قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و شورای فدرال سوئیس مصوب 1385

قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و شورای فدرال سوئیس مصوب 1385,09,07

ماده واحده– موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و شورای فدرال سوئیس مشتمل بر یك مقدمه و بیست و دوماده و یك پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصرهاعمال ماده(18)‌موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و شورای فدرال سوئیس

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس كه عضو كنوانسیون هواپیمائی كشوری بین المللی مورخ شانزدهم آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با هفتم دسامبر 1944 میلادی می‌باشند و از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند، به منظور تأسیس و بهره‌برداری از سرویسهای هوایی فی‌مابین و ماوراء سرزمینهای خود به شرح زیر موافقت كردند:

ماده 1تعاریف
از نظر این موافقتنامه‌:

الف اصطلاح«كنوانسیون» به كنوانسیون هواپیمایی كشوری بین‌المللی كه در تاریخ شانزدهم آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با هفتم دسامبر 1944 میلادی در شیكاگو برای امضاء مفتوح گردید، اطلاق می‌شود و شامل اصلاحات كنوانسیون كه به موجب ماده (94) آن تصویب شده و برای طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء گردیده و نیز ضمائم كنوانسیون و اصلاحات آنها كه به موجب ماده(90) آن به تصویب رسیده و برای طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء شده است ، خواهد بود.

ب اصطلاح«مقامات هواپیمایی» درمورد جمهوری ‌اسلامی ‌ایران به «سازمان هواپیمایی كشوری» و هر شخص یا سازمانی كه مجاز به انجام وظایف فعلی آن سازمان باشد اطلاق می‌گردد و در مورد سوئیس به اداره فدرال هواپیمایی كشوری یا هر شخص یا مقامی كه مجاز به انجام وظایف فعلی آن مقام باشد، اطلاق می‌گردد.

پ اصطلاح«شركت هواپیمایی تعیین شده» به یك یا چند شركت هواپیمایی اطلاق می‌شود كه یك طرف متعاهد به موجب ماده(3) این موافقتنامه جهت بهره‌برداری از سرویسهای هوایی مورد توافق تعیین كرده است.

ت اصطلاح«ظرفیت» در مورد یك هواپیما به میزان بارگیری مؤثر آن هواپیما در یك مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح« ظرفیت» در مورد«سرویس مورد توافق» به حاصل ضرب ظرفیت هواپیما در چنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر، اطلاق می‌شود.

ث اصطلاح«سرزمین» در مورد یك كشور دارای همان معنی است كه در ماده(2) كنوانسیون برای آن ذكر شده است.

ج اصطلاحات«سرویس هوایی» ،«سرویس هوایی بین‌المللی» ،«شركت هواپیمائی» و «توقف به منظورهای غیرحمل و نقل» دارای همان معانی است كه در ماده (96) كنوانسیون برای آنها ذكر شده است.

چ اصطلاح«نرخ» به قیمتی اطلاق می‌شود كه برای حمل مسافر،‌بارهمراه و غیرهمراه پرداخت گردد و شامل شرایطی كه به موجب آن قیمتهای مزبور اعمال می‌شود از جمله قیمتها و شرایط مقرر برای نمایندگی‌ها و سایر خدمات جنبی به استثناء دستمزدها و شرایط حمل پست، می‌باشد.

ماده 2اعطای حقوق

1هرطرف متعاهد جهت انجام سرویسهای هوایی بین‌المللی به وسیله شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حقوق زیر را به طرف متعاهد دیگر اعطاء می‌نماید:
الف- پرواز بدون فرود از فراز سرزمین طرف متعاهد دیگر.
ب – توقف در سرزمین مذكور به منظورهای غیرحمل و نقل ، و
پ – توقف در سرزمین‌مذكور به منظور سوار و پیاده كردن مسافر، بارگیری و تخلیه بار و پست در حمل و نقل بین‌المللی در نقاط مشخص شده در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه.

2هیچ یك از مقررات این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود كه به شركت هواپیمایی یك طرف متعاهد این حق را اعطاء كند كه در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطه‌ای به نقطه دیگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد یا كرایه نماید.

3در مناطقی كه در آن مخاصمات مسلحانه جریان دارد و یا در اشغال نظامی است و نیز در مناطقی كه تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه یا اشغال نظامی قرار گرفته انجام سرویسهای موضوع این ماده منوط به تصویب مقامهای صلاحیتدار مربوط خواهد بود.

ماده 3تعیین و اجازه

1هرطرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلامیه كتبی به طرف متعاهد دیگر یك یا چند شركت هواپیمایی را برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده تعیین و هر شركت هواپیمایی تعیین شده را حذف كند یا تغییر دهد.

2پس از دریافت اعلامیه مذكور در بند(1) فوق مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر باید با رعایت مفاد بندهای(3) و (4) این ماده اجازه مقتضی را بدون تأخیر به شركت هواپیمایی تعیین شده مزبور اعطاء كنند.

3مقامات هواپیمایی یك طرف متعاهد می‌توانند از شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر بخواهند كه آنان را مجاب سازد كه شرایط مقرر در قوانین و مقرراتی را كه معمولاً به موجب مفاد كنوانسیون توسط آن مقامات درمورد سرویسهای هوایی بین‌المللی اعمال می‌گردد، دارا می‌باشند.

4هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد كه مجاب نشده باشد مالكیت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپیمایی تعیین شده متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع آن را كه از اعطای اجازه بهره‌برداری موضوع بند(2) این ماده امتناع ورزد و یا هر شرطی را كه برای اعمال حقوق مذكور در ماده(2) این موافقتنامه توسط آن شركت هواپیمایی تعیین شده لازم بداند وضع نماید.

5شركت هواپیمایی تعیین شده می‌تواند در هر زمان پس از دریافت اجازه مندرج در بند(2) فوق بهره‌برداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز كند مشروط بر آن كه نرخی مطابق ضوابط ماده (13) این موافقتنامه در مورد سرویسهای مزبور وضع شده و مجری باشد.

ماده 4تعلیق و لغو

1هرطرف متعاهد می‌تواند در موارد مشروح زیر مجوز بهره‌برداری را لغو یا استفاده از حقوق مندرج در ماده(2) این موافقتنامه را درمورد شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق، یا هر شرطی را كه برای استفاده از این حقوق لازم می‌داند وضع كند:
الف- چنانچه قانع نشود كه مالكیت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپیمائی مذكور متعلق و در اختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع وی می‌باشد، یا
ب – چنانچه شركت هواپیمایی مذكور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی كه این حقوق را اعطاء نموده است، رعایت نكند، یا
پ – چنانچه شركت هواپیمایی مذكور در انجام عملیات بهره‌برداری از مفاد این موافقتنامه تخطی كند.

2لغو یا تعلیق یا وضع شرایط مذكور در بند(1) این ماده جز در مواردی كه برای جلوگیری از نقض بیشتر قوانین و یا مقررات و یا مفاد این موافقتنامه فوریت داشته باشد، فقط پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر صورت خواهدگرفت . این مشورت بین مقامات هواپیمایی پس از دریافت درخواست انجام آن در اسرع وقت شروع خواهد شد.

ماده 5شمول قوانین و مقررات

1قوانین و مقررات هر طرف متعاهد در مورد ورود یا خروج هواپیماهایی كه به امر هوانوردی بین‌المللی اشتغال دارند و نیز قوانین و مقررات مربوط به بهره‌برداری و هوانوردی این قبیل هواپیماها مادام كه بر فراز یا داخل سرزمین آن طرف متعاهد می‌باشند، در مورد هواپیماهای شركت هواپیمائی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد شد.

2قوانین و مقررات هر طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافرین، خدمه، بار یا پست از سرزمین آن می‌باشد از قبیل تشریفات ورود و خروج، مهاجرت و همچنین مقررات گمركی و بهداشتی در مورد مسافرین، خدمه، بار یا محمولات پستی هواپیمای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مادام كه در سرزمین مذكور باشند، اعمال خواهد شد.

ماده 6فعالیتهای بازرگانی
1-
شركت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد حق دارد دفتر نمایندگی خود را در سرزمین طرف متعاهد دیگر دایر نماید و یا این كه برای خود یك عامل كل یا عامل فروش كل تعیین كند. نصب عامل كل یا عامل فروش كل براساس قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر صورت خواهد گرفت.
2-
انتقال درآمدهای حاصله توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده، هر طرف متعاهد طبق مقررات تسعیر ارزهای خارجی طرف متعاهد دیگر و پس از كسر هزینه‌ها صورت خواهد گرفت. طرفهای متعاهد بیشترین تلاش خود را برای تسهیل انتقال درآمدهای حاصله توسط شركت هواپیمائی تعیین شده از سرویسهای موضوع این موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
3-
به طور خاص هر طرف متعاهد به شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حق اشتغال به فروش حمل و نقل هوائی را در سرزمین خود به طور مستقیم و بنابه تشخیص شركت هواپیمایی از طریق عاملان خود اعطاء می‌نماید. هر شركت هواپیمائی مجاز خواهد بود نسبت به فروش حمل ونقل مذكوراقدام نماید و هر شخصی مجاز خواهد بود حمل و نقل مذكور را با پول رایج آن كشور یا پول رایج قابل تبدیل سایر كشورها خریداری نماید.

ماده 7معافیت از حقوق گمركی و سود بازرگانی و سایر عوارض

1هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهدی كه سرویسهای بین‌المللی را انجام می‌دهد و مواد سوختی، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی، وسائل یدكی، لوازم مورد نیاز جاری و خواربار موجود در هواپیماهای شركت هواپیمایی یك طرف متعاهد كه مجاز به استفاده از مسیرها و سرویسهای موضوع موافقتنامه می‌باشند به هنگام ورود یا خروج از سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی، مالیاتها و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های مشابه ملی و محلی معاف خواهند بود حتی اگر مواد مذكور زمانی مورد استفاده قرار گیرد یا به مصرف برسد كه هواپیماهای مزبور برفراز آن سرزمین در پرواز باشند.

2سوخت، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی، وسایل یدكی، لوازم مورد نیاز جاری و خواربار كه توسط یك طرف متعاهد یا اتباع آن به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد شود و صرفاً به منظور استفاده در هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده آن طرف متعاهد باشد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی و سودبازرگانی و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های ملی و محلی معاف خواهد بود.

3سوخت، روغن موتور، سایر مواد مصرفی فنی، لوازم یدكی، تجهیزات مورد نیاز جاری و خواربار كه در سرزمین یك طرف متعاهد بار هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر می‌شود و در سرویس‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی وسود بازرگانی، مالیاتها و هزینه‌های بازرسی و سایر عوارض و هزینه‌های ملی و محلی معاف خواهد بود.

4تجهیزات هوانوردی مورد نیاز جاری و همچنین مواد و كالاهای نگاهداری شده در هواپیماهای شركت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامات گمركی طرف متعاهد دیگر در آن سرزمین قابل تخلیه است در این صورت می‌توان آنها را تا زمانی كه طبق مقررات گمركی مجدداً صادر می‌شود و یا ترتیب دیگری در مورد آنها داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرار داد.

5اسناد ضروری مورد استفاده شركت هواپیمائی تعیین شده یك طرف متعاهد از جمله اسناد حمل و نقل، بارنامه‌هوایی و مواد تبلیغاتی و نیز وسایل نقلیه، اقلام و تجهیزاتی كه ممكن است در محدوده فرودگاه توسط شركت هواپیمائی تعیین شده به منظور اهداف بازرگانی و عملیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد مشروط بر این كه اقلام و تجهیزات مزبور در‌خدمت حمل و نقل مسافری و پرواز باشد براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی مالیاتها معاف خواهد بود.

ماده 8انتقال مستقیم
مسافران، اثاثیه مسافران و باری كه از سرزمین یك طرف متعاهد در ترانزیت مستقیم قرار دارند و از حریمی كه در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمی‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده‌ای خواهند بود. اثاثیه مسافر و بار تا زمانی كه ترانزیت مستقیم است از حقوق گمركی و سود بازرگانی و هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

ماده 9تسهیلات و هزینه‌های فرودگاهی

1هریك از طرفهای متعاهد در سرزمین خود فرودگاه یا فرودگاههایی را جهت استفاده شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر درمسیر مشخص شده تعیین خواهدكرد و تسهیلات ارتباطی، هوانوردی، هواشناسی و سایر خدماتی را كه برای بهره‌برداری سرویس‌های مورد توافق لازم است در اختیار شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.

2هر یك از طرفهای متعاهد می‌تواند در قبال استفاده هواپیماهای شركت هواپیمایی‌تعیین شده طرف متعاهد دیگر از فرودگاهها و سایر تأسیسات آن هزینه‌های عادلانه و معقولی دریافت دارد، مشروط بر آن كه میزان این هزینه‌ها از آنچه هواپیمای ملی آن كه در سرویس‌های مشابه بین‌المللی تردد می‌كند، برای استفاده از چنین فرودگاهها و تأسیساتی می‌پردازند، تجاوز نكند.

3هر طرف متعاهد مقامات صلاحیتدار وضع كننده هزینه‌ها را تشویق خواهد كرد تا اطلاعیه معقولی در مورد هرگونه پیشنهاد تغییر در عوارض مصرف‌كننده را به مصرف‌كننده ارائه نمایند تا مصرف كنندگان بتوانند نظرات خود را قبل از وضع هزینه‌ها ابراز كنند. هر طرف متعاهد مشاوره بین نهادها یا مقامات صلاحیتدار وضع‌كننده هزینه‌ها در سرزمین خود و شركت هواپیمایی تعیین شده را كه از سرویس‌ها و تسهیلات استفاده می‌كنند و همچنین نهادها یا مقامات صلاحیتدار وضع‌كننده هزینه ها و شركتهای هواپیمایی تعیین شده را تشویق خواهد نمود تا اطلاعات مزبور را كه برای ممكن ساختن بررسی صحیح عادلانه بودن هزینه‌ها طبق اصول مندرج در بندهای(1) و (2) این ماده ممكن است ضروری باشد، مبادله كنند.

ماده 10مقررات ظرفیت و برنامه‌های پرواز

1شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد از رفتار عادلانه و برابر برخوردار خواهند بود تا بتوانند برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهای مشخص شده از فرصتهای مساوی بهره‌مند باشند.

2هرطرف متعاهد با تصویب مقامات هواپیمایی مربوط به شركت هواپیمایی تعیین‌شده اجازه خواهد داد كه تعداد پرواز و ظرفیت حمل و نقل هوایی بین‌المللی را كه براساس بررسیهای بازرگانی بازار عرضه می‌كند، تعیین نماید.

3در انجام سرویسهای مورد توافق، شركتهای هواپیمایی تعیین شده هرطرف متعاهد، منافع شركت هواپیمایی طرف متعاهد دیگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا من‌غیرحق در سرویسهای طرف متعاهد دیگر در تمام یا قسمتی از همان مسیرها اثر نامطلوب ایجاد نشود.

4هدف اصلی از برقراری سرویسهای مورد توافق توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد، تأمین ظرفیت كافی جهت رفع نیازمندیهای جاری و پیش‌بینی‌شده معقول برای حمل مسافر و بار و پست بین سرزمین طرف متعاهد تعیین‌كننده شركت هواپیمایی و سرزمین طرف متعاهد دیگر می‌باشد.

5شركت هواپیمایی تعیین شده هرطرف متعاهد همچنین می‌تواند با رعایت اصول مندرج در بندهای(1) تا(4) این ماده، ظرفیتی را برای رفع نیازمندیهای حمل و نقل بین سرزمینهای كشورهای ثالث و سرزمین طرف متعاهد دیگر تأمین نماید.

6شركت هواپیمایی تعیین شده هر طرف متعاهد حداكثر سی‌روز قبل از شروع سرویسها در مسیرهای مشخص شده، برنامه‌های پرواز را برای تصویب مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تسلیم خواهد نمود. در مورد تغییرات بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.درموارد خاص می‌توان این محدوده زمانی راباتصویب مقامات نامبرده تغییر داد.

ماده 11شناسایی گواهینامه‌ها و پروانه‌ها
گواهینامه‌های قابلیت پرواز و گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هایی كه توسط یك طرف متعاهد صادر شده یا اعتبار یافته و هنوز به قوت خود باقی باشد، برای بهره‌برداری از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه، توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهدشد، مشروط بر این كه شرایط صدور یا اعتبار گواهینامه‌ها و پروانه های مزبور مساوی یا بیش از حداقل استانداردهایی باشد كه به موجب كنوانسیون وضع شده یا خواهد شد. در هر حال هرطرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد كه در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسایی گواهینامه‌های صلاحیت و پروانه‌هایی كه برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا معتبر شناخته شده خودداری نماید.

ماده 12ایمنی هوانوردی
هر طرف متعاهد می‌تواند در رابطه با استانداردهای ایمنی كه طرف متعاهد دیگر برای تسهیلات هوانوردی ، خدمه پرواز، هواپیما و بهره‌برداری شركتهای هواپیمایی قائل شده تقاضای مشاوره نماید. در صورتی كه پس از چنین مشاوره‌ای یك‌ طرف متعاهد دریابد كه طرف متعاهد دیگر الزامات واستانداردهای ایمنی در این زمینه‌ها را كه دست‌كم مساوی حداقل استانداردهایی است كه ممكن است به موجب كنوانسیون وضع شود،‌به طور مؤثر برقرار نمی‌كند و انجام نمی‌دهد، طرف متعاهد دیگر را از یافته های مزبور و اقدامی كه برای تطابق با حداقل استانداردهای مزبور لازم بداند آگاه خواهد كرد و طرف متعاهد دیگر اقدام اصلاحی مناسب را اتخاذ خواهد نمود.

ماده 13نرخ

1نرخ‌های مورد اجراء توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده یك طرف متعاهد در سرویسهای موضوع این موافقتنامه در سطح معقولی خواهد بود كه با توجه به كلیه عوامل مربوط از جمله منافع استفاده‌كنندگان، هزینه بهره‌برداری، خصوصیات سرویس، نرخ حق‌العمل، سود معقول، نرخهای شركتهای هواپیمایی دیگر و سایر ملاحظات بازرگانی در بازار وضع می‌گردد.

2مقامات هواپیمایی توجه خاصی به نرخهایی خواهند نمود كه ممكن است‌به دلیل این كه به طور غیرمنطقی تبعیض‌آمیز، به علت سوء استفاده از موقعیت غالب بیش از اندازه بالا یا محدود كننده، یا به جهت حمایت یا یارانه مستقیم یا غیرمستقیم به طور ساختگی پائین یا زیان رساننده به نظر می‌رسند، قابل اعتراض باشند.

3نرخها حداقل بیست و چهارساعت قبل از تاریخ پیشنهادی اجرای آنها ثبت خواهد شد. مقامات هواپیمایی می‌توانند نرخهای ثبت شده برای حمل و نقل یك طرفه یا دو طرفه بین سرزمینهای دوطرف متعاهد را كه در سرزمینهای آنها آغاز می‌شوند، تأیید یا رد نمایند. در صورت عدم تصویب، مقامات هواپیمایی اطلاعیه عدم تصویب نرخ را در اسرع وقت یا حداقل ظرف چهارده روز از تاریخ دریافت ثبت به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر ارائه خواهند نمود.

4هیچ یك از مقامات هواپیمایی نباید به منظور ممانعت از آغاز نرخهای پیشنهادی یا تداوم نرخهای معتبر برای حمل و نقل بین سرزمینهای دوطرف متعاهد كه در سرزمین طرف دیگر آغاز می‌شود ، اقدام یك طرفه اتخاذ نماید.

5علی رغم بند(4) فوق، چنانچه به نظر مقامات هواپیمایی هریك از طرفهای متعاهد نرخی برای حمل و نقل به سرزمین آن در زمره موارد مندرج در بند(2) فوق قرار گیرد، اطلاعیه عدم تصویب را در اسرع وقت یا حداقل ظرف چهارده روز از تاریخ دریافت ثبت، به مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر ارائه خواهند نمود.

6مقامات هواپیمایی هر طرف متعاهد می‌توانند در رابطه با هرگونه نرخی كه تصویب‌نشده درخواست مشاوره نمایند. مشاوره مذكور حداكثر سی‌روز پس از دریافت درخواست، برگزار خواهد شد. چنانچه طرفهای متعاهد به توافق برسند هرطرف متعاهد بیشترین سعی و تلاش خود را جهت اجرای توافق یادشده به كار خواهد گرفت. چنانچه توافقی حاصل نشود، تصمیم طرف متعاهدی كه حمل و نقل در سرزمین وی آغاز می‌شود، ملاك خواهد بود.

7مقامات هواپیمایی برای حمل و نقل بین سرزمینهای طرفهای متعاهد به شركت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اجازه خواهند داد تا با هرگونه نرخ بین دوشهر كه در حال حاضر شركت هواپیمایی هریك از طرفهای متعاهد یا كشور ثالث مجاز به اعمال آنها است، رقابت نماید.

ماده 14 امنیت هوانوردی

1طرفهای متعاهد حقوق و تعهداتی را كه به موجب حقوق بین الملل در قبال یكدیگر در خصوص حفظ امنیت هواپیمایی كشوری در برابر اعمال مداخله گرایانه غیرقانونی دارند، مورد تأكید قرار می‌دهند. طرفهای متعاهد بدون تحدید كلیت حقوق و تعهداتی كه به موجب حقوق بین‌الملل به عهده دارند، به ویژه طبق مفاد كنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتكابی دیگر در هواپیما امضاء شده در توكیو به تاریخ 23/6/1342 هجری شمسی مطابق با چهاردهم سپتامبر 1963 میلادی، كنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما امضاء شده در لاهه به تاریخ 25/9/1349 هجری شمسی مطابق با شانزدهم دسامبر 1970 میلادی و كنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی كشوری امضاء شده در مونترال به تاریخ 1/7/1350 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم سپتامبر 1971 میلادی و نیز هر كنوانسیون و پروتكل مربوط به امنیت هواپیمایی كشوری كه طرفهای متعاهد به آن ملحق شده‌اند عمل خواهند كرد.

2طرفهای متعاهد حسب تقاضا، كلیه مساعدتهای لازم را به یكدیگر جهت جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیماهای كشوری و سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسیسات هوانوردی و هر نوع تهدید دیگرعلیه امنیت هواپیمایی كشوری ارائه خواهند كرد.

3طرفهای متعاهد باید در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی مصوب سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری كه به عنوان ضمائم كنوانسیون هواپیمائی كشوری بین‌المللی شناخته شده‌اند تا حدودی كه مقررات امنیتی مزبور در مورد طرفهای متعاهد قابل اجراء است عمل نمایند. هریك از طرفهای متعاهد باید از متصدیان هواپیماهایی كه محل ثبت آن هواپیماها یا محل اصلی كار و یا اقامت دائمی متصدیان آنها در سرزمین وی واقع شده و نیز از متصدیان فرودگاههای واقع در سرزمین خود بخواهد كه مطابق مقررات هوانوردی مزبور عمل كنند.

4هر طرف متعاهد می‌تواند از متصدیان هواپیماها بخواهد كه مقررات امنیت هوانوردی مورد اشاره در بند(3) فوق را كه طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین خود خروج از آن یا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده است، رعایت كنند.
هر طرف متعاهد باید اطمینان حاصل كند كه در سرزمین آن اقدامات كافی برای حفاظت از هواپیماها و بازرسی مسافرین، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثیه مسافر، بار و خواربار هواپیما پیش از سوارشدن مسافران یا بارگیری و به هنگام آن به نحو مؤثر انجام می‌شود. همچنین هر طرف متعاهد باید هر درخواستی را كه طرف متعاهد دیگر برای انجام اقدامات امنیتی ویژه معقول جهت مقابله با تهدیدی خاص به عمل آورد، بانظر مساعد مورد توجه قرار دهد.

5هرگاه هواپیماهای كشوری به طور غیرقانونی تصرف شود و یا اعمال غیرقانونی دیگری علیه امنیت این هواپیماها، مسافرین و خدمه آنها، فرودگاهها یا تأسیسات هوانوردی صورت پذیرد و یا تهدیدی در این مورد انجام گیرد، طرفهای متعاهد باید از طریق تسهیل ارتباطات و اتخاذ تدابیر مناسب دیگر به منظور ختم سریع و بی‌خطر و یا خنثی كردن تهدید مزبور به یكدیگر یاری رسانند.

ماده 15تسلیم آمار
مقامات هواپیمایی دوطرف متعاهد آمارهای متناوب یا سایر اطلاعات مشابه مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرویسهای مورد توافق را بنابر تقاضا در اختیار یكدیگر قرار خواهند داد.

ماده 16مشاوره
1-
طرفهای متعاهد جهت حسن اجرای این موافقتنامه از طریق مقامات هواپیمایی خود با یكدیگر همكاری لازم را معمول خواهند داشت و به این منظور مقامات هواپیمایی یك طرف متعاهد می‌توانند در هرزمان از مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تقاضای مشاوره كنند.
2-
مشاوره مورد تقاضای مقامات هواپیمایی هر طرف متعاهد ظرف شصت‌روز از تاریخ دریافت تقاضا آغاز خواهد شد.
3-
هریك از طرفهای متعاهد می‌تواند در هرزمان كه لازم بداند خواستار تغییر یا اصلاح مفاد این موافقتنامه شود و در این صورت طرفهای متعاهد باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت تقاضای مذاكره توسط طرف متعاهد دیگر در این خصوص به مذاكره بپردازند.

ماده 17اصلاحات
1-
چنانچه هر طرف متعاهد اصلاح هریك از مفاد این موافقتنامه را مطلوب تشخیص دهد، اصلاح مزبور در صورت موافقت طرفهای متعاهد از تاریخ امضاء، به طور موقت اعمال خواهد شد و زمانی كه دو طرف متعاهد یكدیگر را از تكمیل تشریفات قانون اساسی خود مطلع نمایند به مورد اجراء نهاده خواهد شد.
2-
اصلاحات پیوست این موافقتنامه می‌تواند به طور مستقیم بین مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد. این اصلاحات از تاریخی كه توافق‌شده به‌طور موقت اعمال خواهد شدوزمانی كه ازطریق دیپلماتیك مورد تأیید قرار بگیرند به‌مورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 18حل اختلافات

1هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه و پیوست(پیوستهای) آن بین طرفهای متعاهد اختلافی بروز نماید، طرفهای متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طریق مذاكره حل و فصل نمایند.

2هرگاه طرفهای متعاهد نتوانند اختلاف را از طریق مذاكره حل و فصل كنند، می‌توانند با توافق موضوع را جهت كسب نظر مشورتی به هر شخص یا هیأتی ارجاع كنند.

3چنانچه طرفهای متعاهد به موجب بندهای(1)و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتیجه نرسند هریك ازطرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای هر طرف متعاهد دیگر موضوع را به یك هیأت داوری سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یك سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریك از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه ارجاع اختلاف به داوری، نسبت به معرفی یك داور اقدام می‌كند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب،‌سر داور را تعیین خواهند كرد. چنانچه هریك از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نكند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذكور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر‌یك از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هرصورت تابعیت كشوری را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط دیپلماتیك دارد.

4چنانچه رئیس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یكی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد وچنانچه معاون رئیس نیز ازانجام وظیفه مذكور معذور یا تبعه یكی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعیت هیچ‌یك از طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.

5هیأت داوری با توجه به سایر مواردی كه طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

6تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است

7مخارج داوری، شامل هزینه‌ها و دستمزدهای داوران به نسبت مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد گردید. هرگونه مخارجی كه توسط شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری در رابطه با نصب سرداور و یا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند(3) این ماده بوجود آید به عنوان بخشی از هزینه‌های داوری محسوب خواهد گردید.

ماده 19فسخ
هر طرف متعاهد می‌تواند در هرزمان قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه طی اطلاعیه كتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این اطلاعیه همزمان به آگاهی سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری نیز خواهد رسید و در این صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از اعلام دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ شده تلقی خواهد شد، مگر آن كه اطلاعیه فسخ قبل از انقضای این مدت با تراضی طرفهای متعاهد مسترد شود، هرگاه طرف متعاهد دیگر دریافت اطلاعیه فسخ را اعلام نكند، اطلاعیه مزبور چهارده روز پس از وصول آن به سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری دریافت شده تلقی خواهد شد.

ماده 20مطابقت با كنوانسیون‌ها یا موافقتنامه‌های چندجانبه
در صورت انعقاد هرگونه كنوانسیون كلی چند جانبه مربوط به حمل ونقل هوایی كه به وسیله آن دو طرف متعاهد، متعهد می‌شوند این موافقتنامه و پیوست‌های آن به نحوی اصلاح خواهد شد تا مفاد آن با كنوانسیون مذكور تطبیق نماید.

ماده 21ثبت
این موافقتنامه و پیوست(پیوستهای) آن و هرگونه اصلاحیه مربوط به آن نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی كشوری به ثبت خواهد رسید.

ماده 22لازم‌الاجراء شدن
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این كه كلیه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده، به مورد اجراء گذارده خواهد شد. این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه سرویس‌های هوایی بین دوطرف متعاهد مورخ 10/10/1351 هجری شمسی برابر با 31 دسامبر 1972 میلادی خواهد شد.
با تأیید مفاد این موافقتنامه، ‌نمایندگان تام‌الاختیار امضاء كننده زیر كه از طرف دولتهای متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقتنامه را در یك مقدمه‌، بیست و دو ماده و یك پیوست امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 24 مه 2004 میلادی برابر با 4 خرداد 1383 هجری شمسی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی،‌انگلیسی و آلمانی كه هرسه متن دارای اعتبار یكسان می‌باشد ،‌تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران
حسن حاجعلی فرد
معاون وزیر راه و ترابری
و سرپرست سازمان هواپیمایی كشوری
از طرف
شورای فدرال سوئیس
تیم گولدیمان
سفیر سوئیس در ایران

پیوست
جدول مسیر1
مسیرهایی كه ممكن است توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده سوئیس مورد بهره‌برداری قرار گیرد:
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء ایران
نقاطی در سوئیس یك نقطه نقاطی در ایران یك نقطه در امارات متحده عربی
جدول مسیر2
مسیرهایی كه ممكن است توسط شركتهای هواپیمایی تعیین شده جمهوری ‌اسلامی ‌ایران مورد بهره‌برداری قرار گیرد:
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء سوئیس

نقاطی در ایران یك نقطه نقاطی در سوئیس پاریس

تذكر
هرشركت هواپیمایی تعیین شده می‌تواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص شده در پیوست این موافقتنامه را در شرایطی مورد بهره‌برداری قرار دهد كه حقوق حمل و نقل بین‌این گونه نقاط و سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال نگردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دوماده و یك پیوست در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ هفتم آذرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/9/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حدادعادل