخ تعيين شده به موجب مفاد اين ماده تازماني كه يك نرخ جديد تعيين نشده باشد، به ‌قوت خود باقي خواهد ماند. مع‌هذا نرخ نبايد با اتكاء به اين بند بيشتر از دوازده (12) ماه بعد از تاريخي كه منقضي مي شود، به ‌قوت خود باقي بماند.

8بدون ايجاد محدوديت در قوانين رقابت و حقوق مصرف ‌كننده براي هر طرف متعاهد، مداخله توسط مقامات هواپيمايي مي ‌بايد شامل موارد ذيل گردد:
الف – جلوگيري از نرخها يا فعاليتهاي غيرمعقول و تبعيض ‌آميز.
ب – حمايت از مصرف ‌كنندگان در مقابل نرخهايي كه براثرسوء استفاده از موقعيت غالب يا فعاليتهاي مورد توافق بين شركتهاي هواپيمايي، به‌طور نامعقول بالا يا محدود كننده مي باشند.
پ – حمايت از شركتهاي هواپيمايي در مقابل نرخهايي كه به ‌طور مصنوعي، به‌ دليل يارانه‌ها يا حمايتهاي مستقيم يا غيرمستقيم دولت، پايين مي ‌باشند.

ماده 8 تسليم آمار
مقامات هواپيمايي هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرويسهاي مورد توافق توسط شركت هواپيمايي تعيين شده خود به سرزمين طرف متعاهد ديگر يا از آن سرزمين را كه معمولاً توسط شركت هواپيمايي تعيين شده براي مقامات هواپيمايي ملي خود تهيه و به آنها ارائه مي گردد، بنابر تقاضا در اختيار مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر قرار خواهند داد. ارائه هرگونه اطلاعات اضافي آماري حمل ‌و‌ نقل مورد درخواست مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد از مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر منوط به مذاكره و توافق طرفهاي متعاهد خواهد بود.

ماده 9 امنيت هوانوردي

1طرفهاي متعاهد طبق حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بين‌الملل، تعهدات خويش در قبال يكديگر در خصوص حفظ امنيت هواپيمايي كشوري در برابر اعمال مداخله گرايانه غيرقانوني را مورد تأكيد قرار مي‌دهند. طرفهاي متعاهد، به ويژه طبق مفاد كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما امضاء شده در توكيو به تاريخ 23/6/1342هجري شمسي مطابق با 14 سپتامبر 1963 ميلادي، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما امضاء شده در لاهه به تاريخ 25/9/1349هجري شمسي مطابق با 16 دسامبر 1970 ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ 1/7/1350 هجري شمسي مطابق با 23 سپتامبر 1971 ميلادي و پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت ‌آميز در فرودگاههايي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين ‌المللي مي‌ باشند امضاء شده در مونترال به تاريخ 4/13/1366هجري شمسي مطابق با 23 فوريه 1988 ميلادي، عمل خواهند كرد.

2طرفهاي متعاهد حسب تقاضا، كليه مساعدتهاي لازم را به يكديگر جهت جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري و ساير اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافرين و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسيسات هوانوردي و هرنوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمايي كشوري ارائه خواهند كرد.

3طرفهاي متعاهد بايد در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنيت هوانوردي مصوب سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) كه به عنوان ضمائم كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين المللي شناخته شده اند تا حدودي كه مقررات امنيتي مزبور در مورد طرفهاي متعاهد قابل اجراء است عمل نمايند. هر يك از طرفهاي متعاهد بايد از متصديان هواپيماهايي كه محل ثبت آن هواپيماها يا محل اصلي كار و يا اقامت دائمي متصديان آنها در سرزمين وي واقع شده و نيز از متصديان فرودگاههاي واقع در سرزمين خود بخواهد كه مطابق مقررات هوانوردي مزبور عمل كنند.

4هر طرف متعاهد مي‌تواند از متصديان هواپيماها بخواهد كه مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند (3) فوق را كه طرف متعاهد ديگر براي ورود به سرزمين خود، خروج از آن يا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده است، رعايت كنند.

5هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه در سرزمين آن اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيماها و بازرسي مسافران، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه مسافر، بار و خواربار هواپيما پيش از سوارشدن مسافران يا بارگيري و به هنگام آن به‌نحو مؤثر انجام مي‌شود. همچنين هرطرف متعاهد بايد هر درخواستي را كه طرف متعاهد ديگر براي انجام اقدامات امنيتي ويژه معقول جهت مقابله با تهديدي خاص به‌عمل آورد، با نظر مساعد مورد توجه قراردهد.

6هرگاه هواپيماهاي كشوري به‌طور غيرقانوني تصرف شود و يا اعمال غيرقانوني ديگري عليه امنيت اين هواپيماها، مسافرين و خدمه آنها، فرودگاهها يا تأسيسات هوانوردي صورت پذيرد، و يا تهديدي در اين مورد انجام گيرد، طرفهاي متعاهد بايد از طريق تسهيل ارتباطات و اتخاذ تدابير مناسب ديگر بمنظور ختم سريع و بي خطر حادثه و يا خنثي كردن تهديد مزبور به يكديگر ياري رسانند.

7اگر يك طرف متعاهد در ارتباط با مفاد امنيت هوانوردي در اين ماده با مشكلاتي مواجه گردد، مقامات هواپيمايي هرطرف متعاهد ميتوانند درخواست مشاوره فوري با مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر را نمايند.

ماده 10 ايمني هوانوردي

1هر طرف متعاهد مي‌تواند درهرزمان دررابطه با استانداردهاي ايمني در زمينه‌هاي مربوط به تأسيسات هوانوردي، خدمه پرواز، هواپيما وبهره‌برداري از هواپيما كه طرف متعاهد ديگر بكارگرفته است، درخواست مشاوره نمايد. چنين مشاوره اي ظرف مدت سي روز از تاريخ درخواست مزبور انجام خواهد شد.

2درصورتي كه پس از مشاوره مزبور يك طرف متعاهد ملاحظه كند استانداردهاي ايمني در زمينه‌هاي موضوع بند(1) فوق كه در آن زمان به موجب كنوانسيون وضع شده به‌ طور مؤثر توسط طرف متعاهد ديگر به كار گرفته يا اجراء نمي شود، طرف متعاهد ديگر را از يافته‌هاي مزبور و اقداماتي كه براي تطبيق با استانداردهاي ايكائو ضروري به نظر مي‌رسد آگاه خواهد كرد. طرف متعاهد ديگر اقدام اصلاحي مناسب را در فرصت زماني توافق شده اتخاذ خواهد نمود.

3همچنين به موجب ماده (16) كنوانسيون توافق مي‌ شود هرنوع هواپيمايي كه توسط شركت هواپيمايي تعيين‌شده يك طرف متعاهد يا ازطرف آن درسرويسهايي از مبدأ سرزمين طرف متعاهد ديگر يا بالعكس مورد بهره‌برداري قرار گيرد، مي تواند مادامي كه درسرزمين طرف متعاهد ديگر است، مشمول بازرسي نمايندگان مجاز طرف متعاهد ديگر قرار گيرد، مشروط براينكه اين امر منجر به تأخير بدون دليل در بهره برداري از هواپيما نگردد. عليرغم تعهدات مندرج درماده (33) كنوانسيون، هدف اين بازرسي، تأييد اعتبار اسناد هواپيماي مربوط، گواهينامه خدمه و تطبيق تجهيزات و وضعيت هواپيما با استانداردهاي وضع شده درآن زمان به موجب كنوانسيون مي ‌باشد.

4هرطرف متعاهد حق تعليق يا تغيير فوري مجوز بهره‌برداري شركت يا شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر را درصورتي كه اقدام فوري براي حصول اطمينان از ايمني بهره برداري شركت هواپيمايي تعيين ‌شده ضروري باشد براي خود محفوظ مي ‌دارد.

5هراقدامي ازسوي يك طرف متعاهد طبق بند(4) فوق با از بين رفتن زمينه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد.

6با توجه به بند (2) فوق اگرمشخص شود كه با پايان يافتن فرصت زماني توافق ‌شده، يك طرف متعاهد درحالت عدم مطابقت با استانداردهاي ايكائو باقي مانده است، دبيركل ايكائو بايد از اين موضوع ونيز تصميم رضايت ‌بخش بعدي نسبت به موقعيت مطلع گردد.

ماده 11 هزينه بهره‌برداري
1-
هر هزينه‌اي كه مقامات صلاحيتدار يك طرف متعاهد جهت شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده طرف متعاهد ديگر براي استفاده از فرودگاهها و تسهيلات ناوبري هوايي و سرويسها اعمال مي‌نمايند عادلانه، معقول و بدون تبعيض خواهد بود و از هزينه‌اي كه براي هواپيماهاي ملي خود ‌درسرويسهايهوايي بين ‌المللي‌منظم مشابه تردد مي‌ كنند، وضع شده، تجاوز نخواهد كرد.
2-
هر يك از طرفهاي متعاهد مذاكره در مورد هزينه‌هاي بهره‌برداري بين مقامات وضع كننده هزينه‌ها و شركت هاي هواپيمايي كه تسهيلات و سرويسهاي ارائه شده توسط آن مقامات را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند و نيز تبادل اطلاعات ضروري كه اجازه بررسي دقيقي كه تعيين كند آيا هزينه‌ها معقول مي‌باشد، تشويق خواهند نمود.
3-
هر يك‌ از طرفهاي ‌متعاهد در سرزمين ‌خود فرودگاه ‌يا فرودگاههايي ‌را جهت‌ استفادة ‌شركت ‌هواپيمايي ‌تعيين‌شده‌ طرف ‌متعاهد ديگر در مسير مشخص‌شده ‌تعيين ‌خواهد كرد، و تسهيلات‌ ارتباطي‌، هوانوردي‌، هواشناسي ‌و ساير خدماتي‌ را كه ‌براي‌ بهره‌برداريسرويسهاي ‌مورد توافق‌ لازم ‌است ‌در اختيار شركت‌ هواپيمايي ‌تعيين ‌شده‌ طرف‌ متعاهد ديگر قرار خواهد داد.

ماده 12 شمول‌قوانين ‌و مقررات‌

1قوانين ‌و مقررات‌يك طرف‌ متعاهد در مورد اجازه ورود، اقامت موقت، يا خروج ‌مسافران، خدمه، چمدان، بار يا محمولات پستي از سرزمين خود، از قبيل مقررات مربوط به ورود، ترخيص، مهاجرت، همچنين مقررات گمركي و بهداشتي در مورد مسافرين، خدمه، چمدان، بار و محمولات پستي حمل شده توسط هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين ‌شده طرف متعاهد ديگر مادام كه در سرزمين مذكور باشند اعمال خواهد شد.

2قوانين و مقررات و ساير موضوعات حقوقي لازم الاجراء يك طرف متعاهد در مورد اجازه ورود، اقامت موقت، يا خروج هواپيماهايي ‌كه‌به‌امر هوانوردي ‌بين‌ المللي ‌در سرزمين خود اشتغال دارند يا اين قبيل هواپيماها در آن سرزمين پرواز مي‌ نمايند، در مورد هواپيماهاي‌ شركت‌هواپيمايي ‌تعيين‌شده ‌طرف ‌متعاهد ديگر نيز اعمال‌ خواهد شد.

3مقامات مربوط هواپيمايي طرف‌هاي متعاهد بدون تأخير غير موجه حق بازرسي از هواپيماي طرف متعاهد ديگر را در نشست يا خروج، جهت بررسي گواهينامه‌ها و ساير مدارك مقرر در كنوانسيون خواهند داشت.

4هر طرف ‌متعاهد بنا به‌تقاضاي ‌طرف‌ متعاهد ديگر نسخه‌اي‌از قوانين‌ و مقررات ‌مذكور در اين ‌ماد ‌را در اختيار آن ‌قرار خواهد داد.

5انتقال ‌درآمدهاي‌حاصله‌توسط‌ شركت‌هواپيمايي تعيين‌شده‌هر طرف ‌متعاهد طبق ‌مقررات ‌تسعير ارزهاي‌ خارجي ‌طرف ‌متعاهد ديگر و پس از كسر هزينه‌ها صورت خواهد گرفت‌.
طرفهاي‌متعاهد بيشترين‌ تلاش ‌خود را براي‌ تسهيل ‌انتقال ‌درآمدهاي‌ حاصله ‌توسط ‌شركت‌ هواپيمايي ‌تعيين‌ شده ‌از سرويسهاي ‌موضوع ‌اين‌ موافقتنامه ‌به‌ عمل‌ خواهند آورد.

ماده 13 فعاليت‌هاي بازرگاني
1-
شركت ‌هاي هواپيمايي ‌تعيين ‌شده‌هر طرف ‌متعاهد مجاز خواهند بود نمايندگان و كاركنان بازرگاني، فني و عملياتي كه مورد نياز هستند، و نيز دفاتر اختصاص يافته براي فعاليت‌هاي خود جهت سرويسهاي مورد توافق را مطابق با قوانين و مقررات لازم الاجراء در سرزمين ‌طرف‌ متعاهد ديگر نگهداري نمايند.
2-
نيازهاي مزبور تحت نظارت شركت هاي هواپيمايي تعيين‌شده يك طرف متعاهد، از طريق كاركنان آن يا اجاره خدمات از شركت هواپيمايي ديگر يا حتي شركتهايي كه مجاز به ارائه اين‌گونه خدمات مي‌باشند تأمين خواهد شد.
3-
نمايندگان و كاركنان موضوع اين ماده تابع قوانين، مقررات و ديگر شرايط لازم‌ الاجراء در سرزمين طرف متعاهد ديگر خواهند بود.

ماده 14 شناسائي ‌گواهينامه‌ها و پروانه‌ها

1گواهينامه‌هاي‌ قابليت‌پرواز و گواهينامه‌هاي‌صلاحيت‌و پروانه‌هائي ‌كه ‌توسط ‌يك ‌طرف ‌متعاهد صادر شده‌يا اعتبار يافته‌و هنوز به‌ قوت‌خود باقي‌باشد، براي‌ بهره ‌برداري ‌از سرويسهاي مورد توافق‌موضوع‌اين‌موافقتنامه‌، توسط‌طرف‌متعاهد ديگر معتبر شناخته‌خواهد شد، مشروط‌بر اين ‌كه ‌شرايط ‌صدور يا اعتبار گواهينامه‌ها و پروانه‌هاي‌ مزبور مطابق استانداردهاي‌ وضع شده در كنوانسيون باشد.

2‌هر طرف ‌متعاهد اين‌ حق‌را براي‌ خود محفوظ‌مي‌ ارد كه‌در مورد پرواز از فراز سرزمين ‌خود از قبول‌گواهينامه‌هاي صلاحيت‌ و پروانه‌هائي‌ كه‌ براي‌اتباع ‌آن ‌توسط ‌طرف‌ متعاهد ديگر يا كشور ثالث ‌صادر شده‌ خودداري ‌نمايد.

3هرگاه امتيازات يا شرايط پروانه‌ها يا گواهينامه‌هاي صادره موضوع بند فوق توسط مقام هواپيمايي يك طرف متعاهد جهت هر شخصي، شركت هواپيمايي تعيين شده يا هواپيمايي كه سرويسهاي مورد توافق در مسير هاي مشخص شده را مورد بهره ‌برداري قرار مي دهد اجازه تفاوت با استانداردهاي وضع شده در كنوانسيون را مي دهد و تفاوت مزبور به ايكائو اطلاع داده شده است مقام هواپيمايي طرف متعاهد ديگر مي‌تواند مطابق .ماده(15) ( مشاوره) اين موافقتنامه به منظور اين ‌كه مجاب شوند اقدامات مورد نظر مورد قبول آنها مي ‌باشد تقاضاي مشاوره نمايد. عدم نيل به توافق رضايت‌ بخش زمينه اجراء .ماده(4) ( لغو يا تعليق اجازه بهره‌برداري) اين موافقتنامه را موجب خواهد شد.

ماده 15 مشاوره
1-
مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد با قصد همكاري نزديك به منظور حصول اطمينان از اجراء و رعايت رضايت‌بخش مطابق مفاد اين موافقتنامه و پيوست آن با يكديگر مشاوره خواهند نمود.
2-
اين مشاوره‌ها بين مقامات هواپيمايي ظرف شصت ( 60) روز از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي طرف متعاهد ديگر آغاز خواهد شد، مگر اين‌ كه طرفهاي متعاهد به گونه ديگري توافق نمايند.

ماده 16 حل ‌اختلافات‌
1
ـ هرگونه اختلاف در مورد تفسير يا اجراء ‌اين‌ موافقتنامه ‌و پيوست ‌آن ‌بين ‌طرفهاي‌ متعاهد در مرحله‌ نخست ‌از طريق ‌مذاكره‌مستقيم بين مقامات هواپيمايي طبق شرايط مقرر در بند (2) ماده (15) ( مشاوره) اين موافقتنامه حل‌ و فصل‌ خواهد شد. چنانچه طرفهاي متعاهد به توافقي نرسند، اختلاف از طريق ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده 17 تغيير و اصلاح‌
1-
هر گونه‌ تغيير يا اصلاح‌اين‌موافقتنامه كه با مشاوره و طبق شرايط مقرر در .ماده(15) ( مشاوره) مورد تصويب طرفهاي متعاهد قرار گرفته است، پس از مبادله ياد داشت از طريق ديپلماتيك، كه بيانگر انجام تمامي تشريفات ضروري قانون اساسي هر طرف متعاهد براي چنين هدفي مي‌باشد، به‌ مورد اجراء گذارده خواهد شد.
2-
هرگونه تغيير يا اصلاح پيوست‌اين‌موافقتنامه مي‌تواند به ‌طور مستقيم ‌بين‌ مقامات هواپيمايي ‌طرفهاي ‌متعاهد از طريق مشاوره به موجب ماده(15) (مشاوره) مورد توافق ‌قرار گيرد، و اين ‌تغيير يا اصلاح‌ پس از تأييد از طريق مبادله ‌ياد داشت ‌‌ديپلماتيك ‌لازم‌ الاجراء خواهد گرديد.

ماده 18 ثبت ‌نزد سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري
اين‌ موافقتنامه ‌و هرگونه اصلاحيه‌هاي بعدي آن ‌توسط كشوري كه موافقتنامه در آنجا امضاء شده، نزد سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري به ثبت خواهد رسيد.

ماده 19 مطابقت‌ با موافقتنامه‌ها و كنوانسيونهاي‌ چند جانبه‌
چنانچه در مدت زمان اعتبار اين موافقتنامه كنوانسيون يا موافقتنامه چند‌جانبه بين دو طرف متعاهد لازم الاجراء گردد، اين موافقتنامه پس از مشاوره طبق ماده(15) (مشاوره) اين موافقتنامه، برطبق موارد تأثير گذار در آن موافقتنامه يا كنوانسيون اصلاح خواهد شد.

ماده 20 فسخ‌
1-
كشورهاي متعاهد مي‌توانند در هر زمان قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه بوسيله ياد داشت ديپلماتيك اعلام نمايند. يادداشت مزبور به طور همزمان به سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري ( ايكائو) اعلام خواهد شد.
2-
فسخ، دوازده (12) ماه پس از تاريخ دريافت يادداشت توسط طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد، مگر اين‌كه يادداشت، قبل از انقضاي اين مدت پس گرفته شود. در‌صورتي ‌كه طرف متعاهد ديگر دريافت را تأييد ننمايد، يادداشت، چهارده‌(14) روز پس‌از تاريخ دريافت آن‌توسط سازمان ‌بين‌المللي‌ هواپيمايي ‌كشوري ( ايكائو)‌دريافت شده تلقي ‌خواهد شد.

ماده 21 لازم ‌الاجراء شدن‌
اين موافقتنامه سي ( 30) روز پس از آگاهي طرفهاي متعاهد از طريق ارتباطات ديپلماتيك طرفين، از اتمام تشريفات قانون اساسي هريك از طرفهاي متعاهد براي لازم‌الاجراء شدن آن، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
اين موافقتنامه براي سه سال لازم الاجراء خواهد بود و براي هر دوره زماني مشابه تمديد خواهد شد، مگر اين ‌كه يك طرف متعاهد نود (90) روز قبل از انقضاء آن از طريق ياد داشت ديپلماتيك، اعلام نمايد، كه موافق چنين تمديدي نمي ‌باشد.
با تأييد مفاد اين‌موافقتنامه‌، نمايندگان ‌تام ‌الاختيار امضاء‌ كننده ‌زير كه ‌از طرف‌ دولتهاي ‌متبوع ‌خود مجاز مي‌ باشند ‌اين موافقتنامهرا امضاء نمودند.
اين موافقتنامهدر يك‌ مقدمه‌، بيست و يك (21) ماده‌ و يك ‌پيوست ‌در تهران در تاريخ هشتم مرداد سال 1385 هجري شمسي برابر با سي‌ام ژوئيه 2006 ميلادي در دو نسخه‌اصلي ‌به ‌سه زبان ‌فارسي،‌اسپانيايي و انگليسي كه‌هر سه ‌متن ‌داراي‌ اعتبار يكسان ‌مي ‌باشند، تنظيم‌ گرديد. در صورت ‌اختلاف ‌در تفسير متون‌، متن‌ انگليسي ملاك‌ خواهد بود.
از طرف‌ دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران
از طرف
دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا

پيوست
جدول مسير
.
بخش 1 :
مسيرهايي كه توسط شركت(هاي) هواپيمايي تعيين‌شده دولت جمهوري‌اسلامي‌ ايران مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.


مبداء

نقاط واسط

مقصد

نقاط ماوراء

هر نقطه‌اي در جمهوري اسلامي ايران

هر نقطه‌اي در آفريقا

مكوتيا

بعداً تعيين خواهدشد


بخش 2 :
مسيرهايي كه توسط شركت(هاي) هواپيمايي تعيين‌شده دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد..


مبداء

نقاط واسط

مقصد

نقاط ماوراء

هر نقطه اي در جمهوري بوليواري ونزوئلا

هر نقطه اي در آفريقا

تهران

بعداً تعيين خواهد شد


تذكرات:
1-
از مسيرهاي پيش گفته، دوطرفه (جمهوري‌اسلامي‌ايران / جمهوري بوليواري ونزوئلا و بالعكس) بهره‌برداري خواهد شد.
2-
شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده هر طرف متعاهد مي‌توانند مسيرهاي مورد نظر خود را در هر سرويس حذف نمايند.
3-
نقاط ماوراء، بعدأ، پس از مذاكرات بين شركت هاي هواپيمايي تعيين‌شده جمهوري‌اسلامي‌ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا و با مجوز مقامات هوانوردي دو كشور، از طريق مجاري ديپلماتيك تعيين خواهد شد.
ظرفيت و تعداد پرواز :
شركت‌هاي هواپيمايي تعيين‌شده تا 3 پرواز در هفته هر مسير را مورد بهره‌برداري قرار خواهند داد.
حقوق پروازي
1-
هر شركت هواپيمايي تعيين‌شده مي‌تواند از آزادي پنجم در نقاط واسط و ماوراء كه در پيوست اين موافقتنامه تعيين گرديده، در شرايطي بهره برداري نمايد كه اجازه مربوطه توسط طرفهاي متعاهد براساس توصيه و موافقت بين شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده، صادر گرديده باشد.
2-
تعداد پروازها و انواع هواپيماهاي شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده به‌شرط تأييد مقامات هواپيمايي دو طرف متعاهد بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده مورد توافق قرار خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يك ‌‌ماده و يك پيوست در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ سي ‌و يكم ‌‌مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد

رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل